فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 48، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سید نصرالله سجادی، محمود گودرزی، نرگس فصیح مردانلو* صفحات 1-17

  هدف از این پژوهش تعیین و اولویت‏بندی عوامل مدیریت و برنامه ‏ریزی و کیفیتی موثر بر برندسازی رویدادهای ورزشی ایران بود. روش پژوهش ترکیبی و از نوع کمی‏−کیفی بود. در بخش کیفی، ابزار مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه‏ ی AHP برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرارگرفت. جامعه ی تحقیق، نخبگان وخبرگان درزمینه ی مدیریت ورزشی، رویدادهای ورزشی و بازاریابی ورزشی بودند که با استفاده از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی تعداد 11 نفر انتخاب شدند. نتایج نشان داد، مولفه‏ ها‏ی موثر عامل مدیریت و برنامه ‏ریزی به ترتیب اهمیت شامل: طراحی مسترپلن ، منابع، و ارتباطات و شبکه‏ سازی مدیر رویداد، و مولفه ‏ها‏ی موثر عامل کیفیت رویداد نیز به ترتیب اهمیت شامل: مطبوعیت ادراک شده، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ورود به مرحله ی صنعتی شدن ورزش، و کیفیت خدمات ادراک نشده (ناملموس)، می‏شود. سازمان های برگزارکننده و مدیران رویدادهای ورزشی می‏توانند با بکارگیری مولفه ‏های مدیریتی و کیفیتی موثر در برندسازی از مزایای برند رویداد، مانند افزایش علاقه مندی حامیان مالی و رسانه ها، پیش‏فروش بلیت‏های رویداد و بسیاری دیگر بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: بازاریابی رویداد، برند، برندسازی رویداد، کیفیت رویداد، مدیریت رویداد
 • لورا چپری، بهرام یوسفی*، شیرین زردشتیان صفحات 19-33

  هدف پژوهش حاضر تاثیر رفتارهای مربیگری بر خودکارآمدی و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال زنان کشور بود. جامعه و نمونه آماری شامل 22 بازیکن در هر تیم که 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. بدین منظور از پرسشنامه رفتار مربیگری (CBQ) و پرسشنامه خودکارآمدی (ESES) برای بررسی پژوهش استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد تیم های فوتبال زنان، رتبه آنها در جدول ملاک قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (رفتار مربیگری 75/0، خودکارآمدی 82/0) به دست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها،از آمار توصیفی و آمار استنباطی) تحلیل عاملی تاییدی CFA جهت سنجش روایی سازه ابزار گردآوری داده ها، مدل یابی معادلات ساختاری SEM "نرم افزار Amos" به منظور آزمون گذاشتن مدل پژوهشی، و نیز آزمون فرضیه ها) استفاده شد. یافته ها نشان داد که رفتار مربیگری طبیعی و رفتار مربیگری واکنشی مثبت تاثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی داشته و رفتار مربیگری واکنشی منفی تاثیر منفی و معناداری بر خودکارآمدی دارد. همچنین نتایج نشان داد خودکارآمدی بازیکنان بر عملکرد تیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد. رفتار مربیگری طبیعی و رفتار مربیگری واکنشی مثبت بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداری داشته است. اما رفتار مربیگری واکنشی منفی تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد دارد

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، رفتارهای مربیگری، عملکرد تیمی، فوتبال، لیگ برتر
 • سعید جعفری، مجید جلالی فراهانی*، محمد خبیری صفحات 35-56

  هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان بود. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش را کارشناسانی تشکیل دادند که در حوزه های مورد مطالعه این تحقیق صاحبنظر بودند. نمونه آماری پژوهش با توجه به ماهیت روش تحلیل سلسله مراتبی، به صورت هدفمند و تعداد 15 تن انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از روش میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته مقایسات زوجی استفاده شد. به منظور تحلیل همزمان داده های کیفی و کمی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert choice استفاده شد. نرخ ناسازگاری تمامی شاخصها کمتر از 1/0 بود. نتایج حاصل از تکنیک AHP نشان داد که مولفه «ضعف زمینه های دانش بنیان» به عنوان مهمترین عامل شناختی با وزن نسبی (267/0) دارای اولویت نخست، «عدم وجود استاندارد ملی اماکن ورزشی» با وزن نسبی (231/0) به عنوان اولویت نخست عامل مدیریتی، «عدم تعامل لازم بین دانشگاه و مجریان طرح ها» به عنوان اولویت نخست عامل اقتصادی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: اماکن سبز، طراحی پایدار، طراحی اماکن، موانع طراحی، AHP
 • عزت الله جمشیدی، میرحسن سیدعامری*، همایون عباسی صفحات 57-81

  چکیده هدف از این تحقیق، بررسی اثر سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان) 400 نفر(بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه (اسکات و بروس ، 1994) ، سایش اجتماعی (دافی و همکاران، 2002) و اعتماد سازمانی (پالیسز کیوسز، 2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر بوسیله نرم افزار ایموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین سایش اجتماعی با رفتار نوآورانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نقش متغیر تعدیل گر اعتماد سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و رفتار نوآورانه مورد تایید است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر اندازه در وزارت ورزش و جوانان اعتماد سازمانی افزایش یابد رفتار های سایش اجتماعی کاهش می یابد و باعث بروز رفتار نوآورانه کارکنان می شود. کلید واژه ها وزارت ورزش و جوانان ، سایش همکار و سرپرست ، اعتماد سازمانی، رفتار نوآورانه.

  کلیدواژگان: سایش، همکار، اعتماد، وزارت، ورزش
 • محبوبه نقوی*، سید عماد حسینی، رحیم رمضانی نژاد، سارا کشکر صفحات 83-99
  هدف از پژوهش تدوین الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع آوری داده ها در فاز کیفی، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و باز با 23 نفر از ورزشکاران حرفه ای، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه شناسان ورزشی بود که به صورت گلوله برفی انتخاب شده اند. داده ها در فاز کیفی، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها شامل 93 نشان در کدگذاری باز بود و در مرحله کدگذاری محوری عوامل موثر بر شکل دهی الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران در قالب؛ مولفه سازمانی، مولفه اقتصادی، مولفه سیاسی، مولفه فرهنگی و اخلاقی، مولفه فنی، مولفه اجتماعی، مولفه قوانین و مولفه عوامل درونی طبقه بندی شده اند. در مرحله کدگذاری انتخابی به تدوین الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران پرداخته شده است. ابزار پژوهش در فاز کمی تحقیق، پرسشنامه محقق-ساخته که برگرفته از نتایج کیفی پژوهش. نمونه گیری در فاز کمی؛ تصادفی، طبقه بندی شده و در فاز کمی تحقیق از معادلات ساختاری تحت نرم افزار Smart PLS 3.00به منظور ارزیابی الگوی رفتاری ورزشکاران حرفه ای ایران استفاده شده است. ب
  کلیدواژگان: رفتار اجتماعی، مدلسازی، معادلات ساختاری، ورزش حرفه ای، ورزشکاران
 • مسعود فریدونی*، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی صفحات 101-120

  هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین و ارایه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ های رفتاری هواداران فوتبال بود. مشارکت کنندگان این پژوهش، 20 نفر از صاحب نظران و مطلعان کلیدی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. مجموعه هایی از مفاهیم اولیه طی فرایند کدگذاری باز جمع آوری و از بطن آنها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوری، مقوله راهبردی، شرایط محیطی، مقوله واسط های و مقوله پیامدی در قالب پارادایم تعیین شد. در ادامه و در مرحله کدگذاری گزینشی، اجزای پارادایم کدگذاری، تشریح و نظریه خلق شد. از طریق کدگذاری باز، 89 مفهوم به دست آمد که با طبقه بندی این مفاهیم 27 مقوله فرعی شکل گرفت و در مرحله کدگذاری محوری، حول 13 مقوله اصلی طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد که هزینه های پرداخت شده توسط هواداران، اختصاص امتیازات اقتصادی به هواداران، مقایسه فایده و هزینه به عنوان شرایط علی، برنامه های اقتصادی باشگاه و آثار اقتصادی رویداد به عنوان شرایط واسطه ای، مطلوبیت درآمد جامعه، فضای سالم اقتصادی باشگاه، سودآور بودن باشگاه به عنوان شرایط مداخله گر، خصوصی سازی و منابع مالی باشگاه به عنوان راهبردها و پاسخ های رفتاری مثبت هواداران به-عنوان پیامد ها ایفای نقش می کنند.

  کلیدواژگان: اقتصاد ورزش، هواداران فوتبال، پاسخ های رفتاری، داده بنیاد، مدیریت ورزش
 • حبیب هنری، علی خزایی* صفحات 121-138
  کشور با مشکلات و محدودیت های اقتصادی و عدم انطباق آن با ساختارهای حاکم بر دنیا در حوزه های مختلف رو به روست. درک این محدودیت هاست در ورزش نیز وجود دارد که اهمیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را روشن می کند. لذا هدف از پژوهش حاضر، کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه متخصصین دارای سابقه تدریس دانشگاهی و حوزه اقتصاد ورزش، متخصصین و مسیولین ورزش در سراسر کشور که تعداد آنها شامل 160نفر بود. روش نمونه گیری این پژوهش هدفمند بود و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین مدیریت ورزشی تایید گردید. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 89% بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از مقدار شاخص KMO و آزمون بارتلت و جهت تفسیر بارهای عاملی گویه ها از ماتریس همبستگی و نرم افزار SPSS 20 و AMOS استفاده شد. یافته های مدل پژوهش نشان داد که در بین موانع اجرای اقتصاد مقاومتی بعد ضعف عوامل حقوقی و قانونی (84%) بیشترین تاثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد که مراجع قانون گذار با وضع قوانین و مقررات به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش کمک نمانید.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ورزشی، توسعه ورزش، متخصصان ورزش، موانع
 • عبدالحسین ابراهیمی، امین خطیبی*، عبدالرحمان مهدی پور، سید حسین مرعشیان صفحات 139-160

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد. این تحقیق یک تحقیق کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطلاعات، از نوع تحقیقات اسنادی است. داده های مربوط به صادرات کالاهای ورزشی و شاخص های رشد اقتصادی ایران و 9 کشور در حال توسعه منتخب در طی سال های 2016-1997 با استفاده از داده های بانک جهانی و مرکز تجارت بین الملل بر اساس طبقه بندی HS پنج گروه کفش، پوشاک، انواع توپ، قایق های تفریحی- ورزشی و کالاهای متفرقه استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و پانل دیتا و آزمون های هم جمعی، لیمر، هاسمن، اثرات تصادفی، علیت گرنجری از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص های اشتغال، مخارج دولت، صادرات محصولات ورزشی، بازبودن اقتصاد، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه دارای ضریب مثبت و شاخص های نرخ تورم و نرخ ارز دارای ضریب منفی بر رشد اقتصادی هستند. به طور کلی و با توجه به یافته های پژوهش رشد صادرات محصولات ورزشی موجب بالا رفتن ظرفیت تولید، برخورداری از صرفه های اقتصادی، افزایش بهره وری و تخصیص کاراتر منابع و در نهایت رشد بالاتر در بخش غیر صادراتی می گردد.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، صادرات، صنعت ورزش، نرخ ارز، کشورهای در حال توسعه
 • روح الله فتحیان*، علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی صفحات 161-180
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تبلیغات توسط افراد مشهور ورزشکار، در ارتقاء ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی بود. پژوهش، به روش شبه تجربی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون، در یک نمونه داوطلب 60 نفره از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد انجام شد. به همین منظور داوطلبان به مدت یک ماه تحت تاثیر تبلیغات شبیه سازی شده برای یک برند کفش ورزشی ساختگی و غیر واقعی به وسیله شخص مشهور ورزشکار منتخب، از طریق شبکه های اجتماعی تلفن های هوشمند قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند آکر (1991) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss23و روش های آماری تی نمونه وابسته و آزمون d کوهن مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تبلیغات انجام شده، به میزان 0٫87 درصد در آگاهی از برند، 0٫91 درصد در تداعی برند، 0٫86 درصد در درک کیفیت برند و 0٫86 درصد در وفاداری نگرشی به برند تاثیر گذاشته است؛ بنابراین توصیه می شود بازاریابان و دست اندرکاران صنعت تبلیغات ورزش کشور، استفاده تبلیغاتی از شخصیت های مشهور را به عنوان یکی از استراتژی های موثر در افزایش ارزش ویژه برند و کسب مزیت های رقابتی، مورد توجه ویژه قرار دهند.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، تبلیغات، شبکه های اجتماعی، کالاهای ورزشی، ورزشکاران مشهور
 • رقیه سالاری اسکر، حسن بحرالعلوم*، نسرین بیگلری صفحات 181-200

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و تعارض کار-خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تشکیل دادند (252=N) که 157 نفر به روش تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های حمایت اجتماعی زیمت و همکاران (1988)، تعارض کار- خانواده نتمیر و همکاران (1996) و عملکرد شغلی موتوویدلو و ون اسکاتر (1994) استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی بر عملکرد شغلی تاثیر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین حمایت اجتماعی بر تعارض کار - خانوده و تعارض کار - خانواده بر عملکرد شغلی تاثیر منفی و معنادار دارد. نتایج حاصل از مدل سازی پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی به واسطه تعارض کار - خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معناداری ندارد. در نهایت کلیه شاخص های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب آن بودند. با توجه به یافته های پژوهش به مدیران و مسیولان ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد می شود که با ایجاد حمایت های لازم زمینه بهبود عملکرد در محیط کار، مقابله با مشکلات زندگی، سازگاری عمومی و بهزیستی جسمانی و روانشناختی دارد را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: تعارض کار-خانواده، حمایت خانواده، حمایت دوستان، حمایت فردی، عملکرد شغلی بین فردی، عملکرد شغلی فنی، عملکرد شغلی عمومی
 • مجتبی احمدی، محمدعلی نودهی* صفحات 201-222

  هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل عاملی مولفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش و در مجموع (380 نفر) و نمونه های تحقیق 198 نفر بودند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0= α به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی) استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل 8.8 و Spss 20 انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهدکه شش مولفه الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش شناسایی شد که براساس بار عاملی به ترتیب شامل به روز کردن طرح جامع ورزش (92/ 0)، توانمند سازی بخش خصوصی (88/ 0)، نیروی انسانی توانمند (87/ 0)، نظارت و کنترل (85/ 0)، تشکیلات و ساختار (81/ 0) و خدمات (79/ 0) بود. با توجه به این نتایج مسیولین ورزش کشور می بایست قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مولفه های الزام اجرایی توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.

  کلیدواژگان: الزامات اجرایی، اولویت بندی، تحلیل عاملی، خصوصی سازی، ورزش
 • شمس الدین رضایی*، امیرحسین منظمی صفحات 223-240
  هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل موثر کنترل استراتژیک برای سازمان ها و فدراسیون های ورزشی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد ه ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 28 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 87% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل تدوین مشارکتی، عوامل محیط بیرونی، عوامل فضای سازمانی، عوامل تعهد اجرایی برای کنترل استراتژیک، عوامل آموزش و یادگیری، عوامل اصلاح فرهنگ، عوامل مدیریت تغییر و استقرار مدل کنترل استراتژیک به عنوان مولفه های موثر در کنترل استراتژیک سازمان های ورزشی ایران شناسایی و استخراج گردید. سازمان های ورزشی با پیاده سازی گام به گام این مکانیزم می توانند سیستم های کنترل، پاسخگویی و واکنش مناسب به تغییرات محیطی، تفکر سیستمی و عملکرد سازمان را بهبود و برنامه‎های راهبردی را در مرحله عملیات کنترل نمایند.
  کلیدواژگان: ایران، داده بنیاد، رویکرد کیفی، سازمان های ورزشی، کنترل استراتژیک
 • امین خدابخش زاده، کوروش قهرمان تبریزی*، اسماعیل شریفیان صفحات 241-257
  در دنیای کنونی لزوم توجه به مقوله مدیریت دانش در صنایع مختلف امری لازم و ضروری است. گردشگری ورزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و مدیریت کردن دانش در آن سبب تسریع در رسیدن به اهداف گردشگری ورزشی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمان است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوعی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان گردشگری استان کرمان، کلیه روسای آژانس های گردشگری استان کرمان و گردشگران ورزشی استان کرمان به تعداد 420 نفر تشکیل می داد. برای سنجش و آزمون متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته توسعه گردشگری ورزشی و پرسشنامه استاندارد فرآیند مدیریت دانش (پاتریک و سونیا) استفاده شد. در خصوص پرسشنامه توسعه گردشگری ورزشی از روش کورس روسیتر به منظور ساخت پرسشنامه و شناسایی شاخص های اثربخش در توسعه گردشگری ورزشی مشخص شد و بر اساس نوع کدگذاری محورهای مربوطه و با توجه به ادبیات پژوهش به شرح محورهای اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی بودند. درنهایت تاثیر ابعاد مدیریت دانش یعنی ایجاد دانش، ذخیره دانش، نگهداری دانش، اکتساب دانش و توزیع دانش بر توسعه گردشگری ورزشی تایید شد.
  کلیدواژگان: تاثیر، توسعه، کرمان، گردشگری ورزشی، مدیریت دانش
 • مهدی ابهری ساتلو، سعید تابش*، مرتضی دوستی، رسول نظری صفحات 259-283

  هدف از این پژوهش تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی خارجی (نایک و آدیداس) و داخلی (دایی و مجید) بود. جامعه آماری پژوهش مشتریان برندهای ورزشی خارجی و داخلی در استان مازندران بودند. 384 نفر بر اساس جدول مورگان، به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در نهایت 380 پرسشنامه صحیح بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بین مشتریان برندهای داخلی بین خصومت قومیت نژادی مصرف کننده و پیچیدگی ذهنی، قومی نژادی مصرف کننده و قصد خرید و همچنین بین پیچیدگی ذهنی خرید و قصد خرید رابطه مثبت معناداری وجود دارد ولی بین خصومت عمومی و قصد خرید، خصومت اقتصادی و پیچیدگی ذهنی خرید و همچنین بین خصومت اقتصادی و قصد خرید رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین رابطه منفی معناداری بین خصومت عمومی و پیچیدگی ذهنی خرید مشاهده شد به علاوه یافته ها در بین مشتریان برندهای خارجی نشان داد که بین خصومت قومی نژادی و پیچیدگی ذهنی، خصومت قومی نژادی و قصد خرید و

  کلیدواژگان: خصومت، مصرف کننده، برندهای ورزشی، تصمیمات خرید، درگیری ذهنی خرید
 • رضا فرخشاهی نیا*، غلامرضا شعبانی بهار، اکبر فرید فتحی، مسلم شیروانی ناغانی صفحات 285-307

  هدف این تحقیق تبیین الگوی تخمین ریسک های موجود در وظایف مدیران بر اساس چرخه مدیریت خطر پذیری APMBOK بود. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و شیوه گردآوری آن توصیفی،پیمایشی است.جامعه آماری آن شامل مدیران تربیت بدنی دانشگاه پیام نوراست که نمونه آماری آن براساس روش تمام شمارو به تعداد 31 نفر میباشد. برای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت ریسک پرسشنامه ای 33 سوالی طراحی شد که روایی آن به تایید خبرگان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/97) تایید شد. روش های آماری مورد استفاده دراین تحقیق آزمون t تست تک نمونه ای ، رتبه بندی فریدمن و و مدل سازی معادلات ساختاری (PLS) است. نتایج نشان داد: ازدیدگاه جامعه مورد بررسی ریسک های ساختاری، فراغتی و فوق برنامه ، ورزش قهرمانی، لوازم و تجهیزات ورزشی، پزشکی و درمانی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ریسک محسوب می شوند و عوامل امنیتی و حقوقی نیز فاقد تاثیر لازم هستند. با توجه آماره آزمون کای اسکویر (52/155) و سطح معنی داری (0/000) نیز مدیریت صحیح فعالیت های فراغتی و فوق برنامه در تخمین خطرهای موثردراولویت بالاتری قرار دارد. الگوی تدوین شده در این پژوهش می تواند درحفظ منابع مالی، انسانی و سازمانی ورزش دانشگاهی و کاهش عواقب قانونی ناشی از اجرای مدیریت ریسک موثر باشد.

  کلیدواژگان: الگو، دانشگاه پیام نور، مدیریت ریسک، ورزش دانشگاهی، APMBOK
|
 • Seyed Nasrollah Sajjadi, Mahmood Goodarzi, Nargess Fasihmardanloo * Pages 1-17

  The purpose of this study was to identify and prioritize the factors quality ,management and planning which are Effective ,of branding sports event in Iran. Combination of research methods and quantitative - qualitative. In the qualitative interviews and quantitative AHP questionnaire was used to collect data. Research community were experts and elites of sports management, sports events and sports marketing who using theoretical and Snowball sampling, 11 individuals were selected. The results showed, Effective ingredients in order of importance to Management and planning included: Design Master Plan, resources, and communications and networking event manager and ,Effective ingredients in order of importance to the quality of the event included: Perceived amenities, ICT, Enter the stage of industrialization Sports, Not perceptions of service quality (intangible). Event Organisations and managers can utilize effective management and quality components are the benefits of branding event, such as an increase in interest and media sponsors, ticket sales are able to enjoy the event, and many others.

  Keywords: Branding, event branding, event management, event marketing, event quality
 • Lora Chapari, Bahram Yoosefy *, Shirin Zardoshtian Pages 19-33

  The aim of the study was to analyze the influence of coaching behaviors on self - efficacy and team performance of Iranian women's football players in Pro League . Community samples 200 subjects in the study were selected by considering 22 players per team . For this purpose, Coaching Behavior Questionnaire (CBQ) and Self - Efficacy Scale (ESES) were used for the study . To evaluate the performance of women's football team , their place in the table was considered . Reliability of the research toolis obtained using Cronbach alpha (0.75 for coaching behavior, 0.82 for self-efficacy) . In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics Confirmatory factor analysis CFA for data collection , SEM structural equation modelin ” Amos ” to test the research model and also hypothesis testing) were used . The results showed that spontaneous coaching behavior and positive Reactive coaching behavior have a significant positive effect on self - efficacy and negative Reactive coaching behavior had a significant negative impact on self - efficacy . The results showed a positive and significant impact of self - efficacy of players on team performance . spontaneous coaching behavior and positive reactive coaching behavior had a significant positive impact on performance , but the negative reactive coaching behavior had a significant negative impact on performance .

  Keywords: coaching behaviors, Pro League, self-efficacy, team performance, football
 • Saeed Jafari, Majid Jalali Farahani *, Mohammad Khabiri Pages 35-56

  The purpose of this recent research was study of barriers of constructive and designing green sport facilities from expertise's point of view. This research based on its objective, is functional and regarding the research method is descriptive. The study population comprised of experts that are thoughtful in this field of research. Due to nature of research sample, AHP , applied just purposeful and 15 people were selected. in order to collect data such as field research based on interview and questionnaires about pairwise comparisons. To analyze quantitative and quantitative data at the same time, AHP and expert choice software were applied. Inconsistency rate index was less than one percent. The results of AHP technique determine that “the loss of knowledge-based fields” as the most important cognitive factor with relative weight of (0/267) has a first priority, “the lack of a national standard for sport complexes” with relative weight of (0/231) has the first priority in managerial factors, “lack of required interaction between the University and Project Managers” with the relative weight of (0/303) has the first priority in executive factors, and “costly construction and maintenance” with relative weight of (0/239) has the first priority in economic factors.

  Keywords: AHP, Barriers of Designing, Design Facilities, Green Facilities, Sustainable architecture
 • Ezatollah Jamshidi, MirHasan Saied Ameri *, Homayuon Abbasi Pages 57-81

  The Effect of Social Undermining on Employees Innovative Behavior in Ministry of Sports and Youth of Iran with Role Moderetor Trust Orgonazition. Abstract The purpose of this study was the Effect of Social Undermining on Employees Innovative Behavior in Ministry of Sports and Youth of Iran with Role Modertor Trust Orgonazition. The Research Method Was Descriptive Survey and it is one Type of Apply Research. The Statistical Population included all Employees the Ministry of Sports and Youth that their Number Was 400 People through Proportional Stratified Random Sampling, and 230 People Were Selected as Statistical Sample. For Data Collection we Used to three Questionnaires of Innovative Behaviour Scott and Bruce (1994), Social Undermining Duffy and et al (2002), and Orgonazition Trust Paliszkiewicz (2010). For Data Analyze, We Used to Structural Equation Modeling (S E M) and Path Analysis by the AMOS24 Software. The Results Showed a Significant and negative Relationship between Social Undermining with Innovative Behaviour. Also, the role of the organizational trust moderating variable in the relationship between Social Undermining and Innovative Behaviour is confirmed. There fore, it can be concluded that any Increase in organizational trust in the Ministry of Youth and Sports Dicreases the Social Undermining and to updated Causing Innovative employee behavior. Keywords Ministry of Sports and Youth, Colleagues undermining and supervisors,Orgonazition Trust, Innovative Behavior,Structural Equation Modeling.

  Keywords: Colleagues, undermining, trust, ministry, Sports
 • MAHBOUBEH NAGHAVI *, Seyed Emad Hosseini, Rahim Ramazani, Sara Keshkar Pages 83-99
  The purpose of this study was to develop a model of social behaviors in Iranian professional athletes. The research was based on a combination of exploratory and sequential exploration. Data collection tools were qualitative phase, semi-structured and open interviews with 23 professional athletes, athletic instructors, sports managers, psychologists and sports sociologists. In the qualitative research, statistical samples were selected using snowball method. Data were analyzed in qualitative phase by coding method in three stages: open, axial and selective. The findings included 93 tokens in open coding. In the central coding stage, the factors affecting the formation of the social behaviors pattern of professional athletes in Iran are categorized in the form of organizational component, economic component, political component, cultural component, ethical component, technical component, social component, component of rules and component of internal factors. In the selected coding stage, we have developed a model of social behaviors of professional athletes in Iran. The research tool was a researcher-made questionnaire based on the qualitative results of the research. Sampling in quantitative phase, randomized, classified. In the quantitative phase, structural equations under the Smart PLS 3.00 software were used to evaluate the behavior patterns of professional athletes in Iran. According to the results of the test, the coefficients (t-value) of all factor loads were significant at 99% confidence level and played a significant and positive role in shaping the behavior patterns of Iranian athlete's athletes.
  Keywords: athletes, modeling, Professional Sport, social behavior, structural equation
 • Masoud Freydoni *, Masoumeh Kalateh Seifari, Seyed MohammadHosein Razavi Pages 101-120

  Football fans could play a significant role in the development of economic and non-economic capacities of sports clubs. According to this strategic indicator into promoting of economic resources sport clubs can be useful.The main purpose of this study was to explain and present the model of economic factors affecting the behavioral responses of football fans through the use of the data foundation theory approach. The participants of this study were 20 key owners and key informants selected through targeted sampling and snowball sampling.Collections of basic concepts were collected during the open coding process and the categories were extracted from their contents. Then, in the axial coding step, the link between these categories was determined by the terms of the causal conditions, the axial phenomenon, the strategic category, the environmental conditions, the category of intermediaries, and the consequent category in the form of the paradigm.In the selective coding step, components of the paradigm of coding, description and theory were created. Through open coding, 89 concepts were obtained that categorized these concepts into 27 sub-categories and were classified into 13 main categories during the axial coding step.Sport managers should be familiar with the behavior, needs and views of the fans as one of the most important sport economic supporter and their programs should be adjusted according to the attitudes of the fans and with by effective planning, to manage behavioral responses of fans.

  Keywords: sport economics, Football Supporters, Behavioral Responses, Foundation Data, sport management
 • Habib Honari, Ali Khazaei * Pages 121-138
  The purpose of this study is to explore barriers to resistance economic in sport development from sports professionals' view point. The study population included 160 professionals and experts and sports officials across the country who have a resume of university teaching or experience in sport economy. Finally, the number of not distorted returned questionnaires was 143. The sampling method was purposeful in this research. the research instrument was a researcher-made questionnaire (based on the identified factors of the qualitative section). The validity of the questionnaire is formal and content reliability was confirmed by 10 sport management experts by reliability coefficient was Cronbach’s alpha 89%. To analyze the research data SPSS 20 software in significance level (0% 05˃ p) and AMOS software were used. The descriptive statistics of mean and standard deviation and inferential statistics after analyzing data distribution and KMO and Bartlett’s test and to interpret the factor loads of the items the correlation matrix was used. The results of structural equation modeling showed that the challenges and barriers to implementation resistance economy the factor of "weakness of legal and legal factors" (84%). It has the greatest impact and "disregard of documents upstream" (58%) have the least impact. According to the results of the research, it is suggested that the legislator's authorities do not help with the implementation of the rules of the law and the implementation of the resistance economy in sport.
  Keywords: Resistance Economics, sports economics, Sports Development, Sports Experts, Barriers
 • Abdolhossein Ebrahimi, Amin Khatibi *, Abdulrahman Mehdi Pour, Hossein Marashian Pages 139-160

  Today's international trade relations of each country can affect its economic growth. Therefore, the present study examines the effect of sports goods export on economic growth in Iran and some selected developing countries.This is a applied research and in terms of statistics and information gathering is a documentary research type. The data of sport goods export and economic growth indicators of Iran and 9 selected developing countries during 1997-1996 on five groups of shoes, clothing, different kind of balls , recreational sport boats , and other goods were extracted by use of World Bank and International Trade Center data according to HS classification. For analyzing data using econometrics and data panel and co-experimental tests, Lymer, Hausman, random effects, Eviews software was used . The results showed that employment indicators, government expenditures, exports of sports products, openness of the economy, human capital and research and development have a positive coefficient, and inflation and exchange rate indices have a negative coefficient on economic growth. In general, according to research findings, the growth of sport products exports has led to an production capacity increase, economic savings, increased productivity and more efficient allocation of resources, and ultimately higher growth in non-economic sectors. Therefore, in order to increase the value added in the sports industry sector as one of the most important economic sectors in most countries of the world, Should develop export of high quality sports goods Be the top priority of government programs.

  Keywords: Developing Countries, economic growth, Exchange rate, Export, sports industry
 • Rohollah Fathian *, Alireza Elahi, Hossein Akbari Pages 161-180
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of advertising by celebrities in promoting the brand equity of sport goods. The research method was quasi-experimental, pre-test and post-test, in a sample of 60 physical education students of Kermanshah Azad University. For this, volunteers have been exposed to simulations for a brand-of-the-art sport of athletic and unethical sports by a celebrity of selective sports through a social network of telegrams on smartphones for one month. Data were gathered by Brendaker's (1991) standard value questionnaire and then analyzed using SPSS23 software, dependent correlation statistical methods and Cook test. The results showed that the effect of advertising on the celebrity was significant and positive in all dimensions of brand equity, and ads made 0.87% in brand awareness, 0.91% in brand equity, 0.86% in brand quality understanding, and 0.86 percent had an impact on self-confidence. Therefore, it is strongly recommended that marketers and enthusiasts of the country's sports advertising industry pay special attention to the popularity of the athlete of the country as one of the most effective strategies in raising brand equity and gaining competitive advantage. It also makes use of social networking and mobile phone smartphone users as one of the most effective and low-cost communication tools for communication with audiences and promotion of their sporting goods. Keywords: brand value, ads, celebrity characters, Sports goods
  Keywords: Brand Value, promotional, sports celebrity, social networks, sporting goods
 • Roghayeh Salari Esker, Hasan Bahrololoum *, Nasrin Biglari Pages 181-200

  The purpose of this study was to investigate the effect of social support and work-family conflict on job performance among staff of sport and youth departments in Kerman province. The population of this study included all employees of Youth and Sports offices of Kerman Province (N=252). Through cluster sampling, 157 people were selected. The questionnaires of social support Zimet et al (1988), work-family conflict Netmeyer et al (1996) and job performance Askater & Mvtvvydlv (1988) was used to collect the data. The data were analyzed by Pearson correlation, Sobel test equation and path analysis. Findings indicated that of social support has a direct and significant impact on job performance. Also the social support has a direct and negative impact on work - family conflict, and work - family conflict has direct and negative impact on job performance. Also results showed that the social support hasn’t mediating role on relationship between work-family conflict and job performance of employees. Finally, the model showed a good fit to the data. According to the findings of this study, which indicates the importance of the role of social support and work-family conflict on job performance of employees, it is recommended that managers and officials of sports and youth departments provide the necessary support for improvement of workplace performance, coping with life problems, general adaptability and physical and psychological well-being.

  Keywords: Family support, Friends support, Individual support, General job Performance, Interpersonal job performance, Technical job Performance, Work-family conflict
 • Mojtaba Ahmadi, Mohammadali Noudehi * Pages 201-222

  The aim of this study was factor analysis of the components of administrative requirements before Sports Privatization in Iran. Research methodology was exploratory mixed method. The statistical population was sports management professors (n = 345), experts of sports privatization (n= 35) totally of 380 people and sample size was 198 people. The survey instrument was a semi-structured interview and researcher-made questionnaire. Form and content validity of the questionnaire was confirmed by 12 experts and professors of sport management. Reliability using Cronbach's alpha coefficient obtained α=0.79 and was approved. For data analysis, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, etc.) and inferential (factor analysis) was used. All analysis using statistical software Lisrel 8.8 and Spss 20 at a significance level (α= 0.05) was performed. The total variance explained showed that the research items comprise 6 factors and these factors account for about 67.945% of the variance. The results showed that six categories of requirements before sports privatization were identified that respectively were updating the comprehensive sports plan (0.92), empowering the private sector (0.88), empowered human power (0.87), Monitoring and control (0.85), Organization and structure (0.81), Services (0.79) requirements. According to the results it can be concluded that the country's sports officials before transferring the sport to the private sector should take note of the administrative requirements until privatization process can be performed in favorable conditions.

  Keywords: Executive requirements, factor analysis, Prioritize, Privatization, Sport
 • Shamseddin Rezaei *, Amirhosen Monazami Pages 223-240
  The purpose of this research is to design an effective strategic control model for Iranian sports organizations and sport federations. This study has a qualitative approach and we used the grounded theory as a research method. For gathering data we studied high level documents and we interviewed with 28 experts who were aware of this subject. The validity of this research was examined and approved by the interviewers and then expert professors. The reliability of it is %87 which was obtained by using the methodology of the interstitial agreement. For data analysis we used the continuous comparison method in three stages: open, axial and selective coding. The results of this study showed that collaborative compilation factors, external environment factors, organizational environment factors, executive commitment factors for strategic control ,teaching and learning factors, cultural reform factors, change management factors and the establishment of strategic control model as eight effective factors in strategic control of sport organizations of Iran were identified and extracted. The sport organizations with the step by step implementation of this mechanism can improve control systems, responsiveness and appropriate reaction to environmental changes, systematic thinking and organizational performance and they can control strategic plans at the operational stage. The sport organizations with the step by step implementation of this mechanism can improve control systems, responsiveness and appropriate reaction to environmental changes, systematic thinking and organizational performance and they can control strategic plans at the operational stage.
  Keywords: Grounded theory, Iran, qualitative approach, sport organizations, Strategic control
 • Amin Khodabakhshzade, Kourosh Ghahraman Tabrizi *, Esmaeil Sharifian Pages 241-257
  In the current world, it is necessary to pay attention to the issue of knowledge management in different industries. Sport tourism is not an exception and management of knowledge in it accelerates the attainment of the goals of sport tourism so that the knowledge of sport tourism is managed any better, the process of reaching the goals of sport tourism, which is one of the important development of sport tourism. Most of them are faster and less error rate. The purpose of this study was to investigate the effect of knowledge management on sport tourism development in Kerman province. The research method was descriptive-survey and correlation. The statistical population of the study consisted of all 420 staff members of tourism organization of Kerman province, all heads of tourism agencies of Kerman province and sport tourists in Kerman province. To measure and test the variables, a researcher-made sport tourism development questionnaire and standard questionnaire of knowledge management process (Patrick and Sonya) were used. Regarding the sport tourism development questionnaire, the Corsair method was developed to develop a questionnaire and identify effective indicators in the development of sport tourism. According to the type of coding of the relevant axes, according to the literature, there were described economic, political, communication, infrastructure and management axes. Finally, the impact of KM dimensions of knowledge creation, knowledge storage, knowledge maintenance, knowledge acquisition and knowledge distribution on sport tourism development was confirmed.
  Keywords: Development, Impact, Kerman, Knowledge Management, sport tourism
 • Mahdi Abhari Satellu, Saeid Tabesh *, Morteza Dousti, Rasool Nazari Pages 259-283

  The purpose of this study was to analyze the effect animosity to purchase involvement and customer purchase intention of foreign sports brands (Nike and Adidas) and domestic (Daei and Merooj). The statistical population of this study was the customers of foreign and domestic sports brands in Mazandaran province. 384 people were selected according to the Morgan table. After distributing and collecting questionnaires, 380 completed questionnaires were completed. For data analyses were used by SPSS and AMOS. The findings about domestic sport brands showed that there is a significant positive relationship between Consumer ethnocentrism and Purchase involvement, Consumer ethnocentrism and Purchase intention and as well as between Purchase involvement and Purchase involvement. But, there wasn't a significant relationship between Public animosity and Purchase intention, economic animosity and Purchase involvement, as well as between economic animosity and Purchase intention. Also, there was a significant negative relationship between Purchase involvement and purchase intention. In addition, findings among foreign brands showed that there was a significant negative relationship between ethnic Animosity and mental complexity, also between ethnic animosity and intent to buy, as well as between general animosity and mental complexity. According to research findings, sports marketers should consider animosity in order to succeed in marketing activities and increase profitability.In addition, findings among foreign brands showed that there was a significant negative relationship between ethnic Animosity and mental complexity,

  Keywords: Consumer animosity, Domestic Sports, brands, Purchase intention, Purchase Involvement
 • Reza Farokhshahinia *, Gholamreza Shabanibahar, Akbar Farid Fathi, Moslem Shirvani Naghani Pages 285-307

  The aim of this study was to explain the pattern of risk assessment in managers' tasks based on the APMBOK risk management cycle. The present study is a survey in terms of its practical purpose and method of collection. Its statistical population includes the managers of physical education of Payame Noor University, the statistical sample of which is 31 people based on your method. To identify the factors influencing the risk management of the questionnaire, 33 questions were designed, the validity of which was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (0/97). The statistical methods used in this study are t-test of single sample, Friedman ranking and structural equation modeling (PLS). The results showed that from the community's point of view, structural, leisure and extra-curricular risks, championship sports, sports equipment, medical and therapeutic equipment are considered as key factors in success in risk management and security and legal factors are not affected. According to the statistical test of Kai Square (52/155) and the level of significance (0/000), the correct management of leisure and extracurricular activities, as the most important factor, is a higher priority in estimating effective risks. Therefore, the model developed in this study can be effective in maintaining the financial, human and organizational resources of academic sports and reducing the legal consequences of risk management implementation.

  Keywords: APMBOK, Payam Noor university, model, Risk Management, Student sport