فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیست و دوم شماره 6 (پیاپی 95، شهریور 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 6 (پیاپی 95، شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/21
 • تعداد عناوین: 20
|
 • شهربانو طالبی، محمد نعمت شاهی، علی تاج آبادی، اعظم خسروجردی* صفحات 509-516
  زمینه و هدف

  SARS-CoV-2  خطرناک ترین ویروس های خانواده کروناویروس محسوب شده و هشدار جدی برای تمام کشورهای جهان است. علی رغم تلاش محققان، ابهامات گسترده ای در رابطه با آن وجود دارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های بالینی و اپیدمیولوژیکی بیماران فوتی و بهبود یافته کووید- 19بود.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در بیماران کووید-19 بیمارستان واسعی شهر سبزوار در اسفند و فروردین 1398-99 انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه و اطلاعات پرونده بود.

  یافته ها

  از 178 بیمار، 8/52 % زن و میانگین سنی 18±1/57 سال بود. 4/85 %، بهبود یافته و 14% از بیماران فوت نموده اند. تنگی نفس (5/72 %) شایع ترین علامت و سپس سرفه (8/61 %) و تب (9/48 %) بود. 8/43 % کل بیماران و 9/71 % بیماران فوتی حداقل یک بیماری زمینه ای داشتند. سرفه در بهبود یافته ها و کاهش سطح هوشیاری در فوتی ها به طور معنی داری بیشتر بود (05/0> P). افزایش سطح گلبول های سفید خون، کاهش لنفوسیت ها و افزایش نوتروفیل ها در بیماران فوت شده به طور معناداری بیشتر بود (05/0> P).

  نتیجه گیری

  با توجه به بالاتر بودن میزان ابتلا و فوت در افراد با سن بالاتر و دارای بیماری های زمینه ای، اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه در این قشر لازم می باشد. همچنین توجه به علایم بیماران در بدو ورود در شناسایی پیش آگهی بیماران کمک کننده است. افزایش گلبول های سفید خون و نوتروفیل ها و کاهش لنفوسیت ها، نشان دهنده درگیری سیستم ایمنی این بیماران است. برای شناسایی عوامل پاتوژنز و زمینه ای در این بیماران تحقیقات بیشتر مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: علائم بالینی، یافته های آزمایشگاهی، کروناویروس، کووید-19
 • مهدیه زرآبادی پور، محمدرضا عسگری غنچه*، سمیه عسگری غنچه، منیرسادات میرزاده صفحات 517-525
  زمینه و هدف

  از آنجا که تنها راه کنترل همه گیری کووید-19 اقدامات بهداشتی عمومی است، در سرتاسر جهان اقدامات قرنطینه ای سختی انجام شد. قطعا این وضعیت، بدون تاثیرات روانشناختی نخواهد بود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر استرس ناشی از همه گیری کرونا در کادر درمان و عموم مردم می باشد.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی، توسط پرسشنامه محقق ساخته، بر روی 326 نفر از جمعیت استان قزوین در بهار 1399 انجام گرفت. پرسشنامه مذکور شامل 40 سوال، در 3 بخش اطلاعات دموگرافیک، سوالات عمومی و اصلی در رابطه با استرس ناشی از کرونا بود. پرسشنامه از طریق شبکه های مجازی در دسترس جامعه مورد مطالعه در شهر قزوین قرار گرفت.

  یافته ها

  از 326 نفر (117 آقا و 209 خانم) شرکت کننده، 71 نفر از اعضای کادر درمان و 255 نفر از عموم مردم بودند. میانگین نمره استرس عموم مردم، کادر درمان مشغول در بخش بیماری کرونا و غیرکرونا، به ترتیب 8/4±28/7، 9±30/1 و 7/8±27/3 گزارش شد که از نظر آماری تفاوت معناداری بین گروه ها یافت نشد (p=0.374). در کادر درمان، دسترسی به سیستم های پاسخگویی اجتماعی (p=0.02)، تغییر محسوس وزن (p=0.019) و بی میلی به انجام فعالیت های روزمره (p=0.001) از جمله عواملی بودند که با نمره استرس افراد رابطه معناداری داشتند. در خصوص عموم مردم نیز، جنسیت (p=0.001)، وجود سالمند در معرض خطر در خانواده (p=0.001)، داشتن مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در خانواده (p=0.014)، تشدید بیماری زمینه ای (p=0.003)، تعطیل شدن شغل (p=0.007) و... با نمره استرس روابط معناداری داشتند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، سطح استرس در کل جمعیت مورد مطالعه براساس طبقه بندی تعریف شده در حد خفیف قرار داشت اما تاثیرات روانی ناشی از همه گیری بیماری کرونا غیرقابل انکار است. دسترسی به سیستم های مشاوره روانشناسی می تواند کمک موثری به بهبود شرایط روانی افراد در قرنطینه بنماید.

  کلیدواژگان: استرس، همه گیری، کووید-19، کروناویروس، روانشناسی
 • طاهره سربوزی حسین آبادی، محمدرضا عسکری، خیزارن میری، محمد نمازی نیا* صفحات 526-533
  زمینه و هدف

  عدم وجود هر گونه درمان یا پیشگیری قطعی از بیماری کووید-19، استرس و نگرانی زیادی را در جوامع ایجاد کرده است. در مطالعه حاضر افسردگی، استرس و اضطراب پرستاران شاغل در بخش های مرتبط با بیماران کرونا ارزیابی شد.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی در سال 1399-1398 با شرکت 125 پرستار شاغل در بخش های بستری بیماران مبتلا به کووید-19 در بیمارستان نهم دی شهر تربت حیدریه انجام شد. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد شده DASS-21 بود.

  یافته ها

  تعداد 125 پرستار با میانگین سنی 6/5±29/4سال شرکت داشتند. نتایج آزمون کای اسکویر نشان داد افسردگی، اضطراب و استرس پرستاران در حد متوسط بود. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد افسردگی با سن (0/002=P)، اضطراب با سن (0/018=P)، وضعیت استخدامی (0/009=P) و رضایت از تجهیزات حفاظت فردی (0/015=P) و استرس با سن (0/011=P)، وضعیت استخدامی (0/023=P) به صورت معنی داری در ارتباط است.

  نتیجه گیری

  میزان افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران شاغل در بخش های مرتبط با کووید-19 در بیمارستان نهم دی شهر تربت حیدریه متوسط می باشد. به نظر می رسد توجه به آموزش پرستاران جهت رویارویی با موارد بحرانی مشابه با کووید-19 و افزایش تجهیزات حفاظت فردی می تواند در پیشگیری از ابتلای پرستاران به افسردگی، استرس و اضطراب موثر باشد.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، پرستاران، کروناویروس، کووید-19
 • مصطفی فرح بخش، علی فخاری، حسین عزیزی*، الهام داوطلب اسماعیلی صفحات 534-541
  زمینه و هدف

  نظام مراقبت شامل مجموعه ای از فعالیت ها و فرآیندهای مستمر برای گردآوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر و انتشار به هنگام و منظم داده های مربوط به سلامت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ساختار و اجزاء استاندارد یک نظام مراقبت پویا برای بیماری کووید-19 و مقایسه آن با اجزاء نظام مراقبت فعلی در سیستم سلامت کشور به منظور شناسایی اجزاء نیازمند بازنگری یا لحاظ نشده، شناسایی نقاط ضعف، قوت و ارایه راهکار مناسب انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه کیفی از دو روش الف) بررسی و مرور دستورالعمل های منتشر شده بیماری کووید-19 توسط مرکز مدیریت بیماری ها، از زمان شروع طغیان تا آخر فروردین ب) نظر کارشناسان فیلد و پژوهشگران استفاده شد. ساختار و اجزاء استاندارد نظام مراقبت کووید-19 (آنچه که یک نظام مراقبت استاندارد باید دربر داشته باشد) با اجزاء نظام مراقبت فعلی (آنچه که هست) مقایسه گردید.

  یافته ها

  براساس نتایج مطالعه، پنج ساختار اصلی و 29 جزء و زیر اجزاء های متعددی برای نظام مراقبت استاندارد بیماری کووید-19 شناسایی گردید. براساس نظر کارشناسان و مقایسه نظام مراقبت استاندارد با نظام مراقبت فعلی، اجزاء مربوط به جنبه های روانپزشکی و روانشناختی، مراقبت اپیدمیولوژیک، احتیاطات استاندارد بخصوص برای پرسنل در تماس نزدیک با بیمار، گزارش دهی و مراقبت اجتماعی نیازمند بازنگری یا تکمیل سازی در دستورالعمل فعلی است.

  نتیجه گیری

  مراقبت اپیدمیولوژیک مهمترین ساختار برای کنترل بیماری کووید-19 است. شاخص های ارزیابی برای سنجش توانایی و کارایی نظام مراقبت و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد برای کنترل مطلوب بیماری پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: نظام مراقبت، کووید-19، کروناویروس، مراقبت اپیدمیولوژیک
 • مهدی بازرگان*، مصطفی امیرفخریان صفحات 542-552
  زمینه و هدف

  استفاده از تحلیل های جغرافیایی اپیدمیولوژی کووید-19، جهت شناسایی عوامل جغرافیایی موثر بر شیوع این بیماری می تواند بر سیاست‎ گذاری های بهداشتی جامعه، مبنی بر کنترل روند شیوع این ویروس موثر واقع شود. از این رو، پژوهش حاضر به تحلیل جغرافیایی اپیدمیولوژی ویروس کرونا در کشور پرداخته است.

  روش ها

  این تحقیق از نظر روش شناسی، توصیفی-تحلیلی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای ArcGIS و GeoDa استفاد شد. جامعه آماری تحقیق، شامل تعداد مبتلایان به ویروس کرونا (21638 نفر) در استان های کشور و در محدوده زمانی3 اسفند 1398 الی 3 فروردین 1399 است. داده های مبتلایان به کرونا به تفکیک هر استان وارد نرم افزار ArcGIS شد. جهت نمایش پراکندگی فضایی مبتلایان به کرونا در کشور بر اساس بازه زمانی مذکور از تراکم نقطه ای استفاده شد. سپس با استفاده از ضریب موران پراکنش فضایی آن بررسی شد. همچنین با استفاده از خودهمبستگی فضایی میزان فاصله گسترش شیوع ویروس کرونا در بین استان های کشور تحلیل شد. در نهایت با استفاده از شاخص محلی پیوند فضایی موران تک متغیره، خوشه بندی فضایی استان های کشور بر اساس ویروس کرونا صورت گرفت.

  یافته ها

  آمارها حاکی از آن است که گروه سنی 21-50 سال، بیشترین درصد مبتلایان به ویروس کرونا را تشکیل می دهند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مهمترین عامل انتشار فضایی ویروس کرونا در کشور، فاصله و مجاورت مکانی استان های درگیر با این بیماری است بطوریکه در فاصله 8/383 کیلومتری بین استان های کشور ضریب موران 0/136627 می باشد و نشان دهنده خودهمبستگی مکانی مثبت است. در فاصله 762/6 کیلومتری بین استان ها ضریب موران برابر 0/040246- است که نشان دهنده خودهمبستگی مکانی منفی بوده بدین معنی که از این فاصله به بعد از تعداد مبتلایان به کرونا کاسته می شود. در خوشه بندی فضایی، خوشه HH شامل استان های (تهران، البرز، قم، مازندران، گیلان، قزوین، اصفهان، سمنان، مرکزی و یزد) به عنوان کانون اصلی انتشار فضایی اپیدمی ویروس کرونا شناخته می شوند که باید برای کنترل و کاهش شیوع این ویروس در کشور تمهیدات و محدودیت هایی در زمینه عبور و مرور بین استان های واقع در این خوشه و سایر استان ها اعمال شود. همچنین خوشه LH (شامل استان های گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل و همدان) به عنوان حلقه پیرامون کانون آسیب می باشند که به لحاظ تعامل فضایی و مجاورت با خوشه  HHباید کنترل های جدی در زمینه ممنوعیت رفت و آمد به آنها صورت بگیرد تا از ادامه گسترش شیوع ویروس کرونا به استان های واقع در خوشه LH جلوگیری شود.

  نتیجه گیری

  از مهمترین عوامل جغرافیایی موثر بر شیوع ویروس کرونا براساس نظریه پخش فضایی، فاصله و مجاورت مکانی می باشد که مسیولان و برنامه ریزان باید با هوشمندسازی از مراجعه افراد به ادارات و سازمان ها کاسته و با فراهم نمودن زمینه دورکاری، از ادامه روند صعودی شیوع ویروس کرونا در کشور جلوگیری نمایند.

  کلیدواژگان: تحلیل جغرافیایی، کووید-19، کروناویروس، رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی، ایران
 • معین خورسند چوبدار، محبعلی رهدار* صفحات 553-561
  زمینه و هدف

  از زمان شیوع بیماری کووید-19 در جهان، بیمارستان ها نقش مهمی در مدیریت بحران در جامعه دارند؛ بنابراین آمادگی بیمارستان برای استمرار خدمات درمانی در بحران کووید-19 از اهمیت ویژه ای برای جوامع برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان در بحران کووید-19 انجام شد.

  روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی است و جامعه پژوهش شامل همه بیمارستان های موجود در سطح استان سیستان و بلوچستان بوده که شامل 24 بیمارستان است. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست استاندارد 110 سوالی آمادگی در برابر بحران کووید-19 انجمن بیمارستان های آمریکا بود که بعد از ترجمه و بومی سازی در این مطالعه استفاده شد. داده ها از طریق ارسال پرسشنامه آنلاین به بیمارستان های استان، جمع آوری شد.

  یافته ها

  میانگین نمره کسب شده از 100 در چک لیست آمادگی بیمارستان برای بیماری کووید-19، در قسمت اطلاعات عمومی 36، ساختار برنامه ریز و تصمیم گیری 53/3، تدوین برنامه مکتوب برای مقابله با کووید-19 معادل 40/9، اصول طرح کووید-19 معادل 46/7، تسهیل ارتباطات 15، تامین و تجهیزات ابزارهای پزشکی و مصرفی 37/9، شناسایی و مدیریت بیماران 54/2، حضور عیادت کنندگان در مرکز 33/3، بهداشت حرفه ای30/7، آموزش و تعلیم 49 و افزایش ظرفیت در زمان پیک بیماری 19/1 بود. میانگین نمره کل آمادگی بیمارستان برای مقابله با بیماری کروناویروس 40/12 بود که در محدوده ضعیف طبقه بندی می شود.

  نتیجه گیری

  بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان از نظر تسهیل ارتباطات کمترین میزان آمادگی را در بین سایر زمینه های آمادگی بیمارستان کسب کردند، این بیانگر این موضوع است که بیمارستان های استان آمادگی لازم برای همکاری و هماهنگی با یکدیگر را ندارند و این روند مقابله با این بیماری را در استان کند می نماید. افزایش ظرفیت در زمان پیک بیماری از زمینه هایی است که بیمارستان های استان نتوانستند آمادگی خوبی از خود نمایش بدهند بنابراین نیازمند توجه مسیولین به این موضوع و ایجاد راه کارهایی جدی و سریع جهت افزایش میزان آمادگی بیمارستان در این زمینه جهت کاهش تلفات و آسیب دیدگی بیشتر جامعه است.

  کلیدواژگان: کووید-19، کروناویروس، بیمارستان، آمادگی
 • محسن صادقی یارندی، عبدالله غلامی، محمد قاسمی، منصوره صادقی یارندی، آیسا قاسمی کوزه کنان، احمد سلطان زاده* صفحات 562-569
  زمینه و هدف

  پاندمی کووید-19 بر مشاغل مختلف تاثیر شگرفی گذاشته و پیامدهای مختلفی را بر جامعه شغلی تحمیل نموده است. این مطالعه با هدف واکاوی پیامدهای روان شاختی شیوع بیماری کووید-19 بر جامعه شغلی در ایران طراحی و انجام شد. 

  روش ها

  این مطالعه یک بررسی طولی بود که در دو مرحله (قبل و حین شیوع بیماری کووید-19) از آبان ماه سال 1398 تا فروردین ماه سال 1399 در یک مجموعه صنعتی شیمیایی در استان خراسان جنوبی انجام شد. حجم نمونه برابر با 330 نفر از کارکنان این صنعت شیمیایی تعیین گردید. سبک زندگی و فرسودگی شغلی کارکنان مورد مطالعه به ترتیب با استفاده از پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده والکر و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ مورد ارزیابی و واکاوی قرار گرفت.

  یافته ها

  نرخ مشارکت افراد در این مطالعه 91/2 % (301 نفر) بود. میانگین سن و سابقه شغلی افراد مورد مطالعه به ترتیب مقادیر 12/4±38/1و 8/7±9/9 سال می باشد. بین مقادیر سبک زندگی و فرسودگی شغلی کارکنان مورد مطالعه قبل و حین شیوع بیماری کووید-19 اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع بیماری کووید-19 اثرات منفی بسیاری را بر مولفه های روان شناختی جامعه شغلی همچون سبک زندگی و فرسودگی شغلی تحمیل کرده است. لذا، پیشنهاد می شود مداخلات روان شناختی به منظور بهبود سلامت روانی پرسنل برای کاهش پیامدهای روان شناختی شیوع این بیماری انجام شود.

  کلیدواژگان: کووید-19، کروناویروس، پیامدهای روان شناختی، سبک زندگی، فرسودگی شغلی
 • محسن صفاری، امیر واحدیان عظیمی، حسین محمودی* صفحات 570-579
  زمینه و هدف

  کووید-19 به عنوان یک بیماری پاندمیک تاکنون جان افراد زیادی را در سرتاسر جهان گرفته و فشار زیادی بر سیستم مراقبت بهداشتی کشورهای درگیر و پرسنل بهداشتی درمانی وارد نموده است. این مطالعه با هدف تبیین عناصر و ابعاد تجربه حفظ ایمنی پرستاران در برخورد با بیماران کووید-19بر اساس دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه کیفی در فروردین سال 1399 با روش تحلیل محتوا بر روی 16 نفر از پرستاران، سرپرستاران و سوپروایزران شرکت کننده در مراقبت از بیماری کووید-19 که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته در قالب تجربه نگاری استفاده گردید. تمام داده ها ضبط و پس از تایپ در نرم افزار مکس کیو شد. تحلیل ها در هشت مرحله شامل تایپ متن مصاحبه ها، تعیین واحدهای معنایی، کدگذاری متن، بازنگری کدها با متن، طبقه بندی و توسعه طبقات، بازنگری طبقات، شناسایی درون مایه ها و گزارش یافته ها انجام گرفت.

  یافته ها

  از تجزیه و تحلیل داده ها 223 کد استخراج شد که پس از ادغام تشابهات سه مضمون کلیدی شامل: "حفاظت فردی"، "حفاظت ساختاری" و"مشکلات ایمنی" پدیدار شد که نشان دهنده تجارب پرستاران از حفاظت در برابر بیماری کرونا است.

  نتیجه گیری

  مضامینی همچون حفاظت فردی، حفاظت ساختاری و مشکلات ایمنی از جمله دغدغه های اصلی پرستاران در زمینه حفاظت از خود در هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19 می باشند که می بایست برای برنامه ریزی جهت حفظ سلامت ایشان در مقابل این بیماری مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: کووید-19، کرونا ویروس، پرستاران، ایمنی، مطالعه کیفی
 • آرزو فلاحی، ندا مهدوی فر، علیرضا قربانی، پریسا مهردادیان، علی مهری، حمید جوینی، رضا شهرآبادی* صفحات 580-588
  زمینه و هدف

  پیشگیری، بهترین راه قطع زنجیره انتقال کووید-19 بیان شده است. هدف از این مطالعه تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از کووید-19 در شهرستان سبزوار بود.

  روش ها

  در مطالعه مقطعی حاضر، 836 نفر از افراد شهرستان سبزوار در سال 1399 شرکت نمودند. گرداوری داده ها بوسیله پرسشنامه مجازی و انتشار آن در رسانه های مجازی به روش های غیراحتمالی (در دسترس و گلوله برفی) انجام شد. پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه محقق ساخته و شامل سوالات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد بود. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شد.

  یافته ها

  متغیرهای جنسیت، نگرش و شغل بر روی عملکرد، متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل و نگرش بر روی آگاهی و متغیرهای آگاهی، سن، جنسیت و بیماری زمینه ای بر روی نگرش افراد در مورد قرنطینه خانگی تاثیر معنی داری دارند (05/0˂P).

  نتیجه گیری

  نحوه عملکرد مردم نسبت به قرنطینه خانگی در برابر کووید-19 به عوامل مختلفی بستگی دارد. توجه به جنسیت، نگرش و شغل افراد در سیاستگذاری های مرتبط با قرنطینه خانگی می تواند عملکرد افراد جامعه را بهبود نماید.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، قرنطینه، کروناویروس، کووید-19
 • علیرضا جلالی فراهانی، محمد محمدیان*، ابوالفضل شکیبایی، محمدصالح فلاح، هادی اسمعیلی گورچین قلعه، محمدکریم بهادری صفحات 589-598
  زمینه و هدف

  تجربه به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه های بشری در موقعیت ها و شرایط متفاوت حاصل می گردد و سازمان ها را در جهت نیل به اهداف کلان و راهبردی خود یاری می رساند. پژوهش حاضر با هدف تجربه نگاری مواجهه و مقابله با بیماری کووید-19 در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) انجام شد.

  روش ها

  این پژوهش کاربردی به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری شامل 24 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان اجرایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) در فروردین و اردیبهشت ماه 1399 بود که صورت هدفمند و گلوله برفی وارد مطالعه شدند. همه این افراد در مواجهه و مقابله با بیماری کووید-19 مشارکت داشتند. با تشکیل جلسات مختلف با کارگروه تحقیق، و اخذ نظرات خبرگان با تکنیک دلفی؛ رخدادهای بحران و محورهای اساسی آنها در مواجهه و مقابله با بیماری کووید 19 احصاء شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که 5 حوزه و 25 محور اساسی رخداد (بحران با حساسیت داخلی، منطقه ای، بین المللی و خسارت عمده ای)؛ 18 رخداد در حوزه فرماندهی و رهبری، 15 رخداد در پژوهش، 9 رخداد در آموزش، 22 رخداد در درمان، 6 رخداد در پشتیبانی در مواجهه و مقابله با بیماری کووید-19 مطرح است که حوزه درمان بیشترین فراوانی (22) و جهادی و معنویت کمترین (2) فراوانی را دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه بحران بیماری کووید-19 بیشترین رخداد در حوزه درمان (22 رخداد) وجود دارد و نیازمند ثبت تجربه و مستندسازی جهت درس آموخته در بحران های مشابه است. این تجربه نگاری ها می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی مدیران در اجرای مستندسازی تجربه در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مستندسازی، تجربه نگاری، بحران، کروناویروس، کووید-19
 • زهره میرکازهی ریگی، سعیده دادپیشه، فیروزه شیخی، واحدبخش بلوچ، سعید کلکلی* صفحات 599-606
  زمینه و هدف

  بیماری کووید-19 سراسر جهان را درگیر نموده و آمار مرگ و میربالایی داشته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین چالش ها و راهکارهای مقابله با کروناویروس از دیدگاه پزشکان و پرستاران شهرستان ایرانشهر انجام گرفت.

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 100 نفر از پزشکان و پرستاران شاغل در بخش های مربوط به کووید-19 (بخش ایزوله تنفسی، بخش مراقبت های ویژه و بخش اورژانس) بیمارستان های ایران و خاتم الانبیاء ایرانشهر به روش در دسترس از تاریخ 99/1/2الی 99/1/20نتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها؛ پرسشنامه محقق ساخته بود که چالش ها و راهکارهای مقابله با کووید-19 را از دیدگاه پرستاران و پزشکان ارزیابی نمود. پایایی و روایی پرسشنامه تایید گردید.  

  یافته ها

  میانگین سنی پزشکان و پرستاران 7/4±31/9و میانگین سابقه کاری 6/5 ±6/5 سال بود. در پاسخ به سوال چالش های مربوط به کووید-19 کدام هستند؟ نتایج نشان داد کمترین میانگین پاسخ ها مربوط به عنوان "عدم دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی و ارتباط جمعی" و بیشترین میانگین هم مربوط به عنوان "جدی نگرفتن این بیماری در عموم مردم" بود. در پاسخ به سوال "از نظر شما موانع اصلی در جهت کنترل اپیدمی کروناروس کدام می باشد؟" عدم قرنطینه سازی شهرهای آلوده بیشترین فراوانی و در پاسخ به سوال "شما چه راهکاری در جهت مقابله با ویروس کرونا را پیشنهاد می کنید؟" قرنطینه کردن شهرها و خود قرنطینه سازی بیشترین فراوانی را داشت.

  نتیجه گیری

  جهت قطع زنجیره انتقال کووید-19 لازم است رعایت مواردی چون قرنطینه سازی و خود قرنطینگی، محدود کردن مسافرتها، رعایت بهداشت فردی، شناسایی موارد مشکوک، تامین معاش مردم و تامین کادر درمان و بالا بردن سطح آگاهی و نگرش مردم از طریق آموزش صورت گیرد.

  کلیدواژگان: کووید-19، کروناویروس، چالش، پزشک، پرستار
 • ایرج محمدفام، محسن مهدی نیا، وحیده سلیمی، رقیه کوپال، احمد سلطان زاده* صفحات 607-615
  زمینه و هدف

  یکی از اقدامات بسیار مهم در زمینه مدیریت سلامت شغلی در محیط های کاری اجرای ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری ها با هدف ارایه راهکارهای پیشگیرانه و کاهنده ریسک ابتلا به بیماری ها و اختلالات در محیط کار می باشد. لذا، این مطالعه با هدف اجرای ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری کروناویروس در محیط های شغلی پر خطر و با استفاده از تکنیک آنالیز سریع خطر کووید-19 طراحی شده است.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی در اردیبهشت 1399 در سه محیط شغلی با ریسک مواجهه بالا شامل 5 بانک، 4 مرکز پست و 2 بیمارستان در شهر همدان انجام شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل تکنیک آنالیز سریع خطر کووید-19 بود. در این تکنیک نیمه کمی سطح ریسک بر اساس سه مولفه احتمال بیماری، شدت (پیامد) و سطح باور بهداشتی محاسبه شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد سطح ریسک ابتلا به کووید-19 برای همه افراد مورد مطالعه بالا می باشد. پایین ترین و بالاترین میزان ریسک ابتلا به کووید-19 در کارکنان بانک به ترتیب 200 و 300 برآورد گردید. پایین ترین و بالاترین میزان ریسک ابتلا به کووید-19 در بخش های بیمارستانی مورد مطالعه به ترتیب 50 و 100 ارزیابی شد. بعلاوه، حد پایین و بالای ریسک ابتلا به کووید-19 در چهار مرکز پستی مورد ارزیابی به ترتیب 50 و 150 بود (ریسک غیر قابل قبول>40).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه بیانگر این بود که تکنیک آنالیز سریع خطر کووید-19 می تواند به عنوان یک تکنیک مناسب برای غربالگری ریسک ابتلا به بیماری کروناویروس در محیط های شغلی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به بالا بودن ریسک ابتلا در محیط های مورد مطالعه، پیشنهاد می گردد اقدامات حفاظتی و بهداشتی مناسب برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری در این محیط های شغلی فراهم شود.

  کلیدواژگان: کووید-19، کروناویروس، ارزیابی ریسک، آنالیز سریع خطر، محیط شغلی
 • بهشته جبلی، محمد ورهرام، مسعود سلطانی فرد رازلیقی، مژگان پالیزدار، الهام قازانچایی* صفحات 616-622

  شکاف دانشی موجود در مورد علت، راه های انتقال، درمان و مرگ و میر بالای کووید-19 گمانه زنی ها پیرامون آن را افزایش داده و موجب سردرگمی بیشتر سیاست گذاران و درمانگران حوزه سلامت شده است. علاوه بر ناشناخته بودن بیماری مواردی نظیر قدرت سرایت بالای ویروس و کمبود تسهیلات مورد نیاز از جمله کمبود تخت های بیمارستانی، نسبت پزشک و پرستار به تخت، تجهیزات و امکانات مراقبتی مانند تجهیزات حفاظت فردی و ونتیلاتور و جمعیت بالای سالمندان باعث شده که چالش های اساسی را برای نظام های سلامت و سیاستگذاران مطرح نماید. استراتژی پاسخگویی مناسب به بحرانها از جمله بیماری های نوپدید در آمادگی بیمارستان ها و موفقیت آنها تاثیر بسزایی دارد. در این راستا وزارت بهداشت ایران بلافاصله چندین بیمارستان در تهران و دیگر شهرستانها را بعنوان بیمارستانهای ریفرال جهت پذیرش بیماران کووید-19 اعلام نمود که یکی از این بیمارستانها، بیمارستان فوق تخصصی سل و بیماریهای ریوی مسیح دانشوری در تهران می باشد که بلافاصله جلسه ای اضطراری در بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد و اعلام گردید که این بیمارستان از امروز وارد یک فاز آمادگی کامل جهت پذیرش بیماران کووید-19 خواهد شد. در اولین اقدام کلیه بخشهای بیمارستان تخلیه شد و 301 تخت جهت پذیرش بیماران مشکوک و مبتلا به کووید-19 در نظر گرفته شد. از آنجایی که خصوصیات و شدت این بیماری ناشناخته بوده و روش های مقابله با آن تاکنون تجربه نشده بود، لذا نحوه آمادگی بیمارستان در مقابله با آن یکی از چالشهای اصلی محسوب می شود. هدف از این گزارش کوتاه، ارایه تجربیات بیمارستان مسیح دانشوری در خصوص چگونگی مدیریت، آمادگی و مقابله با اپیدمی کووید-19 می باشد.

  کلیدواژگان: کووید-19، بیمارستان، کرونا ویروس، مدیریت، آمادگی
 • محمدتقی محمدی، شیما شهیاد* صفحات 623-631

  اضطراب نقش محافظتی مهمی در افراد در برابر عوامل تهدیدکننده زندگی دارد. بر این اساس، در شرایط ظهور بیماری های تهدیدکننده زندگی انسان مثل پاندمی کووید-19، نگرانی در ارتباط با سلامت افراد ممکن است با حالت های اضطرابی بروز نماید. اضطراب سلامتی زمانی اتفاق می افتد که احساسات یا تغییرات جسمی درک شده در فرد به عنوان نشانه هایی از بیماری تفسیر شوند که ممکن است این علایم جسمی مثل تب، سرفه، و درد عضلانی مرتبط با آن بیماری عفونی گسترش یافته باشند ولی الزاما به آن بیماری محدود نمی شوند. اغلب افراد تا اندازه ای اضطراب سلامتی را تجربه می کنند که این آگاهی یک عامل محافظت کننده در برابر عوامل تهدیدکننده سلامتی است. اضطراب سلامتی نقش کمکی برای تشخیص نشانه های اولیه آسیب سلامت دارد و سبب پیشبرد رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی می گردد. موقعی که سطح اضطراب سلامتی افراد جامعه از میزان اعتدال آن خارج شود، هم زمانی که میزان آن افزایش پیدا می کند و هم زمانی که از حد مطلوب کاهش می یابد می تواند افراد جامعه را به نوعی متفاوت دچار آسیب و مشکل نماید. بنابراین، سطح مناسبی از اضطراب سلامتی برای افراد مفید بوده و می تواند از گسترش بیماری کووید-19، که یک بیماری فوق العاده مسری است، کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: کروناویروس، کووید-19، اضطراب سلامتی، سلامت روان، پاندمی
 • زهرا جنت علیپور، زهرا فتوکیان* صفحات 632-640

  یکی از گروه های پرخطر ابتلا به کووید-19، سالمندان مبتلا به بیماری های زمینه ای هستند. با این وجود بسیاری از بیماران سالخورده مبتلا به ویروس کرونا ممکن است پس از آلوده شدن به این ویروس "خاموش" به نظر برسند و یا علایم غیر اختصاصی مانند کاهش فعالیت، خواب آلودگی، عدم تمایل به غذا، بی تفاوتی، گیجی، هذیان، از دست دادن آگاهی نسبت به محیط اطراف، اختلال در تکلم، بی اختیاری ادرار، سقوط متعاقب از دست دادن تعادل و از حال رفتن داشته باشند. بعلاوه، تب علامتی است که در سالمندان بخصوص کهنسالان پنهان می باشد. درصورتی که دمای بدن سالمند، 100 درجه فارنهایت (37.7 درجه) باشد، لازم است تا سالمند مورد بررسی های تشخیصی بیشتری از نظر ابتلا به کووید-19 قرار گیرد. از سویی، دیگر بیماران مبتلا به بیماری های مزمن مانند نارسایی قلبی، اختلات عروقی و COPD، علایم تنفسی ناشی از کووید-19 (سرفه، تنگی نفس و...) را در حالت عادی، تجربه می کنند. به همین دلیل تشخیص کووید-19 در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن سخت تر از سایر افراد است. برای تشخیص بموقع بیماری لازم است با رعایت اقدامات حفاظتی، بررسی های تشخیصی برای تایید کووید-19 انجام شود. لذا می توان نتیجه گرفت سالمندان مبتلا به کووید-19 با سابقه بیماری زمینه ای بیش از سایر مبتلایان به کووید-19 دچار نوع شدید بیماری با علایم دیسترس تنفسی می شوند که می تواند منجر به مرگ بیمار شود. بدون توجه به شدت بیماری، مراقبت حمایتی از این بیماران اصل اساسی می باشد.

  کلیدواژگان: کووید-19، کروناویروس، بیماری های مزمن، سالمند
 • علی غنجال*، منیره متقی صفحات 641-647

  توانبخشی بیماران مبتلا به کووید-19 فقط شامل توجه به مشکلات تنفسی، عفونی یا عصبی جدای از سایر اقدامات پزشکی در خصوص مواردی مانند زخم بستر، ضعف عضلات محیطی، انقباضات عضلانی نمی باشد. محدودیت های مفصلی، اختلالات تعادل و پاسچر و ضعف جسمی ناشی از استراحت طولانی مدت در تختخواب، به طور چشمگیری می توانند شانس بازگشت به وضعیت عملکردی قبل از عفونت را کاهش دهند. این جنبه ها عمیقا بر مراقبت توانبخشی افراد مبتلا و بویژه تیم پزشکی تاثیر می گذارند. با توجه به ناشناخته بودن نقش توانبخشی و ابعاد عملکردی آن (حتی بین متخصصان و کادرهای درمانی) در پاندمی کووید-19، هدف این مطالعه بررسی ابعاد عملکردی و جایگاه توانبخشی در مبتلایان به کووید-19 می باشد. یافته های این مطالعه مروری نشان می دهد که توانبخشی بیماران کووید-19 می تواند عملکرد ریوی تنفسی را بهبود بخشد، عوارض فیزیکی را کاهش دهد، عملکرد و رفع اختلالات شناختی، و کیفیت زندگی افراد مبتلا را بهبود دهد.

  کلیدواژگان: توانبخشی، کروناویروس، کووید-19
 • لیلا کریمی، ربابه خلیلی*، مسعود سیرتی نیر صفحات 648-662
  زمینه و هدف

  همه گیری کووید-19 بعنوان یک تهدید جهانی، چالشی برای تاب آوری روانشناختی محسوب می شود. انجام مطالعات سیستماتیک با بررسی و ترکیب همه مستندات مرتبط می تواند تصویری کامل تر از ابعاد این مشکل در جامعه ایجاد کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع انواع اختلالات روانشناختی در مواجهه با همه گیری کووید-19 بود.

  روش ها

  مطالعه به روش مرور نظام مند انجام شد. مطالعات با استفاده از ترکیبات مختلفی از کلیدواژه های کووید-19، کروناویروس، همه گیری، اختلالات روانشناختی، سلامت روان، عواقب روانی در  پایگاه علمی خارجی و داخلی Magiran  ، SID،  Iranmedex، Elsevier، Pubmed، Science Direct، Scopus ،Web of Science   در بازه زمانی یک دسامبر 2019 تا 30 می 2020 جمع آوری گردید. از 410 مقاله ای که بعد از جستجو وسیع یافت گردید؛ تعداد 28 مقاله جهت استخراج داده ها ارزیابی و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج ارزیابی مطالعات، انواع اختلالات روانشناختی شامل استرس، اضطراب، افسردگی، استرس پس از سانحه، پریشانی روانی، اسکیزوفرنی، اختلالات خواب و آشفتگی خواب، تروماتیزه شدن روانی مجاورتی و اعتیاد به اینترنت به طور متوسط تا شدید در میان مردم و کادر درمان را در بحران کووید-19 نشان داد. پرستارانی که در خط مقدم درمان بودند و تماس مستقیم با بیمار کووید-19 داشتند به میزان بیشتری دچار افسردگی، اضطراب، بی خوابی و پریشانی روانی شده بودند. زنان آسیب پذیری بیشتری در مقابل اختلالات روانشناختی و مشکلات خواب داشتند. افراد جوان در دامنه سنی 30-18 سال بیشتر در معرض اختلال اضطراب منتشر و پریشانی روانی بودند.

  نتیجه گیری

  کووید-19 سبب شیوع بالا و طیف گسترده ای از انواع اختلالات روانشناختی در میان افراد و گروه های مختلف جامعه و به ویژه در کادر درمان شده است. ارایه کمک به موقع روانشناختی و آموزش راهبردهای مقابله با انواع اختلالات روانشناختی ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: اختلالات روانشناختی، همه گیری، کووید-19، کروناویروس، مرور نظام مند
 • محمد مسکرپور امیری، طاها نصیری، پریسا مهدی زاده* صفحات 663-669
  زمینه و هدف

  پاندمی کووید-19، موجب تولید علم قابل توجهی در این خصوص در پایگاه های استنادی معتبر بین المللی شده است. هدف مطالعه حاضر تحلیل خوشه های موضوعی و ترسیم نقشه علمی پژوهش های منتشر شده جهت شناسایی وضعیت موجود تحقیقات حوزه کووید-19 در اسکوپوس است.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه کمی و کاربردی بود و از روش های علم سنجی شامل تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه استفاده شد. جامعه پژوهش، کلیه اسنادی بود که در حوزه کروناویروس (کووید-19) در پایگاه استنادی اسکوپوس منتشر شده بودند که بررسی و تحلیل شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار VOSviewer استفاده شد.

  یافته ها

  تا تاریخ 31 می 2020 کشورهای آمریکا (2.819)، چین (2.342)، ایتالیا (1.466) و انگلستان (1.264) به ترتیب بیشترین تعداد انتشار علمی را در حوزه کروناویروس در اسکوپوس داشتند. ایران با 318 نشر علمی، رتبه 12 ام را به خود اختصاص داده بود. سه خوشه اصلی از فعالیت های پژوهشی در حوزه کووید-19 به ترتیب شامل خوشه تحقیقات بهداشتی، خوشه تحقیقات علوم پایه و خوشه تحقیقات بالینی بوده است.

  نتیجه گیری

  با ظرفیت های علمی موجود، نقش ایران و دانشگاه های علوم پزشکی در انتشار تجارب علمی مرتبط با اپیدمی کووید-19 قابل ارتقاء می باشد. باید برنامه ریزی دقیق و جامع در این زمینه صورت گیرد. تعیین نیازمندی های پژوهشی و توسعه تحقیقات کاربردی در سه حوزه اصلی شامل تحقیقات بهداشت و پیشگیری، علوم پایه و بالینی باید در مدیریت و رهبری پژوهش های کووید-19 مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: علم سنجی، نقشه دانش، کروناویروس، کووید-19
 • فاطمه عبدی، اعظم امیریان* صفحات 670-671
 • مرادعلی زارعی پور، محمدسعید جدگال، احسان موحد* صفحات 672-674
|
 • Shahrbano Talebi, Mohammad Nematshahi, Ali Tajabadi, Azam Khosrogerdi* Pages 509-516
  Background and Aim

  SARS-CoV-2 is the most dangerous virus in the coronavirus family and is a serious warning to all countries in the world. Despite the efforts of researchers, there are widespread ambiguities about it. The aim of this study was to compare the clinical and epidemiological characteristics of deceased and recovered patients with COVID-19.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed in patients with COVID-19 in Vasei Hospital in Sabzevar, Iran in March and April 2020. The tools used were the researcher-made questionnaire, interview and medical files.

  Results

  From the 178 patients, 52.8% were women and the mean age was 57.1±18 years. 85.4% have recovered and 14% have died. Shortness of breath (72.5%) was the most common symptom, followed by cough (61.8%) and fever (48.9%). 43.8% of all patients and 71.9% of deceased patients had at least one underlying disease. There were significant differences in terms of cough in recovered cases and decreased level of consciousness in deceased patients (P <0.05). Increased white blood cell counts, decreased lymphocytes, and increased neutrophils were significantly higher in deceased patients (P <0.05)

  Conclusion

  Due to the high rate of infection and death in older people with underlying diseases, precautionary measures should be taken in this group. It is also helpful to pay attention to patientschr('39') symptoms in admission to identify the patientchr('39')s prognosis. An increase in white blood cells and neutrophils and a decrease in lymphocytes indicate that the immune system is involved in these patients. More research is needed to identify the pathogenesis and underlying factors in these patients.

  Keywords: Clinical Symptoms, Laboratory Findings, SARS-CoV-2, COVID-19
 • Mahdieh Zarabadipour, Muhammad Reza Asgari Ghonche*, Somayeh Asgari Ghonche, Monirsadat Mirzadeh Pages 517-525
  Background and Aim

  Since public health measures are the only way to control the spread of COVID-19, strict quarantine measures have done around the world. This condition will definitely not be without psychological effects. The aim of this study was to determine the factors affecting the stress caused by COVID-19 in the medical staff and the general population.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted by a researcher-made questionnaire on 326 people in Qazvin province, Iran in the spring of 2020. The questionnaire consisted of 40 questions, in 3 sections: demographic information, general and main questions related to COVID-19 stress. The questionnaire was made available to the study population in Qazvin through virtual networks.

  Results

  Of the 326 participants (117 men and 209 women), 71 were medical staff members and 255 in the general population. The mean stress scores of the general population, the medical staff in the corona and non-corona department, were reported 28.7±8.4, 30.1±9 and 27.3±7.8, respectively, with no statistically significant difference among the groups (p=0.374). In the medical staff, access to social response systems (p=0.02), considerable weight change (p=0.019) and reluctance to perform daily activities (p=0.001) were among the factors that had a significant relation with stress score. For the general population, sex (p=0.001), the presence of a high risk elderly person in the family (p=0.001), having a fatal case due to COVID-19 in the family (p=0.014), exacerbation of the underlying disease (p=0.003), job closure (p=0.007), etc had significant relations with stress score.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, the level of stress in the study population was mild, but the psychological effects of coronavirus epidemics are undeniable. Access to psychological counseling systems can be an effective way to improve a personchr('39')s mental state in quarantine.

  Keywords: Stress, Outbreak, COVID-19, SARS-CoV-2, Psychology
 • Tahere Sarboozi Hosein Abadi, Mohammadreza Askari, Kheizaran Miri, Mohammad Namazi Nia* Pages 526-533
  Background and Aim

  The lack of any definitive treatment or prevention of COVID-19 has caused a great deal of stress and anxiety in communities. In the present study, depression, stress and anxiety of nurses working in corona wards of hospital were evaluated.

  Methods

  This cross-sectional study was performed with the participation of 125 nurses working in COVID-19 wards of Nohe-Dey Hospital in Torbat-e-Heydariyeh city, Iran in 2020. Data collection tools included a demographic questionnaire and DASS-21 standardized questionnaire.

  Results

  There were 125 nurses with a mean age of 29.4±6.5 years. The Chi-square test showed that depression, anxiety and stress of nurses were moderate. The one-way analysis of variance test showed that depression with age (P=0.002), anxiety with age (P=0.018), employment status (P=0.009) and satisfaction with personal protective equipment (p=0.015) and stress with age (P=0.011), employment status (P=0.023) are significantly associated.

  Conclusion

  The rate of depression, anxiety and stress in nurses working in COVID-19 wards in Torbat-e-Heydariyeh Hospital is moderate. It seems that paying attention to training nurses to deal with critical situations similar to COVID-19, and increasing personal protective equipment can be effective in preventing nurses from developing depression, stress, and anxiety.

  Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Nurses, SARS-CoV-2, COVID-19
 • Mostafa Farahbakhsh, Ali Fakhari, Hosein Azizi*, Elham Davtalab-Esmaeili Pages 534-541
  Background and Aim

  Surveillance has defined the systematic collection, continuous, analysis and interpretation of health-related information required for the planning, implementation, and assessment of public health performance. This study was aimed to determine the standard structure and components of COVID-19 surveillance and comparison with the Iranian present surveillance system to identify unforeseen components or need to be reviewed, weaknesses, strengths, and providing appropriate solutions.

  Methods

  In this qualitative study, two methods were used: a) reviewing the published guidelines of COVID-19 disease by the Iranian Center for Disease Control, from the beginning of the outbreak to April 19, 2020, and b) The opinion of experts and researchers. The standard structure and components of the COVID-19 surveillance (what standard surveillance must have) were compared with the components of the current surveillance system (what it has).

  Results

  We found five main structures and 29 components and many various sub-components of the standard surveillance system for COVID-19. According to expert’s comments by comparing the standard surveillance with the current surveillance system, the components related to psychiatric and psychological aspects, epidemiological surveillance, standard precautions, especially for the health workers in close contact with the patient, reporting and social surveillance need to be revised or improved in the current guideline.

  Conclusion

  Epidemiologic surveillance is the most imperative and effective structure for COVID-19 control. Evaluation indicators are recommended to measure the ability and efficiency of the surveillance system, and also the evidence-based decision-making for appropriate disease control.

  Keywords: Surveillance, COVID-19, SARS-CoV-2, Epidemiologic Surveillance
 • Mahdi Bazargan*, Mostafa Amirfakhriyan Pages 542-552
  Background and Aim

  The use of geophysical analysis of the epidemiology to identify geographical factors affecting the prevalence of the disease can be effective on community health policies to control the prevalence of the virus. Therefore, the present study is a geographical analysis of the COVID-19 epidemiology in Iran.
  Therefore, the purpose of this study is the geographical analysis of coronavirus transmission in the country.

  Methods

  This is a descriptive-analytical study and ArcGIS and GeoDa software has been used to analyze the data. The statistical population included the total number of people infected with COVID-19 (n=21638) in Iran during February 22, 2020, and March 22, 2020. Data entered ArcGIS software by each province. In order to show the spatial distribution of COVID-19 patients in Iran, point density has been used based on the mentioned time period. Then, by using the Moran coefficient, its spatial distribution was examined. Also, by using spatial correlation, the distance between the spread of coronavirus in all provinces of Iran was analyzed. Finally, by using the local index of the single-variable Moran spatial bond, the spatial clustering of the countrychr('39')s provinces was calculated based on the coronavirus.

  Results

  Statistics show that the age group of 21-50 years is the highest percentage of people infected with COVID-19. The results showed that the most important factor in the spatial spread of coronavirus in Iran is the distance and proximity of the provinces affected by this disease so that at a distance of 383.8 km between the provinces, the Moran coefficient is 0.66627 and shows a positive spatial correlation. It is located at a distance of 762.6 km between the provinces and the Moran coefficient is -0.040246, which indicates a negative spatial correlation, which means that this distance decreases after the number of people with COVID-19. In spatial clustering, HH clusters including provinces (Tehran, Alborz, Qom, Mazandaran, Gilan, Qazvin, Isfahan, Semnan, Markazi and Yazd) are known as the main spatial propagation centers of the Coronavirus epidemic, which should be controlled and reduced. Also, LH clusters (including Golestan, Khorasan Razavi, North Khorasan, Ardabil and Hamedan provinces) are the ring around the center of damage, which should be controlled in terms of spatial interaction and proximity to HH clusters. Serious travel bans should be put in place to prevent the spread of coronavirus to the provinces in the LH cluster.

  Conclusion

  One of the most important geographical factors affecting the prevalence of coronavirus is based on spatial distribution theory, distance and spatial proximity. Officials and planners should intelligently reduce the number of people visiting offices and organizations, and by providing telecommuting, to prevent the upward trend of the outbreak of coronavirus in Iran.

  Keywords: Geographical Analysis, COVID-19, SARS-CoV-2, Exploratory Spatial Data Analysis Approach, Iran
 • Moein Khorsand Chobdar, Moheb Ali Rahdar* Pages 553-561
  Background and Aim

  Since the outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the world, hospitals have played a major role in managing the crisis; therefore, the hospitalchr('39')s readiness to continue medical care in the crisis of COVID-19 has particular importance to communities. The aim of the current study was to determine the readiness of hospitals in Sistan and Baluchestan province, Iran in the COVID-19 crisis.

  Methods

  This is a cross-sectional study and the research population includes all hospitals in Sistan and Baluchestan province, which includes 24 hospitals. The data collection tool was the Comprehensive Hospital Preparedness Checklist for COVID-19, which was translated and validated. Data were collected by sending an online questionnaire to the provincechr('39')s hospitals.

  Results

  The average score obtained out of 100 in the hospital readiness checklist for COVID-19; in the general information part was 36, the structure for planning and decision making was 53.3, development of a written COVID-19 plan was 40.9, elements of a COVID-19 plan was 46.7, facility communications were 15, consumables and durable medical equipment and supplies were 37.9, identification and management of ill patients were 54.2, visitor access and movement within the facility was 33.3, occupational health was 30.7, education and training was 49 and healthcare services/surge capacity was 19.1. The average total hospital readiness score for COVID-19 was 40.12, which is classified as weak.

  Conclusion

  The hospitals of Sistan and Baluchestan province received the lowest level of readiness in facility communications among other items of hospital readiness. This indicates that these hospitals are not ready to cooperate and coordinate with each other, and this slows down the process of fighting with COVID-19 in the province. The low amount of healthcare services/surge capacity at the peak of COVID-19 is one of the reasons in which the provincechr('39')s hospitals have not been able to perform well, therefore, it is necessary for the authorities to pay attention to this issue and create serious and quick solutions to increase the readiness of the hospitals in this field in order to reduce casualties and further harm of the society.

  Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Hospital readiness
 • Mohsen Sadeghi Yarandi, Abdullah Gholami, Mohammad Ghasemi, Mansoureh Sadeghi Yarandi, Aysa Ghasemi Koozekonan, Ahmad Soltanzadeh* Pages 562-569
  Background and Aim

  The COVID-19 pandemic has a profound effect on various occupations and has different consequences for the working community. This study was designed and conducted to investigate the psychological consequences of the prevalence of COVID-19 on the occupational community in Iran.

  Methods

  This study was a follow-up study that was conducted in two phases (before and during the outbreak of COVID-19) from November 2019 to April 2020 in a chemical industrial complex in South Khorasan province, Iran. The study involved 330 employees in the chemical industry. The lifestyle and burnout of the employees were evaluated and analyzed using Walkerchr('39')s health-promoting lifestyle questionnaire and Maslach burnout inventory questionnaire, respectively.

  Results

  The participation rate of individuals was 91.2% (301 employees). The mean age and work experience of the subjects were 38.1±13.4 and 9.9±8.7 years, respectively. There was a significant difference between the lifestyle and job burnout values before and during the outbreak of COVID-19 (p<0.05).

  Conclusion

  The findings of this study showed that the prevalence of COVID-19 has imposed many negative effects on the psychological components of the occupational community such as lifestyle and burnout. Therefore, it is suggested that psychological interventions be performed to improve the mental health of staff to reduce the psychological consequences of the outbreak of this disease.

  Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Psychological consequences, Lifestyle, Job burnout
 • Mohsen Saffari, Amir Vahedian-Azimi, Hosein Mahmoudi* Pages 570-579
  Background and Aim

  COVID-19 as a pandemic disease caused many deaths across the world and imposed considerable pressure on health care systems as well as healthcare providers. This study was conducted to clarify the elements and dimensions of experiences among nurses when caring for COVID-19 patients.

  Methods

  This qualitative study was performed using the content analysis method in 16 nursing staffs that were responsible for caring for patients with COVID-19 selected by purposive sampling in April 2020. Deep semi-structured interviews in experimentation format was used to collect data. All interviews were recorded and typed in the MAXQDA software and then analyzed by eight steps including writing interviews, determining the semantic units, text coding, matching codes with text, categorizing and developing categories, reviewing the categories, identifying the subthemes and reporting the findings.  

  Results

  Overall, 223 codes were extracted from the interviews and after the integration of similarities three key themes including personal protection, structural protection and safety problems were obtained indicating participants’ experiences on self-protection when.

  Conclusion

  Themes such as personal protection, structural protection and safety problems are the most important concerns raised when nurses caring for COVID-19 patients and should be considered when planning to protect nursing health.

  Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Nurses, Safety, Qualitative Research
 • Arezoo Fallahi, Neda Mahdavifar, Alireza Ghorbani, Parisa Mehrdadian, Ali Mehri, Hamid Joveini, Reza Shahrabadi* Pages 580-588
  Background and Aim

  Prevention is the best way to break the transmission chain of COVID-19. The aim of this study was to determine the knowledge, attitude and practice of people regarding home quarantine to prevent COVID-19 in Sabzevar city, Iran.

  Methods

  In the present cross-sectional study in 2020, 836 people from Sabzevar participated. Data were collected by the virtual questionnaire and released in social media by nonprobability methods (Convenience and Snowball). The study questionnaire was researcher-made. The questions included demographics, knowledge, attitude and practice. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed. 

  Results

  The variables of gender, attitude and job on practice, variables of gender, education, job and attitude on knowledge and variables of knowledge, age, gender and underlying disease on attitude toward home quarantine have a significant impact (P˂0.05).

  Conclusion

  Peoplechr('39')s practice regarding home quarantine to prevent COVID-19 depends on a number of factors. Paying attention to the gender, attitude and occupation of individuals in policy making regarding home quarantine can improve the performance of the public.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Quarantine, SARS-CoV-2, COVID-19
 • Alireza Jalali Farahani, Mohammad Mohammadan*, Abolfazl Shakibaee, Mohammad Saleh Fallah, Hadi Esmaeili Gouvarchin Galeh, Mohammad Karim Bahadori Pages 589-598
  Background and Aim

  Experience is obtained as one of the most valuable human assets in different situations and conditions and helps organizations to achieve their strategic goals. The present study was conducted at the Baqiyatallah University of Medical Sciences with aim of designing and compiling a comprehensive empirical program in confronting the COVID-19 crisis.

  Methods

  This applied research was conducted in qualitative and quantitative methods. The statistical population included 24 university experts, managers and executive experts at Baqiyatallah University of Medical Sciences in April and May 2020. All of these individuals were involved in coping with Covid-19. By holding various meetings with the researchers, and obtaining the opinions of experts with the Delphi technique; the events of the crisis and their main axes in dealing with Covid-19 were counted.

  Results

  Findings show 5 areas and 25 main axes of the event (crisis with domestic, regional, international sensitivity and major damage); 18 events in the field of command and leadership, 15 events in research, 9 events in training, 22 events in healthcare, 6 events in support in dealing with Covid-19. Healthcare is the most common (22) and spirituality is the lowest (2) frequency.

  Conclusion

  Due to the Covid-19 crisis, healthcare is the most important axis (22 events) and it is necessary to record experience and document for using in similar crises. This empiricism can be used as a basis for managerschr('39') planning to implement experience documentation in the organization.

  Keywords: Documentation, Empiricism, Crisis, SARS-CoV-2, COVID-19
 • Zohreh Mirkazehi Rigi, Saideh Dadpisheh, Firouze Sheikhi, Vahedbakhsh Balouch, Saied Kalkali* Pages 599-606
  Background and Aim

  COVID-19 has widely spread around the world and has a high mortality rate. The aim of this study was to determine the challenges and strategies to deal with SARS-CoV-2 from the perspective of physicians and nurses in Iranshahr, southern of Sistan and Baluchestan, Iran.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 100 physicians and nurses have participated who working in the wards related to COVID-19 (respiratory isolation ward, intensive care unit and emergency department) of Iran and Khatam-ul-Anbia hospitals in Iranshahr. They were included by available methods from 21 March, 2020 to 8 April 2020. The researcher-made questionnaire assessed the challenges and strategies to deal with COVID-19 from the perspective of nurses and physicians. The reliability and validity of the questionnaire were confirmed. 

  Results

  The mean age of samples was 31.94±7.4 and the average work experience was 5.6±5.6 years. In answer to the question, what are the challenges related to COVID-19? The results showed that the lowest mean responses were related to "peoplechr('39')s lack of access to social networks and mass communication" and the highest mean was related to "not taking the disease seriously in the general public." In response to the question "What do you think are the main obstacles to controlling the COVID-19 epidemic?" Non-quarantine of infected cities is the most common obstacle. In response to the question "What solution do you suggest to fight the COVID-19?" The quarantine of cities and stay at home were the most prevalent.

  Conclusion

    In order to break the chain of COVID-19 transmission, it is necessary to observe such issues as quarantine and stay at home, restriction of travels, observe personal hygiene, identify suspicious cases, provide livelihood for the people and a provide medical staff, and raise the level of awareness and attitude of the people through training.

  Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Challenge, Physician, Nurse
 • Iraj Mohammadfam, Mohsen Mahdinia, Vahideh Salimi, Roghayeh Koupal, Ahmad Soltanzadeh* Pages 607-615
  Background and Aim

  One of the most important measures in the field of occupational health management in work environments is to evaluate the risk of diseases with the aim of providing preventive and reducing solutions to the risk of diseases and disorders in the workplace. Therefore, this study was designed to evaluate the risk of COVID-19 in high-risk occupational environments using the rapid risk analysis technique.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in May 2020 in three high risk workplaces including 5 banks, 4 post centers and 2 hospitals in the city of Hamadan, Iran. The tools used in this study included a rapid risk analysis technique. In this semi quantitative technique, the risk level is calculated based on three components: disease probability, severity (consequence), and level of health belief.

  Results

  The findings showed that the risk level of COVID-19 is high for all studied subjects. The lowest and highest risk of COVID-19 in bank employees was estimated at 200 and 300, respectively. The lowest and highest risk of covid-19 in the hospital wards were 50 and 100, respectively. In addition, the low and high risk of covid-19 in the four postal centers were evaluated 50 and 150, respectively (unacceptable risk>40).

  Conclusion

  The results of this study indicated that the rapid risk analysis technique for COVID-19 can be considered as a suitable technique for screening in the workplace. Due to the high risk of infection in the study workplaces, it is recommended to provide appropriate protection and health measures to prevent the disease in these workplaces.

  Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Risk Assessment, Rapid Risk Analysis, Workplace Environment
 • Beheshteh Jebelli, Mohammad Varahram, Masoud Soltanifard Razlighi, Mojgan Palizdar, Elham Ghazanchaei* Pages 616-622

  The gap in knowledge about the cause, modes of transmission, treatment, and high mortality has increased speculation about COVID-19, further confusing health policymakers and therapists. In addition to the unknown nature of the disease, issues such as high virus transmission rate and lack of facilities such as hospital beds, physician-nurse-to-bed ratio, equipment and care facilities such as personal protective equipment and ventilators, and high elderly populations have posed major challenges for health systems and policymakers. Proper crisis response strategies, including emerging diseases, have a significant impact on hospital readiness and success. In this regard, the Ministry of Health of Iran immediately announced several hospitals in Tehran and other cities as referral hospitals for the admission of COVID-19 patients. One of these hospitals is Masih Daneshvari Tuberculosis and Pulmonary Diseases Hospital in Tehran, which immediately held an emergency meeting. It was announced that the hospital will enter a phase of full preparation for the reception of COVID-19 patients from now. In the first step, all wards of the hospital were evacuated and 301 beds were considered for the admission of suspected patients with COVID-19. Since the characteristics and severity of this disease are unknown and the methods of dealing with it have not been experienced so far, so how to prepare the hospital to deal with it is one of the main challenges. The purpose of this brief report is to provide the experience of Masih Daneshvari Hospital on how to manage, prepare and deal with the epidemic of the COVID-19.

  Keywords: COVID-19, Hospital, SARS-CoV-2, Management, Preparedness
 • Mohammad Taghi Mohammadi, Shima Shahyad* Pages 623-631

  Anxiety plays an important protective role in people against life-threatening factors. Accordingly, in the face of the emergence of life-threatening diseases such as the COVID-19 pandemic, concerns about the health of individuals may arise with anxiety. Heath anxiety occurs when perceived bodily sensations or changes, including but not limited to those related to infectious diseases (e.g., fever, coughing, aching muscles), are interpreted as symptoms of being ill. Most people experience some degree of health anxiety, which is a protective factor against health threats. Health anxiety plays an auxiliary role in recognizing the early signs of health damage and promotes health-promoting behaviors. When the level of health anxiety of people in the community is out of moderation, both when the rate increases or decreases from the desired level, it can cause harm and problems to people in the community in a different way. Therefore, an appropriate level of health anxiety is beneficial for individuals and it could be helpful for the prevention of the COVID-19 outbreak, which is an extremely contagious disease.

  Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Health anxiety, Mental health, Pandemic
 • Zahra Jannat Alipoor, Zahra Fotokian* Pages 632-640

  One of the most at-risk groups for COVID-19 is elderly with chronic diseases. However, many elderly patients with COVID-19 may seem "silent" after being infected with the virus, or have non-specific symptoms such as decreased activity, drowsiness, reluctance to eat, indifference, confusion, delirium, loss of awareness of the environment, speech disorders, urinary incontinence, falling following a loss of balance and fainting. Fever is a hidden symptom in the elderly. If the elderly body temperature is 100 degrees Fahrenheit, it is necessary to undergo further diagnostic tests for COVID-19. On the other hand, other patients with heart failure, vascular diseases, and COPD experience normal symptoms of COVID-19 (cough, shortness of breath, etc.). Thatchr('39')s why itchr('39')s much harder to diagnose COVID- 19 in the elderly with chronic disease than others. In order to diagnose the disease in a golden time, it is necessary to carry out diagnostic tests in order to confirm COVID-19. Therefore, it can be concluded; elderly people with COVID-19, and with a history of chronic diseases have a more severe form of respiratory distress syndrome than other people with COVID-19, which can lead to death. Regardless of the severity of the disease, supportive care for these patients is essential.

  Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Chronic Diseases, Elderly
 • Ali Ghanjal*, Monireh Motaqi Pages 641-647

  Rehabilitation of patients with Covid-19 does not only include attention to respiratory, infectious or neurological problems, apart from other medical measures such as bedsores, peripheral muscle weakness, and muscle contractions. Joint limitations, balance and postural disturbances, and physical weakness due to prolonged bed rest can significantly reduce the chances of returning to pre-infection functional status. These aspects profoundly affect the rehabilitation care of patients and especially the medical team. Due to the unknown nature of the role of rehabilitation and its functional dimensions (even among specialists and medical staff) in Covid-19 pandemics, the purpose of this review is to investigate the functional dimensions and status of rehabilitation in Covid-19 patients. The findings of this review show that rehabilitation of Covid-19 patients can improve pulmonary respiratory function, reduce physical complications, improve cognitive function, and improve the quality of life of patients.

  Keywords: Rehabilitation, SARS-CoV-2, COVID-19
 • Leila Karimi, Robabe Khalili*, Masoud Sirati Nir Pages 648-662
  Background and Aim

  As a global threat, the COVID-19 pandemic is a challenge to psychological resilience. Systematic studies by examining and combining all related documents can provide a more complete description of the dimensions of the problem in society. The aim of this study was to determine the prevalence of various psychological disorders during the COVID-19 pandemic.

  Methods

  This is a systematic review. Studies using different combinations of keywords COVID-19, SARS-CoV-2, pandemic, psychological disorders, mental health, psychological consequences were retrieved from different scientific databases Magiran, SID, Iranmedex, Elsevier, Pubmed, Science Direct, Scopus, Web of Science. These studies were published from December 1, 2019, to May 30, 2020. Twenty-eight studies out of 410 retrieved articles were evaluated and analyzed for data extraction.

  Results

  The analysis of studies revealed that the different types of psychological disorders like stress, anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, mental distress, schizophrenia, sleep disorders and sleep disturbances, vicarious traumatization, internet addiction on moderate to severe in public and medical personnel were recorded during COVID-19 crisis. The frontline health care workers such as nurses were more depressed, anxious, insomniac, and mentally disturbed. Women were more vulnerable to psychological disorders and sleep problems. Young people in the age group between 18 and 30 years old were more likely to experience generalized anxiety disorder and mental distress.

  Conclusion

  COVID-19 has led to high prevalence and a wide range of psychological disorders among individuals and various groups in society, especially in medical personnel. It is essential to provide psychological assistance and training strategies to deal with a variety of these psychological disorders.

  Keywords: Psychological Disorders, Pandemic, COVID-19, SARS-CoV-2, Systemic Review
 • Mohammad Meskarpour Amiri, Taha Nasiri, Parisa Mehdizadeh* Pages 663-669
  Background and Aim

  The COVID-19 pandemic has generated considerable knowledge in this regard in reputable international citation databases. The purpose of this study is to analyze subjects clustering analysis and science mapping on published research to identify the current state of sciences in the field of COVID-19 in Scopus.

  Methods

  This was a quantitative and applied study conducted by scientometric methods including words co-occurrence and network analysis. The study population was all published documents in the field of COVID-19 and SARS-CoV-2 in the Scopus citation database by 31 May, 2020. VOSviewer software was used to analyze the data.

  Results

  As of May 31, 2020, the United States (2,819), China (2,342), Italy (1,466), and the United Kingdom (1,264) had the highest number of scientific publications in the field of COVID-19 in Scopus. Iran was ranked 12th with 318 scientific publications. The three main clusters of research activities in the field of COVID-19 were health, basic science and clinical research clusters.

  Conclusion

  With the existing scientific capacities, the role of Iran and its medical universities in publishing scientific experiences related to the COVID-19 pandemic can be enhanced. Accurate and comprehensive planning must be done in this regard. Determining research needs and developing applied research in three main areas, including health and prevention, basic and clinical sciences, should be considered in the management and leadership of COVID-19 research.

  Keywords: Scientometrics, Knowledge Map, SARS-CoV-2, COVID-19
 • Fatemeh Abdi, Azam Amirian* Pages 670-671
 • Moradali Zareipour, Mohammad Saeed Jadgal, Ehsan Movahed* Pages 672-674