فهرست مطالب

مطالعات حقوق انرژی - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ناهید الهیاری، محمودرضا فیروزمند* صفحات 1-18

  به خریدهایی که دستگاه های دولتی برای تامین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می دهند، تدارکات دولتی گفته می شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با سازمان تجارت جهانی وجود دارد که در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید تفاوت های اساسی تا حدودی برطرف شود. افزون بر این، نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به مناقصات در صنعت نفت خواهیم انداخت. در مقاله پیش رو، از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی استفاده می شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی فنی، ارزیابی کیفی، الحاق، قانون برگزاری مناقصات، موافقت نامه تدارکات دولتی
 • الهام امین زاده*، علی نصراللهی صفحات 19-38

  وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضایات خاص آن، سبب اختلاف نظر میان حقوق دانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحب نظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آن ها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. گروهی دیگر بر آنند که قرارداد نفتی اداری تلقی گردد یا غیراداری، از حیث رعایت الزامات قانونی متمایز است و نمی توان حکم یکسانی بر تمامی قراردادها که یک طرف آن دولت است، قایل شد. قراردادهای نفتی به لحاظ تاکید اصول حاکمیتی، وجود احکام و امتیازات خاص (ترجیحی، اقتداری) ، عنصر شخص حقوق عمومی، ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی، عموما تابع قراردادهای اداری است. پژوهش پیش رو، ضمن بیان دیدگاه ها، به تبیین شاخص های اداری و غیراداری و انطباق آن با قراردادهای نفتی می پردازد.

  کلیدواژگان: حقوق عمومی، قراردادهای اداری، قراردادهای دولتی، قراردادهای غیراداری، قراردادهای نفتی
 • رضا بندریان*، علی بنیادی نایینی، سیروس امیرقدسی صفحات 39-58

  تغییرات اساسی در محیط کسب وکار صنعت نفت بر الگوهای کسب وکار غول های بزرگ نفتی و نیز شرکت های نفتی ملی به عنوان رقیبان تازه وارد این شرکت ها در عرصه رقابت جهانی تاثیر بسزایی داشته و باعث ایجاد تغییراتی در این الگوها شده است. بنابراین، در مقاله پیش رو، با روشی توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی تغییرات اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی ملی پرداخته ایم تا تاثیر این تغییرات را بر الگوهای کسب وکار این شرکت ها واکاوی کرده و در نهایت، پیشنهادهایی جهت ارتقای الگوهای کسب وکار این دو دسته از شرکت های نفتی ارایه داده ایم. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که پنج تغییر اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی به وقوع پیوسته است. این تغییرات که به طور کلی به نفع شرکت های نفتی ملی و تا حدود زیادی به زیان شرکت های نفتی بین المللی بوده اند، به ایجاد سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی ملی انجامیده است. از این رو، پیشنهادهایی به منظور افزایش مزیت رقابتی شرکت های نفتی ملی و بین المللی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: الگوی کسب و کار، رقابت جهانی، شرکت های نفتی بین المللی، شرکت های نفتی ملی، محیط کسب و کار، مطالعه تطبیقی
 • بهرام پشمی، پیمان بلوری*، حجت سلیمی ترکمانی صفحات 59-76

  آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه ماموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه ماموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.

  کلیدواژگان: اصل برابری، اصل عدم تبعیض، ایمنی هسته ای، پادمان، حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست سالم
 • محمد مهدی حاجیان*، محمدامین ایمانی صفحات 77-96
  ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتا مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارایه شده است.
  کلیدواژگان: ابزارهای مشتقه، انرژی، ایالات متحده آمریکا، مقررات گذاری، نفت و گاز
 • مهراب داراب پور*، الهام انیسی صفحات 97-114
  قراردادهای حوزه نفت که غالبا بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به ویژه در حوزه پایین دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیره پیچیده ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوه رویارویی با اختلافات و چگونگی حل وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال هاست گرایش ویژه ای نسبت به به کارگیریروش های حل اختلاف خارج از دادگاه ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به کارگیری این روش ها مستلزم وجود شیوه نامه صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجه به دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجه حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای موثر نتیجه های حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیات حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه نامه وزارت نفت پیش بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رای داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.
  کلیدواژگان: روش های جایگزین رسیدگی های قضایی، سازش، ضمانت اجرا، عدم توقف کار، کارآمدی اقتصادی
 • محمد رضوی راد* صفحات 115-131
  یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزیی تر و معیارهای خاص زیست محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می تواند مشکلات بسیاری برای دولت های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و دشواری های ناشی از اصلاح و به روزرسانی این کنوانسیون جهت هماهنگی با معیارهای جدیدتر است. راهکاری که در کنوانسیون 1982 اندیشیده شده است، احاله به قواعد و معیارهای موجود در اسناد دیگر، همچون «کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل)» است که به مراتب بازنگری و به روزرسانی آن ها ساده تر انجام می شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص وضعیت حقوقی قواعد و معیارهای موجود در کنوانسیون اخیر برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 است؛ زیرا این کنوانسیون هیچ گاه به صراحت به این سند اشاره نکرده است. با وجود این، به نظر می رسد این قواعد و معیارها برای دولت های عضو کنوانسیون 1982، همچون مقررات کنوانسیون یادشده، جنبه الزام آور داشته باشد.
  کلیدواژگان: آیمو، احاله، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، کنوانسیون مارپل، معیارها
 • محمد ساردوئی نسب*، هادی قائمی صفحات 133-152
  چکیده در حوزه صنعت برق، رگولاتوری نقش مهمی بر عهده دارد. رگولاتوری عبارت است از تنظیم مقررات و نظارت در سطح سیستم برق. در بازار اروپایی برق، رگولاتوری با چالش هایی روبه رو بوده است. در این رژیم حقوقی، رگولاتوری بازار برق در دو سطح ملی و اتحادیه اروپایی انجام می شود. اصول استقلال و پاسخ گویی، هم در بخش رگولاتوری ملی و هم در حوزه رگولاتوری در سطح اتحادیه اروپایی دیده می شود. مراجع رگولاتوری اختیارات و تکالیف زیادی دارند. در سطح اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپایی و آژانس هماهنگ کننده رگولاتورهای انرژی، مهم ترین ارکان رگولاتوری بازار برق هستند. در کنار این دو، رگولاتورهای غیررسمی نیز فعالیت می کنند. به منظور افزایش کارایی بازار داخلی برق و افزایش همکاری مشترک و هماهنگی میان اپراتورهای شبکه، کدهای شبکه تصویب شده اند. در این مقاله، به ابعاد مختلف تنظیم بازار برق اروپایی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: بازار اروپایی، بازار برق، تنظیم مقررات، رگولاتوری، سیستم برق، کدهای شبکه
 • جواد صالحی* صفحات 153-171
  عبور لوله های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه های حقوق بین الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت ساحلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت های ساحلی، خواهان ایجاد محدودیت بیشتر پیش روی دولت های متقاضی لوله گذاری زیردریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هستند؛ در حالی که دولت های متقاضی نیز به موجب اصل آزادی دریاها دارای آزادی عمل در لوله گذاری زیردریایی هستند. با وجود این، تعیین مسیر برای خطوط لوله زیردریایی، موضوع رضایت دولت ساحلی است که دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی ناگزیر از جلب آن است.
  کلیدواژگان: دولت ساحلی، فلات قاره، کنوانسیون حقوق دریاها، لوله گذاری زیردریایی، منطقه انحصاری اقتصادی
 • غلامعلی قاسمی*، محمد عاکفی قاضیانی صفحات 173-193
  زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تاسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کند و عمدتا با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است.
  کلیدواژگان: حقوق بشردوستانه، حمله سایبری، زیرساختهای انرژی، قاعده عرفی، مخاصمه مسلحانه
 • رضا معبودی نیشابوری*، سید علیرضا رضایی، سجاد اولادی صفحات 195-213
  عرصه حقوق انرژی همواره برای دولت ها اهمیت بسیاری دارد. بازار انرژی به دلیل دارابودن موقعیتی راهبردی و تاثیرگذار، دارای مسایل مهمی مثل امنیت عرضه است. از این رو، دولت ها وارد این عرصه شده و به تنظیم بازار اقدام کرده اند. اکنون پرسش این است که آیا می توان قواعد حقوق رقابت را در بازارهای انرژی اعمال کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا گستره اعمال این قواعد در بازارهای انرژی، مانند بازارهای سایر کالاها و خدمات است و هیچ محدودیت ویژه ای در اعمال این قواعد در بازار مذکور وجود ندارد؟ در این مقاله سعی شده است تا تجربه اتحادیه اروپا و ایران در پاسخ گویی به پرسش های پیش گفته بررسی گردد. اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف حقوق رقابت و حقوق انرژی تلاش هایی کرده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تدوین «بسته های آزادسازی» اشاره کرد. با مطالعات انجام شده، به نظر می رسد اعمال قواعد حقوق رقابت در عرصه انرژی بلامانع باشد. در عین حال، نحوه اعمال این قواعد متناسب با ساختار این گونه بازارها بوده و به ناگزیر محدودیت هایی در اعمال قواعد حقوق رقابت وجود دارد. در ایران، با وجود تاسیس بورس انرژی و فراهم شدن امکان فروش برق به مصرف کنندگان عمده توسط نیروگاه های خصوصی، هنوز نمی توان بازار انرژی ایران را بازاری رقابتی تلقی کرد. بنابراین پژوهش پیش رو، با این نتیجه و پیشنهاد پایان یافته است که قانون گذار ایرانی و سیاست گذاران رقابت در ایران نیازمند وضع مقررات و سیاست های ویژه ای جهت ایجاد رقابت در بازار انرژی کشور هستند.
  کلیدواژگان: آزادسازی، بازار انرژی، تنظیم بازار، حقوق ضد انحصار
 • ابراهیم موسی زاده*، نسیم برخی صفحات 215-230
  منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیز در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آن کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است.
  کلیدواژگان: ایران، کشورهای حوزه نفتا، مالکیت، معادن، نفت و گاز
|
 • Nahid Alahyari, Mahmoud Reza Firoozmand * Pages 1-18

  Comparative Comparison of the Formal Requirements of the Bidding Process in the Iranian Legal System and the WTO Government Procurement Agreement Government procurement refers to purchases made by government agencies to meet their needs for non-commercial purposes. Government procurement is a competitive process that consists of several stages. This paper comparatively examines the above steps between the two legal systems of Iran and the World Trade Organization and concludes that there are fundamental and non-essential differences in the bidding process in Iran's legal system with the World Trade Organization. In order to join Iran in the WTO, some major differences must be resolved. In the meantime, we will take a brief look at the rules and regulations related to tenders in the oil industry. This paper uses a descriptive-analytical and comparative method.

  Keywords: Accession, Government Procurement Agreement, Technical evaluation, Tender’s law, quality evaluation
 • Elham Amenzadeh *, Ali Nasrollahi Pages 19-38

  Abstract The existence of a state in oil contracts and its specific requirements has raised disagreements on the nature of oil contracts in terms of administrative and non-administrative considerations. Experts like “Professor Doge” believed there’s no difference between administrative or non-administrative consideration of oil contracts. The other group believed that oil contracts are deemed to be administrative as non-administrative contracts are distinguished in terms of observation of legal obligations. With regard to the emphasis on governance principles, the existence of particular commandments and privileges, public person element, and its direct relationship with public interests, oil contracts are generally subjected to administrative contracts. The current study aims at expressing the comments as well as explaining administrative and non-administrative parameters and their compliance with oil contracts .

  Keywords: administrative contracts, government, State Contract, Non-administrative Contracts, Oil Contracts. Public Law
 • Reza Bandarian *, Ali Bonyadi Naeini, Sirous Amirghodsi Pages 39-58

  Major trends of change in the business environment of the oil industry had an impressive influence over the business models of the International Oil Companies (IOCs) as well as the National Oil Companies (NOCs) as the new entering competitors in this field. These trends brought about a number of changes in the business models as well. The researcher, consequently, tried to analyze the major trends of change in the business environment of these two types of oil companies through an analytic-descriptive approach, and assessed the influence of the changes in business environment of oil companies on the business models of the IOCs and NOCs. Finally, a number of suggestions were proposed to enhance the business models of these companies. The results of the study revealed that five major changes took place in the business environment of the oil companies. These major trends which were generally in favor of the NOCs and largely been at the expense of the IOCs, brought about three major changes in the business models of IOCs as well as three major changes in the business models of the NOCs. Based on these changes, a few suggestions presented to improve the competitive advantages of NOCs and IOCs.

  Keywords: Business environment, Business model, Comparative Study, Global Competition, International Oil Companies, National Oil Companies
 • Bahram Pashmi, Peyman Boloori *, Hojjat Salimi Turkamani Pages 59-76

  The International Atomic Energy Agency has targeted the use of the atom for peace and human well-being and has three missions in the field of safeguards, safety and nuclear science and technology. In the area of safeguard and security, which are the missions of a negative nature, if the Agency fails to meet its commitments, the rights such as the right to life, the right to health and the right to the environment will be violated; moreover, in the fields of science and technology and the use of atomic energy for peace, which are the missions of a positive nature, the Agency is required to take actions to realize human rights. Although the Millennium Development Goals are at the center of the Agency's attention, for a number of reasons including the disbelief of the developed countries on the right to development, and the Agency's own disregard for some principles, such as the non-discrimination, as well as the lack of a mechanism to oblige the nuclear states to fulfil their commitment of transferring nuclear knowledge to the developing countries, has made the Agency less successful in the two areas of safeguards and the promotion of peaceful nuclear science and techniques.

  Keywords: Principle of Equality, Non-discrimination Principle, Nuclear Safety, Safeguards, right to peace, Right to Development, Right to Healthy Environment
 • Mohammadmahdi Hajian *, Mohammadamin Imani Pages 77-96
  The United States is one of the important origins of derivative instruments and markets in energy trading and has regulatory experiences instructive for other countries. In this paper, the background and evolution of eight laws adopted for derivatives regulation in this country over the past hundred and fifty years in two periods -before and after the emergence of oil and energy derivatives- have been examined. The first four laws are enacted before emergence of energy derivatives and are mainly related to agricultural transactions that are the basis of the second period laws. The last four laws are related to after emergence and application of derivative instruments used in oil, gas and energy transactions in the last five decades. This article discusses the motivations, regulatory mechanisms and contents of each of these laws and finally presents the lessons learned for regulating energy derivatives in Iran and the world.
  Keywords: Derivative Instruments, Energy, oil, gas, Regulation, United States
 • Mehrab Darabpour *, Elham Anisi Pages 97-114
  Oil Contracts such as many other international commercial contracts are so complex. There are many subsidiaries in relation to an international construction contract.. Disputes are inseparable part of almost all international long term construction contracts which deal with huge financial and human resources. It is more vital how to deal with disputes and solve them. Suspension or any stop in project works would definitely affect other subcontracts. There is new trend for resolving disputes out of courts by the way of ADRs. These techniques need to be regulated to guarantee the enforcement of the outcomes. Conciliation is one the ADR techniques. It will be argued that how the current regulations in Iran legal system might be harmonized by international conciliation rules. By the way of these updates the decision of a conciliator could be enforced as a judicial award . This approach could to some useful extend guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects in long term contracts.
  Keywords: alternative dispute resolution, conciliation, prevent project work stop, financial efficiency, Effective Enforcement
 • Mohammad Razavirad * Pages 115-131
  One of the issues addressed by the UNCLOS is the protection of the marine environment. The major challenge in this respect is that the Convention has in most cases only referred to general principles and requirements and has not specified more detailed rules and specific environmental standards. This can create many practical problems for States Parties in fulfilling their environmental obligations. The reasons for this include avoiding the practical difficulties and difficulties caused by the amendment and updating of this Convention in order to comply with the newer standards. The approach taken in UNCLOS is to refer to the rules and standards contained in other instruments, such as the “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)”, which is much simpler to amend and update. The challenge is the legal status of the rules and standards in the recent Convention for the States Parties to UNCLOS, since; the convention has never explicitly referred to this document. However, these rules and standards seem to be binding for States Parties to UNCLOS, such as the provisions of the MARPOL.
  Keywords: reference, standards, IMO, UNCLOS, MARPOL Convention
 • Mohammad Sardoueinasab *, Hadi Ghaemi Pages 133-152
  In the electricity industry sector, the regulation has an important role. Regulatory means that regulation and monitoring on electricity system. In the European electricity market, regulatory has faced different challenges. In this legal system, the electricity market is regulated at both national and European levels. The principles of independence and accountability are seen in the recent both levels. Regulatory authorities have many powers and responsibilities. At the level of the EU, the EC and ACER are the most important elements of the electricity market regulatory framework. Additionally, These two unofficial regulators co-operate alongside them. Network codes have been approved to increase the efficiency of the domestic electricity market and increase co-operation and coordination between network operators. Due to the differences in financial and physical markets for electricity, each of these markets has its own regulating regime.
  Keywords: regulatory, Regulation, Electricity Market, Electricity system, EU Market, Network Codes
 • Javad Salehi * Pages 153-171
  Transit of oil and gas submarine pipelines through Coastal State’s exclusive economic zone and Continental Shelf has conflicting interests which necessitates balancing this in the context of International Law of the Seas, which is the subject of this paper by descriptive and analytical model. The main question of the research is what are the rights and obligations of the coastal state as opposed to the rights and obligations of the oil and gas submarine pipeline applicant in the Coastal State’s exclusive economic zone and Continental Shelf? The research findings show that coastal states want to further restrict the submarine pipeline applicant in the Coastal State’s exclusive economic zone and Continental Shelf, while the latter also have the freedom to lay submarine pipeline. However, delineation of the course for laying of pipelines is subject to the consent of the coastal state which the submarine pipeline applicant requires of catch it. Keywords: Submarine Pipelines, Exclusive Economic Zone, Continental Shelf, Coastal State, Convention on the Law of the Sea.
  Keywords: Submarine Pipelines, Exclusive Economic Zone, Continental Shelf, Coastal State, Convention on the Law of the Sea
 • Golam Ali Ghasemi *, MOHAMMAD AKEFI GHAZIANI Pages 173-193
  The Energy Infrastructures are critical for countries in terms of economic and social aspects. The occurrence of international armed conflicts expose them to destruction or disruption. These infrastructures have also faced modern cyber threats with the development of technology. Therefore the international legal and humanitarian protections of these installations have become a paramount necessity. Such legal protections are applicable under international human rights and humanitarian law. The provisions of the Geneva Conventions and the First Additional Protocol, play a significant role in this between. This article has been written in a descriptive and analytical method, with the aim to conceive the nature of these international legal obligations and to understand the state of these rules and regulations. The article eventually concludes that, by the emergence of new methods of warfare and the growing threats against the energy infrastructures, the protections stipulated in these instruments appear to be inefficient. The initiatives of governments and international organizations to codify the legal rules and regulations, although non-binding in nature, need to keep pace with the increasing threats.
  Keywords: Energy infrastructure, Armed conflict, Cyber attack, Customary rule, Humanitarian law
 • Reza Maboudi *, Seyed Alireza Rezaee, Sajad Oladi Pages 195-213
  Energy law has always been important for governments. The energy market has significant issues, such as security of supply. Therefore, governments have entered this field and have regulated this market. This article attempts to examine the European Union's experience and Iranian one in answering the above questions. The EU has made efforts to achieve the objectives of competition law and energy law, which the most important is the application of liberalization packs. Studies have shown that it is possible to apply the rules of competition law in the field of energy. At the same time, the application of these rules should be suitable to the structure of such markets and inevitably there are limits to the application of the rules of competition law. In Iran, despite the establishment of Stock Exchange of Energy and the possibility of selling electricity to major consumers by private power plants, the Iranian energy market can not yet be regarded as a competitive market. Therefore, this article concludes that Iranian legislator and the competition policy makers in Iran need to apply specific rules and regulations to develop competition in our country`s energy market.
  Keywords: Antitrust Law, Energy Market, Liberalisation, Market Regulation
 • Ebrahim Mousazadeh *, Nasim Barkhi Pages 215-230
  Oil and gas resources are of particular importance in each economy and constitute one of the main foundations of economic systems. Since these wealths play an important role in the progress and growth of each country, various economic systems and, consequently, those governments seek to explain the property rights of these resources. The history of the transformation of oil contracts and national movements has always been associated with the fact that ownership of the underground oil and gas resources will remain in the hands of the host government. From a legal point of view, various assumptions about ownership of oil resources have been designed, which are discussed in this paper under two general titles of public and private ownership. The system of ownership of the countries of America and Canada, and Mexico and Iran, as the subcategory of these two systems of ownership, will be.
  Keywords: Ownership, Mines, oil, gas, Iran, NAFTA countries