فهرست مطالب

 • پیاپی 64 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد علیزاده، حسن کامران دستجردی، ریحانه نیک بخت * صفحات 5-22

  ژیوتوریسم ترکیبی از واژه زمین و توریسم است و به توریسمی گفته می شود که دارای جاذبه های زمین شناسی، مورفولوژیکی و فرهنگی است. استفاده صحیح و بهینه از این جاذبه ها در مناطق مختلف، مستلزم شناخت از جنبه های مختلف است. هدف این تحقیق ارزیابی توان ژیوتوریسم منطقه ای و مقایسه مناطق با هم دیگر است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق مناطق ژیوتوریستی غارهای کلهرود و علویجه، کوه های صفه و کلاه قاضی، کویرهای مصر، ورزنه و متین آباد و هم چنین آبشارهای سمیرم، چشمه ناز و شاهلولاک استان اصفهان می باشند. پژوهش حاضر با هدف اکتشافی و از نوع کاربردی، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از مدل بریلها مناطق مورد مطالعه ارزیابی شدند. انتخاب مکان ها توسط چهار عامل شهرت، تمامیت، نوع زمین شناسی، امنیت و قابلیت دسترسی و زیبایی صورت گرفته است که پس از مطالعه و شناسایی ویژگی های ژیومورفولوژیکی ژیومورفوسایت ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از پیمایش های میدانی در مناطق مورد مطالعه توسط نگارندگان صورت گرفته است. این روش بر چهار شاخص اصلی ارزش علمی، کاربردهای آموزشی بالقوه، کاربرد گردشگری بالقوه و خطر اضمحلال سنجیده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که کویر متین آباد و آبشار سمیرم و کوه های صفه و کلاه قاضی دارای بالاترین امتیازها در ارزش های گردشگری هستند و در خوشه اول قرار می گیرند. ارزش های آموزشی کویرهای ورزنه و متین آباد و آبشار سمیرم و کوه صفه در خوشه اول قرار دارند. کویرهای مصر و متین آباد و کوه کلاه قاضی در بین ژیوسایت های مورد بررسی دارای ارزش های علمی بالایی هستند و هم چنین کویر ورزنه، آبشار های سمیرم و چشمه ناز و شاهلولاک نیز بیشترین امتیازها را کسب کرده اند در خوشه اول خطر اضمحلال هستند

  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، ژئوسایت، مدل بریلها، استان اصفهان
 • هاجر مزیدی *، رحمت الله منشی زاده، فرهاد عزیزپور، بیژن رحمانی صفحات 23-35

  گردشگری روستایی نیز جزیی از گردشگری محسوب می شود که در یک اقتصاد پیرامونی قرار گرفته که نه تنها باعث توسعه مناطق روستایی و محلی نشده، بلکه سبب ایجاد عدم تعادل های محیطی وفضایی نیز در این مناطق گردیده و در نتیجه منافع بسیار اندکی از این فعالیت اقتصادی عاید روستاییان گشته و عمده منافع و هزینه های آن به مادر شهرها و شهرهای بزرگ جهان سوم و در نهایت به شرکت های فراملیتی و بزرگ بر می گردد (Holland at all,.2003).دراین راستاتوجه به امربرنامه ریزی فضایی ضرورت پیدامی کند. این نوع برنامه ریزی به طورخاص به عنوان رویکردی تاثیرگذاردرهدایت سازمان یابی فضایی گردشگری است که باید موردتوجه قرارگیرد. پژوهش حاضربراساس هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، برای گردآوری اطلاعات به شیوه ی اسنادی و میدانی عمل شده است. جامعه آماری موردمطالعه،شامل 20 مقصدگردشگری روستایی درناحیه محمدآباد- زرین گل واقع در شهرستان علی آبادکتول بوده است، برای وزن دهی معیارها از روش (AHP)، برای امتیاز نهایی و رتبه بندی مقصدها از روش پرومتی و برای سطح بندی مقصدهای گردشگری از روش تحلیل خوشه ای استفاده شده است؛همچنین برای تعیین حوزه عملکردی مقصدهای گردشگری روستایی ازنقطه شکست درمحیط نرم افزار (GIS) استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان دادکه عدم تناسب در توزیع سطوح مقصدهای گردشگری روستایی درمحدودموردمطالعه،یکی از چالش های مهم سازمان فضایی توسعه گردشگری این ناحیه به شمار می آید. نتایج تحقیق بازگو کننده این است که عدم توجه نظام برنامه ریزی نسبت به پراکنش مقصدهای گردشگری درچارچوب سازمان فضایی مناسب،سبب بروزنابرابری ونهایتا تضعیف جایگاه مقصدهای گردشگری ناحیه مورد مطالعه نسبت به سایرمقاصد گردشگری درنواحی دیگرمی شود.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی فضایی، سازمان فضایی، مقصدهای گردشگری روستایی، ناحیه محمدآباد، زرین گل
 • فریبا مولایی ورزنه*، جمال محمدی صفحات 36-50

  بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری، از جمله مسایل قابل توجه در برنامه ریزی و مدیریت شهری است. در سال های اخیر با توجه به تحولات سریع علمی و فنی و به تبع آن دگرگونی در ساختار کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شهرها و همچنین مطرح شدن نظریه توسعه پایدار شهری، اهمیت نوسازی و احیاء بافت های فرسوده و ناکارآمد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. شکل گیری بافت های شهری و تغییرات فیزیکی صورت گرفته در گذر زمان فی الواقع انعکاس و تصویری از مجموعه علل اجتماعی، اقتصادی، انسانی و زیست محیطی و کالبدی- اقتصادی بوده که در یک قلمرو جغرافیایی ظهور و بروز پیدا می نماید. هدف اصلی تحقیق بررسی معیارهای تاثیر گذار در نوسازی بافت فرسوده شهری در منطقه 1 شهر اصفهان می باشد. در این پژوهش 5 معیار کالبدی- زیربنایی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و دسترسی در قالب 41 شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش تحقیق کاربردی و توسعه ای بوده و نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات، از بررسی های اسنادی- کتابخانه ای(فیش برداری، جداول و نمودار، عکس و نقشه) استفاده شده است، ابزار اصلی گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است، ولی از سایر روش ها مثل مشاهده، مصاحبه، اطلاعات و داده های آماری هم استفاده شده است. در این تحقیق جامعه آماری محلات یازده گانه منطقه یک شهر اصفهان می باشد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و تکنیک SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون تحلیل عاملی، KMO نشان می دهد به غیر از شاخص زیست محیطی انسجام درونی در بین داده ها مناسب می باشد. Sig آزمون بارتلت در تمامی شاخص ها کمتر از 01/0 می باشد و سطح اطمینان بالاتر از 99 را نشان می دهد، بنابراین تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عامل بسیار مناسبی می باشد.  نتایج حاصل از مدلSWOT نشان داده است که استراتژی تهاجمی با میانگین 42/3، استراتژی تنوع با میانگین 55/3، استراتژی بازنگری با میانگین 08/3 و استراتژی تدافعی با میانگین 21/3 می باشد. استراتژی غالب در پژوهش، استراتژی تنوع می باشد.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، نوسازی، منطقه یک شهر اصفهان
 • امیر کرم*، انسیه میهن پرست صفحات 51-63

  رشد شتابان شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت در سده ی اخیر، محلات شهری وکلان شهری را در امر خدمات رسانی مطلوب و بهینه با مشکلات جدی مواجه ساخته است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، از روش فرآیند سلسله مراتبی جهت ارزیابی زمین - زیست محیطی تناسب اراضی برای برنامه ریزی زمین شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در محدوده شهری منطقه 22 شهر تهران استفاده شده است.کاربری های اصلی مورد نظر 5 گروه کاربری شامل بلندمرتبه سازی، ساختمان چند طبقه، ساختمان کم ارتفاع، حفاظت طبیعی و تفریحی - فراغتی هستند. براساس این پژوهش معیارهای اصلی موثر برای ارزیابی تناسب زمین در منطقه 22شهرداری تهران برای برنامه ریزی زمین شهری به 9معیار شامل: شیب، ارتفاع، جهت، زمین شناسی،کاربری اراضی، واحد ارضی، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، فاصله از جاده (راه) تقسیم می شود. نتایج نشان می دهد که 3/19درصد مساحت منطقه مورد مطالعه برای بلند مرتبه سازی ، 5/12 درصد برای ساختمان های چند طبقه و 28/ 15درصد برای ساختمان های کم ارتفاع مناسب هستند.توزیع مکانی این پهنه ها به ترتیب از پایکوه در شمال به سمت جنوب و جنوب شرق محدوده است. پهنه مناسب حفاظت طبیعی 6/17درصد مساحت منطقه در نوار شمالی پایکوهی و درون دره ها را در بر می گیرد. همچنین 33/26درصد منطقه برای کاربری تفریحی - فراغتی مناسب است که عمدتا در بخش های پایکوهی شمالی و درون دره ها قرار دارد. مطابقت ساخت و سازهای موجود با نقشه های تناسب مذکور برای کاربری های اصلی نشان می دهد که در برخی نواحی تطابق و همخوانی وجود دارد، اما در برخی نواحی دیگر دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی شهری، ارزیابی زمین، زیست محیطی، تناسب اراضی، برنامه ریزی شهری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تهران
 • حسن خسروی، امیررضا امیرعضدی *، محمد جعفری، سلمان زارع صفحات 64-78

  هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی کانون های گرد و غبار در استان فارس می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه (AHP و SWOT) می باشد. با استفاده از روش AHP، پرسشنامه استخراج و وزن دهی شاخص ها توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان تکمیل گردید. پرسشنامه SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی استان فارس در زمینه کانون های گردوغبار در قالب 40 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت با گزینه های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شد؛ که در نهایت تعیین استرتژی مناسب در زمینه کانون های گردوغبار استان فارس استفاده شد. پرسشنامه SWOT، توسط سی نفر از کارشناسان و اساتید خبره و مسلط به شرایط استان تکمیل گردید. نه عامل شامل شاخص نفوذ انسانی، تغییرات تولید اولیه، ضریب کارایی بارش، شاخص های انسانی تخریب خاک (شاخص های انسانی)، فراوانی توفان های گردوغبار، خصوصیات فیزیکی خاک، بارش، خشکسالی و دما (شاخص های طبیعی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به تحقیق نشان داد، 31/3 درصد از مساحت استان در کلاس خیلی زیاد، 48/19 درصد از مساحت استان در کلاس زیاد از نظر مستعد بودن برای ایجاد کانون گردوغبار قرار دارند. عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) استان فارس بصورت زوجی مقایسه شده اند. وزن نسبی نقاط ضعف، 237/0 و وزن نسبی نقاط قوت 763/0 می باشد. امتیاز نهایی عوامل درونی برای استان برابر 296/3 است. همچنین عوامل خارجی بصورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است. وزن نسبی تهدیدها، 345/0 و وزن نسبی فرصت ها، 655/0 می باشد. امتیاز نهایی عوامل خارجی نیز برابر 152/3 شد

  کلیدواژگان: استان فارس، مدلSWOT، مدل AHP، گرد و غبار
 • محسن رضائی عارفی*، محمدعلی زنگنه اسدی، ابوالفضل بهنیافر، محمد جوانبخت صفحات 79-94

  فرایند تحول کارست، فرایندی پیچیده و متاثر از متغیرهای گوناگون است . شناخت عوامل موثر در توسعه و پهنه بندی تحول کارست در زمینه مطالعات مربوط به مدیریت سرزمین و منابع کارست دارای جایگاه ویژه ای است. هدف از این پژوهش ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل توسعه کارست در حوضه کوهستانی کلات در استان خراسان رضوی با استفاده از روش AHP می باشد. در این تحقیق با روش تحلیل سلسله مراتبی، لایه های اطلاعاتی لیتولوژی، فاصله از گسل شیب، جهت شیب، ارتفاع، فاصله از آبراهه ، فاصله ازگسل و کاربری اراضی به عنوان نقشه های عامل درنظرگرفته شدند. همچنین به منظور استخراج مدل پتانسیل توسعه کارست، لایه های فوق در محیط GIS فراخوانی شد. لایه های اطلاعاتی مختلف با اعمال قضاوت کارشناسی و بازدیدهای میدانی به صورت نقشه های معیار طبقه بندی شدند. درنهایت با توجه به وزن به دست آمده نقشه پهنه بندی توسعه کارست بدست آمد. نتایج حاصله نشان که از کل مساحت حوضه کلات، 04/19 درصد در طبقه کمتر توسعه یافته، 57/24 درصد در طبقه توسعه نیافته، 88/42 درصد در طبقه متوسط و 38/14 درصد در طبقه توسعه یافته قرار گرفته است.ازاینرو، عامل لیتولوژی منطقه با ارزش 53/0 بیشترین وزن و مهمترین عامل کنترل کننده پتانسیل توسعه کارست در منطقه موردمطالعه بوده است و عامل کاربری اراضی باارزش 01/0 کمترین وزن را به خود اختصاص داده است که کمترین تاثیر را در کارست زایی کنونی حوضه به خود اختصاص داده است. نتایج نشانگر آن است که به ترتیب عوامل زمین شناسی، ارتفاع، توپوگرافی و فاصله از آبراهه مهمترین نقش را در توسعه کنونی کارست در این منطقه داشته اند.

  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی، روش تحلیل سلسله مراتبی، پهنه بندی کارست، حوضه کوهستانی کلات
 • امید مبارکی*، پروانه امیر حسینی صفحات 95-105

  جنبش نوشهرسازی ، تلاشی برای ارتقای شهرسازی سنتی، برای انطباق با زندگی مدرن امروز و پیچیدگی روزافزون اقتصادی آن می باشد این جنبش در قرن بیستم پا به عرصه وجود گذاشت و اخیرا در دهه اخیر مورد توجه مسیولان و کارشناسان شهرسازی در کشورمان قرار گرفته است. مشخصه اصلی این نگرش شهرسازی، انسانگرا بودن و برجسته کردن نقش انسان در شهر امروزی است, به همان صورت که در گذشته دیده می شد. هدف از این تحقیق ارزیابی شاخص های نوشهرسازی با تاکید بر فشردگی، بازآفرینی بافت قدیم و پیاده مداری در باغ شهر مراغه می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است و از مدل های هلدرن و آنتروپی شانون بهره گرفته شده است. مقدار آنتروپی در سال 1390، برابر 84/1 است، و 94/1= Ln nمی باشد و مقدار آنتروپی شانون به 94/1 نزدیک بوده ونشانگر توسعه ی فیزیکی، به صورت اسپرال و پراکنده است. از طرفی نتایج حاصل از مدل هلدرن ، بیانگر رشد افقی شهر بوده و به کاهش تراکم ناخالص جمعیت، افزایش سرانه ناخالص زمین شهری، و نهایتا منجر به توسعه افقی شهر شده است. گسترش بی رویه شهری طی دهه های اخیر باعث خروج ساکنان اصلی بافت قدیم و سکونت و گسترش شهر به صورت پراکنده و افقی شده است همچنین به دلیل رشد پراکنده شهری و افزایش مسیرهای دسترسی، استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی و خصوصی، افزایش پیدا کرده و دسترسی به خدمات با پای پیاده را با مشکلاتی مواجه کرده است. نتیجه ی حاصل بیانگر این مطلب می باشد، که شهر مراغه مطابق با اصول نوشهرسازی نمی باشد .

  کلیدواژگان: نوشهرسازی، پیاده مداری، بافت فرسوده، توسعه فشرده، شهر مراغه
 • محمد طاهرخانی*، سمیه جهان تیغ مند، محمدرضا سلیمی سبحان صفحات 106-119

  ژیوریسم از جمله شاخه های علوم زمین است،که امروزه بیانگر روش های نوین برای تبیین و تحلیل علوم زمین و شناخت جاذبه های طبیعی در هر منطقه محسوب می شود. که علاوه بر ایفای نقش آموزشی و علمی، سبب رشد و توسعه گردشگری در یک منطقه می شود. ژیوسایت ها در بردارنده ارزش های علمی، حفاظتی و گردشگری هستند که در کنار هم ژیوتوریسم را شکل می دهند. ارزیابی ژیوسایت ها و اولویت بندی آنها از منظر توان های گردشگری، می تواند در ترویج حفاظت علمی و توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار، بسیار موثر باشد. منطقه الموت در شمال شرقی استان قزوین واقع شده است. در کنار توان های میراث زمین، از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز یک مقصد مهم در کشور به شمار می رود. در این پژوهش که با هدف ارایه پتانسیل گردشگری منطقه الموت به بازار گردشگری انجام گرفته است، برای این منظور، ده ژیوسایت منطقه شامل الموت، معلم کلایه، دره اندج، صخره های اندج، قلل سیرکی دینه رود، قلل آتان-کوچنان، دریاچه اوان، دره گرمارود، آبشار پیچ بن و دره آتان انتخاب، و از طریق سه روش ارزیابی GAM، کوبالیکوا و کرچنر(2016) و روش پارک های ملی، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ترکیبی سه روش نشان می دهد که ژیوسایت های اوان، الموت و معلم کلایه دارای مطلوب ترین شرایط بوده که می توان آنها را به عنوان کالای گردشگری به بازار عرضه کرد و در مقابل سه ژیوسایت قلل سیرکی اوانک - دینه رود و کوچنان- اتان و همچنین دره آتان در شرایط نامطلوبی قرار دارند و ضرورت برنامه ریزی در جهت مدیریت این ژیوسایت ها ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، گردشگری پایدار، الموت، ژئوسایت
 • سمانه جلیلی صدر آباد*، ابراهیم نظری صفحات 120-132

  گردشگری در بین بخش های خدماتی از نظر آثار اقتصادی که برای مقاصد دارد، مهم ترین بخش محسوب می شود.همراه با رقابت بی امان در بین مکانها (مقصدهای گردشگری)، جذب گردشگران و تداوم بخشیدن به آن از اهمیت فراوانی برای فعالان دولتی و غیردولتی در زمینه ی گردشگری برخوردار است. پژوهشگر در این مقاله به دنبال بررسی اثر رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران طرفدار محیط زیست می باشد. رضایت مندی طبق نظر خبرگان ابعاد متعددی دارد که در این تحقیق 5 شاخص لذت بخشی، تحقق نیازها، اطمینان و اعتماد، مراجعه مجدد و انتخاب عاقلانه مورد بررسی قرار گرفته اند این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته کیفی - کمی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد (مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی (مرحله کمی) است. نمونه آماری بخش کیفی شامل21 نفر از اساتید حوزه گردشگری و 9 نفر از خبرگان و مدیران سازمان میراث فرهنگی و شهرسازی تشکیل داده اند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه گردشگرانی است که به مدت یکسال از طاق بستان کرمانشاه دیدن کردند و در نهایت طبق جدول کرجس و مورگان 381 نفر انتخاب شده است. نتایج تحلیل آموس تمام فرضیات تحقیق را تایید کرد و نشان داد که رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران تاثیر مثبت و معنی داری دارد و ضریب اثر آن 83/. می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش) رضایت به میزان 86/0 درصد نیت رفتاری افزایش می یابد. بنابراین رضایمتمندی بر روی نیت رفتاری گردشگران تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.

  کلیدواژگان: نیت رفتاری، طرفداران محیط زیست، گردشگری، رضایتمندی
 • صدیقه طوطیان*، فرشید میر اکبری صفحات 133-148

  یکی از بلایایی که تاریخچه ای طولانی داشته و منشا به وجود آوردن آن انسان بوده است، حریق یا آتش سوزی است. جهت جلوگیری از این گونه حوادث مدیریت بحران نقش موثری ایفا می کند. هدف تحقیق بررسی راه کارهای مدیریت بحران با تاکید بر پیشگیری از حریق و حوادث (مورد مطالعه: آتش نشانی منطقه 1 و 2 شهر تهران) بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش کارکنان و آتش نشانان سازمان آتش نشانی منطقه 1 و 2 شهر تهران است که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه براساس فرمول کوکران 294 تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS25 انجام گرفت.در نهایت یافته های تحقیق نشان داد که عامل پیشگیری و آمادگی قبل از بحران ، درحین بحران و بعد از بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث موثراست .با توجه به ضریب تعیین5 /3برای عامل پیشگیری و آمادگی قبل از بحران، عامل مقابله و مواجهه حین بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث 5/1 درصد و عامل عادی سازی و بازسازی بعد از بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث 041/0 موثر است. همچنین راه کارهای مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است و میزان این اثرگذاری برابر 062/0 درصد است. با توجه به نتایج تحقیق واثرگذاری بیشتر عامل پیشگیری و آمادگی قبل ز بحران مدیران می توانند با مانورهای مختلف در زمینه حریق هنگام ایجاد حوادث آمادگی های لازم را داشته باشند.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، پیشگیری، حریق و حوادث
|
 • hassan kamran, mohammad alizadeh, reyhaneh nickbakht* Pages 5-22

  Geotourism is a combination of the term Earth and Tourism, and it is said to be Turismian, which has geological, morphological and cultural attractions. The correct and optimal use of these attractions in different regions requires recognition from different aspects. The purpose of this research is to assess the power of regional geotourism and compare the regions together. The study area of this research is the geotouristic areas of Kalahrood and Alaviyeh Caves, Safafa and Kaleghazi Mountains, Egyptian Deserts, Varzaneh and Matinabad, as well as Semirom, Nash and Shahlolak Falls of Isfahan Province. The present study is an exploratory and applied research, descriptive-analytic, which was evaluated using braille model of studied regions. Selection of places was carried out by four factors of reputation, integrity, geology, security, accessibility and beauty. After studying and identifying the geomorphologic features of geomorphocytes using library studies and using field surveys in the studied areas by the authors Is. This method is measured on four main indicators of scientific value, potential educational applications, potential tourist usage and risk of collapse. The findings of this research indicate that the Metinabad and Semirom waterfall and the Safav mountains and Ghazi hills have the highest scores in tourism values and fall into the first cluster. The educational values of Varzaneh and Matin Abad deserts and the Semirom waterfall and the Sufeh Mountains are located in the first cluster. The Egyptian and Matinabad mountains and Kalah Ghazi deserts have high scientific values among the studied geosciences, as well as the Varzaneh desert, the Semirum and Cheshmeh Naz and Shahlulak waterfalls also have the highest scores. The first cluster is the danger of collapse.

  Keywords: Geotourism, Geosite, Braille Model, Isfahan Province
 • hajar mazidi *, rahmatollah monshizadeh, farhad azizpour, bijan rahmani Pages 23-35

  Rural tourism is also considered as a part of tourism that is located in a peripheral economy that not only does not promote rural and local areas, but also creates environmental and social imbalances in these areas, resulting in very little benefit; and, as a result, this economic activity (Rural Tourism) creates very little benefit for the villagers, and the major benefits and costs return to the mother cities and large cities of the Third World, and ultimately to transnational corporations (Holland et all, 2003). In this regard, paying attention to planning (specially space planning) becomes necessary. This kind of planning should particularly be considered as an effective approach to the issue of tourism space organization. On the basis, the present study looks for the space administration of tourism destination in the rural areas of Mohammad Abad-Zarrin Gol area (the city of Ali Abad Katoul) as one of the tourism destinations. The methodology of the study is quantitative and its method is descriptive, and the data have been collected through a documentary and field manner. The statistical population included 20 rural tourism destinations in Mohammad Abad-Zarrin Gol area in Ali Abad Katoul city. It has been used the AHP method for rating factors, the Prometheus method for final score and ranking the destinations, and cluster analysis method for leveling the tourism destinations; as well, to determine the functional area of rural tourism destinations, GIs point of deflection in the sofware environment has been applied. The results of the study showed that the disproportion in the distribution of rural tourism destinations in the intended area of the study is one of the important challenges of the space administration of tourism development of this area.

  Keywords: Space Planning, Space Administration, Rural Tourism, Mohammad Abad-Zarrin Gol area
 • Fariba Movlaeivarzaneh*, jamal mohammadi Pages 36-50

  The main purpose of the present study is the approximate importance of effective standards in reconstruction and renewal of obsolete context in district one of Isfahan city. Four main factors including skeletal_ accessibility, economic, environmental, social and accessibility have been researched through 41 sub-branches. Regarding the nature of the topic and the aim of the study, the method of the research was functional- developmental and the type of the research was descriptional-analytical. In order for the collection of data, documentation-library studies (note taking, charts and diagrams, photo and maps) were implemented. The main tool for gathering information was questionnaire, but other methods such as observation, interview, statistical information were also utilized. The statistical population in this research was eleven neighborhoods of district one in the city of Isfahan. The collected data were analyzed through factor analysis test, SWOT technique and GIS software. The results of factor analysis test (KMO) showed that internal integration was appropriate in the data except for environmental index. The significance of the test in all of the indices was less than 0/01 and the level of certainty was higher than 99. Therefore, factor analysis is suitable for determining the structure of the model.
  The results of SWOT model indicated that the averages of offensive strategy, variety strategy, revision strategy and defensive strategy were respectively 3/42, 3/55, 3/08, 3/21. The dominant strategy was variety strategy in this study.

  Keywords: obsolete context, renewal, reforming, district one in Isfahan city
 • amir karam*, ensiyeh mihanparast Pages 51-63

  Rapid growth of urbanization and increase of population in the recent decades along reactive planning (in sense of urban planning after occurrence of crises and urban challenges, not before occurrence of crises) of urban districts and metropolitan in order to serve desirable services to citizens and the peoples going to cities and extent them, has encountered a problem. In this research , by using the multi criteria techniques and analytic hierarchy process of geo – environmental evaluation for urban land planning with use of geographical information system of zone of 22 has been used .according to this research, effective criteria of land suitability of land planning is divided in to 9 criteria , slop, height , geology , land use , land unit , distance from river, distance from fault , distance from road .the 5 main land uses are high rise building , multistory building , low rise building natural conservation, recreate . the results show that the results show that 19.3 percent area of zone is suitable for high rise building, and 15.28 percent suitable for low rise building. the spatial distribution is of these zones is from north to south and southeast. Suitable area for natural conservation is about 17.6 percent, and 23.33 percent area appropriated for recreation. The conformity of existing building with the suitability maps for the 5 main land uses shows that there are some areas of conformity, but in the other areas, there is unconformity.

  Keywords: urban geomorphology, geology – environmental assessment, urban planning, geographical, geographical information, analytic hierarchy process Tehran
 • Amirreza Amirazodi*, Mohammad Jafary, Salman Zareh Pages 64-78

  The purpose of this study was to identify and prioritize dust storm sources in Fars province. The data collection tool in this study is two types of questionnaires including AHP and SWOT. Using AHP method, the questionnaires were extracted and weighted by 20 professors and experts. Strengths, weaknesses, opportunities and threats of Fars Province in the field of dust storm resources were prepared by SWOT questionnaire with a 5 point Likert scale. Finally, it was used to determine the appropriate strategy in the area of dust storm sources. The SWOT questionnaire was completed by thirty experts and professors proficient in the province. Nine factors including Human Penetration Index, Early Crop Changes, Precipitation Efficiency Coefficient, Human Indicators of Soil Degradation (Human Indices), Frequency of Dust Storms, Soil Physical Properties, Precipitation, Drought and Temperature (Natural Indicators) were investigated. The results of the study showed that 31.3% of the province's area was in a very high class and 19.48% of the province's area was in a high class for being prone to dust. Internal factors (strengths and weaknesses) in Fars province were compared in pairs. The relative weight of weaknesses is 0.223 and the relative weight of strengths is 0.763. The final score of internal factors for the province is 3.296. External factors are also compared in pairs. The relative weight of threats is 0.345 and the relative weight of opportunities is 0.655. The final score of external factors was 3.152.

  Keywords: Fars province, SWOT model, AHP model, dust
 • mohsen rezaei arefi*, mohammadali zangeneh asadi, aboalfazl behniyafar, mohammad javanbakht Pages 79-94

  The karst transformation process is a complex process influenced by various variables. Understanding the factors contributing to the development and zoning of karst evolution has a special place in the studies of karst land management and resources. The purpose of this study was to evaluate and zoning of karst development potential in Kalat mountain basin in Khorasan Razavi province using AHP method. In this study, using hierarchical analysis, lithology information layers, slope distance, slope direction, elevation, distance from stream, distance from fault and land use were considered as operating maps. Also, in order to extract the karst development potential model, the above layers were invoked in GIS environment. The different layers of information were classified as benchmarks by expert judgment and field visits. Finally, according to the obtained weight, karst development zoning map was obtained. The results showed that out of the total area of Kalat basin, 19.04% were in the less developed class, 24.57% in the under developed class, 42.88% in the middle class and 14.38% in the developed class. The lithology factor of the region with the highest value of 0.53 was the most important factor controlling karst development potential in the study area. It is dedicated. The results show that geological factors ، altitude ، topography and distance from the waterway respectively have the most important role in the current karst development in this region.

  Keywords: Geomorphology, hierarchical analysis method, Karst zoning, Kalat mountain basin
 • parvaneh amirhosseini Pages 95-105

  Newurbanism is an effort to raise traditional urbanization and to adapt it to modern life today. This movment came to the fore in the twentieth centary and latly in the current decade it was considerd and emphasize on by authorities and urbanization experts in our country. The main charictristics of this attitude is being humanist and bolding human roles in our modern-lif cities just as it was noticible before. The purpose of this study is to study conperhensive development, distressed area, pedestrian Attitude of new urbanism in the city of Maraghe. In this context with utilizing the methods of descriptive, analyctice and field study we try to study existing subject and also we have made use of Holdren and shanon antropy methods.the level of antropy in the year 1390 was 1.84 and Ln n = 1.94, and shanon antropy was close to 1.94, this was a sign of physical development that was scattered and uncompressed. In the other hand the result of Holdern antropy showed the development that happened horizontaly. The unending spread of cities in the recent decades has made. Old texture inhabitants abandon and live in cities that have lead to horizontal and ancompressed city development also because of uncompressed development and increase of access roates, use of public and private vechicles has exceeded and coused problems for pedestrian access. The result indicats that the city of maraghe is not matching with the new urbanism.

  Keywords: Newurbanism, pedestrian, Old texture, compact city, Maragheh city
 • Somaieh jahantighmand, Mohmmadreza Salimi sobhan Pages 106-119

  Geotourism is one of the branches of the earth sciences, which today represents new methods for explaining and analyzing the geosciences and identifying natural attractions in each region. In addition to playing an educational and scientific role, it contributes to the growth and development of tourism in a region. Geosites embody the scientific, conservation and tourism values that together form geotourism. Evaluating geosciences and prioritizing them from the perspective of tourism potential can be very effective in promoting scientific conservation and sustainable economic and social development. Alamut area is located northeast of Qazvin province. In addition to its heritage potential, it is also a culturally and socially important destination in the country. Alamut area of Qazvin province, along with its heritage potential, is also an important cultural and social destination in the country. For this purpose, ten area geostrategies including Alamut, Moalem Kale, Andaj Valley, Andaj rocks, , Athan-Kuchan Peak, Evan Lake, Garmarud Valley, Pich Bonn Falls and Athan Valley were selected, and through three evaluation methods GAM, Kubalikova and Kirchner (2016) and the National Parks method were evaluated. The combined results of the three methods show that the Evan, Alamut, and Moale Kyeh Geosites have the most favorable conditions that can be marketed as a tourism product, in contrast to the three Circus Evangeles - Dine River and Cochnan-Ethane and The Atan Valley is also in poor condition and the planning necessity to manage these geosites is very clear.

  Keywords: Geotourism, Sustainable Tourism, Alamut, Geosite
 • ebrahim nazari Pages 120-132

  Tourism is one of the most important sectors of the economy in terms of its economic impacts for its intended purpose. Along with the relentless competition between places (tourist destinations), attracting and sustaining tourists is of paramount importance to government and non-state actors. In the field of tourism. The researcher in this paper seeks to investigate the effect of satisfaction on behavioral intentions of pro-environmental tourists. According to the experts, satisfaction has been measured in several dimensions, in this study 5 indicators of enjoyment, needs fulfillment, confidence and trust, re-referral and wise selection. This study is of practical purpose in terms of qualitative - quantitative and data mix. In terms of research method, it is based on data type (qualitative stage) and cross-sectional survey (quantitative stage). The statistical sample of the qualitative section consisted of 21 tourism professors and 9 experts and managers of the Cultural Heritage and Urban Development Organization. In the quantitative section, the statistical population includes all tourists who visited Kermanshah for one year and finally 381 people were selected according Morgan table. The results of Amos analysis confirmed all the research hypotheses and showed that satisfaction has a positive and significant effect on the behavioral intentions of the tourists and its coefficient was 0.83. Given that this coefficient is positive, its effect is direct, that is, by changing one unit (increase), satisfaction increases by 0.86 percent of behavioral intentions. Therefore, satisfaction has a direct and positive impact on the behavioral intentions of tourists.

 • sedigheh tootian*, farshid mirakbary Pages 133-148

  One of the disasters that has a long history and originated with man was fire or fire. Crisis management plays an effective role in preventing such incidents. The purpose of this study was to investigate the impact of crisis management strategies with emphasis on fire prevention and accidents (Case study: Fire District 1 and 2 in Tehran). The research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in nature. The method of collecting library information was by means of a catch-up tool. The method of data collection was field survey and the required instrument was a researcher-made questionnaire Its validity and reliability were calculated to be 0.927 using Cronbach's squared test. The statistical population of the study was firefighters and firefighting organization staff in district 1 and 2 of Tehran city and the sample size was 294 people based on Cochran formula. The sampling method was simple. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics (linear regression) using SPSS25 software. Findings showed that pre-crisis preparedness and preparedness factors were effective on fire prevention and accidents with significance level of 0.001. Also, the factor of confrontation and exposure during crisis was effective on fire prevention and accidents with significance level of 0.015. Finally, the post-crisis normalization and reconstruction factor was effective on fire prevention and accidents with a significant level of 0.041. The results showed that crisis management strategies were effective in fire prevention and accidents and their effect was 6%.

  Keywords: Solutions, Crisis Management, Prevention, Fire, Accidents