فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 84، پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد دهقانی فیروز آبادی، غلامرضا شریف زاده*، سید محمد ریاحی، علی قاسمی صفحات 216-219
 • بیژن ملائکه نیکوئی، محمدیحیی حنفی بجد* صفحات 220-230

  سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان می باشد. رایج ترین روش درمان سرطان، شیمی درمانی است که از معایب آن عوارض غیراختصاصی داروهای شیمی درمانی بر سلول ها و بافت های سالم بدن و همچنین مقاومت دارویی در سلول های سرطانی است. 2مکانیسم اصلی برای مقاومت چند دارویی (MDR) در سلول های سرطانی وجود دارد که عبارتند از: پمپ های انتشار دارو به خارج از سلول و فعال شدن مسیرهای آنتی آپوپتوتیک. برای غلبه بر این مشکلات می توان از نانوذرات به عنوان سامانه های دارورسانی استفاده کرد که یکی از آنها نانوذرات متخلخل سیلیکا می باشد که از سال 2001 به عنوان سیستم دارورسانی در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله مروری، به بررسی نانوذرات متخلخل سیلیکا شامل: سنتز، دارورسانی هدفمند به سلول های سرطانی به صورت غیرفعال و فعال، رساندن همزمان داروی ضدسرطان و siRNA به وسیله نانوذرات متخلخل سیلیکا و سمیت این نانوذرات پرداخته شده است. این مقاله مروری نشان می دهد که نانوذرات متخلخل سیلیکا به واسطه خصوصیات منحصر به فردشان مانند اندازه قابل تنظیم نانوذره و منافذ آن، پایداری دمایی و شیمیایی نانوذرات، اصلاح گروه های عاملی داخل و خارج نانوذرات برای بارگیری دارو و siRNA بر سطح خارجی یا داخل نانوذرات، قابلیت اتصال لیگاند برای دارورسانی هدفمند، ظرفیت بارگیری بالای دارو و رهش کنترل شده آن، زیست سازگاری مناسب و تجزیه نانوذرات متخلخل سیلیکا در محیط مایی، انتخاب خوبی برای دارورسانی به سلول های سرطانی است.

  کلیدواژگان: دارورسانی هدفمند، سرطان، نانوذرات متخلخل سیلیکا
 • سید جواد حسینی، فرشته عیدی، محمد خوشبخت، سامان خوان تاراج، محبوبه فیروز* صفحات 231-240
  زمینه و هدف

  ترومبوفلبیت از علل مهم ناکارآمدی کاتتر ورید محیطی به شمار می آید. تکنیک فلاشینگ وقفه ای در محیط آزمایشگاه، بر پاک سازی مجرای کاتتر موثر بوده اما کارآیی آن در محیط بالین مشخص نیست؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر فلاشینگ وقفه ای بر فلبیت، نوع و مدت زمان بازماندن کاتتر ورید محیطی بیماران انجام گرفت.

  روش تحقیق

  در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 71 بیمار بستری شده در بخش داخلی و جراحی بیمارستان امام خمینی اسفراین پس از نمونه گیری به روش در دسترس، به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله تکنیک فلاشینگ وقفه ای به صورت تزریق یک میلی لیتر از محلول نرمال سالین در عرض یک ثانیه، سپس وقفه کمتر از یک ثانیه و مجددا تکرار تزریق و وقفه تا اتمام پنج میلی لیتر از محلول، انجام گرفت. پیامدهای این مطالعه فلبیت، مدت زمان و نوع بازماندن کاتتر بودند که هر 12 ساعت با استفاده از ابزار فلبیت جکسون و مشاهده مستقیم کاتتر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  میزان بروز فلبیت در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود (0/001<p)؛ در ضمن دو گروه از نظر نوع بازماندن کاتتر تفاوت آماری معنی داری داشتند (0/001<p). میانه مدت زمان بازماندن کاتتر در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (0/001<P).

  نتیجه گیری

  تکنیک فلاشینگ وقفه ای می تواند موجب افزایش طول عمر کاتتر شود و به عنوان یک روش کاربردی در محیط بالین پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: فلاشینگ وقفه ای، فلبیت، بازماندن عروق، کاتتر محیطی
 • فهیمه زارعی، کتایون وکیلیان*، عابد مجیدی صفحات 241-250
  زمینه و هدف

  بارداری به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و روانی می تواند سلامت روانی مادران را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف بررسی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان ترس از درد زایمان در بارداری انجام گرفت.

  روش تحقیق

   این پژوهش، یک کارآزمایی آموزشی تصادفی با رویکرد درمان مبتنی بر تعهد بود که بر روی زنان باردار شهر اراک در سال 96-1395 انجام گرفت. پس از دریافت رضایت نامه کتبی، 42 نفر به روش در دسترس وارد مطالعه شده و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. تعداد 8 جلسه 90دقیقه ای طی 8 هفته پیاپی مشاوره برگزار شد. در مورد گروه کنترل مراقبت های معمول بارداری انجام گرفت. ترس از درد زایمان در 10 و یک ماه بعد از مداخله در 2 گروه توسط طیف لیکرت درد (1 تا 7 درجه ای) اندازه گیری شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد میانگین درد بلافاصله بعد از مداخله در گروه مداخله 2/20±2/52 و در گروه کنترل 1/80±4/66 بود که در یک ماه بعد در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار داشت (1/81±3/52در مقابل 2/30±4/52) (0/001=p)

  نتیجه گیری

   در این مطالعه مشاوره با رویکرد پذیرش و تعهد  ترس از درد زایمان که مهمترین دلیل انتخاب سزارین در زنان است را کاهش داد؛ بنابراین به نظر می رسد توانمندکردن ماماها به رویکردهای مشاوره ای می تواند برای ارتقای مراقبت از مادران در دوران بارداری به خصوص در اداره کلاس های آمادگی برای زایمان مفید باشد.

  کلیدواژگان: مشاوره، ترس زایمان، مراقبت بارداری، بهداشت باروری، سلامت روان
 • عسگر ایران پور*، لطفعلی بلبلی صفحات 251-264
  زمینه و هدف

  تغییرپذیری ضربان قلب، روش غیرتهاجمی بررسی اثر مداخله فعالیت ورزشی بر سیستم اتونوم قلبی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل غیرخطی اثر فعالیت ورزشی ایروبیک در آب بر سیستم اتونوم قلبی در مردان جوان دانشگاهی بود.

  روش تحقیق

   تعداد 28 نفر از مردان جوان به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین ایروبیک در آب  قرار گرفتند. در دوره پیش آزمون و بعد از مداخله تمرینی، تمامی پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب با روش بررسی توالی های ضربان قلب اندازه گیری گردید؛ سپس انحراف معیار توالی های ثبت شده با استفاده از روش Poincare plot تفسیر گردید. برای مقایسه تفاوت ها در مراحل پژوهش، از آزمون های تی مستقل و تی همبسته استفاده گردید.

  یافته ها

  شرکت منظم در تمرین ایروبیک در آب، باعث افزایش معنی دار (9/2±45/1 به 12/3±34/1) انحراف معیار فواصل زمانی توالی های ضربان قلب نسبت به توالی مجاور خود نسبت به گروه کنترل (0/03=P) گردید. انحراف معیار طولی فواصل زمانی توالی های ضربان قلب نسبت به پیش آزمون (0/04=P) افزایش معنی داری (12/5± 79/5 به 15/8± 56/9) داشت. بعد از انتقال نتایج مطلق به حالت نرمال، حالت نرمال انحراف معیار فواصل زمانی توالی های ضربان قلب نسبت به توالی مجاور خود نسبت به گروه کنترل (0/03=P) افزایش معنی دار (12/05±44/7 به 13/52±36/5) داشت؛ همچنین حالت نرمال انحراف معیار طولی فواصل زمانی توالی های ضربان قلب نسبت به پیش آزمون (0/02=P) افزایش معنی داری (15/29±76/4 به 9/32±61/3) یافت.

  نتیجه گیری

   اجرای فعالیت ورزشی هوازی در محیط آبی می تواند به عنوان یک روش تمرینی سودمند برای بهبود پاسخ پذیری سیستم اتونوم قلبی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ضربان قلب، سیستم عصبی خودکار، فعالیت ورزشی
 • خدیجه فرخ فال*، زهرا فاتحی حسن آباد، زهرا غلام نژاد صفحات 265-274
  زمینه و هدف

  گلبرگ زعفران، تانسیون عضله صاف احشایی را کاهش میدهد و نیز فشار خون نرمال را کم می نماید؛ اما اثر ضد فشار خونی و مکانیسم آن شناخته نشده است. در این مطالعه، اثرات ضد فشار خونی عصاره گلبرگ زعفران با بررسی پاسخ های انقباضی بستر عروقی مزانتر در حیوانات فشار خونی مطالعه شد.

  روش تحقیق

  این مطالعه تجربی مداخله ای بر روی 20 رت نر (5 رت برای مطالعه درون تنی و 15 رت برای مطالعه برون تنی) انجام شد. فشار خون با نمک دزوکسی کورتیکواسترون استات (mg/kg 20، زیرجلدی دو بار در هفته و به مدت 5 هفته) و جایگزینی آب با محلول کلرید سدیم یک درصد ایجاد گردید. بعد از 5 هفته، بیهوشی با تیوپنتال سدیم (mg/kg 30، داخل صفاقی) ایجاد و فشار خون شریانی به دنبال تجویز دوزهای مختلف عصاره آبی زعفران با لوله گذاری شریان کاروتید اندازه گیری شد؛ سپس مزانتر ایزوله با کلرید پتاسیم (40 میلی مولار) منقبض شد و غلظت های مختلف عصاره اضافه گردید. در نهایت در حضور L-NAME و ایندومتاسن، نیروی انقباضی مزانتر با غلظت های مختلف عصاره بررسی شد. تانسیون مزانتر، توسط فیزیوگراف ثبت  گردید.

  یافته ها

  فشار خون متوسط شریانی در رت های مبتلا به فشار خون mmHg 6±231 بود. تجویز عصاره آبی گلبرگ زعفران، فشار خون شریانی را به صورت وابسته به دوز کاهش داد. عصاره، نیروی انقباضی بستر عروقی مزانتر را کاهش داد. مجاورت بافت با L-NAME و نه ایندومتاسن، پاسخ کاهندگی فشار عصاره را از بین برد.

  نتیجه گیری

   اثرات ضد فشار خونی عصاره گلبرگ زعفران احتمالا از طریق کاهش مقاومت کل محیطی به واسطه نیتریک اکساید اعمال می گردد.

  کلیدواژگان: گلبرگ زعفران، پر فشاری خون، رت، بستر عروقی مزانتر
 • فاطمه الهیان، علیرضا یزدی نژاد، نگین معین البکاء طوسی، زهرا نوری، عباس میرزایی* صفحات 275-290
  زمینه و هدف

  آویشن کوهی یکی از مشهورترین گیاهان دارویی ایران از خانواده نعناعیان است و کاربردهای زیادی در طب سنتی همچون تسکین علایم سرماخوردگی و سرفه و تخفیف برخی بیماری های گوارشی دارد؛ همچنین دارای اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی است. این مطالعه به منظور بررسی تنوع اثرات آنتی بیوتیکی این گیاه اجرا گردیده است.

  روش تحقیق

  اسانس چهارده اکوتیپ مختلف آویشن کوهی با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شده و پس از آنالیز با دستگاه GC-MS به منظور اندازه گیری حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و همچنین حداقل غلظت کشندگی، از 7 نوع باکتری و 2 نوع قارچ به روش رقیق سازی میکرو در محدوده 0/01 تا 5/12 میلی گرم در میلی لیتر استفاده شد.

  یافته ها

   فراوان ترین اجزای اسانس های به دست آمده، مونوترپن های اکسیژنه (%90/60-64/60) بودند که تیمول و کاروکرول (%75/55-27/23) مهمترین اجزای آن ها هستند. میزان و غلظت این دو ماده فنولی در اسانس آویشن کوهی، ارتباط مستقیمی با اثرات ضد باکتری و ضد قارچی دارد. فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس ها به ترتیب در دامنه 0/24 تا 5/12 و 0/08 تا 0/96 میلی گرم در میلی لیتر قرار گرفت. فعال ترین فعالیت ضد میکروبی مربوط به اسانس اکوتیپ های سلماس و نودوشن بود و کمترین فعالیت در اکوتیپ رودبار دیده شد.

  نتیجه گیری

   ویژگی های جغرافیایی محل رویش گیاهان، نقش بسزایی در نوع و مقدار ترکیبات داخل اسانس گیاه دارد. در همین راستا اثرات بیولوژیکی و خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی متفاوتی می تواند از هر اکوتیپ بروز کند.

  کلیدواژگان: آویشن کوهی، اکوتیپ، اسانس، ضد باکتریایی، ضد قارچی
 • هانیه ارجمند منفرد، مریم خانی*، غلامرضا شریف زاده، سید رامین نوربخش صفحات 291-300
  زمینه و هدف

  دندان مولر سوم نهفته با علایمی از جمله: مشکلات پریودنتال، پوسیدگی، کراودینگ، تحلیل ریشه و ایجاد کیست و تومور دندان مولر دوم مجاور در ارتباط است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت دندان مولر سوم نهفته فک پایین و تاثیر آن بر دندان مولر دوم مجاور، انجام شد.

  روش تحقیق

  رادیوگرافی پانورامیک 264 بیمار دارای دندان مولر سوم نهفته فک پایین مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بیرجند در سال 1397، به تفکیک جنس و سمت قرارگیری آنها بررسی و موقعیت عمودی دندان مولر سوم نهفته (بر اساس طبقه بندی PELL& Gregory) و زاویه قرارگیری آن (بر اساس طبقه بندی Winter) مشخص شد. همچنین میزان شیوع پوسیدگی دیستالی، تحلیل خارجی ریشه، میزان جابجایی و میزان ایجاد ضایعات التهابی و کیستیک در دندان مولر دوم مجاور بررسی گردید. داده ها با نرم افزار SPSS (ویرایش 19) و آزمون آماری square Chi تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  داده های این مطالعه نشان داد که بیشتر دندان های مولر سوم نهفته در کلاس B و III طبقه بندی Pell and Gregory قرار داشتند و دارای زاویه مزیالی بر اساس طبقه بندی Winter بودند. در 20/8 درصد بیماران پوسیدگی، 3 درصد تحلیل ریشه و 1/1 درصد جابجایی دندان مولر دوم وجود داشت و هیچ موردی از ابتلا به ضایعات التهابی و کیستیک در دندان مولر دوم به علت دندان مولر سوم نهفته یافت نشد. زاویه مزیالی و افقی دندان عقل نهفته، با افزایش خطر پوسیدگی و تحلیل ریشه دندان مولر دوم همراه بود. همچنین دندان های مولر سوم نهفته کلاس B موجب افزایش پوسیدگی در دندان مولر دوم شدند.

  نتیجه گیری

  بیشترین مشکلات پاتولوژیک در نهفتگی های مزیال، افقی و کلاس B مشاهده گردید. با توجه به ارتباط مشاهده شده، به نظر می رسد زاویه و عمق نهفتگی مولر سوم نهفته باید حین تصمیم گیری برای کشیدن یا نکشیدن آن مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نهفتگی، مولر سوم نهفته، فک پایین، رادیوگرافی پانورامیک
 • مهدی عبدالرزاق نژاد*، مهدی نخعی، محمدرضا میری صفحات 301-307

  هوش معنوی، مجموعه ای از توانایی ها برای بهره گیری از منابع دینی و مذهبی است که می تواند کیفیت زندگی و سازگاری فرد را پیش بینی کند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه هوش معنوی و کیفیت زندگی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر بیرجند بود که در قالب یک مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هوش معنوی (SISRI-24) و کیفیت زندگی (SF36) جمع آوری و با استفاده از آزمون همبستگی تحلیل شدند. در این مطالعه 187 نفر وارد مطالعه شدند که 42/2 درصد آنها مرد و 58/8درصد زن بودند. میانگین نمره هوش معنوی افراد مورد بررسی 48 بود که کمتر از متوسط می باشد. بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی، بین هوش معنوی و سلامت هیجانی (0/77=r) و نمره سلامت عمومی فرد (0/20=r) رابطه معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج، نمره هوش معنوی افراد مورد بررسی در سطح متوسط و کم بود، از طرفی هوش معنوی پیش بینی کننده برخی از حیطه های کیفیت زندگی در پرستاران بود؛ بنابراین اجرای برنامه هایی با هدف افزایش هوش معنوی افراد می تواند منجر به افزایش سطح کیفیت زندگی پرستاران گردد.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، کیفیت زندگی، پرستاران
 • نسرین میلانی*، رضا احمدی صفحات 308-313

  تب مالت یا بروسلوز (Brucellosis)، یک بیماری آندمیک در کشور ایران است که از حیوان به انسان منتقل می شود. تظاهرات بالینی بروسلوز، غیر اختصاصی است و از جمله عوارض آن، درگیری استخوان ها و مفاصل است. استیومیلیت بروسلوزی می تواند تظاهرات نیوپلاسم را تقلید کند؛ بنابراین تشخیص آن در برخی موارد مشکل است و ابتلای بالا در این موارد کمک کننده است. بیمار مرد 49 ساله ای که با دردهای مزمن عضلانی- اسکلتی در کمر مراجعه کرده بود. در ابتدا با توجه به چند نوبت آزمایش سرولوژی منفی از نظر بروسلوز، بیمار تحت درمان استیوارتریت قرار گرفت، اما پس از 5 ماه با توجه به عدم بهبودی، به کلینیک تخصصی ارجاع داده شد. با توجه به وجود دردهای عضلانی- اسکلتی و شغل بیمار که دامپروری بود، با شک بالینی بالا به تب مالت، مجدد آزمایش سرولوژی مجدد و MRI انجام شد که با مثبت شدن سرولوژی و درگیری استخوانی در MRI، تشخیص اسپوندیلودیسکیت ناشی از بروسلوز برای وی مطرح و درمان شروع شد و در نهایت بهبود بالینی و رادیولوژیک حاصل گردید. با توجه به مدت طولانی علایم بیماری و علی رغم منفی شدن آزمایش های سرولوژی، در مواردی که ظن بالینی به بروسلوز وجود دارد، باید علاوه بر تکرار آزمایش های سرولوژی در صورت وجود علایم اسکلتی، از روش های تشخیصی رادیولوژی مانند MRI نیز استفاده شود.

  کلیدواژگان: بروسلوز، استئومیلیت، اسپوندیلیت
|
 • Mohammad Dehghani Firoozabadi, Gholamreza Sharifzadeh*, Seyyed Mohammad Riahi, Ali Ghasemi Pages 216-219
 • Bizhan Malaekeh Nikouei, MohammadYahya Hanafi Bojd* Pages 220-230

  Cancer is one of the main causes of death worldwide. Chemotherapy is the most common method for cancer therapy which represent non-specific side effects on normal cells and tissues and drug resistance in cancer cells. There are two main mechanisms for Multi Drug Resistance (MDR) in cancer cells including: drug efflux pump and activation of anti-apoptotic pathways. Cancer chemotherapy disadvantages can be overcome by using nanoparticulate drug delivery systems like Mesoporous Silica Nanoparticles (MSNs) that have been used as drug delivery system since 2001. The present review included synthesis, targeted (active or passive) drug delivery to cancer cells, co-delivery of anticancer drugs and siRNA by MSNs and its toxicity. This review revealed that MSNs are good candidate for drug delivery to cancer cells due to its unique properties including: controllable pore and particle sizes, thermal and chemical stability, modifications of outer and inner surfaces of nanoparticles for drug and siRNA loading, attachment of ligand for targeted drug delivery, high drug loading capacity and controlled drug release, biocompatibility and biodegradation in aqueous medium.

  Keywords: Cancer, Mesoporous Silica Nanoparticles (MSNs), Targeted Drug Delivery
 • Seyed Javad Hosseini, Fereshteh Eidy, Mohammad Khoshbakht, Saman Khantaraj, Mahbobeh Firooz* Pages 231-240
  Background and Aim

  Thrombophlebitis is considered as a major cause of peripheral intravenous catheters (PICs) failure. The flushing technique in the laboratory has been effective in clearing the catheter duct, but its effectiveness in the clinical setting is unknown, therefore, the aim of this study was to determine the effect of pulsatile flushing on phlebitis, type, and duration of PICs patency in patients.

  Materials and Methods

  In this double-blind clinical trial, 71 patients admitted to the inpatient and surgical wards of Imam Khomeini Esfarayen Hospital were randomly assigned to the intervention and control groups after sampling by available methods. In the intervention group, the flushing technique was performed by injecting 1 ml of the normal saline solution for one second, then interrupting less than one second and repeating the injection and interrupting until the end of 5 ml of the solution. The Consequences of this study were phlebitis, duration, and type of PICs patency, which were evaluated every 12 hours by using Jacksonchr('39')s phlebitis instrument and direct observation of the catheter.

  Results

  The incidence of phlebitis in the intervention group was lower than the control group (P<0.001). In addition, two groups had a statistically significant difference in the type of PICs (P<0.001). The median duration of PICs patency in the intervention group was significantly higher than the control group (P<0.001).

  Conclusion

  Pulsatile flushing is an effective technique to increase longevity of PICs and recommended as a practical method in clinical setting.

  Keywords: Pulsatile Flushing, Phlebitis, Vascular Patency, Peripheral Catheter
 • Fahimeh Zarei, Katayon Vakilian*, Abed Majidi Pages 241-250
  Background and Aim

  Pregnancy due to physiological and psychological changes can affect the mental health of mothers.
  This study aims to investigate the Approach of acceptance and commitment based on the fear of delivery pain.

  Materials and Methods

  This study was a randomized educational trial with a commitment-based treatment approach that was performed on pregnant women in Arak in 2016-2017. After obtaining written consent forms, 42 subjects were selected through the available sampling method. Subjects were grouped in the intervention group (ACT) and in the control group. Eight 90-minute sessions were held for 8 consecutive weeks of counseling Fear of delivery pain at 10 and one month after the intervention was measured in 2 groups by the Likert scale of pain (1-7) score. Data analysis was performed through repeated measure ANOVA by using SPSS (Version 18).

  Results

  Results showed that the mean pain immediately after the intervention was 2.52±2.20 in the intervention group and 4.66±1.80 in the control group. Which is a month later in the intervention group compared to the control group had a significant decrease (3.52±1.81 vs. 4.52±2.30) (P=0.001).

  Conclusion

  In this study, counseling with the approach of acceptance and commitment reduction the fear of delivery pain, which is the most important reason for choosing cesarean section in women, Therefore, it seems that empowering midwives to counseling approaches can be useful to improve maternal care during pregnancy, especially in the administration of delivery preparation classes.

  Keywords: Counseling, Fear of Delivery, Mental Health, Pregnancy Care, Reproductive Health
 • Asgar Iranpour*, Lotfali Bolboli Pages 251-264
  Background and Aim

  Heart rate variability used as a non-invasive method to investigate the effect of aerobics exercise on the cardiac autonomic system. The aim of this study was the nonlinear analysis of the effect of aerobic exercise in the water on the cardiac autonomic system in academic youngchr('39')s males.

  Materials and Methods

  A total of 28 young men were purposefully selected and randomly assigned to two groups of control and aerobic exercise in water. In the pre-test period and after the training intervention, all parameters of heart rate variability were measured by examining heart rate sequences, In the pre-test period and after the training intervention, all parameters of heart rate variability were measured by examining heart rate sequences, and then the standard deviation of the recorded sequences was interpreted by using the Poincare plot method. Independent t-test and paired t-test were used to compare the differences in the research stages.

  Results

  Regular participation in aerobic exercise in water caused a significant (45.1±9.2 vs. 34.1±12.3)  and standard deviation of time intervals of heart rate sequences compared to their adjacent sequence compared to the control group (P=0.03). The longitudinal standard deviation of time intervals of heart rate sequences compared to the pre-test (P = 0.04) had a significant increase (79.5±12.5 vs. 56.9±15.8 After transferring the absolute results to normal, the normal state of the standard deviation of time intervals of heart rate sequences compared to its adjacent sequence compared to the control group (P=0.03) had a significant increase (44.7±12.05 vs. 36.5±13.52). Also, the normal state of the longitudinal standard deviation of time intervals of heart rate sequences compared to the pre-test (P=0.02) increased significantly (76.4±15.29 vs. 61.3±9.32).

  Conclusion

  Performing aerobic exercise in an aqueous environment can be used as a useful training method to improve the responsiveness of the cardiac autonomic system.

  Keywords: Heart Rate, Autonomic Nervous System, Exercise
 • Khadijeh Farrokhfall*, Zahra Fatehi Hassanabad, Zahra Gholamnejad Pages 265-274
  Background and Aim

  Crocus sativus (C. sativus) petals attenuates smooth muscle tension and blood pressure in control animals. However the antihypertensive effect and its mechanisms haven’t been recognized. This study investigates the antihypertensive effects of C. sativus petals’ aqueous extract in hypertensive rats and also responses of the rat isolated perfused mesenteric bed.

  Materials and Methods

  The interventional experimental study was performed on 20 male rats (divided to 5 and 15 rats for in vivo and in vitro studies respectively). Hypertension was induced by DOCA-salt injection (20 mg/kg, twice weekly, for 5 weeks, S.C) and water was replaced by NaCl (1%). Five weeks later, animals were anaesthetized with sodium thiopental (30 mg intraperitoneal). Then systemic arterial blood pressure was measured by cannulation of carotid artery following administration of different doses of aqueous extract of C. sativus. Isolated mesenteric beds precontracted with KCl (40 mM), and the tension was measured in presence of different concentrations of the aqueous extract. Finally, various doses of C. sativus extract were applied after incubation by L-NAME or indomethacin. The mesentry was perfused with pump and the recordings were done by physiograph.

  Results

  Mean arterial blood pressure in hypertensive rats was 231±6 mmHg. Administration of aqueous extracts of C. sativus reduced the blood pressure in a dose–dependent manner. In mesenteric beds preparation, addition of C. sativus reduced the contractile effects of KCl. Incubation with L-NAME but not indomethacin abolished hypotension effect of the extract.

  Conclusion

  It was proposed that the antihypertensive effects of C. sativus petals’ extract are through the reduction in total peripheral resistance following nitric oxide production.

  Keywords: Crocus Sativus Petals, Hypertension, Rat, Mesenteric artery
 • Fatemeh Elahian, Alireza Yazdinezhad, Negin Moein Albokay Tusi, Zahra Nouri, Abbas Mirzaei* Pages 275-290
  Background and Aim

  Thymus kotschyanus is one of the most famous medicinal plants in Iran from the mint family and it has many applications in traditional medicine, such as relieving the symptoms of colds and coughs and relieving some gastrointestinal diseases. It also has antibacterial and antifungal effects. This study was performed to investigate the diversity of antibiotic effects of this plant.

  Materials and Methods

  Essential oils of fourteen different ecotypes of Thymus kotschyanus were extracted by using the Clevenger apparatus. After oil analyses with GC-MS device, the minimum inhibitory concentration of growth and also the minimum lethal concentration of 7 types of bacteria and 2 types of fungi were measured by microdilution method in the range of 0.01 to 5.12 mg/ml.

  Results

  Oxygenated monoterpenes were the major fraction (64.60–90.60%) of the oils, and thymol and carvacrol were considered as the most abundant constituents (27.23–75.55%). The amount and concentration of these two phenolic substances in thyme essential oil are directly related to antibacterial and antifungal effects. The antibacterial and antifungal activity of the essential oils ranged from 0.24 to 5.12 and 0.08 to 0.96 mg/ml, respectively. The most active antimicrobial activity is related to the essential oil of Salmas and Nodoshan ecotypes and the least activity was seen in Rudbar ecotype.

  Conclusion

  Geographical characteristics of the place where plants grow have a significant role in the type and amount of compounds in the essential oil of the plant. In this regard, different biological effects and antibacterial and antifungal properties can occur from each ecotype.

  Keywords: Thymus Kotschyanus, Ecotype, Volatile Oil, Antimicrobial, Antifungal
 • Hanieh Arjmand Monfared, Maryam Khani*, Gholamreza Sharifzadeh, Seyed Ramin Nourbakhsh Pages 291-300
  Background and Aim

  The third molar tooth lies with symptoms such as periodontal problems, caries, crowding, root resorption, cyst and tumor formation of the adjacent second molar. The purpose of this study was performed to evaluation of the position of mandibular third molar teeth and its effect on second adjacent molar teeth.

  Materials and Methods

  Panoramic radiography were obtained from 264 patients with mandibular third molar hidden teeth referred to the Birjand School of Dentistry in 2018. The material and direction of their placement and the vertical position of the third molar tooth (based on the PELL & Gregory classification) and its placement angle (based on Winter classification) were determined. Also, the prevalence of distal caries, external root resorption, the amount of displacement, and the amount of inflammatory lesions and the cystic was examined in the adjacent second molar tooth. Data were analyzed using SPSS software (Version 19), and chi-square statistical test, p-values less than 0.05 were considered statistically significant.

  Results

   The data from this study showed that most of the wisdom hidden teeth were in Class B and III of Pell and Gregory classification, had Mesial angle based on Winter classification. In 20.8% of patients with caries, there was 3% root canal resorption and 1.1% displacement of the second molar tooth, while no cases of inflammatory and cystic lesions in the second molar tooth were found due to the hidden third molar tooth. The Mesial and horizontal angles of impacted wisdom teeth were associated with increased risk of caries and root resorption of the second molar. Also, Class Bchr('39')s third molar teeth increased caries in second molar teeth.

  Conclusion

  Most pathological problems were observed in Mesial, horizontal, and class B impaction. According to the observed relationship, it seems that the angle and depth of the hidden third molar should be taken into account considered when deciding whether or not to extract it.

  Keywords: Impaction, Mandibular Third Molar, Panoramic Radiography
 • Mahdi Abdorazaghnejad*, Mahdi Nakhei, MohammadReza Miri Pages 301-307

  Spiritual intelligence is a set of abilities to take advantage of religious resources that can predict a personchr('39')s quality of life and adjustment. The aim of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and quality of life in nurses of Birjand teaching hospitals in a descriptive-analytical and cross-sectional study. Data were collected by using the Spiritual Intelligence Questionnaires (SISRI-24) and Quality of Life (SF36) and analyzed using the correlation t-test. In this study, 187 subjects were included in the study, of which 42.2% were male and 58.8% were female. The average score of spiritual intelligence of the subjects was 48, which is lower than average. Based on the results of correlation coefficient test, there was a significant relationship between spiritual intelligence and emotional health (r=0.77) and the individualchr('39')s general health score (r=0.20).Based on the results, the spiritual intelligence score of the subjects was moderate and low. On the other hand, spiritual intelligence predicted some areas of quality of life in nurses, Therefore, the implementation of programs aimed at increasing the spiritual intelligence of individuals can increase the quality of life of nurses.

  Keywords: Spiritual Intelligence, Quality of Life, Nurses
 • Nasrin Milani*, Reza Ahmadi Pages 308-313

  Brucellosis is an endemic disease in Iran that is transmitted from animal to human. The clinical manifestations of brucellosis are nonspecific and its complications involve bones and joints. Brucellosis osteomyelitis can mimic the manifestations of neoplasms; therefore, it cannot readily be diagnosed in some cases. Under such circumstances, high incidence can be a helpful factor. We reported a 49-year-old man patient who presented with chronic musculoskeletal pain in the lower back. Initially, he was treated for osteoarthritis due to several negative serological tests for brucellosis. He was referred to a specialized clinic with no recovery achievement after 5 months treatment. The musculoskeletal pain together with the patient’s occupation (animal husbandry), was resulted in a high clinical suspicion of brucellosis. Consequently, the patient underwent another serological test and Magnetic resonance imaging (MRI). He was diagnosed with brucellosis-induced spondylodiscitis by positive serology result and bone involvement on MRI. Regular treatment was then started, which led to clinical and radiological improvement at the end. With regard to chronic symptoms of the disease and despite the negative results of serological tests, it is recommended that radiological diagnostic methods such as MRI should be adopted in cases where there is a clinical suspicion of brucellosis.

  Keywords: Brucellosis, Osteomyelitis, Spondylitis