فهرست مطالب

 • پیاپی 48 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدحسین جهانگیر*، مهسا موسوی صفحات 1-10

  تداوم کمبود بارش نسبت به میانگین بلندمدت خشکسالی هواشناسی باعث کاهش جریان آب رودخانه، افت تراز آب زیرزمینی و خشکسالی هیدرولوژیک می شود. برای کمی کردن خشکسالی، نمایه های متعددی تعریف شده است. در این پژوهش از دو نمایه خشکسالی، شامل نمایه بارش استانداردشده (SPI) و نمایه جریان سطحی استانداردشده (SSI) ،به ترتیب، برای پایش خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیکی استفاده شده است. هدف در این تحقیق پایش خشکسالی 5 ایستگاه مطالعاتی در استان تهران در بازه زمانی (1395 - 1364) و تعیین مناسب ترین تابع توزیع برای محاسبه شاخص خشکسالی SSI  و هم چنین مطالعه تطبیقی نمایه های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک در این استان می باشد. نتایج نشان می دهند که مناسب ترین تابع توزیع تجمعی در ایستگاه درکه تابع لوگ لجستیک، در ایستگاه فیروزکوه و آبعلی تابع گاما، در ایستگاه نمرود تابع فتیگ لایف و در ایستگاه شریف آباد تابع بتا می باشند. در بین ایستگاه ها با توابع مناسب یاد شده، ایستگاه درکه با بیشترین مقدار P-Value و کمترین مقدار RMSE بهترین برازش را با تابع لوگ لجستیک داشته است. هم چنین وجود تشابه در روند خشکسالی های منتج از دو شاخص مختلف نشان می دهد که شاخص هواشناسی و هیدرولوژیک کاملا بر هم منطبق می باشند، به عبارت دیگر منابع آب سطحی در استان تهران به شدت از بارش تاثیرپذیر است.

  کلیدواژگان: پایش خشکسالی، شاخص جریان سطحی استانداردشده (SSI)، شاخص بارش استانداردشده (SPI)، تابع توزیع، استان تهران
 • علیرضا واعظی*، خدیجه سهندی صفحات 11-20

  این مطالعه به منظور بررسی نقش ساختمان خاک در فرسایش پاشمانی در خاک های منطقه نیمه خشک انجام شد. فرسایش پاشمانی در چهار خاک با بافت مختلف (لوم رس سیلتی، لوم رس شنی، لوم سیلتی و لوم شنی) و در دو شرایط ساختمان خاک (با ساختمان طبیعی و بدون ساختمان) با استفاده از باران شبیه سازی شده با شدت 50 میلی متر بر ساعت به مدت 30 دقیقه در ظروف پاشمان به ارتفاع 10 و با قطر هشت سانتی متر اندازه گیری شد. ویژگی های فیزیکی خاک شامل میانگین  قطر خاک دانه، پایداری خاک دانه، چگالی ظاهری و هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) در دو شرایط ساختمان خاک تعیین شدند. نتایج نشان داد که خاک لوم شنی بیش ترین حساسیت را به فرسایش پاشمانی داشت به طوری که فرسایش پاشمانی آن در اثر تخریب ساختمان خاک 52 درصد افزایش یافت. چگالی ظاهری، پایداری خاک دانه و هدایت هیدرولیکی اشباع به شدت در اثر تخریب ساختمان خاک دچار تحلیل شدند. ارتباط معنی داری بین تغییرات فرسایش پاشمانی و تغییراتKs  در دو شرایط ساختمان خاک وجود داشت  (0/05>P،   0/90=R2).   در اثر تخریب خاکدانه های خاک، فرسایش پاشمانی با کاهش Ks افزایش یافت. این مطالعه نشان داد که در خاک هایی که با تخریب ساختمان، هدایت هیدرولیکی اشباع به شدت کاهش می یابد، افزایش شدیدی در فرسایش پاشمانی مشاهده می شود.

  کلیدواژگان: اندازه خاکدانه، بافت خاک، خاک آهکی، خاکورزی، شبیه سازی باران
 • علی اکبر نظری سامانی، علیرضا سپه وند*، هوشنگ محمدیان، حسن احمدی، سادات فیض نیا صفحات 21-32

  در مطالعه ویژگی های سنگ های کارستی، امروزه شناخت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سنگ جایگاه خاصی در تحقیقات دارد. با پی بردن به خصوصیات یاد شده می توان میزان گسترش کارست را در توده سنگ های انحلال پذیر مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق به بررسی تغییرات فصلی بار رسوب انحلالی و تعیین سرعت انحلال پذیری سازندهای آهکی در حوضه های خرم آباد، الشتر و بیرانشهر پرداخته شد. ابتدا با استفاده از دستگاه سیرکولاسیون سرعت انحلال پذیری سازندهای مورد مطالعه تعیین شد و در ادامه رسوب انحلالی هر حوضه و بار محلول خروجی از حوضه ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که بیش ترین و کم ترین میزان ثابت انحلال پذیری (k) به ترتیب متعلق به سازند های آسماری-شهبازان (6-10×27/1 متر بر ثانیه) و Omas) 6-10×027/1 متر بر ثانیه) بود. همچنین نتایج نشان داد که بیش ترین و کم ترین بارانحلالی در عرصه های آهکی به ترتیب در حوضه های خرم آباد و بیرانشهر مشاهده شده است که میزان آن در حوضه های خرم آباد، الشتر و بیرانشهر به ترتیب برابر 61/ 75، 56/ 47 و 49/ 44 هزار تن در سال بوده است.

  کلیدواژگان: : استان لرستان، بار محلول، انحلال پذیری، XRD، کارست
 • وحید جباری، علیرضا مسجدی*، محمد حیدر نژاد، امیرعباس کمان بدست، امین بردبار صفحات 33-41

  در این مطالعه به منظور بررسی نصب تیغه در زیر لوله مستغرق در بستر رودخانه برای کنترل آبشستگی در اطراف آن، آزمایش هایی در یک فلوم آزمایشگاهی از جنس پلاکسی گلاس در مسیر مستقیم انجام گرفت. در این تحقیق با قراردادن یک لوله عمودی بر مسیر جریان به همراه تیغه در زیر آن، در دو حالت با وجود تیغه و بدون نصب تیغه اقدام به انجام یک سری آزمایش گردید. آزمایش ها با استفاده از چهار قطرمختلف، چهار شدت جریان متغیر و در چهار عرض تیغه متفاوت در حالت آب زلال انجام شد. در انتهای هر آزمایش عمق و طول آبشستگی در زیر لوله  اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد در کلیه شرایط، نصب تیغه در زیر لوله مستغرق، عامل موثری در کاهش طول آبشستگی و افزایش عمق آبشستگی در زیر آن شده و استفاده از تیغه بطور متوسط باعث کاهش طول آبشستگی در زیر لوله حدود 21 درصد و افزایش عمق آبشستگی حدود 22 درصد نسبت به حالت بدون تیغه را نشان داد. همچنین بیشترین عمق آبشستگی در شرایط توام لوله و تیغه در زیر آن،  عرض تیغه 0.26 با قطر لوله 4.8 سانتی متر و عدد فرود 0.42، حدودا 55 درصد بدست آمد.

  کلیدواژگان: عدد فرود، عمق آبشستگی، تیغه طول، لوله مستغرق، رودخانه
 • احد حبیب زاده*، مسعود گودرزی صفحات 42-51

  منطقه پژوهشی در دشت آبرفتی تسوج، شمال دریاچه ارومیه قرار دارد. ارتفاع متوسط 1700متر با میانگین بارش 22 ساله حدود3/ 363میلی متر بوده، متوسط دمای سالانه 65/ 10 درجه سانتی گراد است. بررسی های نفوذ سطحی نهشته های سیلابی از نظر پروژه های تغذیه مصنوعی آبخوان ها اهمیت دارد. در این پژوهش تغییرات نفوذپذیری خاک از حد کوه دشت تا حاشیه دریاچه با استفاده از سیلندرهای مضاعف اندازه گیری شده است. هدف طرح پایش نفوذپذیری در واحدهای ژیومورفولوژی دشت و جلگه است. نهشته های کواترنر براساس لوگ زمین شناسی چاه های حفاری و مقاطع ژیوفیزیکی به Q1,Q2,Q3  تقسیم شده اند که Q3 جوان ترین نهشته کواترنر است. نتایج نشان داد نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ پایه از دشت سر به دریاچه در حال کاهش است نهشته های دشت تسوج دارای بافت رس، ماسه و گراول بوده خصوصیات جریانات سیلابی دارد. آنالیز بافت رسوبات شامل 13 درصد رس، 18 درصد سیلت و 69 درصد شن است. بیشترین مقدار سرعت نفوذ پایه با 5/ 8 سانتی متر در ساعت مربوط به شمال دشت است. مقدار سرعت نفوذ پایه از ابتدای جلگه به سمت دریاچه از 3/ 1 سانتی متر برساعت به حدود 22/ 0 کاهش یافته است. بافت رسوبی نهشته های این واحد 73 درصد شن و ماسه در بالادست جلگه و 46 درصد در حاشیه دریاچه است.

  کلیدواژگان: دریاچه ارومیه، کواترنر، نفوذپذیری، نهشته های سیلابی
 • سارا کلبلی، شجاع قربانی دشتکی*، مهدی نادری، سلمان میرزائی صفحات 52-58

  پوشش سنگ ریزه سطحی عاملی مهم در کنترل فرسایش شیاری خاک در مناطق کم آب و خشک، به ویژه در مناطقی که امکان استقرار پوشش گیاهی در اثر شوری و یا خشکی بیش از حد امکان پذیر نیست، شناخته می شود. بدین منظور، اثر پوشش های مختلف سنگ ریزه سطحی بر میزان رواناب و رسوب بررسی شد. به این منظور، 36 کرت با طول و عرض به ترتیب 20 و نیم متر در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد با شیب سه درصد احداث گردید. تیمارها شامل چهار سطح پوشش سنگ ریزه (صفر، 10، 20 و 30 درصد) و سه شدت جریان سطحی (5/ 2، 5 و 5/ 7 لیتر در دقیقه) در سه تکرار بودند، که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، میزان رواناب و رسوب با افزایش پوشش سنگ ریزه ای سطحی به ترتیب به صورت خطی و نمایی کاهش یافت (001/ 0˂P). همچنین، نتایج نشان داد که، مقدار پوشش سنگ ریزه سطحی موثر در کاهش میزان رواناب و رسوب با افزایش مقدار جریان های سطحی متفاوت می باشد، به طوری که در جریان سطحی با دبی 5/ 2 و 5 لیتر در دقیقه، 20 درصد و برای جریان سطحی 5/ 7 لیتر در دقیقه، 30 درصد سنگ ریزه سطحی مناسب بود.

  کلیدواژگان: جریان سطحی، زبری، رسوب، ویژگی های هیدرولیکی
 • مجید فرومدی*، علیرضا واعظی، جعفر نیکبخت صفحات 59-67

  فرسایش بین شیاری طی مدت بارندگی به دلیل تغییر شرایط خاک می تواند تغییر کند. این پژوهش به منظور بررسی تغییرات زمانی فرسایش بین شیاری در خاک ها تحت شدت های مختلف باران انجام گرفت. برای این منظور آزمایش در سه خاک با بافت مختلف در سه شدت بارندگی تحت شیب 10 درصد در سه تکرار در مجموع با 27 واحد آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. فرسایش بین شیاری در فاصله زمانی یک دقیقه از آغاز رواناب در هر یک از واحدهای آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت های اساسی از نظر آستانه زمانی وقوع رواناب سطحی و فرسایش بین شیاری و نیز شدت وقوع آن ها بین شدت های مختلف باران وجود دارد (001/ 0>P). رابطه معنی دار بین مقدار فرسایش بین شیاری و شدت باران به دست آمد (96/ 0R2= و 01/ 0>P). فرسایش بین شیاری طی مدت بارندگی همسو با افزایش تولید رواناب سطحی افزایش یافت اما در زمان های پایانی (حدود 45 دقیقه)، روند وقوع فرسایش بین شیاری همسو با تولید رواناب سطحی نبود. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که وابستگی زمانی فرسایش بین شیاری به تولید رواناب سطحی در اوایل بارندگی تحت تاثیر مقدار تولید رواناب و در زمان های پایانی تحت تاثیر شرایط خاک از نظر موجودیت ذرات فرسایش پذیر است.

  کلیدواژگان: جریان سطحی، ذرات فرسایش پذیر خاک، ضربه قطرات باران، غلظت جریان
 • مهران خیرخواهان، خسرو حسینی*، شهاب نیر صفحات 68-78

  مکانیک انتقال رسوبات چسبنده متفاوت از رسوبات غیرچسبنده است. در تعیین نرخ فرسایش رسوبات غیرچسبنده از پارامترهای فیزیکی، همانند قطر متوسط و چگالی استفاده می گردد، در حالی که به علت ماهیت رسوبات چسبنده نرخ فرسایش آن ها به صورت رابطه ای با تنش برشی بستر با ضرایب ثابت مربوط به ویژگی هر نوع رسوب تعریف می گردند. در این تحقیق از اطلاعات آزمایشگاهی رسوبات چسبنده مصب رودخانه لویر استفاده شده است که پس از صحت سنجی نتایج در نرم افزار Mike، داده های آزمایشگاهی توسعه داده شدند تا بتوان با داده های بیشتر و شرایط هیدرولیکی متفاوت تری، پدیده فرسایش رسوبات را مورد مطالعه قرار داد. در ادامه نظر به تعداد پارامترهای متعدد موثر در پدیده فرسایش رسوبات، از شبکه عصبی برای ایجاد ارتباط میان داده ها استفاده گردید. پارامترهای استفاده شده در مدل شامل مولفه های جریان و مشخصه های رسوبات و سیال می باشند. به علت عملکرد بهتر شبکه عصبی این داده ها پس از بی بعدسازی مورد استفاده قرار گرفتند. ضریب همبستگی و میانگین قدر مطلق خطای داده ها در شبکه عصبی مورد استفاده به ترتیب 98/ 0 و 0036/ 0 به دست آمدند که بیان گر عملکرد مناسب شبکه بودند. در نهایت پس از انجام تحلیل حساسیت وزنی، پارامترهای  و  به ترتیب بعنوان موثرترین پارامترهای افزایش و کاهش نرخ فرسایش معرفی شدند.

  کلیدواژگان: تنش برشی تسلیم، رودخانه لویر فرانسه، ویژگی های سیال و رسوب، تحلیل حساسیت فرسایش، مدل عددی Mike، شبکه عصبی MLP
 • نگار حسن راده، لیلا غلامی*، عبدالواحد خالدی درویشان، حبیب الله یونسی صفحات 79-89

  امروزه با توجه به اینکه مقدار زیادی خاک از سطح حوزه های آبخیز توسط عوامل فرسایشی از دسترس خارج می گردد، کاربرد روش های مدیریتی برای مهار هدررفت خاک لازم است. در شرایطی که امکان استقرار پوشش گیاهی وجود ندارد استفاده از اصلاح کننده های خاک می تواند در کنترل هدررفت خاک مفید باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب با استفاده از نانورس محلول مونت موریلونیت با مقادیر سه، شش و نه گرم بر مترمربع و زغال زیستی با مقدار 160 گرم بر مترمربع روی خاک شنی-لومی انجام شد. آزمایش ها تحت شرایط آزمایشگاهی با استفاده از شبیه ساز باران با شدت 40 میلی متر بر ساعت در دانشگاه تربیت مدرس انجام شدند. نتایج نشان داد که نانورس محلول با مقدار نه گرم در مترمربع و زغال زیستی اثرات بیش تری بر تغییرات هدررفت خاک داشتند. تیمار موفق تر نانورس محلول توانست مولفه های هدر رفت خاک سطحی، غلظت رسوب سطحی، هدر رفت خاک زیرقشری و غلظت رسوب زیرقشری را به ترتیب 17/ 89، 41/ 87، 64/ 13 و 31/ 87 درصد کاهش دهد. هم چنین زغال زیستی توانست مولفه های هدر رفت خاک سطحی، غلظت رسوب سطحی، هدر رفت خاک زیرقشری و غلظت رسوب زیرقشری را با مقادیر به ترتیب 27/ 85، 64/ 63، 20/ 45 و 88/ 92 درصد کاهش دهد.

  کلیدواژگان: حفاظت خاک، شبیه ساز باران، فرسایش خاک، نانورس مونت موریلونیت، زغال زیستی
 • فرناز براتی، مجید حسینی*، علی صارمی، احمد مختاری صفحات 90-99

  به منظور مدیریت حوزه های آبخیز، به ویژه در حوزه های کوهستانی که فاقد ایستگاه هیدرومتری به اندازه کافی هستند شبیه سازی پدیده های هیدرولوژیکی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق از مدل SWAT برای شبیه سازی هیدرولوژیک حوزه اسکندری استفاده شد. واسنجی و اعتبارسنجی مدل به ترتیب برای دوره های 1385-1371 و 1394-1388 با استفاده از الگوریتم SUFI2 در نرم افزارSWAT CUP انجام شد. برای ارزیابی نتایج در مرحله واسنجی ضرایب R2،bR2 و NS به ترتیب برابر 76/ 0، 53/ 0و 76/ 0 و در مرحله اعتبارسنجی برابر 56/ 0، 29/ 0 و 52/ 0 حاصل گردید. نتایج آنالیز حساسیت 23 پارامتر موثر بر رواناب را نشان داد که شماره منحنی (CN2) بعنوان مهم ترین پارامتر شناخته شد و همچنین پارامترهای ثابت تخلیه آب زیرزمینی، زمان تاخیر آب زیرزمینی و آب قابل دسترس خاک به ترتیب حساسیت بیشتری داشتند. شاخص ها و نمودارها برای شبیه سازی دبی رواناب ماهانه، نشان می دهد که مدل در مرحله واسنجی موفق تر عمل کرده است. همچنین مدل توانسته است زمان وقوع دبی اوج را به خوبی تعیین نماید ولی دبی های پیک را نسبت به مقادیر واقعی بیشتر تخمین زده است که علت این امر را می توان به چگونگی توزیع ایستگاه های باران سنجی و نحوه درون یابی بارندگی مرتبط دانست.

  کلیدواژگان: مدل سازی هیدرولوژیک، SWAT، الگوریتم SUFI2، حوزه آبخیز اسکندری
 • منصور مهدی زاده یوشانلوئی، سینا بشارت*، جواد بهمنش صفحات 100-110

  در این تحقیق، امکان استفاده ترکیبی از فیلترهای سنگ ریزه ای با پوشش پلاستیکی به منظور افزایش نفوذ آب و ذخیره رطوبت خاک در سامانه های سطوح آبگیر باران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پنج تیمار (با سه تکرار) شامل تیمار شاهد، سامانه با فیلتر سنگ ریزه ای و حذف پوشش گیاهی، سامانه بدون فیلتر سنگ ریزه ای و حذف پوشش گیاهی، سامانه نیمه عایق با فیلتر سنگ ریزه ای و سامانه نیمه عایق بدون فیلتر سنگ ریزه ای در نظر گرفته و در کلیه تیمارها نهال زردآلو کاشته شد. سپس میزان ذخیره رطوبتی خاک در هر یک از تیمارها توسط داده بردار رطوبت خاک در دو عمق20 و60 سانتی متری خاک ثبت شد. اطلاعات بدست آمده از طریق طرح آزمایش بلوک های کاملا تصادفی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی میانگین رطوبت خاک نشان داد که در بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد. در طول فصل رشد بیش ترین ذخیره رطوبت خاک مربوط به ماه های خشک سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) و تیمار نیمه عایق با فیلتر سنگ ریزه ای بود. به عبارت دیگر، میزان رطوبت سامانه نیمه عایق با فیلتر سنگ ریزه ای به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود. نتایج این تحقیق نشان داد که استحصال آب باران از طریق سطوح نیمه عایق و نفوذ آن توسط فیلتر سنگ ریزه ای راه کار مناسبی برای افزایش ذخیره رطوبتی خاک می باشد.

  کلیدواژگان: : استحصال آب باران، فیلتر سنگ ریزه ای، پوشش پلاستیکی، دشت دامنه ای
 • حسن حمدان دریس، زینب معین*، محمد فرجی صفحات 111-114

  افزایش جمعیت و به دنبال آن تقاضا برای رفع نیازهای آبی، تامین مواد غذایی از جمله محدودیت هایی است که دنیای کنونی با آن روبرو است. وجود چنین روندی با منابع طبیعی محدود، نیازمند بهبود بهره برداری بهینه و مستمر از منابع قابل دسترس می باشد. مدیریت آبخیزداری یکی از راهکارهای مناسب برای رفع نیازهای غذایی و جلوگیری از پیامدهای اقتصادی بشمار می رود که آگاهی از میزان اثر بخشی هر نوع پروژه از جمله عملیات آبخیزداری برای مجریان طرح از اهمیت زیادی برخوردار است. ارزیابی اقتصادی این فعالیت ها به منظور اطلاع از نسبت سود به هزینه پروژه ها، امری ضروری می باشد. بدین منظور به بررسی و ارزیابی اقتصادی بندهای چند منظوره در کنترل سیل و رسوب حوزه های آبخیز در سطح استان خوزستان پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: ارزیابی اقتصادی، بندهای چند منظوره، استان خوزستان، حوزه های آبخیز
|
 • MohammadHossein Jahangir*, Mahsa Mousavi Pages 1-10

  The permanence of rainfall shortage compared with the long-term average of meteorological droughts, reduces river flow, groundwater level and hydrological droughts. To quantify the drought, several indexes has been defined. In this study, two drought indexes, including standardized precipitation index (SPI) and standardized streamflow index (SSI), were used for meteorological and hydrological drought monitoring. The aim of this study was the monitoring the drought in 5 stations in Tehran province during the period of (1985-2016), determining the most appropriate cumulative distribution function for calculating the SSI drought index and also a comparative study of meteorological and hydrological drought indicators in this province. The results show that the most suitable cumulative distribution function at the  Darake station is Gen-Loglogestic, at the Firuzkuh and Abali station is Gamma, at the Namrud station is Fatigue life and at the Sharifabad station is Beta. Among the stations with proper functions, Derek with the highest P-value (0.996) and the lowest RMSE (0.916) had the best fit with the Gen-Loglogestic distribution  function. Also, the similarity in the process of drought resulting from two different indicators, indicates that the meteorological and hydrological indicators are completely same, in other words, surface water resources in Tehran province are completely influenced by rainfall.

  Keywords: Drought monitoring, Standardized Stream flow Index (SSI), Standardized Precipitation Index (SPI), Distribution Function, Tehran province
 • AliReza Vaezi*, Khadijeh Sahandi Pages 11-20

  This study was carried out to investigate the role of soil structure in splash erosion in semi-arid soils. Splash erosion was measured in four soil textures (silty clay loam, sandy clay loam, silt loam and sandy loam) with two soil structure conditions (with natural structure and under aggregate breakdown) using a simulated rainfall with 50 mmh-1 in intensity for 30 min in splash caps with 10-cm height and 8-cm diameter. Soil physical properties consisted of mean aggregate size, aggregate stability, bulk density and saturated hydraulic conductivity (Ks) were determine in the two soil structure conditions. Results indicated that sandy loam is the most susceptible soil structure to splash erosion, so it appeared about 52 percentages more splash erosion in the breakdown structure condition. Bulk density, aggregate stability and Ks were significantly deteriorated by aggregate breakdown in the soils. A significant relationship was found between the splash erosion variation and variation of Ks in the two soil structure conditions (R2=0.90, P<0.05). Splash erosion was largely increased in the soils with decreasing the Ks by aggregate breakdown. This study revealed that in the soils affected by aggregate breakdown, splash erosion is strongly increases due to decline in the soil’s saturated hydraulic conductivity.

  Keywords: Aggregate size, Soil texture, Calcareous soil, Tillage, Rainfall simulation
 • AliAkbar Nazari Samani, Alireza Sepah Vand*, Hooshang Mohammadian, Hassan Ahmadi, Sadat Fiz Nia Pages 21-32

  Study of karstic rocks properties, understanding teh chemical and physical properties TEMPhas a special place in resent researches. By understanding of teh properties mentioned such as Bulk density, Porosity, coefficient of solubility, solubility rate … can be evaluated for karst development in teh soluble rocks. Teh purpose of dis study is teh assessment of seasonal variations of teh solute and solubility of karstic formations in Khorram Abad, Alashtar and Biran Shahr. To do so, circulation technique, as a commonly used method was applied to determine teh amount of solubility. Also, teh solute load was determined. Teh result showed dat teh maximum and minimum solubility (k) of Asmari-Shabazan and Omas formations can be 1.27*10-6 and 1.02*10-6 m s-1 respectively. Also result shown dat Khorramabad and Biranshahr watersheds TEMPhas a maximum and minimum solute load, respectively. In dis regard, annual solute load were estimated to be around 75.61 *103, 47.56 *103 and 44.49 *103 tons/year in Khorram Abad, Alashtar and Biran Shahr watersheds respectively.

  Keywords: Lorestan Province, solute load, solubility, XRD, Karst
 • Vahid Jabari, Alireza Masjedi*, Mohammad Haidarnejad, AmirAbbas Kamanbedast, Amin Bordbar Pages 33-41

  This paper presents, a set of experiments was conducted in a Plexiglas flume setup to investigate the simultaneous use of pipe and blade in the scour control around a submerged pipe. A vertical cylindrical pipe with and without a blade placed below it was selected for the experiments. The experiments were carried out in two different sates: with blade and without blade the pipe. Moreover, they were performed for four different pipe diameters, flow intensities, and blades where clear water was also used. The results showed for all states that simultaneous installation of pipe and blade below it caused a substantial decrease in the scour length. In other words, applying the blade produced a decrease in the scour length below the pipe by %21. Furthermore, in all states, simultaneous use of pipe and blade engendered a more increased scour depth than the absence of the blade, by %22. Besides, maximum scour depth for simultaneous use of pipe and blade was obtained equal to %55 when the blade width, pipe diameter, and Froude number were set to 1.24, 4.8 cm, and 0.42, respectively.

  Keywords: Scour, Blade, Submarine Pipeline, River
 • Ahad Habibzadeh*, Masood Godarzi Pages 42-51

  The study area is located north of Urmia lake and Tasuj plain. The average height of 1700m and average rainfall in the area about 363mm. The average annual temperature 10/65°C. Investigations on the surface penetration of flood deposits are important for the implementation of artificial recharge aquifers. In this study, soil permeability changes from Plain to lake were measured using double cylinders. One of the objectives project is permeability monitoring in the plain geomorphology units. Quaternary deposits Were classified of three classes (Q1, Q2, Q3) with using wells log and geophysical sections showed, Q3 is the youngest deposition. The results showed that the amount of surface cumulative penetration and the rate of penetration of the base was decreasing from the plain to the lake. Plain deposits are mixed clay, sand and gravel. The texture analysis contains 13 percent clay, 18 percent silt and 69 percent sand. The highest rate of penetration of the base with 8.5cm/h corresponds to the north of the plain. The rate of base infiltration from the beginning of the plain to the lake has decreased from 1.3cm/h to about 0.22. The analysis in this unit contains 73 percent of sand in the upper plain and 46 percent on the margin of the lake.

  Keywords: flood deposits, permeability, Quaternary, Urmia lake
 • Sara Kalbali, Shoja Ghorbani Dashtaki*, Mahdi Naderi, Salman Mirzaee Pages 52-58

  Surface gravel cover is an important factor for contoroling of soil erosion in dry area specially in area that plant can not grow because of excessive dryness and salinity. The objective of this study was investigation effect of different surface gravel cover on runoff and sediment yeild. For this porpose, 36 field plots with 20 meter length and 0.5 meter width at 3 percent slope were constructed in research field of agriculturev faculty, Shahrekord university. Treatments were including four level gravel cover (0, 10, 20 and 30 percent) and three surface flow rate (2.5, 5 and 7.5 L min-1) at three replications that expriment was done in a factorial with randomized complete block design. The results showed that as increasing surface gravel cover decresed the runoff rate and sediment yield significanty (p<0.001) in comparision with control treatment as linear and exponential, respectively. Aso, statisticaly comparision of the effect different gravel cover on runoff and sediment indicated that the effective gravel cover on runoff and sediment was different with increasing surface flow rate, as suitable gravel cover for surface flow 2.5 and 5 L min-1 was 20 percent and for surface flow 7.5 L min-1 was 30 percent gravel cover.

  Keywords: Surface flow, Roughness, Sediment, Hydroulic properties
 • Majid Foroumadi*, Alireza Vaezi, Jafar Nikbakht Pages 59-67

  Interrill erosion can change during rainfall due to change of soil conditions. This research was carried out to investigate the temporal variation of interrill erosion in different soils under different rainfall intensities. For this purpose, laboratory experiments were carried out in three soil textures consists under three simulated rainfalls under slope of 10 percent in three replications. In total, twenty seven experiments were stetted up according to completely randomized design in in soil erosion lab. The interrill erosion was measured using measurement of soil loss mass at 1 min intervals from beginning of surface runoff production. The results showed that there are significant differences between the rainfall intensities in the time threshold of surface runoff and interrill erosion and their rate (P< 0.001). Significant relationship was found between interrill erosion and rainfall intensity (R2= 0.93, P<0.01). Interrill erosion increased during rainfall with the same trend with surface runoff production from beginning runoff, but after reaching to the maximum value (at 45th minute. As a consequence this study revealed that temporal trend of interrill erosion in most times of rainfall from beginning runoff can controlled by surface runoff rate and in final times it value is limited by the existence of erodible particles.

  Keywords: Surface flow, Erodible soil particles, Raindrops impact, Flow concentration
 • Mehran Kheirkhahan, Khosrow Hosseini*, Shahab Nayyer Pages 68-78

  Transferring mechanic of cohesive sediments are different from non-cohesive sediments. For determining the erosion rate of non-cohesive sediments, physical parameters such as average diameter and density are used, such as average diameter and density. Due to the nature of the cohesive sediments, their erosion rates are determined interrelated with the shear stress of the bed with fixed coefficients related to the characteristics of each sediment. In this study, experimental results on the cohesive sediments of the Loire estuary of France has been used. After validating the results in Mike software, experimental data were developed to study the erosion of sediment with more data and different hydraulic conditions. In the following, due to the number of various parameters affecting the sediment erosion phenomenon, a neural network was used to analyze the data. The parameters used in the model include flow components, sediment and fluid characteristics. Due to the better performance of the neural network, these data were used for dimensionless data. The correlation coefficient and mean absolute error of data in the neural network were 0.98 and 0.0036, respectively, which indicated the proper performance of the network. Finally, after performing the sensitivity analysis, the and  parameters were introduced as the most effective parameters for increasing and decreasing erosion rates, respectively.

  Keywords: Yield Shear Stress, Loire Estuary, Flow, Sediment Characteristics, Erosion Sensitive Analyze, Mike Numerical Model, MLP Neural Network
 • Negar Hasanzadeh, Leila Gholami*, Abdulvahed Khaledi Darvishan, Habibolah Yonesi Pages 79-89

  Soil is very important for the production of crops and foodstuffs. One of the most important environmental crisesin the relationship with soil is the phenomenon of soil loss and therefore the soil conservation is very important. In conditions that, there is not the possibility of establishing vegetation, the use of soil conditioners can be useful in controlling soil loss. The present study was conducted with study objevtive of changing soil loss and sediment concentration using soluble montmorillonite nanocaly with rates of 3, 6 and 9 g m-2, and biochar with rate of 160 g m-2 on soil of lomay-sandy. The expriments evaluated under laboratory canditions using rainfall simulation with rainfall intensity of 40 mm h-1 in Tarbiat Modares University. The results showed that the soluble nanocaly with rate of 9 g m-2 and biochar had the more effects on the variations of soil loss. The soluble nanocaly reduced the surface soil loss, surface sediment concentration, subsurface soil loss and subsurface sediment concentration variables with rates of 89.17, 87.41, 13.64 and 87.31 percent, respectively. Also, biochar could decrese the surface soil loss, surface sediment concentration, subsurface soil loss and subsurface sediment concentration with rates of 85.27, 63.64, 45.20 and 92.88 percent, respectively.

  Keywords: Biochar, Montmorillonite Nanoclay, Rainfall Simulation, Soil Conservation, Soil Erosion
 • Farnaz Barati, Majid Hosseini*, Ali Saremi, Ahmad Mokhtari Pages 90-99

  In order to manage watersheds, especially in mountainous areas that are not adequately station  hydrological phenomena simulation is important. In this study, the SWAT model used to simulate hydrologic basin Eskandari. Calibration and validation of models for the periods 2006-1992 and 2009-2015, respectively, using the algorithm SUFI2 in software SWAT CUP was done. To evaluate the simulation results of the index R2, bR2, NS was used. In the calibration coefficients, R2, bR2 and NS, respectively, 0.76, 0.53 and 0.76 in the validation, 0.56, 0.29 and 0.52 was obtained. Sensitivity analysis showed that 23 parameters affecting runoff curve number was identified as the most important parameters and parameters constant groundwater discharge, Groundwater delay time and soil available water to more sensitive respectively. Indicators and charts obtained simulate monthly runoff rate, indicating that the calibration of the model has been more successful. The model has been able to determine the time of peak flow well, but peak flow estimates are higher than the actual values, which can be attributed to the distribution of rain gauge stations and the interpolation of rainfall.

  Keywords: hydrological modeling, SWAT, algorithms SUFI2, watershed Skandari
 • Mansor Mehdizadeh Youshanloe, Sina Besharat*, Javad Behmanesh Pages 100-110

  In this study, the possibility of using a combination of gravel filters with plastic cover to increase water infiltration and soil moisture storage in rainwater catchment systems was investigated. For this purpose, five treatments (with three replications) including control treatment, vegetation removal with filter, vegetation removal without filter, semi-insulated system with filter, and semi-insulated system without filter were considered, and Apricot was planted in all treatments. Then, soil moisture storage was recorded by the soil moisture data recorder at two depths of 20 and 60 cm in each treatment. The data were analyzed using a completely randomized block design. The results showed that there was a significant difference between treatments. During the growing season, the highest soil moisture storage was related to the dry months of the year (June, July, August and September) and semi-insulated treatment with gravel filter. In other words, the moisture content of semi-insulated system with gravel filter was significantly higher than other treatments. The results of this study indicated that rainwater harvesting through semi-insulated surfaces and infiltrating it by gravel filter is a good way to increase soil moisture storage.

  Keywords: Rainwater harvesting, Gravel filter, Plastic cover, Piedmont plain
 • Hasan Hamdan Dares, Zainab Moeine*, Mohammad Faraji Pages 111-114

  Increasing population and consequently demand for water needs, food supplies are among the limitations that the current world faces. The existence of such a process with limited natural resources needs to improve the optimal and continuous exploitation of available resources. Watershed management is one of the suitable ways to meet nutritional needs and prevent economic consequences. It is important to be aware of the effectiveness of any type of project, including water management, for project executives. The economic evaluation of these activities is essential in order to know the ratio of profit to project costs. To this end, we have investigated and evaluated the economics of multifunctional plots and flood control in Khuzestan province.

  Keywords: Economic assessment, Multi-purpose dams, Khuzestan province, Watersheds