فهرست مطالب

علوم مراقبتی نظامی - سال هفتم شماره 2 (تابستان 1399)
 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • وحید رحیمی، سیده اعظم سجادی*، زهرا فارسی صفحات 87-95
  مقدمه

  آنژیوگرافی اگر چه به عنوان یک روش استاندارد و طلایی برای تشخیص بیماری عروق کرونر به کار می‌رود، ولی برای بسیاری از بیماران، یک تجربه پرتنش و دلهره آور است. درمان‌های دارویی برای کاهش استرس قبل از عمل، با عوارض خاصی همراه است.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اوریکولوتراپی بر میزان استرس بیماران مرد قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان منتخب آجا انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور بر روی 94 بیمار مرد کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در سال 1398 انجام شد. بیماران به روش در دسترس انتخاب و با روش تخصیص تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. پرسش ‏نامه استرس- اضطراب - افسردگی 21 DASS-دو ساعت قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر توسط بیماران در هر دو گروه تکمیل شد. مداخله اوریکولوتراپی توسط پژوهشگر 60 دقیقه قبل از انجام آنژیوگرافی صورت گرفت. 10 دقیقه بعد از انجام مداخله، مجددا میزان استرس هر دو گروه اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد و سطح معنی‌داری، کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. (0/05<p).

  یافته‌ها: 

  میزان استرس دو گروه آزمون و کنترل در مرحله قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشت (0/197=p). میزان استرس بیماران در گروه آزمون پس از اوریکولوتراپی (0/37 ± 2/98) نسبت به قبل از آن (0/44± 4/14) به صورت معنی‌داری کمتر بود (0/001< P)؛ در حالی که در گروه کنترل قبل از مداخله (0/40± 3/32) نسبت به پس از آن (0/40±3/15) تفاوت معنی‌داری نداشت (0/373 =p).

  بحث و نتیجه‌گیری

   اوریکولوتراپی به عنوان یک روش مکمل، منجر به کاهش استرس در بیماران کاندید آنژیوگرافی می‌شود. انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر در این خصوص توصیه می‌گردد.

  کلیدواژگان: استرس، اوریکولوتراپی، آنژیوگرافی، طب فشاری، عروق کرونر
 • داریوش عبدی، فاطمه کلروزی*، مریم نظام زاده، سید امیرحسین پیشگویی صفحات 95-104
  مقدمه

  اضطراب و تغییر در میزان اکسیژن شریانی از علایم و عوارض شایع در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه می باشد که باعث افزایش بستری مجدد و افت کیفیت زندگی در این بیماران می باشد.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تمرینات تنفسی کنترل شده بر میزان اضطراب و اشباع اکسیژن شریانی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در ان 60  بیمار مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی بستری در بیمارستان های منتخب آجا در نیمه ی اول سال 1398 وارد نمونه ها شدند. (دو گروه 30 نفری مداخله و کنترل).. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سنجش اضطراب بک و دستگاه پالس اکسی متر استفاده شد. در گروه مداخله به مدت 4 روز تمرینات تنفسی کنترل شده انجام شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   میانگین نمرات کل اضطراب و اشباع اکسیژن شریانی در دو گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشت ولی در مقایسه میانگین این دو متغیر بعد از مداخله با استفاده از آزمون تی- نمونه های مستقل اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده شد (0/001<p).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که تمرینات تنفسی کنترل شده می تواند در کاهش اضطراب و بهبود سطح اشباع اکسیژن شریانی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی موثر باشد ، لذا، توصیه می شود توسط پرستاران به عنوان یکی از مداخلات پرستاری مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تمرینات تنفسی، اضطراب، اشباع اکسیژن شریانی، بیماری مزمن انسدادی ریوی
 • فرشته فلاح، سیده اعظم سجادی*، سید امیرحسین پیشگویی صفحات 105-115
  مقدمه

  فشار خون بالا منجر به افت کیفیت زندگی مبتلایان می شود و این مقوله در بین نظامیان به عنوان اقشار کلیدی جامعه در حفظ امنیت کشور حایز اهمیت است.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر نرم افزار آموزشی مبتنی بر تلفن همراه بر وضعیت کیفیت زندگی نظامیان مبتلا به فشار خون بالا انجام شد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه کار آزمایی بالینی 66 فرد نظامی مبتلا به فشار خون بالا در سال 1398 در دو گروه آزمون (دریافت کننده نرم افزار آموزشی تلفن همراه) و کنترل (بدون دریافت نرم افزار) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (36- SF) بود که قبل و 6 هفته پس از مداخله بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. سطح معنی داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد (0/05<P).

  یافته ها:

  بر اساس نتیجه آزمون ویلکاکسون، در گروه کنترل بین کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت (0/083 =P)؛ اما در گروه آزمون، اختلاف آماری معناداری در کیفیت زندگی بین دو زمان قبل و بعد از مداخله دیده شد (0/0001 -=P) نتیجه آزمون من ویتنی حاکی از عدم وجود اختلاف آماری معنادار در کیفیت زندگی مبتلایان،  بین دو گروه آزمون و کنترل  درمرحله قبل از مداخله بود ولی بعد از مداخله این اختلاف معنادار بود (0/0001 =P). به نحوی که میزان افزایش کیفیت زندگی در گروه آزمون با اختلاف چشمگیری بیش از گروه کنترل بود (0/001 = P).

  بحث و نتیجه گیری:

   از آنجایی که  نرم افزار آموزشی مبتنی بر تلفن همراه تاثیر معناداری در افزایش سطح کیفیت زندگی نظامیان  مبتلا به پرفشاری خون داشته است، بنابراین استفاده از آن در  این گروه از مبتلایان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، فشار خون، نرم افزار مبتنی بر تلفن همراه، نظامیان
 • محسن ملاهادی، محمدعلی خوشنویس، محمد مهدی سالاری* صفحات 116-125
  مقدمه

    نیروهای نظامی به لحاظ ماموریت ویژه ای که دارند در معرض تنیدگی های بیشتری قرار دارند که می تواند منجر به افزایش فرسودگی شغلی آنان گردد.

  هدف

  این مطالعه با هدف مقایسه فرسودگی شغلی کارکنان یک سازمان نظامی با توجه به تطابق و هماهنگی بین رسته و شغل آنان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان یک سازمان نظامی بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه 22 سوالی فرسودگی شغلی ماسلاچ(Maslach Burnout Inventory)  و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی (36SF) استفاده شده بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار   SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها: 

  در این پژوهش تعداد 1209 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که میانگین سنی افراد (7/1±) 36/5 سال می باشد که 96 درصد آن ها مذکر بودند. از نظر وضعیت استخدامی بیشترین فراوانی افراد (89/5 درصد) به صورت نظامی و 10/5 درصد استخدامی آن ها کارمندی بود. از نظر فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی با 54/6 درصد، بعد مسخ شخصیت با 56/6 درصد در پایین ترین سطح اما از نظر احساس کفایت شخصی با 57/9 درصد در بالاترین وضعیت قرار داشتند. میانگین نمره کیفیت زندگی اکثریت افراد در کل متوسط به بالا بود. بین ابعاد فرسودگی شغلی و متغیر کیفیت زندگی در تمامی ابعاد اختلاف معنی دار است (0/05<P).

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به اهمیت تطابق رسته و شغل در نیروهای نظامی و تاثیر آن بر فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی، فرماندهان نظامی با در نظر گرفتن این تطابق می توانند منجر به افزایش کیفیت زندگی کاری و شخصی و در نتیجه کاهش فرسودگی شغلی در نیروهای نظامی شوند.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی، کارکنان نظامی، تطابق، رسته، شغل
 • سعید ولدی*، سید محمدکاظم واعظ موسوی، مرتضی ناجی صفحات 126-137
  مقدمه

  به منظور دستیابی به سطح مطلوب رشد حرکتی و شایستگی های جسمانی-روانی و ایجاد یک سبک زندگی سالم و فعال در میان همه افراد جامعه به ویژه خانواده ها و فرزندان قشر نظامی و با توجه به ویژگی های شغلی پدران، نیازمند اصول دقیقی از مهارت های حرکتی و ورزشی هستیم که این اصول سواد بدنی نام دارند.

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه میان سطح سواد بدنی کودکان 8-12ساله با برخی از ویژگی های شغلی پدران نظامی آن ها بود.

  مواد و روش ها:

   روش تحقیق توصیفی- میدانی و از نوع همبستگی است؛ که در آن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 171 نفر از کودکان 8-12ساله در مناطق 1، 4، 8 و 13 شهر تهران در نسخه ایرانی آزمون ارزیابی سواد بدنی که شامل چهار خرده مقیاس شایستگی جسمانی، فعالیت بدنی روزانه، انگیزش و اعتماد به نفس، دانش و درک است، شرکت کردند. پدران نیز پرسشنامه ای حاوی سوالات مربوط به ماهیت شغلی، رسته شغلی و تحصیلات را تکمیل کردند. یافته های تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی اتا، آزمون تی-مستقل و تحلیل کوواریانس یک راهه تحلیل شد از نرم افزار SPSS نسخه 23 جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها: 

  سواد بدنی فرزندانی که ماهیت شغلی پدرانشان ستادی است بیشتر از آنانی است که ماهیت شغلی پدرانشان صفی است (P<0.01, t = -4.558, Effect size=0/36). همچنین سواد بدنی گروهی از فرزندان که رسته شغلی پدرانشان آموزشی است، بیشتر از گروهی است که رسته شغلی پدرانشان عملیاتی است (0/05=P).

  بحث و نتیجه گیری:

   سواد بدنی با ویژگی های شغلی پدران نظامی مرتبط است. ویژگی های شغلی می تواند بر سبک زندگی فعال کودکان تاثیرگذار باشد. دانستن این ارتباط در بهبود سواد بدنی فرزندان خانواده های نظامی موثر است و به نظر می رسد لزوم اجرای برنامه های حرکتی و ورزشی مناسب جهت افزایش سواد بدنی این کودکان به ویژه برای دختران ضروری است. همچنین مطالعات بیشتر در خصوص تاثیرگذاری عوامل دیگر بر سواد بدنی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: پرسنل نظامی، سواد سلامتی، رفتار سالم، فعالیت بدنی، کیفیت زندگی
 • اصغر اصغرزاده*، سید محمد میرزاده، مرتضی پژوهان فر صفحات 138-147
  مقدمه

  خانواده با پیمان ازدواج پایه گذاری می شود. سلامت و اقتدار عاطفی و منطقی خانواده نیز در گرو برخورداری اعضاء از بصیرت و نیز آگاهی های لازم برای پیش گیری از کجروی ها است.

  هدف

  این مطالعه به منظور تعیین تاثیر افزایش آستانه تحمل در جهت حل تعارضات زناشویی با نقش تعدیل گری آموزه های دینی انجام یافت.

  مواد و روش ها: 

  مطالعه حاضر در حیطه پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود که با استفاده از روش پدیدارشناسی در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کارکنان یکی از یگان های نظامی بود. بدین منظور 32 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند. لذا، داده ها جمع آوری، ثبت و سپس کدگذاری انجام شد و در قالب کدهای محوری مقوله بندی شدند. در ادامه نتایج پژوهش بخش کیفی در شکل ارایه فرضیات منعکس و در نرم افزار  Smart pls، روایی، پایایی، سنجش مدل درونی و بیرونی در جامعه کمی مورد آزمون قرار گرفتند.

  یافته ها:

   طی مصاحبه با خبرگان، کد محوری افزایش آستانه تحمل 5 مقوله، تعارضات زناشویی 5 مقوله و آموزه های دینی 2 مقوله را به خود اختصاص دادند. نتایج آزمون مسیر نیز نشان داد، آستانه تحمل با ضریب مسیر 0/631، بر تعارضات زناشویی بین زوجین تاثیرگذار و همچنین استفاده از آموزه های دینی با ضریب مسیر 0/836، ارتباط بین آستانه تحمل و تعارضات زناشویی را تعدیل می نماید.

  بحث و نتیجه گیری: 

  طی جلسه کانونی، خبرگان طی اتفاق نظر اذعان داشتند که عدم نتیجه گیری سریع برای مشکلات، مهارت ابراز محبت و توجه به علایق، نیازها و خواسته های همسر از نکات مهم در حل تعارضات است، ضمن این که آموزه های دینی در تاثیر افزایش آستانه تحمل در جهت حل تعارضات زناشویی به صورت چشمگیری تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: آستانه تحمل، آموزه های دینی، تعارضات زناشویی
 • ولی الله وحدانی نیا، زهرا وحدانی نیا*، فاطمه باقرنژاد صفحات 148-157
  مقدمه

   مصرف بی رویه غذاهای فوری علاوه بر اثرات نامطلوب بر سلامت، ذایقه کودکان را تغییر داده و آنان را به سمت عادات غذایی ناسالم در بزرگسالی سوق می دهد. لذا، آموزش مناسب برای توانمندسازی (آگاهی، نگرش و عملکرد) کودکان ضروری است.

  هدف

  تاثیر آموزش به روش ارایه پمفلت، بر مصرف غذاهای فوری در کودکان، بررسی شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه نیمه تجربی که با نمونه گیری تصادفی خوشه ای بر روی 120 نفر (60 نفر کنترل و 60 نفر مورد) از دانش آموزان مقطع چهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهر بیرجند، اجرا گردید. آموزش به روش پمفلت انجام شده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن با نظرات متخصصین و آزمون آلفای کرونباخ (0/87=α) مورد تایید قرار گرفته بود، قبل و یک ماه پس از مداخله انجام شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی در سطح معنی داری 0/05= α استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج حاکی از مصرف بالای غذاهای فوری در کودکان داشت. آزمون های آماری نشان داد که آموزش به روش پمفلت تاثیر معناداری بر آگاهی (0/4=P)، نگرش (0/9=P) و عملکرد (0/09=P) دانش آموزان در زمینه رفتار مصرف غذاهای فوری نداشته است.

  بحث و نتیجه گیری:

   علی رغم مصرف بالای فست فود در کودکان شهر بیرجند، آموزش به روش پمفلت در رفتار دانش آموزان ابتدایی، ارتقاء معناداری ندارد. لذا، توصیه می شود جهت تواتمندسازی این گروه سنی از سایر روش های مناسب آموزشی استفاده شود یا این رسانه در تلفیق با روش های دیگر بکارگرفته شود.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، روش آموزشی، رفتار غذایی، غذای فوری، کودکان
 • علی اکبری*، شکرالله آثار، فاطمه حسینی صفحات 158-166
  مقدمه

   سالمندان از جمله گروه های آسیب پذیر در جامعه می باشند و پدیده سالمند آزاری از جمله چالش های مطرح در حیطه مراقبت و حمایت از سالمندان است.

  هدف

  مطالعه کنونی به منظور تعیین شیوع سوء رفتار و ارتباط آن با رضایت زندگی سالمندان انجام شد.

  مواد و روش ها:

   مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی است که در سال 1397 بر روی 137 سالمند با نمونه گیری به روش خوشه ای و تصادفی به صورت قرعه کشی انجام شد. از پرسش نامه بررسی سوء رفتار با سالمند، اطلاعات دموگرافیک و رضایت از زندگی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و سطح معنی داری آماری کمتر از 0/05 صورت گرفت.

  یافته ها: 

  در مطالعه حاضر کمترین شیوع مربوط به سوء رفتار جسمی 3 درصد و بیشترین سوء رفتار، سوء رفتار مالی با شیوع 76 درصد بود. همچنین در این مطالعه بین سوء رفتار و بیماری، معلولیت، تاهل، درآمد اقتصادی و رضایت از زندگی سالمندان ارتباط معنی داری وجود داشت.

  بحث و نتیجه گیری:

    سالمندان انواع مختلف سوء رفتار خصوصا مالی را بیشتر تجربه کردند و بین سوء رفتار با سالمندان و رضایت از زندگی آن ها در این مطالعه ارتباط وجود داشت.

  کلیدواژگان: سالمندآزاری، سالمندی، رضایتمندی، زندگی
 • نادر حاجلو، شیرین احمدی، رامین غریب زاده* صفحات 167-174
  مقدمه

  مصرف مواد تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار دارد و ولع مصرف به عنوان پیش بینی کننده ی پیامدهای منفی درمان در برطرف کردن درمان اختلال های مصرف مواد مخدر شناخته شده است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیش بینی ولع مصرف افراد مصرف کننده مواد انجام گرفت.

  مواد و روش ها: 

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی صورت گرفته است. کلیه افراد مصرف کننده مواد که در نیمه اول سال 1397 به مراکز ترک اعتیاد سرپایی استان کرمانشاه مراجعه کرده و تحت درمان بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 120 نفر از این افراد به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسش نامه ی حس انسجام (Sense of Coherence)، هوش شخصی (Personal Intelligence) و ولع مصرف (Praving) بود. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 25 آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح خطای 0/05 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که ولع مصرف با نمره کل حس انسجام، مولفه های ادراک پذیری، مهار پذیری، معناداری و شکل دادن ارتباط منفی و معنادار دارد (0/01<P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 30 درصد از واریانس ولع مصرف به وسیله حس انسجام و هوش شخصی تبیین می شود.

  بحث و نتیجه گیری: 

  بر این اساس حس انسجام و هوش شخصی از متغیرهای مرتبط با ولع مصرف می باشد که می توان برای پیشگیری، درمان و کاهش ولع مصرف، این متغیرها را مورد هدف قرار داد.

  کلیدواژگان: حس انسجام، مصرف کننده مواد، ولع مصرف، هوش شخصی
 • محمد اصغری جعفرآبادی، لیلا کریمی، فرشید رحیمی بشر، امیر واحدیان عظیمی، ربابه خلیلی* صفحات 175-187
  مقدمه

  پرستاران به دلیل شرایط شغلی شان بیشتر در معرض استرس قرار دارند. از آنجا که یکی از ارکان آموزش سلامت، مداخله آموزشی مدیریت استرس است؛

  هدف

  هدف از مرور نظام مند و فرا تحلیل حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله با استرس بر استرس شغلی پرستاران ایرانی است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه مرور نظام مند و فرا تحلیل است که تا ابتدای فروردین 1398 انجام شده است. با جستجوی عبارات استرس شغلی، استرس، پرستاری و پرستار در پایگاه های فارسی SID، MagIran، IranMedex و Iran Doc و انگلیسی زبان Scopus، Pubmed،Web of science ، Proquest و Science direct کلیه مطالعات مرتبط با کمک عملگرهای AND و OR استخراج شدند. موتور جستجوی گوگل اسکولار به صورت فارسی و انگلیسی بررسی شد. کیفیت روش شناسی مقالات با استفاده از ابزار خطر تورش کوکران بررسی شد. جهت تحلیل از مدل اثرات تصادفی استفاده و ناهمگنی مطالعات با شاخص 2I تعیین شد. داده ها با نرم افزار STATA نسخه 11 تحلیل گردید.

  یافته ها

  از 1069 مطالعه مستخرج، 6 مطالعه به تاثیر آموزش مقابله با استرس بر استرس شغلی پرستاران پرداخته بودند. اندازه اثر مشترک (0/07-) حاکی از اثر کاهشی مداخلات بر استرس بود اما ناهمگنی در حد خیلی زیاد (85/3%= 2I) بود. نتایج متارگرسیون نشان داد که هیچ یک از متغیرهای سال مطالعه، حجم نمونه و نسبت افراد مرد به زن عامل ناهمگنی نبودند. به منظور کنترل ناهمگنی با حذف مطالعات دورافتاده ناهمگنی به حد صفر رسید (0/00% = 2I) و نتایج نشان داد که مداخلات به طور معنی داری باعث کاهش استرس گردیدند (0/001 P<(0/34- 0/81-) 0/57- :Effect size)

   بحث و نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر آموزش مهارت های مقابله با استرس بر کاهش استرس شغلی پرستاران، اجرای آموزش های مداخله ای برای کاهش استرس پرستاران شاغل توصیه می شود.

  کلیدواژگان: استرس، پرستاران، فرا تحلیل، مرور نظام مند، مهارت های مقابله
|
 • V. Rahimi, SA .Sajadi*, Z .Farsi Pages 87-95
  Introduction

  Although angiography is applied as a standard method for the diagnosis of coronary heart disease, it is a stressful experience for patients. Medication therapy for mitigating the pre-operation stress includes side effects.

  Objective

  The present study aimed to determine the effect of auriculotherapy on the level of stress before coronary angiography in male patients hospitalized in the selected Aja hospital in Tehran.

  Materials and Methods

  This single-blinded clinical trial study was performed on 94 male patients undergoing coronary angiography in 2019. Patients were selected by convenience sampling and divided into intervention and control groups by random sampling method The DASS_21 Stress, Anxiety and Depression questionnaire were used to measure stress. The DASS-21 questionnaire subscale was completed by patients in both intervention and control groups. Auriculotherapy was performed by the researcher 60 minutes before angiography. Stress levels were measured again in both groups ten minutes after the intervention, In the control group, ear massage was performed on false points. In the present study, SPSS-21 was used for data analysis, and the Significance level was considered less than 0.05. (P<0.05).

  Results

  There was no significant difference between groups before and after the intervention (P=0.197). Patients’ stress after auriculotherapy in the intervention group (2.98 ± 0.37) was significantly lower than that before auriculotherapy (4.17 ± 0.44) (P = 0.001); Stress was not significantly different in the control group (3.32 ± 0.40) before and after the intervention (3.0 ± 15.40) (P= 0.373). But the level of stress in the intervention group after auriculotherapy was insignificantly reduced compared to the control group (P= 0.790). Discussion and

  Conclusion

  The results showed that auriculotherapy can mitigate stress in patients undergoing angiography; therefore, this complementary method can be used to mitigate stress in these patients. Further studies with more sample size are recommended.

  Keywords: Auriculotherapy, Acupuncture, Angiography, Coronary Artery, Stress
 • F.Kalroozi*, M.Nezamzadeh, S.A.H.Pishgooie, D.Abdi Alvar Pages 95-104
  Introduction

  Anxiety is one of the common symptoms and complications in patients with chronic obstructive pulmonary disease that increases readmission and decreases the quality of life in these patients.

  Objective

  This study aimed to determine the effect of controlled breathing exercises on Anxiety and Arterial Oxygen Saturation in chronic obstructive pulmonary disease in the intensive care unit.

  Materials and Methods

  This study is a quasi-experimental study with statistical population consisting  of all patients with chronic obstructive pulmonary disease hospitalized in selected hospitals of Aja in the first half of 2019. The samples were divided into two intervention and control groups. For data collection, Demographic information, Beck Anxiety Inventory and Pulse Oximeter were used. The intervention group received controlled breathing exercises for four days. Data were analyzed using SPSS 23.

  Results

  Mean scores of total anxiety and arterial oxygen saturation were not significantly different between the intervention and control groups before the intervention, but there was a significant difference between  both groups after the intervention, using independent samples t-test (P<0.001).

  Discussion and Conclusion

  The results showed that controlled breathing exercises can  can reduce anxiety and improve arterial oxygen saturation level in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Thus, it is recommended that they be used by nurses as a nursing intervention.

  Keywords: Anxiety, Arteries, Breathing Exercises, Controlled Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Oxygen
 • F. Fallah., SA. Sajadi.*, S.A.H. Pishgooie Pages 105-115
  Introduction

  High blood pressure leads to  the poor quality of life of patients and this is important among the military forces, as key providers of security in the country.

  Objective

  The aim of the present study was to investigate the effect of mobile software applications on quality of life of military personnel with hypertension.

  Materials and Methods

  In the present study, a total of 66 military personnel with hypertension underwent clinical trials in 2019. They were divided into experimental (receiving mobile educational software) and control groups (not receiving software). Data collection tools included demographic information form and health-related quality of life questionnaire (SF-36) which were compared before the intervention and six weeks after the intervention. SPSS 21 was used for data analysis and the significance level was considered less than 0.05 (P<0.05).

  Results

  According to the Wilcoxon test results, there was no significant difference between the mean scores of quality of life before the intervention between  both groups (P= 0.56) but after six weeks of intervention, this difference was significant (P= 0.0001).The mean score of quality of life in the experimental group was significantly higher than the control group.

  Discussion and Conclusion

  This study showed that mobile-based education software had a significant effect on improving the quality of life of hypertensive soldiers, so it could be used as an intervention in hypertensive patients.

  Keywords: Blood pressure, Military, Mobile Apps, Health-Related Quality Of Life
 • M.H.Khoshnevis, M.M Salaree*, M.Mollahadi Pages 116-125
  Introduction

  Military forces are facing more stress due to the nature of their career and missionswhich can lead to increased burnout and jeopardize their quality of life.

  Objective

  The  present study aimed to determine the rate of job burnout and quality of life in the Islamic Republic of Iranchr('39')s army personnel and its related factors.

  Material and Methods

  This study was a cross-sectional and descriptive-correlational study. The samples included all the Islamic Republic of Iranchr('39')s army personnel selected by random sampling method. Data were collected by demographic information, 22-items Questionnaire of Maslach Burnout Inventory (maslach burnout inventory), and a 36-item form (WHOQOL). The data were analyzed using SPSS 20.

  Results

   A total of 1209 participants were under the study. The result showed that the mean age was 36.5 (±7.1) and 96% were male.  Most of the participants included militarypersonnel (89.5%) and 10.5 % were employees. Moreover, the majority of people (79%) had matched with their profession. In terms of burnout, the dimensions of emotional fatigue (54.6%) and metamorphosis of personality (56.6%) were placed at the lowest level, and in terms of personal competence (57.9%), they were at the highest level. More than half of the participants had a moderate to a high quality of life. The results show that there is a significant difference between the dimensions of burnout and the variable of quality of life in all dimensions (P<0.05).

  Discussion and Conclusion

  Given the importance of matching the category and occupations in the military and its impact on the burnout and quality of life, military commanders can take this into account which can lead to an increase in the quality of work and personal life and thus reduces job burnout in the military.

  Keywords: Burnout, Health-Related Quality Of Life, Job, The Islamic Republic's Army, Military Personnel
 • S.Valadi*, M.Vaezmousavi, M. Naji Pages 126-137
  Introduction

  To achieve a desirable level of motor development and physical-mental competencies and develop a healthy and active lifestyle in all people in society, particularly children  and families of the military and considering the nature of job  their fathers’ job, accurate principles on motor and exercise skills, called physical literacy principles, is required.

  Objective

   Present study aimed to determine the relationships between the levels of the physical literacy of children in the 8-12 age range  with  some natures of their military fathers’ job.

  Materials and Methods

  The method is a descriptive-correlation in which a total of 171 children in the 8-12 age range were selected by multi-stage cluster sampling in districts 1, 4, 8 and 13 of Tehran and the Iranian version of the physical literacy test consisting of 4 subscales such as physical competence, daily physical activity, motivation and self-confidence, and knowledge and understanding was administered Further, Fathers completed a questionnaire about their occupational nature, corps, and their level of education. Findings were analyzed using descriptive statistics, ETA correlation coefficient, t- independent test, and one-way covariance analysis. Data were analyzed using SPSS 23.

  Results

  The physical literacy of children with staff fathers was more than those with father in the troop (Effect size=0.36, t = -4.558, P<0.01).. Furthermore, the physical literacy of children with fathers working in educational-section  was greater than those whose fathers work in operational section (P= 0/05).

  Discussion and Conclusion

  Childrenchr('39')s physical literacy is related to the occupational nature of military fathers. These job natures can affect the childrenchr('39')s active lifestyles. Knowing this relationship  affects the physical literacy of children in military families and the implementation of appropriate movement and sports programs is needed to increase the physical literacy of these children, especially among girls. Further studies on the impact of other factors on physical literacy should be conducted.

  Keywords: Health Literacy, Health Behavior, Life Quality, Military Personnel, Physical Activity
 • S.M.Mirzadeh, M.Pajouhan Far, A.Asgharzadeh* Pages 138-147
  Introduction

  Family is established by the marriage contract. The emotional and rational health as well as the authority of the family depend on the members benefiting from insight and knowledge necessary to prevent deviations.

  Objective

  This study aimed to determine the effect of increasing the tolerance threshold in solving marital conflicts with the moderating role of religious teachings.

  Materials and Methods

  The present study included a combination of qualitative and quantitative studies and performed using the phenomenological method in 2019. The statistical population of the study consisted of personnel in one of the military units. For this purpose, 32 participants were studied through targeted sampling and in-depth interviews. Data were collected, recorded,coded and categorized  bythe format of axial codes.  Then, the results of the qualitative part of the study were presented in the form of reflected  assumptions, further,the evaluation of validity, reliability, internal and external model in quantitative society were tested by Smart pls software,

  Results

  During the interview with the experts, the core code dedicated to the 5-item tolerance, 5-item marital conflicts and 2-item religious teachings. The results of path testing showed that the tolerance threshold with a path coefficient of 0.631affects the marital conflicts between the couples and the use of religious teachings with a path coefficient of 0.836, moderates the relationship between the threshold of tolerance and marital conflicts.

  Discussion and Conclusion

    In the focal session, experts concurred that failing to conclude problems promptly, the ability to express love and paying attention to spousechr('39')s interests, needs and wants are the main points in settling the conflicts, so that religious teachings have a significant effect on increasing the tolerance threshold for settling marital conflicts.

  Keywords: Marital Conflict, Religious Teachings, Tolerance
 • V.Vahdaninia, Z.Vahdaninia*, F. Baghernezhad Hesary Pages 148-157
  Introduction

  Excessive consumption of fast food as well as its adverse health effectschanges the taste of children and leads them to unhealthy eating habits in adulthood. Therefore, proper education is essential for childrenchr('39')s empowerment (knowledge, attitude, and performance).

  Objective

  The effect of education, using the pamphlet presentation method, on fast food consumption in children was investigated.

  Materials and Methods

  A quasi-experimental study wasperformed on 120 students (60 controls and 60 cases) of fourth, fifth, and sixth-grade students in Birjand using cluster random sampling. The training was performed by pamphlet method and data were collected using a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed by experts and Cronbachchr('39')s alpha test (α = 0.87) before and one month after the intervention. In data analysis, SPSS 16 and descriptive and analytical statistical tests (P= 0.05)) were used.

  Results

  The results suggested excessive consumption of fast food in children. Statistical tests showed that pamphlet education has not had a significant effect on studentschr('39') knowledge (P = 0.4), attitude (P = 0.9), and performance (P = 0.09) in the field of fast food consumption behavior.

  Discussion and Conclusion

  Despite the excessive consumption of fast food in children in Birjand, pamphlet education does not significantly improve the behavior of elementary students. Therefore, it is recommended to use either other appropriate educational methods to empower this age group or this medium in combination with other methods.

  Keywords: Children, Educational Method, Empowerment, Fast Food, Food behavior
 • A.Akbari *, SH.Assar., F.Hossein Pages 158-166
  Introduction

  Elderly people are vulnerable groups in society and the phenomenon of elder abuse is one of the main challenges in caring and protecting the elderly.

  Objective

  The present study was conducted to determine the prevalence of abuse and its relationship with life satisfaction in the elderly.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on the elderly referred to health centers in Rafsanjan. The Elder Abuse Questionnaire, demographic information and life satisfaction questionnaire were used for data collection. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics and a p-value was considered less than 0.05 which is statistically significant.

  Results

  The mean age of the elderly was 63 years of age. The lowest and the highest prevalence were related to physical abuse (3%) and to financial abuse, respectively (76%). Further, there was a significant relationship between abuse and illness, disability, marriage, income and life satisfaction of the elderly.

  Discussion and Conclusion

  Elderly had experienced different types of abuse, especially financial abuse, and there was a relationship between elderly and their life satisfaction.

  Keywords: Elder Abuse, Elderly, Life, Satisfaction
 • N.Hajloo, S.H.Ahmadi, R.Gharibzadeh* Pages 167-174
  Introduction

  Drug abuse has been affected by a combination of individual, family and social factors. Craving for drug abuse has been recognized as a predictor of negative outcomes of treatment of drug abuse disorders.

  Objective

  The present study aimed to determine the role of a sense of coherence and personal intelligence in the prediction of the craving of drug users

  Material and Methods

   The present study is descriptive and correlational. The population of the study consisted of all drug users who referred to treatment centers in the first half of 2018 in the outpatient departments of Kermanshah province, a total of 120 individuals were selected through cluster random sampling. Data collection tools consisted of three questionnaires including a sense of coherence, personal intelligence and craving. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multiple regressions using SPSS 25

  Results

  The results of correlation coefficients showed that the craving had a negative and significant relationship with the total score of sense of coherence, that of the components of Comprehensibility, Controllability, Significance and Configuration, meaningful and shaping (P<0/01). The results of the regression analysis showed that 30 percent of craving variance was explained by a sense of coherence, and personal intelligence.

  Discussion and Conclusion

  Accordingly, the sense of coherence and personal intelligence is one of the variables related to craving that can be targeted for the prevention, treatment and depression of these variables.

  Keywords: Craving, Drug Users, Intelligence, Sense of Coherence
 • M.Asghari Jafarabadi, L. Karimi, F.Rahimi Bashar, A.Vahedian Azimi, R. Khalil* Pages 175-187
  Introduction

  Nurses are more susceptible to stress due because of their career nature.  However, stress management is one of the components of health education. 

  Objective

  The aim of the present systematic review and meta-analysis was to examine the effect of teaching the stress coping skills on occupational stress in Iranian nurses.

  Material and Methods

  The current study was systematic review and meta-analysis performed until the early of April 2019. By searching phrases of “job stress, stress, nursing and nurse” in Persian databases such as SID, Mag Iran, Iran Medex, Iran Doc, and English equivalents including Scopus, Pub med, Web-of-science, Proquest, and Science direct, all relevant studies were extracted by using Boolean "AND" and "OR". Google Scholar search engine was searched in both Persian and English. The methodological quality of the papers was examined using the Cochrane-risk-of-bias tool.  Data were analyzed by the random effects model and heterogeneity by I2 index using STATA 11.

  Results

  Of a total of 1069 extracted studies, six studies have investigated the effect of stress coping skill training on occupational stress in nurses. The joint effect size (-1.77) indicated a reduction in the effect of interventions on stress, but the heterogeneity was very high (I2 = 3.85%). The results of meta-regression showed that none of the variables in the study such as publication year, sample size, and male to female ratio were heterogeneous.  To control heterogeneity, it reached zero (I2 = 0/00%) by the elimination of cast-away studies and the results showed that the interventions significantly reduced stress (Effect size: -0.57 (-0.81 -0.34) P< 0.001).

  Discussion and Conclusion

  Regarding the effect of training the stress coping skills on mitigating stressin nurses’ job it is recommended to implement interventional educations to reduce the stress of nurses.

  Keywords: Coping Skills, Meta-Analysis, Nurses, Stress, Systematic Review