فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی قزوین - سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 108، فروردین و اردیبهشت 1399)
 • سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 108، فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی آریاشکیب، بهمن میرزایی*، پیام سعیدی صفحات 2-13
  زمینه

   فعالیت ورزشی با محدودیت جریان خون (BFR) نقش موثری در سازگاری های عضله اسکلتی ایفا می کند؛ با این حال آثار این نوع فعالیت ورزشی بر پروتیین های مرتبط با دینامیک میتوکندری مشخص نیست.

  هدف

   هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت ورزشی هوازی با و بدون BFR بر پروتیین های دینامیک میتوکندری عضله اسکلتی انسان است. 

  مواد و روش ها:

   پژوهش حاضر از نوع کاربردی و نیمه تجربی بود و به لحاظ گردآوری داده ها، روش آزمایشی میدانی با طرح پیش آزمون  پس آزمون با یک گروه در دو روز مجزا به فاصله 10 روز به صورت سری با پنج مرد جوان و غیرورزشکار دانشگاه گیلان (سن 2/30±33/40 سال، وزن 64/49±79/10 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 2/27±26/24) که دو مداخله فعالیت ورزشی هوازی با محدودیت جریان خون (AE+BFR) و فعالیت ورزشی هوازی بدون محدودیت جریان خون (AE) را اجرا کردند. فعالیت ورزشی هوازی شامل پنج مرحله فعالیت دودقیقه ای و یک دقیقه استراحت بین هر مرحله بود که با و بدون BFR اجرا شد. برای اندازه گیری مقادیر پروتیینی میتوفیوژن 2 (MFN2) و پروتیین مرتبط با دینامین 1 (DRP1) عضله اسکلتی، از روش وسترن بلات استفاده شد. 

  یافته ها:

   سطوح پروتیینی MFN2 در هر دو مداخلهAE+BFR    (05/0±02/1 در برابر 03/0±77/0) و AE (08/0±65/0 در برابر 03/0±57/0) نسبت به پیش آزمون افزایش معنی داری داشت (0/05>P). همچنین، هر دو فعالیت AE+BFR (46/0±54/3 در برابر 66/0±01/5) و AE (38/0±38/3 در برابر 59/0±82/2) منجر به کاهش معنی دار DRP1 نسبت به پیش آزمون شدند (0/05>P). علاوه بر این، AE+BFR اثرات معنی داری بر افزایش MFN2 (01/0±24/0 در برابر 04/0±08/0) و کاهش DRP1 (22/0±46/1- در برابر 21/0±33/0-) نسبت به AE داشت (0/05>P). 

  نتیجه گیری: 

  براساس یافته ها، به نظر می رسد که فعالیت ورزشی هوازی با محدودیت جریان خون، محرکی قوی برای بهبود دینامیک میتوکندری عضله اسکلتی باشد.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی هوازی، محدودیت جریان خون، دینامیک میتوکندری، DRP1، MFN2
 • اویس گیلانیان امیری، معصومه حبیبیان* صفحات 14-23
  زمینه

   کیفیت ضعیف خواب ممکن است منجر به اختلالاتی در سلامت به واسطه افزایش وزن بدن و بافت چربی شود. فعالیت های جسمانی و یا ورزشی عواملی موثر بر کیفیت خواب و چاقی هستند. 

  هدف

   پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کیفیت خواب با شاخص توده بدن (BMI) در پسران دانشجو با و بدون فعالیت ورزشی منظم انجام شد.

  مواد و روش ها:

   جامعه آماری این مطالعه توصیفی تحلیلی شامل پسران دانشجو با و بدون فعالیت ورزشی منظم بود که با نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به ترتیب در دو گروه فعال (2/1±21/9=BMI) و غیرفعال (5/2±28/3=BMI) قرار گرفتند (50 نفر در هر گروه). از پرسش نامه پیتزبورگ برای تعیین کیفیت خواب استفاده شد. نمره کلی بالاتر از پنج به عنوان کیفیت ضعیف خواب در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون های یومن ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  60 درصد پسران دانشجو دارای کیفیت ضعیف خواب بودند و میانگین نمره کیفیت خواب گروه فعال در مقایسه با گروه غیرفعال پایین تر بود (0/001>P). به علاوه ارتباط معنی داری بین BMI با نمره کیفیت خواب در پسران (0/001>P) گروه غیرفعال (0/043=P) مشاهده شد، اما در گروه فعال این ارتباط معنی دار نبود.

  نتیجه گیری:

   فعالیت ورزشی می تواند یک عامل موثر در افزایش کیفیت خواب در نظر گرفته شود؛ بنابراین، استفاده از فعالیت جسمانی و یا تمرین ورزشی به عنوان یک درمان غیردارویی برای بهبود کیفیت خواب به افراد جوان دارای اضافه وزن توصیه می شود.

  کلیدواژگان: شاخص توده بدن، فعالیت ورزشی، کیفیت خواب
 • عباس احمدی*، لیلی یکه فلاح، آمنه باقری روچی، اعظم مولاپور، فرزانه سلیمانپوریان، مریم مافی، نازنین سلطانی، علی طارمیها صفحات 24-31
  زمینه

   آسیب های سوختگی یکی از مشکلات درمانی در کشورهای در حال توسعه است. علی رغم همه پیشرفت ها در زمینه شاهد و درمان زخم های سوختگی، عامل اصلی مرگ ومیر در بیماران دچار سوختگی عفونت های بیمارستانی است.

  هدف

   این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تعویض زودهنگام پانسمان پیوند پوست بر عفونت زخم سوختگی انجام شده است.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی روی 64 بیمار سوختگی بستری در بخش سوختگی بیمارستان شهید رجایی قزوین در سال 1396 انجام شد. در گروه مداخله پانسمان محل پیوند پوست و دهنده پوست یک روز و در گروه شاهد سه روز پس از جراحی تعویض شد. تحلیل داده ها با استفاده از مداخله های تی مستقل، کای دو و فیشر انجام شد. 

  یافته ها: 

  میانگین سنی بیماران در گروه مداخله 13/8±36/8 و در کنترل 14/3±40/4 سال بود. همچنین میزان درصد سوختگی در گروه مداخله 12/1 درصد و در گروه شاهد 14/5 درصد برآورد شد. نتایج مداخله دقیق فیشر نشان داد که توزیع فراوانی نتیجه کشت در دو گروه مداخله و شاهد متفاوت بوده و 7/8 درصد از کشت های ارسال شده از محل پیوند پوست و محل دهنده پوست در گروه شاهد مثبت گزارش شد؛ در صورتی که هیچ یک از نتایج کشت های ارسالی در گروه مداخله مثبت گزارش نشده است (0/03=P).

  نتیجه گیری:

   تعویض زودهنگام پانسمان پیوند پوست و دهنده پوست باعث کاهش عفونت در بیماران دچار زخم سوختگی می شود.

  کلیدواژگان: زخم سوختگی، عفونت، پانسمان پیوند پوست
 • اعظم جنتی اصفهانی*، ریحانه مهرابی، نعمت الله غیبی، رضا پایدار، معصومه علی اکبری، فاطمه سادات باقری، سمانه حشمتی، المیرا محمدی، زهرا سادات سیدی گیلوان، مهلا گنجی صفحات 32-43
  زمینه

   پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز به طور گسترده در تشخیص و درمان بیماری ها کاربرد دارند. با توجه به خطرات بالقوه این پرتوها، دوره های آموزش حفاظت از پرتوها، برای کارکنان عرصه پزشکی دارای اهمیت است.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی برنامه آموزشی یک روزه محافظت در برابر پرتوها، در افزایش دانش پرتویی پزشکان بود.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه توصیفی تحلیلی، دوازده پزشک (شش پزشک عمومی و شش متخصص غیررادیولوژیست) در برنامه آموزشی حفاظت در برابر اشعه که توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1397 برگزار شد، شرکت کردند. در این مطالعه از یک پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. پاسخ پزشکان به پرسش نامه، قبل و بعد از آموزش جمع آوری شد و تعداد پاسخ های صحیح داده شده، دارای اهمیت بود. با استفاده از آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار نمرات محاسبه شد. با آزمون ویلکاکسون نمره قبل و بعد از برنامه آموزشی مقایسه شد و ارتباط بین نمره پزشکان با جنس، سن، نوع تخصص و سابقه کار با آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی شد.

  یافته ها: 

  میانگین نمرات به دست آمده قبل و بعد از آموزش، از نمره کل هجده به ترتیب (3-11) 2/56±7/00 و (8-15) 2/31± 11/92 بود. نتایج نشان داد که با گذراندن این دوره آموزشی، اطلاعات پرتویی پزشکان به طور معنی داری افزایش یافت (0/001>P). اما بین سن، جنس، رشته تحصیلی و سابقه کار با نمره پزشکان، ارتباط معنی داری یافت نشد.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که دوره آموزش حفاظت پرتویی توانسته در افزایش اطلاعات پرتویی پزشکان موثر واقع شود. با توجه به اهمیت موضوع، می توان این آموزش ها را در یک جامعه بزرگ تر از پزشکان اجرا کرد.

  کلیدواژگان: پزشکان، اثربخشی آموزش، حفاظت پرتویی
 • رضا ضیغمی، سید محسن ضمیر، امیر جوادی، طاهره محمودی* صفحات 44-55
  زمینه

   عدم پذیرش رژیم دارویی در بین بیماران دارای اختلال روانی امری رایج است. عدم پذیرش رژیم دارویی در این بیماران منجر به تشدید علایم، عود، بستری مجدد بیمار، کاهش عملکرد و افزایش خطر مرگ شود. 

  هدف

   این مطالعه با هدف بررسی میزان پذیرش رژیم دارویی از دیدگاه خانواده و بیماران دارای اختلال روانی بیمارستان 22 بهمن استان قزوین در سال 1396 انجام گرفت.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 102 بیمار مبتلا به اختلال روانی بستری در بخش های روان پزشکی و 102 نفر از افراد آگاه خانواده های آنان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده از پرسش نامه مشخصات فردی، پذیرش رژیم دارویی موریسکی توسط بیمار و یکی از افراد خانواده استفاده شد.

  یافته ها:

   میانگین نمره پرسش نامه موریسکی بیماران 5/8 با انحراف معیار 1/52 با دامنه (2-8) و میانگین نمره پرسش نامه موریسکی از نظر خانواده بیماران 5/09 با انحراف معیار 1/46 با دامنه (2-8) بود. با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مشخص شد رابطه مثبت و معنی داری بین نمره پرسش نامه موریسکی بیماران و خانواده ایشان وجود دارد.

  نتیجه گیری:

   خصوصیات فردی بیماران بر پذیرش دارویی آن ها صرف نظر از نوع و شدت بیماری تاثیر می گذارد؛ بنابراین باید به بیمار به عنوان تصمیم گیرنده فعال در همکاری با درمان توجه کرد. آموزش و توصیه های مفید کادر درمانی برای ارتقای آگاهی بیمار و خانواده وی درباره داروها و اثربخشی آن ها و نیز وضعیت ناشی از بیماری ضروری است.

  کلیدواژگان: اختلال روانی، پذیرش دارویی، دیدگاه، خانواده
 • زهرا طیبی میانه، مریم آزادی، سیده زهرا حسینی گل افشانی، فرنوش رشوند* صفحات 56-67
  زمینه

   دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد ابزارهای مهمی در افزایش کیفیت کار بالینی پرستاران هستند.

  هدف

   این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل پرستاری مبتنی بر شواهد، بر کیفیت مراقبت از بیماران جراحی مغز و اعصاب بستری در بخش مراقبت ویژه در شهر قزوین، طراحی شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه تجربی (1398) روی 54 پرستار (گروه مداخله و شاهد) بخش آی سی یو جراحی مغز و اعصاب، در دانشگاه علوم پزشکی قزوین و از طریق نمونه گیری آسان انجام شد. مداخله شامل آموزش دستورالعمل پرستاری مبتنی بر شواهد و اجرای آن توسط پرستاران بود. قبل و دو ماه بعد از مداخله در هر دو گروه کیفیت مراقبت پرستاران توسط چک لیست استانداردهای مراقبت پرستاری مورد سنجش قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه جمعیت شناختی و چک لیست 37موردی استانداردهای مراقبت پرستاری آنا بود. داده ها با نسخه 21 نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: 

  میانگین نمره کیفیت مراقبت پرستاری دو گروه قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (0/05P).

  نتیجه گیری:

  نتایج نشان داد اجرای دستورالعمل مراقبت پرستاری مبتی بر شواهد سبب بهبود کیفیت مراقبت پرستاری می شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود آموزش مدون دستورالمعل پرستاری مبتی بر شواهد در دستور کار واحد آموزش بیمارستان و معاونت های مرتبط قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، مراقبت مبتنی بر شواهد، بیماران جراحی مغز و اعصاب، کیفیت مراقبت
 • اکرم شاهرخی، مهدی رنجبران، سمیه زارعی* صفحات 68-79
  زمینه

   شناسایی درست انتظارات اعضای خانواده بیماران بستری در بخش آی سی یو یک ضرورت برای پرستاران است. 

  هدف

   این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه انتظارات خانواده بیماران بستری در بخش های آی سی یو، از نظر اعضای خانواده و پرستاران شاغل در این بخش ها انجام شد. 
  مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 147 خانواده بیمار و 137 پرستار بخش های آی سی یو بزرگسالان بیمارستان های  آموزشی قزوین در سال 1397 با روش نمونه گیری سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه مولتر جمع آوری شد و با آزمون های آماری تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که نمره کلی انتظارات و همه زیرمقیاس های آن در اعضای خانواده به طور معنی داری بیشتر از پرستاران است (0/001>P). همچنین نتایج نشان داد که درجه اهمیت و اولویت بندی انتظارات خانواده بیماران از نظر پرستاران و خانواده بیماران بسیار متفاوت است. دلیل بستری بیمار با نمره کل انتظارات و تمام خرده مقیاس ها، همچنین سابقه بستری عضو خانواده با خرده مقیاس های  اطلاعات و نزدیکی رابطه معنی دار نشان داد (0/05>P). در پرستاران، سن و سابقه خدمت آنان نیز با نمره خرده مقیاس های دست یابی به اطلاعات، اطمینان و راحتی رابطه معنی دار را نشان داد (0/05>P).

  نتیجه گیری:

   این مطالعه نشان داد نظرات خانواده بیماران و پرستاران در خصوص انتظارات خانواده بیماران بر هم منطبق نیست؛ بنابراین لازم است پرستاران انتظارات اعضای خانواده را نیز مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: انتظارات، خانواده بیماران، بخش مراقبت ویژه، پرستاران
 • سید رضا هاشمی*، هما داودی، الناز عربیان صفحات 80-93

  نوتریژنومیک، مطالعه اثرات تغذیه بر بیان ژن است که در مورد چگونگی تبدیل DNA به mRNA و سپس تبدیل mRNA به پروتیین بحث می کند و پایه ای برای درک فعالیت بیولوژیکی ترکیبات خوراکی است. دستکاری های تغذیه ای و رهیافت های تغذیه ای ابزارهای کلیدی برای تاثیرگذاری در بهبود عملکرد و سلامت موجودات هستند. امروزه ثابت شده است که تغذیه بهتر حیواناتی که برای تولید بیشتر انتخاب شده اند، تاثیر مفیدی بر عملکرد آن ها دارد. با وجود اهمیت این موضوع در سیستم های تولید، روش هایی که روشن شدن مکانیسم های مولکولی این تغییرات را به طور واضح شرح دهند، وجود ندارد. این مطالعه مروری به منظور بررسی میان کنش ژنتیک و تغذیه به عنوان رهیافت مولکولی در بیان ژن های دخیل در سلامت و رشد موجودات انجام شد. منابع صحیح و موثق از سال 1990 تا 2018 در پایگاه های اسکوپوس، پابمد، ساینس دایرکت، ایران مدکس، رساله های دکتری و گوگل اسکالر و با استفاده از کلیدواژه های نوتریژنومیکس، بیان ژن، مواد مغذی و فرموله کردن مواد غذایی جست وجو و بررسی شدند. در ابتدا تعداد 120 مقاله ارایه شده در کنفرانس ها از مطالعات خارج و درنهایت تعداد 58 مقاله بررسی شدند. مطالعات نوتریژنومیک روی حیوانات آزمایشگاهی و دام های مزرعه ای نادر است، اما اینکه بین تغذیه، ژنتیک، باروری و رشد ارتباط وجود دارد، تایید شده است. به همین جهت، استفاده از مواد مغذی ای که بتواند با تاثیر بر بیان ژن، باعث بهبود عملکرد و راندمان موجودات شود، در جیره نویسی به عنوان رهیافتی جدید در علم تغذیه ضروری می نماید.

  کلیدواژگان: نوتریژنومیک، بیان ژن، مواد مغذی، فرموله کردن مواد غذایی
|
 • Ali Aryashakib, Bahman Mirzaei*, Payam Saidie Pages 2-13
  Background

   Aerobic exercise with Blood Flow Restriction (BFR) plays an important role in skeletal muscle adaptation; however, the effects of this type of exercise on mitochondrial dynamics proteins are unclear. 
  Objective The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercise with and without BFR on mitochondrial dynamics proteins of human skeletal muscles.  

  Methods

   Participants were 5 young men (mean age, 33.4±2.30 years; mean weight, 79.64±10.49 kg; BMI, 26.24±2.27 kg/m2). They performed aerobic exercise with BFR (AE+BFR) and without BFR (AE) in two separate days at five 2-min sessions and 1 min rest between the sessions. Western Blot method was used to measure the protein levels of Mitofusin 2 (MFN2) and Dynamin-Related Protein 1 (DRP1) in skeletal muscles. 

  Findings

   AE+BFR (1.02±0.05 vs. 0.77±0.03) and AE (0.65±0.08 vs 0.57±0.03) significantly increased the mean MFN2 protein level compared to the pre-test mean values (P<0.05). AE+BFR (3.54±0.46 and 5.01±0.66) and AE (3.38±0.38 vs. 2.82±0.59) also significantly reduced the mean DRP1 level (P<0.05). Moreover, AE+BFR had greater significant effect on the mean levels of MFN2 (0.24±0.01 vs. 0.08±0.04) and DRP1 (-1.46±0.22 vs. -0.33±0.12) compared to AE (P<0.05).

  Conclusion

   It seems that aerobic exercise with BFR is a strong stimulant for the improvement of skeletal muscle mitochondrial dynamics.

  Keywords: Aerobic exercise, Blood flow restriction, Mitochondrial dynamics, Dynamin-related protein 1, Mitofusin 2
 • Oveys Gilanian Amiri, Masomeh Habibian* Pages 14-23
  Background

   Poor Sleep Quality (SQ) may lead to health problems through an increase in body weight and adipose tissue. Physical activity and or exercise are effective factors in SQ and obesity. 
  Objective The current study aimed to investigate the relationship of SQ with Body Mass Index (BMI) in male college students with and without regular exercise.

  Methods

   In this descriptive-analytical study, 100 male college students with and without regular exercise were selected using a purposive and convenience sampling method and divided into two groups of active with normal weight (n=50, BMI=21.9±1.2 kg/m2) and inactive with overweight (n=50, BMI=28.3±5.2 kg/m2) groups. The Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire was used to measure SQ, where a total score of more than 5 indicates a poor SQ. The data were analyzed using Spearman correlation and Mann-Whitney U tests.

  Findings

   Sixty percent of the students had a poor SQ. The mean score of SQ in the active group was significantly lower than in the inactive group (P<0.001). Moreover, the results showed a significant correlation between the SQ and BMI in overall (P<0.001) and in the inactive group (P=0.043), but not in the active group.

  Conclusion

   Exercise is an effective factor for improving the SQ. Therefore, physical activity/exercise is recommended as a non-pharmacological therapy to improve SQ in overweight young men.

  Keywords: Body mass index, Exercise, Sleep quality
 • Abbas Ahmadi*, Leili Yekefallah, Amaneh Bagheri Ruche, Azam Molapour, Farzaneh Soleymanpouryian, Maryam Mafi, Nazanin Soltani, Ali Taremiha Pages 24-31
  Background

   Burn injuries are one of the medical problems in developing countries. Despite the progress in burn wound treatment, the leading cause of death in patients with burns is hospital-acquired infection. 

  Objective

   The aim of this study was to determine the effect of early change of skin graft dressing on the burn wound healing.

  Methods

   This Randomized clinical trial was conducted on 64 burn patients admitted to the burn ward of Shahid Rajaei Hospital in 2017. In the test group (Mean±SD of age=36.8±13.8 years), the skin graft and donor dressing were changed one day after; and in the control group (Mean±SD of age=40.4±14.3 years), three days after the surgery. Data were analyzed by paired t-test, independent t-test and ANOVA.

  Findings

   The percentage of burn in the intervention group was 12.1%, and in the control group 14.5%. Chi-square test results showed that the culture results was different in the control and test groups; 7.8% of the cultures taken from the skin graft and donor sites were positive in the control group, while none of them were reported positive in the test group.

  Conclusion

   Early change of the skin graft and donor dressing reduces infection in patients with burn injuries.

  Keywords: Burn wound, Infection, Skin graft dressing
 • Azam Janati Esfahani*, Reihaneh Mehrabi, Nematollah Gheibi, Reza Paydar, Masoome Aliakbari, Fateme Sadat Bagheri, Samane Heshmati, Elmira Mohammadi, Zahra Sadat Seyedi Gilavan, Mahla Gangi Pages 32-43
  Background

   Ionizing and non-ionizing radiation are widely used in the diagnosis and treatment of diseases. Considering the potential risks of radiation, radiation safety training courses are important for medical staff.

  Objective

   The aim of this study was to investigate the effectiveness of one-day radiation safety training program in increasing the radiation safety knowledge of physicians.

  Methods

   In this descriptive-analytical study, subjects were 12 physicians (6 general practitioners and 6 non-radiologist specialists) participated in the training program organized by Qazvin University of Medical Sciences in 2018. A researcher-made questionnaire was used for surveying physicians before and after the training. The mean and standard deviation of the scores were first calculated. Then, the pre- and post-test scores were compared using Wilcoxon signed-rank test, and the correlation of these scores with their age, gender, expertise area, and work experience was examined by Spearmanchr('39')s correlation test.

  Findings

   The mean total scores of the physicians before and after training were 7.00±2.56 (ranged 3-11) and 11.92± 2.31 (ranged 8-15) out of 18, respectively. The radiation safety knowledge of physicians significantly increased after training (P<0.001). No significant relationship was found between their scores and their age, gender, expertise area and work experience.

  Conclusion

   The radiation safety training program was effective in increasing the radiation safety knowledge of physicians and it can be used for a larger community of physicians.

  Keywords: Physician, Training, Radiation safety
 • Reza Zeighami, Seyyed Mohsen Zamir, Amir Javadi, Tahereh Mahmoudi* Pages 44-55
  Background

   Medication non-adherence is common among patients with mental disorders. It can lead to worsening symptoms, recurrence, re-hospitalization, decreased performance, and increased risk of death.

  Objective

   This study aimed to evaluate the medication adherence from the viewpoints of family and patients with mental disorders.

  Methods

   In this descriptive-analytical study, 102 patients with mental disorders admitted to psychiatric wards of 22 Bahman Hospital in Qazvin province and 102 of their family members were selected using by a convenience sampling method in 2017. In order to collect data, a demographic form and Morisky Medication Adherence Scale (MMAS) were completed by the patients and one of their family members. Data were analyzed in SPSS V. 24 software.

  Findings

   The mean MMAS score of patients was 5.8±1.52 and for their families, it was 5.9±1.46 (in a range of 2-8). Using the Spearman correlation coefficient, results showed a significant and positive correlation between the MMAS scores of patients and their families.

  Conclusion

  Demographic characteristics of patients affect their medication adherence regardless of the type and severity of their disease. Therefore, the role of the patient as an active decision-maker in treatment should be considered. Training and useful advices from medical staff are essential to raise the awareness of the patients and their families about medications and their effectiveness as well as the condition caused by the disease.

  Keywords: Mental disorder, Adherence, Viewpoints, Family
 • Zahra Tayebi Myaneh, Maryam Azadi, Seyedeh Zahra Hosseinigolafshani, Farnoosh Rashvand* Pages 56-67
  Background

   Evidence-based nursing care guidelines are important tools for increasing the quality of nurses’ clinical work.

  Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of implementing evidence-based nursing care guidelines on the quality of care of patients admitted to the Neurosurgical Intensive Care Units (NICUs).

  Methods

   This is a quasi-experimental study on 54 nurses in NICUs of hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences selected using a convenience sampling technique and divided into two groups of intervention and control. The intervention included the teaching of evidence-based nursing guidelines and their implementation by the nurses. Before and two months after the intervention, the demographic characteristics and the quality of nurses’ patient care in both groups was evaluated by using a demographic form and a standard checklist with 37 items designed based on the standards of practice for All Registered Nurses (ANA). Data were analyzed in SPSS software using descriptive statistics (Mean±SD), and paired t-test, independent t-test and chi-square test.

  Findings

   The mean score of nursing care quality in the two groups was not significantly different before intervention (P>0.05). After intervention, the mean score was 25.11±6.2 in the intervention group and 20.29±5.3 in the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05).

  Conclusion

   Implementation of evidence-based nursing care guidelines can improve the quality of nursing care. Therefore, it is recommended that the teaching of evidence-based nursing care guidelines should be on the agenda of the hospitals’ education unit and related departments.

  Keywords: Nursing education, Evidence-based care, Neurosurgical patients, Quality of care
 • Akram Shahrokhi, Mahdi Ranjbaran, Somayeh Zarei* Pages 68-79
  Background

   Properly identifying the expectations of family members of patients admitted to Intensive Care Units (ICUs) is a necessity for nurses. 
  Objective The present study aimed to determine and compare the expectations of ICU patients’ families according to the perceptions of ICU nurses and family members.

  Methods

   In this descriptive-analytical study, 147 families of ICU patients and 137 ICU nurses of hospitals in Qazvin were selected as study samples through a census method. Data were collected using Molter’s Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI), and data analysis was performed using the Pearson correlation test, one-way ANOVA and chi-square at a significant level of P<0.05.

  Findings

   The overall score of CCFNI and its subscales for the family members were significantly higher than in the nurses (P<0.001). The degree of importance and prioritization of family expectations were different between patients’ families and nurses. The reason for patient hospitalization had a significant association with the overall score of CCFNI and its subscales. Moreover, the family history of hospitalization showed a significant correlation with the CCFNI subscales of information and proximity (P<0.05). The age and work experience of nurses had a significant association with the CCFNI subscales of information, assurance, and comfort (P<0.05).

  Conclusion

   Family members of ICU patients and nurses have different perceptions of the expectations of patients’ families. Nurses need to consider the expectations of patients’ family members.

  Keywords: Expectations, Patient’s family, Intensive care unit (ICU), Nurses
 • Seyed Reza Hashemi*, Homa Davoodi, Elnaz Arabiyan Pages 80-93

  Nutrigenomics is the study of the effect of nutrition on gene expression which discusses how DNA is converted to mRNA and then converted mRNA to protein, and is the basis for understanding the biological activity of edible compounds. Nutritional manipulations and nutritional approaches are key tools to influence the performance and health of organisms. Today, it has been shown that better nutrition of animals selected for further production has a beneficial effect on their function. Despite the importance of this issue in production systems, there are no ways to clearly explain the molecular mechanisms of these changes. This review study aimed to investigate nutrigenomics as a molecular approach to the expression of genes involved in the health and growth of organisms. Searching was conducted in Scopus, PubMed, ScienceDirect, IranMedex, and Google Scholar databases on the studies conducted during 1990-2018 by using the keywords: “nutrigenomics”, “gene expression”, “nutrients”, “food formulation”. Initial stage yielded 120 articles. After excluding conferences papers, 58 remained for the final review. There are a limited number of nutrigenomics studies on the laboratory and farm animals, but it has been confirmed that there is an association between nutrition, genetics, fertility and growth. Therefore, the use of nutrients that can express gene expression in a way that improves the function and efficiency of organisms is essential in feed formulation as a new approach in nutrition.

  Keywords: Nutrigenomics, Gene expression, Nutrients, Food formulation