فهرست مطالب

فصلنامه کومش
سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 80، پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/30
 • تعداد عناوین: 18
|
 • فرید غریبی*، سید سعید کسائیان، مهدی کاهویی، علی ولی نژادی صفحات 563-573
  هدف

  مشارکت جامعه در برنامه های بهداشتی از الزامات توفیق آن ها به شمار می آید و برنامه های مرتبط با داوطلبین بهداشتی یکی از اشکال مقبول این مشارکت محسوب می شوند. با توجه به سپری شدن سه دهه از آغاز برنامه رابطین بهداشتی (به عنوان شکلی از داوطلبان بهداشتی) در ایران و اهمیت ارزشیابی دستاوردهای آن، هدف این مطالعه بررسی اثربخشی برنامه رابطین بهداشتی در ارتقای دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی جامعه از طریق مداخلات آموزشی بود.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر از نوع مروری نظام مند است که بررسی متون آن در بهمن ماه سال 1398 به انجام رسید. این جستجو با استفاده از کلیدواژه هایcommunity health volunteers ، communicators community health، و Iran در پایگاه های اطلاعاتی/موتورهای جستجوی  PubMed، Web of Science و Scopus؛ و معادل فارسی آن ها یعنی داوطلبین بهداشتی و نیز رابطین بهداشتی در پایگاه های علمی فارسی زبان SID، Magiran و Elmnet صورت گرفت. در این جستجو از مجموع 13558 مقاله یافت شده، تعداد 15 مقاله مرتبط با هدف مطالعه و منطبق با معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند و کیفیت آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس درون مایه مرتبط با هدف مطالعه در مقالات منتخب در جداول استخراجی و مقایسه ای ارایه و نتیجه گیری نهایی بر اساس آن ها صورت گرفت.

  یافته ها

  برنامه رابطین بهداشتی در ایران از اثربخشی مناسبی در تغییر دانش و نگرش بهداشتی جامعه برخوردار می باشد اما توفیق چندانی در بهبود عملکرد بهداشتی جامعه کسب نکرده است. بررسی تعداد حوزه های هدف گذاری شده جهت بهبود عملکرد بهداشتی جامعه از طریق آموزش های ارایه شده از سوی رابطین بهداشتی در مقالات نهایی نشان می دهد که رابطین بهداشتی از جمع 34 حوزه تعیین شده جهت تغییر رفتار، تنها در 6 حوزه موفق به ارتقای رفتار بهداشتی گروه های هدف شده اند.

  نتیجه گیری

  برنامه رابطین بهداشتی به واسطه تاثیر اندک بر رفتار بهداشتی جامعه، نیازمند ارتقاء و یا جایگزینی با یک برنامه کارآمدتر در عرصه مشارکت جامعه می باشد

  کلیدواژگان: بهداشت عمومی، آموزش بهداشت، داوطلبین، رابطین بهداشتی، دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی
 • معصومه تقی زاده، اسماعیل الله آبادی، زهرا کامیاب، ناهید زیدآبادی نژاد، مریم مرتضوی لاهیجانی، رضا وزیری نژاد، غلامرضا بازماندگان* صفحات 574-580
  هدف

  درد پستان (ماستالژیا) یک شکایت رایج در میان زنان مراجعه کننده به کلینیک های جراحی می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر فلوکستین و تاموکسیفن بر ماستالژیا انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل می باشد که بر روی 62 زن مبتلا به ماستالژیا مراجعه کننده به کلینیک تخصصی جراحی انجام شده است. نمونه ها با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و با استفاده از روش تصادفی سازی ساده به دو گروه 31 نفری درمان شامل با فلوکستین و تاموکسیفن تقسیم شدند. جهت جمع آوری داده ها پرسش نامه های دموگرافیک و مقیاس دیداری درد (VAS) قبل از شروع درمان و سپس در زمان های 4، 8 و 12 هفته پس از درمان تکمیل گردید.

  یافته ها

  شاخص توده بدنی، مدت بیماری و مدت زمان درد در دو گروه اختلاف معناداری نداشت (05/0<P). هر دو داروی فلوکستین و تاموکسیفن توانستند به طور معنی داری میزان درد را کاهش دهند (001/0>P). تفاوت معنی داری بین دو گروه در میزان کاهش درد دیده نشد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو داروی فلوکستین و تاموکسیفن را می توان به عنوان درمان جایگزین هم، در ماستالژیا استفاده کرد و هر دو به یک اندازه بر کاهش مالستالژیا موثر می باشند.

  کلیدواژگان: درد پستان، فلوکستین، تاموکسیفن
 • زینب بیاتی، منصوره جمشیدی منش*، مریم حسنی، بهاره افشار صفحات 581-588
  هدف

  شیردهی انحصاری در 6 ماه اول تولد در بسیاری از موارد انجام نمی شود و به نظر می رسد عوامل زیادی در آن دخیل باشند اما مداخلاتی که در دوران شیردهی جهت افزایش حمایت اجتماعی از مادران می شود می تواند بر میزان تغذیه با شیر مادر موثر باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بازدید از منزل بر حمایت اجتماعی و تداوم تغذیه انحصاری در شهرستان بوکان انجام شد.

  مواد و روش ها

   108نفر از مادران دارای شیرخوار 3تا 5 روزه مراجعه کننده به 8 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان بوکان از طریق تخصیص تصادفی با استفاده از بلوک بندی تصادفی وارد مطالعه شدند و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل 6 برنامه آموزشی بازدید از منزل حدود 30 دقیقه ای بود. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه دموگرافیک و تاریخچه مامایی، ابزار حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و پرسش نامه محقق ساخته تغذیه انحصاری با شیر مادر بود.

  یافته ها

   اکثر مادران در گروه مداخله تغذیه انحصاری را تا ماه چهارم و اکثریت در گروه کنترل تغذیه انحصاری را فقط تا ماه های اول و دوم ادامه دادند. به طور کلی میانگین تعداد ماه های شیردهی در گروه مداخله 01/1±15/3 ماه و در گروه کنترل 906/0±71/1 ماه به دست آمد. هم چنین اغلب افراد گروه مداخله (76%) روزانه بیش از 8 بار شیردهی داشتند، درحالی که اکثر مادران گروه کنترل (88%) کم تر از 8 بار شیردهی داشتند. نمره حمایت اجتماعی دریافت شده مادران شیرده در گروه کنترل و مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

   بازدید از منزل و پیگیری ها باعث می شود که تغذیه انحصاری با مدت طولانی تر و دفعات بیش تری در شبانه روز انجام شود. که می توان بازدید در منزل را جهت ارتقا وضعیت شیردهی در نظر گرفت در این مطالعه بازدید از منزل بر حمایت اجتماعی درک شده مادران اثری نداشت که به نظر می رسد مطالعات بیش تری در آینده در این زمینه با  زمان پیگیری طولانی تر و یا انجام مطالعه کیفی که با نفوذ در لایه های عمیق تر بستر فرهنگی شهر بوکان در کردستان پرداخته شود تا به بهبود حمایت اجتماعی در بازدید منزل کمک کرد.

  کلیدواژگان: تغذیه انحصاری با شیر مادر، بازدید از منزل، حمایت اجتماعی، مادران
 • منصوره مکبریان*، محمود شیخ، شمس الله نوری پور صفحات 589-595
  هدف

  بیش از نیم قرن است که مطالعات از ارتباط قوی بین تولد زودرس و اختلالات رشد و تکامل خبر می دهند. لذا، هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر یک دوره تحریکات لمسی حرکتی بر بهره رشد حرکتی نوزادان زودرس بود.

  مواد و روش ها

  بدین منظور، از میان تمامی نوزادان ایرانی زودرس و سالم بخش نوزادان بیمارستان امیرالمونین (ع) شهرستان سمنان، 40 نوزاد به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 20 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. مادران گروه تجربی تحریکات لمسی حرکتی را سه بار در روز، هر بار به مدت 20 دقیقه تا تکیمل دوره کامل 40 هفتگی جنینی بر روی نوزادان زودرس شان انجام دادند در حالی که گروه کنترل، تنها مراقبت های معمول را دریافت می کردند. جهت سنجش بهره رشد حرکتی از آزمون پی بادی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تحریکات لمسی حرکتی موجب بهبود معناداری در رشد حرکتی نوزادان گروه تجربی هم در پایان دوره مداخله و هم پس از گذشت 4 ماه، نسبت به نوزادان گروه کنترل بود (05/0≤P).

  نتیجه گیری

   لذا، با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت، تحریکات لمسی حرکتی می تواند به عنوان روشی کم هزینه و پایدار جهت افزایش رشد حرکتی نوزادان زودرس به کار رود.

  کلیدواژگان: رشد کودک، مهارت های حرکتی، ماساژ، نوزاد نارس
 • سینا شیرزادی*، شیما حیدریان، نعیم السادات کیا، محمدناصر رهبر، نرگس قربانی، راهب قربانی صفحات 596-603
  هدف

  شپش سر یک بیماری انگلی شایع در نقاط مختلف جهان است. آلودگی به آن در کودکان شایع تر از بالغین است و می تواند موجب غیبت از مدرسه شود. در این مطالعه ضمن ارزیابی شیوع شپش سر در دانش آموزان دبستانی شهر سمنان، اثر آموزش بر پیشگیری از آن ارزیابی شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از اسفند 96 تا خرداد 97 در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول شهر سمنان به 4 منطقه تقسیم شد و از هر منطقه یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه به تصادف انتخاب شدند (مدارس مداخله). در مجاورت هر مدرسه یک مدرسه به عنوان مدارس کنترل انتخاب شدند. در مدارس منتخب، از هر پایه تحصیلی حداقل 5 نفر به روش سیستماتیک انتخاب (جمعا 767 نفر) و ضمن ثبت مشخصات فردی، از نظر آلودگی به شپش سر معاینه شدند. در مرحله دوم به کلیه دانش آموزان و والدین مدارس مداخله از طریق سخنرانی و پخش پمفلت آموزش داده شد. سپس حدود 2 ماه پس از آموزش به کلیه مدارس آموزش دیده و کنترل مراجعه و مجددا به همان شیوه 767 دانش آموز انتخاب شدند. افراد از نظر آلودگی به شپش سر معاینه شدند و مشخصات فردی در چک لیست ثبت شد.

  یافته ها

   قبل از مداخله، به طور کلی 2/5% (با فاصله اطمینان 95%: 8/6%- 6/3%) دانش آموزان آلودگی به شپش سر داشتند. جنس (006/0=p، 54/5- 32/1 : CI95%، 71/2=OR) و نیز سطح سواد پدر (001/0<p) ارتباط معنی داری با ابتلا به شپش سر داشتند. به طوری که شانس ابتلا به شپش سر در دختران 71/2 برابر پسران می باشد. هم چنین دانش آموزان با پدران بی سواد یا سواد ابتدایی 15/9 برابر دانش آموزان با پدران دارای تحصیلات دانشگاهی شانس ابتلا به شپش سر دارند. پس از مداخله شیوع شپش سر در مدارس آموزش دیده 7/2% کاهش یافت ولی در مدارس کنترل تغییری نکرد که تفاوت معنی دار بود (05/0<p).

  نتیجه گیری

  به طور کلی شیوع آلودگی شپش سر در دانش آموزان ابتدایی شهر سمنان نسبتا بالاست. توجه ویژه به مدارس دخترانه و نیز خانواده های با سطح سواد پایین ضروری است. اثر بخشی آموزش بر این امر تاکید دارد که همکاری متقابل حوزه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش در افزایش آگاهی دانش آموزان و  والدین، در کاهش این معضل کمک کننده است.

  کلیدواژگان: شپش سر، دانش آموزان، مدارس ابتدائی، شیوع
 • فاطمه مسلمی*، ضیاالدین صفوی فرخی صفحات 604-610
  هدف

  کمردرد یکی از مشکلات مهم عضلانی اسکلتی می باشد. وجود نقاط ماشه ای عضله گلوتیوس ماکزیموس از عوامل افزایش دهنده کمردرد می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر الکترواکوپانچر بر درد، ناتوانی عملکردی و تغییرات التراسونوگرافی عضله ی گلوتیوس ماگزیموس در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با نقاط ماشه ای عضله ی گلوتیوس ماگزیموس بود.

  مواد و روش ها

   این تحقیق کارآزمایی بالینی بر روی 38 فرد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با دامنه سنی 50-20 انجام شد. شرکت کننده ها به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. نمره پرسش نامه های مقیاس دیداری درد و ناتوانی عملکردی این افراد ثبت گردید. ضخامت عضله ی گلوتیوس ماگزیموس اندازه گیری شد. در گروه شاهد، درمان روتین فیزیوتراپی طی 10 جلسه (3 تکرار در هفته) انجام پذیرفت. گروه درمان علاوه بر درمان روتین فیزیوتراپی، طی 4 جلسه (2 تکرار در هفته) تحت درمان الکتروآکوپانچر عضله ی گلوتیوس ماگزیموس قرار گرفتند. پس از پایان دوره ی درمان و دو هفته بعد از آخرین جلسه ی درمان متغیرها مجددا ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ضخامت عضله ی گلوتیوس ماگزیموس در وضعیت انقباض  و درد ناحیه ی کمر بین دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشت اما در سایر متغیرها شامل درد ناحیه ی گلوتیال (000/0=P) و نمره ی پرسش نامه ی  ناتوانی (007/0= P) تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

   درمان الکتروآکوپانچر یک روش موثر در درمان بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با نقاط ماشه ای گلوتیوس ماگزیموس است. ترکیب الکتروآکوپانکچر با درمان روتین فیزیوتراپی نسبت به درمان روتین فیزیوتراپی می تواند باعث کاهش معنادار درد ناحیه ی گلوتیال و ناتوانی عملکردی گردد.

  کلیدواژگان: کمردرد، پزشکی سوزنی با برق، نقاط ماشه ای
 • هادی حسنخانی، امین سهیلی*، گلشن مقبلی، عباس داداش زاده، تانیل وایزمن صفحات 611-624
  هدف

  در بستر مراقبت سلامت ایران، بخش های اورژانس با چالش های متعددی همچون محدودیت فضای فیزیکی و ازدحام بیش از حد روبرو بوده و حضور غیر ضروری تعداد زیادی همراه در این بخش ها، مشکلات عدیده ای را به همراه داشته است. لذا مطالعه حاضر با هدف کشف، تبیین و توصیف باورها و رفتارهای فرهنگی حاکم بر بخش اورژانس انجام گردید.

  مواد و روش ها

   مطالعه اتنوگرافی متمرکز حاضر بر اساس 12 گام روش اسپردلی (1980) در بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز انجام گردید. مشارکت کنندگان شامل بیماران، همراهان آن ها، اعضای تیم درمان و سایر افراد دخیل در ارایه خدمات مراقبت سلامت بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها تلفیقی از سه روش مشاهده مشارکتی، مصاحبه و بررسی اسناد موجود بود که تا نیل به اشباع داده ها ادامه یافت.

  یافته ها

   الگوی فرهنگی حاصل از تحلیل داده ها «تداوم حضور همراهان، تسهیل گر گاه بازدارنده اقدامات بخش» بود که خود دارای دو درون مایه اصلی به شرح زیر است: 1. حضور سازنده (شامل دو درون مایه فرعی حضور جبرانی و حضور حمایتی) و 2. حضور تخریبی (شامل دو درون مایه فرعی حضور بازدارنده و خشونت علیه تیم درمان).

  نتیجه گیری

   تداوم حضور همراهان در بالین دارای اثرات تسهیل گر گاه بازدارنده بر روند ارایه خدمات مراقبت سلامت، دست اندرکاران ارایه خدمات، بیماران و حتی خود همراهان می باشد. بدین صورت که در غالب مواقع اعضای خانواده با حضور حمایتی جبرانی خود حکم”یار دوازدهم“تیم درمان را داشتند و متقابلا، خشونت علیه تیم درمان، مخرب ترین وجه حضور همراهان در بالین بود.

  کلیدواژگان: بیماران، خانواده، بخش اورژانس، انسان شناسی، فرهنگ
 • محسن میری، رقیه محمدی*، سید رسول باقری، مجید میرمحمدخانی صفحات 625-632
  هدف

  هدف از  این مطالعه مقایسه دو روش سوزن خشک در درمان نقاط ماشه ای فعال عضله گاستروکنمیوس بر درد و ارتفاع پرش در ورزشکاران غیر حرفه ای بود.

  مواد و روش ها

  40 ورزشکار غیر حرفه ای مبتدی مرد مبتلا به نقطه ماشه ای فعال در هر عضله گاستروکنمیوس انتخاب و به روش تصادفی شده به دو گروه، روش متداول سوزن خشک پیستون و روش چرخش سوزن تقسیم شدند. درد و پرش عمودی به صورت قبل و بعد مداخله، روز اول، دوم و سوم بعد مداخله با معیار بصری درد و دستگاه آنالیز حرکتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

   تفاوت معناداری در تغیر شدت درد و ارتفاع پرش در هر دو گروه وجود دارد (001/0>P). هم چنین رفتار تغیر شدت درد در گروه چرخش سوزن متفاوت از گروه پیستون بود (001/0>P). ولی تغیر ارتفاع پرش بین دو گروه معنادار نبود (304/0=P).

  نتیجه گیری

   سوزن خشک به روش چرخشی، اثر ضد دردی قوی و آزردگی کمی در خاموش کردن نقاط ماشه ای دارد ولی هر دو تکنیک، باعث کاهش درد و بهبود پرش عمودی در ورزشکاران مبتدی مبتلا به نقاط ماشه ای فعال در عضله گاستروکنمیوس می شود.

  کلیدواژگان: سندرم درد میوفاشیایی، نقاط ماشه ای، درمان های مکمل، درد
 • صغرا گلی روشن، سکینه جعفری، محمدرضا عسگری*، فرزان خیرخواه صفحات 633-643
  هدف

  پرستاران به عنوان یکی از مهم ترین گروه های ارایه دهنده خدمات مراقبتی، همواره با عوامل تنش زای متعددی مواجه هستد. این تنش ها هم برای پرستاران و هم برای بیماران با اثرات منفی همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی درک شده و رضایت شغلی بر دیسترس روان شناختی پرستاران بالینی می باشد.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1397 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 330 نفر به عنوان نمونه پژوهش (264 نفر زن و 66 نفر مرد) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه چهار قسمتی که شامل مشخصات جمعیت شناختی، مقیاس حمایت اجتماعی درک شده، پرسش نامه رضایت شغلی مینه سوتا، و مقیاس دیسترس روان شناختی کسلر بود، استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی درک شده با دیسترس روان شناختی پرستاران رابطه منفی معنی داری (با ضریب رگرسیون 25/0-) دارد. هم چنین رضایت شغلی با دیسترس روان شناختی پرستاران رابطه منفی معنی داری (با ضریب رگرسیون 15/0-) دارد. حمایت اجتماعی درک شده و رضایت شغلی تبیین کننده 10% از واریانس دیسترس روان شناختی پرستاران می باشند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی درک شده و رضایت شغلی سبب کاهش دیسترس روان شناختی پرستاران می شود. نظر به این که دیسترس روان شناختی سبب اختلال در سلامت روان و کاهش کارایی پرستاران می گردد، بر لزوم تدوین راه بردهای توسط مدیران پرستاری در جهت افزایش حمایت اجتماعی و سازمانی و بهبود شرایط شغلی تاکید می گردد.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، رضایت شغلی، دیسترس روان شناختی، پرستار
 • نوید ولی زاده*، سهیلا خداکریم، سید محمد طباطبایی، اعظم صفار، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 644-649
  هدف

  خوشه بندی نواحی مغز در تشخیص، درمان و پیگیری بیماری تومور مغزی بسیار مفید است. روش های مختلفی برای خوشه بندی نواحی مغز وجود دارد. در این مقاله الگوریتم جدیدی تحت عنوان Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies (BIRCH) تعدیل یافته برای ناحیه بندی مغز معرفی می شود که دارای دقت و سرعت بالایی در خوشه بندی مغز است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از داده های اسکن مغزی به عنوان معرفی از عملکرد نواحی مختلف مغز استفاده شد. این داده ها شامل 74 اسکن مغزی متوالی بود. خوشه بندی نواحی مورد نظر با الگوریتم های BIRCH معمولی و BIRCH تعدیل یافته با استفاده از ابزار WFU-PickAtlas نرم افزار Matlab انجام شد و نتایج با اطلس استاندارد TD Lobes مقایسه شد.

  یافته ها

  الگوریتم BIRCH تعدیل یافته در مواجهه با داده های بسیار حجیمی مانند داده های اسکن مغزی نسبت به الگوریتم BIRCH معمول دارای مزیت نسبی بود و با افزایش حدآستانه ای سرعت اجرای الگوریتم کاهش یافت. در این الگوریتم، الگوی صعودی یا نزولی خاصی بین فاکتور شاخه بندی و زمان اجرای الگوریتم دیده نشد. ماکزیمم مقدار زمان اجرای الگوریتم مربوط به فاکتور شاخه بندی 30، برابر 94 ثانیه بود که هم ارز حد آستانه بالای الگوریتم BIRCH معمولی بود.

  نتیجه گیری

  الگوریتم BIRCH تعدیل یافته می تواند تعادلی بین پیچیدگی زمانی و مکانی برقرار کند و نیاز به حافظه کامپیوتری کمی در اجرای خوشه بندی دارد. هم چنین با افزایش هم زمان فاکتور شاخه بندی و حدآستانه ای میزان حساسیت در خوشه بندی آن کاهش یافت و بنابراین انتظار می رود درداده مورد مطالعه و اکسل هایی با شباهت کم تر در یک خوشه قرار گرفته باشند.

  کلیدواژگان: مغز، تحلیل خوشه ای، الگوریتمها، تصویربرداری از طریق تشدید مغناطیسی
 • افسون عربی، سعیده مهرکیان*، هوشنگ میرزایی، عنایت الله بخشی صفحات 650-654
  هدف

  اختلال پردازش شنوایی، نوعی اختلال در پردازش ادراکی اطلاعات شنوایی در دستگاه عصبی مرکزی است که می تواند تحت تاثیر عوامل شناختی از جمله توجه قرار گیرد. توجه یکی از اصلی ترین عملکردهای شناختی در رشد و یادگیری کودکان محسوب می شود، بنابراین شناخت و بررسی آن در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی با آزمون مجزا و معتبر، ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه توجه پایدار شنوایی در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی و همتایان هنجار با استفاده از زیرآزمون توجه روزمره کودکان است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی-مقایسه ای 45 کودک 7 تا 12 سال، 23 کودک هنجار (با میانگین سنی 88/9 و انحراف استاندارد 5/1) و 22 کودک با اختلال پردازش شنوایی (میانگین 32/9 و انحراف استاندارد 2/1) شرکت کردند. آزمون توجه روزمره کودکان با پنج زیر آزمون (امتیاز، تکلیف دوگانه امتیاز، گزارش کد، تکلیف دوگانه جستجوی آسمان و راه برو-راه نرو)، در حوزه توجه پایدار در هر دو گروه انجام شد. میانگین امتیازات دو گروه در هر یک از زیر آزمون ها به دست آمد و با یک دیگر مقایسه شد.

  یافته ها

   نتایج آزمون من ویتنی تفاوت معناداری بین میانگین امتیازات در همه زیرآزمون های توجه پایدار شامل امتیاز، تکلیف دوگانه امتیاز، گزارش کد، تکلیف دوگانه جستجوی آسمان و راه برو-راه نرو، در دو گروه را نشان داد (001/0<p).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد توجه پایدار، در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی مرکزی به طور قابل ملاحظه ای ضعیف تر از همتایان هنجار است.

  کلیدواژگان: اختلال پردازش شنوایی، توجه پایدار شنوایی، آزمون توجه روزمره کودکان
 • شهلا میرشکاری*، اسماعیل کرمی، دلینا کاک الهی، الهه صالح، زهرا گودرزی صفحات 655-663
  هدف

  شغل خانه داری از جمله مشاغلی است که دارای انواع استرس های فیزیکی و روانی است؛ از طرفی، شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی بر اثر عواملی همچون بار کاری فیزیکی و روانی بالا تشدید می شود. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با میزان بارکاری ذهنی و سلامت عمومی در زنان خانه دار پرداخته است.

  مواد و روش ها

   مطالعه ی توصیفی-تحلیلی حاضر بر روی 200 نفر از زنان خانه دار با روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک، کرنل (CMDQ)، سلامت عمومی (GHQ28) و بار کاری ذهنی (NASA-TLX) استفاده گردید.

  یافته ها

   یافته های دموگرافیک نشان داد که 5/90% افراد متاهل، 62% بدون تحصیلات دانشگاهی و میانگین سنی 87/0±33/42 سال بود. بر اساس نتایج مطالعه، بیش ترین اختلالات اسکلتی- عضلانی مربوط به ناحیه کمر (48%) و میانگین نمره کل از پرسش نامه های سلامت عمومی (34/8±05/19) و بار کاری ذهنی (21/12±16/52) به دست آمد. طبق نتایج آزمون های آماری، بین اختلالات اسکلتی- عضلانی با میزان بار ذهنی کار و سلامت عمومی ارتباط آماری معنادار وجود داشت.

  نتیجه گیری

   با توجه به نقش زنان خانه دار در بهره وری نیروی انسانی پیشنهاد می شود برنامه مداخله ای جهت پیشگیری از  MSDS و افزایش سلامت عمومی از طرف متولیان بهداشت و سلامت در نظر گرفته شود. انجام اقداماتی نظیر استفاده از پرسش نامه MSDS، جلسات مشاوره ای، برگزاری کارگاه های آموزشی، ایجاد آگاهی، تصحیح پوسچر و آموزش نحوه صحیح انجام کارها، استراحت کافی، ایجاد تنوع در کار و قرار دادن برنامه های تفریحی می تواند باعث افزایش سلامت روان، کاهش بار ذهنی کار و کاهش آسیب های اسکلتی- عضلانی گردد.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی- عضلانی، بار کاری ذهنی، سلامت عمومی، زنان خانه دار
 • فرحناز رستمی*، لیدا مقدم بنائم، نوید قاسمی، صدیقه حنطوش زاده صفحات 664-670
  هدف

  مطالعات کمی در رابطه با درمان کمبود ویتامین D با دوز بالای مکمل ویتامین D و مقایسه سطح سرمی ویتامین D و شاخص های خون شناسی (هموگلوبین، هماتوکریت، پلاکت و فریتین) درسه ماهه اول و دوم بارداری وجود دارد. این مطالعه با هدف تاثیر مکمل ویتامین D بر شاخص های خون شناسی در زنان باردار با کمبود ویتامین D انجام شد.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر در آبان 1398 از  تجزیه و تحلیل ثانویه و از پیش تعیین نشده در مورد بررسی اثرات مکمل ویتامین D و مقایسه سطح سرمی ویتامین D بر شاخص های خونی از یک مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی انجام شد. 215 مادر باردار مبتلا به کمبود ویتامین D  وارد مطالعه شدند و در دو گروه درمان مکمل 50،000 واحدی و گروه درمان 1000 واحدی قرار گرفته بودند.

  یافته ها

   میانگین سطح سرمی هماتوکریت، پلاکت و فریتین بعد از درمان در گروه درمان مکمل 50،000 واحدی و  گروه 1000 واحدی  به ترتیب عبارت بودند از: (38/0>P، 8/2±05/36 در مقابل 03/3±6/38)، (29/0>P، 45513±215942 در مقابل 55225±243083) و (04/0>P، 7/21±8/28 در مقابل 5/33±3/42). میانگین سطح هموگلوبین در گروه درمان 50،000 واحدی و  گروه 1000 واحدی به ترتیب عبارت بود از: (84/0>P، 17/1±08/12 در مقابل 5/2±3/12). در دو گروه بین سطح سرمی ویتامین D با سطح هموگلوبین و هماتوکریت قبل از درمان ارتباط معنی داری وجود داشت (p، به ترتیب 02/0، 02/0 و 05/0). سطح فریتین خون با سطح سرمی ویتامین D بعد از درمان تفاوت معنی داری داشت (04/0<p).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که نتایج دو گروه درمانی در مادران باردار با کمبود ویتامین D، به خصوص دوز 50،000 واحدی ویتامین D، نسبت به سه ماهه اول بارداری نتایج متفاوتی بر شاخص های خون شناسی داشت.

  کلیدواژگان: ویتامین D، کمبود ویتامین D، بارداری، کم خونی فقر آهن، هموگلوبین، فریتین
 • عرفان ساعت چیان، سینا احسانی، علیرضا منتظرابدی* صفحات 671-677
  هدف

  بیماری آلزایمر (Alzheimerchr('39')s disease, AD) شایع ترین علت دمانس در سرتاسر جهان است. اختلال شناختی خفیف اغلب مرحله ی مقدماتی بیماری آلزایمر است. بیش تر بیماران دچار اختلال شناختی خفیف مستعد تغییرات پاتولوژیک جهت ایجاد بیماری آلزایمر هستند و با نرخ سالانه 15 درصد افراد درگیر این بیماری دچار بیماری آلزایمر می شوند. شواهد فزاینده نشان می دهد که تغییرات غیرمتقارنی در سمت راست و چپ مغز در مراحل ابتدایی بیماری آلزایمر اتفاق می افتد. با این حال، ویژگی های تغییرات غیرمتقارن در قشر سینگولیت قدامی (Anteroir Cingulate cortex, ACC) هنوز روشن نیست. از این رو در این مطالعه تغییرات غیرمتقارن چپ-راست متابولیت ها در قشر سینگولیت قدامی بررسی شد.

  مواد و روش ها

   بر روی 14 مورد بیمار دچار آلزایمر خفیف که معیارهای بیماری آلزایمر NINDS-ADRDA را برآورده می کردند، 12 مورد اختلال شناختی خفیف مطابق با معیارهای کلینیک مرکز پژوهش بیماری آلزایمر مایو و 15 مورد کنترل (NC)، طیف نگاری تشدید مغناطیسی پروتون (1H-MRS)، به منظور اندازه گیری نسبت های NAA/mI، NAA/Cr، Cho/Cr و mI/Cr در ACC به صورت دو طرفه انجام گرفت. اطلاعات طیف نگاری تشدید مغناطیسی را توسط تی-تست جفت شده آنالیز شد تا عدم تقارن اطلاعات متابولیک ACC سمت چپ و راست را تایید شود.

  یافته ها

  در آلزایمر، تفاوت معنی داری در نسبت mI/Cr بین ACC راست و چپ وجود داشت (001/0<p)، در اختلال شناختی خفیف نیز یک تفاوت معنی دار در mI/Cr بین ACC چپ و راست وجود داشت (001/0<p). در گروه کنترل، تفاوتی در نسبت متابولیت های NAA/Cr، Cho/Cr و mI/Cr وجود نداشت.

  نتیجه گیری

   عدم تقارن چپ-راست mI/Cr در ACC ممکن است یک نشانگر زیستی مهم از بیماری آلزایمر خفیف باشد.

  کلیدواژگان: طیف نگاری تشدید مغناطیسی، بیماری آلزایمر، اختلال شناختی
 • احمد رستگاریان، سید ابراهیم صادقی، محمدحسن دم شناس*، مسعود قانعی، نوید کلانی، هومن همتی، محمد رادمهر صفحات 678-685
  هدف

  داروهای گوناگونی به عنوان داروهای کمکی به منظورهای مختلف از جمله افزایش بی دردی،کاهش عوارض بی دردی و به طور کلی بهبود کیفیت بی حسی به همراه بی حس کننده های موضعی مورد استفاده قرار می گیرند. اخیرا استفاده از آلفا 2 آگونیست ها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این داروها، دکس مدتومدین است که اخیرا تحت مطالعه قرار گرفته است. لذا هدف از انجام این مطالعه اثر بی دردی دکس مدتومدین به عنوان داروی کمکی با بوپیواکایین در روش بی حسی نخاعی در عمل های جراحی ارتوپدی شکستگی تیبیا و فمور می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور بر روی 60 بیمار 18 تا 50 سال با کلاس بی هوشی I و II  که کاندیدای عمل جراحی ارتوپدی شکستگی تیبیا و فمور بودند، صورت پذیرفت. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مداخله: 5/12 میلی گرم بوپیواکایین (5/2 سی سی) و 5 میکروگرم دکس مدتومدین (5/0 میلی لیتر) و شاهد: 5/12 میکروگرم بوپیواکایین و نیم میلی لیتر نرمال سالین تقسیم شدند. فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط شریانی و تعداد نبض در زمان های قبل از بی حسی اسپاینال، بعد از بی حسی و سپس هر 15 دقیقه تا اتمام عمل جراحی و در زمان ریکاوری ثبت گردید. در زمان های 2، 8،4، 12 و 24 ساعت پس از عمل، بیماران از نظر میزان درد، میزان تجویز مخدر طی 24 ساعت پس از عمل و زمان تجویز اولین ضد درد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  بین دو گروه بوپیواکایین-نرمال سالین و بوپیواکایین-دکس مدتومدین از لحاظ فشارخون سیستول و دیاستول در زمان های 15، 30، 45 و 60 دقیقه در حین عمل جراحی، تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0<p). از لحاظ فراوانی درد بین دو گروه گروه بوپیواکایین-نرمال سالین و بوپیواکایین-دکس مدتومدین در زمان های 4، 8 و 24 ساعت بعد از عمل تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن 5 میکروگرم دکس مدتومدین به بوپیواکایین در روش بی حسی نخاعی باعث طولانی شدن زمان بی دردی، کاهش شدت درد، کاهش نیاز به مخدر بعد از عمل می شود. این دارو در مقایسه با سایر داروهای مورد استفاده حتی در دوز بالاتر خطر سرکوب تنفسی ندارد. بنابراین به نظر می رسد دکس مدتومدین مکمل مناسبی برای اضافه شدن به بوپیواکایین برای کم کردن دردهای بعد از عمل جراحی می باشد.

  کلیدواژگان: بوپیواکایین، دکس مدتومدین، بی حسی نخاعی، بی دردی، فمور، تیبیا
 • مهرداد فرزندی پور، علیرضا فرخیان، احسان نبوتی*، خدیجه میرعلی، شیما انوری تفتی، حسن رجبی مقدم صفحات 686-695
  هدف

  با توجه به روند افزایشی بیماری های قلبی و عوارض آن ها، فعالیت هایی نظیر بازتوانی قلبی می تواند باعث کاهش عوارض و بهبود سریع تر بیماران شود. امروزه مداخلات مبتنی بر تلفن های هوشمند پتانسیل خوبی برای افزایش مشارکت بیماران در درمان خود دارند. بنابراین هدف از این مطالعه طراحی و ارزیابی کاربردپذیری برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند برای آموزش بازتوانی قلبی به بیماران سرپایی بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توسعه ای-کاربردی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1398 انجام شد. به منظور تعیین محتوای اطلاعاتی و قابلیت های برنامه کاربردی، چک لیستی با استفاده از متون مرتبط تهیه و از 10 متخصص قلب و 10 پرستار نظر سنجی شد. بر اساس نتایج نظر سنجی، برنامه کاربردی در محیط جاوا و بر روی سیستم عامل اندروید طراحی و ایجاد شد. ارزیابی کاربردپذیری برنامه کاربردی با استفاده از روش بیان افکار و پرسش نامه استاندارد ارزیابی کاربردپذیری سیستم (SUS) توسط 10 بیمار قلبی، 10 پرستار و 10 متخصص قلب انجام شد.

  یافته ها

   مهم ترین محتوای اطلاعاتی در زمینه آموزش بازتوانی شامل، رژیم غذایی، فعالیت بدنی و داروهای مصرفی و مهم ترین قابلیت های آن شامل، ثبت تعداد نبض، ثبت میزان کلسترول مضر، محاسبه شاخص توده بدنی و نمایش نمودار میزان تری گلیسیرید بود. نتایج ارزیابی کاربردپذیری نشان داد بیماران، پرستاران و پزشکان برنامه را به ترتیب با میانگین امتیازات 25/74، 5/74 و 36/75 در سطح مطلوب ارزیابی کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نظرات کاربران در این مطالعه، می توان از برنامه های کاربردی مبتنی بر تلفن های هوشمند برای انتقال مطالب آموزشی به بیماران قلبی جهت جلوگیری از وقایع حاد قلبی، اصلاح سبک زندگی و آموزش بازتوانی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: بازتوانی قلبی، خودمراقبتی، پزشکی از راه دور، تلفن هوشمند، برنامه کاربردی تلفن همراه
 • سولماز رهبر، صدیقه سادات نعیمی*، حجت رادینمهر صفحات 696-703
  هدف

  دیابت یکی از بیماری های مزمنی است که سلامت افراد را به خطر می اندازد. در صورت عدم کنترل دیابت و عوارض ایجاد کننده بیماری، کاهش کیفیت زندگی افراد مشاهده می گردد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، ارتقا کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو از طریق ورزش ترکیبی می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه کارآزمایی بالینی، پس از بررسی692 بیمار داوطلب مبتلا به دیابت نوع دو، 30 بیمار به مطالعه وارد شده و به صورت تصادفی به دو گروه ورزش ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. در گروه ورزش ترکیبی، افراد با پوشیدن جلیقه حاوی وزنه، در طی 8 هفته (3 بار در هفته)، با شدت 70-50 درصد حداکثر ضربان قلب و به مدت 30 دقیقه، بر روی تردمیل پیاده روی نمودند. در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد و بدون تغییر در سبک زندگی 8 هفته را به پایان بردند. بررسی کیفیت زندگی قبل و بعد از اتمام مداخله درمانی انجام شد.

  یافته ها

  افراد دو گروه از نظر سن، قد، وزن، شاخص توده بدنی و سابقه بیماری تفاوت معنی داری نداشتند (05/0>p). شاخص کیفیت کلی زندگی، کنترل بیماری و رفتارهای مراقبتی در گروه ورزش ترکیبی، افزایش معنی داری داش (05/0<p) ولی تغییر معنی داری در گروه کنترل نسبت به قبل از مداخله گزارش نگردید (05/0>p). تفاوت معنی داری در شاخص های فوق بین دو گروه ورزشی و کنترل مشاهده شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  8 هفته تمرین هوازی با بار خارجی باعث بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع دو می گردد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، دیابت ملیتوس نوع 2، ورزش ترکیبی هوازی و مقاومتی
 • عباسعلی وفایی، فریناز حقایق خراسانی، زهرا سراج، حسین میلادی گرجی، علی رشیدی پور* صفحات 704-710
  هدف

  مطالعات قبلی در آزمایشگاه ما نشان می دهد که ورزش سبب اصلاح اختلالات شناختی و رفتاری در موش های ماده سالم می شود. با این وجود، اثرات ورزش روی اختلالات شناختی- رفتاری ناشی از مصرف مزمن مرفین در موش های دچار یایسگی تجربی (اوارکتومی شده) مشخص نیست. هدف این مطالعه، بررسی اثر ورزش اجباری ملایم و متوسط بر حافظه مکان اشیاء و رفتار اضطرابی در رت های اوارکتومی شده وابسته به مرفین در طی مرحله ترک بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی از موش های بزرگ آزمایشگاهی ماده نژاد ویستار استفاده شد. در گروه کنترل یا فاقد تخمدان تزریق زیرجلدی مرفین (mg/kg10) یا سالین دوبار در روز با فاصله 12 ساعت در طی مدت 10 روز انجام شد. سپس موش ها طبق پروتکل ورزشی به مدت 4 هفته و هر هفته 5 روز ورزش ملایم یا متوسط (با تردمیل) انجام دادند. سپس حافظه تعیین مکان اشیاء و رفتارهای شبه اضطرابی (در ماز مرتفع بعلاوه ای شکل) ارزیابی شد.

  یافته ها

   تزریق مزمن مرفین، میزان اضطراب (کاهش ورود و زمان گذرانده شده در بازوی باز ماز بعلاوه ای شکل مرتفع) را در موش های سالم ولی نه اوارکتومی شده افزایش داد و این اثر، توسط ورزش ملایم و متوسط اصلاح شد. ورزش ملایم و متوسط در گروه های کنترل غیرمرفینی نیز اثر ضد اضطرابی داشت. مرفین، اثر معنی داری بر حافظه فضایی تعیین مکان شی در موش های سالم و اوارکتومی شده نداشت. ورزش متوسط سبب افزایش حافظه فضایی در موش های سالم و اوارکتومی شده غیروابسته ولی نه وابسته به مرفین شد.

  نتیجه گیری

   به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان می دهد هورمون های تخمدانی احتمالا اثرات مصرف مزمن مرفین را روی حافظه فضایی و رفتارهای اضطرابی تحت تاثیر قرار می دهند و بررسی این ارتباط پیچیده نیازمند تحقیقات بیش تر است.

  کلیدواژگان: ورزش تردمیل، مرفین مزمن، حافظه، اضطراب، حذف تخمدان
|
 • Farid Gharibi*, Sayed Saeed Kassaeian, Mehdi Kahouei, Ali Vailnezhadi Pages 563-573
  Introduction

  Community participation in health programs is essential for their success, and community health volunteers (CHVs) program is a favored form of participation. Given that three decades have passed since the launch of the Health Communicator Program (as a form of health volunteers) in Iran and the importance of evaluating its achievements, the purpose of this study was to evaluate the effectiveness of health communicators program in promoting knowledge, attitude and practice of community health thorough educational interventions.

  Materials and Methods

  This is a systematic review and its literature review was conducted in February of 2020.  The search of resources was conducted using ‘community health communicator’, ‘community health volunteer’, and ‘Iran’ in PubMed, Scopus, Web of Sciences and their Persian equivalent in SID, Magiran and Elmnet database/ search engine. The number of 13558 was obtained from this search, which finally the number of 15 articles was included in study and their quality were appraised. In continue, the related contents of included articles were reported as extraction and comparative tables, and final conclusion was done based on them.

  Results

  The health communicators program in Iran had good positive effect health knowledge and attitude of community in different health areas but this program has not been successful in improving community health performance/behavior. Assessing the targeted areas to improve in community health performance through provided educational interventions by CHVs in the final included articles showed that from 34 targeted health areas, CHVs have succeeded in promoting six areas, only.

  Conclusion

  The health communicatorschr('39') program needs to be promoted or replaced with a more effective one in community participation due to its low impact on community health behavior

  Keywords: Public Health, Health Education, Community Health Volunteers, Communicators, Health Knowledge, Attitude, Practice
 • Masoumeh Taghizadeh, Ismail Elahabadi, Zahra Kamiab, Nahid Zaydabadi Nejad, Maryam Mortazavi Lahijani, Reza Vazirinejad, Gholamreza Bazmandegan* Pages 574-580
  Introduction

  Mastalgia is a common complaint among women that requires proper medical treatment. The aim of this study was to investigate the comparison of fluoxetine versus tamoxifen  effects on the mastalgia.

  Materials and Methods

  In this clinical trial, 62 women, who referred to surgical clinic of Rafsanjan Ali-Ibn Abi-Talib hospital in 2017, with a complaint of breast pain were selected and treated with fluoxetine or tamoxifen. Correspondingly, informed consent, demographic checklists and the visual scale of the pain were completed in pre-treatment and then 4, 8 and 12 weeks after the treatment.

  Results

  There was no significant difference between two groups in body mass index, duration of illness and duration of pain (P>0.05). Both fluoxetine and tamoxifen significantly reduced pain (P<0.001), but there was no significant difference between pain reduction in two groups (P>0.05).

  Conclusion

  Both fluoxetine and tamoxifen were equally effective as alternative therapies against mastalgia

  Keywords: Mastalgia, Fluoxetine, Tamoxifen
 • Zeinab Bayati, Mansoureh Jamshidimanesh*, Maryam Hasani, Bahare Afshar Pages 581-588
  Introduction

  Exclusive breastfeeding does not continue until six months in many places. It is seem, many factors are involved. The interventions for increase mothers’ social support during breastfeeding could be effective. The aim of this study was to examine effect of home visit on social support and the continuity exclusive breastfeeding in Bokan city from kurdestan province.

  Materials and Methods

  In this research, 108 mothers which have 3-5 day’s old neonates that were referred to 8 health care centers of Bokan (Iran). They were entered into the study by random allocation using randomized block design and were divided into intervention and control groups. The intervention consisted of six home-based training programs of about 30 minutes. The instruments used included demographic questionnaire and midwifery history, perceived social support tool of Zimet, and a researcher-made questionnaire on exclusive breastfeeding.

  Results

  Most mothers in the intervention group continued exclusive breastfeeding until the fourth month, and the majority in the control group continued exclusive breastfeeding until the first and second months. In general, the mean number of breastfeeding months in the intervention group was 3.15±1.01 months and in the control group 1.71±0.906 months. Also, most people in the intervention group (76%) had more than 8 times breastfeeding per day, while most mothers in the control group (88%) had less than 8 times breastfeeding. Mothers’ perception social support score were not significant difference in two groups.

  Conclusion

  Home visit and follow-ups have led to a long-term exclusive breastfeeding and more often overnight, so itchr('39')s possible to set up such plans to enhance breastfeeding status. Home visit did not effect on mothers’ perceive social support and fathers’ attitude. It is seem to need future further interventions in this field with long time follow up and qualitative study with influence in deep layer in culture people in Bokan city

  Keywords: Exclusive Breastfeeding, Home Visit, social support, Mothers
 • Mansoureh Mokaberian*, Mahmood Sheikh, Shamsollah Noripour Pages 589-595
  Introduction

  More than half a century, studies reported about strong association between preterm birth and development disorders. Therefore, the aim of this study was to follow the effect of a period of tactile kinetic simulations on motor development quotient in preterm neonates.

  Materials and Methods

  So, among all of Iranian neonates healthy and preterm of Amiralmomenin hospital neonatal unit of Semnan city, 40 neonates selected purposefully and divided into experimental and control groups (20 person each group). Then, mothers of the experimental group conducted tactile kinetic stimulations on neonates to completion of the fetal period (40 weeks gestation) for 20 minutes and three times a day whereas the control group received only usual care. Peabody Development Motor Scale test was used to measure motor development quotient.

  Results

  The results showed that tactile kinetic stimulations led to significant improvement in motor development quotient of neonates in the experimental group as measured in the end of intervention and after 4 months compared to the control group.

  Conclusion

  It can be concluded that tactile kinetic stimulation can allow cost and stable way in order to increase motor development of preterm infants.

  Keywords: Child Development, Motor Skills, Massage, Premature Infant
 • Sina Shirzadi*, Shima Heydarian, Naim Sadat Kia, MohammadNaser Rahbar, Narges Ghorbani, Raheb Ghorbani Pages 596-603
  Introduction

  Head lice contamination has a global outbreak. Head lice infestation is more common among children than adults and can cause absence from the school. In this study, the severity of the problem in primary schoolchildren in Semnan city (Iran) was evaluated. Then health education has given to the students/parents and the effects of education on its prevention was evaluated.

  Materials and Methods

  This study was conducted from March 2018 to May 2018 in two stages. In the first stage, the city of Semnan, Iran was divided into 4 regions and from each district, a girl school and a boy school were randomly selected. In this account, in the vicinity of each school, one school was selected as a control. In selected schools, at least five students were selected systematically from each grade (767 people) and the condition of head lice infection was evaluated. In the second stage, all students and their parents of 50% schools were taught through lecture and pamphlet. Then, about 2 months after the training, 767 students in the trained and control schools were selected again by the mentioned sampling method. Children were examined for head lice and the personal details were recorded in checklist.

  Results

  Before the intervention, in 5.2% (95% CI: 3.6-6.8%) of the children were seen head lice infection. Gender (OR=2.71, 95% CI: 1.32-5.54, p=0.006) and fatherchr('39')s level of education (p<0.001) were significantly correlated with head lice infection. The chance of head lice in girls was 2.71 times higher than boys. In addition, the chance of infection to head lice in students with illiterate fathers or elementary literacy, were 9.15 times of students with college-educated fathers. The prevalence of head lice in trained schools decreased by 2.7% after intervention but did not change in control schools. The difference was statistically significant (p<0.05).

  Conclusion

  In general, the prevalence of head lice infection in primary school children in Semnan is relatively high. Particular attention is needed to girlschr('39') schools, also families with low literacy levels. The effectiveness of education emphasizes that the corporation between the University of Medical Sciences & health services and primary schools authorities to raising the awareness of students and their parents, helps to decrease this problem

  Keywords: Head Lice, Primary School, Elementary School, Pecuculosis
 • Fateme Moslemi*, Ziaeddin Safavi Farokhi Pages 604-610
  Introduction

  Chronic low back pain is one of the major musculoskeletal problems. The presence of trigger points in the gluteus maximus muscle is a factor in increasing back pain. The aim of this study was to evaluate the effect of electro acupuncture on pain, functional disability and ultrasonographic changes of gluteus maximus muscle in patients with nonspecific chronic low back pain with trigger points of gluteus maximus muscle.

  Materials and Methods

  This clinical trial study was performed on 38 non-specific chronic low back pain participants aged between 20-50 years. The participants were randomly assigned in 2 intervention and control groups. The scores of visual analogue scale of pain and disability questionnaire were recorded. The thickness of the gluteus maximus muscle was measured. Therefore, the control group performed 10 sessions routine physiotherapy (3 repetitions per week). The intervention group received 4 sessions’ electro acupuncture of gluteus maximus muscle (2 repetitions per week) and routine physiotherapy as mentioned above. At the end of intervention and two weeks after the last treatment session, the variables were assessed in both groups.

  Results

  The results showed that there was no significant difference between the two groups in gluteus maximus thickness and lumbar pain; but there was a significant reduction in gluteal pain (P = 0.000) and the score of disability questionnaire (P = 0.007) in the intervention group compared to control group.

  Conclusion

  Electroacupuncture is an effective method in nonspecific chronic low back pain patients with trigger points of gluteus maximus muscle.The combination of electroacupuncture and routine physiotherapy compared to routine physiotherapy can help to decrease pain and functional disability significantly

  Keywords: Low Back Pain, Electroacupuncture, Trigger Point
 • Hadi Hassankhani, Amin Soheili*, Golshan Moghbeli, Abbas Dadashzadeh, Taneal Wiseman Pages 611-624
  Introduction

  In the Iranian Healthcare System, emergency departments (EDs) face many challenges such as limitations of the physical environment and overcrowding, meanwhile, unnecessary presence of relatives at their patientschr('39') bedside goes beyond EDs challenges and has made the situation worse. Therefore, the aim of this study was to explore, gain an understanding of, and describe the cultural beliefs and behaviors in an Iranian ED.

  Materials and Methods

  A focused ethnographic approach based on Spradley’s (1980) developmental research sequence was conducted at the ED of Imam Reza University Hospital in Tabriz, Iran. Purposive sampling was used to identify eligible participants from patients, their relatives, and the healthcare professionals of this ED. Participant observation, ethnographic interviews, and examination of related documents and artifacts were used for data collection and continued until data saturation achieved.

  Results

  The overarching cultural pattern of “perceived constructive/destructive duality of relativeschr('39') presence” emerged within which there were two main themes as follows: constructive presence (includes two sub-themes of compensation and support) and destructive presence (includes two sub-themes of dissuasion and workplace violence).

  Conclusion

  Our findings provide valuable insight into the perceived duality of relativeschr('39') presence which strenuously affect not only the patients and their relatives but also the healthcare professionals, healthcare system, and healthcare quality. Conspiciously, most of the time, the relatives played the role of “12th man” in our healthcare system. However, their violent and aggressive behaviors against healthcare professionals were the most destructive aspect of their presence.

  Keywords: Patients, Family, Relatives, Hospital Emergency Service, Cultural Anthropology, Culture
 • Mohsem Miri, Roghayeh Mohammadi*, Rasoul Bagheri, Majid Mirmohammadkhani Pages 625-632
  Introduction

  The objective of this study was to compare two methods of dry needle treatment in active trigger points of Gastrocnemius muscle on pain and height jump in non-professional athletes.

  Materials and Methods

  Forty male athletes were selected with active trigger points in each Gastrocnemius muscle. Relatively, subjects were assigned randomly in two conventional dry needle piston method groups and rotational method groups. Vertical jump and pain were evaluated before, after, the first, second and third days of intervention by visual analog scale and the motion analysis system.

  Results

  There was a significant difference in pain intensity and jump height in both groups (P<0.001). Also, the behavior of pain intensity was different in the needle rotation group from the piston group (P<0.001). But the height of jump between the two groups was not significant (P=0.304)

  Conclusion

  Needle rotation had a strong antinociceptive effect and little annoyance in trigger points. However, both techniques reduced pain and improved vertical jump in non-professional athletes with active trigger points in gastrocnemius muscle.

  Keywords: Myofascial Pain, Trigger Points Syndromes, Complementary Therapies, Pain
 • Soghra Gholi Roshan, Sakine Jafari, MohammadReza Asgari*, Farzan Kheirkhah Pages 633-643
  Introduction

  Nurses, as one of the most important groups of care providers, always face with many stressors, which have negative effects for both the nurses and the patients. This study was aimed to investigate the role of perceived social support and job satisfaction on psychological distress of clinical nurses working in hospitals of Babol University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This was a correlational study and the statistical population consisted of all nurses working in hospitals of Babol University of Medical Sciences in 2018-2019 (Iran). Using stratified random sampling method, a number of 330 nurses were selected as the sample (264 females and 66 males). A four-part questionnaire was used for data collection which included the Demographic Characteristics, Perceived Social Support Scale, Minnesota Job Satisfaction Questionnaire, and Kessler Psychological Distress Scale.

  Results

  The results showed that perceived social support had a significant negative relationship with the psychological distress in nurses (with a regression coefficient of -0.25). Also, job satisfaction had a significant negative relationship with nurseschr('39') psychological distress (with a regression coefficient of -0.15). The perceived social support and job satisfaction explained 10% of the variance in nurseschr('39') psychological distress.

  Conclusion

  The results showed that perceived social support and job satisfaction decreased nurseschr('39') psychological distress. Considering that psychological distress causes mental health disorder and decreases nurseschr('39') efficiency, emphasis on the need to develop strategies by nursing managers to increase social and organizational support and improve working conditions.

  Keywords: Social Support, Job Satisfaction, Psychological Distress, Nurse
 • Navid Valizadeh*, Soheila Khodakarim, Seyyed Mohammad Tabatabaei, Azam Saffar, Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 644-649
  Introduction

  Clustering of human brain is a very useful tool for diagnosis, treatment, and tracking of brain tumors. There are several methods in this category in order to do this. In this study, modified balanced iterative reducing and clustering using hierarchies (m-BIRCH) was introduced for brain activation clustering. This algorithm has an appropriate speed and good scalability in dealing with very large data using a new concept of Clustering Feature.

  Materials and Methods

  In this study, data from the brain scan had been used. This dataset consisted of 74 consecutive brain scans. After data preprocessing, brain scan images were clustered through the BIRCH and m-BIRCH algorithms. Data were analyzed using WFU-PickAtlas in Matlab software and were compared with the TD Lobes Standard Atlas.

  Results

  The speed of implementation of the m-BIRCH algorithm decreased as threshold limit increased. The m-BIRCH clustering algorithm showed that there was no specific ascending or descending pattern between branch factor and the run-time of the algorithm. The maximum runtime value of the algorithm was related to the branching factor of 30 which was 94 seconds, equivalent to the upper threshold limit of the BIRCH algorithm.

  Conclusion

  Applying the m-BIRCH algorithm on high-dimension data set such as brain scan images has relative advantages and provides a tradeoff between time and space complexity. By simultaneously increasing the branching factor and threshold limit, the sensitivity of clustering will be decreased

  Keywords: Brain, Cluster Analysis, Algorithms, Magnetic Resonance Imaging
 • Afsoon Arabi, Saeideh Mehrkian*, Hooshang Mirzaei, Enayatollah Bakhshi Pages 650-654
  Introduction

  Auditory processing disorder (APD) is a type of abnormal perceptual processing of auditory information within the central auditory nervous system that could be influenced by cognitive factors, such as attention. Attention is one of most important cognitive functions in the development of learning in children, so it is important to recognize and evaluate a variety of attention deficits in children with auditory processing disorder with a reliable test. The aim of this study was to compare the auditory sustained attention in children with auditory processing disorder and normal children with Test of Everyday Attention for children.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 45 students aged 7-11 years, 23 normal children (mean age, 9.88, SD; 1.5) and 22 children with a diagnosed APD (mean age, 9.32, SD; 1.2). Remarkably, test of Everyday Attention for children with five subtest (Score, Score Dual Task, Code Transmission, Sky Search Dual Task, Walk, Don’t Walk) in sustained attention domain was performed in the both groups. The mean scores of the two groups were compared in each of the sub-tests.

  Results

  The results of Mann-Whitney U test indicated that there were significant difference in two groups in all of the subtests (Score, Score dual task, Code Transmission, Sky Search dual task, Walk, Don’t Walk) (P<0.001).

  Conclusion

  The results showed that children with auditory processing disorders were significantly worse than their normal peers in all subtests of auditory sustained attention domain.

  Keywords: Auditory Attention, Auditory Perceptual Disorders, Test of Everyday Attention for Children
 • Shahla Mirshkary*, Esmaeil Karami, Delnia Kakallahi, Elaheh Saleh, Zahra Goodarzi Pages 655-663
  Introduction

  Housekeeping is one of the occupations that have a variety of physical and psychological stresses. On the other hand, the prevalence of musculoskeletal disorders (MSDS) is intensified by factors such as high physical and mental workload. Therefore, this study was aimed in order to investigate the relation between prevalence of musculoskeletal disorders with mental workload and general health in housewives.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was carried out on 200 housewives by available sampling method. The Persian version of Nordic Questionnaire, Cornell (CMDQ), General Health (GHQ28) Mental workload (NASA-TLX) Questionnaire, were used for data collection.

  Results

  Demographic characteristics showed that 90.5% of selected society are married, 62% had no university education and the average age was 42.33 ± 0.87 years. Interestingly, the results of this study show that, the highest prevalence of musculoskeletal disorders was found to be in the low back region (48%), followed by mean score of general health questionnaires (19.05± 8.34) and mental workload (52.16 ± 12.21). The result showed that there is a significant difference between musculoskeletal disorders with mental workload and general health.

  Conclusion

  Considering the role of housewives in human resource productivity, suggested that interventions to prevent MSDS and increase public health be considered by health authorities. Taking actions such as using the MSDS questionnaire, counselling, workshops, awareness sessions, posture correction and training on how to get things done, work-rest cycle program, diversification at work, and recreational programs can increase mental health, reduce mental workload and reduce musculoskeletal injuries.

  Keywords: Musculoskeletal Diseases, Mental workload, Health status, Housewives
 • Farahnaz Rostami*, Lida Moghaddam Banaem, Navid Ghasemi, Sedigheh Hantoushzadeh Pages 664-670
  Introduction

  There are few studies regarding the treatment of vitamin D deficiency with a high dose of vitamin D and the comparison of serum vitamin D levels and hematological indices (Hemoglobin, Hematocrit, Platelet and Ferritin) in the first and second trimesters of pregnancy. The aim of this study was to evaluate the effect of vitamin D supplementation on these hematological indices in pregnant women with vitamin D deficiency.

  Materials and Methods

  The present study was performed in October 2019 from a secondary and non-predetermined analysis of the effect of vitamin D supplementation and comparison of serum vitamin D levels on blood parameters from a randomized controlled clinical trial. 215 pregnant mothers with vitamin D deficiency were entered in the study and were divided into two treatment groups of 50,000 units and 1000 units.

  Results

  Mean serum levels of Hematocrit, Platelets, and Ferritin after treatment in the treatment groups with 50000 and 1000 unites were 38.6± 3.03 vs 36.05± 2.8 (P<0.38), 243083 ± 55302 vs 215942 ± 45513 (P<0.29) and 42.3± 33.5 vs 28.8± 21.7 (P<0.04), respectively. The mean Hemoglobin level in the treatment groups with 50,000 and 1000 units were 12.08± 1.17 vs. 12.3± 2.5 (P<0.84), respectively. In both groups, there was a significant relationship between serum vitamin D level, Hemoglobin and Hematocrit levels before treatment. (Respectively P<0.02, P<0.02 and P<0.05). The serum Ferritin level was significantly higher with serum vitamin D after treatment (P<0.04).

  Conclusion

  This study showed that the results of two therapeutic groups in pregnant women with vitamin D deficiency, especially a dose of 50,000 units of vitamin D, compared to the first trimester of pregnancy, had different effects on the hematologic indices.

  Keywords: Vitamin D, Vitamin D Deficiency, Pregnancy, Iron Deficiency Anemia, Hemoglobin, Ferritin
 • Erfan Saatchian, Sina Ehsani, Alireza Montazerabadi* Pages 671-677
  Introduction

  Alzheimer’s disease (AD) is the most common cause of dementia worldwide. Mild cognitive impairment (MCI) is often the prodromal stage to AD. Most patients with MCI harbor the pathologic changes of AD and demonstrate transition to AD at a rate of 10–15% per year. Accumulating evidence indicates that the asymmetry changes of left and right brain have happened in the early stage of AD. However, the features of asymmetry changes in anterior cingulate cortex (ACC) is still unclear.

  Materials and Methods

  We examined the left-right asymmetry changes of metabolites in ACC. In this account, 14 cases of mild AD patients meeting criteria for probable AD of NINDS-ADRDA, 12 cases of MCI according to the Mayo Clinic Alzheimer’s Disease Research Center criteria, and 15 cases of age-matched normal controls (NC) received Proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) for measurement of NAA/mI, NAA/Cr, Cho/Cr, and mI/Cr ratios in the ACC bilaterally. We analyzed MRS data by paired t-test to validate the left-right asymmetry of MRS data in the ACC.

  Results

  In AD, there was a significant difference in mI/Cr between the left and right ACC (P<0.001). In MCI, there was a significant difference in mI/Cr between the left and right ACC (P<0.001). In NC, there were no differences in the ratio value of metabolites NAA/mI, NAA/Cr, Cho/Cr, and mI/Cr between the left and right ACC.

  Conclusion

  The left-right asymmetry of mI/Cr in the ACC may be an important biological indicator of mild AD.

  Keywords: Magnetic Resonance Spectroscopy, Alzheimer Disease, Cognitive Dysfunction
 • Ahmad Rastegarian, Seyed Ebrahim Sadeghi, MohammadHasan Damshenas*, Masoud Ghanei, Navid Kalani, Homan Hemati, Mohammad Radmehr Pages 678-685
  Introduction

  Various drugs are used as adjuvants for various purposes such as increasing analgesia, reducing analgesic complications and generally improving the quality of anesthesia with topical anesthetics. The use of alpha-2 agonists has recently been considered. One of these drugs is dexmedetomidine, which has been studied recently. The aim of this study was to evaluate the effect of dexmedetomidine as an adjunct to bupivacaine in spinal anesthesia in femoral fracture orthopedic surgery.

  Materials and Methods

  This double-blind randomized clinical trial study was performed on 60 patients 18-50 years old with Class I and II anesthesia who were candidates for tibia and femur orthopedic fracture surgery. Patients were randomly divided into two groups of intervention: 12.5 mg bupivacaine (2.5 cc) and 5 µg dexmedomidine (0.5 ml) and control group: 12.5 mg bupivacaine and 0.5 ml normal saline. Systolic, diastolic, and mean arterial blood pressure and pulse counts were recorded before spinal anesthesia, after anesthesia and then every 15 minutes until surgery and at recovery time. At 2, 8, 4, 12, and 24 hours postoperatively, patients were evaluated for pain, opioid administration during the first 24 hours, and the time of first analgesic administration.

  Results

  There was a significant difference between the bupivacaine-normal saline and bupivacaine- dexmedetomidine groups in terms of systolic and diastolic blood pressure at 15, 30, 45 and 60 minutes during surgery (P<0.05). There was a significant difference in the frequency of pain between the Bupivacaine-Normal Saline and Bupivacaine- dexmedetomidine groups at 4, 8 and 24 hours postoperatively (P<0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that addition of 5 μg dexmedetomidine to bupivacaine in spinal anesthesia method prolonged analgesia time, decreased pain intensity, decreased postoperative opiate requirement. Conspicoiusly, there was no risk of respiratory suppression even at higher doses than other medicines used. Conclusively, dexamethasone seems to be an appropriate supplement to be added to bupivacaine to reduce postoperative pain.

  Keywords: Bupivacaine, Dexmedetomidine, Spinal Anesthesia, Analgesia, Femur, Tibia
 • Mehrdad Farzandipour, Alireza Farkhian, Ehsan Nabovati*, Khadijeh MirAli, Shima Anvari Tafti, Hassan Rajabi Moghadam Pages 686-695
  Introduction

  Due to the increasing trend of heart diseases and their complications, programs such as cardiac rehabilitation can reduce the complications and faster recovery of patients. Therefore, the aim of this study was to design and evaluate the usability of smartphone-based application for training outpatient cardiac rehabilitation.

  Materials and Methods

  This applied-developmental study was conducted at Kashan University of Medical Sciences in 2019. In order to specify the app information content and feature, a checklist was designed based on the relevant literature and opinions cardiologists (10 peoples) and nurses (10 peoples). The application was designed and developed in JAVA environment and on the Android operating system. The usability evaluation was performed using the think aloud method and the System Usability Scale questionnaire by cardiac patients (10 peoples), nurses (10 peoples) and cardiologists (10 peoples).

  Results

  The most important information contents were education, diet, physical activity and medications and the most important features were, pulse count, harmful cholesterol level record, Body mass Index calculation and triglyceride levels chart display. Usability evaluation showed that patients, nurses and cardiologists rated the application at a desirable level with mean score of 74.25, 74.5 and 75.36, respectively.

  Conclusion

  Based on the userschr('39') opinions in this study, smartphone_based applications had potential to transfer educational contents to heart patients to prevent acute cardiac events, lifestyle modification and rehabilitation education.

  Keywords: Cardiac Rehabilitation, Self-Management, Telemedicine, Smartphone, Mobile Application
 • Soulmaz Rahbar, Sedigheh Sadat Naimi*, Hojjat Radinmehr Pages 696-703
  Introduction

  Diabetes is one of the chronic diseases that can endanger peoplechr('39')s health. Lack of quality of life can be observed if diabetes is not controlled and the complications of the disease occur. Therefore, the aim of the present study was to improve the quality of life of patients with type 2 diabetes by combined exercise.

  Materials and Methods

  In this clinical trial study, after examining 692 volunteer patients suffering from type 2 diabetes, 30 patients were randomly divided into two different groups of combined exercise and control. In the combined exercise group, participants walked on a treadmill 3 times a week for eight weeks treatment duration. The intensity of walking were considered 50-70% of maximum heart beat rate for 30 minutes, and participants were forced to wear a vest containing weights. The control group did not receive any intervention and ended their 8-week lifestyle.

  Results

  Individuals in the two groups had not any significant differences in age, height, weight, body mass index, and medical history. The quality of life, the disease control, and exercise behavior variables in the combined exercise group increased significantly (P<0.05) but no significant change in the control group was reported (P>0.05). There was a significant difference in the above variables between the combined exercise and control groupd (P<0.05).

  Conclusion

  Eight weeks of aerobic exercise with external load improves the quality of life for people with type 2 diabetes.

  Keywords: Quality of life, Diabetes Mellitus, Type 2, Resistance Training, Exercise
 • AbbasAli Vafaei, Farinaz Haghayegh Khorasani, Zahra Seraj, Hossein Miladi Gorji, Ali Rashidy Pour* Pages 704-710
  Introduction

  Previous findings from our laboratory indicated that exercise alleviates the deficits in cognitive and anxiety disorders in healthy female rats. But the effect of exercise on cognitive and anxiety disorders induced by chronic morphine in experimental monopose of rats (ovariectomized) not known. Aim of this study was to investigate the effects of mild and modorate forced exercise on anxiety-like behaviors, and object location memory in ovariectomized of morphine-dependent rats during spontaneous withdrawal period.

  Materials and Methods

  Sham or ovariectomized rats were injected with bi-daily doses (10 mg/kg, at 12 h intervals) of morphine or saline over a period of 10 days. Then the rats were trained under mild and moderate exercises for 30 minute in a session of five days per week for four weeks. Then object location memory, and anxiety profile in elevated plus maze (EPM) were examined.

  Results

  Chronic morphine induced the anxiogenic-like behaviours (reductions in time spent, and entry into the EPM open arm) in intact, but not ovariectomized rats, which alleviated by both mild and moderate treadmill exercise. Also, both mild and moderate exercise produced anxiolytic behaviours in the non-morphine depedent intact and ovariectomized rats. Chronic morphine did not change object location memory in the intact and ovariectomized rats. Meanwhile, moderate exercise enhaced spatial location memory in non-morphine dependent, but not morphine dependent intact and ovarietomized rats.

  Conclusion

  In general, our findings demostrate that sex ovarian hormones modulate the effects of chronic morphine on congnitive function and anxiety behaviour. It seems the nature of this interaction is complex and needs further investigation.

  Keywords: Treadmill Exercise, Chronic Morphine, Memory, Anxiety, Ovarietomy