فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 6 (پیاپی 51، شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/31
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فرهاد تنهای رشوانلو*، روهینا جامی، سیدعلی کیمیایی صفحات 1-10

  هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی مقیاس ترس از مجرد بودن (FOBSS) در دانشجویان بود. در یک طرح توصیفی- همبستگی و اعتباریابی آزمون، طی دو مطالعه 125 و 171 نفر از دانشجویان مجرد یکی از موسسات آموزش عالی شهر مشهد به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های ترس از مجرد بودن، نیاز به تعلق، طرحواره یانگ، افسردگی، اضطراب و استرس، فشار روانی کسلر، سیاهه شخصیت 10 سوالی، راضی بودن به وضعیت ارتباطی و رضایت از زندگی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با بررسی همسانی درونی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقیاس ترس از مجرد بودن، ساختاری یک عاملی با واریانس تبییین شده 23/64 درصد دارد. روایی عاملی تاییدی نیز به تایید رسید. ضرایب آلفای کرونباخ 82/0 و 88/0 و ضرایب دو نیمه کردن 84/0 و 89/0 نشان از اعتبار مناسب مقیاس داشت. به نظر می رسد مقیاس ترس از مجرد بودن در دانشجویان از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: ترس از مجرد بودن، ساختار عاملی، اعتباریابی
 • آذر کیامرثی، فرزین باقری شیخانگفشه*، عادله یوسفی سیاکوچه، بنفشه حسین زاده کلسری صفحات 11-18

  هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای مقابله با استرس و شفقت به خود در زنان با و بدون آرتریت روماتویید بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مبتلا به بیماری آرتریت روماتویید شهر اردبیل در سال 1397 بودند که از بین مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر اردبیل تعداد 80 زن مبتلا به آرتریت روماتویید و تعداد 74 زن بدون آرتریت روماتویید به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس استرس ادراک شده بیلینگز و موس (1981) و مقیاس شفقت به خود نف (2003) استفاده شد. داده های پژوهش نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که زنان با آرتریت روماتویید در مقایسه با زنان عادی از مقابله های شناختی و رفتاری و رفتار شفقت به خود کمتر و از مقابله های اجتنابی بیشتری استفاده می کردند (001/0>p). با توجه به اینکه راهبردهای مقابله با استرس و رفتار شفقت به خود در زنان مبتلا به آرتریت روماتویید کمتر وجود دارد، این متغیرها می توانند در پیشگیری از تشدید و عود دردهای آرتریت روماتوییدی نقش مهمی ایفا کنند. از این رو لازم است متخصصان و روان شناسان این حوزه بیشتر به ابعاد روان شناختی این بیماری توجه کنند.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، راهبردهای مقابله با استرس، زنان، شفقت به خود
 • محمد علیپور*، هادی پورشافعی، مهدی علیپور صفحات 19-28

  در پژوهش حاضر تجارب زیسته والدین دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی از کلاس معکوس و پیامدهای این روش یادگیری به شیوه کیفی و از نوع پدیدارشناسی بررسی شد. با توجه به ماهیت پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که با مصاحبه عمیق 8 نفر از والدین، داده های اخذشده به اشباع رسید. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون و از نرم افزار MAXQDA11 به عنوان یک شیوه کمکی در واردکردن داده ها استفاده شد. یافته های حاصل از تجارب زیسته والدین در خصوص پیامدهای این روش در 6 مضمون اصلی بهبود آموزش و یادگیری، رفع مشکلات کلاسی، ارتباطات آموزشی، رفع چالش های آموزشی والدین، آگاهی بخشی جهت تکمیل یادگیری و کنترل یادگیری خلاصه شد. تجارب زیسته والدین نشان می دهد که از نگاه آن ها استفاده از کلاس معکوس گامی مثبت در ارتقا سطح آموزشی و دارای پیامدهای مثبتی در ابعاد مختلف است. استفاده از این روش، آموزش را از حالت سنتی خارج کرده و مبتنی بر مسایل روز و نیاز های دانش آموزان و والدین پیش رفته است. همچینن این روش  بیشترین پیامد را در حوزه یادگیری و آموزش برای دانش آموزان داشته است.

  کلیدواژگان: کلاس معکوس، پدیدارشناسی، یادگیری، آموزش
 • مرضیه حبیبی*، سارا کریمی، محبوبه وحیدی فرد، مرضیه چاقوساز صفحات 29-36

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اعتیاد دانش آموزان به شبکه های مجازی انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه دوم شهر مشهد در نیم سال دوم تحصیلی 98-1397 تشکیل دادند. از بین آنها تعداد 30  نفر از دانش آموزانی که از نظر شاخص اعتیاد به شبکه های مجازی نمرات بالاتری را کسب کردند، به روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی  در در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) گمارده شدند. برنامه آموزش هوش هیجانی در 8 جلسه 90 دقیقه ای (در هر هفته 2جلسه) به صورت گروهی بر روی گروه آزمایش اجرا شد؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اعتیاد به شبکه های مجازی مبتنی بر موبایل خواجه احمدی و همکاران (1395)، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون افراد گروه های آزمایش و کنترل در متغیر اعتیاد به شبکه های مجازی، تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج پژوهش حاکی از  آن بود که آموزش هوش هیجانی می تواند میزان اعتیاد دانش آموزان به شبکه های مجازی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: آموزش هوش هیجانی، اعتیاد، شبکه های مجازی، دانش آموزان
 • داود محمدیان، صدیقه احمدی*، حسین ایلانلو صفحات 37-44

  هدف از مطالعه حاضر، مقایسه تاب آوری، خودتنظیمی هیجان و راهبردهای مقابله با استرس در دختران و پسران دانش آموز مقطع متوسطه  دوم بود. روش پژوهش، علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دختران و پسران مقطع متوسطه دوم منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی 96-97 بودند. حجم نمونه، 210 نفر (105 دختر و 105 پسر) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای  انتخاب شدند. به این ترتیب از بین مدارس متوسطه دوم دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه ها بین دانش آموزان توزیع شد. در این مطالعه از سه پرسشنامه تاب آوری کونور ودیویدسون (CD-RSC)، پرسشنامه خودتنظیمی هیجان (CERQ) و پرسشنامه سبک های مقابله با استرس (CISS) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین نمرات خودتنظیمی در دختران و پسران دانش آموز تفاوت معنادار وجود دارد و در دختران بیشتر از پسران است (005/0 <P). همچنین، در میانگین نمرات سه سبک مقابله ای (مساله مدار، اجتنابی، هیجان مدار) دختران و پسران دانش آموز تفاوت معناداری وجود دارد و در دختران بیشتر از پسران است(005/0 <P).. اما در میانگین نمرات تاب آوری دختران و پسران دانش آموز، تفاوت معناداری مشاهده نشد (005/0 <P).. بنابراین، نتیجه گرفته می شود که هرچند افزایش این سه متغیر در دانش آموزان دختر و پسر ضروری است اما آموزش خودتنظیمی و راهبردهای مقابله با استرس، در دانش آموزان پسر، بیش ازپیش باید موردتوجه قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، خودتنظیمی هیجان، راهبرد های مقابله بااسترس
 • سید میلاد آقایی ضرون، وحید حاجی علیانی*، رعنا زهتابی، مرضیه شهریاری سرحدی صفحات 45-56

  از آنجا که دختران نوجوان یکی از مهم ترین و حساس ترین اقشار در جامعه مدارس هستند، آسیب به آنها بر اثر استرس و اضطراب بر وضعیت روحی و روانی آنها تاثیر نامطلوب می گذارد. عدم توجه به استرس ها و واکنش های روانی دانش آموزان، سبب توسعه اضطراب آنان می گردد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود تصمیم گیری شناختی و سبک های شناختی حل مساله در دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با استفاده از گمارش تصادفی بود. نمونه  پژوهش را 40 دانش آموز دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (مایر و همکاران، 1990)، سبک های تصمیم گیری (اسکات و بروس، 1995) و سبک های شناختی (کلب، 1982) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود تصمیم گیری شناختی و سبک های شناختی حل مساله در دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تاثیر داشت (05/0p<). لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده از این درمان برای کاهش مشکلات روان شناختی و رفتاری افراد سود جست.

  کلیدواژگان: اختلال اضطراب فراگیر، تصمیم گیری شناختی، سبک های شناختی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، حل مساله
 • مهسا حاتم، عباس ابوالقاسمی، سید موسی کافی ماسوله، فرزین باقری شیخانگفشه* صفحات 57-64

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه حس انسجام و هوش شخصی در دانش آموزان دختر با و بدون تجربه تروماتیک انجام شد. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دختر با و بدون تجربه تروماتیک بودند که در سال تحصیلی 98-1397 در پایه نهم مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک شهر رشت تحصیل می کردند. نمونه مورد مطالعه شامل 160 دانش آموز دختر (80 دانش آموز دختر با تجربه تروماتیک و 80 دانش آموز بدون تروماتیک) بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. به منظوره جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرند کردن حوادث آسیب زا-فرم خودگزارشی (فورد و همکاران، 2002)، حس انسجام آنتونووسکی (1993) و هوش شخصی مایر و آلن (2013) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که حس انسجام و هوش شخصی در بین دانش آموزان دختر با و بدون تجربه تروماتیک تفاوت دارد (001/0.(P˂  به طور کلی نتیجه این پژوهش نشان داد آگاهی از ویژگی های روان شناختی نظیر حس انسجام و هوش شخصی موجب می شود تا خدمات مطلوب تری به این افراد داده شود تا بتوانند کیفیت زندگی و تحصیلی بهتری را تجربه کنند.

  کلیدواژگان: هوش شخصی، حس انسجام، دانش آموز، تجربه تروماتیک
 • مهدی شمالی احمدآبادی، فاطمه آقایی میبدی*، ناصر محمدی احمدآبادی، عاطفه برخورداری احمدآبادی صفحات 67-76

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارت های مبتنی بر سواد عاطفی بر کاهش طلاق عاطفی و احساس تنهایی در زنان خیانت دیده انجام شد. این مطالعه با روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان خیانت دیده شهر ماهشهر بود که با استفاده از روش در دسترس تعداد 24 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (1995) و احساس تنهایی راسل، پیلوا و کورتونا (1980) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های مبتنی بر سواد عاطفی بر کاهش طلاق عاطفی و احساس تنهایی در زنان خیانت دیده تاثیر معناداری داشته است (001/0>P). با توجه به این که زنان خیانت دیده دارای سطوح بالایی از طلاق عاطفی و احساس تنهایی هستند، بهره‏گیری از رویکردهای مختلف روان درمانی از جمله آموزش سواد عاطفی می تواند در بهبود طلاق عاطفی و احساس تنهایی این افراد موثر باشد.

  کلیدواژگان: سواد عاطفی، طلاق عاطفی، احساس تنهایی، زنان خیانت دیده
 • سید جلال حسینی ایرج، حسین مهدیان*، محمود جاجرمی صفحات 77-88

  هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی، سازگاری و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دوره متوسطه مشهد بود. نمونه مورد مطالعه شامل 320 نفر دانش آموز دوره متوسطه دوم شهر مشهد بود که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در روابط (لاگواردیا، رایان، کوچمن و دسی، 2000)، پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (سینها و سینگ، 1993) و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (بری، بتی و وات، 2005) استفاده گردید. داده های پژوهش حاضر با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دادند اثر مستقیم و معناداری میان ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی در ارتباط با معلمان با سازگاری و احساس تعلق به مدرسه وجود دارد. به طوری که نیازهای بنیادین روان شناختی و سازگاری، 63 درصد از تغییرات احساس تعلق به مدرسه را تبیین می کردند. یافته ها نشان داد سازگاری دانش آموزان در رابطه ی بین ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی (در روابط با معلمان، مدیران و دوستان) و احساس تعلق به مدرسه نقش واسطه ای داشت. معلمان و مدیران مدارس می توانند با استفاده از یافته های پژوهش حاضر، مشارکت و سازگاری دانش آموزان در مدرسه را تقویت کنند.

  کلیدواژگان: احساس تعلق به مدرسه، سازگاری، نیازهای بنیادین روان شناختی
 • مهتاب عسکری، بی بی عشرت زمانی*، یاسمین عابدینی صفحات 89-98

  استفاده بیش ازحد و مضر از اینترنت چالش های اجتماعی، روان شناختی و جسمی بسیاری در پی دارد که زندگی روزمره افراد را مختل می سازد. در پی این امر بسیاری از کشورها اقدام به راه اندازی مراکز ترک اعتیاد به اینترنت کرده اند. پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی تاسیس مراکز ترک اعتیاد به اینترنت از دیدگاه صاحب نظران صورت گرفت. این مطالعه از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. تعداد 14 شرکت کننده به روش هدفمند از میان اعضای هییت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و جامعه شناسی دانشگاه اصفهان انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری و با روش  کلایزی تحلیل شد. یافته های حاصل شده در 5 مضمون اصلی شامل ضرورت ها و پیش نیازها، مسایل اداری و سازمانی، برنامه ریزی ساختاری، امکان استقبال عمومی و نحوه ارتقا، و موانع تاسیس طبقه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که جهت تاسیس این مراکز لازم است تا از ابعاد مختلف به مسایل اداری، ضرورت ها و پیش نیازها، موانع و سازوکارهای افزایش استقبال و پذیرش این مراکز توجه شود. بر پایه این مطالعه، جزییات دقیقی برای مدیران و مسیولان راه اندازی این مراکز ارایه شده است.

  کلیدواژگان: نیازسنجی، اعتیاد به اینترنت، مراکز درمانی
 • محمد جلیلوند، شهلا مرادی* صفحات 99-108

  پربار کردن جلسات تمرین و به حداکثر رساندن مهارت های یادگیری شاگردان، همواره یکی از دغدغه های مربیان و معلمان ورزش است.  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تصویرسازی ذهنی بینایی و جنبشی بر یادگیری شوت سه گام بسکتبال با تاکید بر بعد درونی و بیرونی تصویرسازی ذهنی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 بود. شصت نفر از دانشجویان مبتدی مونث با روش نمونه گیری هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان پرسش نامه تصویرسازی حرکتی هال و مارتین(1997) را تکمیل کرده و سپس بر اساس نمرات آن در 5 گروه(تصویرسازی جنبشی درونی، جنبشی بیرونی، بینایی درونی، بینایی بیرونی و گروه کنترل) قرار گرفتند. جلسات تمرینی شامل شش جلسه تمرین بود که در آن گروه های آزمایش در هر جلسه 30 تمرین تصویرسازی و 30 شوت سه گام بسکتبال انجام دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل کوواریانس یک راهه و همچنین تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. یافته ها نشان دادند که بین گروه های تصویرسازی با گروه کنترل تفاوت معناداری در پس آزمون شوت سه گام بسکتبال وجود داشت(01/0<p) و گروه تصویرسازی بینایی بیرونی نسبت به سایر گروه های تصویرسازی عملکرد بهتری در پس آزمون داشت(01/0<p). یافته ها نشان داد تصویرسازی از جمله عوامل اثرگذار بر یادگیری مهارت های مختلف حرکتی است و هر دو بعد درونی و بیرونی تصویرسازی باعث بهبود یادگیری و عملکرد فراگیران می شود.

  کلیدواژگان: تصویرسازی ذهنی، تصویرسازی بینایی، تصویرسازی جنبشی، شوت سه گام بسکتبال
 • رامین حبیبی کلیبر* صفحات 109-118

  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی، پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تعهد به مدرسه در بین دانش آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بودند که از این جامعه تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعهد به مدرسه و انگیزش پیشرفت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل اکتشافی، ضریب همبستگی و روش آلفای کرونباخ انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تحلیل عاملی بر روی داده ها نشان دهنده ی وجود شش عامل در مقیاس احساس تعهد به مدرسه بود که حدود 54 درصد از واریانس کل این مقیاس توسط این شش عامل پوشش داده شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 91/0 به دست آمد و با توجه به این ضریب می توان گفت که مقیاس مورد نظر از پایایی خوبی برخوردار است. روایی همگرای پرسشنامه نیز نشان داد که بین پرسشنامه احساس تعهد به مدرسه با انگیزش پیشرفت هرمنس همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و این نتیجه روایی همگرای مقیاس احساس تعهد به مدرسه را تایید می کند. بنابراین روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه تعهد به مدرسه را می توان به عنوان یک ابزار پایا و معتبر در موقعیت های آموزشی مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: پرسشنامه تعهد به مدرسه، تحلیل اکتشافی، پایایی، روایی، هنجاریابی
 • الهه حجازی، عباس رحیمی نژاد، مهدی مرادی* صفحات 119-128

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک والدینی و باورهای دینی دانش آموزان با نقش واسطه ای تفکر انتقادی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهر خرمدره با مقطع سنی 15تا 17 سال بودند و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای با حجم نمونه 162 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس ادراک از والدین (POPS؛ گرولینک و همکاران، 1997)، مقیاس باور پسا انتقادی (PCBS؛ دیورز، فونتین و هاتسبوت، 2000) و سیاهه تمایلات تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI؛ پیترفشیون، نورن فشیون و گیانکارلو، 2001) استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که تفکر انتقادی به عنوان متغیر واسطه ای با سه متغیر باور دینی (نسبی گرایی، رایج نگری و پرسشگری دینی) رابطه معنی دار داشت. از میان متغیرهای پیش بین، فقط درگیری والدین با باور دینی نقد ظاهری رابطه مستقیم مثبت معنی دار داشت و بقیه متغیرهای پیش بین با متغیر ملاک، رابطه مستقیم معنی دار نداشتند. همچنین 16 درصد از تغییرات واریانس نمرات باورهای دینی با واسطه گری تفکر انتقادی توسط ادراک والدینی در بین دانش آموزان قابل تبیین است. در مجموع می توان گفت ارتقای تفکر انتقادی دانش آموزان می تواند نقش مهمی در نقد و پرسشگری باورهای دینی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ادراک والدینی، تفکر انتقادی، باورهای دینی، تحلیل مسیر
 • حسن گریباوی، فاطمه نصرتی*، روح الله فتح آبادی صفحات 129-138

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه دوره ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 1398-1397 بود. نمونه پژوهش 30 نفر دانش آموز دارای اختلال یادگیری ویژه بودند که به صورت خوشه ای چند مرحله ای از میان دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه دوره ابتدایی شهر اهواز انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش(15نفر) و گروه کنترل(15نفر) به شیوه تصادفی گمارش شدند.  آموزش کنترل تکانه برای گروه آزمایش در 8 جلسه 45 دقیقه ای به مدت یک ماه ارایه گردید. برای ارزیابی رفتارهای پرخاشگرانه از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش کنترل تکانه رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه را به طور معنی داری کاهش می دهد. این یافته حاکی از آن است که آموزش کنترل تکانه می تواند به عنوان شیوه ای آموزشی در اصلاح فرایندهای روان شناختی و تحصیلی و مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه اثر بخش باشد.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری ویژه، آموزش کنترل تکانه، رفتارهای پرخاشگرانه
 • فرشیده ضامنی*، حسین امینی صفحات 139-146

  بهداشت و سلامت به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی، بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و از دیدگاه همه ملت ها و نزد همه مکاتب، یکی از ابتدایی ترین حقوق و نیازهای بشر تلقی شده است که دست یافتن به بالاترین سطح آن از اهداف اجتماعی و ملی تمامی دولت ها به حساب می آید. دراین میان نظام آموزش و پرورش از بزرگترین و گسترده ترین سیستم های درون هر جامعه ای است که سرنوشت آن جامعه را جهت تامین سلامت در بلندمدت تعیین می کند. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بود که با روش تحقیق زمینه ای انجام شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیف مبانی وتحلیل واستنتاج نظری بود. برای اعتباربخشی الگوی پیشنهادی جامعه آماری شامل40 نفر از متخصصان برنامه درسی و 360 نفر از معلمان دوره متوسطه اول شهر رشت در سال تحصیلی 99-1398 بود. به منظور نظرسنجی از متخصصان ومعلمان ذیربط درباره الگوی پیشنهادی متشکل از چهارعنصر برنامه درسی از پرسشنامه محقق ساخته دارای 32 گویه با مقیاس 5 درجه ای لیکرت (ازخیلی کم 1 تا خیلی زیاد 5) استفاده شد. به منظور تامین روایی این پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و بدین ترتیب برای پایایی پرسشنامه طبق نظر استادان راهنما و مشاور و 9 نفر دیگر از متخصصان برنامه درسی و معلمان با تجربه در دوره متوسطه اول مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل (توزیع فراوانی ودرصد) و آمار استنباطی شامل (آزمون مجذور خی دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار آماری spss استفاده شد . یافته ها و نتایج  تحقیق نشان داد که بیش از 85 درصد متخصصان برنامه درسی و دبیران دوره متوسطه اول ویژگی های اهداف،محتوی،راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی را در این الگو مورد تایید قرار داده اند. همچنین بین دیدگاه متخصصان برنامه درسی و دبیران دوره متوسطه اول در مورد ویژگی های این عناصر تفاوت آماری معناداری وجود ندارد (05/0P>). بنابراین الگوی موردنظر می تواند در ارتقاء آموزش بهداشت و توسعه سلامت دانش آموزان نقش به سزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: الگوی برنامه درسی، بهداشت و سلامت، متوسطه اول، شاخص های سلامت، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 • مریم بیدادیان، سید کاظم رسول زاده طباطبایی*، عبدالرضا ناصرمقدسی، فضل الله احمدی صفحات 147-158

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفی عوامل روان شناختی موثر در تاخیر پیشروی مسیر بیماری مولتیپل اسکلروزیس بود. مطالعه حاضر از لحاظ روش، یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مرحله پیشرونده ثانویه مراجعه کننده به کلینیک MS بیمارستان سینا بود که با تاخیر وارد مرحله پیشرونده شده بودند. نمونه گیری در ابتدا به صورت هدفمند انجام شد و سپس به شکل نظری ادامه یافت و نمونه نهایی پس از اشباع نظری به 13 نفر رسید. مصاحبه بدون ساختار و مصاحبه نیمه ساختاریافته با سوال های باز به عنوان شیوه جمع آوری اطلاعات انتخاب شد. تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری مصاحبه ها و تحلیل محتوای کیفی صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تولید درون مایه اصلی سازوکارهای یاری سان گردید که شامل سه مقوله اصلی سبک مقابله ای کارآمد، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی و تاب آوری و هفت زیرمقوله بود. یافته های این پژوهش نشان داد که برخی عوامل روان شناختی در مسیر بیماری مولتیپل اسکلروزیس می توانند نقش محافظتی و یاری رسان را برای افراد مبتلا ایفا کنند و ورود اجتناب ناپذیر به مرحله پیشرونده ثانویه را به تعویق بیندازند، از سرعت پیشروی بیماری بکاهند و از وقوع حمله های مکرر جلوگیری نمایند.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، عوامل روانشناختی، تحلیل کیفی
 • زهرا میرشمسی، آزیتا بهجت*، محسن سعیدمنش، فاطمه مجیدیان صفحات 193-202

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری کنترل خشم بر همدلی و سلامت روان نوجوانان پسر قلدر دارای اختلال بیش فعالی/کمبود توجه بود. این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل تمام نوجوانان پسر بیش فعال قلدر در شهر یزد در سال تحصیلی 1399-1398 بود. 30 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه).  ابزار پژوهش پرسشنامه های همدلی (دیویس، 1983) و سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) بود که گروه آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون به آن ها پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری کنترل خشم بر همدلی و سلامت روان دانش آموزان پسر قلدر دارای اختلال بیش فعالی/کمبود توجه تاثیر معناداری داشت (001/0>P). پیشنهاد می شود مراکز درمانی مرتبط با آموزش و پرورش و همچنین مدارس از این روش درمانی در جهت کاهش مشکلات دانش آموزان بیش فعال و قلدر بهره گیرند.

  کلیدواژگان: آموزش شناختی-رفتاری، کنترل خشم، همدلی، سلامت روان، قلدر، بیش فعالی، کمبود توجه
 • فرزاد قادری*، سارا زادافشار صفحات 203-212

  طی چندین دهه، بازی روشی بوده که روان شناسان و پژوهشگران از آن برای درمان طیف وسیعی از اختلال ها و مشکلات روان شناختی بهره جسته اند و اثربخشی آن را تایید کرده اند. پیشگیری، درمان و توانبخشی در بیماران مختلف با استفاده از بازی های رایانه ای در سال های اخیر با استقبال چشمگیر پزشکان و متخصصان حوزه روان شناسی و حتی بیماران روبه رو شده است. اما تحقیقات محدودی در مورد مداخلات بهداشت روان در قالب بازی های رایانه ای و حتی کمتر برای راهنمایی توسعه دهندگان در مورد چگونگی توسعه چنین بازی هایی بخصوص در داخل کشور وجود دارد. مقاله حاضر بر درک چگونگی کاربست و توسعه بازی های رایانه ای در فرایند درمان و مداخلات مربوط به سلامت روان تمرکز دارد. در این مقاله نشان داده شده است که این نوع بازی ها می توانند بر فرایند سلامت روان شناختی، بهزیستی و درمان اختلالات و مشکلات مختلف روانی تاثیرگذار باشند. همچنین به فواید و کاربردها و نقش بازی های رایانه ای در رفع برخی محدودیت های درمان های سنتی روان شناختی و محدویت های موجود در سر راه بازی های رایانه ای در امر روان درمانی اشاره شده است. علاوه بر این، دستورالعمل ها و پیشنهاداتی مربوط به توسعه بازی های رایانه ای برای مداخلات سلامت روانی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، روان درمانی، مشاوره، سلامت روان
 • الهام موسویان* صفحات 213-222

  شواهد بالینی و تجربی در تایید نظریه سیدنی بلت نشان می دهند که افسردگی حول محور دو موضوع مسایل بین فردی (افسردگی اتکایی) مانند احساس رها شدن و تنهایی و اختلال در تصور خود (افسردگی درون فکنی شده) مانند احساس شکست فردی، عدم کفایت و کمال گرایی می چرخد. از طرف دیگر با توجه به پژوهش ‎های پیشین و در راستای مدل رودن و همکاران اساس افسردگی، آسیب پذیری خودشیفتگی قلمداد می شود و جوهر آسیب پذیری خودشیفتگی تجربه هیجان شرم است، به گونه ای که بیماران در هر یک از انواع افسردگی اتکایی و درون فکنی شده با نوع خاصی از مکانیسم های دفاعی از تجربه هیجان شرم اجتناب می ورزند. بنابراین با وجود علایم مشابه در دو نوع افسردگی به درمان های مستقل با تاکیدهای متفاوتی نیازمندیم، به گونه ای در بیماران افسرده اتکایی می بایست عاملیت و استقلال در روابط بین فردی پرورش یابد و در بیماران با افسردگی درون فکنی شده می بایست شفقت خود مورد تاکید واقع شود. با وجودی که بلت و همکاران سال هاست به لحاظ نظری این دو گروه از بیماران افسرده را تفکیک کرده اند اما در هیچ مطالعه ای به شکل جدی به عوامل زمینه ساز مشترک در دو گروه از بیماران و دفاع های متفاوت هر گروه در جهت اجتناب از عامل زمینه ساز و متعاقبا طراحی درمان متناسب با هر گروه از بیماران پرداخته نشده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه ساز مشترک دو نوع افسردگی و به دنبال آن تاکید درمانی متناسب با  هر یک از انواع افسردگی است.

  کلیدواژگان: شرم نهادینه، آسیب پذیری نارسیستیک، افسردگی اتکایی، افسردگی درون فکنی شده
 • ناهید طائفی نصرآبادی، علی شیرافکن* صفحات 223-234

  هدف از پژوهش حاضر بررسی معنای زندگی سالمندان ساکن مراکز نگهداری از سالمندی بوده است. رویکرد روش شناسی به کار رفته در این پژوهش کیفی بوده و روش پژوهشی از نوع پدیدارشناسی می باشد. جامعه پژوهشی تمامی سالمندان شهر تهران در سال 1397 بوده است. از بین آنها 15 نفر سالمند که در مراکز سالمندی نگهداری می شدند به صورت داوطلبانه و هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. 6 نفر از سالمندان، خانم و 9 نفر آقا بودند. معیار انتخاب این افراد سن بالای 65 سال بود. اطلاعات از طریق مصاحبه فردی، عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری و ضبط شده است. داده ها به روش کدگذاری داده های کیفی تجزیه و تحلیل شده است. واحد تحلیل در این پژوهش جمله بوده است. یافته های بدست آمده در 73 مقوله فرعی حاصل شده که در 11 مقوله اصلی به این صورت دسته بندی شده اند: اعتقاد به خدا و آخرت، سرگرمی، زندگی قبل از ازدواج، زندگی بعد از ازدواج، ارتباطات، لذت ها، برخورد با نسل جدید، نگرانی ها، امیدواری ها، سلامتی و تعریف زندگی. سالمندان پژوهش حاضر از زندگی در سرای سالمندان ارتباطات و لذت های محدودتری از سرگرمی هایشان می برند. به نظر می رسد دو عامل اساسی امید به زندگی و تعریف آنها از زندگی جبری نقش مهمی در معنای زندگی سالمندان دارند.

  کلیدواژگان: معنای زندگی، سالمندان ساکن در مراکز نگهداری از سالمندی، پدیدارشناسی
|
 • Farhad Tanhaye Reshvanloo*, Rohina Jami, Seyed Ali Kimiaei Pages 1-10

  The purpose of the present study was to investigate the validation and factor structure of the Fear of Being Single Scale (FOBSS) in students. In a descriptive-correlation and validation study, 125 and 171 students from single students of one of the higher education institutions of Mashhad were selected through the multi-stage multistage method and completed the Fear of Being Single Scale, Need to Belong Scale, Young schema questionnaire, Depression, Anxiety, Stress Scale, Kessler Psychological Distress Scale, Ten-Item Personality Inventory, The Satisfaction with Relationship Status Scale and Life satisfaction Test. Internal consistency, exploratory, and confirmatory factor analysis were analyzed. Results showed that the Fear of Being Single Scale shows the structure of an agent with an explained variance of 64.23%. Confirmatory validity was confirmed. Cronbachchr('39')s alpha coefficients for the scales varied from 0.82 to 0.88 and split-half coefficients varied from 0.84 to 0.89, respectively. It seems that the Fear of Being Single Scale has good reliability and validity in students.

  Keywords: Fear of Being Single, Factor structure, Validation
 • Azar Kiamarsi, Farzin Bagheri Sheykhangafshe*, Adeleh Yousefi Siahkoucheh, Banafsheh Hosseinzadeh Kolesari Pages 11-18

  The purpose of the present study was to compare strategies for coping with stress and self-compassion in women with and without rheumatoid arthritis. The method of this study was descriptive and causal-comparative. The statistical population of this study was all women with rheumatoid arthritis in Ardabil city in 2018. 80 women with rheumatoid arthritis and 74 women without rheumatoid arthritis were selected through available sampling. Were. Billings & Mouse (1981) and Self-Compassion (2003) were used to collect data. Research data were also analyzed using a multivariate analysis of variance. Findings from the analysis of research data showed that women with rheumatoid arthritis used cognitive and behavioral coping and compassionate behavior less than normal women and more avoidant coping (p<0.001). Given that there are fewer strategies for coping with stress and self-compassion in women with rheumatoid arthritis, these variables can play an important role in preventing the exacerbation and relapse of rheumatoid arthritis pain. Therefore, the specialists and psychologists in this field need to pay more attention to the psychological aspects of the disease.

  Keywords: Rheumatoid Arthritis, Coping Strategies with Stress, Women, Self-Compassion
 • Mohammad Alipour*, Hadi Pourshafei, Mahdi Alipour Pages 19-28

  In the present study, the lived experiences of parents of fifth-grade elementary schoolboys from the flip class and the consequences of this learning method were studied qualitatively and phenomenologically. Due to the nature of the research, purposive sampling was used that saturated data were obtained from in-depth interviews with 8 parents. Thematic analysis method and MAXQDA11 software were used to analyze the collected data as an auxiliary method for data entry. Findings from parentschr('39') lived experiences on the consequences of this method were summarized in six main themes: Improving education and learning, Classroom troubleshooting, Educational communications, Addressing Parentschr('39') educational challenges, Informing to complete learning and Learning Control. Parentschr('39') lived experiences show that from their viewpoint, the use of the flip classroom is a positive step in improving the educational level and has positive consequences in various dimensions. Implementing this method has led to the departure of traditional education and is based on the up-to-date issues and needs of students and parents, and it has the most impact on studentschr('39') learning and education.

  Keywords: Flip Class, Phenomenology, Learning, Teaching
 • Marzieh Habibi*, Sara Karimi, Mahbobeh Vahidifard, Marzieh Chagosaz Pages 29-36

  The purpose of this study was to investigate the effect of emotional intelligence training on studentschr('39') addiction to virtual networks. The research was a semi-experimental one with a pretest-posttest design and control group. The research population included all the female high school students of Mashhad in the second semester of the 2018-2019 academic year. Among them, 30 students who scored higher on the addiction to mobile questionnaires were selected by targeted sampling and randomly assigned to experimental and control groups each of which included 15 people. The subjects of the experimental group received the assertiveness emotional intelligence training program during eight 90-min sessions 2 sessions a week. The control group was put on the waiting list. Addiction to mobile questionnaires based on social networks (Khajeh Ahmadi & et al.2016), were used for collecting data. Univariable analysis of covariance was used for data analysis. The results of the analysis of the data showed that there was a significant difference between the mean scores of the experimental and control groups in the addiction variables to the virtual networks. The results show that emotional intelligence training can reduce studentschr('39') addiction to virtual networks.

  Keywords: emotional intelligence training, addiction, virtual networks, students
 • Davood Mohammadian, Sedighe Ahmadi*, Hossein Ilanloo Pages 37-44

  The purpose of this study was to compare the resilience and emotional self-regulation and stress coping strategies in high school girls and boys. The research method was causative -comparative. The statistical population of the study included all girls and boys of high school in district 11 of Tehran in the school year of 96-97. The sample size was 210 (105 girls and 105 boys) who were selected by cluster sampling method. Thus, two girls chr('39')and two boyschr('39') schools were randomly selected from the high schools and the questionnaires were distributed among the students. In this study, three following Questionnaires were used: Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RSC), Cognitive Emotion Regulation (CERQ), and Coping Inventory for Stressful Situation(CISS). Data were analyzed using two independent t-tests. Results showed that there was a significant difference between self-regulation scores in girls and boys and in girls more than boys (P <0.05). Also, there was a significant difference in the mean scores of the three coping styles (problem-focused, avoidant, emotion-focused) between male and female students and was higher in girls than boys (P <0.05). But there was no significant difference in mean scores of the resiliency of girls and boys (P <0.05). Therefore, it is concluded that although enhancing these three variables is necessary for boy and girl learning, self-regulation training and coping strategies in male students should be considered more and more.

  Keywords: Resiliency, Emotional self-regulation, coping strategies
 • Seyed Milad Aghaei Zaron, Vahid Hajialiani*, Rana Zehtabi, Marzieh Shahriari Sarhadi Pages 45-56

  Because adolescent girls are one of the most important and sensitive strata in school society, harming them due to stress and anxiety has an adverse effect on their mental state. Lack of attention to studentschr('39') stress and psychological reactions can lead to the development of anxiety. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-based cognitive-cognitive therapy on improving cognitive decision making and cognitive problem-solving styles in female students with a generalized anxiety disorder. This was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group and randomized use. The sample consisted of 40 female students with a generalized anxiety disorder who were selected using a targeted sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups. Data collection tools were a questionnaire for the state of Pennsylvania (Mayer et al., 1990), decision-making styles (Scott and Bruce, 1995), and cognitive styles (Club, 1982). A covariance test was used to analyze the data. The results showed that mindfulness-based cognitive therapy had an effect on improving cognitive decision making and cognitive problem-solving styles in female students with a generalized anxiety disorder (p <0.05). Therefore, it is suggested that in future research, this treatment be used to reduce the psychological and behavioral problems of individuals.

  Keywords: Inclusive Anxiety Disorder, Cognitive Decision Making, Cognitive Styles, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Problem Solving
 • Mahsa Hatam, Abbas Abolghasemi, Seyyed Mousa Kafi Masouleh, Farzin Bagheri Sheykhangafshe* Pages 57-64

  The purpose of this study was to compare the sense of coherence and personal intelligence in female students with and without traumatic experiences. The method of this study was causal-comparative. The statistical population of this study consisted of female students with and without traumatic experience who were in the ninth grade of education schools in one district of Rasht city during the academic year 2018-2019. The sample consisted of 160 female students (80 students with traumatic experience and 80 students without traumatic experience) who were selected through convenience sampling. In order to collect data, the Trauma Accident Screening Questionnaire - Self-Report Form (Ford et al., 2002), Antonovskichr('39')s sense of coherence Questionnaire (1993), and Meyer & Allenchr('39')s personal intelligence Questionnaire (2013) were used. The results of the analysis of variance showed that the sense of coherence and personal intelligence was different among female students with and without a traumatic experience (P˂0.001). Overall, the results of this study showed that awareness of psychological traits such as the sense of coherence and personal intelligence leads to better services for these people to experience a better quality of life and education.

  Keywords: Personal intelligence, Sense of Coherence, Student, Traumatic experiences
 • Mehdi Shomaliahamadabadi, Fatemeh Aghaee Meybodi*, Naser Mohamadiahmadabadi, Atefeh Barkhordariahmadabadi Pages 67-76

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of emotional literacy skills training on reducing emotional divorce and feeling lonely in betrayed women. This study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest and follow-up with a control group. The statistical population of the study consisted of all betrayed women of Mahshahr. 24 persons were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to experimental and control groups. Gutmanchr('39')s Emotional Divorce Questionnaire (1995) and Russell, Pilva, and Cortonachr('39')s Emotional Loneliness Questionnaire (1980) were used for data collection. Repeated measures ANOVA was used to analyze the data. The results showed that emotional literacy skills training had a significant effect on decreasing emotional divorce and feeling lonely in betrayed women (P <0.001). As a result, Since betrayed women have high levels of emotional divorce and feelings of loneliness, utilizing different approaches to psychotherapy including emotional literacy training can be effective in improving the emotional divorce and feeling alone.

  Keywords: emotional literacy, emotional divorce, Loneliness, Betrayed Women
 • Seyyed Jalal Hosseini Iraj, Hossein Mahdian*, Mahmoud Jajarmi Pages 77-88

  The purpose of the present study was to investigate the structural model of the relationship between satisfying basic psychological needs, adjustment, and the sense of connectedness with School in high school students in Mashhad. The sample consisted of 320 high school students in Mashhad who were selected by multistage sampling. Basic Need Satisfaction in Relationships scale (La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci, 2000), High School Studentschr('39') Adjustment questionnaire (Sinha & Singh, 1993), and the sense of connectedness with school questionnaire (Brew, Beatty, and Watt, 2005) were used to measure variables. The data were analyzed using structural equation modeling. The results of the path analysis showed that there is a direct and significant effect between satisfying the basic psychological needs in relation to teachers with adjustment and the sense of connectedness with School. Psychological needs and adjustment account for 63 percent of the variation of the sense of connectedness with School. The result showed that the adjustment of students had a mediating role in the relation between satisfying basic psychological needs and the sense of connectedness with School. Teachers and school principals can use the findings of the present study to strengthen studentschr('39') participation and adjustment in school.

  Keywords: sense of connectedness with School, Adjustment, Basic Psychological Needs
 • Mahtab Askari, Bibi Eshrat Zamani*, Yasamin Abedini Pages 89-98

  An extreme and harmful use of the Internet and computer games gives rise to many social, physical, and psychological challenges that disrupt people’s everyday lives. Accordingly, several countries have begun to set up Internet addiction centers. This study aimed to perform a needs assessment for establishing Internet addiction centers from the perspective of experts. In terms of data collection, the study is survey-based and descriptive. Fourteen participants were selected purposively from among faculty members of the psychology, educational science, and sociology faculty of Isfahan University. The data were collected via in-depth, semi-structured interviews and analyzed using Colaizzi’s method. Based on the results, five categories were identified: necessities and requirements, administrative and organizational issues, structural planning, public acceptance and promotion, and the barriers to the establishment of Internet addiction centers. To establish these centers, the findings indicate, it is necessary to consider administrative issues, necessities and requirements, barriers, and mechanisms for increasing public acceptance from different dimensions. Based on this study, detailed information is provided for managers to establish these centers.

  Keywords: Need Assessment, Internet Addiction, Treatment center
 • Mohammad Jalilvand, Shahla Moradi* Pages 99-108

  Enriching training sessions and maximizing student learning skills are always a concern of  sports coaches and  teachers. The aim of this study was to investigate the effect of Visual and Kinetic Mental Imagery on the Basketball Triple-Shoot Learning with emphasis on the Inner and Outer Dimension of Mental Imagery. The research design was quasi-experimental with pretest-posttest and control group. The statistical population of the study consisted of all Female students of physical education in Kermanshah Islamic Azad University during the  second  half of the  academic year of 2018-2019. Sixty beginner female students participated in this study by purposeful sampling. The participants completed the  Hall and Martin(1997)  movement imaging questionnaires and Then they were divided into 5 groups based on their scores(Inner Visual Mental Imagery, Outer Visual Mental Imagery, Inner Kinetic Mental Imagery, Outer Kinetic Mental Imagery and control group).  The training sessions consisted of six training sessions  in which the experimental groups performed 30 imaging exercises and 30 Basketball Triple-Shoot exercises per session. One-way covariance analysis and one-way variance analysis were used to analyze the data. The results showed that there was significant differences between imaging groups and the control group in post-test of Basketball Triple-shooting(p<0/01) And the external vision imaging group performed better in the post-test than the other imaging groups(p<0/01). Results showed that imaging is one of the factors affecting the learning of different motor skills and both internal and external aspects of imaging improve of learnerschr('39') performance and learning.

  Keywords: Mental Imagery, Visual Imagery, Kinetic Imagery, Basketball three-step shooting
 • Ramin Habibi-Kaleybar* Pages 109-118

  The purpose of this study was to standardize, reliability and explore exploratory factor analysis of school commitment questionnaire among high school students. The research method was descriptive-survey and the statistical population consisted of high school male students in Tabriz in the academic year of 2018-2019. From this population 350 people were selected by multistage cluster sampling method. To collect data, questionnaire of commitment to school and achievement motivation was used. Data analysis was performed using exploratory analysis, correlation coefficient and Cronbachchr('39')s alpha. The findings showed that factor analysis on the data indicated that there were six factors in the school commitment scale which accounted for about 54% of the total variance of the scale. The Cronbachchr('39')s alpha coefficient of the whole questionnaire was 0.91 and according to this coefficient it can be said that the scale has good reliability. The convergent validity of the questionnaire also showed that there is a positive and significant correlation between the sense of commitment to school and the hermeneutic achievement motivation and this result confirms the convergent validity of the sense of commitment to school. Therefore, the validity and reliability of this questionnaire were confirmed. The School Commitment Questionnaire can be used as a reliable and valid tool in educational situations.

  Keywords: School Commitment Questionnaire, Exploratory Analysis, Reliability, Validity, Standardization
 • Elaheh Hejazi, Abbas Rahiminezhad, Mahdi Moradi* Pages 119-128

  The aim of this study was to determine the relationship between parental perceptions with religious beliefs considering the mediating role of critical thinking. The research method was a descriptive correlation and path analysis. The population of this study was students in secondary schools in the city Khoramdareh with ages 15 to 17 years. The number of 162 high school pupils selected with random cluster sampling among high schools. To collect data, the scale of perception of parents (POPS; Grolnick et al., 1997), Post-Critical Belief Scale (PCBS; Duriez, Fontaine and Hutsebaut, 2000) and California critical thinking dispositions inventory (CCTDI; Peter Facione, Noren Facione, and Giancarlo, 2001 ) used. The results of path analysis showed that critical thinking as a mediator variable had a positive relation with relativism, orthodox, and religious dialogue. Among predicting variables only parental engagement had a positive relationship with external critics as criterion variables. As a result, critical thinking explained 16% of variance as mediator variables in predicting religious beliefs in students. In sum, increasing the level of critical thinking in students could have an important role in criticizing religious issues.

  Keywords: parental perception, critical thinking, religious beliefs, path analysis
 • Hassan Geribavi, Fatimah Nosrati*, Roohallah Fath Abadi Pages 129-138

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of impulse control training on aggressive behaviors of students with specific learning disorder. The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all students with specific learning disorder in the elementary schools of Ahwaz in the 2018-2019. The research sample included 30 students with specific learning disorder which were Multi-stage cluster selected from students with specific learning disorder from elementary schools in Ahwaz. They were randomly assigned to either experimental (15 students) or control (15 students) groups. The impulse control training was provided for the experimental group in 8 sessions of 45 minutes for one month. To assess aggressive behaviors, Bass and Perrychr('39')s (1992) questionnaire on aggression was used. The results of  Multivariable Analyze of Variance indicated that impulse control training significantly reduces the aggressive behaviors of students with specific learning disorder. This finding suggests that impulse control training can be effective as a learning method for improving the psychological and educational processes and behavioral problems of children with specific learning disorder.

  Keywords: Specific Learning Disorder, Impulse Control Training, Aggressive Behaviors
 • Farshideh Zameni*, Hossain Amini Pages 139-146

  Health as a matter of personal and social value, in accordance with the Statute of the World Health Organization, and to the eyes of all nations and to all schools, one of the most basic rights and needs; Human beings are considered to be at the highest level of social and national goals of all states. The education and training system, meanwhile, is one of the largest and most extensive systems within any society that determines the fate of a community in the long run. This research was a kind of applied research that was done by field research method. The method of analysis was the analysis of the information, the description of the foundations and the analysis of the theoretical inference. To validate the proposed model, the statistical population consisted of 40 curriculum specialists and 360 first grade teachers in the city of Rasht in the academic year of 2019-2020. The researcher-made questionnaire consisting of 32 items on a 5-point Likert scale (ranging from very low 1 to very high 5) was used to provide validity to this survey. The questionnaire was used for face validity and content validity and was approved for the reliability of the questionnaire according to guidance and counseling professors and 9 other experts in the curriculum and experienced teachers in the first high school. The data were analyzed using descriptive statistics (frequency distribution) and inferential statistics (Chi-square test). Findings and results showed that more than 85% of curriculum specialists and first grade teachers endorsed the characteristics of goals, content, teaching-learning and evaluation strategies in this model. Also, there was no significant difference between the viewpoints of curriculum specialists and first grade teachers about the characteristics of these elements (P> 0.05). Therefore, this model can play an important role in promoting the health education and health development of students.

  Keywords: Curriculum Model, Health, Wellbeing, Primary School, Health Indicators, Basic Education Transformation Document
 • Maryam Bidadian, Seyedkazem Rasoolzadeh Tabatabaei*, Abdorreza Naser Moghadasi, Fazlollah Ahmadi Pages 147-158

  The purpose of this study was to evaluate the psychological factors affecting the delay in progress of multiple sclerosis. The present study was a qualitative research with content analysis approach. The statistical population of this study was all secondary progressive multiple sclerosis patients referred to MS clinic in Sina Hospital and they had been enter to progressive phase with delay. Sampling was initially purposeful and then continued theoretically and the final sample reached thirteen individuals after theoretical saturation. Structured interviews and semi structured interviews with open-ended questions were selected as the data collection method. Data were analyzed through coding the interviews and qualitative content analysis. The analysis of the data led to the production of the main themes of Assistance Mechanisms that it consisted of three main categories of Effective Coping Style, Perceived Social Support, and Hardiness and Resilience, and seven subcategories derived from these main categories. The findings of this study showed that some psychological factors in the course of multiple sclerosis can play a protective and auxiliary role for affected persons and delay the inevitable entry into the secondary progressive phase, reduce the rate of disease progression, and prevent recurrent attacks.

  Keywords: Multiple sclerosis, Psychological Factors, Qualitative Analysis
 • Zahra Mirshamsi, Azita Behjat*, Mohsen Saeedmanesh, Fatemeh Majidyan Pages 193-202

  The purpose of the present study was to investigate The Effectiveness of Cognitive-behavioral training in anger control on Sympathy and Mental Health in Bullying Male Adolescents with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. This research was a quasi-experimental research with pre-test and post-test design with control group. The statistical population consisted of all bullying Male Adolescents of Yazd in the academic year of 1399-1999. 30 participants were selected Withpurposive sampling method and randomly assigned into experimental and control groups (15 participants in the experimental and 15 in the control group). The research tool was the) empathy questionnaire (Davies, 1983) and General Health questionnaire (Goldberg,1972) that the experimental and control groups responded to in the pre-test and post-test stages. Covariance analysis was used to analyze the data. Results showed that the effect of cognitive-behavioral training on anger control on empathy and mental health of bullying boys students with ADHD (P <0.001). It is recommended that educational centers and schools as well as schools use this treatment to reduce the problems of overactive and bullying students.

  Keywords: Cognitive-behavioral training, anger control, Sympathy, Mental Health, Bullying, Attention Deficit, Hyperactivity
 • Farzad Ghaderi*, Sara Zadafshar Pages 203-212

  For decades, gaming has been a method used by psychologists and researchers to treat a wide range of psychological disorders and problems and its effectiveness has been confirmed. In recent years, prevention, treatment, and rehabilitation for various patients by using computer games have become increasingly popular by physicians, psychologists, and even patients. Of course, there is limited research on mental health interventions in the form of digital games, and even less to guide developers on how to develop such games, especially within the country. This article focuses on understanding how digital games are applied and developed in the treatment process and mental health interventions. This article has shown that these types of games can affect the process of psychological health, well-being, and treatment of various mental disorders and problems. The benefits and uses and role of computer games in addressing some of the limitations of traditional psychological therapies and the limitations of computer games in the field of psychotherapy have also been addressed. In addition, guidelines and suggestions for developing computer games for mental health interventions are provided.

  Keywords: computer games, psychotherapy, counceling, mental health
 • Elham Moosavian* Pages 213-222

  Clinical and empirical evidence in support of Sidney Blatt’s theory suggests that depression revolves around two topics: interpersonal concerns such as feelings of abandonment and loneliness (anaclitic depression) and self-image disorder such as feelings of personal failure, inadequacy, and perfectionism (introjective depression). However, previous research, in line with the Roden et al.’s Model, considers narcissistic vulnerability to be the basis of depression, the essence of which is the experience of shame avoided by patients with both types of anaclitic and introjective depression through a certain type of defense mechanism. Although the two types of depression have similar symptoms, they need independent treatments with different levels of emphasis, so that patients with anaclitic depression need agency and independence in interpersonal relationships, while those with introjective depression need an emphasis on self-compassion. Although Blatt et al. have theoretically separated these two groups of depressed patients for many years, no studies have seriously focused on the common underlying factors in the two groups of patients and the different defenses of each group to avoid the underlying factors and subsequently design an appropriate treatment. Therefore, this study aims to investigate the common underlying factors of the two types of depression for which to seek appropriate treatment.

  Keywords: Core shame, narcisstic vulnerability, anaclitic depression, introjective depression
 • Nahid Tayefi Nasrabadi, Ali Shirafkan* Pages 223-234

  The purpose of this study was to investigate the meaning of life in elderly people living in retention centers. The methodological approach used in this study is qualitative and the research method is phenomenological. The research population of all the elderly in Tehran was 1397. Among them, 15 elderly people who were kept in nursing homes voluntarily and purposefully participated in this study. Six of the elderly were women and 9 were men. The selection criteria were those over 65 years of age. Information was collected and recorded through in-depth, semi-structured in-person interviews. Data were analyzed by qualitative data coding method. The analysis unit in this study was sentence. The findings were obtained in 73 subcategories that were categorized into 11 main categories: Belief in God and the Hereafter, Fun, Marriage, Marriage, Relationships, Pleasures, Dealing with New Generation, Worries, Hopes, Health and life definition. The elderly in the present study benefit from living in the elderly home with less communication and enjoyment than their hobbies. It seems that two basic factors of life expectancy and their definition of algebraic life have an important role in the meaning of life in the elderly.

  Keywords: Meaning of Life, Elderly People Residing in Aging Centers, Phenomenology