فهرست مطالب

حقوق داوری - پیاپی 16 (تیر 1399)

نشریه حقوق داوری
پیاپی 16 (تیر 1399)

  • تاریخ انتشار: 1399/06/25
  • تعداد عناوین: 2
|
  • گابریل کافمن، کوهلر، فن کان ترجمه: فاطمه همتی حاجی پیرلو صفحه 7

    علیرغم وجود دیدگاه های متفاوت در خصوص پذیرش داورانی که توافق را در داوری معوقات تسهیل می نمایند، به نظر می رسد یک نظام ترکیبی در آسیا، به ویژه در چین -به دلیل فرهنگ حقوقی آن که بر میانجی گری تاکید دارد- به خوبی کاربرد پیدا کرده است. این مقاله دلایل ادغام موفقیت میانجی گری در داوری در چین از منظر خاص تاریخی، فرهنگی و سیاسی آن کشور را مورد بررسی قرار می دهد و تحلیل می کند که این امر چگونه می تواند بر رویه فعلی ادغام میانجی گری در داوری در سطح جهان تاثیر بگذارد.

  • دکتر محمدتقی دشتی، شهاب حایری اصفهانی صفحه 35

    داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق د ر این خصوص نداشت ه مگر در مواردی ک ه مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل 139 از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضایی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل 139 قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.

    کلیدواژگان: داوری، قانون اساسی، شورای نگهبان، اموال عمومی، اموالدولتی، هیات دولت