فهرست مطالب

مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه - سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1399)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناهید سعادت سیرت*، محمدمهدی فرقانی صفحات 11-44

  اقبال کاربران به شبکه های اجتماعی هر روز بیشتر می شود و به نظر می رسد دنیا به تسخیر این شبکه ها درآمده است. با توجه به استفاده گسترده جوانان از شبکه های اجتماعی موبایلی، این مقاله به مطالعه نحوه الگوپذیری جوانان از این شبکه ها و شکل گیری سبک زندگی نوین پرداخته است. روش این پژوهش، کیفی بوده و داده ها با تکنیک مصاحبه گروه های کانونی جمع آوری و با نظریه زمینه ای تحلیل شده است. جمعیت آماری، کاربران جوان و نوجوان شبکه های اجتماعی موبایلی شهر همدان است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. براساس یافته های تحقیق، جوانان و نوجوانان، متاثر از شبکه های اجتماعی موبایلی دچار دگرگونی در زمینه اعتقادات مذهبی، ارزش های اخلاقی، مصرف گرایی، مدگرایی و پوشش فردی، هیجان خواهی، انزواطلبی و دگرگونی ارتباطات میان فردی شده و مواردی همچون مد و آرایش، فراغت مجازی، هواداران مجازی، به اشتراک گذاری حریم خصوصی، هیجان خواهی، بازی های آنلاین، دوستیابی، تغییرگرایش های دینی، استقلال گرایی، سرگرم شدن، تغییر پوشش، دگرگونی روابط خانوادگی ودسترسی آسان به اطلاعات را در سبک زندگی جدید خود به عنوان عوامل هنجارشکن و هنجاربخش برگزیده اند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، شبکه های موبایل محور، سبک زندگی نوین، جوانان، الگوپذیری
 • مصطفی مژدهی فر*، ابراهیم فتحی، هادی البرزی دعوتی، علی اکبر رزمجو صفحات 45-72

  بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما به عنوان مهمترین و اصلی ترین بخش خبری صداوسیما نقش مهمی در اطلاع رسانی و جریان سازی خبری در کشور دارد. با توجه به عملیات رسانه ای گسترده دشمنان در قالب های مختلف برای ناامیدکردن مردم، ایجاد نشاط اجتماعی در کشور از اهمیت بالایی برخورداراست. پژوهش حاضر با تاکید بر نقش اخبار تلویزیون در گسترش امید و نشاط، بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما را از منظر چگونگی پوشش اخبار امیدآفرین و نشاط آور بررسی کرده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کل اخبار پخش شده خبر ساعت 21 در سال 1397است و با روش نمونه گیری سیستماتیک، 73 قسمت از این بخش خبری به عنوان نمونه انتخاب شد. براساس یافته ها، شاخص امید به زندگی در میان شاخص های امید و نشاط با 35 درصد بیشترین فراوانی را داشته؛ این بخش خبری موضوع اقتصادی را در اخبار امیدآفرین و نشاط آور بیشتر انعکاس داده، همچنین «صدای گوینده بر روی تصویر+ قطعه سرد» با 31 درصد، بیشترین قالبی بود که از آن استفاده شده است. اخبار امیدآفرین و نشاط آور در این بخش خبری بیشتر از جنس سخت خبر، نوع فرایندمدار، جهت گیری مثبت، ارزش خبری دربرگیری با کارکرد پیام اطلاع رسانی بوده است. نتایج این پژوهش میزان توجه بخش خبری ساعت 21 به اخبار امیدآفرین و نشاط آور را از مجموع اخبار منتشر شده در بازه زمانی مذکور 17/5 درصد نشان می دهد.

  کلیدواژگان: خبر، پوشش خبری، خبر امیدآفرین، بخش خبرساعت21، شبکه 3 سیما
 • فریده آفرین*، مسعود حیدرخانی، اصغر فهیمی فر صفحات 73-100
  در این مقاله، عنصر مسلط در فیلم «ماهی و گربه» (1392) ساخته شهرام مکری با توجه به نظریات فرمالیست های روسی بررسی شده است. بدین منظور از مفهوم پیشنهادی یاکوبسن یعنی «عنصر مسلط» و سپس از نظرات نیوفرمالیست ها استفاده کرده و آن را برای تعین بخشی به معنا بسط داده ایم. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و در آن، از «توصیف همبستگی» برای تحلیل ارتباط میان خرده روایت ها و «رنگ» برای دستیابی به سطوحی از معنا استفاده شده است. تجزیه فیلم به نماها و تحلیل آنها در فیلم «ماهی و گربه»  ما را به این نتیجه می رساند که رنگ قرمز، به عنوان یکی از مهمترین عناصر مسلط، نقش تعیین کننده ای در معنای نهایی این فیلم دارد. این عنصر، نه تنها بر سایر سازه ها و عناصر زیباشناختی، تاثیرگذار است، بلکه بین خرده روایت های فیلم- با دو انشعاب روایی در پیرنگ- هماهنگی و اتحاد برقرار می کند. بدین ترتیب، رنگ قرمز به واسطه طرح واره های تصویری در برهمکنش با سایر عناصر، مخاطب را به سوی معنای نهایی فیلم سوق می دهد. این رنگ علاوه بر تعلق به موارد ارجاعی در جهان، با توجه به ارتباط با عناصر معمایی تعلیق و هیجان، ترس و انتظار حادثه ناگوار را نیزالقا می کند.
  کلیدواژگان: فرمالیسم، نئوفرمالیسم، عنصر مسلط، فیلم «ماهی و گربه»
 • محمدعلی صفورا* صفحات 101-118

  ژانر (گونه) فیلم، در مجموعه ای از قوانین و توافقات مشترک بین سه گروه مخاطب، فیلمساز و منتقد برای طبقه بندی انواع فیلم شکل می گیرد. این قوانین هرکدام به نحوی در شکل گیری فیلم تاثیرگذارند. با مروری بر تاریخچه انیمیشن های ژانر موزیکال به سادگی می توان دریافت، این نوع انیمیشن به دلیل پتانسیل های خاص خود مورد استقبال بینندگان واقع شده است. پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل نظریه های مختلف، شاخصه های بارز ژانر انیمیشن موزیکال را شناسایی و در ادامه، دو اثر متفاوت از این ژانر را در چارچوب تدوین شده، تحلیل می کند تا از این طریق، بخشی از کمبودهای مباحث تیوریک این ژانر را در ایران جبران کند و به دنبال اثبات این فرضیه است که مشخصه های ژانر موزیکال بر اساس پنج سطح روایت، شخصیت و بازیگری، موسیقی، ترانه و آواز و تصویر قابل تبیین است.

  کلیدواژگان: انیمیشن موزیکال، ترانه، تصویر، روایت، ژانر، موسیقی
 • باقر عزیزپور*، سید محمدصادق مرکبی صفحات 119-154
  عصر حاضر را عصر تصویر جهان و فرهنگ حاکم بر آن را فرهنگ تصویری می نامند. بر همین اساس، رویکرد شناخت علمی و تحقیقات دانشگاهی پیرامون پدیده های مختلف، با حرکت به سمت پژوهش های بصری، در حال تغییر است. زیرا اطلاعات بصری، توصیف را آسان، جذاب، سریع و باورپذیرتر از متون مکتوب ساخته اند. هدف این پژوهش، بررسی نقش فیلم مستند در فرهنگ تصویری معاصر- نه صرفا به مثابه یک رشته هنری- بلکه به منزله روش پژوهش بصری در پیوند با برخی رشته های علمی در مرحله انجام و انتشار نتایج این پژوهش هاست. این پژوهش، کیفی است و با روش مرسوم مطالعات اسنادی کتابخانه ای، به توصیف و تحلیل مجموعه ای از اسناد علمی پژوهشی می پردازد که شامل اطلاعاتی درباره پدیده ها و موضوعاتی است که قصد مطالعه آنها وجود دارد. این مقاله نشان می دهد چرا و چگونه می توان از فیلم مستند برای انجام و انتشار پژوهش های بصری پیرامون موضوعات مختلف از جمله تاریخ نگاری، انسان شناسی، طبیعت شناسی و به طور کلی، جهان شناسی بصری استفاده کرد. همچنین ضرورت درک و پذیرش فیلم مستند به مثابه روش پژوهش بصری از سوی جامعه علمی، پژوهشگران و فیلم سازان مستند را یادآور می شود؛ زیرا اگر نقش و اهمیت فیلم مستند در ارتباط با فعالیت های پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، درک و نتایج آن تبیین شود، در آن صورت می توان برای دوران جدیدی از فعالیت های پژوهشی و فیلم سازی مستند برنامه ریزی کرد.
  کلیدواژگان: فیلم مستند، روش های پژوهش، پژوهش بصری، فرهنگ تصویری
 • حسن جعفریانی* صفحات 155-177
  از آغاز شیوع کرونا، فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام، بستر تولید و انتقال اطلاعات بسیاری شده است. مطالعه ماهیت این پیام های پربیننده، به این دلیل اهمیت دارد که نشان دهنده رفتار جامعه در شرایط بحران است. تحقیق حاضر درصدد است به این سوالات پاسخ دهد؛ پیام های پربیننده با موضوع کرونا چه ماهیتی دارند و کدام احساسات باعث پربیننده شدن آنها شده است؟ برای پاسخ به این سوال، 600 پیام «وایرال» یا پربیننده در اینستاگرام در یک دوره 60 روزه بررسی شدند. روش تحقیق، پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها در گام اول پربازدیدترین پیام ها (تعداد) با موضوع کرونا انتخاب شدند؛ سپس محتوای نظر بینندگان توسط کارشناسان (متخصصان روانشناسی) نمره دهی شد؛ در گام بعدی، داده های کمی حاصل شده با روش تحلیل عاملی، خوشه بندی (دسته بندی) شدند. براساس یافته های آماری، پیام های پربازدید، سه گونه (دسته) هستند؛ دسته اول، ماهیت تفریح و سرگرمی دارند؛ دسته دوم، ماهیت خبر و اطلاع رسانی دارند و دسته سوم، با هدف آموزش و تبلیغ، تولید شده اند. همچنین براساس نتایج به دست آمده، اگر چه عوامل اثرگذار بر پربیننده شدن پیام ها، در هر گونه، متفاوت با دیگری است، بررسی محتوایی خوشه ها نشان می دهد برخلاف بسیاری از یافته های پیش از این پاندمی، در دوره کرونا، غافلگیری منفی، غم و ترس مهم ترین ویژگی هایی هستند که باعث پربیننده شدن پیام ها شده اند. در دوره کرونا خشم و نفرت، اثر چندانی بر پربیننده شدن پیام ها نداشته اند.
  کلیدواژگان: اینستاگرام، گونه شناسی پیام، پیام پربیننده، پاندمی کرونا
|
 • Nahid Saadat Sirat *, MohammadMehdi Forghani Pages 11-44

  The interest of users in social networks is increasing daily and it seems that the whole world is in their capture. Given that the youth are enormously using mobile social networks, this article is going to study how they shape the youth’s life and observe how a new lifestyle is being formed. The methodology of this research is qualitative and the data have been collected trough focus groups and the analyzed by grounded theory. The youth in the city of Hamadan are statistical population of the research and they have been selected by targeted sampling. According to findings of the research, the young & the Youth affected by mobile social media are involved in problems such as transformation in religious beliefs, moral values & consumerism. They become fashion victims, change in personal clothing, and they also welcome sensation seeking, isolationism and unconventional interpersonal relations. Looking for fashion & cosmetics, to follow others, share posts regardless of privacy limits, dating, online games, change of faith and individualism are among features of this new lifestyle. Family relations are degraded and access to readymade information causes iconoclastic behaviors while regarding it normalized.

  Keywords: Mobile-Based Social Networks, Neo-lifestyle, Youth, Modeling, Social Networks
 • Mostafa Mojdehifar *, Ebrahim Fathi, Hadi Alborzi Davati, Aliakbar Razmjoo Pages 45-72

  The news desk of IRIB Network One at 21pm, is regarded as the most important & major news desk which plays an important role in distribution of information & current making throughout the country. Regarding the wide spread media operation of enemies in promoting hopelessness via various formats, injecting exciting joy in the society is of high importance. The present research with emphasis on the role of television in expanding hope & joy, has adopted 21 hours news desk to observe & survey how this news division broadcasts promising news. This research has applied quantitative discourse analysis method. The statistical population of the research is all the news desk of Network one at 21 hours during 2018. By systematic sampling, 73 parts of this news desk was selected. Based on the findings, the index of “Hope for Living” & “Hope and Joy” gained 35% among other indices. This news desk has had more emphasis on economic news spreading joy & hope, and also off-screen comments have gained 31% as the major format. Joyful & hopeful news in this news desk have been mostly Hard News, being process-centered with positive outlook. The outcome of the research shows that this news desk has had 17.5% of audience being attracted to its content from all the news broadcast during the aforementioned period of time.

  Keywords: TV News Coverage, Hopeful news, Joyful news, News Desk 21
 • Farideh Afarin *, Masoud Heidarkhani, Asghar Fahimifar Pages 73-100
  “Fish & Cat” is a film directed by Shahram Mokri in 2013, this article is going to survey on the Dominant Element in the film based on the views of Russian neo-formalists. To achieve this, we have used Jakbson’s idea, Dominant Element, and according to Russian Formalists we have expanded it to determine the meaning. The methodology of the research is descriptive analysis and in order to analyze the relations between minor narratives & the “Red Colour”, we have used descriptive correlation method as well. This could help us to reach different layers of meaning. Breaking down the scenes & shots in “Fish & Cat”, together with their analysis, led us to the fact that the red colour has a very determining role & it is as one of the most important dominant elements. This dominant element is not only effective on other aesthetical structures but also unites minor narratives (with two extensions in the plot).Thus, the red colour in interaction with other elements directs audience towards the climax of the story. This colour in addition to having referential aspects in the globe, regarding the enigmatic issues such as suspension & excitement, it also conveys fear, expectancy and mishappening.
  Keywords: Formalism, Neo-Formalism, Fish & Cat Movie, Dominant Element
 • MohammadAli Safoora * Pages 101-118

  Genre in Film Studies is a set of rules and common agreements among three groups of audience, filmmakers and critics to classify types of films. This set of rules and accepted characteristics directly influences film formation. A cursory look at “Musical Animation” genre shows that this type of animation, due to its potential, has gained a huge popularity among cinemagoers. By investigating different theories, the present study tries to identify the main characteristics of this genre and provide an analysis of two chosen films based on these characteristics. Its vision is to cover part of the theoretical shortcomings concerning this genre in Iran. This article aims to prove a hypothesis in which this genre is fully explainable according to five levels of Narrative, Character & Acting, Music, Song and Voice. “Beauty and the Beast” (2017) and “Fantasia” (1940) are two feature animations that are studied considering the above mentioned levels.

  Keywords: Animated Musical, song, Picture, narrative, genre, Music
 • Bagher Azizpour *, Mohammadsadegh Morakabi Pages 119-154
  The present era envisages the glob’s image in which the visual culture is the dominant trend. Hence, the scientific approach of cognition & academic research about various subjects is changing by moving towards visual research methodologies. This is because visual data makes description faster, more attractive & believable rather than plain text. The present research is trying to survey on the role of documentary film on temporary visual culture - not exclusively as an art discipline - but as a visual research method in joint with some scientific disciplines which is already in process and its outcomes will be published. This research is qualitative and applies the customary method of studying library documents while giving descriptive analysis of scientific documents. These will include the information about the phenomena & the subjects that this research is opt to study. This article declares how & why we can use documentary film to do visual research on subjects such as Anthropology, Historiography, Naturalism and generally the Worldview. This also reminds us of the necessity of documentary film as a tool of research approved & accepted by scientific community, researchers & filmmakers. This will led to explaining the importance & role of documentary film in social, cultural and research activities. Consequently, a new era of research activities can be planned with the documentary film.
  Keywords: Documentary film, Research Method, Visual Research, Visual Culture
 • Hassan Jafariani * Pages 155-177
  Since the beginning of Corona virus pandemic, cyberspaces have become a path for information exchange to a great extent and Instagram has been on top of all. Studying the essence of highly visited messages becomes an important issue because it delivers a behavioral pattern of society when it faces a crisis. The present research is opting to answer the following questions: What is the essence of highly visited messages & which kind of emotions has caused them to become viral? To answer these questions, a survey was done on 600 viral messages inside Instagram. By the methodology of field research the data was collected based on messages about Corona with a high rate of visit; then the experts of psychology scored them according to their content. The next step was to categorize this quantitative data into clusters by analysis method. According to the statistical findings, messages with high rate of visit were divided into 3 groups. These messages are with the content of fun & entertainment, news and information, and the third group has been produced to instruct & advertise. Also, the findings show, although the rate of visit differs in each category, on the contrary the analytical survey on the findings before pandemic, shows that in the Corona’s time, negative surprise, sadness & fear are the most important features which attracts the visitors. During the Corona’s period anger & hatred had no impact on messages to be highly visited.
  Keywords: Viral Message, Corona Pandemic, Typology of Message, Instagram