فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک - سال سی و سوم شماره 7 (پیاپی 128، پاییز 1399)
 • سال سی و سوم شماره 7 (پیاپی 128، پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمدحسین فلاح مهرابادی*، علیرضا باهنر، حبیب الله حاجی عبدالوهاب، فرشاد تهرانی، نجمه معتمد، آرش قلیانچی لنگرودی، زهرا برادران سید صفحات 2-7

  نیوکاسل یکی از مهم ترین بیماری های اقتصادی و معضلات صنعت طیور در کشور می باشد. اساس تشخیص بیماری، علایم بالینی و کالبدگشایی،  روش های آزمایشگاهی (جداسازی ویروس، آزمون های سرولوژی و تکنیک های مولکولی) می باشد.  هدف از مطالعه بررسی روش های تشخیص و نحوه تحلیل نتایج آزمایشگاهی بیماری نیوکاسل و میزان شیوع نیوکاسل در بین موارد ارجاعی در آزمایشگاه ها می باشد. مطالعه به صورت توصیفی و بر اساس نظر کارشناسان خبره و  طراحی پرسشنامه ای در سال 1393 انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل متغیرهای کیفی، فراوانی نسبی و برای متغیرهای کمی میانگین و فاصله اطمینان محاسبه شد. جهت بررسی معنی دار بودن نسبت متغیرهای بررسی شده از آزمون مربع کای استفاده شد. 05/0>P سطح معنی داری آماری در نظر گرفته شد. در 80 درصد موارد ملاک تشخیص،آزمایش سرولوژی به فاصله دو هفته می باشد. فقط 23% از روش های مولکولی استفاده می کنند. 87% کارشناسان آزمون HI را به ELISA ترجیح می دهند. در 6/58% آزمایشگاه ها از آنتی ژن با توان 4 واحد برای HI استفاده می کنند. بیشتر کارشناسان برای مزارع گوشتی عیار 6، مزارع تخمگذار عیار 8 و مزارع مادر  عیار 9 را به عنوان عیار مشکوک در نظر می گیرند. در سال 1392 از  موارد ارجاعی بیماری تنفسی چندعاملی 44%  نیوکاسل بوده است و40% از موارد ارجاعی به عنوان نیوکاسل، نیوکاسل مثبت بودند. در مواردی که داده های کافی از مزرعه در دسترس نباشد، برای ارزیابی اولیه از وضعیت بیماری، روندهای تشخیص، ارزیابی عوامل خطر، توجه به نظر کارشناسان در ارایه الگوهای پیشگیری بیماری می تواند موثر واقع گردد.

  کلیدواژگان: بیماری نیوکاسل، کارشناسان خبره، تشخیص، ایران
 • مهسا رسا ایزدی، محمدسالار معینی، محسن افشارمنش، هادی توکلی، محمدخواجه بمی* صفحات 8-16

  این پژوهش با هدف بررسی اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی موسیر در مقایسه با آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول بر عملکرد، فراسنجه های خونی، جمعیت میکروبی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی انجام شد. این مطالعه با 200 قطعه جوجه ی یک روزه (راس 308) در قا لب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل: شاهد (جیره پایه بدون افزودنی)، و جیره پایه حاوی سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی موسیر (150، 300 و 450 میلی گرم در کیلوگرم جیره) و آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول (500 میلی گرم در کیلوگرم جیره) بودند. در بازه سنی  25 تا 42 روزگی استفاده از 450 میلی گرم در کیلوگرم عصاره موسیر سبب بهبود افزایش وزن روزانه بدن و ضریب تبدیل خوراک نسبت به تیمار شاهد و آنتی بیوتیک شد (05/0>P). فراسنجه های خونی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. شمار باکتری های لاکتوباسیل ایلیوم در جوجه های تغذیه شده با 450 میلی گرم در کیلوگرم عصاره موسیر بیشتر از جوجه های مربوط گروه آنتی بیوتیک بود (05/0>P). طول پرزها در تیمار دریافت کننده 450 میلی گرم در کیلوگرم عصاره موسیر نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (05/0>P). بر اساس نتایج این آزمایش، استفاده از عصاره موسیر (450 میلی گرم در کیلوگرم) سبب بهبود عملکرد، جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی شد.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، جوجه گوشتی، طول پرز، عصاره موسیر، لاکتوباسیلوس
 • علیرضا پردیس*، لیدا عبدالمحمدی خیاو صفحات 17-30
  کلستریدیوم پرفرینجنز یک باکتری گرم مثبت که براساس چهار توکسین اصلی آلفا، بتا، اپسیلون و یوتا به پنج تیپ A تا E تقسیم می شود. توکسین اپسیلون از توکسین های قوی کلستریدیایی و توکسین اصلی تیپ های B و D و عامل بیماری گاز گانگرن درانسان و آنتروتوکسمی در دام است. ارزیابی ایمنی ناشی از واکسن که در پیش گیری از این بیماری از اهمیت خاصی برخودار بوده که در فارماکوپه روش (SN (Serum neutralization test برای آن پیشنهاد گردیده است. هدف این پژوهش ارزیابی تست الایزا به عنوان روشی جایگزین برای اندازگیری آنتی توکسین اپسیلون می باشد. ابتدا تست اندازه گیری توانایی واکسن به روش معمول انجام یافته و سرم های اخذ شده با هر دو روش معمول و الایزای غیرمستقیم بررسی گردید. میزان cut off کنترل منفی در تست الایزا 42/0 برآورد شد و نتایج آزمون کراس نشان داد که سیستم الایزا برای توکسین اپسیلون اختصاصی عمل می نماید نتایج این پژوهش ارتباط معنی داری بین این دو تست در موارد واکسینه شده با نمونه فرمانتور نشان داد. آنالیز رگرسیون خطی، همبستگی 84/0 با P≤0.01 را نشان داد. در نهایت پیشنهاد گردید از تست الایزا به عنوان جایگزینی برای ارزیابی سطح ایمنی حیوانات آزمایشگاهی استفاده نمود. اگرچه برای استفاده در حیوانات هدف نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: الایزای غیر مستقیم- واکسن آنتروتوکسمی- کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ D، آنتی توکسین اپسیلون، Serum neutralization test
 • محمدرضا اسدی*، مازیار تقوی، علی کلانتری حصاری، بهناز قربان زاده صفحات 31-40
  جلوگیری از ورود بافت های غیر مجاز (مانند پوست، استخوان، غضروف، سویا و...) در تولید فرآورده های گوشتی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این امر بیشتر به منظور شناسایی واحدهای تولیدی متخلف و افزایش اعتماد مصرف کنندگان در رابطه با فرآورده های گوشتی انجام می گیرد. به منظور کنترل مواد تشکیل دهنده این محصولات همراه آزمون های شیمیایی باید از روش بافت شناسی بهره برد. هدف از تحقیق حاضر بررسی توان آزمون بافت شناسی در کاهش تخلفات استفاده از بافت های غیرمجاز در فرآورده های گوشتی (سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب لقمه و ناگت) بود. برای این منظور در بازه زمانی سه سال، از ابتدای نیمه دوم سال 1393 تا آخر نیمه اول سال 1396 نمونه های ارسالی به سه آزمایشگاه فعال در زمینه تشخیص بافت های غیرمجاز در سه استان تهران، البرز و اصفهان مورد ارزیابی و ثبت نتایج قرار گرفتند. نتایج نهایی حاصل از ثبت داده ها پس از پایان دوره سه ساله توسط نرم افزارهای آماری مورد ارزیابی و نتایج در قالب نمودار و جدول نشان داده شدند. نتایج نشان دهنده کاهش محسوس استفاده از بافت های غیرمجاز در طول دوره آزمون بود. با ارایه یافته های حاصل از این تحقیق می توان بیان داشت که آزمون بافت شناسی به عنوان یک آزمون تشخیصی به خوبی توانسته بود نقش بازدارندگی خود در استفاده از بافت های غیرمجاز در فرآورده های گوشتی را ایفا کند.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، بافت های غیرمجاز، فرآورده های گوشتی
 • سهیلا صرامی، حمیدرضا سیدآبادی*، سید عبدالله حسینی، محسن براتی صفحات 41-48
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از جاذب مایکوتوکسین Toxeat® در کاهش اثرات منفی افلاتوکسین به روی بیان ژن های INFγ و INFα  و غلظت سرمی IL2 و IL6 در جوجه های گوشتی می باشد. تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی سویه کاب 500 ، به صورت تصادفی در شش تیمار در پنج تکرار و10 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار 1: جیره پایه(NC)، تیمار 2: جیره پایه +1 میلی گرم برکیلوگرم آفلاتوکسین (PC)، تیمار 3: PC+g/kg 1 از Toxeat® ، تیمار4: +PC g/kg 2 از Toxeat® ، تیمار5: PC + g/kg 3 از Toxeat®، تیمار6: PC + g/kg 1 از Toxeat® بدون بخش غیرآلی (هیدرات سدیم-کلسیم آلومینوسیلیکات). در پایان 42 روزگی به منظور بررسی تغییرات بیان ژن های INFγ و INFα، 3 نمونه بافت کبد از هر تیمار جمع آوری شد. پس از استخراج RNA از بافت کبد رونویسی معکوس به عمل آمد. نتایج تحقیق نشان داد که بیان ژن های INFγ ، INFα در همه تیمارهای آزمایشی با یکدیگر متفاوت است به طوری که بیان ژن INFγ در تیمار 3 در مقایسه با سایر تیمارها به طور معنی داری افزایش دارد (05/0>P). همچنین بیان ژن INFα در تیمارهای دریافت کننده جاذب مایکوتوکسین Toxeat® در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری افزایش نشان داد(05/0>P). در بررسی میزان غلظت سرمی IL6، تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده شد(05/0>P) ولی در میزان غلظت سرمی IL2 اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0<P) . به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد مکمل سازی جیره با جاذب مایکوتوکسین Toxeat® می تواند با کنترل اثرات سوء افلاتوکسین، بر روی بیان ژن و تولید و ترشح سیتوکین موثر بوده و در نتیجه با بهبود پاسخ سیستم ایمنی باعث کاهش تلفات جوجه های گوشتی شود.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، جاذب مایکوتوکسین Toxeat®، بیان ژن، سیستم ایمنی، جوجه گوشتی
 • سعیده اسکندری نسب، محمدرضا بحرینی بهزادی، زهرا رودباری* صفحات 49-58
  هدف علم اصلاح نژاد بهبود ژنتیکی صفات تولیدی است که تاثیر شگرفی بر سودآوری واحدهای دامپروری دارند. یکی از این صفات تولید شیر است که شیر علاوه بر اینکه غذای کاملی است منبع تامین پروتیین و کلسیم در تغذیه انسان به شمار می رود. یک راهکار مناسب برای بهبود این صفت شناسایی ریزRNAهایی است که بر تولید و ترکیب شیر تاثیرگذار هستند. ریزRNAها قطعات تک رشته ای و کوتاه RNA با طولی حدود 22 نوکلیوتید هستند که در تمام سلول ها و مایعات بدن مثل خون و شیر حضور دارند. در این مطالعه برای بررسی چگونگی اثر ریزRNA بر فرآیند تولید شیر داده های پروفایل بیان ریزRNA مربوط به بافت پستانی گاو از پایگاه داده ArrayExpress استخراج گردید. با نرم افزار GEO2R آنالیز بیان داده ها انجام شد. سپس با استفاده از نرم افزار miRwalk و targetscan ژن های هدف ریزRNAها شناسایی شدند. بعد از شناسایی ژن های هدف از نرم افزار DAVID جهت انجام واکاوی هستی شناسی و شناسایی مسیرهای متابولیکی مرتبط با ژن های هدف استفاده شد. در نهایت رسم شبکه ژن های هدف و واکاوی شبکه ژنی با استفاده از نرم افزار Cytoscape انجام شد. در این مطالعه 18 ریزRNA دارای fold change بالاتر از 2 بوده و 5 ریز RNA دارای fold change کمتر از 2 شناسایی شد که کنترل کننده بیان 936 ژن هدف می باشند. مهم ترین مسیرهای شناخته شده موثر بر فرآیند تولید شیر که ژن های شناسایی شده فوق در تنظیم فعالیت آن ها دخالت دارند عبارتند از مسیرهای سیگنالینگ: TGFB، WNT، MAPK، mTOR، PI3k-Akt، انسولین و پرولاکتین. نتایج این بررسی می تواند اطلاعات تکمیلی برای درک ارتباط ژن های موثر و عملکردهای بیولوژیکی آن ها در فرآیند تولید شیر را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: ریز RNA، سیستم بیولوژیکی، شبکه ژنی، گاو شیری
 • مسعود دیدارخواه، عیسی دیرنده*، فرشته جمیلی صفحات 59-68
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح متفاوت رگولین به همراه جیره های متفاوت فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش های بلوچی در قالب طرح کاملا" تصادفی با 5 تیمار 8 راسی انجام شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: گروه 1- (جیره پایه بدون رگولین و جیره فلاشینگ)، گروه2- (سطح 1 رگولین+ جیره فلاشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی)، گروه 3- (سطح 2 رگولین+ جیره فلاشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا)، گروه4- (سطح 1 رگولین+ جیره فلاشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا)، گروه 5- (سطح 2 رگولین + جیره فلاشینگ حاوی 4 درصد روغن ماهی)، بودند. طول دوره مصرف جیره فلاشینگ 25 روز در نظر شد(10 روز قبل از قوچ اندازی تا 15 بعد از قوچ اندازی). در فاصله بین روزهای 70 تا 90 روز بعد از زایش به محض مشاهده رفتار فحلی، میش ها، عملیات قوچ اندازی انجام شد. آزمایش اولتراسونوگرافی جهت بررسی تعداد فولیکول های گراف و جهت تشخیص آبستنی، 34 روز بعد از قوچ اندازی انجام شد. بعد از زایش نیز فراسنجه های تولیدمثلی نظیر نرخ بره زایی (بره های متولد شده به میش های زایمان کرده) و دوقلوزایی (تعداد میش های دوقلوزا به میش ها زایمان کرده) و مرده زایی(بره های مرده متولد شده به میش های زایمان کرده) محاسبه شد. نتایج مربوط به نرخ تخمک ریزی، نرخ آبستنی، نرخ مرده زایی و نرخ بره زایی بین گروه های مختلف اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0>P) بیشترین نرخ تخمک ریزی (100درصد)، نرخ آبستنی (100درصد) و نرخ بره زایی (125 درصد) و کمترین نرخ مرده زایی (صفردرصد) مربوط به گروهی بود که دو سطح ملاتونین و جیره فلاشینگ حاوی 4 درصد روغن سویا مصرف کرده بودند و با گروه شاهد اختلاف معنی داری داشتند (05/0>P)نتایج فاصله قوچ اندازی تا فحلی بین تیمارها اختلاف معنی داری نداشت. نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های گراف در تخمدان میش ها در زمان فحلی و تعداد جسم زرد 10 روز بعد از قوچ اندازی نشان داد که استفاده از ملاتونین در خارج از فصل تولیدمثل باعث افزایش تعداد فولیکول های گراف در زمان فحلی گردید و با گروه شاهد (فاقد ملاتونین) اختلاف معنی داری داشت (05/0>P).
  کلیدواژگان: ملاتونین، روغن، بره بلوچی، تخمک گذاری
 • رضا مسعودی*، احمد زارع شحنه، نادر اسدزاده صفحات 69-75
  هدف از اجرای این طرح بهبود بازده باروری اسپرم در گوسفند با افزودن آنتی اکسیدان گلوتاتیون به محیط انجماد بود. در این آزمایش اسپرم از 5 راس قوچ نژاد زل جمع آوری به رقیق کننده های حاوی صفر، 5/0، 1، 2، 4 و 8 میلی مولار گلوتاتیون اضافه و سپس منجمد شدند. در مرحله ارزیابی آزمایشگاهی کیفیت اسپرم، اسپرم های منجمد مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفتند و فراسنجه های حرکتی، زنده مانی، سلامت غشا، مورفولوژی، سلامت آکروزوم، فعالیت میتوکندری و میزان لیپید پراکسیداسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از 4 میلی مولار گلوتاتیون منجر به بهبود جنبایی کل، جنبایی پیشرونده، سلامت غشا، فعالیت میتوکندری، سلامت آکروزوم، زنده مانی و کاهش آپوپتوزیس و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی در اسپرم منجمد قوچ پس از یخگشایی شد. استفاده از تیمار 8 میلی مولار گلوتاتیون منجر به کاهش کیفیت اسپرم پس از یخگشایی شد و استفاده از آنتی اکسیدان گلوتاتیون تاثیری بر مورفولوژی اسپرم پس از فرایند انجماد-یخگشایی نداشت. در نتیجه استفاده از تیمار 4 میلی مولار آنتی اکسیدان گلوتاتیون می تواند راهکاری در جهت بهبود بازده باروری اسپرم قوچ پس از فرایند انجماد-یخگشایی باشد.
  کلیدواژگان: انجماد اسپرم، ارزیابی اسپرم، گلوتاتیون، قوچ
 • مهدی خدایی مطلق*، مهدی میرزایی صفحات 76-83
  نشخوارکنندگان کوچک یکی از اصلی ترین منابع درآمد در معیشت دامداران روستایی می باشد. تغذیه از مهم ترین عوامل موثر در حفظ درآمد پایدار در این صنعت محسوب می شود. مطالعه حاضر باهدف بررسی اثرات افزودن مکمل بیورومینا بعنوان یک مکمل پروبیوتیکی در سطوح مختلف بر عملکرد، رشد و فراسنجه های خونی در بره های فراهانی طراحی شد. بره ها در سه گروه مختلف بشرح ذیل تقسیم شدند: گروه اول: شاهد (بدون افزودنی)، تیمار یک: یک گرم پروبیوتیک بیورومینا (سطح پایین)، تیمار دو: دو گرم پروبیوتیک بیورومینا (سطح بالا). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح بالای بیورومینا اثر منفی بر متابولیت های خونی بخصوص آنزیم های کبدی (آلکالین فسفاتاز) و گلوکز داشت. این اثرات شبیه اثرات دوگانه یا دوفازی هورمسیس بود و در نتیجه بره های دریافت کننده بیورمینا در سطح بالا نسبت به سایر گروه ها میانگین افزایش وزن روزانه، وزن نهایی و کارآیی خوراک پایین تری داشتند. به هر حال، مکمل کردن بیورومینا در سطح پایین اثرات مثبتی بر وزن نهایی بره ها داشت. بطور کلی به نظر می رسد مکمل کردن بیورومینا در سطح پایین احتمالا می تواند عملکرد و وزن نهایی بره های فراهانی را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: بره، پروبیوتیک، عملکرد، فراسنجه خونی
 • عیسی دیرنده*، یاسر رضاییان صفحات 84-91
  بافت چربی نقشی مهم در برقراری دوره شیردهی موفق و به دنبال آن تولیدمثل مطلوب دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات بیان ژن های مرتبط با سوخت و ساز چربی در بافت چربی گاوهای هلشتاین در زمان های مختلف پس از زایش بود. گاوها (16=n) با میانگین تولید شیر بیشتر از30 کیلوگرم در روز، نوبت زایش (2/1±1/3) و نمره وضعیت بدنی (2/0±25/3) انتخاب و با جیره ای مشابه از زمان زایش تا روز 50 شیردهی تغذیه شدند. بیوپسی از بافت چربی زیرپوستی ناحیه پین در روزهای 21 و 42 شیردهی انجام شد. RNA کل استخراج و برای بررسی بیان نسبی ژن های مرتبط با بتا اکسیداسیون (CPT1A, ACOX1)، ساخت چربی (SREBP1C، LPL) و تجزیه چربی (ATGL، LIPE) از دستگاه Real-time PCR استفاده شد. نتایج نشان داد بیان نسبی ژن های مرتبط با اکسیداسیون، ACOX1 (03/3 برابر) و CPT1A (99/2 برابر) تحت تاثیر زمان بوده و با افزایش روزهای شیردهی افزایش یافت (05/0>P). در بین ژن های بررسی شده، بیان نسبی ژن های مرتبط با تجزیه چربی، LIPE (54/ 4 برابر) و ATGL (11/7 برابر) افزایش معنی داری نشان داد. بیان نسبی ژن های مرتبط با ساخت چربی، LPL (75/7 برابر) و SREP1C (61/2 برابر) با افزایش روزهای شیردهی به صورت معنی داری کاهش یافت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد بیومارکرهای سوخت و ساز چربی در بافت چربی تحت تاثیر زمان های مختلف پس از زایش قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بافت چربی، بیان ژن، گاو هلشتاین، واکنش های زنجیره ای پلی مراز
 • مهدیه رضائی*، محمد زمانی احمدمحمودی، پوریا رزازیانی صفحات 92-100

  اختلالات دهان و دندان یکی از شایع ترین بیماری ها درطب حیوانات کوچک به حساب می آید. علیرغم اهمیت قابل توجه بدفرمی ها، اطلاعات اندکی در رابطه با فراوانی این بیماری ها در جمعیت سگ های خانگی به ویژه در ایران وجود دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی فراوانی بدفرمی های دندانی در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت پذیرفت. تعداد 111 قلاده سگ، شامل 58 قلاده سگ نر و 53 قلاده سگ ماده در محدوده سنی 6 ماه تا 13 سال از نژادهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. معاینه دهانی انجام شد و بدفرمی، شکل سر، سن، جنس و نژاد ثبت گردید. بدفرمی های فک و دندان در 29 قلاده از 111 قلاده (1/26 %) تشخیص داده شد. بیشترین فراوانی مربوط به کراس بات قدامی و پس از آن پروگناتیسم فک پایین بود. اگرچه به لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین فاکتورهای سن، جنس و نژاد مشاهده نشد، اما فراوانی بدفرمی ها در سگ های نر بیشتراز سگ های ماده بود. همچنین نژادهای کوچک شیوع بالاتری از بدفرمی را نشان دادند. یافته های ما بر ضرورت بهداشت دندانی، مراقبت دندانی صحیح و ارزیابی مداوم دوره ای سگ ها تاکید می کند. با توجه به وراثتی بودن بدفرمی ها، پرورش دهندگان باید سگ های مبتلا را از برنامه های تولید مثلی حذف کنند.

  کلیدواژگان: بیماری های دهان و دندان، اختلالات مادرزادی دندان، بدفرمی، سگ، کرمان
 • شیبا یوسفوند، فرشید حمیدی*، مرتضی زنده دل، عباس پرهام صفحات 101-107
  اختلال در تعادل مایعات بدن موجب بروز مشکلات و بیماری های متعددی از جمله آسیت در طیور می شود. بنابراین شناسایی مکانیسم های درگیر در کنترل اخذ آب می تواند در درک بهتر پاتوفیزیولوژی بیماریهای مرتبط کمک کننده باشد. نوروپپتید وای یکی از نوروپپتیدهای درگیر در کنترل مرکزی اخذ آب است. در هنگام محرومیت از آب، سنتز mRNA این نوروپپتید در هیپوتالاموس افزایش می یابد. بنابراین، این مطالعه به بررسی نقش گیرنده های NPY1 و NPY2 در کنترل مرکزی اخذ آب می پردازد. در این مطالعه دو سری آزمایش انجام شده است. در آزمایش اول و دوم جوجه خروس های گوشتی نژاد راس به ترتیب 10 میکرولیتر اوانس بلو، 5/2، 5، 10 و 20 میکروگرم از B5063 و SF22 (آنتاگونیست های گیرنده های NPY) را با تزریق داخل بطن مغزی دریافت کردند. سپس اخذ آب تجمعی آن ها در زمان های 90 و 180 دقیقه پس از تزریق اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که تزریق داخل بطن مغزی B5063 (gμ 20 و 10، 5، 5/2) باعث کاهش اخذ آب تجمعی در مقایسه با گروه کنترل شده است (05/0<P)، درحالیکه هیچ یک از دوزهای SF22 اثری روی اخذ آب تجمعی در زمان های بررسی شده در مقایسه با گروه کنترل نگذاشته اند (05/0>P). نتایج حاصل از این آزمایش نشان دادند که اثر NPY درونزاد بر اخذ آب ممکن است از طریق گیرنده NPY1 صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: گیرنده های NPY1 و NPY2، اخذ آب تجمعی، تزریق داخل بطن مغزی، جوجه خروس های گوشتی
 • موسی توسلی*، عبدالغفار اونق، سمانه علی احمدی، جعفر ارجمند یامچی صفحات 108-115
  حشره کش های بیولوژیک به دلیل سازگاری با طبیعت و ارزانی، تاثیر مناسب تری نسبت به حشره کش های شیمیایی دارند و مقاومت نسبت به آن ها کمتر ایجاد می شود. در این میان توجه زیادی به استفاده قارچ های آنتوموپاتوژن گردیده و قارچ Metarhizium anisopliae یکی از قارچ های بیمارگر حشرات می باشد. در این مطالعه عصاره سه گیاه Consolida orientalis، Matrica chamomile و Adonis vernalis که قبلا اثر حشره کشی آنها ثابت شده بود انتخاب، و اثر آنها بر روی رشد و اسپورزایی Metarhizium anisopliae بررسی گردید تا در صورت عدم تاثیر مهاری این عصاره ها بر روی رشد این قارچ بتوان به شکل توام در مبارزه با بندپایان استفاده نمود. از عصاره های گیاهی شامل غلظت های 1/0 درصد، 10 درصد و 20 درصد برای Consolida orientalis، 2/0 درصد، 5/0 درصد و دو درصد Matrica chamomile و یک درصد، 10 درصد و 20 درصد Adonis vernalis استفاده شد. عصاره Consolida orientalis، Matrica chamomile و Adonis vernalis روی میزان رشد میسیلیوم و درصد اسپورزایی Metarhizium anisopliae در مقایسه با شاهد (05/0>P) معنی دار است. با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه مشخص گردید که عصاره ی Adonis vernalis در غلظت 1 درصد و Matrica chamomile در غلظت 2/0 درصد کمترین اثر را روی رشد میسلیوم و اسپورزایی قارچ متاریزیوم انیزوپلیه داشت. با عنایت به تاثیر این عصاره ها در ازبین بردن بندپایان انگلی، می توان از ترکیب این عصاره ها و قارچ متاریزیوم در کنترل بیولوژیک بندپایان انگل استفاده نمود.
  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، Consolida orientalis، Matrica chamomile، Adonis vernalis، Metarhizium anisopliae
 • فروغ محمدی*، نسرین چوبکار، مسعود گودرزی صفحات 116-129
  اخیرا، استفاده از مکمل های گیاهی به دلیل مزایای زیاد جایگزین مکمل های مصنوعی در صنعت طیور شده است. این پژوهش به منظور بررسی اثرات خوراکی پودر قسمت های هوایی گیاهان پونه و آویشن شیرازی بر روی برخی از فراسنجه های خونی، شاخص های استرس اکسیداتیو و عیار حاصل از واکسن های ویروس نیوکاسل و گامبورو انجام گردید. بدین منظور، تعداد 120 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، سه تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع و تا سن 42 روزگی نگهداری شدند. تیمارها شامل: 1) تیمار شاهد (فقط جیره پایه) ، 2) تیماره پونه (جیره پایه +mg/kg 200 پودر پونه)، 3) تیمار آویشن شیرازی (جیره پایه +mg/kg 200 پودر آویشن)، 4) تیمار ترکیبی (ترکیبی از هر دو گیاه mg/kg200+200 و جیره پایه) بودند. برخی فراسنجه های خونی، شاخص های استرس اکسیداتیو و همچنین عیار پادتن های اولیه و ثانویه ضد واکسن های نیوکاسل.و گامبورو به ترتیب به روش HI و الایزا، 10 روز پس از آخرین واکسیناسیون اندازه گیری شد. نتایج حاصله حاکی از وجود انواع ترکیبات شیمیایی فعال در روغن اسانسی هر دو گیاه بود. بعلاوه، فراسنجه های خونی و شاخص های استرس اکسیداتیو دچار تغییرات معنی داری شدند. به طور کلی، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز افزایش و کاتالاز کاهش یافت، اما فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز به دنبال دریافت مکمل تغییری نکرد. همچنین، مقادیر مالون دی آلدیید کاهش و اما مقادیر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی افزایش یافت. عیار ثانویه پادتن های اندازه گیری شده نیز افزایش معنی داری را نشان دادند. نتایج مطالعه حاضر مشخص کرد که، پودر هر دو گیاه پونه و آویشن، اثرات مطلوبی را بر روی فراسنجه های خونی، شاخص های استرس اکسیداتیو و پاسخ ایمنی دارند، اما به نظر می رسد که ترکیبی از دو گیاه دارای اثرات هم افزایی بوده و می توانند اثرات زیستی یکدیگر را تقویت نمایند.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، پونه، آویشن شیرازی، فراسنجه های خونی، استرس اکسیداتیو
 • علی اصفر ماکنعلی، ارکیده حیدرنژاد*، وحید کشاورز زمانیان، محمد حبیبی، کوروس ربیعی، حمیدرضا طالیفر، حامد عبدالهی صفحات 130-139

  یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی تالاب میانکاله در مهروموم های اخیر، رخداد مرگ ومیر بالای پرندگان وحشی مهاجر در سال 1398 بود. تحقیق حاضر به علت اهمیت زیست محیطی رخداد مرگ ومیر پرندگان مهاجر و باهدف بررسی همه جانبه این رخداد و تشخیص دقیق علت شیوع مرگ ومیر، از طریق روش های استاندارد پایش غیرفعال و انجام مطالعات بالینی، کالبدگشایی و آزمایشگاهی استاندارد، انجام شد. در طی 50 روز پایش منطقه، تلفات پرندگان 38587 قطعه شمارش شد. بیشترین تلفات مربوط به چنگرها (حدود 85%) و فلامینگوها (6%) بود. در دو منطقه بهشهر و گلوگاه از 198 قطعه پرنده از گونه های مختلف نمونه گیری انجام شد. نمونه های بافتی شامل نمونه های سوآب حلقی و نای، کلوآک، خون کامل و سرم خون پرندگان زنده و بافت های مغز، نای، ریه، سنگدان و پیش معده، روده و محتویات، کبد، طحال، پانکراس و عضله سینه بودند. آزمایش های انجام شده بر روی نمونه ها عبارت بودند از: سویه های آنفلوانزا، نیوکاسل، وبای پرندگان، پاستورلا، انتریت و هپاتیت ویروسی اردک، تشخیص تفریقی گرم، حضور جیوه سرب، آرسنیک در بافت ها و نمونه ها، حضور سیانید در آب، باقیمانده سموم آفت کش و سموم. پاسخ تمامی آزمون ها به غیراز سم بوتولین منفی بود. طبق نتایج به دست آمده مسمومیت کلستریدیوم بوتولینوم در پرندگان آبزی تالاب میانکاله باعث این تلفات بالا شده است. نتایج آزمایشگاهی تایید می کنند که خواص فیزیکوشیمایی رسوبات و آب این قسمت، موید شرایط مساعد و مطلوب بروز بوتولیسم و سایر بیوتوکسین ها می باشد و ممکن است، در صورت عدم مدیریت، در سال های آتی تکرار شده و به همراه سایر عوامل ازجمله عوامل عفونی، باعث تشدید مرگ ومیر پرندگان شوند.

  کلیدواژگان: مرگ ومیر، پرندگان وحشی آبزی، تالاب میانکاله، کلستریدیوم بوتولینوم
 • نازنین کیخا، نوشین سهرابی*، مرتضی تقی زاده صفحات 140-148
  آفلاتوکسین ها ترکیبات شیمیایی سمی مشتق از قارچ هستند که توسط سویه هایی از قارچ آسپرژیلوس تولید می شوند. این مطالعه با هدف جداسازی آفلاتوکسین های ناشی از آسپرژیلوس های مولد آفلاتوکسین جداشده ازخوراک دام و بررسی سمیت سلولی (سایتوتوکسیسیتی) آن ها برروی رده سلولی لنفوسیت T موش انجام شده است. در این تحقیق از قارچ های آسپرژیلوس فلاووس (Aspergillus flavus) و آسپرژیلوس پارازیتیکوس(Aspergillus parasiticus) استاندارد و جدا شده از خوراک دام استفاده شد. قابلیت تولید آفلاتوکسین توسط این سویه ها به روش های کیفی (TLC) و کمی (HPLC) مورد بررسی قرارگرفت. سپس رده سلولی لنفوسیت T موش (EL4) درمواجهه با غلظت های مختلف آفلاتوکسین قرار گرفت و میزان توکسیسیتی آن به روش MTT اندازه گیری شد. میزان سلول های کشته شده نیز به روش فلوسایتومتری ارزیابی شد. بیشترین میزان تولید آفلاتوکسین G1 و B1 در سویه استاندارد آ. پارازیتیکوس و آ. فلاووس جدا شده از خوراک دام و بیشترین میزان توکسی سیتی آفلاتوکسین های فوق در رقت 1/0 از آفلاتوکسین مشتق از آ. پارازیتیکوس مشاهده شد. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که سویه های آسپرژیلوس جدا شده از خوراک دام قابلیت تولید آفلاتوکسین های G1 و B1 رادارند که اثر کشندگی قابل ملاحظه ای بر روی رده لنفوسیتی T موش نشان دادند که این امر می تواند بیانگر اهمیت حفظ سلامت و بهداشت غذای دام باشد.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، آفلاتوکسین، سایتوتوکسیسیتی، خوراک دام، لنفوسیت T
 • بهرخ مرزبان عباس آبادی*، فاطمه امیری، امید حاجیان، صابر رحمتی صفحات 149-157
  استخوان شناسی یکی از مهم ترین بخش های مطالعات آناتومیکی می باشد بطوریکه با بررسی اسکلت جانوران می توان به اطلاعات مفیدی در مورد ویژگی های زیستی آنها دست یافت. هدف از پژوهش حاضر مطالعه مورفولوژی و مورفومتری اسکلت بال و اندام خلفی خوتکای نر و ماده بود. ابتدا از اسکلت بال و پای 6 قطعه پرنده نر و 6 قطعه پرنده ماده خوتکا رادیوگراف تهیه شد و سپس نمونه ها تا دستیابی به استخوانهای بال و اندام خلفی تمیز شدند. ویژگی های مورفولوژی و متعاقبا ویژگی های مورفومتری استخوان ها مانند: طول، شاخص انحنا، نسبت وزن بال و پا به وزن کل بدن و غیره بررسی شد. داده های بدست آمده با نرم افزار SPSS و آزمون آماری t مستقل (05/0>P) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. اسکلت بال خوتکا در اغلب ویژگی های آناتومیکی مانند سایر اعضا خانواده اردک ها (Anatidae) بود، اما در نیم لگن، اندازه بخش پیش استابولومی و پس استابولومی ایلیوم تقریبا برابر بود، همچنین تغییر قابل توجهی در پهنای استخوان پوبیس بعد از گذشتن از اسکیوم مشاهده نشد. برخلاف اکثر اعضای خانواده اردک ها که کوتاهی ران با دو برابر شدن طول ساق جبران شده است، در خوتکا ساق تنها 5/1 برابر از ساق بلندتر بود. طول استخوان نازک نی سه-پنجم استخوان درشت نی بود و تعداد برجستگی های طولی موجود بر روی استخوان مچ پایی-قلم پایی 3 عدد بود. همچنین اختلاف آماری معنی داری در ویژگی های مورفومتری استخوان های بال و پا در پرنده نر و ماده مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: خوتکا اوراسیایی، اسکلت، بال، اندام خلفی
|
 • M. H. Fallah Mehrabadi *, A. R. Bahonar, H. Hajiabdolvahab, F. Tehrani, N. Motamed, A. Ghalyanchilangeroudi, Z. Baradaran Seyed Pages 2-7

  Newcastle disease is one of the most important diseases and challenges of the poultry industry in Iran. The diagnosis is based on clinical signs, necropsy, laboratory examination (virus isolation, serological tests and molecular techniques). The aim of this study was to evaluate the diagnostic methods and the interpretation of Newcastle disease laboratory tests and Newcastle disease prevalence among referrals laboratories samples. The cross-sectional study was conducted based on expert opinion in 2014. Data were collected by designing a questionnaire based on expert opinion. For qualitative variables, relative frequency and for quantitative variables mean 955 CI was calculated. The Chi square test was used to examine the significance of the studied variables. p < 0.05 was considered statistically significant. In 80% of cases, the diagnostic criteria are a serological test within two weeks interval. Only 23% of the laboratories use molecular techniques. 87% of cases prefer HI test to ELISA. In 58.6% of laboratories, they use 4 HA unit antigen for HI. Most experts consider titer 6 and above for broilers, 8 and above for Layers and 9 and above for Breeders as suspect titer. In 2013, 44% of referral cases for multi-casal respiratory disease were Newcastle, and 40% of referral cases for Newcastle, was Newcastle disease. In cases that there is no enough data from the field, experts opinion provide valuable data for the initial assessment of the disease status, diagnostic procedures, risk assessment.

  Keywords: Newcastle disease, expert opinion, Diagnosis, Iran
 • M. Rasa Ezadi, M. Salarmoini, M. Afsharmanesh, H. Tavakoli, M. Khajeh Bami * Pages 8-16

  This experiment was conducted to study the effect of hydroalcoholic extract of Allium Hirtifolium compare to for flavophospholipol antibiotic on growth performance, blood parameters, microbial population and intestinal morphology in broiler chickens (Ross 308). The experimental design was a completely randomized design with 5 treatments, 4 replications and 10 chickens in each replication (200 chicks). The experimental treatments were included: basal diet with no additives, and the basal diet supplemented with 500 mg/kg flavophospholipol or Allium hirtifolium extract at different levels (150, 300, 450 mg/kg). In the age of 25-42, using 450 mg/kg hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium significantly improved body weight gain and feed conversion ratio compared to the control and antibiotic groups (p < 0.05). Blood parameters were not affected significantly by the dietary treatments. The colony count of lactobacillus bacteria in the ileum of chickens fed with 450 mg/kg of hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium were significantly higher than antibiotic group (p < 0.05). The length of the villus in the birds fed with 450 mg/kg of hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium was higher than the control group. In conclusion, using 450 mg/kg hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium can improve performance parameters, count of benefit microbial bacteria, and intestinal morphology of broilers. In addition, hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium (at 450 mg/kg) can be used as a good replacement for antibiotics.

  Keywords: Antibiotic, Broiler, Extract of Allium Hirtifoli, Lactobacillus, Length of villi
 • A. R. Paradise *, L. Abdolmohammadi Khiav Pages 17-30
  Clostridium perfringens is a gram-positive bacterium divided into five major A, E, and iota toxins based on the four main toxins. Epsilon toxin is a potent clostridial toxin and a major toxin of Clostridium Perfringens B and D types, and is the cause of gangrene gas in humans and enterotoxemia in human. For safety assessment of the vaccine, which is important for prevention of this disease, has been proposed SN (Serum neutralization test) method in the pharmacopoeia. The purpose of this study was to evaluate the ELISA as an alternative method for measuring of epsilon antitoxin. First, vaccine potency test was performed using conventional method and the sera obtained were measured using both conventional and ELISA methods. The negative control cut-off was calculated 0.42 and cross-examination was shown that epsilon toxin had no cross reaction with other toxins of Clostridium spp.The results of this study showed that there is a significant agreement between two tests for serum samples of vaccinated rabbits by polyvalent vaccine. Linear regression analysis gave correlation coefficients of 0.697 for the indirect ELISA, with a significance level of P<0.01. Finally, ELISA test could be used as an alternative MNT test which used for detection antibody in laboratory animals. However, further research in this field is needed for target animals.
  Keywords: Indirect ELISA, enterotoxaemia vaccine, Clostridium perfringens type D, epsilon antitoxin, Serum neutralization test
 • M. R. Asadi *, M. Taghavi, A. K. Hesari, B. Ghorbanzadeh Pages 31-40
  The prevention the using of unauthorized tissues (such as skin, bone, cartilage, soya, etc.) in the production of meat products in recent years has been very much considered. This is done to identify offending production units and increase consumer confidence in meat products. Histological method should be used to control the ingredients of meat products, along with chemical tests. The purpose of this study was to investigate the ability of histological experiments to reduce the violations of the use of unauthorized tissues in meat products (Sausages, Kielbasa, burgers, Kabab Loghmeh and nuggets). For this purpose, in the period of three years, from the second half of 2014 to the end of the first half of 2017, samples were sent to three laboratories for the detection of unauthorized tissues in the provinces of Tehran, Alborz and Esfahan were evaluated and recorded. The final results of the data recording after the end of the three-year period were evaluated by statistical software and the results were presented in the chart and picture. The results showed a significant decrease in the use of unauthorized tissues during the course of the study. By presenting the results of this research, we can be stated that histological examination as a diagnostic test has been able to play a role in preventing the use of unauthorized tissues in meat products.
  Keywords: Histology, Unauthorized Tissues, Meat Products
 • S. Sarrami, H. R. Seyedabadi *, S. A. Hosseini, M. Brati Pages 41-48
  The aim of this study was to investigate the effect of Mycotoxin Binder Toxeat® in reducing the negative effects of aflatoxin on the expression of INFγ and INFα genes and serum levels of IL2 and IL6 in broiler chicks. 300 oneday-old (Cobb 500) broiler chicks were used. They were randomly assigned to six treatments, 5 replicates and 10 birds in each unit. Experimental treatments included: Base diet (T1), Base diet+1 mg/kg of aflatoxin (T2), T2+1 g/kg Toxeat® (T3), T2+2 g/kg Toxeat® (T4), T2+3 g/kg Toxeat® (T5), T2+1 g/kg Toxeat® without inorganic section (sodium-calcium hydrated aluminosilicate hydrate) (T6). On day 42 livers were collected (3 per treatment) to evaluate changes in the expression of INFγ and INFα genes after reverse transcription of RNA extracted from liver tissue were taken. The results of this study showed that the expression of INFγ and INFα genes were different in all experimental treatments, so that the expression of INFγ gene increased significantly in treatment 3 compared to other treatments (P <0.05). Also, expression of INFα gene  in Myxotoxin Binder Toxeat® receiving treatments increased significantly compared with the control group (P <0.05). In the study of IL6 serum concentration showed a significant difference between treatments (P <0.05) but there was no significant difference in IL2 serum concentration between treatments (P> 0.05). Generally, the results of the study showed that diet supplements with Mycotoxin Binder Toxeat® could be effective in controlling the undesirable effects of Aflatoxin, it has an effect on gene expression and production and secretion of cytokines resulting in a reduction in the mortality of broiler chicks by improving the immune response
  Keywords: aflatoxin, Mycotoxin Binder Toxeat, Gene expression, Immune system, Broiler
 • S. Eskandarynasab, M. R. Bahreini Behzadi, Z. Roudbari * Pages 49-58
  The aim of animal breeding is the genetic improvement of traits that have a significant effect on the profitability of livestock units. One of these productive traits is milk production, in which milk and its products are sources of protein and calcium in human nutrition. An appropriate solution for improving these traits is the identification of micro-RNAs that affect milk production and its compounds. Micro RNA is a single stranded and short-chain RNA that has a length of about 22 nucleotides and is present in all cells and body fluids such as blood and milk. In this study, a micro RNA expression profile from the ArrayExpress database was used to study the effect of micro-RNA on the production of milk by samples of bovine mammary tissue. microRNA expression analysis was performed with GEO2R software and then using the miRwalk and targetscan softwares, the target genes for microRNA was detected. After identifying target genes, DAVID software was used to perform ontology analysis and identify the metabolic pathways associated with target genes. Finally, Cytoscape software was used for construction and analysis of the network. In this study, 23 microRNAs with high and low expression were identified whiche were expression regulators of 936 genes. The most important found pathways affecting milk production were TGFβ, WNT, MAPK, mTOR, PI3k-Akt, insulin, and prolactin pathways. Therefore, the results of this study can provide additional information for understanding the relationship between the effective genes and their biological functions in the milk production process.
  Keywords: biological system, Dairy cattle, gene network, micro-RNA
 • M. Didarkhah, E. Dirandeh *, F. Jamili Pages 59-68
  This experiment was conducted to investigate the effects of different levels of regolin with different flushing diets on reproductive performance of the Baluchi ewes in a completely randomized design with 5 treatments of 8 treatments.  The experimental treatments consisted of: 1- group (non-vegetable diet and flushing), group 2 (regolin level 1 + flushing diet containing 4% fish oil), group 3 (level 2 regolin + flashing diet containing 4% soybean oil) ), Group 4 (level 1 regolin + Flushing diet containing 4% soybean oil), group 5 (level 2 regolin + Flushing diet containing 4% fish oil).  The duration of the flushing ration was considered to be 25 days (10 days before rape and 15 days after rape). In the interval between 70 and 90 days after birth, once the euthanasia was observed, the ewes, the snoring were carried out. An ultrasonographic study was conducted to determine the number of graph follicles and to diagnose pregnancy 34 days after rash. After birth, reproductive parameters such as breeding rates (lambs born to ewes fed) and twin breeding (the number of double-breeding ewes to the ewes) and stillbirth (dead lambs born to the ewes of childbirth) Calculated). The results of oocyte rate, conception rate, mortality rate and lactation rate were significantly different (P<0.05). The highest oocyte rate (100%), Pregnancy rate (100%) and rate Lambsley (125%) and the lowest immobilization rate (%) were related to the group that had two levels of melatonin and Flushing diet containing 4% soy oil and had a significant difference with the control group (P<0.05). There was no significant difference between furrowing distance and estrus between treatments. The results of mean number of graph follicles in ovaries in the time of oestrus and the number of corpus luteum 10 days after rabies showed that the use of melatonin outside the reproductive season increased the number of graph follicles during estrus, and with the group Control (no melatonin) had a significant difference (P<0.05).
  Keywords: Bentonite, Wheat Starch, performance, Broiler
 • R. Masoudi *, A. Z. Shahneh, N. Asadzadeh Pages 69-75
  The aim of this study was improvement of ram frozen semen efficiency using addition of glutathione antioxidant to freezing medium. In this experiment, semen samples were collected from five Zell rams and add to the extender containing 0, 0.5, 1, 2, 4 and 8 mM glutathione. In sperm quality evaluation, sperm samples were evaluated and motion parameters, membrane integrity, morphology, acrosome integrity, mitochondria activity, viability and lipid peroxidation were assessed. The results showed using 4 mM glutathione resulted in improving of sperm total and progressive motility, membrane integrity, mitochondria activity, acrosome integrity, and viability as well as reduction of apoptosis rate and lipid peroxidation. Using the treatment of 8 mM glutathione caused to reduction of sperm quality after thawing and the antioxidantd did not have any effect on sperm morphology. In conclusion, using 4 mM glutathione in freezing extender could be a suitable method to improve ram sperm reproductive performance after freeze-thaw process.
  Keywords: sperm freezing, Sperm evaluation, Glutathione, Ram
 • M. Khodaei Motlagh *, M. Mirzaei Pages 76-83
  Small ruminants are one of the main sources of income for rural farmers. Nutrition is one of the most important factors affecting income sustainability in this industry.  This study was designed to investigate the effects of different level of Bio-Rumina as a probiotic supplement on performance, growth and blood metabolites of Farahani lambs. Lambs were divided into three groups including: Group 1: control (no supplementation ), treatment 1: one gram of Bio-Rumina supplementation (low level), treatment 2: two gram of Bio-Rumina supplementation (high level).The results of this study showed that high level of Bio-Rumina supplementation had negative effects on serum concentration of liver enzymes (alkaline phosphatase) and glucose. These effects were similar to Hormesis (biphasic) effects  which lambs receiving Bio-Rumina in high level had lower average daily gain, final body weight and feed efficiency compared with other groups. However, low level of Bio-Rumina supplementation had  positive effects on the final body weight of the lambs. In general, Bio-Rumina supplementation in low level could improve performance and final body weight in Farahani lambs.
  Keywords: Lamb, Probiotic, Blood metabolites, performance
 • E. Dirandeh *, Y. Rezaeian Pages 84-91
  Our objective was to determine the changes in expression of genes related to lipid metabolism in adipose tissue at 20 and 42 d in milk (DIM) in Holstein cows.  Cows (n= 16) were randomly selected and fed the same total mixed ration (TMR) from calving date to 50 DIM. Subcutaneous adipose tissue (AT) biopsies were collected from the tail-head region at 20 and 42 d relative to calving (d 0) as previously described by Sumner and McNamara (2007). The samples were immediately frozen in liquid nitrogen and then transferred to a − 80 °C freezer until analysis. Real-time PCR was conducted in an ABI Prism 7300 instrument (Rotor gene 3000, Corbett Life Science, Concorde, NSW, Australia) and used to measure gene expression related to beta-oxidation (ACOX1= acylcoenzyme A oxidase, CPT1A= carnitine palmitoyltransferase 1A), lipogenesis (SREBP1C= sterol regulatory element binding protein, LPL = lipoprotein lipase) and, lipolysis (ATGL= adipose triglyceride lipase, LIPE = hormone-sensitive lipase) by Real-time PCR. Results showed that genes that have role in the control offatty acid oxidation (CPT1A, ACOX1) were affected by time and enhances with increasing days in milk (P< 0.05). Among those genes significantly increasing in expression were those controlling lipolysis, including ATGL (52%) and LIPE (23%). Genes coding for enzymes controlling lipogenesis significantly decreased, including SREBP1C (−25%) and LPL (−48.4%). Lipid metabolism biomarkers in adipose tissue of Holstein cows affected by different time postpartum.
  Keywords: Adipose tissue, Gene expression, Holstein cows, PCR
 • M. Rezaei *, M. Zamani Ahmadmahmudi, P. Razaziani Pages 92-100

  Oral and dental disorders are one of the most prevalent diseases in small animal practice. Despite considerable importance of malocclusions, information on frequency of these diseases in populations of pet dogs, especially in Iran, is scarce. The aim of the present study was to assess the frequency of malocclusion in dogs referred to the veterinary hospital of Shahid Bahonar University of Kerman. A total of 111 dogs including 58 males and 53 females, aged 6 months to 13 years old of different breeds were analyzed. The oral cavity was examined and malocclusion, type of head, age, sex and breed were recorded. Malocclusion was diagnosed in 29 out of 111 (26.1%) dogs. The most frequent malocclusion was anterior crossbite, followed by mandibular prognathism. Although no statistically significant differences were observed between age, sex and breed factors, the mean percentage of malocclusion was greater in males compared to females. Small breeds also showed higher prevalence of malocclusion. Our findings emphasize the necessity of dental hygiene, proper dental care and continuous periodical survey for dogs. Considering the hereditary nature of malocclusion, dog breeders should exclude the affected dogs from further breeding.

  Keywords: Oral, dental diseases, Congenital disorders of teeth, Malocclusion, Dog, Kerman
 • Sh. Yousefvand, F. Hamidi *, M. Zendehdel, A. Parham Pages 101-107
  Imbalance of body fluids can cause numerous problems and diseases including ascites in poultry. Therefore, identifying the mechanisms involved in controlling water intake can help to better understand the pathophysiology of related diseases. NPY is one of the neuropeptides involved in central control of water intake. When deprived of water, the mRNA synthesis of this neuropeptide increases in the hypothalamus. So, this study examines the role of NPY1 and NPY2 receptors in central control of water intake. Two series of experiments were conducted in this study. In the first and second experiments, male broiler chickens respectively received 10 μl of Evans Blue, 20 μg, 10 μg, 5 μg and 2.5 μg of B5063 and SF22 (receptors antagonists NPY) by ICV injection. Then cumulative water intake was measured at 90 and 180 minutes after injection. The results showed that ICV injection of B5063 (20, 10, 5 and 2.5 μg) resulted in reduction in water intake compared with the control group (p < 0.05), while none of the SF22 doses had an effect on cumulative water intake compared to the control group (P>0.05). The results of these experiments showed that the effect of NPY on water intake may be conducted through NPY1 receptor.
  Keywords: NPY1, NPY2 receptors, Cumulative water intake, wICV injection, Neonatal broiler chicken
 • M. Tavassoli *, A. Ownagh, S. Aliahmadi, J. Arjmand Yamchi Pages 108-115
  Biological pesticides are natural, more environmental friendly, potentially less expensive, and more effective than chemical pesticides, as problems with resistance are less likely to occur. Among biocontrol agents entomopathogenic fungi received major attention in recent years. Several of these fungi cause mortality in the arthropod vectors transmitting diseases between human and animals. One of the most pathogenic fungal species examined for pathogenicity against pests was found to be Metarhizium anisopliae. M. anisopliae is one of major fungal pathogens of insects and its conidial viability may be affected by environmental factors. In this study we examined the effects of three plant extracts Consolida orientalis, Matricaria chamomilla and Adonis vernalis on growth and sporulation of the fungus M. anisopliae in laboratory condition. The extract concentration which was used in herbal formulation consists of 0.1%, 10% and 20% of C. orientalis, 0.2%, 0.5% and 2% of M. chamomilla and 1%, 10% and 20% of A. vernalis. The results showed that significant effect of extracts of 1% and 0.2% of A. vernalis and M. chamomilla on mycelium growth and sporulation of the fungus M. anisopliae respectively. Given the impact of these extracts in eliminating parasitic arthropods, it is possible to combine these extracts and metarazium mushrooms in the biological control of parasite arthropods.
  Keywords: Plant extract, Consolida orientalis, Matricaria chamomilla, Adonis vernalis, Metarhizium anisopliae
 • F. Mohammadi *, N. Choobkar, M. Goudarzi Pages 116-129
  Recently, herbal supplements have replaced the synthetic ones, due to several advantages. This study was conducted to investigate the effects of dried powders of aerial parts of Mentha pulegium L and Zataria multiflora on hematological parameters, oxidative stress biomarkers and antibody titter resulted from Newcastle and Gumboro vaccines. One hundred and twenty 1-day ROSS (308) chickens with 4 treatments and 3 replicates containing 20 birds in each were kept for 42 days.  The treatments were: 1) Control (basal diet); 2) Pennyroyal (200 mg/kg Pennyroyal + basal diet); 3) Thyme (200 mg/kg thyme + basal diet), 4) the combination (200 mg/kg+200 mg/kg of both herbal supplements + basal diet). The following hematological parameters were measured in the serum samples using standard assay kits: total protein, albumin, globulin, glucose, urea, triglyceride, cholesterol, high, low and very low density lipoprotein. The activities of 3 key antioxidant enzymes including superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase as well as malondialdehyde content and total antioxidant capacity were measured as biomarkers of oxidative stress. Vaccination was done based on the regional standards and primary and secondary antibody titters were measured against Newcastle and Gumboro using HI and ELISA methods, respectively, 10 days after the last vaccination. The obtained results showed that the essential oils of the plants contain numerous active biocompounds and herbal supplements could alter biochemical parameters and oxidative stress biomarkers. Generally, the activities of superoxide dismutase was increased but catalase was decreased. Moreover, the activity of glutathione peroxidase remained constant. In addition, malondialdehyde content was declined but total antioxidant capacity was elevated. Furthermore, the secondary titers of the antibodies were significantly increased. The results of this study showed that supplementation with pennyroyal and dill dried powders can improve hematological parameters, enhance the antioxidant potency and immune system of broiler chickens. However, apparently the combination of the both plants has synergistic effects.
  Keywords: Broiler, Mentha pulegium L, Zataria multiflora, oxidative stress, Hematological parameters
 • A. S. Maken Ali, O. Heidarnejad *, V. Keshavarz Zamanian, M. Habibi, K. Rabiei, H. Talifar, H. Abdolahi Pages 130-139

  One of the most important environmental problems of Miankaleh wetland in recent years was high mortality of wild waterbirds occurrence in 2020. The present study was conducted to perform a comprehensive monitoring of this event and accurate diagnosis of the cause of death, due to the environmental significance of wild waterbirds mortality, through standard passive Surveillance methods and clinical, autopsy and laboratory studies. The estimated death of birds was 38587, during 50 days. The highest losses were related to Common Coot (about 85%) and flamingos (6%). 198 birds were sampled from different species of birds in two areas (Behshahr and Galuogah). Tissue samples included samples of pharyngeal and tracheal swabs, cloaca, whole blood and blood serum of live birds, and brain, tracheal, lung, gizzard and anterior gastric tissues, intestines and its contents, liver, spleen, pancreas and Chest muscle of dead birds. Tests performed on the samples included: influenza serotypes, Newcastle disease, avian Cholera, pasteurella, duck viral enteritis, duck viral hepatitis, differential diagnosis between gram-negative and gram-positive bacteria, presence of mercury, Arsenic and the remnants of pesticides in tissues and samples, cyanide in water. All tests were negative, except for botulin toxin. According to the results, Clostridium botulinum poisoning is cause of high casualties of waterfowl in Miankaleh Wetland. Laboratory results were shown that the physicochemical properties of alluvium and water create favorable conditions for the production of biotoxins and if it will be not managed, they may recur in the coming years.

  Keywords: death, wild waterbirds, Miankaleh wetland, Clostridium botulinum
 • N. Keikha, N. Sohrabi *, M. Taghizadeh Pages 140-148
  Aflatoxins are chemical toxic metabolites which are produced by Aspergillus species. This study was designed to investigate the aflatoxines cytotoxicity effects on mice T lymphocyte. In this work, four different standard and feed derived strains of A. parasiticus and A. flavus were selected. The levels of G1 and B1 aflatoxins were determined by TLC and HPLC methods. For evaluation of cytotoxity effect, the different concentration of aflatoxins were mixed by mice T cell line (EL4) on different time and the percentage of cell death were been evaluated by MTT assay and flowcytometry (FCM) method. Among different strains, the standard A. parasiticus and feed derived A. flavus have highest levels of G1 and B1. The most cytotoxity effect were seen on 1/10 concentration of A. parasiticus extracted aflatoxins. These results shown feed derived Aspergillus could produce G1 and B1 aflatoxins which have considerable cytotoxicity effect on mice T lymphocytes.
  Keywords: aspergillus, aflatoxin, Cytotoxicity, cattle feed, T lymphocyte
 • B. Marzban Abbasabadi *, F. Amiri, O. Hajian, S. Rahmati Pages 149-157
  Osteology is one of the most important parts of anatomical studies, so that we can find useful information about animal's biological properties by examining their skeletons. The aim of this research was to study morphometric characteristics of skeleton of wing and pelvic limb of male and female Eurasian Teal (Anas crecca). Six pieces of wings, os coxae and pelvic limbs of males and females Eurasian Teal were X- rayed and cleaned. First the morphological characteristics of the bones and then the morphometric characteristics such as length, curvature index, weight of wings and pelvic limb and their ratio to total body weight were evaluated. The results were analyzed by SPSS software and independent samples T-Test (P < 0.05). the anatomical features of skeleton of wing of Eurasian Teal was similar to the other ducks (Anatidae), but in the pelvic girdle, the size of the pre-acetabular and post-acetabular parts of the ileum was approximately equal, in addition there weren't any significant change in width of the pubis after passing the caudal border of ischium. Unlike most members of the duck family that the shortness of femur is compensated by doubling the length of the leg, in Eurasian Teal the leg was only 1.5 times more elongated than the femur. The length of fibula was 3/5 of the tibiotarsal bone, and the number of longitudinal ridges on the tarsometatarsal bone was 3. Moreover, there was no significant difference in morphometric characteristics of wings and pelvic limbs in male and female birds.
  Keywords: Eurasian Teal, Skeleton, wing, pelvic limb