فهرست مطالب

علوم جغرافیایی - پیاپی 32 (بهار و تابستان 1399)

نشریه علوم جغرافیایی
پیاپی 32 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ایمان چقاجردی*، رضا مختاری ملک آبادی، لعیا جلیلیان صفحات 1-18

  گردشگری ورزشی بخشی از گردشگری به شمار می آید که از تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده است و با سرعت بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل است.هدف از این پژوهش  تحلیل نقش توانمندیهای شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی  می باشد. روش پژوهش براساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات  از پرسشنامه و آمار نامه استان اصفهان و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده شده است . جهت رتبه بندی از مدل رتبه بندی منطقه ای ویکور (VIKOR) و برای وزن دهی آن از مدل AHP استفاده گردیده است. و از مدل ارزیابی SWOT  برای تعیین نقاط قوت  ،  ضعف  ،  فرصت و تهدید در بخش گردشگری ورزشی استفاده شده است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد شهرستان های اردستان ، نایین ، گلپایگاندر سه سطح اول و شهرستان های مبارکه ، اصفهان و فریدن در سه سطح آخراز  نظر شاخص های گردشگری ورزشی قرار دارند و موقعیت جغرافیایی مناسب استان مهمترین نقطه قوت،کمبود زیر ساخت های ورزشی مهمترین نقاط ضعف ،رونق اشتغال در بخش های مختلف مهمترین  فرصت و از بین رفتن تدریجی منابع طبیعی مهمترین  تهدید در زمینه گردشگری ورزشی استان باشندو با توجه به  نتایج به دست آمده از جدول عوامل داخلی و خارجی گردشگری ورزشی استان اصفهان  استراتژی های so(تهاجمی) دارای بیشترین  وزن می باشد. بنابرایناستان اصفهان دارای توانمندی برای توسعه گردشگری ورزشی می باشد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری ورزشی، استان اصفهان، مدل SWOT و VIKORوAHP
 • الهام لشکری، مجتبی رفیعیان*، علیرضا عندلیب صفحات 19-30

  عرصه های همگانی شهری به عنوان فضاهای حضور شهروندان و مکانی برای برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی می باشند؛ و به معنای عام، سنگ زیرین تمام عرصه های اجتماعی هستند و بدون آن ها، بسیاری از عملکردهای جامعه شهری میسر نخواهد بود. بنابراین، نقش مهمی در کیفیت زندگی و رفاه شهروندان دارند و توجه به کیفیت آن ها در فرآیند برنامه ریزی توسعه شهری ضرورتی انکارناپذیر است. مسئله اصلی فراروی این مقاله توجه به ظرفیت عرصه های همگانی در تسهیل مراودات اجتماعی است. ؛ و در این فرآیند از رویکرد کل گرای انسانی - محیطی  بهره گرفته است. بنابراین، با استفاده از تیوری زمینه ای به بررسی رفتار کاربران عرصه های همگانی کلانشهر مشهد پرداخته است. مطالعه عرصه های همگانی مشهد نشان می دهد، این عرصه ها توانسته اند محیطی موردپذیرش گروه های مختلف اجتماعی را فراهم نمایند؛ این مهم به ظرفیت های عرصه های همگانی شهری برای حضور افراد و تمایل به تعامل با دیگران اشاره دارد. مدل پارادایمی رابطه بین مفاهیم و مقوله ها و نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد شرایط مداخله گری نظیر سن، جنس، میزان آشنایی و علت مراجعه در تمایل به حضور در عرصه های همگانی  و نیز برقراری تعامل اجتماعی با دیگران موثر هستند.

  کلیدواژگان: عرصه همگانی، تعامل اجتماعی، کلانشهر مشهد، تئوری زمینه ای
 • علی حنفی* صفحات 31-44

  برای شناسایی تیپ های هوای منطقه شمال غرب کشور ایستگاه مراغه به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور دسترسی به اطلاعات اقلیمی منطقه، از دو پایگاه داده گردشی و محیطی استفاده گردید. پایگاه گردشی شامل داده های ارتفاع ژیوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال می باشد که از پایگاه NCEP/NCAR وابسته به سازمان ملی جو و اقیانوس شناسی ایالات متحده آمریکا اخذ گردید. پایگاه داده های محیطی شامل داده های نه متغیر اقلیمی (میانگین حداکثردما، میانگین حداقل دما، دمای شبنم، رطوبت نسبی، فشار، بارش، سرعت باد، دمای خشک، دمای تر) است که به صورت روزانه در بازه زمانی 1989/1/1 تا 2010/12/29 میلادی از سازمان هواشناسی اخذ گردیده و برای شناسایی تیپ های هوا بکار گرفته شده اند. پایگاه داده ها در نرم افزار Matlab به صورت ماتریس 9× 9860 با آرایش P تشکیل شد. در پایگاه داده ها 9850 روز به عنوان سطر و 9 متغیر اقلیمی به عنوان ستون در نظر گرفته شد. بعد از استانداردسازی و حذف سال های بدون آمار، ماتریس داده ها به صورت 9× 9850 شکل گرفت. سپس یک تحلیل خوشه ای با روش ادغام وارد بر روی ماتریس استاندارد شده داده ها به منظور تیپ بندی صورت گرفت. شش تیپ متمایز اقلیمی بر ایستگاه مراغه مشخص گردید که عبارتند از : تیپ بارشی، تیپ معتدل، تیپ سرد و خشک، تیپ سرد و خشک بادی، تیپ یخبندان و تیپ گرم و خشک. برای هر یک از تیپ ها یک روز نماینده نیز مشخص گردید. یافته هایی که در این پژوهش حاصل شد، بیانگر این است که تراز 500 هکتوپاسکال به عنوان لایه میانی جو نقش کلیدی در ایجاد و هدایت سامانه های گردشی تاثیرگذار بر آب و هوای کشور ایفا می کند. رابطه معنی داری بین الگوهای گردشی تراز میانی جو با حاکمیت شرایط اقلیمی رخداد تیپ ها در ایستگاه مراغه وجود دارد. نقش سامانه های پرارتفاع عربستان و شمال آفریقا در حاکمیت شرایط گرم و خشک و نقش فرود مدیترانه و توده هوای سرد قطبی در ایجاد دوره های سرد آشکار گردید.

  کلیدواژگان: ایستگاه سینوپتیک مراغه، تحلیل خوشه ای، تحلیل همدید، تیپ هوا
 • محمدرضا سلیمی سبحان، بابر منصوری* صفحات 54-64

  رویکرد شهر سالم به دنبال رشد و گسترش بی رویه شهرها و با هدف تامین شرایط مطلوب زندگی برای نسل امروز و نسل های فردا مطرح شد و در اواسط دهه 1980 میلادی با تبدیل شدن به یک جنبش فراگیر به دنبال زیست پذیری سالم تر در سکونتگاه های شهری در گستره جهانی بود. این تحقیق با هدف ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت برخی از شاخص های شهر سالم در محلات ده گانه شهر شیراز به منظور سطح بندیمناطق انجام می شود. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی مبتنی بر داده های رسمی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است. برای سطح بندی محلات و مناطق شهری از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. پس از بررسی اطلاعات موجود در خصوص منطقه مورد مطالعه، نسبت به انتخاب شاخص های ارزیابی رویکرد شهر سالم (بالغ بر 25 شاخص)  از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، همچنین شاخص های برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام گردید. این شاخص ها بر اساس سه دسته کلی شاخص های بهداشتی و سلامت، شاخص های زیست محیطی و شاخص های جمعیتی و اقتصادی آورده شده اند. مقادیر هر 25 شاخص برای تک تک مناطق ده گانه شهر شیراز آورده شده است. پس از اینکه مقادیر هر 25 شاخص برای منطقه های شهر، گردآوری شد با استفاده از روش خوشه بندی فازی، خوشه بندی مناطق شهری انجام شد. نتایج خوشه بندی فازی مناطق شهر شیراز با توجه به شاخص های شهر سالم نشان از پراکندگی و ناهمسانی وضعیت شاخص های شهر سالم در کل مجموعه شهر دارد. مناطق 1، 3 و 6 در خوشه اول، 4 و 5 در خوشه دوم، 2و 8 در خوشه سوم، 7 و 9 در خوشه چهارم و منطقه 10 نیز در خوشه پنجم جای می گیرند. نتایج نشان می دهد مناطق 1و 3 نزدیک ترین فاصله  و منطقه 10 نیز دورترین فاصله را با معیارها و شاخص های شهر سالم داشته اند. لذا مدیریت شهری باید بودجه و امکانات بیشتری برای این مناطق در نظر گرفته تا بخشی از این کمبودها و نارسایی ها جبران گردد. برای این کار پیشنهاد می گردد سیاست های نوشهرگرایی1 نیز به صورت همزمان از سوی مدیران شهری دنبال شود که بر اهداف توسعه حمل و نقل عمومی سالم، توسعه پیاده راه ها و دوچرخه سواری عمومی، فشرده سازی و ترکیب کردن کاربری های سازگار، با هدف افزایش فعالیت اقتصادی و اجتماعی و افزایش اشتغال،کاهش هزینه های توسعه پراکنده شهری تاکید دارد و در بعد سیاسی نیز می بایست تقویت مطالبه گری حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی از سوی گروه های داوطلب مردمی و انجمن های شهری و جامعه مدنی به صورت جدی و به عنوان خواست عمومی دنبال شود.

  کلیدواژگان: شهر سالم، خوشه بندی، عدالت فضایی، شیراز
 • سجاد بازوند* صفحات 65-72

  پیدایش فرصتهای جدید به منظور توسعه محلی و منطقه ای در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی است.صنعتی کردن روستاها باتوجه به رسالت و اهدافی که به دنبال خواهد داشت،گامی اساسی جهت نیل به توسعه پایدار روستایی می باشد.صنایع تبدیلی و تکمیلی از عوامل موثر در توسعه کشاورزی و روستایی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار،کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و نهایتا امنیت غذایی است.توسعه این صنایع درروستاها با توجه به امکانات موجود می تواند نقش موثری درتوسعه روستایی داشته باشد. هدف این پژوهش انتخاب بهترین دهستان برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بین دهستان های شهرستان زرین دشت می باشد. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های دست اولی است .جامعه آماری تحقیق را تمام سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان زرین دشت (7927نفر) تشکیل می دهدکه ازمیان آنها حجم نمونه ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 310 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده تکمیل شده است همچنین تعداد 30 پرسشنامه توسط کارشناسان جهت وزن دهی شاخص ها تکمیل شده است. تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش با استفاده ازتکنیک تاپسیس فازی انجام گرفته است که برای وزن دهی شاخص ها از مدل F.AHP استفاده شده است و برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار ARC GIS استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که دهستان خسویه با وزن 920/0 بهترین موقعیت برای ایجاد و تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان را دارا می باشد و دهستان های زیرآب با وزن 665/0 ،ایزدخواست غربی با وزن 618/0 دبیران با وزن 276/0 و ایزدخواست شرقی با وزن 148/0 به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: اولویت بندی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه روستایی، تاپسیس فازی، شهرستان زرین دشت
 • محمدرضا منصوری دانشور*، امیر محمودزاده، مصطفی خطیب، صابر خسکانان، احمد ذاکریان، احسان حسن زاده صفحات 73-81

  برای مقابله با مشکل کمبود آب، تصفیه آب دریا گزینه مناسبی برای مقابله با بحران آب است. در همین راستا تکنولوژی های پالایش و بازچرخانی آب به عنوان راهبردهای اصلی بخش محیط زیست در برنامه ها و چشم انداز بلندمدت توسعه کشور مورد نظر قرار گرفته است. بررسی تحقیقات و کارهای انجام شده در سال های اخیر تایید کننده کاربرد فن آوری های جدید در صنعت تصفیه آب دریا به خصوص استفاده از روش های جدید الکتریکی و الکترومغناطیسی می باشد. در همین راستا علاوه بر روش های الکترولیز، الکترودیالیز و الکتروکوگولاسیون، روش بسیار نوین دیگری با عنوان روش الکتروکوگووالانس توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی ارایه شده است.این روش با قابلیت تصفیه آب دریا و قابلیت فرآوری نمک به کود کشاورزی خود می تواند انقلاب بزرگی را در تامین بی پایان منابع آب قابل شرب و کشاورزی و توسعه اقتصاد ساحلی و دریایی در کشور فراهم آورد بدون اینکه اثرات زیست محیطی خطرناکی را بر محیط زیست ساحلی و دریایی بر جای بگذارد. از نظر روش شناسی این تحقیق به معرفی فنی و توصیف روش جدید تصفیه آب الکتروکوگووالانس و قابلیت مکانیابی تاسیسات آب شیرین کن مربوطه در ساحل مکران پرداخته است. یافته ها نشان داد که بهترین گزینه استقرار تاسیسات آب شیرین کن یاد شده می تواند به عنوان یک طرح قابل سرمایه گذاری در محدوده ساحلی مکران با دسترسی نامحدود به آب های اقیانوسی باشد. تاسیسات آب شیرین کن الکتروکوگووالانس این قابلیت را دارد که در فرآیند نمک زدایی آب شیرین خود هیچ پساب شوری را وارد محیط دریایی نکرده و بنابراین هیچ معضل زیست محیطی هم نخواهد داشت که این امر یک امتیاز اکولوژیک در سطح بین المللی خواهد بود.

  کلیدواژگان: تصفیه آب، تاسیسات آب شیرین کن، روش الکتروکوگووالانس، منابع آب اقیانوسی، ساحل مکران
 • اعظم نجفی وفا*، محسن رضایی عارفی، زیبا چمشه سفیدی صفحات 82-92
  برنامه ریزی و مدیریت منابع آب با تمام پیچیدگی ها و مشکلات آن می تواند نقش بسیار مهمی در ارتقا شاخص های آبی داشته باشد. در دهه های اخیر شبکه عصبی مصنوعی به عنوان مدلی که با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود امکان استخراج روابط غیرخطی و نامشخص را فراهم می سازد، در بسیاری از علوم به ویژه آب موفق ظاهر شده است. مزیت این روش انعطاف پذیری بالای شبکه های عصبی مصنوعی در مقابل توابع پیچیده و استفاده از ورودی های است که به راحتی در دسترس می باشند. در این تحقیق سعی شده رودخانه دینور قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی سیلاب مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین از 25 سال آمار روزانه بارش و دما و دبی در رودخانه در دوره زمانی 90-66 ایستگاه های حیدرآباد و پل چهراستفاده گردید پیش بینی سیلاب از طریق شبکه عصبی مصنوعی، از مدل ANNاستفاده شد که نتایج  بدست آمده از مدل ها به لحاظ شاخص آماری MSE مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت نتایج بیانگر این است که مدل ANN با مقدار کم خطا و ضریب همبستگی بالا بین داده های مشاهداتی و داده های پیش بینی شده نشان از مناسب بودن این روش برای پیش بینی سیلاب می باشد و این مدل قادر است میزان دبی را با دقت قابل قبولی پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: شبکه های عصبی مصنوعی، پیش بینی سیلاب، رودخانه دینور
 • محسن نجارزاده، زینب کرکه آبادی*، سعید کامیابی صفحات 93-107

  با ورود بشر به دوران مدرنیته و به تبع آن شکل گیری انقلاب صنعتی، تغییراتی شتابان در دو حوزه جمعیتی و کالبدی شکل می گیرد و از آن جا که سرعت این تغییرات با هیچ یک از دوران ماقبل آن قابل مقایسه نیست بستر کالبدی زیست انسانها را با تغییرات شگفتی مواجه می نماید که یکی از این بسترهای کالبدی، پیاده راه های موجود در سطح شهر است که توسط خودروها مورد تهاجم و زندگی جمعی در آن کمرنگ و در مواردی رو به متروکی می رود و علی رغم آگاهی مسیولین امر و اقدامات مقطعی و گاه مستمر صورت پذیرفته در جهت بهبود و بازآفرینی، هیچ یک، منجر به رضایتمندی و احیای آن نگردیده است، این مقاله که برگرفته از یک کار پژوهشی می باشد، برای اولین بار درصدد است با نگاهی مجدد به ملاک های کالبدی به عنوان پایه و مبنای حضور و مشارکت مردم، با هدف ارایه الگویی جهت ساماندهی و اولویت بخشی به اقدامات کالبدی آتی پیاده راه های شهری اقدام نماید. که بر این اساس در جهت سنجش شاخص های اثرگذارکالبدی (ایمنی، سرزندگی، خوانایی و نفوذپذیری) بر روی حکمروایی خوب (مشارکت) نسبت به تهیه پرسشنامه خودساخته استاندارد اقدام و با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها تحلیل و سپس با استفاده از مدل شبکه عصبی MLP طی یک فرآیند دیگر نسبت به میزان اهمیت و ارتباط متغیرها می پردازیم که در نتیجه آن دو متغیر سرزندگی و خوانایی حایز بشترین میزان اهمیت نسبت به متغیر مشارکت می گردند که می توان نتیجه گرفت خوانایی و سرزندگی بر روی مشارکت تاثیر معنادار بیشتری داشته و ایمنی و امنیت و نفوذپذیری تاثیر معنادار کمتری داشته اند.

  کلیدواژگان: پیاده راه، سرزندگی، خوانایی، حکمروایی خوب، مشارکت
 • راحله اسلامی*، محمدرضا آذرنوش، علی کیالاشکی، فرید کاظم نژاد صفحات 108-118

  آتش سوزی جنگل به عنوان یک تهدید مهم برای امنیت زندگی بشری، زیرساخت ها و محیط زیست شناخته می شود. در سال های اخیر با وجود گرمایش جهانی میزان آتش سوزی های جنگل نیز افزایش پیدا کرده است. یکی از راه های مناسب برای شناخت رفتار آتش و در نتیجه مقابله مناسب با آن، شبیه سازی رفتار و نحوه گسترش آتش سوزی است؛ بنابراین در این مطالعه با استفاده ازروش اتوماسیون سلولی و بر مبنای مدل آلکساندریدیس اقدام به شبیه سازیآتش سوزی در قسمتی از جنگل های شهرستان سوادکوه شمالی در حوزه آبخیز بابلرود و استان مازندران نموده شد. بدین منظور با استفاده از متغیرهای توپوگرافی، پوشش گیاهی و همچنین سرعت و جهت باد نحوه گسترش آتش سوزیشبیه سازی شد و نتایج با آتش سوزی واقعی رخ داده مقایسه گشت. نتایج نشان داد که صحت مدل شبیه سازی شده برابر با 84% است که نشان دهنده شبیه سازی مناسب توسط مدل مذکور است؛ بنابراین به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص جنگل های ایران، اتوماسیون سلولی برای شبیه سازیآتش سوزی جنگل کارایی مناسبی دارد.

  کلیدواژگان: آتش سوزی جنگل، شبیه سازی، اتوماسیون سلولی، GIS
 • ارزیابی نقش نهاده های تولید بخش کشاورزی در تاب اوری اقتصاد نواحی روستایی (مطالعه ی مورد: دهستان میربگ، شهرستان دلفان)
  علی خدادادی*، محمدجواد صفایی، هادی نیازی صفحات 118-130

  شاید بتوان گفت که اقتصاد غالب در جامعه روستایی کشاورزی است؛ لذا از درآمد حاصل از فروش محصولات آن امرارمعاش می‌نمایند. بااین‌حال هرگونه خللی که در نظام تولیدی آن‌ها به وجود آید، می‌تواند فعالیت آن‌ها را با رکود مواجه کند. از سویی این رکود منجر به ساقط شدن سیستم کارکردی و تخلیه روستا خواهد شد. سرانجام مهم‌ترین عناصر تولیدی و خودکفایی کشور (کشاورزی و روستا) نیز از بین خواهند رفت. بدین منظور در مقاله پیش‌رو سعی شده است با بررسی میزان بهره‌مندی روستاییان از نهاده‌های تولید در کشاورزی، سطح تاب‌آوری اقتصاد روستایی دهستان میربگ مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، 227 نفر از کشاورزان و 20 نفر از کارشناسان بخش کشاورزی منطقه به‌عنوان نمونه به‌منظور بررسی مسئله انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و ابزار میدانی آن پرسشنامه بوده و با کمک نرم‌افزار Spss موضوع خواسته‌شده تحلیل گردید. نتایج حاکی از آن است: که میزان بهره‌مندی روستاییان از نهاده‌های موردنیاز و به‌روز پایین بوده و در سطح 99 درصد معنادار هست؛ بنابراین تاب‌آوری اقتصادی آن‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد. همچنین از بین چهار عامل کلیدی نهاده‌های تولید در کشاورزی(زمین، نیروی کار، سرمایه و مدیریت)، نخست عامل ”مدیریت“، سپس ”زمین“ به ترتیب به‌عنوان کلیدی‌ترین نهاده‌های تولید در کشاورزی موثر بر تاب‌آوری اقتصاد روستایی دهستان میربگ شناخته شدند. درمجموع می‌توان گفت: مناطق روستایی این شهرستان در این زمینه با ضعف اساسی روبرو هستند که با لحاظ نمودن پیشنهادهات این پژوهش، می‌توان به برطرف ساختن نقاط ضعف آن‌ها پرداخت.

  کلیدواژگان: اقتصاد روستایی، نهاده های تولید در کشاورزی، تاب آوری، دهستان میربگ
 • تبیین چالش های عمده توسعه روستایی برای دستیابی به توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اسلامشهر
  بهادر حیدرپور، تهمینه دانیالی، علیرضا استعلاجی صفحات 131-142

  شناسایی چالش های عمده توسعه روستایی، پیش شرطی برای تدوین سیاست ها و ارایه الگویی انعطاف پذیر برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت چالش های توسعه روستایی در روستاهای شهرستان اسلامشهر است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه روستاییان و کارشناسان تشکیل می دهد؛ در گروه اول با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی سهمیه بندی انتخاب شده است. در گروه کارشناسان نیز 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آزمون تی تک نمونه ای استفاده و در نهایت برای رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه از نظر چالش های توسعه روستایی از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش های اقتصادی، کالبدی- فیزیکی و مدیریتی مهم ترین چالش های روستاهای شهرستان اسلامشهر است. همچنین نتایج تاپسیس فازی نشان داد که روستای سیمون با ضریب 912/0 در رتبه اول و روستای گلدسته با ضریب 000/0، در رتبه آخر قرار گرفته اند. به عبارتی دیگر روستای سیمون با چالش های بیشتر روستای گلدسته با چالش های کمتری روبرو بوده است.

  کلیدواژگان: توسعه، توسعه روستایی توسعه، پایدار روستایی، چالش های توسعه، شهرستان اسلامشهر
|
 • Pages 1-18

  Sport Tourismispart of tourismtoyouthatthere is acombination ofsportandtourismandgrowingat a rapid rateandbecomingmajor industrialand independent. The aim ofthis study was toanalyze the role oftourismin developingcountriesisthe abilityofthe province. Methodsbased onapplied researchandthedescriptive nature –analysis. A questionnaireto collectinformationanddataandto extract datafromaprovince's Expert choice software. Theranking oftherankingsregionalVIKOR(Vikor)andwill be usedforweightingtheAHP model Samplesfromthe49-member tourismexpertsandSWOTassessment modelto determine thestrengths, weaknesses, opportunities and threatshave been usedinsportsTourism. The results of this study showed that Ardestān cities, Nain, Golpayegan in the first three levels of the holy city, Esfahan and Frieden in terms of sport tourism are three levels And a convenient geographic position in the strength, lack of sports infrastructure weaknesses, opportunities and boost employment in various sectors of the progressive destruction of natural resources are the main threat in the field of sport tourism Province And according to the results of the internal and external factors Isfahan sport tourism strategies so (invasive) has the highest weight. The province has the capability to develop sports tourism

  Keywords: :tourism, sport tourism, Isfahan, AHP, VIKOR, SWOT model
 • Pages 31-44

  To identify weather types of Maragheh, were used peripheral and circulation databases. Circulation databases Includes geopotential height data in level of 500 hPa was received from the database that NCEP / NCAR affiliated with the National Oceanic and Atmospheric United States of America. Environmental database contains data for nine climate variables (mean maximum temperature, mean minimum temperature, dew temperature, relative humidity, pressure, precipitation, wind speed, temperature, dry temperature, wet temperature) taken up on a daily basis in the period 01.01.1984 to 29/12/2010 from Meteorology organization and have been used in identify weather types. Database was formed by Mat lab software in 9 × 8034 matrix with P Makeup.In the database was considered 8034 Day as rows and 9 columns as a climate variable. After standardization and elimination the years without data, data matrix was formed the 9 × 8030. Then a cluster analysis method has been incorporated into the standard matrix for identify weather types.Six distinct weather types are found for Maragheh: Barshmnd type, temperate, cold and dry, cold and dry with wind, hot and dry, ice. For each type, as determined by a representative. The findings in this study were obtained Suggest that the level of 500 hPa as the intermediate layer plays a key role in creating and directing atmosphere circulation systems. Significant relationship exists between atmospheric circulation patterns in middle level and climate event in Maragheh. The role of Arabia and North Africa high System emerged in governance Warm and dry conditions and Mediterranean landing and cold air masses of polar in governance cold period.

  Keywords: Maragheh synoptic stations, cluster analysis, analysis synoptic, weather types
 • Pages 65-72

  New opportunities to develop the local and regional development depends important the use of tools industry. With regard to the mission and objectives of industrialization of rural areas that will be followed, is essential step towards rural sustainable development. And complementary conversion industries of the factors contributing to the sustainable agricultural and rural development and employment creation, reducing losses of agricultural products and ultimately food security. Industrial development in rural areas, according to existing facilities could will have an effective role in rural development The research method in this study is descriptive - analytical and is based on data firsthand. The statistical population of the study consists of all supervisors of rural households in Zarrin Dasht (7927 people). Of which, 310 questionnaires were completed by simple random sampling using Cochran formula. Also, 30 questionnaires were completed by experts for weighting indices. Analysis of the results was performed using fuzzy TOPSIS techniques for weighting the indices of AHP model is used for mapping and GIS ARC software is used. The results of this study indicate that Khoshvyyeh village with the value of 0.920 CI has the best position to create and establish conversion and complementary industries in the county and Zirab villages with a CI value of 0.665, western Izadkhast with a CI value of 0.618 with teachers The CI 0.276 and the Eastern Izadkhast with a CI value of 0.148 rank second to fifth respectively.

  Keywords: prioritize, agro-processing industry, rural development, Fuzzy Topsis, city Zarrindasht
 • Pages 93-107

  With the advent of mankind in the era of modernity and, consequently, the formation of the industrial revolution, rapid changes occur in both the demographic and physical regions, and since the pace of these changes is not comparable to any of the prehistoric times, the physical body of humans With astonishing changes, one of these body substructures is the roadways in the city center, which are invaded by cars and a lively and lively space in the middle of the city. In spite of the authorities' knowledge and systematic and ongoing efforts to improve and recreate, none has led to satisfaction and revival. This article, taken from a research paper, is intended to be presented as a basis for the introduction and participation of the people, with the aim of presenting an introduction for organizing and Prioritization does not take any further steps in the future urban roadway. On the basis of this study, we aimed to evaluate and evaluate the effective factors (immunity, vitality, readability and penetration) on good governance (participation) rather than providing a selfmade questionnaire. Using the SPSS software, the data are analyzed and then, using the MLP neural network model, we process another process over the importance and relevance of the variables, which results in the two most variables of vitality and readability The importance of the participant variable can be deduced that the readability of vitality on participation has a more meaningful and effective effect on the quality of life and on the quality of life. Less affluent.

  Keywords: pedestrian, vitality, readability, good governance, participation
 • Pages 108-118

  Forest fires are recognized as a major threat to the safety of human life, infrastructure and the environment. In recent years, despite global warming, forest fires have increased. One of the best ways to understand fire behavior and thus to deal with it is to simulate fire behavior and how to spread fire. Therefore, in this study, using cellular automation method based on Alexandridis model, fire simulation was carried out in some forests of northern Savadkouh county in Mazandaran province. For this purpose, using the topography, vegetation as well as wind speed and direction, the fire spread behavior was simulated, and the result was compared with actual fire. The results showed that the accuracy of the simulated model is 0.84% which indicates that the model is suitable. Therefore, considering the specific conditions of Iranian forests, cellular automation is useful for simulating forest fires

  Keywords: Forest fire, Simulation, Cellular Automation, GIS
 • Assessing the role of agricultural production inputs in the resilience of rural economies (Case study: Mirbag rural district, Delfan city)
  Pages 118-130

  Many rural depend on agriculture for their economic income and earn a livelihood from the benefits of selling those products. However, if a disruption takes place then their activity will face recession. This recession can disrupt the functional system and evacuation of the rural. Finally, the most important productive and self-sufficiency units of the country (rural and agriculture) will be lost. Consequently, in the present study, an attempt is made to evaluate the utilization of rural from production inputs in agriculture and its effect on the rural economy resilience of Mirbag Dehestan. For this purpose, 227 farmers and 20 agricultural experts from the region were selected as sampled to investigate the problem. Data collection was based on the library method and the field investigation medium was questionnaire. The data were analyzed with SPSS software. The following results were obtained: utilization level of rural from required and modern inputs is low (significant to 99%); therefore their economic resilience is challenged. Also, among the four key factors for production inputs in agriculture (land, labor, investment, and management), factors including "management", then "land" were identified as the key production inputs ineffective agriculture for the resilience of the rural economy of Mirbag Dehehstan. In conclusion, it can be stated that: rural areas in this county face a significant problem in this area and by incorporating the recommendations of this study, the weaknesses can be fixed.

  Keywords: Rural economy, agricultural production inputs, resilience, Mirbag Dehestan
 • Explaining the major challenges of rural development to achieve sustainable development: A case study of villages in Islamshahr
  Pages 131-142

  Identifying the major challenges of rural development is a prerequisite for formulating policies and providing a flexible model for achieving sustainable rural development. The purpose of this study is to investigate the challenges of rural development in the villages of Islamshahr. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method of work. The statistical population of the study consists of two groups of villagers and experts; In the first group, using the Cochran's formula, 380 people were randomly selected as the sample size. In the group of experts, 20 people were selected as a sample. To analyze the research data, SPSS software and one-sample t-test were used. Finally, fuzzy TOPSIS technique was used to rank the studied villages in terms of rural development challenges. . The results showed that economic, physical-physical and managerial challenges are the most important challenges in the villages of Islamshahr. Also, the results of fuzzy TOPSIS showed that Simon village with a coefficient of 0.912 is in the first rank and Goldasteh village with a coefficient of 0.000 are in the last rank. In other words, Simon village has faced more challenges and Goldasteh village has faced less challenges.

  Keywords: Development, Rural Development, Sustainable Rural Development, Development Challenges, Islamshahr