فهرست مطالب

رسانه های دیداری و شنیداری - پیاپی 34 (تابستان 1399)

نشریه رسانه های دیداری و شنیداری
پیاپی 34 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدعلی حکیم آرا*، محمدحسین ساعی، امیرحسین ناطقی صفحات 7-34

  با نظر به دگرگونی شگرف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ویژگی اساسی انقلاب رسانه ای درآمیختگی دو مفهوم دیجیتالی و تعاملی شدن خلاصه شده است. این دو در کنار هم سبب دگرگونی در قلمرو ارتباطات رسانه ای گشته و سبب می ‏شود برخی نظریه های سنتی همچون برجسته سازی، مندرج در پارادایم مسلط بر وسایل ارتباط جمعی که یکسویی و مخاطب انبوه را مفروض داشت، در پارادایم تازه در سطح شبکه‏ های اجتماعی مجازی با سازوکار هشتگ (#) و ترندسازی در تنگنای تبیین پدیده های ارتباطی قرار گیرد. مخاطبان دیروز، اکنون در گروه های کوچک ساخت بندی و در تعامل باهم می توانند درباره رویدادهای روز نظر داده و آن را نشر دهند. این مواضع نظری می ‏تواند همسو یا مغایر با مواضع برجسته سازی شده در رسانه ‏های جمعی باشد. این پژوهش به روش تحلیل مضمون خوانش های مسلط، مصالحه و متضاد کاربران توییتر را استخراج کرده، نشان می ‏دهد چگونه بخشی از کاربران با استفاده از سازوکار هشتگ و ترند توییتری، برجسته سازی خبری تلویزیون را در جریان تحولات اجتماعی دی ماه 1396 کشور با خوانش ‏های متفاوت و متضاد به چالش کشیدند. یافته ‏ها نشان می ‏دهد، برای تبیین پدیده های ارتباطی در سطح شبکه های اجتماعی مجازی به اصلاح و تحول در حوزه ‏های نظری، به‏ ویژه در نظریه برجسته ‏سازی نیاز است. ادامه مطالعات درباره تحولات نظری توصیه شده است.

  کلیدواژگان: برجسته ‏سازی، تلویزیون، شبکه های اجتماعی مجازی، توئیتر، هشتگ، ترندسازی
 • محمدعلی خیاط*، محمدصادق نصراللهی، محمد غفاری صفحات 35-58

  هر کالا هر میزان هم که مرغوب و عالی باشد تا زمانی که به عموم معرفی نگردد، موردتوجه و استقبال عموم قرار نخواهد گرفت، از طرفی با توجه به دغدغه و تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در پرداختن به موضوع حمایت از کالای مرغوب ایرانی و ظرفیت های بالقوه رسانه ملی در این امر، هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی اثرگذار بر افکار عمومی بر توسعه برند کالاهای ایرانی است. این پژوهش، از نظر هدف، توسعه ای کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. جمعیت موردمطالعه پژوهش شامل خبرگان حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی از قبیل مدیران صداوسیما، مدیران آژانس های تبلیغاتی و صاحبان آگهی است. به این منظور، تعداد 17 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. با بررسی و تحلیل داده های حاصل از الگوبرداری و مصاحبه، همچنین روش تحلیل مضمون، مدل نهایی براساس مدل SWOT به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد نقاط ضعف و آسیب های سازمان صداوسیما در حوزه تبلیغات کالای ملی شامل ضعف اطلاع رسانی از طرح های حمایتی، پرهزینه بودن تبلیغ در صداوسیما، قوانین سختگیرانه تر صداوسیما در مقایسه با سایر رسانه ها، غلبه ارزیابی کمی گرا بر ارزیابی کیفی گرا، کمی گرایی افراطی در رتبه بندی آژانس های تبلیغاتی، ضعف ذاتی صداوسیما در تبلیغ کسب وکارهای نوپای ایرانی، بازماندگی از محیط دیجیتال، ضعف در محتواسازی به عنوان بستر تبلیغات است. همچنین تهدیدهای سازمان صداوسیما در حوزه تبلیغات کالای ملی شامل تاثیر سوء تبلیغ ضعیف بر اعتبار رسانه ملی، عدم اجرای کامل قوانین سازمان صداوسیما، تاثیر سوء نگاه فروش محور صاحبان آگهی بر اعتبار رسانه ملی، موج سواری سودجویان از تفکر کالای ایرانی است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، تبلیغات بازرگانی، رسانه، رسانه ملی، توسعه برند، کالای ملی، صدا و سیما
 • اسمر توبک*، زین العابدین جعفری صفحات 59-80
  جامعه ایران هم اکنون در وضعیت بسیار حساس و بغرنج ناشی از شرایط گذار از دوران سنت به دوران مدرن قرار گرفته و ازجمله نهادهای اجتماعی تحت تاثیر این شرایط، خانواده ایرانی است. سیاست گذاران فرهنگی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی حوزه خانواده، ناگزیر از مداخله و ارایه آموزش های مرتبط هستند. با توجه به اینکه زنان، از مهم ترین مخاطبان برنامه های رادیویی بوده و نقشی کلیدی در تشکیل کانون محبت در خانواده دارند؛ برنامه های رادیویی می تواند محمل مناسبی برای ارایه این گونه آموزش ها باشد. پژوهش پیش رو با استفاده از روش نظریه داده محور، داده های موردنیاز برای واکاوی نقش رادیو در ارتقای مهارت های ارتباطی در خانواده را از طریق مصاحبه عمیق با 17 زن متاهل ساکن تهران که مخاطب برنامه های رادیویی بودند، گردآوری کرد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که با توجه به آمادگی و استقبال و نیاز شدید زنان به یادگیری مهارت های ارتباطی در خانواده، سهم قابل توجهی از برنامه های شنیده شده از رادیو توسط زنان، به موضوعات خبری و سرگرمی هایی نظیر مسابقات رادیویی اختصاص داشته و برنامه های آموزشی در حیطه خانواده نظیر فرزندپروری مبتنی بر نیازها و اقتضایات روز، مهارت های ارتباطی و زناشویی و...، بخش اندکی از برنامه های رادیویی را که مشارکت کنندگان در پژوهش، مخاطب آن بوده اند، شامل شده است. مدل مفهومی نیز نشان می دهد که قالب های نامناسب برنامه سازی، فقدان ارتباط دوسویه موثر بین برنامه سازان و مخاطبان، بی حوصلگی ناشی از مشکلات مالی، جذابیت برنامه های ماهواره ای و استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی مجازی، در زمره شرایط علی، زمینه ای و مداخله گری قرار دارند که بر «کاهش استفاده زنان از برنامه های آموزشی رادیو» به عنوان مقوله اصلی این پژوهش اثر داشته اند.
  کلیدواژگان: برنامه سازی رادیویی، مهارت های ارتباطی خانواده، نظریه داده محور، رقابت رسانه ای
 • علیرضا صیاد* صفحات 81-102
  در دهه های انتهایی قرن نوزدهم و دهه های ابتدایی قرن بیستم، در کلان شهرهای مدرن به واسطه پیشرفت های فناورانه و تغییراتی که به واسطه فرایندهای صنعتی سازی پدید آمد، زندگی انسانی با ماشین ها و فناوری ها درهم تنیده شد. فرهنگ فناورانه ماشینی مدرن، فهم سنتی از بدن انسانی و ظرفیت های ادراکی و جسمانی اش را دگرگون کرد، گونه ای درهم آمیختگی میان بدن و فناوری به وجود آورد و مرزهای میان امر ارگانیک و امر فناورانه را از بین برد. در این دوره می توان از مفاهیم نوظهوری همچون «ادراک فناورانه» و «زیبایی شناسی ماشینی» یاد کرد. این پژوهش که از نوع نظری و با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، می کوشد ظهور فناوری سینما را در رابطه با این چرخش تاریخی و در ارتباط ایجادشده میان بدن ها و فناوری ها در دوران مدرنیته موردمطالعه قرار دهد. از این منظر، مفهوم سینما چشم مطرح شده توسط ژیگا ورتف، به عنوان یکی از مهم ترین تبلورهای این نگره، مورد تحلیل و بازخوانی قرار می گیرد.ورتف در نوشته هایش و به خصوص در این بیانیه، بارها به ترکیب و آمیزش میان بدن انسان و ماشین، میان چشم انسان و چشم فناورانه دوربین اشاره می کند، آمیزشی که موجب فایق آمدن بر محدودیت های ادراک ناکامل انسانی می شود. سینما چشم ادراک جسمانی حسانی را با ادراک صنعتی ترکیب می کند و نتیجه این آمیزش، به یک «ادراک نوین از جهان» می انجامد، ادراکی که فراسوی قواعد ادراک انسانی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: فناوری پروتزی، مونتاژ، مدرنیسم هنری، ادراک ماشینی، سینما چشم، ژیگا ورتف
 • هاله سینایی نوبندگانی*، سعید حسام پور صفحات 103-128
  با توجه به اهمیت بحث «آزادی» و «اقتدار» که یکی از مهم‏ترین مسایل فلسفه ادبیات کودک به شمار می‏رود، هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای آزادی و اقتدار از منظر تبیین فرایند روایی در گفتمان نمایشی کودکانه از مجموعه کلاه قرمزی است که با بهره‏ گیری از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی در چارچوب الگوی نشانه معناشناسی واکاوی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می‏دهد که نویسندگان مجموعه کلاه قرمزی به خوبی توانسته‏ اند در این نمایش با ایجاد تقابل‏ هایی خلاق میان ساختارهای قدرتی، بستر مناسبی را برای تنفس و آزادی عامل‏ های کودک و نوجوان از قواعد خشک و بی‏ روح دنیای بزرگ‏سال فراهم سازند. در این میان: 1. نوع کنش عامل‏ های کلامی؛ 2. ارزش قدرتی افعال موثر؛ 3. جایگاه انتظار در گفتمان از منظر میزان استقلال یا وابستگی عامل‏ های کلامی به یکدیگر؛ 4. تجلی ساخت‏ های شناختی در روایت نظیر استعاره ‏ها و شبکه‏ های انضمام مفهومی؛ 5. میزان پایبندی عامل ‏های کلامی به مهارت خودتنظیمی ازجمله مواردی است که تبیین معناشناختی نمودهای آزادی و اقتدار را در گستره کلام تسهیل می ‏سازد.
  کلیدواژگان: آزادی، اقتدار، ادبیات کودک، کلاه قرمزی، نشانه معناشناسی، نظام‏ گفتمانی شناختی
 • علی میکائیلی*، علی اکبر فرهنگی، حمیدرضا حسینی دانا صفحات 129-166

  پژوهش پیش رو باهدف بررسی سبک رهبری مشارکتی و تاثیر آن بر اثربخشی سازمانی در سازمان های رسانه ای با تاکید بر سازمان صداوسیما انجام شده است. پژوهش از حیث هدف کاربردی است، زیرا می توان از نتایج این پژوهش جهت ارتقای اثربخشی سازمانی در سازمان های رسانه ای استفاده کرد و به طور خاص می خواهیم از نتایج این پژوهش درجهت ارتقای اثربخشی سازمانی، در سازمان صداوسیما استفاده کرده و به صورت میدانی به روش پیمایشی با تحلیل همبستگی و تبیین آن در جامعه آماری کارکنان سازمان صداوسیما در تهران انجام شد. نمونه آماری این تحقیق 400 نفر از کارکنان معاونت های مختلف سازمان صداوسیما در شهر تهران بوده اند. این نمونه با روش تصادفی طبقه ای متناسب با اندازه به صورت سیستماتیک از فهرست کارکنان شاغل در این معاونت ها انتخاب شده اند. پرسشنامه های مورداستفاده، پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری مشارکتی (20 سوال) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی (28 سوال) بوده است. پایایی ابزار (پرسشنامه) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای سبک رهبری مشارکتی 92 درصد و برای اثربخشی سازمانی 91 درصد به دست آمده است. مولفه های موردبررسی در سبک رهبری مشارکتی عبارت اند از: مشارکت، عدالت، پاسخگویی و احساس مالکیت و مولفه های اثربخشی سازمانی نیز عبارت اند از: نوآوری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و سلامت. نتایج نشان می دهد که بین مولفه های سبک رهبری مشارکتی و اثربخشی سازمانی در رسانه ملی رابطه معنی داری در سطح 1 درصد 01/0> (000/0=p) وجود دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین شاخص های سبک رهبری مشارکتی و اثربخشی سازمانی در سازمان صداوسیما رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، به گونه ای که کاربرد سبک رهبری مشارکتی سبب افزایش اثربخشی سازمانی در سازمان صداوسیما می شود.

  کلیدواژگان: رهبری، سبک رهبری، سبک رهبری مشارکتی، اثربخشی سازمانی، سازمان صداوسیما
 • داود نعمتی انارکی، حمید ضیایی پرور، جعفر صادقی* صفحات 167-190
  با ظهور جامعه اطلاعاتی تغییرات چشمگیری در مفاهیم و ساختارهای جامعه به وجود آمده است. انفجار اطلاعات ازیک طرف و پیشرفت های فناوری ICT و پیدایش رسانه های نوین از طرف دیگر چالش های جدیدی را در عرصه دستیابی، درک و استفاده اطلاعات، پیش روی فعالان عرصه خبر قرار داده است. لذا برنامه ریزان خبر یک رسانه برای دستیابی به اطلاعات به توانایی ویژه ای فراتر از سواد پایه ای دانش خبر برای رقابت رسانه ای و بقاء در جامعه اطلاعاتی نیازمندند که از آن به عنوان «سواد اطلاعاتی» نام برده می شود. یکی از راه های ارتقای سطح سواد اطلاعاتی برنامه ریزان خبر، آگاهی از وضعیت سواد اطلاعاتی ایشان است. این پژوهش به ترسیم وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی خبر صداوسیما با تاکید بر هفت مولفه تشکیل دهنده آن بر اساس مدل پاساداس پرداخته و عوامل موثر در ارتقای این مهارت را واکاوی کرده است. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده و جامعه آماری آن دبیران خبر و خبرنگاران شاغل در معاونت سیاسی در تهران هستند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 101 نفر تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد که: سواد اطلاعاتی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی صداوسیما فقط در مولفه های (تحلیل و ارزیابی اطلاعات، آگاهی پیرامون مسایل حقوقی، اخلاقی و استفاده اطلاعات) در سطح قابل قبولی قرار دارد؛ اما در مولفه های (تعریف نیاز اطلاعاتی، ادغام و یکپارچه سازی اطلاعات و جستجوی اطلاعات) در سطحی متوسط و همچنین در مولفه های (مهارت های مدیریت و سازمان دهی اطلاعات و استفاده موثر و تولید اطلاعات) در سطح پایینی قرار دارد و درمجموع، میانگین نمره سواد اطلاعاتی جامعه موردمطالعه 6/51 است که در میانه دامنه 0-100 قرار دارد. مطالعات همچنین نشان داد آموزش دوره های زبان انگلیسی و کاربری کامپیوتر (ICDL) رابطه مثبت معناداری با سطح سواد اطلاعاتی دارد.
  کلیدواژگان: داده، اطلاعات، جامعه اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی، دبیر خبر، خبرنگار
|
 • MohammadAli Hakimara *, MohammadHossein Saei, AmirHosein Nateghi Pages 7-34

  With regard to the tremendous transformation in the field of communication and information technology, the basic feature of media revolution has been summarized in the fusion of the two concepts of digitalization and interaction. These two concepts have caused transformation in the realm of media communication leading to some traditional theories such as highlighting listed in the dominant paradigm in mass media assuming one sidedness and mass audience in a new paradigm at the level of virtual social networks with the mechanism of hashtag (#) and trend -making to explain communication phenomena. Yesterday’s audience can now comment on everyday events and publish them in their small groups and interact with each other. These theories can be in line or contrary to the highlights of the mass media. This research has been carried out to show how part of users has challenged TV news highlights of social developments which took place in January 2017 using content analysis method of the users of twitter trend with dominant, compromised and contrasting approaches. The findings show that to explain the communication phenomena at the level of virtual social networks, the realm of theories specifically the theory of highlighting should be reformed and evolved. Further study of theoretical evolutions is recommended

  Keywords: Highlighting, TV, virtual social networks, Twitter, Hashtag, Trend Making
 • MohammadAli Khayat *, Mohammadsadegh Nasrollahi, Ghaffari Mohammad Pages 35-58

  People would not welcome any product whatever superfine it is, as long as it is not introduced to the public. Considering the Supreme Leader’s concern and his emphasis on supporting the high quality products made in Iran, this research seeks to explore the social pathology of IRIB commercials affecting the public minds regarding Iranian makes. This research has been carried out on an application- development method collecting data descriptively. The statistical population of this research includes 17 members of press personnel and IRIB commercials professionals such as ad. producing companies and commercials firms. The population was chosen through snow- ball method collecting data by interview. Analysis of interviews was carried out using thematic method. The model of social pathology of IRIB commercials was drawn on development basis of Iranian brands. SWOT model was finally obtained. The research findings indicate IRIB weaknesses in the field of national brands as follows : weak information on support plans, high cost of IRIB commercials, stricter IRIB rules compared to other media, the dominance of quantitative evaluation over qualitative  assessment, extreme quantification in the ranking of commercials agencies, inherent weakness of IRIB in advertising Iranian start- up businesses, backwardness from digital environment, and weaknesses in content making as commercials platform. IRIB restrictions on advertising national products will have negative effect on the credit of the organization. Also, incomplete exercise of IRIB rules will have adverse impact on the IRIB reputation and bring a negative view of the sales- oriented owners of the ads. Therefore it leads to a wave of profiteers riding on national makes.

  Keywords: Social Pathology, Commercials, Media, national media, brand development, National Products
 • Asmar Toback *, Zeynolabedin Jafari Pages 59-80
  Iranian society is presently in a critical situation due to the transitory conditions arising from tradition to modern times and Iranian family institution is among the social institutions which is affected by these conditions. Cultural policy makers inevitably have to intervene and provide Iranian family with related education in order to reduce social harm to this institution. With regard to the fact that women are the most important listeners of radio programs and play a key role in providing the family institution with love, radio programs can best render this kind of education. The present study, using Grounded theory approach, compiled the data required to analyze the role of radio programs in promoting family communication skills through in-depth interviews with 17 married women who were the regular listeners of radio programs. Data analysis showed that because of women welcome of radio programs and their strong need to the family communication skills, a significant contribution of radio programs listened by women covered news topics, entertainment programs such as radio contests, music, family educational programs like child- rearing needs on day to day basis, communication and marriage skills that the participants of this research listened to. The conceptual model also showed meaningful relationships among different categories of listeners to the radio programs.
  Keywords: Radio Programs, family communication skills, Grounded theory, media competition
 • Alireza Sayyad * Pages 81-102
  in the late nineteenth and early twentieth centuries, human life was intertwined with machines and technologies in the modern metropolis due to technological advances and changes brought about by industrialization processes. Modern machine-technological culture transformed the traditional understanding of the human body and its perceptual and physical capacities, created a kind of interplay between the body and technology, and blurred the boundaries between the organic and the technological. Emerging concepts such as "technological perception" and "machine aesthetics" can be mentioned during this period. The present study, conducted in a descriptive-analytical Method using library resources, seeks to explore the emergence of cinema technology in relation to this historical turn, and in the relationship created between bodies and technologies in cinema. To study the era of modernity. From this point of view, the concept of cinema-eye put forward by Dziga Vertov as one of the most important crystallizations of this view, is analyzed and re-examined. In his writings, and especially in this statement, Vertov repeatedly points to the mixing between the human body and the machine, between the human eye and the technological eye of the camera, which overcomes the limitations of incomplete human understanding. Cinema combines the eye of physical-sensory perception with industrial perception, and the result of this fusion leads to a "new perception of the world", a perception that goes beyond the rules of human perception.
  Keywords: Prosthetic Technology, Montage, Artistic Modernism, Machine Perception, Cinema-Eye, Dziga Vertov
 • Hale Sinaei Nobandegani *, Saeed Hesampour Pages 103-128
  With regard to the importance of “ Freedom and Authority “ which is one of the most important issues of children’s literature philosophy, the present paper attempts to analyze the manifestations of freedom and authority from the perspective of explaining the narrative process in children’s theatrical discourse of Kolah ghermezi series , an Iranian puppet show. Using analytical method, the findings indicate that the series playwrights have successfully provided the children with suitable freedom of action and expression through creating exquisite contrasts among the perpetrators of power. Therefore, they could provide the children and adolescents with suitable platform to breathe and act freely which was different from soulless world of the adults. Among these are 1- the action type of verbal factors, 2- the power value of effective actions, 3- The waiting position in discourse with regard to the degree of its dependence or independence on verbal factors on each other, 4- Manifestation of cognitive constructions in narration like metaphors and conceptual integration networks ,5- The degree of adherence of verbal factors to self- regulatory skills which facilitates the semantic explanation of manifestation of freedom and authority in speech.
  Keywords: freedom, Authority, Children’s Literature, Cognitive discursive system, Semiotic approach, Kolah Qermezi
 • Ali Mikaeili *, AliAkbar Farhangi, Hamidreza Hosseini Hosseini Dana Pages 129-166

  This research has been carried out to investigate the impact of participatory leadership style and its impact on organizational effectiveness in broadcast ing organization through a field survey using a correlation analysis and its explanation for employees of broadcasting organization available in Tehran. The research sample included 400 employees working in different departments of IRIB in Tehran. The sample was selected using stratified random and systematic sampling. The questionnaires were standard for participatory leadership style and organizational effectiveness. The factors which were studied in participatory leadership style included participation, equity, accountability and ownership. The constituents of organizational effectiveness included innovation, organizational commitment , job satisfaction and health. The findings showed that there was a significant relationship between constituents of participatory leadership style and organizational effectiveness in the national media at the the level of 0.01(p=0.000)

  Keywords: Organizational Effectiveness, leadership style, Participatory Leadership Style
 • Davood Nematianaraki, Hamid Zeaei Parvar, Jafar Sadeghi * Pages 167-190
  Striking changes have taken place in the concept and structure of the society with the emergence of information society. Information explosion on the one hand and technological communication advances and also appearance of modern media on the other hand has posed the news activists with new challenges in the field of accessing , understanding and using information. Therefore, news planners need special ability beyond the basic news literacy to access to information in order to compete and survive in the information society which is referred to as “ information literacy “. One of the most important strategies to promote information literacy of the news planners is to be aware of their literacy status. The present study has outlined the status of information literacy in the mentioned society emphasizing its seven constituents and influential factors in improving this skill. This study is a deep quantitative and descriptive analysis based on survey method. The findings of this study prove that the news editors and reporters are in a satisfactory position as far as ethical and legal considerations are concerned. Their information literacy is generally average which is not desirable. This study has also shown that there is a key direct relationship between taking English and computer training courses and/or international computer driving licenses (ICDL) and information literacy level.
  Keywords: Data, Information, information society, Information Literacy, News Secretary, Journalist