فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • روح الله دهقانی، سید محمود طباطبائی * صفحات 5-30

  در قرآن برخی کلمات و جملات و حتی بعضی داستان ها در یک یا چند سوره به اشکال گوناگون تکرار شده اند که دانشمندان و پژوهشگران اسلامی و ادیبان آنرا یکی از اساسی ترین مولفه های اسلوب بیانی قرآن کریم و نشان دهنده اعجاز قرآن می دانند و با کاوش در نظم و سبک تعبیر و ترتیب کلمات و جملات وسیاق آیات فهمیده می شود که خداوند متعال در ورای هر واژه و عبارت هر چند تکراری هدف و منظور خاصی در نظر داشته و از بیان هر داستانی حتی به ظاهر یکسان و مشابه هدف دقیقی را دنبال نموده است. اما عده ای از طاعنان، ساختار تکرار در قرآن را یکی از معایب آن بر شمرده اند و معتقدند تکرار یک مطلب در سوره های مختلف نشان از درهم بودن و تشتت و پراکندگی آیات و تکراری بودن پیام قرآن است به طوری که خواننده با خواندن یک سوره بزرگ نیازی به خواندن سوره دیگر ندارد که نویسنده "نقد قرآن" بدان پرداخته است و در حقیقت این گروه خواسته اند فصاحت و بلاغت قرآن را زیر سوال ببرند.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، تکرار، اسرار تکرار، نقد قرآن، سها، شبهه تکراری بودن
 • غلامرضا محمدزاده*، محمدحسین الهی زاده صفحات 31-48

  یکی از موضوعاتی که موجبات تکاپوی ذهنی اندیشمندان را فراهم آورده است، زبان قرآن است. پیشینه ی این موضوع به گستره ی وجودی خود قرآن بوده، و نیازمند کاوشی ژرف نگرانه است تا پرده از چهره ی خویش بردارد. تاکنون زبان شناسی قرآن با نگاهی برون قرآنی بوده و درون قرآن را واکاوی ننموده و یا کاوشش ناکافی بوده و ناخوشایند است که بگوییم در مواردی آن چنان غرق « زبان » شده ایم که فراموش شده است این تکاپو برای بررسی « زبان قرآن » است نه « زبان انسان ». چارچوب حاکم در این نوشتار با بررسی و تحلیل رویکردهای مختلف درباره ی زبان قرآن و در نهایت با دستیابی دیدگاه قرآن درباره ی این رویکردها بسته شده است؛ بنابراین ابتدا رویکرد مورد نظر تحلیل می شود، سپس آیاتی را که به روشنی و یا به گونه ای درباره ی رویکرد یادشده سخن گفته اند، جمع آوری و در نهایت نظر قرآن را بر اساس تمام آیات، جویا شده ایم. از میان رویکرد هایی که بررسی شده است، در مواردی قرآن، نگرشی را مردود دانسته، و در مواردی نیز آن را از جهتی تایید ولی ناکافی دانسته است.

  کلیدواژگان: زبان، دین، قرآن، زبان قرآن، زبان دین
 • اسما ایرانمنش*، حسین خاکپور صفحات 49-70

  شهرستانی از جمله مفسرین بنام اهل سنت می باشد است که در تفسیر خود از روایات اهل بیت به ویژه امام صادق علیه السلام استفاده نموده است وی مدعی است که در بخش هایی "الاسرار" را از اهل بیت علیهم السلام گرفته است هدف مقاله پیش رو تحلیل میزان خوانش این بحث ها یا روایات اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام صادق علیه السلام است. مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با تتبع در تفسیر «مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار» شهرستانی به بررسی مباحثی از علوم قرآنی در تفسیر وی می پردازد که هر یک از این مباحث به عنوان یک علم در علوم قرآنی مطرح هستند. از جمله : نزول قرآن ، عام و خاص، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ. در بسیاری از موارد سخن شهرستانی در بحث الاسرار متاثر از اهل بیت به ویژه امام صادق علیه السلام می باشد این هم خوانش گاهی صریح و به نحو کامل است و در پاره ایی موارد مشابهت ضمنی و در برخی موارد جزیی است.

  کلیدواژگان: امام صادق، شهرستانی، علوم قرآنی، روایات، مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار
 • غلامرضا پیشقدم* صفحات 71-85
  یکی از مسایلی که در مبحث تحول علوم انسانی مطرح است بحث تاثیرگذاری باورها و ارزشهای عالم در فرایند تولید علم است. آیا باورها عالم در دانشی که تحقیق می کند تاثیر گذار است یا خیر؟ در بین اندیشمندان دو نظریه متضاد وجود دارد. برخی قایلند که نظام ارزشی و باورهای یک اندیشمند در فرایند تولید علم تاثیری ندارد و برخی بر این باورد که باورها و اعتقادات یک محقق در آثار او تجلی می یابد. در این تحقیق با روش تحلیلی و با استناد به آیات قرآن نظریه کسانی که قایل به تاثیرگذاری باورها و ارزش ها در تولید علم هستند تقویت شده است و به این نتیجه رسیده که از دیدگاه قرآن نظام ارزشی و باورهای عالم در تولیدات علمی او تاثیرگذار می باشد و علوم انسانی نمی تواند تافته ای جدابافته از نظام ارزشی و منظومه فکری محققان و پژوهشگران باشد. تاکید آیات قرآن بر تاثیر متقابل کنش ها و گرایش ها و بینش ها در یکدیگر گویای این حقیقت است که ادراکات آدمی منقطع از ارزش های او نیست و ارزش های او نیز مستقل از ادراکاتش نیست.
  کلیدواژگان: تحول علوم انسانی، باورها و ارزشها، قرآن، درک حقیقت، تولید علم
 • سید مهدی احمدی*، عباس اسماعیلی زاده صفحات 86-104

  یکی از مسایل مهم مورد مناقشه میان مسلمانان ومستشرقان، ماهیت وحی رسالی علی الخصوص درمورد پیامبر اسلام6 است.مستشرقان بخلاف اغلب مسلمانان قایل به ماهیتی غیر الهی برای وحی شده اند ونظریات متفاوتی که حاصل پیش فرض های غیر الهی است، ارایه کرده اند.گرداورنده ابتدا نظریات مستشرقان را باتوجه به عامل موثر در آنها در دو دسته الهی وغیر الهی دسته بندی کرده، وسپس عوامل دخیل در غیر الهی بودن ماهیت وحی را در دو عامل انسانی ومحیطی- زمانی بررسی نموده ودر ادامه وبا رویکردی نقادانه به اشکال یابی نظریات پرداخته است. با توجه به ویژگی های پیامبر اکرم6، محیط و زمان نزول و هم چنین متن قرآن کریم، غیرالهی بودن ماهیت وحی قابل رد خواهد بود. 

  کلیدواژگان: مستشرقان، وحی رسالی، نزول، الهی بودن وحی
 • حامد قیاسی دوزنده* صفحات 105-121

  قرآن کریم در استعمال واژگان اگر چه بر مبنای عصر نزول پیش رفته است لکن با دقت نظر در آن مشخص میشود که، در معنای استعمالی الفاظ، توسعه بخشیده است. و این توسعه معنایی در مفردات الفاظ به گونه ای است که واژگانی که دارای لایه های معنایی نزدیک به هم هستند، در حوزه معنایی خود، با یکدیگر ارتباط دقیق و ظریفی پیدا می کنند ودقت در استعمال این الفاظ و کشف نسبت میان آنها، فرد را به شناخت نزدیکتری نسبت به مراد متکلم حکیم قرآن میرساند. از جمله این الفاظ واژگان صدر و قلب و فواد است. این پژوهش با دقت در استعمال این الفاظ در سیاق آیات و بر اساس روش «تحلیل متن» در علم «معناشناسی» با رویکرد «هم زمانی» و با تمرکز بر مفاهیم عرفی «صدر» و «قلب» و «فواد» در متون دینی، به کشف نسبت میان آنها پرداخته است. بر این اساس میتوان گفت که، صدر به عنوان پیشدار و جلودار نفس آدمی است و اولین مرحله برخورد نفس با اشیاء به وسیله صدر او اتفاق می افتد. پس از تلاقی نفس با اشیاء، آن عضوی که متصدی توجه نفس آدمی به اشیاء است، قلب اوست. و سپس اگر قلب در اثر توجهبه درکی از واقعیت شیء دست یابد از آن به فواد تعبیر میشود.

  کلیدواژگان: معناشناسی، قرآن، صدر، قلب، فواد
|
 • Seyed Mahmood Tabatabaei*, Roholah Dehghani Pages 5-30

  In the Quran, some words and sentences and even some stories have been repeated in one or more chapters in various ways that scientists, researcher and literary scholars consider one of the most basic components of the Holy Quran's expressive style and represent the miracle of the Quran. The interpretation and arrangement of the words, sentences, and context verses imply that God Almighty has a specific purpose and goal behind avery word and expression, though repeated, with the exact same purpose of telling even a seemingly identical story. But, some historians have cited the structure of repetition in the Quran as one of its disadvantages and believe that repetition of one thing in different suras indicates that the verses are scattered and the Quranic message is repeated, so that the reader reads a large sura, no need to read any other surah that the author of 'The Quran Criticism' has addressed .In fact, the group is asking to question the eloquence of the Quran and to believe that the terms and vocabulary of this book are repetitive and inconsistent with its expressive miracle. In the repetition of the Quran, the sentences, the sentences, and the repetition of the Quran are part of the verbal repetition of the rhetorical and artistic aspect of the Quran. Part of it is about content repetition. This type of repetition in the Quran has come for purposes such as preaching, encouraging, threatening, penetrating into the minds, expressing the greatness of something like the day of Judgment and warning the believers and so on. Therefore, repetition in the Quran is not only a manifestation of rhetoric but also is a sign of the rhetorical miracle of the Quran.

  Keywords: Holy Quran, repetition, secrets of Repetition, Quran critisim, Soha, Being of Duplicity
 • Gholamreza Mohammadzadeh*, Mohhamad Hosein Elahizadeh Pages 31-48

  One of the issues that make the mental efforts of intellectuals and researchers of the Quran to the forefront is the language of the Quran. The background of this issue extends to the very existence of the Quran itself, and it requires a deep deliberation to unveil its face. So far the linguistics of the Quran has been extrapolated and has not studied or explored the Quran within itself and it is inadequate to say that we have become so engrossed in "language" that it has been forgotten that it is a search for the "language of the Quran" rather than "human language". The governing framework in this paper is reviewed and analysis of different approaches on the language of the Quran and finally by obtaining the Quran's view of these approaches; therefore, first the approach is analyzed, then we collect the verses that have been described as clearly or in some way about the above approach, and then we have inquired about the Quran according to all the verses. The Quran, through the studied approaches, rejected some, and in some cases it has found it inadequate but insufficient.

  Keywords: words of the Quran, revelation words, Quranic examples, Language of comprehensive supreme
 • Hussein Khakpour *, Asma Iranmanesh Pages 49-70

  Shahrestani is the owner of the book nations and Nahl and interpretation of Mafatih-ol-Asrar and Masabih-ol-Abrar is in its interpretation of narrations prophet's family especially Imam J.Sadegh (PBUH)use has. He claims that in pars Mafatiol-Asrar have been taken of prophet's family. The purpose of this paper is analyse the degree of reading of these discussions with the narratives of the prophet's family especially Imam J.Sadegh (PBUH). This paper deals with analytical-descriptive method with the interpretation of "Mafatihol-Asrar and Masabihol-Abrar" , which investigates the issues of Quranic Sciences in Shahrestani's interpretation ,that each of these discusions are considered as a Quranic science, including: descending of Quran, generic and specific, firm and similar, abrogated and paid. In many cases, the content of Alasrar is influenced by prophet's family especially Imam J. Sadegh (PBUH) , the readings sometimes explicit and syntax is complete and in some parts are similarity of implicit and in some cases is minor.

  Keywords: Imam Sadegh, Shahrestani, Quranic Science, Narratives, Mafatiol-Asrar, Masabihol-Abrar
 • Gholamreza Pishqadam * Pages 71-85
  One of the issues in the evolution of the humanities is the discussion of the impact of the beliefs and values ​​of the universe on the science production process. Are the beliefs of the universe influencing the knowledge that it researches? There are two conflicting theories among scholars.  Some believe that a scientist's value system and beliefs have no effect on the process of producing science, and some believe that a researcher's beliefs and beliefs are expressed in his works. In this study, the theory of those who believe in the influence of beliefs and values ​​in the production of science is strengthened by the analysis of the Qur'anic verses, and it is concluded that from the Qur'anic point of view, the value system and beliefs of the world are influential in his scientific output.And the humanities cannot be separated from the value system and the mental system of researchers and researchers. The emphasis of the verses of the Qur'an on the interplay of actions, attitudes, and insights with one another illustrates the fact that human perceptions are not interrupted by his values ​​and his values ​​are not independent of his perceptions.
  Keywords: Evolution of Humanities, Beliefs, Values, Quran, Understanding Truth, Production of Science
 • Seyedmahdi Ahmadi *, Abbas Esmaeelizadeh Pages 86-104

  One of the major issues disputed between Muslims and theologians is the nature of the revelation of the Prophet Muhammad, especially regarding the Prophet Muhammad 6. According to their effective factor, they are categorized in two divine and non-divine categories, and then they study the factors involved in the non-divine nature of revelation in two human and environmental-temporal factors, and then proceed with a critical approach to formulating theories. Depending on the characteristics of the Prophet (peace be upon him), the environment and time of the revelation, as well as the text of the Holy Quran, the non-revelation of the nature of revelation will be rejected. One of the major issues disputed between Muslims and theologians is the nature of the revelation of the Prophet Muhammad, especially regarding the Prophet Muhammad 6. According to their effective factor, they are categorized in two divine and non-divine categories, and then they study the factors involved in the non-divine nature of revelation in two human and environmental-temporal factors, and then proceed with a critical approach .

  Keywords: Orientalists, Revelation