فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالرضا نواح*، پویا طوافی صفحات 1-16

  بنای با شکوه طرح واره کارکردی پارسونزی، همچنان که در دوره ای چهل سااله در میاناه ساده باه آرامی تطور می یافت، الهام بخش قسمت بزرگای از انتقااد هاایی باود کاه از درون و بیارون دیادگاه کارکردگرایی بر آن وارد شد. با این حال، کارکردگرایانی بودند که چندان تماایلی باه کناار گتاشاتن انتزاعات سطح باال نداشتند. بلکه انتخاب بدیل، کاهش پیچیدگی و سختی بنای مفهومی همراه با نگه داشتن طرح واره کلی در سطح باالی انتزاع بود. نیکالس لومان کسای اسات کاه انتقاادات مهام باه پیچیدگی تحلیلی رویکرد چهار کارکردی پارسونز را جدی گرفت و بسیاری از ویژگی های طارح واره پارسونز را کنار زد ولی هدف ایجاد چارچوبی انتزاعی برای تحلیل واقعیت اجتماعی را نگه داشات. در این مقاله بر آن هستیم تا پس از بیان اجمالی از زندگی نایکالس لوماان باه بررسای تحلیلای رابطاه نظریه او و تالکوت پارسونز پرداخته شود. بررسی نشان داده است از آنجایی که معموال رسام بار ایان است که مباحث از چیستی شروع میشود؛ اما لومان در ابتدای بحث خود از اختالف سیستم و محیط سخن میگوید. تمایز اساسی بین سیستم و محیط امکان شکل گیری ناوع جدیادی از تحقیاق باین رشته ای را مبتنی بر این فرض فراهم می آورد که پیچیدگی مسیله ای فراگیر است و قلمرو های باه ظاهر جدا از هم علوم طبیعی و انسانی را به هم مرتبط می سازد. پارساونز در تیاوری سیساتم خاود معتقد است اگر پدیده های به هم مرتبط بتوانند بهگونهای با یکدیگر ارتباط برقرار کنناد کاه کاارایی مشخص و معینی داشته باشند، یک سیستم به وجود میآید؛ اما کارکرد سیستم از کارکرد همه اجازا متفاوت است. نیکالس لومان برخالف پارسونز از تفاوت صحبت میکند و میگوید مشخصاه سیساتم این است که با محیط خود متفاوت است

  کلیدواژگان: پارسونز، نیکالس لومان، نظریه سیستم ها، محیط
 • شیلا مصطفی زاده*، اعظم داوودی صفحات 17-36

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی افسردگی بر اساس باورهای فراشناختی و عاطفه منفی در افراد با عالیم اضطراب اجتماعی بود. این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد شیراز، مرودشت و سپیدان بود. نمونه آماری 547 نفر که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه  های فراشناخت ولز 5997 ،افسردگی بک5996 ،عاطفه منفی واتسن و همکاران 5966 و اضطراب اجتماعی کونور و دیویدسون 2000 بوده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهند که بروز و حضور عواطف منفی همچون ناامیدی، یاس، غم و اندوه سبب میشود فرد احساس عدم کنترل بر شرایط داشته باشد، از راهبردهای مواجه های ناکارآمدتر استفاده کند، نسبت به توانمندی خود در مواجهه با امور زندگی احساس شایستگی کمتری داشته باشد و همین امر موجب میشود نوعی از درماندگی مستمر را در خود احساس کند. درنتیجه بروز عواطف منفی، سبب کاهش بهزیستی روانشناختی و افزایش بروز پریشانیهای روانی میگردد

  کلیدواژگان: افسردگی، باورهای فراشناختی، عاطفه منفی، اضطراب اجتماعی
 • روح الله رحمتی*، افسانه احمدی، دنیا محمودنژاد، ناصر علیمرادی صفحات 37-46

  تحقیق حاضر با هدف توسعه مهارتهای همدلی و همیاری در بین دانشآموزان انجام شده است، طرح تحقیق؛ توصیفی و از نوع اقدام پژوهی است. با توجه به مسیله به وجود آمده در کالس درس و با مطالعه تحقیقات و بهرهگیری از نظرات همکاران، راهحلهایی برای حل این مسیله در جهت توسعه مهارتهای همدلی و همیاری اتخاذ گردید، شواهد بیانگر تغییر فضای کالس درس در راستای همکاری، همدلی و کار گروهی بود به طوری که این رویکرد حتی فضای رقابت آمیز کالس درس را از بین برده و دانشآموزان برای موفقیت همدیگر تالش میکردند. به طور کلی میتوان گفت توجه به مباحث پرورشی و تربیتی دانشآموزان بستری مناسب برای رشد همه جانبه شخصیت دانشآموزان فراهم میکند که راه را برای موفقیت و یادگیری آنها هموار خواهد ساخت.

  کلیدواژگان: اقدام پژوهی، همدلی، همیاری
 • مریم حسین زاده اسکندر کلائی صفحات 47-66

  هدف محقق در این پژوهش » بررسی چگونگی گسترش فرهنگ عاشورایی در جامعه ما « بوده و روش تحقیق در این تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته به تعداد 4 پرسش اصلی و 40 سوال مندرج در پرسشنامه می باشد و نمونه جامعه آماری ما دبیران علوم اجتماعی و گروه معارف اسالمی شهرهای قایمشهر و ساری میباشند که براساس جدول کریجسی مورگان انتخاب شدند و تعدادشان به 500 نفر میرسد. سوال اصلی پژوهش عبارت است از: هریک از مولفه های ابزار رسانهای، عوامل آموزشی، فرهنگی، متهبی و فیزیکی تا چه میزانی در گسترش فرهنگ عاشورایی تاثیر گتار میباشند؟ یافته های تحقیق نشان داده مولفه هایی از قبیل: تشویق دانش آموزان دانشجویان به تحقیق در زمینه عاشورا پژوهی، تشکیل گروه هایی در فضای مجازی با عنوان عاشورایی)گسترش حسینیه آنالین(، آسیب شناسی مراسم عزاداری ایام حسینی و تحلیل واقعه، تقویت تربیت مهارت دینی افراد جامعه توام با نفی تعصب و سطحی نگری عاشورا با خرد علمی و متهبی و حتف خرافات متهبی و برگزاری مسابقات کتابخوانی، وبالگ نویسی، عکاسی، ساخت اپلیکیشن، داستان نویسی و تهیه فیلم کوتاه در گسترش فرهنگ عاشورایی در جامعه بیشترین میزان تاثیرگتاری را خواهند گتاشت

  کلیدواژگان: گسترش فرهنگ، عاشورا، آموزشی، ارتباطی، فرهنگی
 • نرگس ابوطالبی* صفحات 67-84

  پژوهش موضوعی است که در همه کشورهای جهان توجه بسیاری از مسیوالن، سیاستمداران، کارشناسان و اندیشمندان به آن معطوف می باشد چرا که رشد علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ارتقای جایگاه بین المللی کشورها ارتباط مستقیمی با این مهم داشته و رشد و توسعه و تعالی پژوهش در کشور موجب پیشرفت و توسعه آن کشور می گردد. به همین دلیل تمامی کشورها تالش می نمایند که ضمن توسعه امر پژوهش در کشور خود، موانع و مشکالت موجود بر سر راه آن را برداشته و زمینه تعمیق پژوهش در تمامی امور کشور را فراهم نمایند. در این میان نظام آموزش و پرورش برجسته ترین سازمان علمی انسان ساز و مترقی است که لزوم توجه به پژوهش و انجام تحقیقات در آن محسوس است، اما متاسفانه در نظام آموزشی به جای توجه و اهتمام به نوآوری و خالقیت و ترویج شیوه های علمی، بر حافظه و پرورش قوای ذهنی تاکید می گردد و همچنان پژوهش جایگاه مشخصی، نه در میان معلمان، بلکه در میان دانش آموزان نیز ندارد. لتا هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع و چالش های فعالیت های پژوهشی و ارایه راهکارهایی در جهت رفع آن به منظور بهبود و توسعه نظام آموزشی کشور است. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل اسنادی می باشد، که با تحلیل و بررسی اسناد و منابع معتبر، یافته هایی مرتبط با موضوع استخراج و مورد استفاده قرار می گیرد. در راستای هدف پژوهش، دو سوال اصلی مطرح گردید و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که چالش هایی که در حوزه پژوهش آموزش و پرورش مطرح است دامنه بسیار وسیعی دارد. از بحث درباره تاسیس پژوهشکده های آموزش و پرورش، آموزش و تربیت پژوهشگران آموزشی، توجه به سرمایه گتاری در تحقیقات تا بحث پیرامون فرآیند پشتیبانی علمی – پژوهشی از برنامه های اجرایی وزارت اموزش و پرورش و کاربست یافته های پژوهشی را شامل می شود.

  کلیدواژگان: تحقیق و پژوهش، نظام آموزش و پرورش، توسعه
 • احمد عالی*، طیبه امیرخانی صفحات 85-108

  همواره در مبانی نظری مدیریت دولتی این اختالف نظر وجود داشته است که آیا در بخش خصوصی، چیزی متفاوت وجود دارد یا اجرا در بخش عمومی و خصوصی تفاوتی با هم ندارد و هر دو تابع معیارهای مشابهی هستند که عبارتند از کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی. هدف از این مقاله بررسی جایگاه اخالق در اداره امور عمومی و به طور خاص در رویکرد مدیریت دولتی نوین به اداره است که در قرن حاضر رویکرد مسلط در جهان و تا حدی ایران را شکل میدهد و بر حاکمیت اصول و قواعد بازار در حوزه اداره تاکید دارد. در این راستا چهار فضیلت مسیولیتپتیری، قانونمندی، صداقت و پاسخگویی که از زمان افالطون برای اداره امور عمومی مورد تاکید بوده است، انتخاب و موضع رویکرد مدیریت دولتی نوین نسبت به هر یک از این چهار فضیلت بررسی شده است. پژوهش فعلی از نوع کتابخانهای و روش پژوهش نیز، تحلیلی- استداللی است و برای این امر از مقاله ها و کتابهای 7 پایگاه معتبر علمی جهان، در زمینه اخالق اداری، استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از ناسازگاری اصول و مبانی مدیریت دولتی نوین با فضیلتهای یاد شده است و اصول مدیریت دولتی نوین به این فضایل آسیب رسانده است. در انتها پیشنهادهایی برای اصالح ارایه شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق اداری، مدیریت دولتی نوین، فضائل اخلاقی، حقوق شهروندان، منافع عمومی