فهرست مطالب

مجله تصویر سلامت
سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/07/24
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد مردانی، عرفانه رحمانیان، محمد عرب، سید مصطفی حسینی، علی وفائی نجار* صفحات 202-213
  زمینه و اهداف

   عدالت سازمانی ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری است که این ادراکات می تواند بر پاسخ-گویی در برابر بیماران موثر باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی ابعاد عدالت سازمانی و پاسخ گویی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394 انجام شد.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر از نوع مقطعی، توصیفی- تحلیلی بود که 342 نفر از بیماران و کارکنان دارای ارتباط مستقیم با بیمار انتخاب شدند. برای سنجش عدالت و پاسخ گویی از پرسش نامه ی Niehoff and Moorman و پرسش نامه ی استاندارد WHO استفاده شد. داده ها به کمک آمار توصیفی و تحلیلی (T-test،ANOVA و Pearson) با نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین و انحراف معیار نمره ی عدالت 23/15 ± 70/62 و نمره ی پاسخ گویی 75/18 ± 16/105 محاسبه شد. نتایج بررسی همبستگی نشان دهنده ی وجود ارتباط معنادار در تمامی ابعاد عدالت و پاسخ گویی بود به طوری که ضعیف ترین و قوی ترین رابطه بین بعد «عدالت توزیعی با کیفیت امکانات اولیه ی موردنیاز» و «عدالت مراوده ای با شرافت و کرامت انسانی» به دست آمد. همچنین بین متغیرهای دموگرافیک کارکنان و عدالت رابطه ی معناداری یافت نشد و تنها نوع بیمه و مدرک تحصیلی بیماران ارتباط معناداری با پاسخ گویی داشت.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که می توان با بهبود ادراک کارکنان از عدالت، سطح پاسخ گویی را ارتقا بخشید که نهایتا منجر به ایجاد تصویر بهتری از بیمارستان در ذهن مراجعه کنندگان شده و سبب افزایش توان جذب و حفظ مشتری خواهد شد؛ لذا به مدیران توصیه می شود با تقویت عدالت سازمانی به خصوص عدالت در توزیع منابع، پاسخ گویی را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، پاسخگوئی، بیمارستان، تهران
 • احمد نعمتی اخگر، مهستی علیزاده، رحیم خدایاری زرنق، حسین جباری بیرامی* صفحات 214-222
  زمینه و اهداف

   هدف از تربیت و به کارگیری پزشکان خانواده در نظام سلامت، بهینه سازی سطح بندی خدمات و نظام ارجاع می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف تبیین پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان رشته ی تخصصی پزشکی خانواده از دیدگاه اساتید، دستیاران و مدیران ارشد و میانی نظام سلامت و مقایسه ی آن با پیامدهای تعریف شده در کوریکولوم آموزشی این رشته، در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1398 انجام شد.

  مواد و روش ها

   مطالعه ی حاضر از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بوده و روش نمونه گیری غیرتصادفی و مبتنی بر هدف بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساختارمند با شرکت 31 نفر در قالب 3 گروه از اساتید، دستیاران، مدیران ارشد و میانی نظام سلامت (به روش بحث گروهی(FGD) شامل 25 نفر و مصاحبه ی انفرادی شامل 6 نفر استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل محتوایی انجام شد.

  یافته ها

   یافته های این مطالعه پس از مفهوم بندی، استخراج و کدبندی در 56 درون مایه (theme) در قالب 3 مضمون اصلی جایگاه شغلی (پزشک مسیول، سیاست گذار، ارایه دهنده ی خدمت)، وظایف شغلی (آموزش، پژوهش، مدیریت، مشاوره و ویزیت) و پیامدهای اشتغال (کاهش هزینه ها، کاهش ارجاع غیرضروری، ارتقای سلامت جمعیت) دسته بندی گردید.

  نتیجه گیری

   به کارگیری پزشکان خانواده ی متخصص در جایگاه هایی همچون پزشک مسیول مجتمع سلامت و ارایه ی خدمت در مراکز جامع سلامت می تواند پیامدهایی همچون واقعی شدن ارجاع ها، کاهش هزینه ها و جلوگیری از خدمات غیرضروری و کاهش بار کاری سطوح 2 و 3 ارایه ی خدمت را به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: پزشکی خانواده، نظام ارجاع، سطح بندی، آموز مبتنی بر شایستگی
 • سید علی حزنی، محمد حکاک*، حجت وحدتی، امیرهوشنگ نظری پور صفحات 223-236
  زمینه و اهداف

   سازمان های سلامت به دلیل تامین و حفظ سلامت جامعه چالش های بسیار زیادی در تمام دنیا دارند و عملکرد صحیح آن ها به نحوه ی مدیریت شایسته ی آنان بستگی دارد. همچنین بررسی وضعیت سیستم بهداشتی و درمانی کشور نشان دهنده آن است که رهبری شایسته ی بالینی بر کشور حاکم نیست و لازم است اصلاحاتی در آن انجام پذیرد. هدف این مطالعه، شناسایی و تبیین شایستگی رهبری بالینی میان مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیلان بوده است.

  مواد و روش ها

   این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا انجام شد .جامعه ی آماری، مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 98 بود که با رویکرد نمونه گیری هدفمند تعداد 18 نفر از مدیران ارشد به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از 2 روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد.

  یافته ها

   داده ها پس از تجزیه و ترکیب در قالب 264 مفهوم اولیه، 5 مقوله ی اصلی و 28 مضمون فرعی دسته بندی گردید. مقوله های اصلی شامل مشخصات، اهمیت، موانع، تاکتیک های اجرایی و دستاوردها بودند.

  نتیجه گیری

   با توجه به اهمیت شایستگی رهبری و پیچیدگی تخصصی کاری، نقش وزارت بهداشت در تعیین چشم انداز مدیریتی، اجرا و نظارت آن در کل کشور جهت تعیین نقشه ی راه جامع سلامت بسیار کلیدی و مهم است. در سطح فردی نیز آموزش افراد و تجهیز مدیران سلامت کشور به ابزارهای مدیریتی علاوه بر تربیت نسلی صرفا متخصص، بسیار کلیدی و حیاتی است.

  کلیدواژگان: شایستگی روحی، رهبری، شایستگی، پژوهش
 • فاطمه یوسف یعقوبی، لیلا ریاحی*، سیدجمال الدین طبیبی، محمود محمودی مجدآبادی فراهانی صفحات 237-249
  زمینه و اهداف

   توانمندسازی مدیران و کارکنان را می توان یکی از مهم ترین عوامل برای هرچه کارآمدتر نمودن کارکنان و سازمان برشمرد؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عامل مدیریتی و شناسایی مولفه ها و متغیرهای آن در توانمندسازی مدیران شبکه های بهداشتی درمانی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه ی کاربردی، اکتشافی و مقطعی در بین 430 نفر از مدیران شبکه های بهداشتی درمانی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، در سال های 1398-1397 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته بود که روایی آن به تایید نظر خبرگان رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه شد و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   بر مبنای ضرایب استاندارد تحلیل عاملی تاییدی، «مدیریت ارشادی و مشارکتی» با بار عاملی 96/0 و «احساس تعلق گروهی مدیر» با بار عاملی 87/0 دو مولفه ی مدیریتی موثر بر توانمندسازی مدیران شبکه های بهداشتی درمانی بودند و نشانگرهای هر دو مولفه ی مدیریتی در سطح 001/0>p معنی دار بود. متغیرهای «مشاوره»، «اشتراک اطلاعات»، «توسعه ی توانایی» و «مدیریت مشارکتی» با بارهای عاملی به ترتیب 85/0، 76/0، 75/0 و 71/0 بالاترین اهمیت را داشتند.

  نتیجه گیری

   مدل تایید شده ی عوامل مدیریتی توانمندسازی در این پژوهش، می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و مدیران نظام سلامت باشد تا با بهبود عامل مدیریتی در شبکه ها و سازمان های بهداشتی درمانی و با استفاده از مدیریت مشارکتی، اشتراک اطلاعات، ارشاد و حمایت، تفویض اختیار و مسئولیت در توانمندسازی مدیران آن ها نقش موثری را ایفا نمایند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، مدیران شبکه های بهداشتی درمانی، عوامل مدیریتی
 • مرتضی بختیاری، مراد شمسی* صفحات 250-263
  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی بود که در بیمارستان‌های دولتی کلان‌شهر اهواز انجام گرفت. جامعه ی آماری آن، مدیران بیمارستان‌ها بودند که تعداد 12 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ی باز و بسته استفاده شد. از آزمون t جهت وزن دهی به شاخص ها، تکنیک AHP جهت رتبه‌بندی شاخص ها به روش مقایسات زوجی براساس طیف ساعتی 9 درجه و نرم‌افزارهای آماری SPSS و Expert Choice استفاده گردید.

  یافته ها

   بنابر یافته های پژوهش 4 عامل (مالی، زیرساخت، برنامه‌ریزی و انسانی) با 22 زیر عامل به عنوان موانع اجرای طرح تحول نظام سلامت شناسایی شدند که مانع مالی با میانگین وزنی (381/0)، زیرساخت با میانگین وزنی (332/0)، برنامه‌ریزی با میانگین وزنی (162/0) و انسانی با میانگین وزنی (120/0) به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را کسب نمودند.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که برای اجرای موفقیت آمیز طرح تحول نظام سلامت، ضروری است تامین منابع مالی، فراهم نمودن زیرساخت های لازم، نظارت دقیق بر اجرا، انگیزه و مشارکت نیروی انسانی مورد توجه متولیان این طرح قرار گیرد.

  کلیدواژگان: طرح تحول نظام سلامت، بیمارستانهای دولتی، اهواز
 • فاطمه معارفی*، یونس حاجتی صفحات 264-271
  زمینه و اهداف

   این پژوهش درصدد بررسی تاثیر کارشیفتگی و ابعاد آن شامل عجین شدن در کار، تمایل درونی به کار و لذت بردن از کار بر فرسودگی شغلی در مدیریت عملیات غیرصنعتی مناطق نفت خیز جنوب بود.

  مواد و روش ها

   جامعه ی آماری مورد مطالعه را 514 نفر از کارکنان رسمی مدیریت عملیات غیرصنعتی مناطق نفت خیز جنوب تشکیل دادند. شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 220 نفر بود. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی فرسودگی شغلی ماسلچ (Maslach) (2001) و پرسش نامه ی کارشیفتگی اسپنس و رابینز (Spence & Robbins) (1992) استفاده شد. نمره گذاری پرسش نامه ها براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهایSpss و Lisrel انجام شد. روایی پرسش نامه ها با تایید خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی تعیین و پایایی سازه ها با محاسبه ی آلفای کرونباخ به دست آمد که در همه ی موارد بالاتر از 7/0 بود.

  یافته ها

  ضریب تاثیر کارشیفتگی، عجین شدن در کار، تمایل درونی به کار و لذت بردن از کار بر فرسودگی شغلی، به ترتیب 71/0، 79/0، 83/0 و 61/0- به دست آمد.

  نتیجه گیری

   نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که کارشیفتگی بر فرسودگی شغلی تاثیر مثبت معناداری دارد. از میان ابعاد کارشیفتگی، عجین شدن در کار و تمایل درونی به کار بر فرسودگی شغلی تاثیر مثبت معنادار و لذت بردن از کار بر فرسودگی شغلی تاثیر منفی معنادار دارد.

  کلیدواژگان: کارشیفتگی، عجین شدن در کار، تمایل درونی به کار، لذت بردن از کار، فرسودگی شغلی
 • مریم برادران بی نظیر*، لیلا قوطاسلو، فریبا حیدری صفحات 272-280
  زمینه و اهداف

   اطمینان دادن به زنان برای شرکت در برنامه های غربالگری سرطان دهانه ی رحم، باعث تشخیص زودرس و کاهش عوارض این سرطان می شود. هدف این مطالعه، تعیین دانش، نگرش و عملکرد بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شهرستان میانه، واقع در شمال غرب ایران می باشد.

  مواد و روش ها

   در یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی 117 نفر ارایه دهنده ی خدمات سلامت در خانه های بهداشت شرکت نمودند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد 27 سوالی که روایی و پایایی آن تایید شده بود، انجام شد. تحلیل داده ها با SPSS نسخه 16 و آزمون آماری تی (T-test) انجام گرفت.

  یافته ها

   تعداد کل بهورزان شاغل 187 نفر بودند که از میان آن ها 117 نفر، پرسش نامه را تکمیل نمودند (میزان پاسخ 63 درصد). اکثریت شرکت کنندگان زن بودند (75 درصد). میانگین نمره ی دانش و نگرش شرکت کنندگان به ترتیب 31/2±19/10 (از محدوده ی نمره ی قابل کسب صفر تا 14) و 17/3±03/8 (از 13 نمره ی قابل کسب) بود. بیش از نیمی از بهورزان زن شرکت کننده در مطالعه که همگی متاهل بودند، 2 بار و بیشتر غربالگری سرطان دهانه ی رحم را انجام داده بودند (67/55 درصد). هیچ تفاوت معناداری در نمره ی دانش و نگرش بهورزان از نظر سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل و تجربه ی کاری وجود نداشت. نمره ی دانش و نگرش بهورزان زنی که 2 بار و بیشتر غربالگری سرطان دهانه ی رحم را انجام داده بودند، به طور معناداری بالاتر بود (05/0>P value). نگرش منفی در مورد غربالگری سرطان دهانه ی رحم بیشتر به علت تجربه ی درد (67 درصد) و احتمال زخم و خونریزی (53 درصد) بود.

  نتیجه‌گیری

  با اینکه دانش، نگرش و عملکرد بهورزان در مورد غربالگری سرطان دهانه ی رحم نسبتا مناسب است، مداخالت متناسب برای بهبود خدمات آن ها مورد نیاز می باشد.

  کلیدواژگان: دانش، نگرش، غربالگری سرطان دهانه ی رحم
 • صفیه طهماسبی لیمونی* صفحات 281-289
  زمینه و اهداف

   معماری سازمانی از 22 سال پیش شروع شده است. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر معماری سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.

  مواد و روش ها

   این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ارتباط متغیرها، همبستگی و از نظر گردآوری داده ، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 45 نفر بود. از 2 پرسش نامه ی پیش‌ساخته ی قدردان و همکاران برای معماری سازمانی و علاءالملکی و همکاران برای بهره‌وری نیروی انسانی استفاده شد. روایی پرسش نامه ها از نوع روایی محتوا بوده و پایایی آن ها با آلفای کرونباخ (96/0 و 65/93) تایید گردید. داده ها با کمک نرم افزار SPSS با آزمون های کولموگروف - اسمیرنف، همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   میانگین معماری سازمانی 17/3 و بهره‌وری نیروی انسانی 94/2 بود. معماری سازمانی و لایه‌های آن (لایه ی کسب و کار، لایه ی اطلاعات، لایه ی برنامه‌های‌ کاربردی و لایه ی فن‌آوری) بر بهره‌وری نیروی انسانی کتابخانه های مورد بررسی تاثیر مثبت و معناداری را نشان داد (05/0>Sig). نتایج آزمون همبستگی پیرسون هم نشان داد که بین معماری سازمانی و لایه‌های آن و بهره‌وری نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران رابطه ی مثبت و معناداری (مقدار ضریب برابر با 547/0) وجود دارد.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد با ارتقای سطح معماری سازمانی بهره‌وری نیروی انسانی کتابخانه ها بهبود می یابد؛ بنابراین، لازم است سازمان ها بر بنیان ماموریت های تعیین شده در سند راهبردی خود و با انگیزه ی اجرایی ساختن بهترین فرایندها، اقدام به طراحی و پیاده سازی معماری در سازمان جهت دست یابی به بهره وری مناسب نمایند.

  کلیدواژگان: معماری، بهره وری، کتابداران، دانشگاه ها
 • سارا فرهنگ *، مهران سیف فرشد، خسرو ادیب کیا، حسین صمدی کفیل، محمد سمیعی، محمدحسین صومی صفحات 290-297
  زمینه و اهداف

   انتشار اطلاعات بدون مبنای پژوهشی درباره ی پاندمی کروناویروس جدید (2019) در حال حاضر به دغدغه ی جامعه ی جهانی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل عملکرد، برنامه ریزی و انعطاف پذیری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پاسخ به بحران پاندمی کروناویروس جدید و تولید و انتشار اطلاعات مبتنی بر شواهد انجام شده است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع مطالعات سازمانی (Organizational study) بوده و به روش توصیفی انجام شده است. پس از اعلام فراخوان پذیرش طرح های پژوهشی در مورد COVID-19 از طریق وب سایت رسمی دانشگاه، روند جدیدی برای بررسی پروژه های پیشنهادی تعریف شد. عامل زمان و تاکید بر تولید شواهد از اولویت های این روند جدید جذب و بررسی فرایندها در بحران کرونا ویروس بود. داوری با استفاده از روش های الکترونیک، و برگزاری جلسات بحث مجازی انجام گرفت. داده های کمی در MS Excel ویرایش 16 انجام شد و نتایج به صورت جدول و نمودار ارایه شد.

  یافته ها

   با توجه به فوریت تجمیع شواهد، داوری توسط تیم علمی در طی حداکثر 72 ساعت و داوری توسط تیم اخلاقی در طی 24 ساعت (بدون احتساب زمان سپری شده در دست مجریان طرح) انجام شد. تعداد 64 پروژه ی تحقیقاتی و فناورانه در اولویت برنامه های معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفت. انجام داوری ها در کمترین زمان ممکن، رویکرد تعاملی روند بررسی طرح ها و مبتنی بر مسئله بودن موضوعات مصوب از مهم ترین دستاوردها بودند.

  نتیجه گیری

   تجربه های به دست آمده نشان داد که فعالیت های انسجام یافته ی سازمانی در حوزه ی پژوهش و انعطاف پذیری در فرایندها نقش قابل توجهی در برخورد با اپیدمی ها و بحران ها و در راستای فایق آمدن بر موانع و چالش ها و تولید شواهد علمی دارد.

  کلیدواژگان: کووید-19، پژوهش، مدیریت، فرایندها
 • زینب قلی پور، محمود محمودی مجدآبادی فراهانی*، لیلا ریاحی، کامران حاجی نبی صفحات 298-299

  در صفحه 52 قسمت چکیده انگلیسی و 53 در قسمت مواد و روش های چکیده و صفحه 55 پاراگراف اول قسمت روش انجام پژوهش کمی- کیفی و در زمره ی پژوهش های توصیفی و به لحاظ زمان مقطعی بود. تعیین پایایی پرسش نامه‌ها از طریق آزمون – آزمون مجدد و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که برای کل پرسش نامه برابر با 872/0 و ضریب همبستگی 85 درصد بود. در تحقیق حاضر از پرسش نامه ساخته دست پژوهشگر که بر اساس مطالعه تطبیقی می باشد، استفاده گردید و تعداد 41 سوال مطرح شد. در ادامه، به منظور ورود به مرحله ی تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا کفایت داده ها سنجیده شد که برای این کار از آزمون بارتلت KMO که میزان آن 952/0 به دست آمد، بهره گرفته شد. 10 درصد از مقالات توسط 3 نفر با تحصیلات دکترا و سابقه کار و یا پژوهش در حوزه ی سالمندی مرحله ی مقدماتی کدگذاری شد و ضریب توافق 85 درصد بود و در مرحله ی بعد تمام نمونه توسط یکی از آن-ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در صفحه 56 عنوان جدول 2 «نتایج مطالعات تطبیقی مدیریت سالمندی فعال برای ایران» می باشد.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، سالمندی فعال، اولویت بندی
|
 • Mohammad Mardani, Erfaneh Rahmanian, Mohammad Arab, Seyed Mostafa Hosseini, Ali Vafaee Najar* Pages 202-213
  Background and Objectives

  organizational justice is employees’ perceptions of fairness and equity in their behaviors and relationships so this perception can be effective in responding to patients. Accordingly, this study aimed to decide the correlation between the dimensions of organizational justice and responsibility at affiliated hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2015.

  Material and Methods

  This cross-sectional and descriptive-analytical study performed on 342 patients and staff with direct relation to patients. Niehoff and Moorman’s questionnaire and WHO standard questionnaire used to measure justice and responsibility. Data analyzed using descriptive and analytical statistics (t-test, ANOVA and Pearson) with SPSS software.

  Results

  The mean and standard deviation of justice and responsibility was obtained 62.70±15.23 and 105.16 ± 18.75. Correlation analysis showed that there was a significant relationship between justice dimensions and responsibility so that the weakest and strongest relationship was obtained between "distributive justice and Quality of Basic Amenities" and "interactional justice and dignity". In addition, there was no significant relationship between demographic variables and justice, and only type of insurance and academic degree had a significant relationship with responsibility.

  Conclusion

  The results showed that the level of responsibility could be improved by improving employees' perceptions of justice. This will lead to a better vision of the hospital in the minds of patients, which will increase the ability to attract customers. Therefore, it is recommended to managers to enhance the responsibility by organizational justice, especially equity in resource distribution.

  Keywords: Organizational Justice, Responsibility, HospitalsTehran
 • Ahmad Nemati Akhgar, Mahasti Alizadeh, Rahim Khodayari-Zarnaq, Hossein Jabbari Bayrami* Pages 214-222
  Background and Objectives

  The purpose of training and applying family physicians in the health system is to optimize rating the services and referral system. The purpose of this study was to explanation of the expected outcomes of family medicine graduates from the viewpoints of professors, assistants and senior managers of the health system and its comparison with the defined consequences in the curriculum of this major at Tabriz University of Medical Sciences.

  Material and Methods

  This is a qualitative study with the content analysis approach. Sampling method is non-random and purposive. Three focus group discussions and six semi-structured interviews conducted with 31 participants, including three groups of professors, assistants and senior managers of the health system by FGD method and also including 25 participants and 6 individuals were used for individual interview. Interviews continued until data saturation. Content analysis method used for data analysis.

  Results

  After conceptualizing, extracting and coding themes into 56 themes, the findings were categorized into three general themes: Occupational status (such as: Conscientious physician, policy maker, supervisor or provider), job duties (Education, research, management, consulting and visit) and employment outcomes (such as: Cost reduction, unnecessary refer and population health promotion).

  Conclusion

  The use of specialist family physicians in positions such as the physician in charge of the health complex and service provision in comprehensive health centers can have outcomes such as appropriating referrals, reducing costs and preventing overuse, and reducing the workload of levels 2 and 3.

  Keywords: Family Medicine, Referral System, Rating, Competency-Based, Education
 • Seyed Ali Hozni, Mohammad Hakkak*, Hojjat Vahdati, Amir Houshang Nazarpouri Pages 223-236
  Background and Objectives

  Healthcare organizations in terms of providing and maintaining community health have many challenges throughout the world and their proper functioning depends on how well they are managed. Also, the study of the state of Iran healthcare system shows that Iran does not have the proper clinical leadership and needs to made some modifications. The aim of this study was to identify and explain the competence of clinical leadership among the managers of Guilan University of Medical Sciences.

  Material and Methods

  This research is a qualitative research that was done by using content analysis approach. The statistical population was the managers of Guilan University of Medical Sciences in 2019, which selected with the approach of purposeful sampling of 18 senior managers as participants. To obtain reliability and validity of the data, two methods used by reviewing participants and reviewing non-participating experts.

  Results

  After analyzing and combining the data in the form of 264 basic concepts, 5 main categories (specifications, importance, barriers, executive tactics and achievements) and 28 sub-categories classified.

  Conclusion

  Given the importance of leadership competence and the complexity of professional work, the role of the Ministry of Health in determining the management perspective, its implementation and monitoring throughout the country for determining the comprehensive road-map for health is very key and important. At the individual level, educating individuals and equipping Iran health managers with management tools, also to purely specialized generation training, is very key and vital.

  Keywords: Mental Competency, Leadership, Clinical Competency, Research
 • Fatemeh Yousef Yaghoobi, Leila Riahi *, Seyed Jamaleddin Tabibi, Mahmood Mahmoodi Majdabadi Farahani Pages 237-249
  Background and Objectives

  Empowerment of managers and employees can be considered as one of the most important factors for making employees and organizations more efficient. Therefore, this study aimed to investigate the effect of managerial factors and identifying its components and variables in empowering health networks managers.

  Material and Methods

  This applied, exploratory and cross-sectional study conducted among 430 managers of health networks of East Azerbaijan, West Azerbaijan and Ardabil provinces that were chosen by stratified random sampling method in 2018-2019. Data collected using a researcher-made questionnaire which its validity confirmed by experts and its reliability calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.96 Data analyzed by using descriptive statistics and exploratory and confirmatory factor analysis.

  Results

  Based on the standard coefficients of confirmatory factor analysis, the "guidance and participatory management" with a factor loading of 0.96 and "manager’s feeling of belonging to a group" with 0.87 factor loading were the two effective management components on empowering health network managers and the indicators of both managerial components were significant at p<0.001 level. The variables of "consulting", "information sharing", "ability development" and "participatory management" with factor loadings of 0.85, 0.76, 0.75 and 0.71, respectively, had the highest importance.

  Conclusion

  The approved model of empowerment managerial factors in this study can be used as a practical guide for health system policy-makers and managers to play an effective role in empowering their managers by improving the managerial factor in health networks and organizations and through the participatory management, information sharing, guidance and support, delegating authority and responsibility.

  Keywords: Empowerment, Health Networks, Managers, Managerial Factors
 • Morteza Bakhtiari, Morad Shamsi* Pages 250-263
  Background and Objectives

  Health System Reform Plan was implemented with the aim of modifying the health system structure with the overall aim of responding to the needs of society, improving and promoting the health system and a fundamental step in solving community health problems in the country. The purpose of this study was identifying and ranking the barriers to implementation of health system transformation plan by AHP method.

  Material and Methods

  This study was an applied descriptive-survey study conducted Public Hospitals in Ahwaz. Statistical population was hospital managers, 12 of whom were selected by purposeful sampling. Open and closed questionnaires used for data collection. The t-test used to weight the indices, the AHP technique was used to rank the indices by paired comparisons based on the 9 ° hourly spectrum and also SPSS and the statistical software, Expert Choice, were used.

  Results

  Findings showed that 4 factors (financial, infrastructure, planning and human) with 22 d subfactors were identified as barriers to implementation of Health System Reform Plan that financial barrier with weighted average (0.381), infrastructure weighted average (0.332), Planning with Weighted Average (0.162) and Human with Weighted Average (0.120) gained first to fourth rank, respectively.

  Conclusion

  The results of the study showed that for the successful implementation of the Health System Reform Plan, it is necessary concetrate on the financing of the project, providing the necessary infrastructure, correct monitoring of the implementation, motivation and participation of human resources.

  Keywords: Health System Reform, Plan, Public Hospitals, Ahvaz
 • Fateme Maarefi *, Younes Hajati Pages 264-271
  Background and Objectives

  The purpose of this study was to investigate the impact of Workaholism (work addiction) and its dimensions including work involvement, internal willingness to work and work enjoyment on job burnout in Non- industrial Iranian South Oil Company.

  Material and Methods

  The statistical population studied consisted of 514 official employees of non-industrial operations management in South of Iran. The sample size is 220 people who were selected through random stratified sampling according to the Cochran formula. Maslach (2001) questionnaire was used to measure job burnout and Spence & Robbins (1992) questionnaire was used to measure Workaholism. Questionnaire scoring was based on Licker's five-choice range. The data was analyzed by SPSS and Lisrel software. The validity of tool was determined by using experts view and factor analysis and the reliability determined by Cronbach alpha،which was higher than 0.7 for all the cases.

  Results

  The effect of workaholism on job burnout was 0.71 and the effect of the dimensions of workaholism including work involvement, drive to work and work enjoyment on job burnout were 0.79, 0.83 and -0.61, respectively.

  Conclusion

  The results showed that workaholics and its dimensions have significant impact on job burnout. workaholics, work involvement and internal willingness to work. have positive significant impact on job burnout and work enjoyment has negative significant impact on job burnout. Based on the results, the dimensions of workaholics have different effects on job burnout.

  Keywords: Workaholism, Work Involvement, Internal Willingness to Work, Work Enjoyment, Burnout
 • Maryam Baradaran Binazir*, Leila Ghotasloo, Fariba Heidari Pages 272-280
  Background and Objectives

  Reassuring women to take part in screening program for cervical cancer cause early diagnosis and declining complication of this cancer. The aim of this study is determining knowledge and attitude of health providers, worked in healthcare centers of Mianeh, a city in north west of Iran.

  Material and Methods

  This descriptive-analytic study included 117 health providers providing primary health services in the Mianeh healthcare facility centers. Data collected by using a 27‐items questionnaire that its validity and reliability had been confirmed. Data analysis performed by an Independent Samples t Test in SPSS

  Results

  This study included a total of 187 health providers. Among them, 117 health providers completed the questionnaire (response rates 63 percent). The majority of participants were women (75 percent). The mean knowledge and attitude scores were 10.06 ± 2.31 (the range from zero to 14) and 8.03 ± 3.17(the range from zero to 13), respectively. More than half of participated women, who all were married, had done twice or more screening test for cervical cancer (55.67 percent). There was no statistically significant difference in knowledge and attitude of health providers' score with respect to age, gender, education, marital status and work experience. The knowledge and attitudes score of the female health providers who had done twice or more screening test for cervical cancer were statistically significant higher than others (p value > 0.05). The negative attitude considering cervical screening was caused by experiencing pain (67 percent), ulcer and hemorrhage (53 percent).

  Conclusion

  Though health workers have partially suitable knowledge, attitude and practice toward cervical screening test, appropriate interventions are required to improve them.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Uterine Cervical, Neoplasms, Mass Screening
 • Safiyeh Tahmasebi Limooni * Pages 281-289
  Background and Objectives

  Enterprise architecture began 22 years ago. The purpose of this study is to determine the effect of Enterprise architecture on human resource productivity from the perspective of librarians of Mazandaran University of Medical Sciences.

  Material and Methods

  This research in terms of purpose was Practical, in terms of relationship of variables was correlational, and in terms of data collection was survey-analytical. The study population included all librarians (45) of Mazandaran University of Medical Sciences. Two prefabricated questionnaires, Ghadrdan et al and Alaa Al-Maleki and colleagues were used for organizational architecture and the productivity of human resources. The validity of the questionnaires was content validity and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.96 and 93.65). Data were analyzed by SPSS software using Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation.

  Results

  The average of enterprise architecture was (3.17) and human productivity was (2.94). Enterprise architecture and its layers (business layer, information layer, application layer and technology layer) have had a significant positive impact on on human productivity of studied libraries (Sig>0.05). The results of the Pearson correlation test also showed that; There is a positive and significant relationship between enterprise architecture and its layers and the productivity of human resources of libraries of Mazandaran University of Medical Sciences (the value of the coefficient is equal to 0.547).

  Conclusion

  The results of the study showed that by improving the level of enterprise architecture, the productivity of human resources in libraries will be improved. Therefore, it is necessary for organizations to design and implement architecture in the organization in order to achieve appropriate productivity, based on the missions specified in their strategic document and with the motivation to implement the best processes.

  Keywords: Architecture, Efficiency, Librarians, Universities
 • Sara Farhang*, Mehran-Seif Farshad, Khosro Adibkia, Hossein Samadi kafil, Mohammad Samiei, Mohammad Hossein Somi Pages 290-297
  Background and Objectives

  The release of information without scientific basis about the new corona virus (2019) pandemic has now become a global anxiety. The aim of this study was to analyze the performance, planning and flexibility of the Vice Chancellor for Research and Technology of Tabriz University of Medical Sciences in response to the new coronavirus (covid-19) Pandemic crisis to produce and disseminate evidence-based information.

  Material and Methods

  This was an organizational study which was done by descriptive methods. After announcement of a call for Covid-19 research project from the website of Tabriz University of Medical Science (TUOMS), a new policy was arranged for review process. The time and production of evidence were the major factors for this experience. Electronic arbitration methods and virtual discussion were used. Quantitative data was performed in MS Excel version 16 and the results were presented in the form of tables and graphs.

  Results

  Due to the urgency of aggregating the evidence, the review process was done by the scientific team during a maximum of 72 and by the ethical team within 24 hours (excluding the spent time by the principal investigators), 64 research and technological projects were prioritized. The shortest possible review process, the interactive approach of reviewing and problem-based nature of the approved topics were among the most important achievements.

  Conclusion

  This experience showed that cohesive organizational activities in the field of research and flexibility of the processes can play a significant role in dealing with epidemics and crises in order to overcome obstacles, challenges and for production of scientific evidence.

  Keywords: Covid-19, Research, Management, Procedures
 • Zeinab Gholipour, Mahmood Mahmoodi Majd Abadi Farahani*, Leila Riahi, Kamran Hajinabi Pages 298-299

  On the page 52 in engelish abstract and 53, in abstract section, line 5 and 55 column first paragraph, the method section of article the method of conducting is quantitative-qualitativeand in terms of time it is cross-sectional. The reliability of the questionnaires was determined through re-testing and Cronbach's alpha coefficient, which was .872% for the whole questionnaire and 85% correlation coefficient. In the present study, a researcher-made questionnaire based on a comparative study was used and 41 questions were asked. In the following, in order to enter the stage of exploratory factor analysis, the adequacy of the data was first measured, for which the KMO Bartlett's test, which was 0.952, was used. 10% of the articles were coded by 3 people with a doctorate degree and work experience or research in the field of aging in the introductory stage, and the coefficient of agreement was 85%, and in the next stage, the whole sample was examined by one of them. Also, in page 56 the title of Table 2 is "Results of Comparative Studies of Active Aging Management for Iran".