فهرست مطالب

Journal of Agricultural Science and Technology
Volume:22 Issue: 6, Nov 2020

 • تاریخ انتشار: 1399/08/11
 • تعداد عناوین: 19
|
 • ا.ح. چیذری*، و س. صدفی آبکنار صفحات 1415-1430

  پسته نقش مهمی در صادرات محصولات کشاورزی ایران ایفا می‎کند. این در حالی است که ایران سهم بزرگی از صادرات بین‎المللی این محصول را از دست داده است. هدف این مقاله بررسی اثر عوامل قیمتی و غیرقیمتی در بازارهای ایران با استفاده از سیستم معادلات ساختاری می‏باشد. به این ترتیب، عرضه و تقاضای داخلی پسته ایران به همراه عرضه و تقاضای صادارتی آن به سه منطقه اتحادیه اروپا، شرق آسیا و غرب آسیا طی دوره 1988 تا 2015 به صورت همزمان برآورد شدند. نتایج حاکی از اثر مثبت سرمایه‎گذاری در پژوهش و تحقیقات (R&D) بر عرضه و صادرات ایران می‏باشد. بنابراین پیشنهاد می‏شود تا در تامین مالی پژوهش و تحقیقات تجدید نظر شود. اما برای تبلیغات اثر معنی‏داری بر عرضه صادراتی ایران در بازار مشاهده نشد. بنابراین، پیشنهاد می‎شود تا در مساله نوع تبلیغات به عنوان یک عامل اساسی در مطالعات آینده بیشتر تمرکز شود. همچنین کشورهای اروپایی کمتر به قیمت صادراتی ایران حساس هستند و بیشتری به کیفیت و طعم پسته ایرانی توجه می‏کنند.

 • ز. خوشنودی فر، ع. عباسی*، ه. فرهادیان، ح. صدیقی، م. پورآتشی، و ا. علم بیگی صفحات 1431-1447

  این تحقیق، رویکردی پیمایشی جهت تعیین تاثیر مولفه های نظام آموزشی در تقویت رفتار تیمی دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کشاورزی در پنج دانشگاه ایران بود. 291 دانشجو به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای ساختارمند استفاده شده است. داده ها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین رفتار کار تیمی دانشجویان و مولفه های نظام آموزش عالی شامل آموزشگر، فراگیر، برنامه درسی و محیط آموزشی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مولفه برنامه درسی در مقایسه با سایر مولفه ها بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته دارد. همچنین، مدل معادلات ساختاری ارایه شده، یک مدل تیوریکی قوی برای پیش بینی رفتار کار تیمی دانشجویان است.

 • ر. سیفی مورودی، س. انصاری مهیاری*، ر. واعظ ترشیزی، و ح. احمذی صفحات 1449-1462

  در این مطالعه، چهار مدل غیرخطی شامل لجستیک، گومپرتز-لیرد، ریچاردز و ون برتالانفی به منظور دستیابی به بهترین پیش بینی پارامترهای رشد که توصیف کننده منحنی رشد در جمعیت مرغ آمیخته است، مقایسه شدند. داده های رشد (شامل وزن هفتگی پرنده از بدو تولد تا سن 84 روزگی) از 303 پرنده نسل دوم (174 پرنده ماده و 129 پرنده نر) حاصل آمیزش مرغ گوشتی لاین آرین (لاین B) و مرغ بومی ارومیه جمع آوری شد. از معیارهای آماری مانند آکاییک، آکاییک سی و روش بیزین، برای یافتن بهترین مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر برآورد شده وزن اولیه (W0) و وزن نهایی (Wf) در نرها به طور معنی داری (01/0 P <) بالاتر از پرندگان ماده در همه مدلها بود. متوسط ​​وزن اولیه محاسبه شده توسط مدل گومپرتز-لیرد (038/0 کیلوگرم) به میانگین وزن اولیه مشاهده شده (044/0 کیلوگرم) نزدیکتر بود. صرف نظر از جنسیت پرندگان، سن (ti) و وزن (Wi) در نقطه عطف در مدل های گومپرتز-لیرد، ریچاردز و ون برتالانفی تقریبا یکسان بوده و این نشان می دهد که الگوهای رشد توصیف شده توسط این مدل ها مشابه هستند. در حالیکه، مقادیر مختلف ti و Wi بین نر و ماده ها در هر چهار مدل، الگوی رشد متفاوت در نرها و ماده ها را نشان می دهد. با توجه به مقدار بالای 97 درصد که توسط شاخص هایR2 و R2 adj محاسبه شده است، هر چهار مدل غیر خطی توانایی توصیف داده های رشد را دارند. با این حال، براساس معیارهای انتخابی آکاییک، آکاییک سی و روش بیزین، مدل گومپرتز-لیرد عملکرد بهتری را نشان داد، بنابراین به عنوان بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل الگوی رشد در جمعیت آمیخته مورد بررسی پیشنهاد می شود.

 • گ. ملکی، ن. صداقت*، ا.ج. ولترینگ، م. فرهودی صفحات 1463-1472

  به دلیل کوتاه بودن عمر پس از برداشت خیار، این میوه به زودی در معرض افت کیفیت قرار می گیرد. در این تحقیق اثر دما، اکسیژن و زمان پس از برداشت روی نرخ تنفس خیار رقم رویال مورد بررسی قرار گرفته و مدل ریاضی با استفاده از معادله میکاییلز- منتن اعمال شد. نرخ تنفس در دماهای مختلف (4، 10 و 20 درجه سانتیگراد) و غلظت های متفاوت اکسیژن پیش بینی شده و در طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای نگهداری و افزایش ماندگاری خیار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر سه فاکتور نرخ تنفس خیار را تحت تاثیر قرار دادند ولی تاثیر دما چشمگیرتر بود. مدل حاصله در بسته های با تمسفر اصلاح شده فعال و غیر فعال اعتبارسنجی شد. مدل تغییرات اکسیژن درون بسته را به خوبی پیش بینی کرد ولی پیشگویی تغییرات دی اکسیدکربن در دمای 20 درجه سانتیگراد رضایت بخش نبود که ممکن است به دلیل ایجاد شرایز بی هوازی باشد. مدل ریاضی تا زمانی که غلظت اکسیژن در دمای 20 درجه سانتیگراد به سطح بی هوازی نرسیده بود اعتبار داشت. با اعمال کردن نرخ تنفس متناظر، مدل برای دیگر واریته های خیار با رفتار متابولیکی و تنفسی مشابه در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بهینه قابل استفاده می باشد.

 • ی. پاتو*، و. س. جوهان، ا. ر. رایذیناوان، ا. ا. گینتینگ، و ی. جاسویر صفحات 1473-1485

  روند های اخیردر مصرف مواد غذایی و سبک زندگی، افزایش تقاضا برای غذاهایی را نشان میدهد که فقط خوش مزه و مغذی نیستند بلکه منافع دیگری نیز برای سلامت انسان دارند : یعنی موادغذایی زیست فعال (functional food). یک نمونه از موادغذایی زیست فعال، شیر تخمیری پروبیوتیک تولید شده با باکتری های لاکتیک اسید است. چنین نشان داده شده که این ماده برای سلامت معده مفید است. هدف این پژوهش بررسی زیستایی Lactobacillus casei subsp. casei R-68 (LCR-68)  و Lactobacillus casei strain Shirota (LCS در طی تخمیر و در سردخانه بود ونیز بررسی کیفیت شیر تخمیری تولید شده با هر دو سویه. این پژوهش با استفاده از طرح کاملا تصادفی انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده از ANOVA   و DNMRT تجزیه تحلیل شد. نیز از  آزمون t  برای مقایسه رشد و زیستایی LCR-68 و LCS استفاده شد. نتایج نشان داد که طول زمان تخمیر بر pH، لاکتیک اسید کل،  LAB کل،  و محتوای پروتئین به طور معناداری تاثیر داشت ولی اثرش بر چربی و خاکستر شیر تخمیری تولید شده معنی دار نبود. از نظر زیستایی و کیفیت، بهترین شیر تخمیری پروبیوتیک با 15 ساعت تخمیر و استفاده از سویه LCR-68 به عنوان مایه میکروبی تولید شد. الگو های رشد LCR-68 وLCS کشت شده در شیر پس چرخ (skimmed milk) اندکی تفاوت داشت. با اینهمه، هر دو سویه زیستایی مشابهی داشتند. بعد از یک ماه در سردخانه، LAB کل، در شیر تخمیری LCR-68 و LCS به ترتیب برابر log CFU mL-1  64/6 و 68/6 بود. بر پایه این نتایج، LCR-68 را می توان به عنوان مایه میکروبی برای تهیه شیر تخمیری پروبیوتیک استفاده کرد.

 • م. شیرانی، ن. محبوبی صوفیانی، ح. فرهمند*، و ا. ح. جلالی صفحات 1487-1500

  یکی از سوالات مهم در تکثیر و پرورش آبزیان، بررسی جنبه های مختلف استفاده از مکمل های غذایی مانند پربیوتیک ها و اثرات آن بر پاسخ های ایمنی اولیه و نیز امکان انتقال عمودی آن می باشد. مطالعه حاضر برای پاسخ به این سوال در زمینه انتقال عمودی فاکتورهای سیستم ایمنی اولیه طراحی شد تا اثر سطوح مختلف مکمل غذایی اگریموس را بر بیان ژن های انتخابی مرتبط با سیستم ایمنی (لیزوزیم (Lyz) و تومورنکروزیز فاکتور آلفا (tnfα))، متیلاسیون DNA، فعالیت 3 آنزیم هیستون متیل ترانسفراز (H3K4, H3K9, H3K27) و نیز عملکرد رشد ماهی گورخری (Danio rerio) را بررسی نماید. به این منظور 360 قطعه ماهی گورخری 24 روزه به طور تصادفی در 12 آکواریوم و چهار تیمار تقسیم شدند. ماهیان گورخری با غذای کنترل و یا غذای دارای مکمل (با سطوح 0.2%، 0.4% و 0.8%) برای 90 روز تغذیه شدند. نتاج هر تیمار برای بررسی پتانسیل انتقال عمودی فاکتورهای ایمنی از طریق تغذیه والدین با مکمل غذایی اگریموس، مورد بررسی قرار گرفت. در انتهای آزمایش، افزایش معنی دار (0.05>P) بیان ژن های Lyz و tnfα در ماهیان تغذیه شده با تیمار 0.2% و 0.4% اگریموس در مقایسه با ماهیان تیمار کنترل نشان داده شد. اگرچه نتایج این مطالعه نشان دهنده کاهش نرخ متیلاسیون به وسیله استفاده از مکمل اگریموس (0.05>P) در مقایسه با تیمارکنترل بود، تفاوت معنی داری در فعالیت آنزیم های HMT گروه های مختلف مشاهده نشد. این مطالعه به طور کل نشان دهنده انتقال عمودی موفق بیان ژن Lyz به عنوان پاسخ سیستم ایمنی اولیه به نتاج بوده و موید نقش مستقیم دیمتیلاسیون DNA در تنظیم بیان ژن های انتخابی بود، همچنین این نتایج نشانگر نقش احتمالی تغذیه در تنظیم فرایندهای اپی ژنتیک می باشد.

 • د. رشیدی، ع. رجب پور*، ن. زندی سوهانی صفحات 1501-1510

  مینوز برگ غلات Syringopais temperatella Led. (Lep., Gelechiidae) یکی از آفات مهم گندم در بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران می باشد. نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت (روشی مقرون به صرفه برای تخمین تراکم جمعیت آفت) برای توسعه برنامه موفق مدیریت تلفیقی آفات مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه، برنامه نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت لاروهای S. temperatella روی گندم (رقم وریناک®) در طول فصل های زراعی 1398-1397توسعه یافت. برای این منظور در مرحله اول، توزیع فضایی این لاروها روی برگ های گندم با استفاده از شاخص تایلور و رگرسیون آیواوو تعیین شد. توزیع فضایی این لاروه روی برگ های گندم تجمعی بود. بنابراین از مدل گرین برای توسعه این برنامه نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت استفاده شد. تعداد نمونه بهینه لاروی براساس میانگین تراکم لاروی به ترتیب از 5 تا 68 و از 12 تا 189 گیاه به ترنیب در سطوح دقت D=25 و D=0.1 متغیر بود. خطوط توقف محاسبه شده نشان داد که نمونه برداری می بایست تا زمانی که تعداد تجمعی لاروهای آفت به 45/3 (D=0.25) و 65/83 (D=0.1) در هرگیاه برسد، ادامه داشته باشد. درستی این برنامه نمونه برداری توسط RVSP مورد تایید قرار گرفت.

 • ی. فتحی پور*، م. پور قاسم، ع. باقری، و ع. ا. طالبی صفحات 1511-1522

  بررسی شاخص های تغذیه ای یک روش ارزشمند برای ارزیابی واکنش حشرات گیاهخوار نسبت به تغییر در ویژگی های غذایی گیاهان میزبان آنها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ده رقم کلزا (Brassica napus L.) شامل chr ('39') Operachr ('39')، chr('39') Licordchr ('39')، Okapichr ('39')، chr ('39') Talayechr ('39')، chr ('39') Zarfamchr ('39')، chr ('39') Modenachr ('39')، chr ('39') SLM046chr ('39')، chr ('39') Sarigolchr ('39')، chr ('39') RGS003chr ('39') و chr ('39')Hayula420chr ('39') روی شاخص های تغذیه ای کرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua انجام شد. نتایج نشان داد که اختلافات معنی داری در شاخص های تغذیه ای سنین مختلف لاروی کرم برگخوار چغندر قند روی ارقام مورد مطالعه وجود دارد. بیشترین مقدار شاخص تقریبی هضم شوندگی (AD) برای لاروهای سنین سوم و چهارم (به ترتیب 57/86 و 08/83 درصد) روی رقم Licord و برای لاروهای سن پنجم (79/68 درصد) روی رقم Opera مشاهده شد. نرخ رشد نسبی (RGR) و نرخ مصرف نسبی (RCR) در لاروهای سن پنجم به طور معنی داری روی رقم Opera، Okapi و Talaye بیشتر بود. کمترین مقدار کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI) و کارایی تبدیل غذای هضم شده (ECD) روی Opera، Okapi و Talaye بود. بیشترین مقدار ECI در لاروهایی مشاهده شد که روی RGS003 (3/24 درصد)، Hayula420 (4/20 درصد) و Sarigol (2/19 درصد) تغذیه کردند. به علاوه، لاروهایی که روی Okapi تغذیه کردند دارای بیشترین RGR بودند که تاییدی بر حساسیت بالای این رقم بود. با توجه به نتایج به دست آمده ارقام Okapi، Talaye و Opera ارقام حساس به تغذیه S. exigua بودند.

 • م. العبود، س. کلانتری*، و ف. سلطانی صفحات 1523-1535

  بهبود شاخص های مربوط به پس برداشت و نگهداری در سردخانه یکی از اهداف اصلی برنامه‏های اصلاحی تولید خربزه می باشد. با توجه به رشد بازار جهانی، معرفی انواع خربزه‏ و طالبی های جدید با قابلیت انبارمانی طولانی مدت اهمیت زیادی دارد. در این آزمایش، به منظور ایجاد یک جمعیت کامل دی آلل F1، از 6 اینبرید لاین خربزه استفاده شد. میوه های برداشت شدهدر سردخانه نگهداری شدند و شاخص های مهم پس از برداشت در طول مدت نگهداری تحت مورد اررزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که برخی شاخص‏ها تحت تاثیر اثرات ژنی افزایشی مانند استحکام میان بر و مواد جامد محلول (SS) قرار می گیرند. تجزیه و تحلیل استحکام میان بر پیشنهاد کرد که این شاخص توسط اثرات ژنتیکی افزایشی و غیر افزایشی کنترل شود. تجزیه و تحلیل ترکیب پذیری عمومی (GCA) نشان داد که می توان اینبرد لاین خاتونی را در برنامه‏های اصلاحی برای تولید هیبرید خربزه با استحکام مناسب تر، کاهش تلفات انبارمانی و ماندگاری بیشتر، به عنوان والد مطلوب در نظر گرفت.

 • ح. ر. روستا، ف. محمدیان، م. رقمی، م. حمیدپور، و س. ح. میردهقان صفحات 1537-1550

  برای مقایسه اثر سه روش جایگزینی محلول غذایی در سیستم NFT و هرس بر فلفل، آزمایشی به صورت فاکتوریل اجرا شد. فاکتورها شامل روش های جایگزینی محلول غذایی (جایگزینی کامل محلول غذایی، جایگزینی محلول جذب شده بر اساس EC و جایگزینی محلول جذب شده بر اساس نیاز گیاه) و هرس (گیاه هرس شده و گیاه هرس نشده) بود. نتایج نشان داد که بیشترین رشد رویشی در گیاهانی مشاهده شد که محلول غذایی آنها به طور کامل تعویض می شد در حالی که گیاهان تغذیه شده بر اساس EC کمترین رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی را دارا بودند. کلروفیل a و کلروفیل کل در گیاهان تغذیه شده بر اساس EC و نیاز گیاه در مقایسه با تیمار جایگزینی کامل محلول غذایی کاهش یافت. همه این صفات در گیاهان هرس نشده بیشتر از گیاهان هرس شده بود. محصول میوه در گیاهان تغذیه شده بر اساس EC محلول غذایی و نیاز گیاه کاهش یافت و تیمار هرس نیز این صفت را کاهش داد ولی بیشترین وزن تک میوه در گیاهان هرس شده ای مشاهده شد که بر اساس نیاز گیاه تغذیه شده بودند. بیشترین غلظت کارتنویید، مواد جامد محلول کل (TSS) و ویتامین C در گیاهان تغذیه شده بر اساس EC محلول غذایی مشاهده شد و این صفات در گیاهان هرس شده بالاتر از گیاهان هرس نشده بود. نتایج همچنین نشان داد که هرس باعث کاهش رشد و تعداد میوه در گیاه شد و بنابراین برای فلفل تند رقم سنتلا هرس پیشنهاد نمی شود.

 • م. مهماندوست راد، ی. عبدسی، پ. مرادی، ف. رخشنده رو، و ا. مهرآفرین صفحات 1551-1561

  دیجیتوکسین ترکیبی گلیکوزیدی است که از برگ گونه های مختلف جنس Digitalis استخراج می شود. دیجیتوکسین در کنترل و درمان نارسایی مزمن قلبی، حمله های قلبی ناگهانی و آریتمی های قلبی مختلف کاربرد دارد. 1- دیوکسی- دی- گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR)یک آنزیم مهارکننده مهم در مسیر بیوسنتزی2-c-) MEP متیل-d - اریتریتول 4- فسفات(است و سطح بیان ژن DXR نقش مهمی در کنترل بیوسنتز ترکیبات ایزوپرونوییدی در گیاه دارد. در این تحقیق اثرات محرک های زیستی پلی آمینی شامل پوترسین ، اسپرمین و اسپرمیدین در غلظت های 50 و 100 میلی گرم در لیتر همراه با متیل جاسمونات (MJ) در غلظت های 50 ، 100 و 200 میکرو مولار بر بیان ژن DXR در شرایط کشت سوسپانسیون سلولی گل انگشتانه ارغوانی (Digitalis purpurea) مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات در سطح رونویسی ژن DXR توسط روش RT-PCR ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که محرک های زیستی اثر معنی داری بر مقدار بیان ژن DXR و بیوسنتز کاردنولید و دیجیتوکسین دارند. بالاترین میزان دیجیتوکسین (3/61 میکروگرم بر گرم وزن خشک) و کاردنولید (48/1 درصد در میلی گرم وزن خشک) در تیمار100 میلی گرم در لیتر اسپرمیدین مشاهده شد. در کلیه تیمارها بیان ژن DXR در مقایسه با نمونه شاهد افزایش یافت. بالاترین سطح رونویسی ژن DXR در غلظت 50 میکرومولار متیل جاسمونات و 100 میلی گرم در لیتر پوترسین وجود داشت که نه برابر بیشتر از شرایط کنترل بود وهمچنین کمترین میزان در تیمار پوترسین در غلظت های 50 و 100 میلی گرم در لیتر مشاهده شد.

 • ع. جورکش، ی. حمیداغلی*، ج. الفتی، ح. سمیع زاده، د. بخشی، و ج. پالا پاوول صفحات 1563-1574

  گیجاواش گیاه دارویی بومی و در معرض خطر انقراض است که در نوار ساحلی دریای خزر در شمال ایران رشد می کند. برای به دست آوردن اطلاعات اولیه ریخت شناختی و فیتوشیمیایی در روند اصلاح و اهلی کردن این گیاه صورت گرفت. بیست و سه صفت ریخت شناختی اندازه گیری شد که تنوع بالایی بین 52 توده مشاهده گردید. همبستگی مثبت و معنی داری بین ابعاد برگ، ارتفاع گیاه و عملکرد بیوماس گیاه وجود داشت. دامنه تغییرات صفات فیتوشیمیایی اندازه گیری شده برای فنل کل (3/941- 6/355 میلی گرم گالیک اسید در صد گرم وزن تر)، فلاونویید کل (74/540- 33/204 میلی گرم کاتچین در صد گرم بافت تر)، کارتنویید کل (52/1 تا 15/3 میکروگرم در صدگرم وزن تر) و ظرفیت آنتی اکسیدانی (82/81-36/31 درصد) بود. نتایج حاصل از آنالیز توسط دستگاه HPLC نشان داد که کلروژنیک اسید ترکیب فنولی غالب در این گیاه است. کارتنویید کل همبستگی معنی داری با سایر خصوصیات بیوشیمیایی نداشت در حالیکه بقیه صفات بیوشیمیایی همبستگی خطی با یکدیگر داشتند. گروه بندی نمونه ها براساس روش UPGMA و برپایه داده های ریخت شناختی و بیوشیمیایی، نمونه ها را به سه گروه مشخص تقسیم کرد که دارای تنوع درون و بین منطقه ای بالایی نشان دادند. علاوه براین، این اطلاعات با داده های مولکولی ترکیب شد تا بتوان اثرات محیط و ژنتیکی را جدا کرد. تنوع بالای فیتوشیمیایی و ریخت شناختی بین و درون جمعیت ها می تواند یک ابزار سودمند برای روند اصلاح و انتخاب در این گیاه باشد.

 • م. میرزایی، ع. ر. لادن مقدم*، ل. حکیمی، و ا. دانایی صفحات 1575-1585

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا بر عمکرد و اجزای اسانس و ویژگی های آناتومیکی گیاه علف لیمو تحت تنش (100%، 75%، 50% و 25 % ظرفیت زراعی خاک) خشکی انجام شد. نتایج نشان داد که محتوای اسانس و عملکرد اسانس تحت تنش متوسط و تلقیح مایکوریزی افزایش یافت. بیشترین مقدار و عملکرد اسانس در تیمار برهمکنش 50% ظرفیت زراعی و کاربرد مایکوریزا حاصل شد، اما کمترین مقدار آنها در 25% ظرفیت زراعی و عدم تلقیح مایکوریزا انجام شد. ژرانیال، نرال، بتاپینن و نرول اجزای اصلی اسانس علف لیمو بودند. تنش خشکی سبب افزایش ژرانیال و بتاپینن و کاهش نرول و نرال شد. بیشترین مقدار ژرانیول و بتاپینن در تیمارر 50 درصد ظرفیت زراعی و تلقیح مایکوریزی انجام بدست آمد. درحالیکه بیشترین مقدار نرال در تیمار 100 درصد ظرفیت زراعی و تلقیح مایکورزی مشاهده شد. تنش خشکی سبب تغییر در تراکم و اندازه روزنه و همچنین تراکم کرکهای غده ای شد. بیشترین تراکم روزنه در تیمار 50 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. تنش سبب کاهش اندازه روزنه شد به طوریکه کمترین طول و عرض روزنه در 35 درصد ظرفیت زراعی بدست آمد. همچنین تعداد کرک های غده ای در 50 درصد ظرفیت زراعی بیشتر از سایر تیمارها گزارش شد. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که تنش ملایم و کاربرد قارچ مایکوریزی بهترین شرایط جهت دستیابی به اسانس بهینه می باشد.

 • ک. س. باجوا*، م. اعظن علی، ا. ک. راوو، ا. ا. شاهید، و ت. حسنین صفحات 1587-1601

  دستکاری ژنتیکی برای ایجاد ویژگی های مطلوب در گیاهان پر فروش منجمله پنبه همچنان هدف اصلی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) گیاهان است. برای تولید گیاهان تراریخته مقاوم علیه کرم غوزه (bollworm)، نطفه های تازه رقمMNH-786  پنبه با اگروباکتریوم تومفاسینس با سویه LBA4404  با پلاسمید pKHG4  ناقل ژن های Cry1Ac+Cry2A  تحت کنترل CaMV35S راه انداز(promoter) تراریخته شد. برای ارزیابی یکپارچگی و بیان این ژن ها، به ترتیب ازPCR، دورگه سازی درجای فلورسنتی(FISH)، وELISA  استفاده شد. در میان 700 بوته پنبه فرضا (putative) تراریخته، 10 بوته (03/1% راندمان تراریختی) حضور ژن های Cry1Ac+Cry2A را با روش تحلیل PCR نشان دادند.در آزمون درون شیشه، زیست آزمون تغذیه حشرات برای برآورد (mortality percentage) درصد میرندگی Helicoverpa armigera  به کار رفت. نرخ میرندگی حشرات و ویژگی های مورفولوژیکی پنبه Bt با همبستگی فنوتیپی، رگرسیون ضریب مسیر، و کوواریانس تحلیل و تجزیه شد تا بتوان فواید فناوری تراریختی را به صورت عددی برآورد کرد. تحلیل آماری به همبستگی مثبت معناداری بین میرندگی حشرات و عملکرد پنبه دانه اشاره داشت. داده های مرگ و میر Helicoverpa armigera  یک رابطه مستقیم و متناسب با عملکرد پنبه دانه به دست داد. از نتایج این آزمایش چنین برمیآید که با تغییرات ژنتیکی می توان سازو کار دفاعی پنبه را برعلیه حشرات و رقبای طبیعی بهبود بخشید.

 • ش. کوکه ای، و ب. بهرام نژاد* صفحات 1603-1612

  اکسندین-4 آنالوگ GLP-1 انسانی می باشد که مقاوم به آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز IV است و ترشح انسولین را افزایش داده که منجر به بهبود کنترل قند خون می شود. در این مطالعه، اکسندین-4 جدا سازی شده از بزاق مارمولک، که آگونیست GLP-1 می باشد، به عنوان یک پروتئین متصل شده به زیر واحد B سم وبا، به طور موقت در گیاه تنباکو بیان شد. ابتدا توالی ژن اکسندین-4 متصل به زیر واحد B سم وبا طراحی و جایگاه های برش آنزیمی Bam HI وSacI به ترتیب در ابتدا زیر واحد B سم وبا و در انتهای توالی ژن اکسندین-4 قرار داده شد و سپس توالی طراحی شده سنتز گردید. ژن اکسندین-4 متصل به زیر واحد B سم وبا همسانه سازی شده در داخل ناقل کلونینگPUC57 ، به باکتری اشرشیاکلی منتقل گردید. سپس پلاسمید pUC57-CTB-EX4 استخراج شده از باکتری اشرشیاکلی، با استفاده از آنزیم های محدودکننده Bam HI وSacI برش داده شد و در ناقل دوتایی بیانی pBI121 همسانه سازی گردید و از طریق آگرواینفیلتراسیون به برگ گیاه تنباکو انتقال یافت. رونویسی ژن اکسندین-4 متصل به زیر واحد B سم وبا، به روش RT-PCR در برگ گیاه تنباکو تایید گردید. از برگ های آگرواینفیلتره شده، پروتئین کل استخراج گردید و با استفاده از آنتی بادی ضد زیر واحد B سم وبا، آزمون الایزا صورت گرفت و تولید پروتئین نوترکیب تایید گردید.

 • س. اجاقیان*، و. کیو، و ل. ژانگ صفحات 1613-1627

  هدف از انجام این تحقیق ارزیابی توانایی کنترلی سودوموناس کلرورافیس، اروینیا هاربیکولا، باسیلوس آمیلولیکوفاشنس و باسیلوس سوبتیلیس و همچنین محلولهای سولفات روی، مالونات سدیم و اسید اگزالیک در تستهای مزرعه ای طی فصلهای زراعی 2017 و 2018 در مزارع بهار و لالجین استان همدان بر ضد کپک سفید سیب زمینی بود که عامل بیماریزای آن اسکلروتینیا اسکلروتیوروم است. نتایج نشان داد که استرینهای باسیلوس سوبتیلیس و همچنین محلول سولفات روی بیشترین اثر بازدارنده را بر جوانه زنی کارپوژنیک اسکلروتها داشتند. جوانه زنی رویشی اسکلروتها بر اثرمحلولهای سولفات روی و مالونات سدیم به یک میزان کاهش یافت و اسید اگزالیک نسبت به دو تیمار قبلی اثربازدارنده کمتری نشان داد. بعلاوه٬ فعالیت آنزیمهای مرتبط با مقاومت گیاهی شامل بتا- ان -استیل هگزوزامینیداز٬ اندوکیتیناز٬ کیتین 4٫1- بتا- کیتوبیوزیداز٬ بتا - 3٫1- گلوکاناز٬ فنیل آلانینین آمونیا لیاز٬ پلی فنول اکسیداز و پروکسیدازدر برگهای سیب زمینی درنتیجه کاربرد عوامل بیوکنترل باکتریایی روی برگها بطور معنی داری افزایش یافت. نتایج نشان داد که همه تیمارها قادربودند تا تعداد گیاهان آلوده و مرده را در هر دوسال بطور معنی داری کاهش دهند (P<0.05). ترکیب پنج عامل بیوکنترل باکتریایی ومحلول سولفات روی موثرترین تیمارها جهت کنترل کپک سفید بودند.

 • ش. موجرلو، ن. صفایی*، ا. عباسی مقدم، و م. شمس بخش صفحات 1629-1644

  زنگ سیاه که توسط قارچ (Pgt) Puccinia graminis f.sp. tritici ایجاد می شود، یکی از بیماری های مهم گندم با اپیدمی های مخرب گزارش شده در ایران و جهان می باشد. در تحقیق حاضر برخی از نمونه های ژنتیکی گندم بومی ایران در گلخانه و در مرحله گیاهچه ای نسبت به پاتوتیپ جدیدی از نژاد Ug99، TTSSK، که از ایران جمع آوری شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل با استفاده از نشانگرهای مولکولی به منظور شناسایی تعدادی از ژن های مقاومت موجود در نمونه های ژنتیکی مقاوم انجام شد. نتایج نشان داد که ژن های مقاومت Sr22، Sr35 و SrWeb عامل بروز مقاومت در ژنوتیپ های مقاوم بررسی شده می باشند. سپس، ژنوتیپ های حساس که در مرحله بلوغ مقاومت نشان داده بودند، به منظور ردیابی حضور ژن Sr2 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که برخی از این نمونه های ژنتیکی حامل ژن(های) مقاومت در مرحله بلوغ دیگری به جز Sr2 می باشند. در بخش دیگری از تحقیق به منظور ارزیابی تغییرات بیان ژن دفاعی در تعاملات سازگار و ناسازگار، از رقم موروکو (حساس) و نمونه ژنتیکی KC-440 (مقاوم) استفاده شد. نمونه برداری صفر، 12، 18، 24 و 72 ساعت پس از مایه زنی با جدایه Pgt و آب به عنوان شاهد، انجام شد. بیان ژن بتا-1 و 3 گلوکاناز با استفاده از آغازگرهای qGLU-S و qGLU-AS و همچنین ژن های 18SrRNA، بتا توبولین و EF1-α به عنوان کنترل داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در تعامل ناسازگار بیان ژن دفاعی، 24 ساعت پس از مایه زنی افزایش یافت اما در تعاملات سازگار، سطح بیان ژن 12 ساعت پس از مایه زنی به حداکثر میزان خود رسید و سپس 18 ساعت پس از مایه زنی به شدت کاهش یافت. بر این اساس، بیان ژن دفاعی بتا-1 و 3 گلوکاناز در تعاملات سازگار نسبت به تعاملات ناسازگاز سریع تر اتفاق می افتد، اما مقدار بیان این ژن نسبت به تعاملات ناسازگار کمتر است.

 • س. کریم پور، غ. داوری نژاد*، ز. کی عقل، م. ر. صفرنژاد صفحات 1645-1653

  تولید گیاهان عاری از ویروس برای مدیریت موثر ویروس های گیاهی باغات درختان میوه دانه دار حیاتی است. بدلیل اهمیت تولید هسته های پیش تکثیری نهال درختان میوه با ارزش، گلابی رقم ʼنطنزʽ که یکی از ارقام مهم بومی ایران است برای ویروس زدایی گزینش گردید. در این مطالعه، تکنیک های کشت بافت به همراه گرمادرمانی و گرما-شیمی درمانی درون شیشه ای برای حذف ویروس ساقه گودکی سیب (ASPV) و ویروس موزاییک سیب (ApMV) مورد ارزیابی قرار گرفت. در روش گرمادرمانی، مریستم ها بعد از 55، 60، 65 و 70 روز قرار گرفتن شاخه ها در تناوب گرمایی (32/38 درجه سانتیگراد) کشت شدند و در روش گرما-شیمی درمانی، مریستم ها بعد از 50 روز قرار گرفتن شاخه ها در تناوب گرمایی (32/38 درجه سانتیگراد) در محیط کشت حاوی غلظت های مختلف ریباویرین کشت شدند. شاخه های حاصل از مریستم های تیمار شده ریشه دار شده و بعد از سازگاری ردیابی ویروس با آغازگرهای اختصاصی انجام شد. شاخه های زنده مانده بعد از تیمار گرمادرمانی و همچنین استقرار مریستم بستگی به طول دوره گرمادرمانی داشت. بعد از 55 روز 33/83 درصد از شاخه ها زنده ماندند درحالیکه این میزان در روز 70 به 33/33 درصد کاهش یافت. هر دو ویروسASPV و ApMV بعد از 60 روز از گرمادرمانی حذف شده بودند. ریباویرین در 10 و 20 میلیگرم بر لیتر درصد استقرار مریستم را به ترتیب به 50 و 37 درصد نسبت به شاهد (88/88 درصد) کاهش داد. تیمارگرما-شیمی درمانی با استفاده از ریباویرین نیز موجب حذف ASPV و ApMV از شاخه های گلابی شده بود.

 • ا. سیفی*، س. م. میرلطیفی صفحات 1655-1670

  بهبود عملکرد و راندمان استفاده از آب موضوعی مهم در کشاورزی پسته در ایران می باشد. آبیاری قطره ای زیرسطحی، سیستم جدید آبیاری است که اخیرا مورد توجه کشاورزان پسته قرار گرفته است. کاربرد آب آبیاری به صورت متناوب در خاک تحت آبیاری این سیستم ها و به ویژه در خاک های رسی سنگین می تواند شرایط کمبود اکسیژن به دلیل ایجاد جبهه های خیس شدگی پایدار اطراف قطره چکان را بوجود آورد. در تحقیق حاضر، تاثیر هوادهی آب در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (اکسیژن-آبیاری) در غلبه بر شرایط کمبود اکسیژن در خاک سیلت لومی و شور درختان پسته 15 ساله در شرایط اقلیم بیابانی ارزیابی شد. دو تیمار شامل دور آبیاری 3 روز در حالت بدون تزریق هوا: F3 و دور آبیاری 3 روز با اکسیژن-آبیاری: Foxygation در مدت دو سال مورد بررسی قرار گرفتند. تزریق 18% درصدی حجم هوا به آب آبیاری سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی باعث اثرات مفیدی در عملکرد و راندمان استفاده از آب پسته در سال دوم آزمایش شد. به طوری که در سال دوم، عملکرد پسته در تیمار اکسیژن-آبیاری برابر با 9/4 تن در هکتار و در تیمار کنترل 4/4 تن در هکتار و راندمان استفاده از آب برابر با 2/4 کیلوگرم پسته خشک در هکتار بر میلی متر آب در تیمار اکسیژن-آبیاری و 7/3 کیلوگرم پسته خشک در هکتار بر میلی متر آب در تیمار کنترل اندازه گیری شد. در سال اول، عملکرد و راندمان استفاده از آب در تیمار اکسیژن-آبیاری به ترتیب به مقدار %3/33 و %2/28 کمتر از تیمار کنترل بود اما در سال دوم به ترتیب به %1/11 و %5/13 افزایش یافت. پس از برداشت دانه های پسته، جذب نیترون در تیمار اکسیژن-آبیاری و کنترل به ترتیب برابر با %9/1 و %1/2 در سال اول و %4/1 و %6/1 در سال دوم اندازه گیری شد. همچنین، جذب پتاسیم برگ و آهن دانه پسته در تیمار اکسیژن-آبیاری به ترتیب در حدود %24 و %44 بیشتر از تیمار کنترل بود. مساحت سطح برگ اندازه گیری شده در تیمار اکسیژن-آبیاری بزرگتر از تیمار کنترل بود. نتایج حاصل، اثرات مثبت اکسیژن-آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی بر کشت پسته را نشان می دهد و لازم است تا بررسی های بیشتری برای ارزیابی اثرات پایدار اکسیژن -آبیاری در بهبود عملکرد و راندمان استفاده از آب پسته انجام شود.

|
 • A. H. Chizari*, S. Sadafi Abkenar Pages 1415-1430

  Pistachios play a vital role in Iran’s agricultural export. Recently, however, Iran has lost considerable amount of its market share in international trade. This study aimed to address the price and non-price factors affecting the pistachio markets of Iran by estimating a structural system of equations. The domestic supply and demand for pistachios in Iran along with its export demand and supply to European Union, East Asia, and West Asia markets were estimated simultaneously, during 1988 to 2015. The results indicate that Research and Development (R&D) has had a positive effect on the pistachio supply and exports. Hence, it is proposed that the allocation of R&D funding in Iran be reconsidered. However, advertising has an insignificant effect on the Iranian’s export supply in international market. Hence, reviewing the type of advertisement is a vital issue for future research. European countries are less sensitive to the Iranian’s export price of pistachios, while they pay more attention to the quality and taste of the Iranian’s pistachio.

  Keywords: Advertising, Research, Development, Simultaneous equations system, World market
 • Z. Khoshnodifar, E. Abbasi*, H. Farhadian, H. Sadighi, M. Pouratashi, A. Alambaigi Pages 1431-1447

  This study adopted a survey approach to address and determine the effects of educational system components on strengthening the teamwork behavior of students in the agricultural higher education system of Iran. The statistical population consisted of all agricultural students in five universities of Iran. A sample of 291 students was selected using random stratified sampling method with proportional allocation. A structured questionnaire was used to collect data. The data were analyzed by structural simulation technique using Smart PLS software. The results showed that there was a positive and significant relationship between teamwork behavior of students and the components of the higher education system, which included the teacher, student, curriculum, and the learning environment. The results also showed that the curriculum component had the most impact compared to other components. Also, the presented Applied Structural Equation Model is a strong theoretical model for predicting the teamwork behavior of the students.

  Keywords: Iranian universities, Structural Equation Model
 • R. Seifi Moroudi, S. Ansari Mahyari*, R. Vaez Torshizi, H. Ahmadi Pages 1449-1462

  Four nonlinear models including Logistic, Gompertz-Laird, Richards, and von Bertalanffy were compared to achieve the best prediction of growth parameters describing the growth curve in a crossbred chicken population. Growth data (weekly body weights of chicken from birth to 84 days of age) were collected on 303 birds (174 females and 129 males) of F2 cross of the Arian line broiler chicken (Line B) and Urmia native chicken. Some statistical criteria such as Akaike Information Criterion (AIC), Corrected Akaike Information Criterion for small sample sizes (AICc), and Bayesian Information Criterion (BIC) were used to find the best model. The results showed that the estimated values of the initial weight (W0) and final Weight (Wf) in male were significantly (P< 0.01) higher than the female birds in all models. The average estimated initial weight calculated by Gompertz-Laird (0.038 kg) was closer to the average observed initial weight (0.044 kg). Regardless of sex of the birds, the calculated age (ti) and Weight (Wi) at the inflection point were relatively the same in Gompertz-Laird, Richards and von Bertalanffy models, indicating that the growth patterns described by these models are similar. Meanwhile, the different ti and Wi values between the sexes in the four models revealed the different growth pattern in males and females. The goodness of fit indices (R2 and adjusted R2) were higher than 0.97 in all models, indicating that these models could appropriately be fitted on the growth data. However, based on the AIC, AICc, and BIC criteria, Gompertz-Laird model showed better performance, therefore, it was chosen as the best model to analyze the growth pattern in crossbred of .

  Keywords: Arian chicks, Gompertz-Laird model, Growth model, Urmia chicks
 • G. Maleki, N. Sedaghat*, E. J. Woltering, M. Farhoodi Pages 1463-1472

  Having a short postharvest life, cucumber undergoes rapid loss of quality. In this research, the effects of temperature, oxygen, and postharvest storage time on the respiration rate of Royal cucumbers were investigated. To design a Modified Atmosphere Packaging (MAP) for cucumber in order to extend its shelf-life, a mathematical model using Michaelis–Menten’s equation, with the model constants described by means of an Arrhenius-type relationship, was applied to predict respiration rate at various temperatures (4, 10, and 20ºC) and O2 concentrations. Results revealed that all three factors affected respiration rate of the cucumbers, but the influence of temperature was most pronounced. The model was validated in a commercial passive and active MAP. The model could well predict the O2 change in the package but the modeling of CO2 change, mainly at 20ºC, was not satisfactory, which might be due to occurrence of anaerobic condition. The mathematical model was verified as long as the O2 concentration did not reach anaerobic levels at 20°C. Applying the corresponding respiration, the model will also be applicable for other variety of cucumbers with similar metabolic and respiratory behavior to design the optimal MAP conditions.

  Keywords: Cucumis sativus, Michaelis–Menten’s equation, Respiration rate, Shelf life
 • U. Pato*, V. S. Johan, A. R. Raidinawan, A. A. Ginting, I. Jaswir Pages 1473-1485

  Recent trends in food consumption and lifestyle show an increased demand for foods that are not only tasty and nutritious, but also provide additional benefits related to health, i.e. functional foods. One example of functional food is probiotic fermented milk produced with lactic acid bacteria. This has been shown to be beneficial to human gut health. The present study aimed to study the viability of Lactobacillus Casei subsp. casei R-68 (LCR-68) and Lactobacillus Casei strain Shirota (LCS) during fermentation and cold storage, as well as the quality of fermented milk produced from both strains. The research was conducted using a Completely Random Design. The data obtained was analyzed using ANOVA and DNMRT. The t-test was used to compare the growth and viability of LCR-68 and LCS. Fermentation time significantly affected the pH value, total lactic acid, total LAB and protein content, but did not significantly affect the fat and ash content of the fermented milk product. The best probiotic fermented milk in terms of viability and quality was produced via fermentation for 15 hours using strain LCR-68 as a starter. LCR-68 and LCS cultured in skimmed milk showed slightly different growth patterns. However, both strains showed similar viability. The total LAB after cold storage for a month was 6.64 and 6.68 log CFU mL-1 in the LCR-68 and LCS fermented milk, respectively. According to the results, LCR-68 can be used as a starter for making probiotic fermented milk.

  Keywords: Lactobacillus casei strain Shirota, Lactobacillus casei subsp. casei R-68, Probiotic fermented milk
 • M. Shirani, N. Mahboobi Soofiani, H. Farahmand*, A. H. Jalali Pages 1487-1500

  The different aspects of using dietary supplements such as prebiotics in aquaculture and their effects on innate immune response, and especially their vertical transmission, are of a grave importance. To address such issues in both horizontal and vertical transmission of boosting immune system, the present study was designed to investigate the effect of different levels of dietary Agrimos® on the innate immune-related gene expression [Lysozyme (Lyz) and Tumor Necrosis Factor alpha (TNFα)], DNA methylation, and three Histone MethylTransferase [HMTs (H3K4, H3K9, H3K27)] activities as well as growth performance in zebrafish (Danio rerio). Three hundred and sixty healthy 24-days-old zebrafish were randomly distributed in twelve aquaria assigned to four groups. Zebrafish were fed with either control diet or a diet supplemented by different levels (0.2, 0.4, and 0.8%) of Agrimos® for 90 days. The offspring of each treatment was assessed to find the potential of vertical transmission of immunity by using this dietary prebiotic. At the end of the experiment, gene expression studies revealed significant up-regulation (P˂ 0.05) of TNFα and Lyz genes in 0.2 and 0.4% Agrimos® fed fish compared with the control group. Although our findings showed that supplemented diet reduced DNA methylation (P˂ 0.05) in Agrimos® treatments compared with the control, there was no significant change in all three HMTs’ activities among experimental groups (P> 0.05). The result shows the successful transmission of Lyz gene expression as an innate immune response to the offspring of the treated adults and supports a direct role of DNA demethylation in the regulation of these candidate gene expressions, suggesting possible role of diet on regulating the epigenetic processes.

  Keywords: Epigenetic, Innate immunity, Methylation, Prebiotic
 • D. Rashidi, A. Rajabpour*, N. Zandi Sohani Pages 1501-1510

  Cereal leaf miner, Syringopais temperatella Led. (Lep., Gelechiidae), is an important wheat pest in many regions of the world, including Iran. Fixed precision sequential sampling plan, a cost-efficient method for estimating pest population density, has been used for developing a successful IPM program. In this study, the fixed precision sequential sampling plan of S. temperatella larvae was developed on wheat, cultivar Verinac®, during 2017-2019 growing seasons in Iran. For this purpose, first, spatial distribution of the larvae on wheat leaves was determined using Taylorchr('39')s power law and Iwaochr('39')s patchiness regression. The spatial distribution of the larvae was aggregative on the wheat leaves. Taylor’s power law provided a better fit for the data than Iwao’s patchiness regression. Therefore, Greenchr('39')s model was used for developing the fixed precision sequential sampling plan. The optimum sample sizes of the larvae ranged from 5- 68 plants and 12- 189 plants according to the average of larval density at precision levels D= 0.25 and D= 0.1, respectively. Estimated stop lines showed that the sampling must be continued until the cumulative number of the pest larvae reaches 3.45 (D= 0.25) and 83.76 (D= 0.1) per plant. Accuracy of the sampling plan was validated by RVSP software.

  Keywords: Cereal leaf miner, Green model, Integrated pest management, Taylor's power law
 • Y. Fathipour*, M. Pourghasem, A. Bagheri, A. A. Talebi Pages 1511-1522

  The nutritional indices are an important tool in evaluating herbivore responses to variation in host nutritive properties. The current study was conducted to unveil the effects of ten canola cultivars (Brassica napus L.) (chr('39')Operachr('39'), chr('39')Licordchr('39'), chr('39')Okapichr('39'), chr('39')Talayechr('39'), chr('39')Zarfamchr('39'), chr('39')Modenachr('39'), chr('39')SLM046chr('39'), chr('39')Sarigolchr('39'), chr('39')RGS003chr('39') and chr('39')Hayula420chr('39')) on consumption and utilization indices of the Spodoptera exigua (Hübner) larvae. The results revealed significant differences in nutritional indices of different larval instars of S. exigua fed on the mentioned canola cultivars. The highest value of Digestion Ability of food (AD) for the third and fourth instars was observed on Licord (86.57% and 83.08%, respectively), and for the fifth instars was on Opera (68.79%). The Relative Growth Rate (RGR) and Relative Consumption Rate (RCR) in the fifth instar larvae were significantly greater on Opera, Okapi and Talaye, whereas the lowest values of Conversion Efficiencies (ECI and ECD) were recorded on these cultivars. The highest ECI was observed in the larvae that consumed RGS003 (24.27%), Hayula420 (20.36%), and Sarigol (19.17%). Furthermore, the larvae reared on Okapi exhibited the highest RGR, which confirms high susceptibility of this cultivar. Based on the obtained results, Okapi, Talaye and Opera were the cultivars susceptible to S. exigua.

  Keywords: Beet armyworm, Brassica napus, Nutritional indices, Resistant cultivars
 • M. Alabboud, S. Kalantari*, F. Soltani Pages 1523-1535

  Improving postharvest and cold storage related indices is one of the main purposes of melon breeding programs. With regards to the growing global market, it is important to introduce new melon types with prolonged storability. In this experiment, six melon inbred lines were used to establish a full diallel F1 population. Harvested fruit was stored and the main postharvest indices were monitored during the storage period. The results showed that some indices were controlled by additive gene effects such as mesocarp firmness and Soluble Solids (SS). Mesocarp firmness analysis proposed that this index was controlled by additive and non-additive gene effects. General Combining Ability (GCA) analysis showed that “Khatouni” inbred line could be considered as a promising parent in breeding programs to produce melon hybrids with more appealing firmness, fewer cold storage losses, and a longer postharvest life.

  Keywords: Cucumis melo, Diallel, Hybrid, Inbred line
 • H. R. Roosta*, F. Mohammadian, M. Raghami, M. Hamidpour, S. H. Mirdehghan Pages 1537-1550

  In order to compare the effect of three nutrient solution replacement methods in an NFT system and pruning on hot pepper, a factorial experiment was conducted. Factors included nutrient solution replacement method (complete nutrient replacement, partial nutrient replacement according to EC, and partial nutrient replacement according to plant requirements) and pruning (pruning and non-pruning). Results showed that the highest vegetative growth was recorded in plants fed by complete replacement of nutrient solution, while plant fed based on EC showed the lowest vegetative growth and nutrients concentration. Leaf Chlorophyll a (Chl a) and Total Chlorophyll (TChl) decreased in plants fed according to EC control and plant requirements compared to complete replacement of nutrient solution. All these traits were higher in non-pruned plants than in pruned plants. Fruit yield decreased in plants fed based on nutrient solution EC and plant requirements, and pruning treatment decreased these traits, but the highest single fruit weight belonged to pruned plants fed based on plant requirements. The highest fruit carotenoid content, Total Soluble Solids (TSS), and vitamin C were recorded in plants fed according to nutrient solution EC, and these traits were higher in the pruned plants compared to non-pruned ones. The results also showed that pruning caused a reduction in plant growth and fruit number, therefore, it is not recommended for hot pepper cv. Sentela.

  Keywords: Capsicum annuum L., cv. Sentela, Nutrient solution replacement, Vegetative growth
 • M. Mehmandoust Rad, V. Abdossi*, P. Moradi, F. Rakhshandehroo, A. Mehrafarin Pages 1551-1561

  Digitoxin is a glycoside isolated from leaves of various species of Digitalis genus that are commonly called foxgloves. Digitoxin is used for chronic cardiac insufficiency, tachyarrhythmia form of atrial fibrillation, paroxysmal ciliary arrhythmia, and paroxysmal supraventricular tachycardia. 1-Deoxy-d-Xylulose 5-phosphate Reductoisomerase (DXR) is an important rate-limiting enzyme in 2-C-Methyl-d-Erythritol 4-Phosphate (MEP) pathway, and expression level of DXR plays a critical role in control of plant isoprenoid biosynthesis pathway. The effects of different elicitors including putrescine, spermine, and spermidine at concentrations of 50 and 100 mg L-1 and also Methyl Jasmonate (MJ) at 50, 100, and 200 μM concentrations were explored on transcript levels of DXR gene in cell suspension culture of foxglove (Digitalis purpurea). DXR transcription levels were assessed by the semi-quantitative RT-PCR. Results showed that elicitors had significant effects on the expression level of DXR and contents of cardenolide and digitoxin. The highest digitoxin (61.3 μg g-1 DW) and cardenolide (1.48% mg-1 DW) content was observed in 100 mg L-1 spermidine treatment. In all treatments, the expression of DXR gene was increased compared with the control sample. The highest transcription levels of DXR gene was observed in 50 μM MJ and 100 mg L-1 putrescine elicitors, which was nine folds higher than the control condition, and the lowest levels were observed for putrescine treatments at concentrations of 50 and 100 mg L-1, respectively.

  Keywords: Elicitor, Foxglove, Gene expression, Tissue culture
 • A. Jorkesh, Y. Hamidoghli*, J. Olfati, H. Samizadeh, D. Bakhshi, J. Pala-Paul Pages 1563-1574

  Froriepia subpinnata is an endemic endangered medicinal plant growing indigenous to Caspian coast forest in the north of Iran. This research was done to obtain primary information on morphological and phytochemical variation for the next step of domesticating and breeding of this plant. Twenty-three morphological traits measured indicated high variation among 52 accessions. There was a significant positive correlation between leaf dimension, plant height, and attributes related to biomass data. The range of phytochemical attributes analyzed was for total phenols (355.6-941.3 mg GAE 100 g-1 FW), total flavonoids (204.33-540.74 mg CAT 100 g-1 FW), total carotenoids (1.52 to 3.15 μg 100g-1 FW) and antioxidant capacity (31.36-81.82 DPPH%.). The HPLC analysis results showed that chlorogenic acid was the dominant phenolic compound generally found in this plant. Total carotenoids had no significant correlation with other biochemical traits, while the rest exhibited a linear relationship with each other. UPGMA cluster based on combined data of morphological and biochemical traits showed 3 distinct groups with high inter and intra-regional variations. Also, these information were combined with molecular data to separate environment and genetic effects. The high level of variation of phytochemical and morphological traits among and within populations could be a useful tool for future breeding and selection programs.

  Keywords: Breeding program, HPLC analysis, Phenolic compound, Threatened plant
 • M. Mirzaie, A. R. Ladanmoghadam*, L. Hakimi, E. Danaee Pages 1575-1585

  We evaluated the effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) on percentage of Essential Oil (EO) content, EO yield, EO composition, and anatomical characteristics of lemongrass at four levels of water availability [100, 75, 50, and 25% Field Capacity (FC)]. EO composition was determined by GC-MS analysis, and scanning electron microscopy was used to investigate the anatomical parameters (stomatal density and size as well as glandular trichomes). EO content and yield significantly increased under moderate water stress (50% FC) and AMF inoculation. The highest EO content (1.09%) and yield (0.26 g plant-1) occurred in 50% FC combined with AMF inoculation treatment. In contrast, the lowest EO content (0.68%) and yield (g plant-1) were observed at 25% FC and no AMF inoculation. The main EO components were geranial, neral, β-pinene and nerol. Water stress increased the content of geranial, β-pinene, whereas it decreased the neral and nerol content. In general, AMF inoculation enhanced the geranial, neral, and β-pinene, but nerol was slightly decreased in total. The highest geranial (48.02%) and β-pinene (7.72%) was observed in AMF inoculated plants at 50% FC. However, the maximum content of neral (35.02%) was found in inoculated plants at 100% FC. Water stress changed the stomatal density and size as well as the number of glandular trichomes. The highest stomatal density was observed in 50% FC (148.1 stomata number mm-2). Water stress decreased the stomatal size, with the lowest stomatal length (24.1 µm) and width (14.1 µm) observed at 25% FC. In addition, the number of glandular trichomes at 50% FC (24.6 trichome number mm-2) was greater than the other treatments. This study suggests inoculating lemongrass plants with AMF and maintaining a moderate water stress to obtain the optimum EO.

  Keywords: Geranial trichomes, Glandular trichomes, Glomus mosseae, Stomatal density, Water deficiency
 • K. S. Bajwa*, M. Azam Ali, A. Q. Rao, A. A. Shahid, T. Husnain Pages 1587-1601

  Genetic manipulation to get desirable characters in cash crops like cotton remains the prime objective of crop biotechnology. To produce transgenic plants resistant against bollworms, newly emerged embryos of MNH-786 cotton variety were transformed with Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 harboring the plasmid pKHG4 vector containing Cry1Ac+Cry2A genes under the control of CaMV35S promoter. The integration and expression of these genes were evaluated by PCR, Florescent In-Situ Hybridization (FISH), and ELISA, respectively. Out of 700 putative transgenic cotton plants, 10 plants (1.03% transformation efficiency) showed the presence of genes Cry1Ac+Cry2A through PCR analysis. In vitro, insect feeding bioassay was done for estimation of mortality percentage of Helicoverpa armigera. Insect mortality rate and morphological characteristics of Bt cotton were analyzed by phenotypic correlation, path coefficient regression and covariance to evaluate the advantage of transgenic technology in numerical terms. Statistical analysis indicated significant positive correlation between insect mortality and cotton seed yield. Helicoverpa armigera mortality data produced a directly proportional relation with cotton seed yield. The results of this study support the improvement of cotton defense mechanism against insects and natural competitors through genetic modification.

  Keywords: Bollworms, Insect mortality, Transgenic cotton
 • S. Kokei, B. Bahramnejad* Pages 1603-1612

  Exendin-4 is a human Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) analogue, resistant to DiPeptidyl Peptidase (DPP), which activates the GLP-1 receptor, increases insulin secretion, and improves glycemic control. In this study, Exendin-4 (EX4) was fused to Cholera Toxin B subunit (CTB) and transiently expressed in tobacco leaves. The sequence of the Ex4 fused to CTB subunit gene, with BamHI and SacI restriction enzymes sites at the beginning of CTB and at the end of EX4 gene. After codon optimization, the sequence was synthesized and cloned in pUC57 plasmid. The recombinant vectors were transformed into Escherichia coli strain DH5α. The pUC57-CTB-EX4 construct was digested with BamHI and SacI restriction enzymes, cloned into pBI121 expression binary vector, and transferred into tobacco leaves through agroinfiltration. Transcription of the Ex4 fused to cholera toxin B subunit gene in leaves was confirmed by RT-PCR analysis. After agroinfiltration, the protein was extracted from treated leaves, and ELISA test was performed using anti-CTB antibody. The production of recombinant protein was approved by ELISA test in transformed leaves.

  Keywords: Agroinfiltration, CTB-EX4 gene, Restriction enzymes, Tobacco
 • S. Ojaghian*, W. Qiu, L. Zhang Pages 1613-1627

  This study was conducted to evaluate the control efficacy of Pseudomonas chlororaphis, Erwinia herbicola, Bacillus amyloliquefaciens, and Bacillus subtilis, as well as solutions of zinc sulfate, sodium malonate, and oxalic acid against potato white mold caused by Sclerotinia sclerotiorum under field conditions during growing seasons of 2017 and 2018 in Bahar and Lalehjin, Hamedan, Iran. The results showed that strains of Bacillus subtilis as well as zinc sulfate had the highest inhibitory effect against carpogenic germination of sclerotia. The myceliogenic germination of sclerotia was inhibited by solutions of zinc sulfate and sodium malonate with statistically similar results followed by oxalic acid. In addition, activities of resistance-related enzymes including β-N-acetyl hexosaminidase, endochitinase, chitin 1,4-β-chitobiosidase, β-1,3-glucanase, phenylalanine ammonia lyase, polyphenoloxidase, and peroxidase markedly increased in potato leaves due to application of bacteria on plants. The results showed that all treatments were able to reduce significantly (P< 0.05) the number of infected and dead plants in both years. The mixtures of five bacterial biocontrol agents and solution of zinc sulfate were found to be the most effective treatments to control white mold.

  Keywords: Carpogenic germination, Myceliogenic, Polyphenoloxidase, Sclerotinia sclerotiorum
 • S. Mojerlou, N. Safaie*, A. Abbasi Moghaddam, M. Shams Bakhsh Pages 1629-1644

  Stem rust, caused by Puccinia graminis f. sp. tritici (Pgt), is one of the most important diseases of wheat with devastating epidemics in Iran and the world. In this study, we evaluated some Iranian wheat landraces in a greenhouse at the seedling stage against a new pathotype related to Ug99 of Pgt, which was collected from Iran and designated as TTSSK. Marker analysis was done on resistant landraces. Molecular markers for detecting some Sr genes were used. The results showed that Sr22, Sr35 and SrWeb provided resistance against TTSSK in the resistant landraces. In addition, some of the susceptible landraces that were resistant at adult stage were used for Sr2 analysis. The results showed that some of these landraces were carrying other adult plant resistance gene/genes except Sr2. To evaluate the defence gene expression in compatible and incompatible interactions, cv. Morocco (susceptible) and KC-440 landrace (resistant) were used. Sampling was done at 0, 12, 18, 24, and 72 hours post inoculation (hpi) with stem rust isolate and water as mock treatment. β-1,3 glucanase gene expressions were studied using qGLU-S and qGLU-AS primers. Also, 18srRNA, β-tubulin and EF1-α genes were used as internal control. The results showed that in incompatible interactions, the defence gene expression was increased at 24 hpi, but in compatible interactions, expression level reached the peak at 12 hpi and it significantly decreased at 18 hpi. The results revealed that the expression of defence genes such as β-1,3 glucanase was earlier in compatible interactions than in incompatible interactions, but the quantity of expressed gene was less than in incompatible interactions.

  Keywords: β-1, 3 glucanase, Real-time PCR, Sr genes, SSR marker, Ug99
 • S. Karimpour, G. Davarynejad*, M. Zakiaghl, M. R. Safarnejad Pages 1645-1653

  Production of virus-free stocks is crucial for efficient management of plant viruses in cultivation of pome fruits. Regarding the importance of producing the pre-basic stocks of valuable fruit trees, pear cultivar ʽNatanzʼ, an important local pear cultivar in Iran, was selected for virus eradication. In the present study, tissue culture combined with in vitro thermotherapy and thermo-chemotherapy techniques were used for elimination of Apple Stem Pitting Virus (ASPV) and Apple Mosaic Virus (ApMV). In thermotherapy approach, in vitro shoots were initially incubated for 55, 60, 65, and 70 days in alternating temperatures (32/38°C), then, meristems were cultivated on meristem medium. In thermo-chemotherapy approach, in vitro shoots were incubated for 50 days at 32/38°C, and then meristems were cultivated on a medium containing ribavirin. Virus detection by RT-PCR using specific primers was carried out after rooting and adaptation of the regenerated shoots. The percentage of survived shoots and meristem establishment were depended on thermo-duration. After 55 days, 83.33% of shoots survived, while it decreased to 33.33% after 70 days. Both ASPV and ApMV were eliminated after 60 days of thermotherapy. Ribavirin at 10 and 20 mg L-1 reduced the percentage of meristem establishment to 50 and 37%, respectively, compared to the control (88.88%). Thermo-chemothery was also effective for ASPV and ApMV eradication from pear shoots.

  Keywords: Meristem culture, Pear, Ribavirin, RT-PCR, Virus elimination
 • A. Seifi*, M. Mirlatifi Pages 1655-1670

  Improving yield and Irrigation Water Use Efficiency (IWUE) is important for pistachio cultivation in Iran. Subsurface Drip Irrigation (SDI) is a novel irrigation system that is used by pistachio farmers. Oxygen deficiency could occur in the soil under crops irrigated by SDI, especially in heavy clay soils, due to creation of sustained wetting fronts around emitters. The focus of this work was to evaluate aerated water irrigation (oxygation) under SDI to overcome hypoxia in saline loam silt soil environments on 15 years old pistachio trees in desert climate. Two treatments including F3 (irrigation frequency once every 3 days without air injection) and F3-oxygation (irrigation frequency once every 3 days by air injection) were investigated in two years. The injection of 18% by volume air into irrigation water by SDI resulted in a beneficial effect on yield and IWUE in the second year of experiment; with yield values of 4.9 ton ha-1 for F3-oxygation against 4.4 ton ha-1 for F3; and IWUE values of 4.2 kg ha-1 mm-1 for F3-oxygation against 3.7 kg ha-1 mm-1 for F3. Decreases in yield and IWUE in the F3-oxygation in comparison with F3 were 33.3 and 28.2% in the first year, respectively; but yield and IWUE due to F3-oxygation were 11.1 and 13.5% greater in the second year compared to F3, respectively. At the end of the irrigation season, the nitrogen content of the nuts removal in F3, and F3-oxygation were 1.9 and 2.1% in the first year and 1.4 and 1.6% in the second year, respectively. The leaf K+ and nut Fe2+ concentrations in F3-oxygation were about 24 and 44% more than F3, respectively. Leaf area was larger in aeration treatment compared with the control. Overall, these results indicate positive effects of oxygated SDI system on pistachio trees and merit further investigation for improving yield and IWUE.

  Keywords: Hypoxia, Leaf area, Oxygation, Oxygen deficiency, Pistacia vera