فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت انتظامی - سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1399)
 • سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صیاد درویشی*، بهزاد عبدیان، اکبر کنعانی، سیدمحمد حسینی صفحات 1-20
  زمینه و هدف

  بهره گیری مناسب از سامانه های مرکز فرماندهی و کنترل در کلانتری و پاسگاه های انتظامی می تواند با ارایه الگوی جرایم، تصمیم سازی مناسبی را در راستای انجام بهینه ماموریت های پلیس میسر سازد. بنابراین هدف از این پژوهش، شناسایی آسیب های مهارتی روسای کلانتری و پاسگاه ها در بهره گیری از سامانه های مرکز فرماندهی و کنترل است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد، در زمره پژوهش های آمیخته است. در بخش کیفی، داده ها به روش کانونی و با استفاده از فن مصاحبه و در بخش کمی به روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. از تعداد 16 نفر از خبرگان به روش گلوله برفی و تا اشباع نظری مصاحبه انجام پذیرفت. جامعه آماری در بخش کمی را کارکنان فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران به تعداد 95 نفر تشکیل دادند. داده ها در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمی به منظور تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مقوله های شناسایی شده، با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و زوجی تحلیل شدند.

    یافته ها:

   در تحلیل یافته های بخش کیفی برای هرکدام از مقوله ها 9 زیرمقوله و درمجموع 27 زیرمقوله شناسایی شد. یافته های بخش کمی نیز بیانگر این است که در وضعیت موجود، با 52/2 صدم و در سطح معناداری 01/0، میانگین آمادگی مهارتی روسای کلانتری و پاسگاه های فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در بهره گیری از سامانه های مرکز فرماندهی و کنترل به طور معناداری پایین تر از حد انتظار است. و در بین ابعاد مهارت، بعد رفتاری با 75/2 ، بعد ساختاری با 47/2 و بعد زمینه ای با 35/2 صدم به طور معناداری پایین تر از حد مورد انتظار است.  

  نتایج

  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که وضعیت موجود مهارت ساختاری، رفتاری و زمینه ای روسای کلانتری و پاسگاه های فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در بهره گیری از سامانه های مرکز فرماندهی و کنترل مناسب نبوده و تفاوت معناداری با وضعیت مطلوب دارد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مهارت، سامانه های مرکز فرماندهی و کنترل، آسیب های ساختاری، آسیب های رفتاری، آسیب های زمینه ای
 • مهدی اسماعیلی، جعفر حسین پور، تقی بختیاری*، عبدالله مجیدی صفحات 21-42
  زمینه و هدف

  ورود به جامعه اطلاعاتی در دهه های اخیر و ارتکاب جرایم سازمان یافته توسط مجرمان حرفه ای و تغییر اساسی محیط مجرمانه‏، پلیس را متوجه رویکردهای نوین پلیسی و به ویژه رویکرد اطلاعات محوری کرده است؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور است..

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توسعه ای است که به روش ترکیبی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه جرم یابی کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی، 455 نفر از کارشناسان و کارآگاهان پلیس بودند که براساس رابطه کوکران، حجم نمونه 208 نفر تعیین شد. ابزارگرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و برای تنظیم مدل نظری از روش اسنادی و مصاحبه کانونی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.

   یافته ها:

   یافته ها نشان داد که نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور با چهار بعد قانون (با ضریب اهمیت %90)، بعد مدیریت (با ضریب اهمیت 95%)، بعد علمی - آزمایشگاهی (با ضریب اهمیت 95%) و بعد تحقیقاتی (با ضریب اهمیت 91%) و چهارده مولفه تابعه است که در مجموع رابطه معناداری آنها با ضریب بالایی اثبات شد.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان دهنده هم راستایی ابعاد، مولفه ها وشاخص های نظام جرم یابی اطلاعات محور و رابطه معناداری آنها در سطح بالا است.

  کلیدواژگان: نظام جرم یابی، رویکرد اطلاعات محور، بعد تحقیقاتی، بعد قانونی، بعد علمی - آزمایشگاهی، بعد مدیریتی
 • محمدمیلاد احمدی، مهدی محمدی* صفحات 43-60
  زمینه و هدف

  یکی از غنی ترین مفاهیم و الگوهای مدیریتی مطرح در راستای تمدن اسلامی، سبک مدیریت جهادی است. همان گونه که در دوران دفاع مقدس حماسه های بی نظیر و ماندگار دیده شد و مقام معظم رهبری، بارها از آن به عنوان الگوی مدیریت کارآمد و راهگشا برای مشکلات کشور نام برده اند، در شرایط کنونی و برای مقابله با تحریم ها و تحقق گام دوم انقلاب اسلامی می توان از این الگو استفاده کرد. این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین ابعاد مدیریت جهادی مبتنی بر سیره فرمانده شهید دفاع مقدس، سردار حسین خرازی است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر فلسفه پژوهش، پژوهشی تفسیری و به لحاظ هدف، پژوهشی اکتشافی است؛ راهبرد پژوهش، کیفی بوده و از روش تحلیل مضمون بهره می برد. منابع پژوهش نیز گردآوری داده های مربوط به مصاحبه های هم رزمان شهید و منابع مکتوب از جمله کتب، مقالات و اسناد موجود در ارتباط با مدیریت جهادی و سیره فرماندهان است.

  یافته ها:

   با بررسی و تحلیل داده ها، مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر به دست آمد. در ویژگی های مدیریتی، مولفه های برنامه ریزی (مانند نگرش آرمانی در هدف گذاری)، سازماندهی (مانند عزم راسخ در اجرای برنامه)، هماهنگی (مانند حضور مداوم در میدان عمل) و کنترل (مانند تفویض اختیار به دیگران) شناسایی شد. در ویژگی های رهبری، مولفه های انگیزش، رشد و تربیت و مقبولیت و محبوبیت و در ویژگی های شخصیتی، مولفه های خودمدیریتی، حسن خلق و بینش و بصیرت حاصل شد. در انتها، شبکه مضامین از طریق نرم افزار «آی مایند مپ» ترسیم شد.

  نتایج

  مدل پیشنهادی نهایی، سبک مدیریت جهادی شهید خرازی را براساس سه شاخص ویژگی های شخصیتی، ویژگی های مدیریتی و ویژگی های رهبری ارایه می کند که با استفاده از آن، می توان گام مهمی در مسیر طراحی الگوهای بومی و تحقق تمدن اسلامی برداشت.

  کلیدواژگان: مدیریت جهادی، شهید حسین خرازی، دفاع مقدس، سیره فرماندهان دفاع مقدس
 • میلاد آقایی، ابوالفضل کزازی*، مقصود امیری، محمدتقی تقوی فرد صفحات 61-78
  زمینه و هدف

  امروزه تاب آوری یکی از مهمترین راهبردهای هر سازمانی به ویژه سازمان های پلیسی برای جلوگیری از بروز اختلال و یا بازگشت به حالت اولیه و مطلوب تر در صورت بروز اختلال است. هدف از این پژوهش ارایه مدلی برای لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری است. 

  روش شناسی:

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر نوع توصیفی - تحلیلی است. مصاحبه نیمه ساختار یافته با 22 نفر از خبرگان به روش قضاوتی هدفمند انجام شد. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش عبارت است از مدیران و فرماندهان خبره پلیس پیشگیری نیروی انتظامی و  فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مرتبط با فرماندهی عملیاتی در حوزه پلیس پیشگیری، اساتید خبره دانشگاهی لجستیک پلیس پیشگیری و معاون و مدیران خبره معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است که دارای مدرک حداقل کارشناسی و حداقل 15 سال مدیریت در سطوح عالی انتظامی و آماد و پشتیبانی هستند. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل مضمون با رویکرد آترید - استرلینگ است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش شامل ابعاد، مولفه ها و شاخص های لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با تاکید بر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است. مدل ارایه شده در این پژوهش در مجموع شامل 73 شاخص در قالب 15 مولفه و 5 بعد اصلی است.

  نتایج

  با توجه به اینکه موضوع تاب آوری لجستیک در پلیس پیشگیری یک راهبرد نظام مند است، نتایج پژوهش نیز ابعاد مدل لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری را در قالب مجموعه ای از عناصر سازمانی، مدیریتی و فنی مطرح در تاب آوری از جمله سازمان و مدیریت، فناوری، تعامل و قابلیت ها مورد تایید و تاکید قرار می دهد.

  کلیدواژگان: لجستیک تاب آور، پلیس پیشگیری، نیروی انتظامی، تحلیل مضمون
 • سید عبدالله صالح نژاد امرئی*، عبدالحمید بیات، سید اویس میراسماعیلی صفحات 79-98
  زمینه و هدف

  این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی شایستگی های کلیدی فرمانده انقلابی در سازمان های نظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانات و مکاتبات رهبران انقلاب اسلامی ایران (حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه ای) انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کیفی است. منابع پژوهش، بیست و دو جلد صحیفه امام خمینی (ره) به عنوان سند رسمی سخنرانی های امام خمینی (ره) و مطالب پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای، به عنوان جامع ترین منبع رسمی سخنرانی های ایشان است. برای دستیابی به الگوی یادشده از فن تحلیل مضمون در تجزیه و تحلیل داده های پژوهش استفاده شد. پس از جستجو و دستیابی به بیانات و مکاتبات مرتبط و مطالعه آن ها، کدگذاری باز در منابع پژوهش انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل مضمون و استفاده از امکانات نرم افزار اطلس تی. آی، نسخه 8 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها:

   پس از حذف مطالب تکراری، ادغام، جمع بندی و دسته بندی کدها، 65 مضمون پایه، 20 مضمون محوری و 5 مضمون فراگیر، از 1450 کد اولیه استخراج شد. درنهایت، پنج مولفه اساسی به عنوان مضامین فراگیر پژوهش شناسایی و شبکه مضامین و الگوی شایستگی طراحی و ترسیم شد.

  نتایج

  این پژوهش نشان داد که از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی، فرماندهان انقلابی لازم است در پنج مولفه، برجسته و ممتاز باشند: دین داری، مردمی بودن، عقلانیت و درایت، قدرت روح و بزرگی روح.

  کلیدواژگان: فرمانده انقلابی، رهبران انقلاب، الگوی شایستگی، تحلیل مضمون
 • عبدالله توکلی*، حسین مومنی صفحات 99-116
  زمینه و هدف

  عنوان سرمایه انسانی، جدیدترین دیدگاه درباره انسان در سازمان ها است که از دهه پنجاه قرن بیستم نمود پیدا کرده و در دهه های بعد از آن صاحب نظران در این زمینه به طور دقیق قلم فرسایی کرده اند. این رویکرد بیان می دارد، ارزشمندترین دارایی، تنها مزیت رقابتی و مهم ترین عامل در نوآوری، بهره وری و بازسازی راهبردی سازمان، سرمایه انسانی آن است. اگرچه این مهم درباره انسان های سازمان برای رسیدن به اهداف شخصی و مادی بیان شده است، ولی توجه به شخصیت و معنویت انسان در این دیدگاه، با ارزش ترین سرمایه یک جامعه و سازمان است.

  روش

  این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا با رویکرد قیاسی، در دو مرحله انجام شد و ابتدا مقوله ها در دانش منابع انسانی بررسی شد و سپس هریک از این مولفه ها در قرآن تبیین و موردکاوی شده است. شیوه جمع آوری داده ها، اسنادی و نمونه پژوهش کل متن قرآن کریم است.

   یافته ها:

   یافته های پژوهش نشان می دهد که در مطالعه اکتشافی برای سرمایه انسانی 21 مولفه، با فراوانی 227 فیش، به عنوان مقوله های پژوهش به دست آمد. در مطالعه تحلیلی 15 مورد از آن ها با فراوانی 238 آیه به عنوان فیش پژوهش از 74 سوره، مورد تایید قرآن قرارگرفت.

  نتایج

  تحلیل و بررسی داده های پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی سازمان از منظر قرآن با رویکرد تهذیبی، دارای ابعاد سه گانه ، 15 مولفه و 25 شاخص استکه این اوصاف در دانش مدیریت به عنوان ویژگی های شخصی، یادگیری و مهارتی سرمایه انسانی بیان شده است.

  کلیدواژگان: قرآن، سازمان، سرمایه انسانی، منابع انسانی، رویکرد تهذیبی
 • عبدالرحمن میرزاخانی*، اسماعیل احمدی مقدم، رضا محمدی نیا، نوذر امین صارمی صفحات 117-134
  زمینه و هدف

  پیچیده شدن جرایم از یک سو و تبدیل جوامع مکانیکی به ارگانیکی از سوی دیگر، ضرورت رویکرد های مشارکت جویی و ایجابی را به ویژه در مسایل مهم همچون نظم و امنیت چند برابر کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تحقق رویکرد جامعه محوری پلیس با نقش میانجی فرهنگ و ارزش های اخلاقی در محیط کار است.

  روش

  این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 600 نفر از مسیولان اجرایی پلیس پیشگیری تهران بزرگ تشکیل می دهند که از این تعداد ، 234 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت طیقه ای و تصادفی ساده، انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین و پرسشنامه محقق ساخته رویکرد جامعه محور پلیس و فرهنگ و ارزش های اخلاقی، جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، استفاده شد.

  یافته ها:

   یافته های پژوهش نشان می دهد که 59/0 درصد از تغییرات تحقق پلیس جامعه محور و همچنین 483/0 از تغییرات فرهنگ و ارزش اخلاقی توسط رهبری تحول آفرین پیش بینی می شود. تاثیر فرهنگ و ارزش های اخلاقی نیز بر تحقق پلیس جامعه محور معادل 291/0 مثبت و معنی دار است و همچنین تاثیر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر تحقق پلیس جامعه محور به میزان 14 درصد تبیین شد. 

  نتیجه گیری:

  نتایج حاکی است، با تقویت شاخص های رهبری تحول آفرین و فرهنگ و ارزش های اخلاقی در سازمان پلیس می توان زمینه سازی و شتاب بیشتری بر تحقق رویکرد جامعه محوری پلیس داد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، رویکرد جامعه محوری، پلیس جامعه محور، فرهنگ، ارزش های اخلاقی
|
 • Sayyad Darvishi *, Behzad Abdian, Akbar Kanani, Seyyed Mohammad Hosseini Pages 1-20
  Background and Aim

  Proper use of command and control center systems in police stations and police stations can provide a suitable decision-making in order to perform police missions optimally by providing a crime model. Therefore, the purpose of this study is to identify the skill injuries of police chiefs and checkpoints in using the command and control center systems.

  Method

  The present study is a mixed research in terms of applied purpose and approach. In the qualitative part, the data were collected by the focal method using the interview technique and in the quantitative part by the survey method using a questionnaire. Sixteen experts were interviewed by snowball method until theoretical saturation. The statistical population in a small part consisted of 95 employees of the Special Disciplinary Command of East Tehran Province. The data were analyzed in the qualitative part using content analysis technique and in the quantitative part in order to determine the gap between the current and desired status of the identified categories, using one-sample and paired t-test.

  Results

  In the analysis of the findings of the qualitative section, 9 sub-categories were identified for each category and a total of 27 sub-categories were identified. The findings of the quantitative section also indicate that in the current situation, with 2.52 percent and at a significant level of 0.01, the average skill readiness of police chiefs and special police command posts in the east of Tehran province in using the command and control center systems is significantly lower than It is the expected limit. And among the dimensions of skill, the behavioral dimension with 2.75, the structural dimension with 2.47 and the contextual dimension with 2.35 percent are significantly lower than expected.

  Results

  According to the research findings, it can be concluded that the current situation of structural, behavioral and background skills of police chiefs and police stations in the east of Tehran province in using the command and control center systems is not appropriate and is significantly different from the desired situation.

  Keywords: Pathology, Skill, Command, control center systems, Structural damage, Behavioral injuries, Underlying injuries
 • Mehdi Esmaeili, Jafar Hosseinpour, Taghi Bakhtiari *, Abdollah Majidi Pages 21-42
  Background and Aim

  The entry into the information society in recent decades and the commission of organized crime by professional criminals and the fundamental change in the criminal environment have made the police aware of new police approaches, especially the information-oriented approach; Accordingly, the purpose of this study is to design a police crime detection system with an information-based approach.

  Method

  The present study is an applied-developmental study that was conducted by combined method. The statistical population of the study in the qualitative part were 30 experts and experts in the field of crime in the country who were selected by purposeful method and in the quantitative part, there were 455 police experts and detectives who based on Cochran's relationship, the sample size was 208 people. Data collection tool was a researcher-made questionnaire and documentary method and focal interview were used to set the theoretical model. Confirmatory factor analysis was used to analyze the data.

  Findings

  The results showed that the police criminalization system with an information-based approach with four dimensions of law (with a significance coefficient of 90%), management dimension (with a significance coefficient of 95%), scientific-laboratory dimension (with a significance coefficient of 95%) and research dimension (with The coefficient of significance is 91%) and fourteen dependent components, which in total proved their significant relationship with a high coefficient.

  Results

  The results of the study show the alignment of dimensions, components and characteristics of information-based criminalization system and their significant relationship at a high level.

  Keywords: Criminalization system, information-based approach, research dimension, legal dimension, scientific-laboratory dimension, management dimension
 • MohammadMilad Ahmadi, Mahdi Mohammadi * Pages 43-60
  Background and Aim

  One of the richest concepts and management models in the direction of Islamic civilization is jihadi management style. As unique and enduring epics were seen during the holy defense and the Supreme Leader has repeatedly referred to it as a model of efficient management and a solution to the country's problems, in the current situation and to counter sanctions and the second step of the Islamic Revolution can be used from this model. used. This study seeks to identify and explain the dimensions of jihadi management based on the biography of the commander of the holy defense martyr, Sardar Hossein Kharazi.

  Method

  The present research is interpretive research in terms of research philosophy and exploratory research in terms of purpose; The research strategy is qualitative and uses the method of content analysis. Research sources also collect data related to interviews with fellow martyrs and written sources, including books, articles and documents related to jihadi management and the lives of commanders.

  Results

  By examining and analyzing the data, basic, organizing and comprehensive themes were obtained. In managerial characteristics, components of planning (such as idealistic attitude in goal setting), organization (such as firm determination in program execution), coordination (such as constant presence in the field of action) and control (such as delegating authority to others) were identified. In the characteristics of leadership, the components of motivation, growth and training, acceptance and popularity, and in the characteristics of personality, the components of self-management, good mood, insight and insight were obtained. Finally, the theme network was mapped using iMindMap software.

  Results

  The final proposed model presents the jihadi management style of Shahid Kharazi based on three indicators of personality traits, managerial characteristics and leadership characteristics, which can be used to take an important step in designing indigenous models and the realization of Islamic civilization.

  Keywords: Jihadi management, Martyr Hossein Kharazi, Holy Defense, Life of Holy Defense Commanders
 • Milad Aghaee, Aboulfazl Kazazi *, Maghsoud Amiri, MohammadTaghi Taghavi Fard Pages 61-78
  Background and Aim

  Today, resilience is one of the most important strategies of any organization, especially police organizations, to prevent disruption or return to the original state and more desirable in case of disruption. The purpose of this study is to provide a model for resilient police logistics.

  Methodology

  This research is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of type. Semi-structured interviews with 22 experts were conducted using purposeful judgment. The community of research participants is the managers and commanders of the Preventive Police and the Greater Tehran Disciplinary Command related to the operational command in the field of preventive police, university professors of logistics of the Preventive Police and the deputy and expert managers of the Greater Tehran Disciplinary Command. They have a minimum bachelor's degree and at least 15 years of management at the highest levels of law enforcement and readiness and support. The method of data analysis is thematic analysis with Atrid-Sterling approach.

  Findings

  The findings of the study include the dimensions, components and resilient logistics indicators of the police preventive police force with emphasis on the Greater Tehran Police Command. The model presented in this study includes a total of 73 indicators in the form of 15 components and 5 main dimensions.

  Results

  Considering that the issue of logistics resilience in the preventive police is a systematic strategy, the results of the research also the dimensions of the resilient police logistics model in the form of a set of organizational, managerial and technical elements in resilience including organization and management, technology, interaction and Approves and emphasizes capabilities.

  Keywords: Resilient logistics, prevention police, Law Enforcement, content analysis
 • Abdollah Salehnezhad *, Abdolhamid Bayat, Sayyed Oveysh Miresmaili Pages 79-98
  Background and Aim

  This study was conducted with the aim of achieving a model of key competencies of the revolutionary commander in the military organizations of the Islamic Republic of Iran according to the statements and correspondence of the leaders of the Islamic Revolution of Iran (Imam Khomeini and Imam Khamenei).

  Method

  This research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of the nature of the data. Research sources: Twenty-two volumes of Imam Khomeini's (as) Sahifa as the official document of Imam Khomeini's (as) lectures and the contents of the information base of the Office for the Preservation and Publication of Grand Ayatollah Khamenei's works are the most comprehensive official source of his lectures. To achieve the mentioned pattern, the theme analysis technique was used in the analysis of research data. After searching and accessing the relevant statements and correspondences and studying them, open coding was performed in the research sources. Data collected using thematic analysis technique and using the features of Atlas T software. IP, version 8 was analyzed.

  Results

  After removing duplicate content, merging, summarizing and categorizing the codes, 65 basic themes, 20 central themes and 5 general themes were extracted from 1450 primary codes. Finally, five basic components were identified as the overarching themes of the research and a network of themes and a competency model were designed and mapped.

  Results

  This study showed that from the perspective of the Imams of the Islamic Revolution, revolutionary commanders need to be prominent and privileged in five components: religiosity, popularness, rationality and wisdom, the power of the soul and the greatness of the soul.

  Keywords: Revolutionary Commander, Revolutionary Leaders, Competency Model, Theme analysis
 • Abdollah Tavakkoli *, Hussain Moumeni Pages 99-116

  Background and Purpose:

   the title human capital of the organization is the newest perspective on human beings in organizations that has emerged since the 1950s, and in the decades since, by experts in this field have been accurately explored it. this approach states that the most valuable asset is the only competitive advantage and the most important factor in the innovation, productivity and strategic reconstruction of its human capital organization. Although this issue is presented in the organization to achieve personal and material goals. However, attention to human personality and spirituality in this view is close to what Islam says about human beings, that said, the most valuable asset of a society and its human organization. 

  Method:

  this research is analytical-descriptive work using a content analysis research mixed method, with a deductive approach, that is do in two steps, first, the categories are in human resource management knowledge reviewed and then in the Holy Quran each of these components is explained and explored, the method of data collection was document review and data analysis and research example the whole Qur'an is considered. 

  Findings:

  the research findings show that in the exploratory study for human capital, 21 components, with an abundance of 227 notes, were obtained as research notes, 15 of which were approved by the Qur'an in the analytical study, with a abundance of 238 verses as research notes, from 74 Surahs. The results, the results, analysis and check of research data show that the human capital of from the perspective of the Qur'an with a purposeful approach, has three dimensions, 15 components and 25 characteristics, which these characteristics are described in management knowledge as personal characteristics, learning and human capital skills.

  Keywords: Quran, organization, human capital, Human Resources, Component, refining approach
 • Abdulrahman Mirzakhani *, Esmaeil Ahmadi Moghaddam, Reza Mohammadi Nia, Nozar Amin Saremi Pages 117-134
  Background and Aim

  The complexity of crime on the one hand and the transformation of mechanical societies on the other on the other hand, has multiplied the need for participatory and positive approaches, especially in important issues such as order and security. The purpose of this study is to investigate the effect of transformational leadership on the realization of the community-centered approach of the police with the mediating role of culture and moral values ​​in the workplace.

  Method

  This is an applied research and its method is descriptive-analytical and correlational. The statistical population of the present study consists of 600 executives of the Greater Tehran Preventive Police, of which 234 were selected as a statistical sample by simple random sampling. Data were collected through a standard Transformational Leadership Questionnaire and a researcher-made questionnaire developed by the community-based approach to policing and culture and ethical values. In order to analyze the data, structural equation modeling method and Smart PLS software were used.

  Findings

  The research findings show that 0.59% of the changes in the realization of community-based police and also 0.483% of the changes in culture and moral value are predicted by the transformational leadership. The effect of culture and moral values ​​on the realization of community-based police is equal to 0.291 positive and significant and also the indirect effect of transformational leadership on the realization of community-based police was explained by 14%.

  Conclusion

  The results indicate that by strengthening the indicators of transformational leadership and culture and moral values ​​in the police organization, it is possible to lay the groundwork and accelerate the realization of a community-oriented approach to policing.

  Keywords: Transformational Leadership, community-oriented approach, community-based policing, Culture, Moral Values