فهرست مطالب

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 16، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/07/06
 • تعداد عناوین: 19
|
 • رستم خلیفه زاده*، مهشید سوری، علیرضا افتخاری صفحات 1-14

  مطالعه تغییرات پوشش گیاهی در مراتع قرق شده و تحت چرای دام به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی جهت بکارگیری در امر اصلاح مراتع مطرح می باشد. در این پژوهش ترکیب گونه های گیاهی و گروه های کارکردی گیاهی در دو سایت قرق (با طول دوره 6 سال) و خارج قرق، در مراتع نیمه استپی لزور در استان تهران مقایسه شد. نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک و با استفاده از ترانسکت و پلات انجام شد. نتایج نشان داد 23 گونه به صورت مشترک در هر دو منطقه قرق و خارج قرق، 4 گونه فقط در منطقه قرق و 8 گونه فقط در منطقه خارج قرق حضور داشتند. نتایج آزمون t نشان داد قرق سبب افزایش معنی دار درصد پوشش تاجی گونه های علوفه ای Agropyron intermedium، Bromus tomentellus، Festuca ovina و Thymus Fedtschenkoi شد (01/0>p). همچنین درصد تاج پوشش گندمیان، گیاهان چندساله و همی کریپتوفیت ها در منطقه قرق افزایش معنی داری داشت (01/0>p). قرق افزایش معنی دار درصد پوشش تاجی تیره های Gramineae، Lamiaceae و Rubiaceae و کاهش معنی دار تیره Apiaceae را در پی داشت. نتایج این تحقیق نشان داد اجرای قرق در مدت زمان 6 سال، تغییرات مطلوبی در ترکیب پوشش گیاهی منطقه ایجاد کرده است. از دیگر نتایج این پژوهش، استفاده از ترکیب گروه های کارکردی همی کریپتوفیت و تروفیت جهت تشخیص شدت چرای دام در مراتع ییلاقی است. به طوری که غالبیت همی کریپتوفیت ها و کاهش تروفیت ها مبین شدت چرای سبک تا متوسط، و افزایش تروفیت ها و کاهش همی کریپتوفیت ها در ترکیب گیاهی، بیانگر شدت چرای زیاد دام است.

  کلیدواژگان: آنالیز فزونگی، تغییرات پوشش گیاهی، پوشش تاجی، رج بندی، چرای دام، قرق
 • وحیده عبداللهی، حسین ارزانی*، محمدعلی زارع چاهوکی، سید حمید موحد محمدی، غلامرضا هادربادی صفحات 15-36

  با توجه به وضعیت ضعیف اکثر مراتع ایران، ارزیابی قابلیت اراضی مرتعی و تعیین شایستگی برای بهره برداری مستمر و بهینه ضروری به نظر می رسد. بدین منظور این تحقیق با هدف بررسی تناسب مرتع برای چرای گوسفند و بز با استفاده از روش فایو و GIS انجام شد. بنابراین سه معیار پوشش گیاهی، آب و خاک مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصیات پوشش با چهار ترانسکت 200 متری و پلات های 2 متر مربعی اندازه گیری گردید. موقعیت و موجودی منابع آب ثبت و کیفیت آنها (EC و TDS)  اندازه گیری شد. برای تعیین فرسایش خاک نیز از روش MPSIAC استفاده گردید. با تلفیق لایه های مختلف حاصل از معیارها مدل نهایی شایستگی برای چرای مشترک تهیه شد. نتایج مدل نهایی شایستگی نشان داد که 11/7810 هکتار (5/61 درصد) از اراضی مرتعی دارای شایستگی اندک (S3) و 16/4899 هکتار (5/38 درصد) فاقد شایستگی (N) برای چرای  مشترک گوسفند و بز هستند. مهم ترین عوامل محدودکننده شایستگی معیار پوشش گیاهی بخصوص پایین بودن میزان علوفه قابل استفاده و همچنین فرسایش خاک تشخیص داده شد.، اما وجود منابع آب فراوان و همچنین کمیت و کیفیت قابل قبول از نقاط مثبت منطقه برای چرای دام محسوب می شود. بنابراین با توجه به طبقات شایستگی پایین در منطقه لازم است برنامه های مدیریت دام به طور کامل و با دقت بیشتر صورت گیرد تا امکان افزایش گونه های خوشخوراک فراهم گردد. ضمن اینکه برای جبران درآمد مرتعداران توصیه می شود سایر ظرفیت های مراتع منطقه از قبیل بهره برداری از محصولات فرعی، گردشگری و از همه مهم تر زنبورداری به عنوان معیشت های تکمیلی مورد توجه جدی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تناسب مرتع، چرای مشترک، فائو، GIS، خراسان جنوبی
 • سحر غفاری، اردوان قربانی*، مهدی معمری، رئوف مصطفی زاده، محمود بیدارلرد، آزاد کاکه ممی صفحات 37-54

  مطالعه جوامع گیاهی بهترین راه برای شناخت ساختار و توزیع پوشش گیاهی و همچنین تعامل های مختلف بین گیاهان در یک اکوسیستم است. عامل ارتفاع نقش مهمی در شکل گیری توزیع گیاهان دارند که در نهایت منجر به شکل گیری مناطق مختلف فیتوگرافی می شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی تغییرات ترکیب گیاهی و شاخص های تنوع در طول گرادیان ارتفاعی 100 تا 3300 متر از سطح دریا انجام شد. در هر سایت، سه ترانسکت، و در هر ترانسکت 10 پلات یک مترمربعی برداشت شد. در هر پلات ویژگی های ترکیب و تراکم گونه ای، درصد تاج پوشش هر یک از گونه ها ثبت شد. سپس به منظور بررسی رابطه ارتفاع با شاخص های پوشش گیاهی در طبقات مختلف ارتفاعی از آزمون تجزیه واریانس و از آزمون دانکن برای مقایسه میانگین ها و گروه بندی آنها استفاده شد. مدل های رگرسیون برای ارزیابی روابط ارتفاع با شاخص های پوشش گیاهی ترسیم شد. نتایج نشان داد خانواده Asteraceae، Poaceae و Fabaceae دارای بیش ترین غنای گونه ای در سطح منطقه مورد مطالعه بودند. در مجموع 387 گونه متعلق به 200 جنس و 44 خانواده در منطقه شناسایی شد. بیش ترین تعداد گونه (172 گونه) در ارتفاع 1500-1200 متر و کم ترین تعداد گونه (29 گونه) در محدوده ارتفاعی 3300-3000 متر مشاهده شد. تعداد گونه تا ارتفاع 1500 متری با افزایش ارتفاع، افزایش یافت؛ اما در ارتفاعات بالاتر از 1500 متری تعداد گونه کاهش یافت. تنوع و غنای گونه ای با افزایش ارتفاع افزایش و سپس روند کاهشی نشان داد در حالیکه درصد تاج پوشش روند معکوسی نشان داد. گیاهان کلاس I و II با افزایش ارتفاع در ابتدا کاهش و سپس افزایش نشان دادند در حالیکه گیاهان کلاس III روند معکوسی نشان دادند. افزایش تنوع و غنا در محدوده ارتفاع میانی در منطقه مورد مطالعه بیش تر در نتیجه تخریب مراتع و در نتیجه مدیریت نامناسب و فقیر بودن مراتع است.

  کلیدواژگان: گرادیان ارتفاعی، مولفه های تنوع، کلاس خوشخوراکی، فرضیه اختلال متوسط
 • سمانه دره سیری حسن آباد، مجید صادقی نیا*، مسعود برهانی، مهدی تازه، مریم مروتی صفحات 55-78

  تنوع زیستی از مفاهیم مهم در بوم شناسی و مدیریت پوشش گیاهی است و نقش مهمی در سلامت، تولید و ارزیابی اکوسیستم دارد. تنوع گونه ای بخش عمده ای از تنوع زیستی و یکی از مهم ترین پارامترهای نشان دهنده ی تغییرات اکوسیستم هاست. در این تحقیق از داده های طرح ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی استان اصفهان (پنج مرتع علویجه، چرمشهر، خونداب، کلهرود و موته) به منظور بررسی تغییرات تنوع و غنای گونه ای با تولید در مراتع استپی استفاده گردید. نمونه برداری به صورت تصادفی- سیستماتیک اجرا و تراکم و درصد پوشش تاجی هر گونه در امتداد ترانسکت ها با استفاده از پلات های ثابت و تولید نیز به روش اندازه گیری مضاعف با استفاده از پوشش برآورد شده است. شاخص های عددی تنوع گونه ای با استفاده از نرم افزارهای Excel، PAST، Ecological Methodology و PRIMER مورد محاسبه قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط و ارایه مدل بین شاخص های تنوع گونه ای با پارامترهای (تولید، تراکم و درصد پوشش تاجی) از تحلیل همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی حاکی از وجود رابطه همبستگی معنی دار بین برخی از شاخص های تنوع گونه ای و پارامترهای پوشش گیاهی می باشد. ضریب همبستگی شاخص های مختلف تنوع زیستی در مناطق مختلف با تراکم 0/76 تا 0/98، درصد پوشش گیاهی 0/74 تا 0/92 و تولید 0/71 تا 0/92 متغیر می باشد. هچنین نتایج آنالیز رگرسیون چند متغیره نشان دهنده ی تاثیرگذاری متغیرهای تراکم، درصد پوشش پهن برگان علفی و درصد پوشش کل بر تولید می باشد. در مراتع مورد مطالعه شاخص غنای منهینیک توانست 13/1 درصد تغییرات تولید پهن برگان علفی را توجیه کند. از شاخص های تنوع گونه ای، شاخص های هیل N2، سیمپسون و مک اینتاش و از شاخص های یکنواختی، شاخص های کامارگو و شانن واینر بیشترین ارتباط با تولید داشته و می توانند تغییرات آن را توجیه کنند.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، تنوع گونه ای، تولید، مراتع استپی، شاخص های عددی تنوع
 • داود مافی غلامی*، جواد صفری، ابوالفضل جعفری صفحات 79-93

  باتوجه به اهمیت وجود اطلاعات کافی و دقیق از ویژگی های ساختاری مانگروها برای احیاء و توسعه این رویشگاه ها، پژوهش پیش رو به تجزیه و تحلیل و نقشه سازی ویژگی های ساختاری مانگروهای ذخیره گاه زیست کره حرا پرداخته است. بدین منظور با آماربرداری (32 قطعه نمونه با ابعاد 45×45 متر) و ثبت مقادیر قطر تنه در محل یقه، ارتفاع درخت و قطر و ارتفاع تاج در قطعات نمونه و نیز تجزیه و تحلیل رابطه میان مقادیر این مشخصه ها با تصاویر ماهواره لندست 8 سال 2019، ویژگی های ساختاری فرم های رویشگاهی ذخیره گاه نقشه سازی شد. نتایج نشان داد که بین میانگین قطر تنه در محل یقه، ارتفاع درخت، ارتفاع تاج، قطر تاج و مساحت تاج در فرم های رویشگاهی ساحلی و جزیره ای در سطح اطمینان 95 درصد اختلاف معنی دار وجود داشت. نتایج نقشه سازی تغییرات مکانی مشخصه رویشی قطر درختان نشان داد که مقادیر قطر درختان از 7 تا 3/82 سانتی متر در فرم رویشگاهی جزیره ای و از 5/7  تا 2/86 سانتی متر در فرم رویشگاهی ساحلی و ارتفاع درختان نیز از 3/115 تا 1/648 سانتی متر در فرم رویشگاهی جزیره ای و از 2/121 تا 5/675 سانتی متر در فرم رویشگاهی ساحلی متغیر بود. همچنین، نتایج نشان داد که به دلیل تمرکز فرم ساختاری مانگروهای بلند قد و کوتاه قد در گستره های رو به دریا و خشکی ذخیره گاه، به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر مشخصه های رویشی در این حاشیه های ذخیره گاه قرار دارند. نتایج این پژوهش با نقشه سازی مکانی ویژگی ها و درجه توسعه ساختاری فرم های رویشگاهی ذخیره گاه زیست کره حرا، اطلاعات ضروری و مورد نیاز برای اولویت بندی مکانی برنامه های حفاظت و احیای این رویشگاه را فراهم کرده است.

  کلیدواژگان: آماربرداری زمینی، مانگرو، گستره روبه خشکی، گستره روبه دریا
 • سید محمد حجتی*، سید احمد هاشمی، سید محمد حسینی نصر، مریم اسدیان، محیا تفضلی صفحات 95-110

  هدف از مطالعه حاضر بررسی تنفس در توده های دست کاشت افرا پلت، بلوط بلندمازو، ون و کاج بروسیا و مقایسه آن با توده طبیعی واقع در جنگل آموزشی پژوهشی داربکلا بود. برای اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در هر توده، تعداد 10 نقطه به صورت تصادفی منظم انتخاب و از عمق 10-0 سانتی متری با روش استوانه فلزی نمونه تهیه شد. درصد رطوبت، چگالی ظاهری، واکنش خاک، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل در آزمایشگاه اندازه گیری شد. به منظور اندازه گیری تنفس خاک، در اوایل شهریور در هریک از توده های مورد بررسی تعداد 6 لوله (قطر و ارتفاع= 10 سانتی متر) در عمق 10-0 سانتی متری نصب و با استفاده از دستگاه CO2-Port (ساخت آلمان) اندازه گیری شد. بیش ترین مقدار مشخصه های واکنش خاک (07/0±33/7)، پتاسیم (4/57±940) و فسفر (52/1±62/88) قابل جذب خاک در جنگل کاری افرا پلت و کم ترین میزان درصد رطوبت (86/0±21/35)، واکنش خاک (07/0±83/6) و هدایت الکتریکی (02/0±26/0) در جنگل کاری بروسیا مشاهده شد. بیشترین میزان تنفس خاک به ترتیب در توده های افرا پلت و بلندمازو و کمترین میزان آن در توده های کاج بروسیا و ون ثبت شد. همچنین تنفس تنها در توده های کاج بروسیا و ون به طور معنی داری کمتر از توده شاهد بود. به طور کلی نتایج نشان داد که توده های افرا پلت آثار مثبتی بر خصوصیات خاک داشتند

  کلیدواژگان: توده دست کاشت، تنفس خاک، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
 • ابوالفضل دانشور*، منیره ارجمند، علی ستاریان، راضیه کسلخه صفحات 111-133

  کشور ایران با داشتن اقلیم ها و شرایط اکولوژیکی مختلف دارای تنوع پوشش گیاهی بالایی می باشد. استان گلستان یکی از استانهای با پوشش گیاهی متنوع در کشور شناخته می شود. در میان گونه های گیاهی این استان، رویشگاه های جنس ارس با حضور 6 گونه بومی این جنس از معدود سوزنی برگانی است که  بخش مهمی از فلور گیاهی منطقه را در خود جای داده است. ذخیره گاه ارس چهارباغ با وسعت 600 هکتار، در جنوب شهر گرگان در محدوده گسترش ارتفاعی 2150 تا 3150 متر از سطح دریا بعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. پوشش گیاهی این منطقه به روش فلورستیک مطالعه و سپس شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی آنها مشخص گردید. نتیجه این تحقیق جمع آوری و شناسایی گونه های گیاهی زیراشکوب رویشگاه ارس چهارباغ بود. نتایج تحقیق گویای آنست که بیشترین گونه های گیاهی در فلور زیر اشکوب رویشگاه ارس چهارباغ به ترتیب متعلق به تیره های پوآسه (Poaceae) با 12 گونه، لامیاسه Lamiaceae) (با 11 گونه، براسیکاسه (Brassicaceae) با 9 گونه،  آستراسه (Asteraceae) با 8 گونه،  آپیاسه (Apiaceae) با  7 گونه، آلیاسه (Alliaceae) با 7 گونه  را شامل می شوند. در مجموع فلور زیراشکوب ذخیره گاه ارس چهارباغ دارای 31 تیره، 84 جنس و 111 گونه است که بر اساس روش رانکایر، 44 درصد گیاهان منطقه در شکل زیستی همی کریپتوفیت، 22 درصد آنها تروفیت و 12 درصد را کامفیت تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: منابع حیاتی، ذخیره گاه ارس، تنوع زیستی، گیاهان دارویی، احیاء گونه ارس
 • سروش ذبیح اللهی، جواد میرزایی*، فرزاد اسکندری، منوچهر نمیرانیان، آرزو سلطانی صفحات 135-153

  مردم محلی همواره جهت تامین بسیاری از نیازهای معیشتی خود همچون تامین گرمای منازل، پخت و پز، تامین علوفه دام و تهیه مصالح ساختمانی به قطع و سرشاخه زنی درختان جنگل های زاگرس وابسته هستند. از سوی دیگر ذینفعان محلی و دولتی تعارض های فراوانی در رابطه با بهره برداری از جنگل دارند که سبب نابسامانی مدیریتی جنگل های زاگرس شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه های ذینفعان محلی و دولتی جنگل در رابطه با قطع و سرشاخه زنی درختان جنگل در روستای آلمانه شهرستان سروآباد در استان کردستان انجام گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است که روایی آن بر اساس نظرات متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و در مجموع دیدگاه 115 نفر از ذینفعان محلی و دولتی به روش طیف لیکرت مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها ازآزمون های آماری کروسکال والیس و من وایت نی استفاده و کلیه تحلیل ها توسط نرم افزار آماری SPSS انجام شد. طبق نتایج ذینفعان محلی عنوان نمودند در حال حاضر درختان جنگلی به شدت گذشته مورد قطع و بهره برداری قرار نمی گیرند (میانگین دیدگاه ذینفعان برای قطع و سرشاخه زنی به ترتیب 3/2 و 1/4) و برداشت آنها فقط محدود به درختان خشک بوده که آسیبی به جنگل نمی رساند (میانگین دیدگاه ذینفعان 03/4) و مخالف ممانعت دولت از انجام این فعالیت ها هستند. کارشناسان منابع طبیعی علی رغم تایید کاهش این بهره برداری ها در سال های اخیر (میانگین دیدگاه ذینفعان برای قطع و سرشاخه زنی به ترتیب 14/3 و 9/3)، آن را سبب تخریب جنگل دانسته و نیاز به مشارکت دوطرفه بین ذینفعان را ضروری می دانند. در مجموع نتایج نشانه هایی از تعارض بین دیدگاه های ذینفعان محلی و دولتی را نشان داد. اما با وجود تعارض دیدگاه ها، در مجموع ذینفعان تاثیر مثبت ورود گاز به روستا و تغییر منبع تامین علوفه دام را اعلام نمودند (میانگین دیدگاه ذینفعان برای قطع و سرشاخه زنی به ترتیب 79/3 و 1/4).

  کلیدواژگان: بهره برداری جنگل، تعارض، چوب سوخت، کردستان، آلمانه
 • سعید شعبانی*، علی ستاریان صفحات 155-172

  حفاظت از خشکه دار ها، اثرات مهمی بر ساختار و بیوشیمی فرآیند های جاری در زیست بوم های جنگلی می گذارد. برخی از خصوصیات پویایی این درختان در مطالعات مورد توجه قرار گرفته اند، اما مطالعه در مورد شدت پوسیدگی و نوع گونه خشکه دار، با ویژگی های خاک اطراف، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف مطالعه حاضر لذا بررسی تاثیر شدت پوسیدگی و  نوع گونه های خشکه دار، بر عناصر معدنی خاک در جنگل های منطقه سرچشمه چالوس می باشد. بدین منظور، از ترانسکت های نواری با عرض 10 متر و فاصله 80 متر از یکدیگر استفاده و مجموعا 71 خشکه دار افتاده شناسایی گردید. بعد از تعیین نوع گونه، پایه ها بر حسب میزان پوسیدگی در یکی از چهار طبقه پوسیدگی (خشکه دار تازه، شروع پوسیدگی، پوسیدگی پیشرفته و پوسیدگی کامل) قرار گرفتند. به منظور بررسی ویژگی های خاک، نمونه خاک از عمق 30 - 0 سانتیمتر در نزدیک ترین نقطه از هر خشکه دار برداشت شد. درصد نیتروژن کل، فسفر قابل جذب (ppm)، درصد پتاسیم، میزان pH، درصد رطوبت خاک، درصد کربن، C/N و زیوزن کرم های خاکی (گرم) در این مطالعه بررسی شدند. جهت تعیین رابطه بین خشکه دار و مشخصه های خاکی مورد بررسی، از روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) و تجزیه واریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد رابطه ای قوی بین مقادیر کربن و C/N با گونه بلوط وجود داشت. عناصر غذایی خاک به همراه pH و درصد رطوبت، ارتباط معنی داری را در سطح احتمال 5 درصد با گونه های ممرز و توسکا نشان دادند. درصد نیتروژن، فسفر (ppm) و زی وزن کرم خاکی (گرم) به ترتیب با مقادیر 76/0، 53/15 و 61/26، بیشترین سطح را در درجه چهارم پوسیدگی داشتند و دو درجه اول پوسیدگی با یکدیگر اختلافی نداشتند. درصد پتاسیم، pH خاک و درصد رطوبت از درجه اول تا چهارم پوسیدگی افزایش یافته بود. بر مبنای نتایج مطالعه حاضر مبنی بر نقش مهم خشکه دار ها در غنای خاک جنگل، خشکه دار ها می بایست در هر اکوسیستم طی عملیات های جنگلداری مورد حمایت قرار بگیرند تا بهره وری خاک حفظ گردد.

  کلیدواژگان: بهره وری خاک، تجزیه به مولفه اصلی، آماربرداری نواری، درجه پوسیدگی
 • سینا عطارروشن*، ندا حمیدی صفحات 173-199

  به منظور بررسی تنوع گونه ای گیاهی در عرصه های جنگل کاری شده، این مطالعه در جنگل های دست کاشت مجاور شرکت صنایع فولاد خوزستان به مساحت 60 هکتار در جنوب شرقی شهرستان اهواز در استان خوزستان انجام شد. به این منظور 30 قطعه نمونه به ابعاد 20×20 متر به روش تصادفی سیستماتیک در منطقه جنگل کاری شده و 30 قطعه نمونه هم در منطقه شاهد پیاده شد. در داخل هر قطعه نمونه، پوشش گیاهی شامل (گونه های درختی، درختچه ای و بوته ای)، مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک برداشت گردید. پوشش علفی در قطعات نمونه به ابعاد 8×8 متر (64 مترمربع) که در مرکز قطعات نمونه 400 متر مربعی پیاده گردید، برداشت شد. به منظور برداشت داده های پوشش علفی از روش پلاتهای حلزونی ویتاکر استفاده گردید. در این منطقه 53 گونه گیاهی شناسایی شدند. آنالیز تطبیقی متعارف (CCA) نشان داد، منطقه شاهد و منطقه جنگل کاری شده هر کدام تشکیل یک گروه بوم شناختی مجزا را در منطقه داده اند. از نظر ترکیب گونه های گیاهی بیشترین مقدار شاخص های تنوع گونه ای گیاهی در منطقه شاهد برآورد گردید. بررسی شرایط ادافیکی نشان داد جنگل کاری نتوانسته تاثیری بر بافت و همچنین اسیدیته خاک داشته باشد اما مشخصه های شیمیایی خاک در منطقه شاهد شرایط مطلوبتری را نشان داد. نتایج حاصل از این پژوهش مبین این نکته می باشد که جنگل کاری بدون رعایت معیارهای فنی و علمی می تواند موجب کاهش تراکم و تنوع پوشش گیاهی علفی منطقه شده که خود می تواند آثار مخربی در رویشگاه داشته باشد.

  کلیدواژگان: آنالیز تطبیقی متعارف، جنگل کاری، شاخص های تنوع گونه ای، اهواز، خوزستان
 • علی تایا، سید حسن کابلی*، حسین آذرنیوند، حمیدرضا ناصری صفحات 201-215

  شناسایی پوشش گیاهی و بررسی انتشار جغرافیایی گیاهان هر منطقه، مبنای بررسی ها و تحقیقات اکولوژی آن منطقه محسوب می شود. هدف از این پژوهش معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه بیابانی جنوب کویر دامغان می باشد. ابتدا با پیمایش صحرایی گونه های گیاهی منطقه مورد مطالعه جمع آوری و با استفاده از منابع علمی موجود شناسایی شدند. سپس تیره گیاهی، فرم رویشی، شکل زیستی و کوروتیپ هر یک از گونه ها با استفاده از منابع موجود تعیین گردید. در مجموع تعداد 53 گونه گیاهی از 19 خانواده گیاهی در رویشگاه های حاشیه جنوبی کویر دامغان شناسایی شد که خانواده گیاهی  Amaranthaceae  با 17 گونه گیاهی و  فراوانی 32/08درصد دارای بیشترین غنای گونه ای بوده و خانواده های گیاهی  Asteraceae و Fabaceae به ترتیب با 15/09 و 7/55 درصد فراوانی در رده های بعدی قرار دارند. نتایج نشان داد طبق تقسیم بندی های انجام شده بر اساس سیستم رانکیایر گیاهان تروفیت با 16 گونه گیاهی و  30/19 درصد فراوانی شکل زیستی غالب در منطقه را تشکیل می دهند و  بعد از آن گیاهان کامفیت با 28/30 درصد و همی کریپتوفیت با 24/53 درصد فراوانی در رده های بعدی قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از تعیین پراکنش جغرافیایی گیاهان نشان داد ناحیه رویشی ایرانی-تورانی با 36 گونه گیاهی و 67/92 درصد فراوانی مهم ترین گروه گیاهی در منطقه است که این امر نشان گر وجود اقلیم خشک و نیمه خشک در منطقه است.

  کلیدواژگان: فلور، شکل زیستی، کوروتیپ، کویر دامغان
 • محمدحسین قراچه، محمدعلی سالاری علی آبادی*، صدرالدین قائم مقامی، احمد قاسمی صفحات 217-228

  یکی از مهمترین کانون های توده های دست کاشت گونه ارزشمند حرا در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، سواحل بندر امام خمینی در استان خوزستان می باشد، لذا حفاظت از این اکوسیستم های ارزشمند باید مورد عنایت بیشتر قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تنوع ژنتیکی جنگل های دست کاشت گونه Avicennia marina و مقایسه آن با رویشگاه های طبیعی آن با استفاده از روش ISSR بود. بدین منظور تعداد 75 پایه درختی از سه جمعیت، با رعایت حداقل فاصله 30 تا 50 متر از یکدیگر جمع آوری و با استفاده از 15 نشانگر ISSR مورد بررسی قرار گرفتند. در همین راستا 14 آغازگر،284 باند را در 75 نمونه گیاهی از 3 جمعیت تولید کردند. نتایج، تنوع ژنتیکی نسبتا بالایی را در سطح گونه نشان داد (48/69% =P، 199/0 = He، 308/0 = SI). تنوع ژنتیکی در جمعیت دست کاشت (99/55% =P، 179/0 = He، 272/0 = SI) کمتر از جمعیت های طبیعی خلیج نایبند (21/85% =P، 232/0 = He، 364/0 = SI)  و قشم (25/67% =P، 184/0 = He، 288/0 = SI)  بود. آنالیز واریانس مولکولی AMOVA نشان داد که بیشترین تغییرات ژنتیکی مربوط به تغییرات درون جمعیتی و به میزان 82% بود و تنها 18% تفاوت ژنتیکی بین جمعیت ها مشاهده گردید، که نشان می دهد تنوع ژنتیکی جمعیت دست کاشت نسبتا خوب حفظ شده است. دندروگرام بر اساس فواصل ژنتیکی، دو خوشه عمده را نشان داد، که جمعیت های طبیعی و دست کاشت را از هم جدا کرد. به دلیل تفاوت ژنتیکی معنی دار جمعیت دست کاشت با جمعیت های طبیعی، افزایش تنوع ژنتیکی آن ها از طریق کاشت دوره ای ممتد بذور و نهال های حاصل از جمعیت های طبیعی با تنوع بالا، ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: Avicennia marina، تنوع ژنتیکی، ISSR، مانگرو
 • زهرا مصفایی، علی جهانی*، محمدعلی زارع چاهوکی، حمید گشتاسب میگونی، وحید اعتماد صفحات 229-248

  در طول دو دهه گذشته، آسیب های تخریب در اکوسیتم های طبیعی بیشتر شده است. این تحقیق منحصرا بر تخریب پوشش گیاهی در پارک ملی سرخه حصار متمرکز شده است. عوامل محیطی موثر بر این تحقیق شامل عوامل فیزیوگرافیک، عوامل انسانی و خصوصیات فیزیکیو شیمیایی خاک اندازه گیری شد. همچنین تنوع و تراکم پوشش گیاهی در دو زون امن و سایراستفاده ها در این پارک ملی محاسبه شد. نمونه برداری از خاک به صورت ترانسکت های نواری در ابتدا و انتهای هر یگان مشترک و حفر چهار پروفیل خاک در عمق هایcm20-5 انجام گرفت. پوشش گیاهی با پلات های مربع2  2 در طول هر ترانسکت و به تعداد 30 پلات در هر یگان برداشت شد. در مجموع تعداد 600 پلات و 480 پروفیل خاک از منطقه مورد مطالعه برداشت شد. شاخص تنوع زیستی شانون، به عنوان متغیر خروجی و خصوصیات خاک، عوامل اکولوژیک و عوامل انسانی به عنوان ورودی مدل انتخاب شدند. نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو- ویلک اثبات شد .با نرم افزارSPSS  مدل رگرسیون تخریب خاک و پوشش گیاهی تهیه شد. روش توام، حذف و پس رونده با مقدار422/0= R انتخاب شد. با نرم افزارMATLAB نیز شبکه عصبی مصنوعی با پرسپترون چندلایه، با یک لایه مخفی و 18 نورون و تابع تانژانت سیگمویید و مقدار5065/0= Rایجاد شد. با توجه به مقدار Rدر مدل شبکه عصبی مصنوعی، این مدل به عنوان مدل بهینه در تخمین و پیش بینی تخریب خاک و پوشش گیاهی در پارک ملی سرخه حصار انتخاب شد.

  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چند لایه، مدل سازی، رگرسیون، ارزیابی اثرات محیط زیستی
 • ساجده بلوچی، نفیسه مهدی نژاد*، براتعلی فاخری صفحات 249-264

  به منظور بررسی تنوع مورفومتریکی جمعیت های گز روغنی موجود در ده منطقه و روستای واقع درشهرستان های فنوج و نیکشهر بلوچستان شامل بنت, کشیگ, دسک, روستای مدحی, نسفوران, کناردان, ورودی تنگ فنوج, دهان و هفت دختران , بذور گز روغنی جمع آوری شد, تعداد بیست بذر ضد عفونی شده از هر ژنوتیپ در سه تکرار در پتری دیش های مجزا کشت و ظروف کشت محتوی جنین های نارس در اتاق رشد با تناوب نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و دمای 25 درجه سانتی گراد روز و 19 درجه سانتی گراد شب قرار گرفتند و پساز جوانه زنی در قالب طرح کاملا تصادفی در گلدان کشت گردیدند. پس از گذشت سه ماه و استقرار کامل در مرحله پهن برگی صفات مرفولوژیکی شامل طول ریشه, طول غده, طول گیاهچه, قطر غده, تعداد برگ, فاصله برگ اصلی تا برگ سوزنی, طول ساقه, طول ساقه سوزنی و طول برگ سوزنی مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه آماری شامل تجزیه واریانس, همبستگی بین صفات , تجزیه خوشه ای و تجزیه عامل ها به کمک نرم افزارآماری SAS نسخه 3/9 انجام شد. طبق نتایج تجزیه واریانس همه صفات کمی مورد مطالعه در سطح 05/0 اختلاف معنی داری نشان دادند. نتایج این تحقیق همبستگی بالایی بین صفات اندازه گیری شده را نشان می دهد. براساس نتایج کلاستر ژنوتیپ های مختلف گیاهی در دو گروه مجزا قرار گرفته-اند. تجزیه به عامل ها نیز نشان داد که مقادیر ویژه 4 عامل بیشتر از یک بوده و مجموعا" 82 درصد از تغییر ات کل را دربین 10 جمعیت توجیه نموده اند.

  کلیدواژگان: گزروغنی، صفات موفولوژیکی، تنوع، منطقه، گیاهچه
 • رضا سلیمانی*، مهدی پور هاشمی صفحات 265-283

  به منظور بررسی روند برخی از تغییرات شیمیایی خاک در توده های خشکیده بلوط در منطقه چوار در شمال غربی ایلام این تحقیق اجرا گردید. چهار گروه مطالعاتی شامل شاهد (بدون خشکیدگی)، خشکیدگی خفیف، خشکیدگی متوسط و خشکیدگی شدید بر اساس تعداد درختان و تعداد شاخه های خشکیده در واحد سطح خاک انتخاب گردید. سپس در هر گروه، نمونه برداری خاک با چهار تکرار انجام گرفت. پس از عملیات نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها، ویژگی هایی از جمله کربنات کلسیم معادل، فسفر، پتاسیم و روی قابل استفاده گیاه اندازه گیری گردید. آنگاه تجزیه و تحلیل آماری داده ها با نرم افزار 9.2 .SAS v و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که غلظت کربنات کلسیم معادل در محل های بدون خشکیدگی نسبت به محل های با خشکیدگی شدید کمتر بود. همچنین با تغییر مکان از بدون خشکیدگی به طرف خشکیدگی زیاد، غلظت فسفر قابل جذب خاک روند کاهشی داشت. غلظت قابل جذب این عنصر غذایی در خاک در جهت شمالی از 1/18 میلی گرم در کیلوگرم در عمق صفر تا 25 سانتی متری در محل بدون خشکیدگی به 0/13میلی گرم در کیلوگرم در محل با خشکیدگی شدید رسید. غلظت پتاسیم و روی هم به ترتیب از 6 و 2 میلی گرم در کیلوگرم در محل بدون خشکیدگی به 5 و 1 میلی گرم در کیلوگرم محل بدون خشکیدگی کاهش یافت. تعیین تغییرات ویژگی های شیمیایی خاک به ویژه ویژگی های با اهمیت خاک از نظر توان تحمل درختان به شرایط نامناسب محیطی از جمله آهک به عنوان عامل منفی و عناصر غذایی مانند پتاسیم و روی به عنوان عوامل مثبت می تواند در مدیریت بهتر جنگل کمک کننده باشد. به ویژه اینکه با استفاده از چنین تحقیقاتی می توان مکان یابی بهتری برای نهال کاری و برنامه های احیایی در منطقه انجام داد.

  کلیدواژگان: خشکیدگی بلوط، جنگل های ایلام، عناصر غذایی، ظرفیت تبادل کاتیونی
 • کامبیز ابراری واجاری*، زهره کرد صفحات 285-304

  تحقیق حاضر برای تعیین تنوع و غنای گروه های کارکردی گیاهان علفی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در منطقه  جنگلی هشتادپهلو لرستان (خرم آباد) انجام شد. نمونه برداری به تعداد 50 میکروپلات 2 در2 متر به صورت تصادفی صورت گرفت و در هر میکروپلات ، نوع گونه علفی و درصد پوشش آن ها ثبت شد. سپس گونه ها به گروه های کارکردی فورب، گرامینه و لگومینوز و بر اساس فرم زیستی رانکایر تقسیم شدند. شاخص های غنا، تنوع شانون- وینر و یکنواختی هیل محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که جهت بر غنای گروه عملکردی فورب و  نیز هر سه شاخص تنوع گروه عملکردی گرامینه و لگومینوز  اثرگذار می باشد اما عوامل شیب و ارتفاع از سطح دریا تاثیری نداشت. در رویشگاه مورد مطالعه جهت جغرافیایی نقش بسیار موثری در نحوه پراکنش گونه های مختلف گیاهی و شاخص های تنوع گروه های عملکردی دارد. به طور کلی می توان اظهار داشت که در استقرار گونه های مختلف گیاهی عوامل محیطی بیشترین تاثیر را دارند و عوامل مدیریتی نظیر تغییر کاربری و شدت چرای دام نیز روی ترکیب گونه های گیاهی تاثیرگذار هستند.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، زاگرس، گروه های عملکردی گیاهی، فیزیوگرافی
 • علی نامداری خالان، کامبیز ابراری وجاری، ابوذر حیدری صفری کوچی* صفحات 305-319

  عوامل فیزیوگرافی با توجه به نقش ویژه ای که در تعیین برخی از شاخص های اقلیمی و خاکی ایفا می کنند، همواره بر تنوع و غنای گونه های گیاهی اثرگذار هستند. با توجه به اهمیت ناحیه رویشی ارسباران، مطالعه حاضر با هدف بررسی تنوع زیستی گونه ای چوبی رویشگاه سرخدار کلاله در رابطه با عوامل فیزیوگرافی به انجام رسید. به این منظور 62 قطعه نمونه 4آری مربع شکل با روش تصادفی منظم با ابعاد شبکه 300×200 متر در در سه طبقه ارتفاعی (کمتر از 1200، 1400-1200 و بیش از 1400 متر از سطح دریا)، سه طبقه شیب (کمتر از 40، 60-40 و بیش از 60 درصد) و در چهار جهت جغرافیایی اصلی در منطقه اجرا و در آن نام گونه های چوبی به همراه دو قطر بزرگ و کوچک تاج گونه های موجود در فرم های آماربرداری ثبت گردید. برای محاسبه شاخص های تنوع، یکنواختی و غنای گونه های چوبی از مشخصه مساحت تاج پوشش استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین شاخص های تنوع شانون- وینر ، یکنواختی اسمیت- ویلسون و غنای مارگالف گونه های چوبی به ترتیب 61/1، 55/0 و 92/0 محاسبه شد. بیشترین مقدار غنا و تنوع گونه های چوبی منطقه در طبقه ارتفاعی 1200 تا 1400 متر و بیش از 1400 متر و بیشترین شاخص یکنواختی و تنوع نیز در جهت جغرافیایی غربی و شمالی مشاهده شد. اثر شیب روی هیچ کدام از شاخص های مورد مطالعه معنی دار نبود. بنابراین برنامه ریزی برای حفظ و احیاء جنگل های منطقه می بایست با اولویت مناطق کم ارتفاع (کمتر از 1200 متر) و توجه ویژه به جهت های شرقی و جنوبی منطقه مورد مطالعه صورت گیرد.

  کلیدواژگان: ارتفاع از سطح دریا، اسمیت ویلسون، جهت، شانون- وینر، شیب، مارگالف
 • عیسی سلگی*، علی زمانیان، فوزیه ‎ بیگ محمدی صفحات 321-343

  این مطالعه اثر فاصله، نوع گونه و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بر توانایی جذب فلزات سنگین توسط گونه های درختی اطراف کارخانه سیمان نهاوند را بررسی می نماید. در مطالعه ی حاضر خاک فواصل 1000،800،500،300و 2000 متری اطراف کارخانه سیمان نهاوند و برگ گونه های درختی شامل اقاقیا (Robinia Pseudoacacia L.)، صنوبر (Populus nigra L)، سنجد (Elaeagnus angustifolia L)، زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) و سرو خمره ای (Thuja orientalis L) مورد نمونه برداری قرار گرفت و پس از آماده سازی و هضم نمونه ها به روش هضم تر، غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، منگنز، نیکل و روی) با استفاده از دستگاه جذب اتمی در نمونه ها اندازه گیری شد. همچنین برای نمونه های خاک pH، EC و ماده آلی محاسبه شد. اثر فاصله، اثر گونه و اثر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تجمع فلزات سنگین با استفاده آزمون کروسکال والیس بررسی شد. به منظور تعیین گونه با تجمع دهندگی بالا دو شاخص شاخص انباشت فلزات سنگین و شاخص تجمع زیستی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد بین گونه های مختلف از نظر مقدار فلزات سنگین در برگ اختلاف آماری معنی داری وجود دارد (p<0.05). براساس نتایج به دست آمده اثر فاصله روی تجمع فلزات سنگین در گونه های مورد بررسی برای برخی فلزات سنگین معنی دار بود. بر اساس شاخص انباشت فلزات، گونه سنجد از تجمع بالاتری برای مجموع فلزات سنگین مورد بررسی برخوردار است و با توجه به مقادیر شاخص تجمع زیستی گونه های مورد مطالعه برای کادمیوم، منگنز و روی انباشتگر متوسط محسوب می شوند. با توجه معنی دار بودن اثر فاصله و نوع گونه و همچنین ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی با تجمع فلزات سنگین در برگ گیاه،  این فاکتورها به هنگام طراحی و کاشت سیستم های کنترل آلودگی فلزات سنگین در نواحی آلوده بایستی مد نظر قرار گیرند و به دلیل قابلیت بالای گونه سنجد در تجمع فلزات سنگین این گونه جهت کنترل آلودگی در مناطق آلوده به چندین فلز سنگین پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تجمع فلزات سنگین، گونه های درختی، کارخانه سیمان نهاوند، شاخص MAI
 • علیرضا صفری، منصوره قوام*، سعید دوازده امامی صفحات 345-364

  امروزه گیاهان دارویی به طور وسیعی برای درمان بیماریهای مختلف و بهبود سلامت بشر مورد استفاده قرار میگیرند. فرم رویشی و شکل زیستی گیاهان ارتباط واضحی با عوامل محیطی و انسانی خاص برقرار می کنند. هدف از این تحقیق، مطالعه شکل رویشی، پراکنش جغرافیایی و نوع کاربرد درمانی گیاهان دارویی مردمان بومی در مراتع سمیرم است. گونه های گیاهان دارویی از مناطق مختلف مراتع سمیرم جمع آوری و برای شناسایی به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان منتقل شد. پس از شناسایی فلور منطقه و تفکیک گیاهان دارویی، جمع آوری اطلاعات با ارایه پرسشنامه از افراد بومی خبره و مطلع منطقه (روستا و عشایر) در زمینه استفاده از گیاهان دارویی انجام گرفت. در این بررسی تعداد 62 گونه گیاهی طی ماه های فروردین تا آبان سال های 94 و 95 متعلق به 21 خانواده و 53 جنس در منطقه شناسایی شد.  خانواده های Apiaceae با 12 گونه ، Lamiaceae با 10 گونه وAsteraceae  با 7 گونه گیاهی بیشترین سهم را در ترکیب گونه های دارویی منطقه مورد مطالعه به خود اختصاص دادند. بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه با افراد محلی بیشترین موارد مصرف سنتی گیاهان دارویی مراتع سمیرم به درمان بیماری های دستگاه گوارشی اختصاص یافت. از نظر شکل زیستی، همی کریپتوفیت ها با  دارا بودن تعداد 24 گونه (39 درصد) فراوان ترین شکل زیستی  و عناصر منطقه ایرانو- تورانی با اختصاص 19 گونه از گونه های موجود درصدی معادل 38 درصد به خود اختصاص داده اند

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، همی کریپتوفیت، نواحی رویشی، سمیرم
|
 • Rostam Khalifehzadeh*, Mahshid Souri, Alireza Ephtekhari Pages 1-14

  The study of  vegetation dynamics under grazed and non-grazed rangelands is one of the most important prerequisites for range improvement. In this research, vegetation composition and the vegetation functional groups were compared in an exclosure site (livestock excluded for six years) and grazed area in semi-steppe rangelands in Tehran province. Systematic random sampling technique through the use of transects and quadrats was employed to collect vegetation data. Results showed that there were 23 species common in both areas of exclosure and grazing while 4 and 8 species were restricted to exclosure and grazing areas, respectively. Results of t-test showed that exclosure significantly increased the percentage of canopy cover of some desirable species such as Agropyron intermedium, Bromus tomentellus, Festuca ovina, and Thymus Fedtschenkoi (p<0.01) Also, the rate of canopy cover of grasses, perennials and hemicryptophytes  significantly increased in exclosure area (p<0.01). Moreover, exclosure significantly increased the canopy cover percentage of some vegetation families such as Gramineae, Lamiaceae, and Rubiaceae. However, it significantly decreased the canopy cover percentage of Apiaceae family. The results of this study showed that grazing performance for six years had produced favourable changes in vegetation composition of the area. Another result of this study is the use of hemicryptophyte and trophyte functional groups to detect grazing rate in summer rangelands. So that, the predominance of hemicryptophytes and the reduction of trophytes indicate the grazing intensity of the low to medium, and the increase of trophytes and decrease of hemicryptophytes in the plant composition indicates a high grazing intensity of the livestock.

  Keywords: RDA, Vegetation changes, canopy cover, Ordination, livestock grazing, exclosure
 • Vahideh Abdollahi, Hossain Arzani*, M.A Zare Chahoki, Hamid Movahed Mohammadi, Gh Haderbadi Pages 15-36

  Considering the poor condition of most rangelands of Iran, evaluation of rangeland potential and determination of suitability for continuous and optimal utilization seems necessary. The purpose of this study was to investigate the rangeland suitability for sheep and goat grazing using FAO and GIS methods. Therefore, three criteria including vegetation cover, water, and soil were studied. The vegetation cover characteristics were measured using four transects of 200 meters and 2 m2 plots. The location and volume of water resources were recorded and the water quality (EC and TDS) was measured. The soil erosion was studied using the MPSIAC method. The final suitability model for common grazing was prepared by integrating different layers of criteria. According to the results of the final suitability model, 7810.11 ha (61.5%) of the study rangelands were of a low suitability (S3) and 4899.16 ha (38.5%) had no suitability (N). The low forage production as well as soil erosion was recognized as the most important factors limiting the rangeland suitability of the study area; however, abundant water resources with an acceptable quantity and quality were the positive points of the area for grazing. Regarding the low suitability classes in the study area, livestock management plans should be fully and carefully performed to increase the development of palatable species. Overall, to compensate the beneficiaries’ income it is recommended that other rangeland capacities such as exploitation of by-products, tourism, and beekeeping be considered as supplementary livelihoods.

  Keywords: Rangeland suitability, common grazing, FAO, GIS, South Khorasan
 • Sahar Ghafari, Ardavan Ghorbani*, Mehdi Moameri, Raoof Mostafazadeh, Mahmood Bidarlord, Azad Kakehmami Pages 37-54

  The study of plant communities is the best way to learn about vegetation structure and distribution as well as various interactions among the plants in an ecosystem. Elevation factor plays a vital role in plant distribution that ultimately leads to specific phytogeographic regions. This study evaluated the changes in species composition, density, frequency, canopy cover and palatability of species along the elevational gradient in the sampling plots, which were conducted from 100 to 3300 meters above sea level. In each site, three 100 m transects and along each transect, 10 plots of one m² were sampled. In each plot the parameters of species composition and density, the canopy cover of each species were recorded. One-way analysis of variance and Duncan test were used to examine elevation with various life-form spectra and grouping. Regression analyses were employed to explore the inter-relationship of elevation with plant index. A total of 387 species belonging to 200 genera and 44 families were recorded from the study area. Results showed that Asteraceae family is by far the most species-rich family, followed by Poaceae and Fabaceae. The number of species was highest (168 species) at the elevation of 1200-1500 m and lowest (29 species) at 3000-3300 m. The number of plant varieties was increased with the increment of elevation up to 1500 m, whereas, the frequency of plant varieties was decreased in high elevation areas (>1500m). The diversity and species richness increased with increasing elevation and then declined while canopy cover showed a reverse trend. The species class I and II declined as the elevation increased and then increased, while class III species showed a reverse trend. The maximum species diversity at the middle elevation of disturbance is the result of inappropriate management and poor rangelands.

  Keywords: Elevation gradient, Diversity component, Palatability classes, Intermediate Disturbance Hypothesis
 • Samane Darehsiri Hassanabad, Majid Sadeghinia*, Masoud Borhani, Mahdi Tazeh, Maryam Morovati Pages 55-78

  Biodiversity is one of the important concepts in ecology and vegetation management, and plays an important role in the health, production, and evaluation of ecosystems. Species diversity is a major part of biodiversity and one of the most important parameters of ecosystem changes. In this research, the data of the rangeland evaluation different climate zones of Isfahan province were used in five range sites of Alavijeh, Charmshahr, Khondab, Kalahroud and Mouteh to study the variations of the diversity and richness of species with production in the steppe rangelands. The sampling was done on random -systematic and the density and percent of vegetation conopy of each species along the transects using constant plots and production are also estimated by double measurement using the coating. The diversity numerical indices were calculated using Excel, PAST, Ecological Methodology and PRIMER softwares. In order to investigate the relationship and presentation of the model between species diversity indices with parameters (production, density, and canopy cover percentage) from pearson correlation analysis and multivariate regression analysis were used in spss software. The results from the correlation analysis mirror the significant correlation between some species diversity indices and vegetation parameters. The results from the correlation analysis show mirror the significant correlation between some species diversity indices and plant cover parameters. The correlation coefficient of different indices of biodiversity in different regions with density of 0.76 to 0.98, vegetation percentage is 0.74 to 0.92 and production is 0.71 to 0.92. Also, the results from the multivariate regression analysis reflect the effect of the density, vegetation of herbaceous broadleaf (%), and total Coverage on the production. In the rangelands under study, Menhinickchr('39')s richness index was able to justify 13.1% of the changes of herbaceous broadleaf productions. Among the species diversity indices, Hill’s index N2, Simpson index, and McIntosh index and among the evenness indices, Camargochr('39')s index and Shannon-Wiener’s index had the most connection with production and they can justify its changes.

  Keywords: Biodiversity, Species Diversity, Production, Diversity Numerical Indices, Steppe Rangelands
 • Davood Mafi-Gholami*, Javad Safari, Abolfazl Jaafari Pages 79-93

  Given the importance of availability sufficient and accurate information on the structural characteristics of mangroves to develop conservation and restoration programs for these ecosystems, this study investigates and maps the structural characteristics of the coastal and island forms of the mangroves in the Hara Biosphere Reserve. To this end, through a field inventory (32 sample plots with the area of 45 × 45 m) and recording diameter values at the collar location, tree height and diameter and crown height in the sample plots as well as analyzing the relationship between the values of these characteristics using Landsat 8 satellite images of 2019, the structural properties of the habitat forms of the reserve were mapped. The results showed that there was a significant difference between the mean values of diameter, height, canopy height, canopy diameter and area of the canopy in coastal and island form at a 95% level that indicates a higher degree of the structural development of the coastal form than the island form. The results of mapping the spatial variability of tree diameter showed that the trees had a diameter of 7 to 82.3 cm in island vegetation form and from 7.5 to 86.2 cm in coastal vegetation form and height of trees from 113.3 to 1.1. 648 cm in island habitat form and from 121.2 to 675.5 cm in coastal habitat form. The results also showed that due to the concentration of Tall and Dwarf mangroves in the seaward and landward areas of the Hara Biosphere Reserve, the highest and lowest values of vegetative characteristics were in the margins of the reserve, respectively. Spatial mapping of features and degree of the structural development of habitat forms of the mangrove in the Hara Biosphere Reserve provided the necessary information needed for spatial prioritization of conservation and restoration plans.

  Keywords: Field inventory, mangrove, landward area, seaward area
 • Seyed Mohammad Hojjati*, Seyed Ahmad Hashemi, Seyed Mohammad Hosseyni, Maryam Asadiyan, Mahya Tafazoli Pages 95-110

  The aim of this study was to investigate soil respiration in the plantation stands of Acer velutinum, Quercus castaneifolia, Fraxinus excelsior and Pinus brutia and to compare them with the natural stands in Sari educational-research forest of Darabkola. In order to measure physical and chemical properties of soil in each stand, 10 points were selected systematic randomly and samples were taken at a depth of 0-10 cm with coring method. Percentage of moisture, bulk density, pH, EC, organic carbon and total nitrogen were measured in the laboratory. Six 6 tubes (diameter and height = 10 cm) were installed at a depth of 0 - 10 cm in each stands in early September and soil respiration was measured using CO2-Port device (Germany). The highest soil pH (7.33 ± 0.07), potassium (940.4 ± 4) and phosphorus (88.6 ± 1.52) were observed in Acer velutinum plantation and the lowest soil moisture content (35.21 ± 0.86), pH (6.83 ± 0.77) and EC (0.26 ± 0.02) were obtained in Pinus brutia plantation. The highest soil respiration was observed in Acer velutinum and Quercus castaneifolia plantation stands and the lowest was found in Pinus brutia and Fraxinus excelsior plantation stands, which was significantly lower than the control stand. In general, results showed that Acer velutinum plantation had positive effects on soil properties.

  Keywords: Plantation Stand, Soil respiration, Physical, chemical Soil Properties
 • Abolfazl Daneshvar*, Monireh Arjmand, Ali Sattarian, Raziyeh Kasalkheh Pages 111-133

  Iran has high vegetation diversity due to different climates and ecological conditions. Golestan province is one of the most diverse vegetation provinces in the country. Among the plant species of this province, the Juniper genus, with the presence of 6 native species, is one of the few coniferous species which is an important part of the under story vegetation flora of the area. Chahar Bagh Juniper Reserve with an area of 600 hectares, located in the Southern of Gorgan, with altitude range of 2150 to 3150 meters above sea level, was selected as a study area. In order to identify plant species and introducing the floristic composition, biological form and geographical distribution of plants in the area, Plant specimens were collected and identified during the vegetative seasons of 2017 and 2018. The results show that in total, the under story flora of Char-Bagh Juniper Reserve has 111 taxa including 31 families and 84 genera. The largest genus, belonged to the Poaceae (12 species), Lamiaceae (11 species), Brassicaceae (9 species), Asteraceae (8 species), Apiaceae (7 species) and Alliaceae (7 species), respectively. According to Rankiairechr('39')s plant biological form, 44% of plants belong to the hemicryptophytes, 22% in trophytes and 12% in comfit. An examination of the geographical range of vegetation in the area reveals that 61.3% of identified plants belong to Iran-Turanian vegetative zone and 7.2% of the species have European-Siberian origin and at the same time, 2.7% of the species share the same area. In addition, 9.9% of the species are common between the Iran-Turanian and Mediterranean vegetative regions and the remaining 18.9% are related to other vegetative areas or are shared between several vegetation areas. The conservation status of the plant species in the area showed that none of them were endangered. One species is in the group of less threatened (relatively vulnerable) plants and one species is in a group with insufficient information on their condition.

  Keywords: Natural Resources, Protected Area, Biodiversity, Medicinal Plants, Juniper Reduction
 • Soroush Zabihollahi, Javad Mirzaei*, Farzad Eskandari, Manuchehr Namiranian, Arezoo Soltani Pages 135-153

  Local people are always dependent on cutting down and pollarding of Zagros forests trees to provide their livelihoods needs such as house heating, cooking, supply of livestock forage and building materials. The stakeholders also have many conflicts in terms of forest utilization, which is the main cause of many irregularities in the forest management. The present study was conducted to investigate the views of local and governmental forest stakeholders on the cutting down and pollarding of forest trees in the Almaneh village, Sarvabad city of Kurdistan province. The main tool of the research was a questionnaire whose validity was evaluated based on the opinions of specialists and its reliability surveyed through Cronbachchr('39')s coefficient. In total, the views of 115 local and governmental stakeholders were studied using a Likert scale. All data were submitted to SPSS to analyze using Kruskal wallis and Mann whitney tests. According to the results, local stakeholders stated that they currently forest trees are not severely cut down and pollarded as in the past (Average stakeholder views for cutting and pollarding were 2.3 and 4.1, respectively), and their utilization is limited to the collection of dead trees that do not damage the forest (Average stakeholder views were 4.03) and oppose the governmentchr('39')s inhibition. Natural resources specialists, despite the confirmation of the decline in these utilities in recent years (Average stakeholder views for cutting and pollarding were 3.14 and 3.9, respectively), have considered the destruction of forests, and the bilateral participation is necessary in this regard. In total, our results showed explicit signs of conflict between the views of local and governmental stakeholders to each other. In spite of the conflict of views, in general, stakeholders announced the positive impact of entering the gas into the village and changing the source of livestock forage (Average stakeholder views for cutting and pollarding were 3.79 and 4.1, respectively).

  Keywords: Forest utilization, Conflict, Fuel wood, Kurdistan, Almaneh
 • Saeid Shabani*, Ali Sattarian Pages 155-172

  Dead trees protection, has a key role in structural and biogeochemical processes in forest ecosystems. Some aspects of dead tree dynamics have been carefully studied, but the kind and decay degree of dead trees and forest soil properties have not received enough attention. The aim of this research was to study the effect of a kind and decay degree of dead trees on soil mineral properties in the Sarcheshmeh Forest, Chaloos. For this purpose, the dead trees were investigated by strip transects with 10 m width and 80 m distance between transects. 71 dead trees were identified. In addition to determining kind of species, dead trees were categorized into four decay classes consists of a new dead tree, decay beginning, advanced decay, and perfect decay. The Soil sampling for estimating total nitrogen (%), available phosphorus (ppm), K (%), pH, soil moisture (%), carbon (%), C/N, and biomass of earthworm (g) was carried out in the closest position to the dead tree in 0–30 cm depth. Principle Component Analysis (PCA) method and analysis of variances were used to compare the relationship between dead trees and soil properties. The results showed that there was a strong relationship between carbon and C/N values with oak dead trees. Soil nutrients, pH and soil moisture (%) have displayed a significant relationship at the 5 percent probability level with alder and hornbeam dead trees. The fourth decay class had the most values of N (0.76%), P (15.53 ppm), and earthworm biomass (26.61 g), whereas there is no significant difference between first and secondary decay classes. The K (%), pH, and soil moisture (%) values were increased from first to fourth decay classes. Based on the findings current study on the key role of dead trees in forest soil richness, the dead trees should be protected during forestry operations in each forest ecosystem to sustain soil productivity.

  Keywords: Soil Productivity, Principle Component Analysis (PCA), Strip Transect, Decay Class
 • Sina Attarroshan*, Neda Hamidi Pages 173-199

  In order to investigate the diversity of plant species in forested areas, this study was carried out in forestry near the Khuzestan Steel Industries Company with a total area of 60 hectares in the southeast of Ahwaz, Khuzestan province. For this purpose, 30 plot of 20 × 20 meters in size were systematically randomized in the forested area and 30 samples were taken in the control area. Within each sample plot, vegetation cover (tree species, shrubs and herbaceous), physical and chemical characteristics of soil was studied. The grass cover was taken in 8 × 8 m (64 square meters) sample pieces, which were taken at the center of the sample plot of 400 square meters. In this region, 53 plant species were identified. CCA Analysis showed that the control area and the forested area each form a separate ecological group in the region. In terms of composition of plant species, the highest amount of plant species diversity indices in the control area was estimated. Adaphical conditions showed that afforestation had no effect on soil texture and soil acidity, but the chemical properties of soil in the control area showed better conditions. The results of this research suggest that forestry without observance of technical and scientific criteria can reduce the density and diversity of herbaceous vegetation in the area, which can have destructive effects on the habitat.

  Keywords: Canonical correspondence analysis, Forestry, Diversity index, Ahwaz, Khuzestan
 • Ali Taya, Seyed Hasan Kaboli*, Hossein Azarnivand, Hamidreza Naseri Pages 201-215

  Identification of vegetation and study of geographical distribution of plants in each region is the basis of ecological studies and researches in that area. The purpose of this study was to introduce the flora, life form and geographical distribution of plants in the desert area in the southern of Damghan desert. At first, plant species of this region were collected and identified using available scientific resources. Then scientific name, family name, vegetative form, life form and chorotype of each species were determined using available sources. A total of 53 plant species belonged to 18 plant families were identified in the southern margins of Damghan desert. Amaranthaceae was the largest plant family with 17 plant species and consisted of 32.08% followed by Asteraceae and Fabaceae with 15.09% and 7.55% respectively. The results showed that according to the rankings based on Raunkiaer classification system, therophyte plants with 16 plant species 30.19% were the dominant life form in the study area, followed by chamaephyte plants 28.30% and hemicryptophytes 24.53%. The results of geographical distribution of plants showed that the Irano-Turanian elements with 36 species 67.92% was the largest proportion of the chorological elements in this area, indicating the existence of arid and semi-arid climates in this area.

  Keywords: Flora, Life Form, Chorotype, Damghan Desert
 • Mohammadhossein Gharacheh, Mohammadali Salari Aliabadi*, Sadrodin Ghaemmaghami, Ahmad Qasemi Pages 217-228

  The coasts of Imam Khomeini port are one of the most important hot spots of mangrove plantations across Iranian coast of Persian Gulf and Sea of Oman, so this is very important to conserve this valuable ecosystem. For this purpose, 75 individual from 3 populations, keeping the minimum distance of 30 to 50 meters from each other, has been collected and investigated using 15 ISSR markers. This study aims to investigate genetic diversity of plantations and natural stands of Avicennia marina, using ISSR. 14 primers produced 284 bands in 75 individual of Avicennia marina from three populations. The results showed a relatively high genetic diversity at the species level (P = 69.48%, He = 0.199, SI = 0.308). Genetic diversity in the plantation population (P = 55.99%, He = 0.179, SI = 0.272) was lower than the two natural populations, Nayband Bay (P = 85.21%, He = 0.232, SI = 0.364) and Qeshm Island (P = 67.25%, He = 0.184, SI = 0.288). The AMOVA revealed that most of the genetic variation was accounted for within populations (82%) with only 18% among the populations studied, indicating that the genetic diversity of the plantation population was fairly conserved. The dendrogram based on the genetic distances showed two major clusters, separating the natural populations from the plantation population. The highly significant genetic differentiation between plantation population and natural populations, highlights the need to enhance genetic diversity of plantation stand by continued periodical planting of significant amount of seedlings from highly diverse natural populations.

  Keywords: Avicennia marina, Genetic diversity, ISSR, Mangroves
 • Zahra Mosaffaei, Ali Jahni*, Mohammad Ali Zare Chahouki, Hamid Goshtasb Meygoni, Vahid Etemad Pages 229-248

  Over the past two decades, degradation damage has increased in natural ecosystems. This research focuses solely on the degradation of soil and vegetation cover in Sorkheh Eshpar National Park. For this purpose, some physical properties of the soil (specific gravity and true porosity, moisture content, a percentage of pebbles, acidity and conductivity and soil texture) were measured. Also, the diversity and density of the crop in two safe zones and other uses were calculated. Soil sampling was carried out in the form of strip transects at the beginning and the end of each joint unit and excavation of four soil profiles at a depth of 5-5 cm. The crown cover was taken with 2 × 2 squares throughout each transect and 30 plots per unit. A total of 600 plots and 480 soil profiles were taken from the study area. Shannonchr('39')s biodiversity index was selected as an output variable and soil characteristics, ecological factors, and human factors as inputs of the model. Normality of data was confirmed by Shapiro-Wilk test. SPSS software was used for soil degradation regression and vegetation cover. The combined, removable, and retrograde method was chosen with a value of = 422.0. With the MATLAB software, the artificial neural network was created with a multi-layered perceptron, with a secret layer, and 18 neurons, and a sigmoid tangent function, and a value of R = 0.5065. Considering the amount of R in the artificial neural network model, this model was selected as the optimum model for estimating and predicting soil degradation and vegetation cover in Sorkho-e Hesar National Park.

  Keywords: Artificial Neural Network, Layered Perceptron, Modeling, Regression, Environmental Impact Assessment
 • Sajedeh Balochi, Nafiseh Mahdinezhad*, Baratali Fakheri Pages 249-264

  In order to investigate the morphometric diversity of Moringa populations in ten regions and villages located in Fennuj and Nikshahr of Baluchestan including Bennet, Keshgh, Desc, Madhadi, Nesfaran, Condaran, Tang Fnvjh mouth, and Haft Dokhtaran, Moringa seeds were collected. Twenty Sterile seeds of each genotype were cultured in separate petri diches in three replicates and the culture plates containing immature embryos were placed in the growth room with 16 hours of light period and 8 hours of darkness at 25 ° C  of day and 19 ° C of night. After germination, they were grown in a completely randomized design in the pots. After three months and complete deployment, morphological traits including root length, tuber length, seedling length, tuber diameter, leaf number, leaf area distance to needle leaf, stem length, needle length, and needle leaf length were studied. Statistical analysis was performed including analysis of variance, correlation between traits, cluster analysis and factor analysis using SAS  version 9.3 software. According to the results of variance analysis, all quantitative traits were significantly different at the level of 0.05%. The results of this research showed a high correlation between the measured traits. Based on cluster results, different genotypes of plants were divided into two distinct groups. Factor analysis also showed that the special values of 4 factors were more than one and totally explained 82% of the total variation among 10 populations.

  Keywords: Moringa, morphological traits, diversity, region, seedling
 • Reza Soleimani*, Ali Najafifar Pages 265-283

  Determination of soil chemical properties variability that affected tree tolerance to stresses can help to manage this environmental phenomenon. In this investigation, for detection of this variation trend, area of affected decline oak trees divided to four groups of control (without Oak decline), slight, middle and severe Oak decline based on tree and branch number per soil surface unit. In each study group, soil sampling was done with four replications. After soil sampling operation and preparation, experimental properties such as calcium carbonate, available phosphour (P), potassium (K), and zinc (Zn) were determined by three replications. Data were analyzed by Statistical Analysis System (SAS) program v 9.2 and comparisons among means were done by Duncans, multiple range test (DMRT) at p<0.05. Analysis of variation of data indicated that a TNV content that has high effect on availability of nutrient elements had increase trend from without toward severe Oak decline locations. In addition, with change in location from without oak decline to sever decline, available phosphorus concentration had a decreasing trend. Concentration of this nutrient decreased from 18.1 mg kg-1 in depth of 0-25 cm in whitout oak decline to 13.0 mg kg-1 in severe oak decline lication. In other hand, decrease trend of available potassium and zinc concentrations were observed. Therefore, higher Oak decline in locations with lower P, K and Zn, cause to recommendation for their development and reclamation for forest management.

  Keywords: Oak dieback, Ilam forests, Nutrient elements, Cation exchangeable capacity
 • Kambiz Abrari Vajari*, Zohreh Kord Pages 285-304

  The present study was performed to identify diversity indices of herb layer functional groups and its relation to physiographical factors in central Zagros forest, Lorestan. For this purpose, sampling of herbaceous plants was conducted randomly in plots of 2×2 m (n=50) in site. All plants were classified to functional groups including forbs, graminoids and legumes, also Raunkiaerchr('39')s life-forms. Diversity values (Richness, Shanon-weawerchr('39')s diversity and Hillchr('39')s evenness indices) were measured in each plot. Totally, 103 plant species were identified which belong to 27 families and 82 genera. Results indicated that aspect influenced the forbs as well diversity indices of graminoids and legumes, but slope and altitude had no effect on diversity indices. In research site, aspect had important impact on plant distribution and diversity of plant functional groups. Generally, it can be stated that ecological and managemental factors including landuse changes and grazing intensity in Zagros region influenced the plant species composition.

  Keywords: Diversity, Physiography, Plant functional group, Zagros forests
 • Ali Namdari Khalan, Kambiz Abrari Vajari, Abouzar Heidari Safari Kouchi* Pages 305-319

  Physiographic factors, due to their special role in determining some climatic and edaphic parameters, always influence the diversity and richness of plant species. Due to the importance of Arasbaran vegetation area, the present study was conducted to investigate the biodiversity of woody species of Kalaleh yew habitat in relation to physiographic factors. For this purpose, 62 plots of 4 square areas in systematic random method with 200×300 m grid in three class of height (less than 1200, 1400-1200 and more than 1400 meters above sea level), three class of slope (less than 40, 40-60 and more than 60%) and in four main geographical directions was performed in the region and in each plot name of woody species and two large and small diameters of their crowns were recorded in the inventory forms. canopy area characteristic was used to calculate the diversity, uniformity and richness indicators of woody species. According to the results, the mean of Shannon-Wiener diversity indices, Smith- Wilson uniformity and Margalef richness index of woody species were calculated 1.61, 0.55 and 0.92, respectively. The highest species richness and diversity of woody species was observed in altitude of 1200 to 1400 meters and more than 1400 m and the highest index of uniformity and diversity was observed in western and northern geographical directions. The effect of slope was not significant on any of the studied indices. Therefore, planning for the preservation and restoration of forests in the study area should be prioritized in low height areas (less than 1200 m) and with particular attention to the eastern and southern directions of the study area.

  Keywords: Height above sea level, Smith Wilson, aspect, Shannon-Wiener, Slope, Margalef
 • Eisa Solgi*, Ali Zamanian ‎, Fouzieh Beigmohammadi Pages 321-343

  This study aims at investigating the effect of distance from source, species type and soil physical chemical properties on the absorption ability of heavy metals by tree species around the Nahavand cement factory. In the present research, soil and tree leaf (Pseudoacacia L, Populus nigra L, Elaeagnus angustifolia L, Fraxinus excelsior and Thuja orientalis L) samples were taken from 300, 500, 800, 1000 and 2000 m distances from Nahavand cement factory and after preparation and digestion of samples, the concentration of heavy metals (Cd, Mn, Ni and Zn) were measured using atomic absorption spectrometry. Also for soil samples; pH, EC and organic matter were calculated. The effect of distance, species, and soil physical and chemical properties on the heavy metals accumulation was investigated using Kruskal-Wallis test. In order to determination the species with the highest accumulation, the Metal Accumulation Index and Bio Concentration Factor indices were used. The results showed, that there is significant differences among the heavy metals in the leaf in various tree species (p <0.05). Based on the results, the effect of distance on heavy metal accumulation in the studied species was significant for some heavy metals. According to the metal accumulation index, the Thuja orientalis L species had a higher accumulation for all of  the heavy metals, and according to the Bio Concentration Factor index values, the studied species are considered as moderate accumulator for Cd, Mn and Zn. Considering being significant the effect of distance and species type and also the relationship between soil physical and chemical properties and heavy metals in the tree leaves, these factors should be considered when control systems for designing and planting were used for polluted areas. Due to the high capacity of the Thuja orientalis L, is recommended for pollution control in contaminated areas with several heavy metals.

  Keywords: Heavy metals accumulation, tree species, Nahavand cement factory, MAI index
 • Alireza Safari, Mansureh Ghavam*, Saied Davazdahemami Pages 345-364

  Nowadays, medicinal plants are being used to cure ailments and improve health. The vegetative form and biological shape of plants establish a clear relationship with specific environmental and human factors. The purpose of this study was to study the vegetative form, geographical distribution and therapeutic application of indigenous medicinal plants in Semirom rangelands. Medicinal plant species were collected from different areas of Semirom rangeland and transferred to Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center for identification. After identifying the flora of the region and separating the medicinal plants, the data were collected by submitting a questionnaire to the knowledgeable and knowledgeable locals of the area (villages and tribes) about the use of medicinal plants. In this, study 62 plant species were identified in April and November of 94 and 95 belonging to 21 families and 53 genera in the region. Apiaceae with 12 species, Lamiaceae with 10 species and Asteraceae with 7 plant species were the most abundant.  According to the results of interviews with locals, most of the traditional uses of medicinal plants in rangelands of Semirom were dedicated to the treatment of gastrointestinal diseases. In terms of biological formations, hemicryptophytes with 24 species (39%) were the most abundant and biodiversity and elements of the Irano-Turanian area with 19 species represented 38% equivalents.

  Keywords: Medicinal plants, Hemicryptophytes, Vegetative areas, Semirom