فهرست مطالب

 • Volume:18 Issue: 10, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/07/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحات 815-824
  زمینه

  بسیاری از محققان لانه گزینی و پذیرش آندومتر را موضوعاتی مهم در علم تولیدمثل می دانند. اگرچه آزمایش های متعدد انجام شده و نتایج آنها ارزیابی شده است، با این حال، هنوز هم شواهدی تایید شده در مورد عوامل مرتبط و نقش اسپرم در میزان پذیرش آندومتر وجود ندارد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی اثر تعامل اسپرم با آندومتر روی تنظیم ژن های درگیر در مسیر پذیرش آندومتر است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 10 موش نر و 30 موش ماده NMRI گنجانده شدند و نیمی از موش های نر تحت وازکتومی قرار گرفتند. موش های مورد مطالعه به دو گروه تقسیم شدند: گروه 1 (مورد) شامل 15 موش ماده جفتگیری شده با 5 موش نر وازکتومی نشده، در حالی که گروه 2 (شاهد) شامل 15 موش ماده جفتگیری شده با 5 نر وازکتومی شده بود. موش های گروه مورد کشته شدند و پس از 36 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفتند و بافت آندومتر استخراج و برای ادامه مطالعه، درºC 80 نگهداری شد. بیان ژن های مسیر پذیرش آندومتر، از جمله VEGF،HBEGF ،FGF2 ،EGF ،LIF ،LIFR ، HOXA10،MUC1 ، PGR و CSF، در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. برای آنالیز آماری از آزمون independent samples test (Mean ± SD) استفاده شد.

  نتایج

  سطح mRNA ژن (045/0 = p) LIF ، (040/0 = p)LIFR ، (032/0 = p)MUC1 ، (022/0 =p) VEGF، (035/0 = p) EFG و (040/0 = p)FGF2  به طور معنی داری در گروه مورد در مقایسه با کنترل بالا بوده است.

  نتیجه گیری

  در نهایت، سمینال پلاسما بر روی بیان ژن های درگیر در مسیر لانه گزینی موفق مانند LIF, LIFR, MUC1, VEGF, EGF, FGF2 موثر است.

  کلیدواژگان: آندومتر پذیرنده، اسپرم، بیان ژن، موش
 • صفحات 825-836
  مقدمه

  آندومتریوز یک بیماری مزمن شایع است. اگرچه به طور کلی این بیماری به عنوان یک وضعیت خوش خیم در نظر گرفته می شود، گاهی ریسک بدخیم شدن را نشان می دهد.

  هدف

  در مطالعات گذشته miR-125b افزایش بیان معناداری را هم در نمونه های بافتی آندومتریوتیک و هم در نمونه های سرم افراد مبتلا نشان داده است، اما اهداف بالقوه آن در آندومتریوزیز هنوز به خوبی شناخته نشده است. در این مطالعه به کمک رویکرد بیوانفورماتیکی، یک نقش تنظیمی برای miR-125b در بیان TP53 در آندومتریوز فرض شده است و بیان miR-125b و TP53 در بافت آندومتریوم ectopic و eutopic در بیماران مبتلا به آندومتریوز با بافت نرمال اندومتریوم مقایسه شده است.

  مواد و روش ها

  شبکه برهمکنش پروتیین-پروتیین بر اساس اهداف بالقوه ی miR-125b که هم بیان هستند، رسم شد. تکنیک PCR کمی برای اندازه گیری بیان miR-125b و TP53 در بافت آندومتریوم ectopic (تعداد= 20) و eutopic (تعداد= 20) مربوط به بیماران مبتلا به آندومتریوز و همچنین بافت نرمال (تعداد= 20) استفاده گردید.

  نتایج

  بررسی ها افزایش بیان معنی دار miR-125b را در نمونه های آندومتریوم ectopic مربوط به زنان مبتلا نشان داد. همچنین کاهش بیان معنی دار TP53 در هر دو نمونه های ectopic و eutopic در مقایسه با بافت نرمال مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  همبستگی منفی بین بیان miR-125b و TP53 و همچنین کاهش بیان قابل توجه TP53 در هر دو نمونه های ectopic و eutopic در مقایسه با بافت نرمال، ممکن است دلالت کننده ی نقش محور miR-125b/TP53 در پاتوژنز آندومتریوز باشد. علاوه بر این، این یافته ها و آنالیزهای بیوانفورماتیکی نقش بالقوه miR-125b در خصوصیات مشابه آندومتریوز با سرطان را نشان می دهند.

 • صفحات 837-846
  مقدمه

  فرمالین معمولا به عنوان تثبیت کننده بافت و ضدعفونی کننده کاربرد دارد. فرمالین مولکول های واکنشی دارد که منجر به اثرات سمیت سلولی آن     می شود .طبق مطالعات اخیر، فرمالین باعث تغییر در ساختار بیضه و اسپرم می شود و ال-کارنیتین به عنوان یک آنتی اکسیدان با اثرات آن مقابله می کند.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی ال-کارنیتین بر خصوصیات، تراکم کروماتین ومیزان آپوپتوز اسپرم موش هایی که در مواجهه با فرمالین قرار داشتند بود.

  مواد و روش ها

  24 موش بالغ به 3 گروه تقسیم شدند: گروه 1 (کنترل) که بدون تزریق و گاواژ بودند. گروه 2 که فرمالین (10 میلی گرم بر کیلوگرم) داخل صفاقی دریافت کردند. گروه 3 که فرمالین را به صورت تزریق داخل صفاقی با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم و ال-کارنیتین با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت گاواژ دریافت کردند. بعد از 31 روز، آزمایش اسپرم طبق مراحل زیر انجام شد: برای ارزیابی کروماتین و کیفیت DNA اسپرم، از رنگ آمیزی آنیلین بلو (AB)، تولویدین بلو (TB)، کرومومایسین A3 ((CMA3 و ارزیابی میزان آپوپتوز از تست تانل (TUNEL) استفاده شد.

  نتایج

  پارامترهای اسپرم مانند تعداد، تحرک، مورفولوژی و قابلیت زنده ماندن در موش های گروه فرمالین کاهش معنی داری نشان داد. در حالی که داده ها از نظر   پارامترهای اسپرم در گروه فرمالین+ ال-کارنیتین نسبت به گروه فرمالین و گروه کنترل افزایش معنی داری داشتند (001/0 > p). همچنین اختلاف معنی داری را از نظر رنگ آمیزی آنیلین بلو، تولوییدین بلو, کرومایسین A3 و تستTUNEL  درگروه های فرمالین و فرمالین + ال-کارنیتین مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  ال-کارنیتین قادر به کاهش اثرات منفی فرمالین بر خصوصیات اسپرم، تراکم کروماتین و میزان آپوپتوز در یک مدل آزمایشی است.

  کلیدواژگان: فرمالین، ال-کارنیتین، کرماتین اسپرم، آپوپتوز، موش
 • صفحات 847-854
  مقدمه

  علیرغم اینکه عملکرد جنسی زنان از عوامل روانی، بین فردی و اجتماعی-فرهنگی متعددی متاثر می شود، مطالعات محدودی بر ارتباط این سازه با مفاهیمی همچون نگرش زنان به قاعدگی و همچنین درک آنها از نقش جنسیتی خود متمرکز شده اند.

  هدف

  هدف از این بررسی ارتباط نقش جنسیتی و نگرش به قاعدگی با عملکرد جنسی زنان سنین باروری ایرانی می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی مشاهده ای بر روی 164 زن ایرانی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تربت حیدریه (شهری در شرق ایران) بین مرداد تا آذر سال 1397 انجام شد. تمام زنان واجد شرایط به مطالعه مقیاس عملکرد جنسی زنان، پرسشنامه نقش جنسیتی بم و پرسشنامه نگرش به قاعدگی را تکمیل نمودند.

  نتایج

  نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان داد نمره کل عملکرد جنسی در افراد با نقش جنسیتی مردانه و آندروژنی بیشتر از افراد نامتمایز بود (به ترتیب 014/0 =p و 012/0 =p). بعلاوه زنان با نقش جنسیتی آندروژنی انگیزش جنسیتی بالاتری داشتند (013/0 =p). ارتباط معکوس و معناداری بین درک قاعدگی به عنوان یک پدیده ناتوان کننده، مزاحم و قابل پیش بینی با نمره کل عملکرد جنسی و تمام ابعاد آن بجز لوبریکاسیون مشاهده شد (001/0 =p). در مقابل ارتباط مثبتی بین انکار اثرات قاعدگی با نمره کل عملکرد جنسی و تمام ابعاد آن بجز لوبریکاسیون پیدا شد (001/0 =p).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه ارتباط سروتیپ های نقش جنسیتی مردانه و آندروژنی و نگرش به قاعدگی با عملکرد جنسی زنان هتروسکسوال تایید شد. مطالعات بیشتر به منظور اینکه چگونه این متغیرهای روانشناختی قادر به توجیه سکسوالیتی زن می باشند مورد نیاز می باشد.

  کلیدواژگان: قاعدگی، نقش جنسیتی، رفتار جنسی
 • صفحات 855-864
  مقدمه

  اکریلید ترکیبی است که در صنعت برای تولید پلی آکریل آمید استفاده می شود و اثرات خود را از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو اعمال می کند و با تولید گونه های واکنش پذیر اکسیژن (ROS) منجر به پراکسید لیپیدی می شود. پراکسیداسیون لیپید در غشای سلولی یکی از مهمترین اکسیداسیون های درون اسپرم است که می تواند سیالیت و نفوذ پذیری غشاء سلولی را مختل کند.

  هدف

  هدف این مطالعه، بررسی غلظت های مختلف اکریل آمید بر پارامترهای اسپرم انسانی بر اساس استاندارد WHO و همچنین تاثیر این غلظت ها بر پتانسیل غشاء میتوکندری و میزان استخراج گلوتاتیون می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه اثر غلظت های مختلف آکریلامید بر پارامترهای اسپرم انسانی براساس استاندارد WHO و تاثیر آن بر پتانسیل غشای میتوکندری توسط فلوسایتومتری و سطح گلوتاتیون اسپرم با استفاده از آزمون الیزا مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج به دست آمده به عنوان میانگین شدت فلورسانس JC گزارش شد و مشاهده شد. این شاخص با افزایش غلظت آکریل امید در پتانسیل غشای میتوکندری (Δ ᴪm) کاهش یافته است. نتایج آزمایش الیزا برای بررسی سطح گلوتاتیون داخل سلولی نشان داد با افزایش غلظت آکریل آمید در معرض اسپرم، کاهش قابل توجهی در میزان گلوتاتیون داخل سلولی مشاهده شده است.

  نتیجه گیری

  آکریلامید، یکپارچگی غشای اسپرم را تحت القای آپوپتوتیک و اکسیداتیو با اثرات منفی بر عملکرد میتوکندری و سطح آنزیم آنتی اکسیدانی در اسپرم مانند گلوتاتیون از بین می برد و در نتیجه منجر به ناباروری اسپرم می شود.

  کلیدواژگان: اکریل آمید، اسپرم، پتانسیل غشای میتوکندری، استخراج گلوتاتیون
 • صفحات 865-876
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک حالت اکسیداتیو است که منجر به اختلال عملکرد تخمدان می شود. شیرین بیان یکی از آنتی اکسیدان های طبیعی است که برای درمان ناباروری استفاده می شود.

  هدف

  اثر محافظتی عصاره شیرین بیان بر تغییرات هیستولوژیکی تخمدان، بلوغ اووسیت و رشد جنین موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک ارزیابی می شود.

  مواد و روش ها

  32 سر موش سفید آزمایشگاهی به صورت تصادفی به چهار گروه (هر گروه 8 نفر) تقسیم شدند: گروه کنترل که هیچ درمانی دریافت نکردند (گروه یک). گروه PCOS یکبار در روز به مدت 21 روز با استرادیول والرات تزریق شدند (گروه دو) و گروه های تجربی 100 میلی گرم بر کیلوگرم (گروه سه) یا 150 میلی گرم بر کیلوگرم (گروه چهار) عصاره شیرین بیان روزانه با گاواژ همراه با 2/0 میلی گرم استرادیول والرایت به مدت 3 هفته به صورت عضلانی دریافت کردند. میزان باروری، تستوسترون سرم، سطوح استروژن و مورفولوژی فولیکول های تخمدان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

  نتایج

  گروه های تجربی (سه، چهار) نسبت به گروه PCOS به طور معناداری تستوسترون و استرادیول بالاتر داشتند (001/0 ≤ p). افزایش قابل توجهی در تعداد فولیکول های سالم (اولیه، فولیکول های پری آنترال) (001/0 = p) ،جسم زرد (001/0= p) با کاهش معنی داری در تعداد فولیکول های آترتیک (فولیکول های اولیه، پری آنترال، کیستیک) (001/0 ≤p) در گروه های آزمایش مشاهده شد. افزایش در میزان لقاح (001/0 ≤ p) و جنین های مرحله بلاستوسیست (002/0 = p، 004/0 = p) در گروه های آزمایش مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که دو دوز (100 میلی گرم و 150 میلی گرم) شیرین بیان باعث کاهش کیست تخمدان و بهبود میزان لقاح تخمک و رشد جنین در موش PCOS می شود. اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش وجود نداشت.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، موش سوری، شیرین بیان، بافت شناسی، بلوغ آزمایشگاهی اووسیت ها، توان باروری آزمایشگاهی
 • صفحات 877-884
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک اختلال غدد درون ریز است که بر باروری زنان تاثیر می گذارد و باعث تغییراتی مانند چاقی، مقاومت به انسولین، بی نظمی قاعدگی و تخمدان های پلی کیستیک می شود. نتایج مطالعات نشان می دهد که موضوع ویتامین D و گیرنده ویتامین D (VDR) در استعداد ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بحث انگیز است.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط پلی مورفیسم BsmI در ژن VDR با پارامترهای متابولیک در زنان چاق مبتلا به PCOS انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد-شاهدی، 28 فرد بیمار چاق مبتلا به PCOS و 40 نفر از افراد چاق غیر خویشاوند به منظور تعیین فراوانی آلل و ژنوتیپی واریانت BsmI با روش PCR-RFLP مورد ارزیابی قرار گرفتند. BMI، PTH، فسفر و کلسیم در همه زنان شرکت کننده مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  درصد فراوانی ژنوتیپ AA، AG، GG و فراوانی آللی A و G به ترتیب در گروه بیمار 8/65%، 3/26%، 9/7%، 9/78% و 1/21% و در گروه شاهد 5/57%، 40%، 5/2%، 5/77% و 5/22% گزارش گردید. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اختلاف در فراوانی ژنوتیپ/آللی و مدل های غالب/مغلوب بین گروه شاهد و بیمار معنی دار نبود. این مطالعه نشان داد که هیچ ارتباط معنی داری بین ژنوتیپ های BsmI و پارامترهای متابولیکی وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که واریانت BsmI (rs1544410) در اینترون 8 (A> G) ژن VDR در گروه مورد مطالعه زنان چاق، هیچ ارتباطی با استعداد ابتلا به PCOS ندارد.

  کلیدواژگان: گیرنده ویتامین D، سندرم تخمدان پلی کیستیک، ارتباط ژنتیکی
 • صفحات 885-898
  مقدمه

  پیشرفت های اخیر در پزشکی بازساختی گرایش به جستجو برای منابع سلول های بنیادی پایدار، ایمن و در دسترس با پتانسیل های درمانی افزایش داده است. اگر چه پایداری ژنتیکی سلول های بنیادی که در سلول درمانی بالینی مورد استفاده قرار می گیرند بسیار حایز اهمیت است، اما ارتباط بین گسترش سلول های بنیادی و ناپایداری کروموزومی (CIN) آنها هنوز به طور کامل روشن نشده است. در جستجو برای منابع قابل اعتماد سلول های بنیادی، سلول های مایع آمنیوتیک انسان (hAFCs) می تواند به عنوان یک منبع بالقوه مورد توجه قرار گیرند.

  هدف

  در این تحقیق با استفاده از تست های سیتوژنتیکی، ناپایداری کروموزومی در آمنیوسیت های انسانی کشت شده در پاساژهای مختلف و تحت تاثیر دو محیط کشت متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد.

  مواد و روش ها

  hAFCs تحت تاثیر دو محیط مختلف شامل AmnioMAX II و DMEM کشت داده شد. در انتها سلول های تکثیری برای کاریوتایپ G-banding استاندارد روی اسلاید تثبیت و مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین سلول های پیر (در پاساژهای بالاتر) تحت تاثیر دو محیط متفاوت از نظر آنیوپلوییدی و پلی پلوییدی با تکنیک FISH (هیبریدسازی درجا به کمک فلورسنت) با استفاده از دو مجموعه پروب شامل PID I (X-13-18-21)  و  PID II (Y-15-16-22) مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج حاصل از کشت 650 مورد نمونه مایع آمنیون تا حداکثر 3 پاساژ نشان دهنده عدم وجود ناپایداری کروموزومی ناشی از کشت بود بجزء 6 مورد (در کمتر از 1% از سلول های مورد بررسی) که در آنها مواردی از پلی پلوییدی شامل موزاییک دیپلویید- تریپلویید و دیپلویید- تتراپلویید مشاهده شده است. علاوه بر این، ارزیابی نرخ آنیوپلوییدی در hAFC های پیر نشان داد که میزان کل ناهنجاری های کروموزومی سلول های مورد بررسی در محیط AmnioMAX II حدود 4/4% و در محیط DMEM حدود 9/9% گزارش شد.

  نتیجه گیری

  hAFC ها ناپایداری کروموزومی پایینی را در هر دو وضعیت پرولیفراتیو و پیری نشان می دهند، بنابراین می توان آنها را به عنوان یک کاندید و منبع مناسب سلول های بنیادی بالقوه در پزشکی بازساختی مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: سلول های مایع آمنیوتیک انسان، بی ثباتی کروموزومی، موزاییسم کاذب، آمنیوسنتز، پزشکی بازساختی
 • صفحات 899-904
  مقدمه

  بیماری های مختلف کبدی می توانند روی نتایج بارداری تاثیر داشته باشند. شیوع بیماری های کبدی در نقاط مختلف دنیا متفاوت است.

  هدف

  مطالعه حاضر جهت بررسی شیوع و نتایج بارداری در بیماری های کبدی طراحی شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی است. همه زنان باردار با آزمایش های کبدی غیرطبیعی که در مدت یک سال به درمانگاه های مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه کردند در این مطالعه وارد شدند (مرداد 1396 لغایت تیر 1397). همه موارد جنینی و مادری تا زمان ترخیص پیگیری شدند. داده ها با نرم افزار spss نسخه 21 با استفاده ار کای دو، آزمایش فیشر دقیق آنالیز شد، و پارامتر ها به وسیله آزمایش Mann-whitney مقایسه شدند. P < 0.05 معنی دار تلقی شد.

  نتایج

  از میان 7121 بارداری، بیماری کبدی در 110 (58/1%) دیده شد. بیماری کبدی خاص بارداری شایع ترین نوع بود (48/95%) در میان بیماری های کبدی خاص بارداری، مشکلات هیپرتاسیون بارداری شایع ترین بود (88/51%). بیماری های کبدی دیگر عبارت بودند از: کلستاز بارداری،کبد چرب حاد بارداری، هپاتیت اتو ایمیون و پیوند کبد. به طور کلی نتایج مادری رضایت بخش بود.

  نتیجه گیری

  بیماری کبدی در بارداری، رایج است. نتایج این مطالعه نشان داد که بارداری در زنان با بیماری کبدی امن و بی خطر است.

  کلیدواژگان: بیماری کبدی، مادری، نوزادی، نتایج، بارداری
 • صفحات 905-910
  مقدمه

  نازایی به دنبال علل مختلف از جمله زنانه و مردانه و هر دو و بدون علت است که با درمان طبی و جراحی مدیریت می شود.

  هدف

  هدف از این مطالعه تعیین ارتباط وقوع حاملگی خودبخودی با فاکتورهای موثر در نازایی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در دو مرکز نازایی در جنوب غرب ایران از فروردین 1395 تا فروردین 1396 انجام شده است. مطالعه به صورت مقطعی و مرور مدارک پزشکی در 655 زوج نازا انجام شده است. بیماران به دو گروه با و بدون حاملگی خودبخود به ترتیب 31 و 624 زوج تقسیم شدند. متغیرهای مورد مطالعه شامل سن زن و مرد، مصرف سیگار، شغل مرد، محل زندگی، علل نازایی، نوع و مدت نازایی و زیرگروه های علل نازایی است.

  نتایج

  نازایی با علت مردانه و زنانه، و زنانه به تنهایی و مردانه به تنهایی و با علت نامعلوم به ترتیب 5/47 و 5/31 و 5/14 و 6/6% است. میزان حاملگی خودبخودی 7/4 % است که ارتباط معنی داری با سن زن، مدت نازایی، نازایی غیرقابل توجیه و شغل همسر داردکه به ترتیب 036/0 =p ، 01 /0 = p، 001/0 = p و 004/0 = p است.

  نتیجه گیری

  شانس حاملگی خودبخودی در زوج های نازا با سن زن، مدت نازایی، نازایی غیرقابل توجیه و شغل همسر ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: نازایی زنانه، نازایی مردانه، حاملگی خودبخودی، اپیدمیولوژی، اتیولوژی
|
 • Marziyeh Ajdary, Zahra Zandieh, Fatemeh Sadat Amjadi, Fariborz Keyhanfar, Mehdi Mehdizadeh, Reza Aflatoonian* Pages 815-824
  Background

  Many researchers consider implantation and endometrial receptivity as pertinent issues in reproductive science by. Although, several experiments have been performed and their results evaluated, yet there is no confirmed evidence about the related factors and the role of sperm in endometrial receptivity.

  Objective

  To investigate the effect of the sperm-endometrium interaction in regulating genes involved in the endometrial receptivity pathway.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 10 male and 30 female NMRI mice were included, and half of the male cases were vasectomized. The subjects were divided into two groups as follows; group 1 (case) comprised of 15 females mated with 5 non-vasectomized male mice, while group 2 (control) consisted of 15 females mated with 5 vasectomized males. Cases were sacrificed and assessed after 36 hr and the endometrial tissue was extracted and kept at -80ºC until the next use. The expression of the endometrial receptivity pathway genes, including VEGF, HBEGF, FGF2, EGF, LIF, LIFR, HOXA10, MUC1, PGR, and CSF, was examined in both groups. For statistical analysis, an independent samples test (Mean ± SD) was used.

  Results

  The mRNA levels of LIF (p = 0.045), LIFR (p = 0.040), MUC1 (p = 0.032), VEGF (p = 0.022), EFG (p = 0.035), and FGF2 (p = 0.040) were significantly upregulated in the case group compared with the control group.

  Conclusion

  Finally, seminal plasma was observed to be effective in expressing the involved genes in the successful implantation pathway, including LIF, LIFR, MUC1, VEGF, EGF, and FGF2.

  Keywords: Endometrial receptivity, Sperm, Gene expression, Mice
 • Elnaz Hajimaghsoudi, Farzaneh Darbeheshti, Seyed Mehdi Kalantar, Atiyeh Javaheri, Seyed Hamidreza Mirabutalebi, MohammadHasan Sheikhha* Pages 825-836
  Background

  Endometriosis is generally considered as a benign condition; however, there is a possibility for it to become cancerous. miR-125b is upregulated in both endometriotic tissues and serum samples of women with endometriosis but its potential targets in endometriosis are still not fully understood.

  Objective

  The role of miR-125b in the regulation of TP53 expression in endometriosis was tested with a bioinformatics approach. In addition, the expression of miR-125b and TP53 in both eutopic (Eu-p) and ectopic endometrium (Ec-p) in the endometrium tissues of women with endometriosis was compared to those in the normal endometrium tissues of controls (Normal).

  Materials and Methods

  In this case-control study, the Eu-p and Ec-p samples were collected from 20 women who underwent laparoscopic surgery, and the normal endometrium tissues were collected from 20 controls with no evidence of endometriosis. For bioinformatics approach, a protein-protein interaction network was constructed based on co-expressed potential targets of miR-125b. Quantitative polymerase chain reaction technique was used for the measurement of miR125b and TP53 expression.

  Results

  Our results showed that miR-125b was significantly overexpressed in Ec-p (p-value: 0.021). In addition, there was a significant TP53 under expression in both the Ec-p and Eu-p samples compared with the Normal tissues (p-value: 0.003).

  Conclusion

  The negative correlation between miR-125b and TP53 as well as a noticeable decreased expression of TP53 in both Ec-p and Eu-p samples may be interpreted as the roles of miR-125b/TP53 axis in the pathogenesis of endometriosis. In addition, these findings and bioinformatic analyses imply a possible role of miR-125b in cancer-like features of endometriosis.

  Keywords: Endometriosis, TP53, miR-125b, Ectopic endometrium, Eutopic endometrium
 • Daniyal Ezati, Reyhane Vardiyan, Alireza Talebi*, Morteza Anvari, Majid Pourentezari Pages 837-846
  Background

  Formalin is commonly applied as an antiseptic and tissue fixative. It has reactive molecules that lead to its cytotoxic effects. According to recent studies, formalin causes a change in the testicular and sperm structure and L-carnitine (LC) acts as an antioxidant to counteract its effects.

  Objective

  This study aimed to investigate the protective effects of LC on the parameters, chromatin condensation and apoptosis of mice sperm exposed to formalin.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 24 balb/c mice (25-40 gr ,10-12 wk) were divided into three groups (n = 8/each): group I without any injections or gavage; group II, received 10 mg/ kg formalin intraperitoneally (I.P); and group III was exposed to formalin and LC, where a dose of 10 mg/kg formalin was injected I.P daily and LC the dose of 100 mg/kg was kept in a solvent solution. After 31 days, the sperm examination was performed as follows: to evaluate chromatin and DNA quality of the sperm, we applied aniline blue (AB), toluidine blue (TB), chromomycin A3 (CMA3), and terminal transferase-mediated deoxy uridine triphosphate biotin end labeling (TUNEL) tests.

  Results

  Sperm parameters such as count, motility, morphology, and viability displayed a significant decrease in the formalin group. While the data exhibited a considerable augment in sperm parameters in the formalin + LC than the formalin and control groups (p < 0.001), significant differences were detected between groups with respect to TB staining, TUNEL test, CMA3 test and AB staining in the formalin and formalin + LC groups.

  Conclusion

  LC can reduce the negative effects of formalin on sperm parameters, chromatin stability, and percentage of apoptosis in an animal model.

  Keywords: Formalin, L-carnitine, Mice, Sperm chromatin, Apoptosis
 • Najme Mokhtari, Azade Salavati, Elham Azmoude* Pages 847-854
  Background

  Although female sexual function can be affected by many psychological, interpersonal, and sociocultural factors, limited studies have focused on the relationships between this construct with some concepts such as women’s attitudes toward menstruation and perception from their gender role.

  Objective

  To investigate the association between gender roles and attitude toward menstruation with sexual function among Iranian reproductive women.

  Materials and Methods

  An observational cross-sectional study was carried out on a group of 164 Iranian women referred to the health centers of Torbat Heydariyeh, between August and December 2018. All eligible women filled the female sexual function index (FSFI), Bem Sex Role Inventory, and Menstrual Attitude Questionnaire.

  Results

  The result showed that the total FSFI score was significantly higher in masculine and androgynous gender role groups than women with undifferentiated gender role (p = 0.014, and p = 0.012, respectively). Nevertheless, androgynous women had better sexual arousal than undifferentiated women (p = 0.013). Significant reverse correlations were observed between the perception of menstruation as a debilitating, bothersome, and predictable event with a total score of FSFI and all subscales except lubrication (p = 0.001). In contrast, there was a positive relationship between denial of any effects of menstruation with total FSFI and all its sub-scores except lubrication (p = 0.001).

  Conclusion

  This study highlighted the role of masculinity and androgyny gender role stereotypes and menstrual attitude in the sexual function of heterosexual women. Future studies are needed to explain how these psychological contexts contribute to different aspects of womenchr('39')s sexuality.

  Keywords: Menstruation, Gender roles, Sexual behavior
 • Zeinab Omidi, Zeinab Piravar*, Mina Ramezani Pages 855-864
  Background

  Acrylamide (AA) is a compound used in the industrial production of polyacrylamide. AAs affects by creating oxidative stress. It produces reactive oxygen species and leads to lipid peroxide. Lipid peroxidation in the cell membrane is one of the most important oxidations in the sperm, which can disrupt the fluidity and permeability of cell membranes and damage all cells.

  Objective

  To investigate the different concentrations of AA on human sperm parameters based on the World Health Organization standard and its impact on mitochondrial membrane potential and sperm glutathione levels.

  Materials and Methods

  In this laboratory study, we examined the different concentrations of AA on human sperm parameters based on the World Health Organization standard and its impact on mitochondrial membrane potential by flow cytometry and sperm glutathione levels by ELISA assay.

  Results

  The results were reported as the mean fluorescence intensity of JC and the index was observed to decrease following the effect of AA in mitochondrial membrane potential (Δ ᴪm). The results of ELISA test to study the level of intracellular glutathione showed that with the increase inthe concentration of AA exposed to sperms, there was a significant reduction in the level of intracellular glutathione.

  Conclusion

  AA destroys the sperm membrane integrity under apoptotic and oxidative inductions with a negative impact on mitochondrial function and antioxidative enzyme in sperm such as glutathione.

  Keywords: Acrylamides, Spermatozoa, Mitochondrial membrane potential, Glutathione S-Transferase
 • Maryam Shamsi*, Vahid Nejati, Gholamreza Najafi, Sana Khajeh Pour Pages 865-876
  Background

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an oxidative state resulting in ovarian dysfunction. Licorice is one of the natural antioxidants used for the treatment of infertility.

  Objective

  To evaluate the effect of licorice extract on ovarian morphology, oocyte maturation, and embryo development in PCOS-induced mice.

  Materials and Methods

  thirty-two female NMIR mice were divided into four groups (n = 8/each): control group receiving no treatment (group I); PCOS group injected with estradiol valerate once daily for 21 days (group II); and experimental groups receiving either 100 mg/kg (group III) or 150 mg/kg (group IV) licorice by gavage along with estradiol valerate once daily for 3 wk. Serum levels of the testosterone and estrogen were measured using ELISA kit. Histological study of ovaries was evaluated, and oocyte maturation, fertilization rate, and embryo development were determined after in vitro maturation.

  Results

  Experimental groups (III, IV) had significantly higher testosterone and estradiol levels compared to the PCOS group (p ≤ 0.001). A significant increase in the number of healthy follicles (primary, preantral follicles) (p = 0.001), corpus luteum (p = 0.001) with significant decrease in the number of atretic follicles (primary, preantral, cystic follicles) (p ≤ 0.001) was seen in the experimental groups. Increase in the fertilization rate (p ≤ 0.001) and blastocyst stage embryos (p = 0.02, p = 0.004) were observed in the experimental groups.

  Conclusion

  It appears that the two doses (100 mg and 150 mg) of licorice could decrease ovarian cyst and improve the fertilization rate of oocyte and embryo development in PCOS mice. However, there was no statistically significant difference between the two experimental groups.

  Keywords: Polycystic ovary syndrome, Mice, Licorice, Histology, In vitro maturation, In vitro fertilization
 • Nasim Ramazani, Maryam Ostadsharif*, Hashem Nayeri Pages 877-884
  Background

  Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is an endocrine disorder that affects womenchr('39')s fertility and causes alterations such as obesity, insulin resistance, menstrual irregularities, and polycystic ovaries. The results of the studies show that the issue of vitamin D and vitamin D receptor (VDR) is controversial for PCOS susceptibility.

  Objective

  To investigate the association of BsmI polymorphism in the VDR gene with metabolic parameters in obese PCOS women.

  Materials and Methods

  In this case-control study, 38 obese subjects with PCOS and 40 unrelated obese individuals were evaluated to determine the allelic and genotypic frequency of BsmI variant by Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Polymorphism method. Body Mass Index, parathyroid hormone, phosphorus, and calcium were evaluated in all participants. 

  Results

  BsmI (rs1544410), (A/G) AA, AG, GG, A, and G percentage of genotypic/allelic frequencies were 65.8, 26.3, 7.9, 78.9, and 21.1 in cases and 57.5, 40, 2.5, 77.5, and 22.5 in controls, respectively. Statistical analysis revealed that the differences in genotypic (p = 0.31)/allelic (p = 0.83) frequencies and dominant (p = 0.45)/recessive (p = 0.35) models between the cases and controls were not significant. This study indicates no association between the BsmI genotypes and metabolic parameters.

  Conclusion

  It can be concluded that VDR BsmI (rs1544410) Intron 8 (A>G) was not associated with obesity along with PCOS susceptibility in the studied groups.

  Keywords: Vitamin D receptor, Polycystic ovary syndrome, Genetic association study
 • Seyed Mehdi Hoseini*, Fateme Montazeri, Maryam Moghaddam-Matin, AhmadReza Bahrami, Hassan Heidarian Meimandi, Saeed Ghasemi Esmailabad, Seyed Mehdi Kalantar Pages 885-898
  Background

  The genomic stability of stem cells to be used in cell therapy and other clinical applications is absolutely critical. In this regard, the relationship between in vitro expansion and the chromosomal instability (CIN), especially in human amniotic fluid cells (hAFCs) has not yet been completely elucidated.

  Objective

  To investigate the CIN of hAFCs in primary and long-term cultures and two different culture mediums.

  Materials and Methods

  After completing prenatal genetic diagnoses (PND) using karyotype technique and chromosomal analysis, a total of 15 samples of hAFCs from 650 samples were randomly selected and cultured in two different mediums as AmnioMAX II and DMEM. Then, proliferative cells were fixed on the slide to be used in standard chromosome G-banding analysis. Also, the senescent cells were screened for aneuploidy considering 8 chromosomes by FISH technique using two probe sets including PID I (X-13-18-21) & PID II (Y-15-16-22).

  Results

  Karyotype and interphase fluorescence in situ hybridization (iFISH) results from 650 patients who were referred for prenatal genetic diagnosis showed that only 6 out of them had culture- derived  CIN as polyploidy, including mosaic diploid-triploid and diploid-tetraploid. Moreover, the investigation of aneuploidies in senesced hAFCs demonstrated the rate of total chromosomal abnormalities as 4.3% and 9.9% in AmnioMAX- and DMEM-cultured hAFCs, respectively. 

  Conclusion

  hAFCs showed a low rate of CIN in two AmnioMAX II and DMEM mediums and also in the proliferative and senescent phases. Therefore, they could be considered as an attractive stem cell source with therapeutic potential in regenerative medicine.

  Keywords: Human amniotic fluid cells, Chromosomal instability, Pseudomosaicism, Amniocentesis, Replicative senescence
 • Reza Shekarriz Foumani, Fakhrolmolouk Yassaee*, Sara Tarokh, Mahbobeh Taheri Pages 899-904
  Background

  There is evidence suggesting that the pregnancy outcome may be affected by some medical conditions, such as liver diseases.

  Objective

  The present study aimed to investigate the prevalence of liver disease and its outcomes in pregnant women referred to antenatal clinic in the hospital.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, all pregnant women with abnormal liver function test attending antenatal clinic affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences were recruited from August 2017 to July 2018. All participants were followed-up until delivery with respect to the maternal and neonatal outcome.

  Results

  Of a total of 7,121 pregnant women recruited in the study, 110 (1.58%) women were detected with a liver disease; of these, 105 women were diagnosed with pregnancy-specific liver diseases, including HELLP syndrome (10.9%), preeclampsia (50.98%), partial HELLP (0.9%), eclampsia (0.9%), acute fatty liver (9.1%), intra-hepatic cholestasis 25 (22.7%), and 5 women the non-pregnancy-specific liver disease, including Liver transplantation (2.7 %), and Autoimmune hepatitis (1.8 %). Prevalence of the premature birth was 64.5% in pregnancy-specific liver disease, but no premature birth was detected in cases with liver transplantation. We found that neonatal mortality was significantly associated with neonatal prematurity (p = 0.013), IUGR (p < 0.001), placental pathology (p = 0.04), we had no maternal mortality.

  Conclusion

  Liver disease is not uncommon in pregnancy. This study demonstrated that pregnancy is safe in women with liver disease.

  Keywords: Liver diseases, Maternal, Outcome, Neonatal, Pregnancy
 • Nasrin Saadati, Roshan Nikbakht*, Alireza Sattari, Fatemeh Sadat Amininezhad Pages 905-910
  Background

  The phenomenon of infertility may be derived from different factors - either in males or females or both genders, including few unexplained factors. It is generally managed by medical and surgical treatments.

  Objective

  To find a relation of occurrence of spontaneous pregnancy (SP) with effective factors in infertility.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted at two referral infertility centers (university and privacy center) in the southwest of Iran from March 2015 and March 2016 on 655 infertile couples, who were divided in two groups of with (n = 31) and without (n = 624) SP. The variables included female and male age, male smoking, male job, the place of living, the causes of infertility, the type and duration of infertility, and the subgroups of infertility causes.

  Results

  Infertility may be caused due to both male- and female- related factors (47.5%). While female-related infertility was found in 31.5%, male-related infertility in 14.5%, and infertility due to unexplained factors in 6.6% of our patients. The rate of SP was 4.7%, which had a significant relation with the duration of infertility (p = 0.01), with women’s age (p = 0.048), unexplained infertility (p = 0.001), and husbandchr('39')s job (p = 0.004).

  Conclusion

  The occurrence of SP in infertile couples was related to age of the female partner, the duration of unexplained infertility, and the male partnerchr('39')s job.

  Keywords: Male infertility, Female infertility, Spontaneous pregnancy, Epidemiology, Etiology