فهرست مطالب

نشریه ادبیات پهلوانی
سال ششم شماره 1 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/08/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمود حسن آبادی*، اعظم خسروی صفحات 9-31

  نظریه ی کنش گفتار، از مباحث مهم کاربرد شناسی در زبان شناسی، بر این پایه مبتنی است که انسان از زبان تنها برای توصیف خویش و پدیده ها بهره نمی گیرد، بلکه با تولید پاره گفتارها، اعمالی نیز انجام می دهد؛ این اعمال را کنش گفتاری می نامند.در این جستار پس از معرفی نظریه ی کنش گفتار و پیشینه ی استفاده از آن در تحلیل آثار فارسی، به بررسی واژه ی «خنک» در شاهنامه به عنوان یک نوع کنش گفتاری عاطفی و ترغیبی پرداخته ایم. ابتدا تمام موارد کاربرد «خنک»، استخراج و طبقه بندی و سپس با روشی توصیفی- تحلیلی، بر اساس کنش منظوری موجود در فضای ابیات، به بررسی کنش گفتار های این واژه پرداخته شده است.برآیند تحقیق آن است که کاربردهای واژه ی «خنک»، در دو گروه کنش های گفتاری عاطفی و ترغیبی جای می گیرد. البته مرز میان کارکردها آنچنان باریک است که با کمی تغییر در زاویه ی نگاه، امکان تاویلی متفاوت و بردن هر مورد در ذیل کارکردی دیگر میسر است.

  کلیدواژگان: کنش گفتار، کنش عاطفی، کنش ترغیبی، خنک، شاهنامه
 • فرامرز خجسته، جعفر فسائی*، مریم قره خانیان صفحات 33-68

  چکیدهبر اساس تحقیقات روانشناسان و جامعه شناسان معاصر پیرامون نهاد خانواده، سنت چندهمسری یا تعدد زوجات عامل ایجاد تنش و اختلال در ساختار خانواده است. از منظر تاریخی تبار این سنت به اعصار کهن و جوامع اولیه انسانی مرتبط می شود و علی رغم مغایرت و عدم سازگاری با سرشت و طبیعت انسانی، مناسبات اجتماعی و شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اقتضای حضور چنین امری را تایید می کرده است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که این مسئله به صورت مشخص در شاهنامه فردوسی به عنوان یکی از مهمترین متون به جا مانده که منبعی بسیار غنی و معتبر برای مطالعات اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید، بروز و ظهور یافته است و به نحوی بر کنش های کاراکترهای داستانی تاثیرگذار بوده است. درگیری مرگبار نابرادران در شاهنامه به صورت الگویی تکرار شونده نمایان می شود به طوری که در هر موضع که چنین روابط خویشاوندی شکل گرفته است، بدون استثنا به مرگ یکی از برادران ناتنی منجر شده است. در واقع این مقاله مدعی است که وضعیت رفتاری و سلامت روانی فرزندان خانواده های چندهمسری در شاهنامه فردوسی چندان بهنجار و مطلوب نیست؛ بنابراین با برجسته کردن این مطلب و ردیابی آن در شاهنامه به ایضاح زوایای مختلف آن پرداخته است و برآیند تحقیق صحت فرضیه مذکور را تایید کرده است.

  کلیدواژگان: شاهنامه فردوسی، اسطوره، برادرکشی، تعددزوجات، برادران ناتنی
 • حمیدرضا خوارزمی* صفحات 69-96

  یکی از نظریه های کلی در مورد قهرمانان این است که در گذر زمان دچار تحول می شوند و با معیارهای انسان هایی که در شرایط تاریخی و جغرافیایی با شرایط فکری گوناگون می زیند، شکل خاص خود را به دست می آورند. از محورهای فکری آریایی های هند و ایرانی، گرایش به رویدادهای طبیعی بوده است که مهرپرستی به عنوان یک پدیده در ذهن این اقوام در دوره های گوناگون کارکردهای خاصی به خود گرفته است. حال این پرسش مطرح است که مهر در اسطوره ها با گذر زمان دچار چه تحولی می شود و با پدیدآمدن حماسه، مهر چه شکل و شمایلی به خود گرفته است؟ نگارنده سعی کرده است با توجه به الگوهای اسطوره ای و حماسی جواب درخوری به این پرسش دهد. بر این مبنا ابتدا چگونگی هستی یافتن مهر در اسطوره های هند و ایران بررسی شده  و کم کم تحول او در اسطوره های ایرانی و مرزهای خارج از ایران باز نموده می شود   و سپس، چگونگی تبدیل این ایزد به چهره حماسی جمشید با  ارایه دلایل مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است.نتیجه پژوهش حاضر این است که مهرپرستی با فتوحات ایرانیان پا به غرب می گذارد و پس از پذیرفتن بعضی کارکردهای خدایان خورشیدی،  با چهره جدیدی به شکل انسان در اساطیر ایرانی به روند تکاملی خود ادامه می دهد.  میترا در حماسه ملی ایران، با توجه به شکل قبلی خود و  تحولی که در پدیده ها به وجود آمده، در شکل جدیدتر با چند پدیده ترکیب شده، در جلوه جدید الگوی قهرمانی، در چهره شخصیتی به نام جمشید پدیدار می گردد. در این مقاله به شیوه تحلیل محتوا مبنای تکوین و تحول مهر در اسطوره و حماسه بررسی خواهد شد.

  کلیدواژگان: اسطوره، مهر، جمشید، حماسه، دگرگونی
 • محمود صادق زاده* صفحات 97-124

  زبان و ادب فارسی در شکل گیری هویت ایرانی بسیار اهمیت داشته و با بن مایه های وطن خواهی، مهرورزی، خردگرایی و دین محوری آمیخته شده است. سپس شاعران ادبیات سیاسی مشروطیت از این سرمایه ها در خدمت آرمان های مردمی استفاده کرده اند. هر چند آزادی خواهی و اندیشه های ناسیونالیستی از درون مایه های اصلی مشروطیت بود، اما به دلایلی هر کدام از روشنفکران برداشت خاصی از آن ها داشتند؛ مثلا : آزادی در دیدگاه فرخی علاوه بر مفاهیم دموکراسی و آزادی های اجتماعی و قانون گرایی، با مفاهیم عناصر اساطیری، ملی و مذهبی، نوگرایی، جهان وطنی و صلح عمومی و چاشنی اندیشه های سوسیالیستی آمیخته شده است.  فرخی یزدی، بیش از دیگر شاعران مشروطه، عناصر اساطیری و تاریخی را برای آرمان های اجتماعی و سیاسی به کار می گیرد، اما در این راه هرگز دچار باستان گرایی و شووینیزم افراطی نمی شود. نگارنده می کوشد، به شیوه ی توصیفی و تحلیلی این مسایل را با تجزیه و تحلیل و مقایسه ی اشعار و مقالات فرخی یزدی و با بهره جستن از تالیفات و تحقیقاتی که در باره ی زندگی، شعر و اندیشه ی وی صورت گرفته، بحث و بررسی کند.

  کلیدواژگان: شعرمشروطه»، «فرخی یزدی»، «ملی گرایی»، «باستان گرایی»، «اسطوره»
 • فرشته صادقی*، ابوالقاسم دادور صفحات 125-147

  "یادگارزریران" کتابی حماسی ازدوران ایران باستان است که دراصل به صورت منظوم نگاشته شده ومتعلق به روزگارپارتیان است.این کتاب شرحی است درباره جنگ دینی گشتاسب ، پادشاه ایرانیان - که به دین زرتشت گرویده است- با ارجاسب پادشاه هیونان)خیونان) ، که درآن از پهلوانیهای زریر وپسرش بستوروهمچنین از رشادتهای گرامی کرد پسرجاماسب ونیز اسفندیار پسر گشتاسب سخن رفته است . کتاب مذکور ازجمله آثار منظوم ، بادرون مایه ای مذهبی وقالبی حماسی است که گرچه ازروزگارساسانیان به جامانده، اما در اصل برپایه نوشته ای کهن واصیل ازروزگارپارتیان  شکل گرفته است.ازآنجاکه دوجنبه "حماسی "و"مذهبی "داستان یادگارزریران، ازمشخصات اصلی این روایت به شمارمی رودوهم به دلیل قدمت زمانی آن، برخی براین عقیده اندکه این کتاب ریشه تاریخی نمایش سنتی ایرانی یاهمان تعزیه است. تحقیق حاضربرآن است تابا تحلیل وبررسی دقیق ترعناصری که دریک تعزیه ویایک روایت نمایشی ازاین نوع وجود دارد به ویژگیهای تعزیه شناختی متن باستانی یادگارزریران، به عنوان قدیمی ترین گونه ی نمایش تعزیه ازاین نوع درایران، بپردازد. روش تحقیق دراین پژوهش ، ازنظرهدف بنیادی وازجهت ماهیت وروش ، توصیفی وتحلیلی بوده وشیوه گردآوری اطلاعات نیز،اسنادی وبرپایه منابع مکتوب استوارمی باشد.

  کلیدواژگان: ایران باستان، حماسه، پهلوی ساسانی، یادگارزریران، تعزیه
 • جبار نصیری*، اسحاق طغیانی صفحات 149-164

  مراسم پاگشایی یا آیین رازآموزی که در زیر مجموعه الگوی اسطوره قهرمان قرار می گیرد. در بردارنده مجموعه ای از آیین ها و فنون است که هدف غایی آن آشنا ساختن انسان با امر قدسی و موجودات برتر است. یکی از این مراسم و آیین ها ، آشناسازی سن بلوغ در میان اقوام مختلف است که در زیر ساخت ، دارای ساختاری مشابه و یکسان است ، ساختاری که برمبنای آن میرچا الیاده الگوی جهان شمول را برای آشناسازی سن بلوغ در میان آیین ها، مناسک و سایر متون ارایه می دهد. از این دیدگاه به نظر می رسد داستان حماسی برزونامه، اثر عطاء بن یعقوب ناکوک رازی، از لحاظ زیرساخت و پیرنگ روایی، روایتگر مراسم آشناسازی سن بلوغ باشد . بدین گونه که برزو ، نوآموز این حماسه ، با پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز آیین های آشناسازی سن بلوغ، در میان طبقه جنگاوران پذیرفته می شود.

  کلیدواژگان: آشناسازی، حماسه، برزونامه، الیاده، ساختار
 • محدثه سادات رضایی کلاته میرحسن*، امیر الهامی صفحات 165-192

  واژه فره به معنای شکوه و فروغ و تایید ایزدی به کار می رود. این واژه انواع متفاوتی دارد مانند فره ایزدی، فره شاهی، فره همگان، فره موبدی، فره پهلوانان و فره ایرانی.یکی از مهم ترین انواع فره، فره شاهی است که لازمه حکومت شاهان به شمار می آید. در کنار شاهان فره مند همواره پهلوانی نامی نیز حضور دارد که در سایه حمایت شاه به وی خدمت می کند. در این جستار پیوند فره شاهی و فره پهلوانی مورد بررسی قرار گرفته است که فره شاهی در واقع موید و تقویت کننده فره پهلوانی به شمار می آید، یعنی تا زمانی که پهلوان در خدمت شاه باشد از فره برخوردار خواهد بود و هنگامی که پهلوان از شاه دوری کند فره پهلوانی نیز از وی روی برمی تابد زیرا که فره پهلوانی از تایید فره شاهی به وجود می آید و در پیوند مستقیم با آن عمل می کند.

  کلیدواژگان: فره شاهی، فره پهلوانی، شاهنامه فردوسی، پیوند
 • رامین فروغی راد، پیام فروغی راد*، سمیرا شفیعی صفحات 193-211

  بازآفرینی داستان رشادت و دلاوری های بزرگان دین به شکل منظوم، می تواند نقش به سزایی در الگوسازی و قهرمان پروری برای کودکان داشته باشد و آن ها را به شناخت بیشتر بزرگان دین سوق دهد؛ لذا نگارندگان، در این پژوهش می کوشند با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، دو منظومه ی کودکانه ی دینی «یک آینه، یک خنجر» اثر محمدکاظم مزینانی و «او برادر من است» اثر جعفر ابراهیمی را از دیدگاه عناصر حماسی بررسی  کنند. در این منظومه ها -که روح حماسی غالب بر داستان است- رشادت و از جان گذشتگی حضرت علی(ع) در ماجرای لیله المبیت برای کودکان به تصویر کشیده شده است. در هر دو منظومه ی یاد شده، عناصر و ویژگی های حماسه از قبیل: قهرمان و ضد قهرمان، کتمان نام، مکر و حیله، ابزار آلات جنگی، امور خارق عادت و پیشگویی مشهود است. شاعران هر دو منظومه، برای سهولت درک معنی از وزن جویباری استفاده کرده ، و از واژگان و ترکیباتی متناسب با فهم کودکان بهره جسته اند؛ در واقع، در هر دو اثر حماسی، براساس مقتضای حال مخاطب سخن گفته شده است.

  کلیدواژگان: حضرت علی(ع)، حماسه دینی، لیله المبیت، شعر کودک، ابراهیمی، مزینانی
 • محمدرضا صالحی مازندرانی*، نصرالله امامی، کوثر خاطریان صفحات 213-241

  روایت های حماسی شاهنامه، به ویژه در بخش پهلوانی به لحاظ درون مایه، دارای ابعاد گوناگون روان کاوانه است. در بین این روایات، داستان «رستم و سهراب» بیش از داستان های دیگر نقد و تحلیل روان کاوانه را برمی تابد. بدیهی است یکی از رویکردهای روان کاوانه ای که به این داستان می توان داشت، نقد و تحلیل شخصیت رستم بر اساس مکانیسم های دفاعی است که فروید و آنا فروید آن را نظریه پردازی کرده اند. پژوهش حاضر، بر آن است که شخصیت رستم را بر اساس این مکانیسم ها موردبررسی قرار دهد تا هم خواننده از رموز و لایه های پنهان این داستان آگاه شود و هم میزان و بلوغ هنر روایت گری استاد توس بر همگان بیش ازپیش آشکار گردد؛ همچنین نگرش روان کاوانه در این مقاله ازنظر پژوهشگران تا حد زیادی ابهامات موجود در شناسایی رستم از سهراب، پیش از رویایی در میدان نبرد آشکار می نماید. مکانیسم های دفاعی که در این مقاله موردبررسی قرار گرفت شامل انکار ، بازداری ارتباط با واقعیت، بازداری فرآیند ثانویه، همانندسازی با پرخاشگر، فرافکنی، جبران، تغییر جهت به سمت خود و جابه جایی است.

  کلیدواژگان: شاهنامه، تحلیل شخصیت، مکانیسم های دفاعی، فروید، آنا فروید، رستم
 • منصور نیک پناه، کاظم حسن زاده* صفحات 243-271

  گرز از ابزار جنگی است که در آثار حماسی به آن بارها اشاره شده است لیکن بازتاب این رزم افزار در شاهنامه جلوه ی خاص دارد. به گونه یی که با غور در کیفیت کاربرد آن متوجه می شویم این سلاح در دست هرکسی نمی تواند باشد. با بررسی متون کهن به این نتیجه می رسیم که این ابزار جنگی وسیله ای در دست خدایان است به گونه ای که در نبرد دشمنان و اهریمنان از آن استفاده می نمایند. پهلوانان نیز که از این ابزار اشتفاده می کنند در واقع هدیه الهی را دریافت کرده اند. پهلوانان بزرگ و خوشنام که دارای فر هستند به زیور گرز آراسته اند. در از بین بردن افراد شوم و همچنین در آخرالزمان که پیروزی نهایی خیر بر شر است از گرز استفاده می شود. بنابراین موارد و همچنین کاربردهای دیگر به این نتیجه می رسیم که گرز از ابزار دارای فره ایزدی است که هم خودش و به کاربرنده اش از عنایت ویژه خداوند بهره مند هستند. در این مقاله بر آن هستیم تا با موارد استعمال گرز اثبات نماییم که گرز از رزم افزارهایی است که از فره برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: گرز، فر، فردوسی شاهنامه، اژدها کشی، گاو
 • محمدرضا صالحی مازندرانی*، بهمن ساکی صفحات 273-301

  شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از دقیق ترین و هنرمندانه ترین آثار منظوم تاریخ ادبیات ایران و جهان است. تعدد شخصیت ها در شاهنامه و نحوه ی کنش و تعاملات میان آن ها مبین این نکته است که خالق آن به بسیاری از نکات و دقایق روانی و شخصیتی آگاهی داشته و در پرداخت شخصیت های داستانی، توجه لازم را داشته است. رستم، قهرمان ملی ایران، از موثرترین چهره هایی است که نقش های فراوانی برای ایران می آفریند و گره گشاترین پهلوان در شاهنامه می باشد. این مقاله رستم پیلتن را در ترازوی عاطفه بررسی می کند؛ زیرا او در تراژدی های رستم و سهراب و داستان سیاوش، رقیق ترین عواطف را از خود بروز می دهد و از آنجا که فردوسی نگران سرنوشت و حالات روحی شخصیت های شاهنامه است، با سپردن تربیت سیاوش به رستم و جابه جایی عاطفه ی او به سمت سیاوش، تسلای روحی و روانی اش را خواستار است. این مساله توجه و شناخت عمیق نویسنده را به مسایل روانی و شخصیتی آدمی نشان می دهد. ایفای نقش رستم در داستان سیاوش منطبق بر نظریه مکانیسم های دفاعی و مقابله با فشار روانی است. از آنجا که وی نتوانسته است مربی فرزند خود باشد، حال بر این است که کاستی های وجودی و روانی خود را در مواجهه با سیاوش جبران کند. او سهراب را در آیینه ی سیاوش نظاره می کند و انگیزه های ارضا نشده ی خود را با مکانیسم جابه جا سازی به مجرایی می راند که موجب کاهش تنش های روانی و حفظ عزت نفس او می گردد.

  کلیدواژگان: فردوسی، رستم، سیاوش، مکانیسم های دفاعی، جابه جایی
 • مریم مجیدی* صفحات 303-330

  اسطوره، تفکر و واکنش نخستین انسان، در برابر وقوع حوادث طبیعی است و چون این مردم در شناخت عوامل این حوادث دچار ابهام بودند، عکس العمل آن ها نسبت به آن وقایع، همراه با ترس بوده است. همین ترس آنان را انگیخت تا برای هر پدیده ای خدایی فرض کنند و با پناه بردن به آن، از شر حوادث ایمن شوند. شکل گیری اسطوره ها در جوامع بشری بر مبنای همین اصل استوار بوده است و به همین دلیل در اسطوره های ملل ،شباهت هایی دیده می شود. درمیان اسطوره های ملل، اساطیر ایران و هند به دلیل وجود اشتراکات فرهنگی، دارای بیشترین شباهت ها هستند و این تاثیر پذیری ها در آثار ادبی دو ملت از جمله اساطیر و داستان های حماسی بسیار بازتاب یافته است. پژوهش پیش رو با فرض وجود مضامینی مشترک میان شاهنامه ی فردوسی و حماسه ی رامایا در دو شخصیت سیاوش و راما، به تحلیل بن مایه های مشترک میان این دو داستان پرداخته است. ظهور و بروز همانندی های اسطوره ای در دو قهرمان اصلی ، نبرد میان خوبی و بدی،‍وفاداری به پیمان و عهد، داوری آتش برای اثبات گناهکاری و بی گناهی، نیروی جنگاوری و دلیری، سیطره ی تقدیر بر سرنوشت قهرمانان، عشق، نفرت، نقش دسیسه و توطیه های نامادری و سپردن تربیت هر دو قهرمان به دیگری در نوجوانی، در کنار جاودانگی ابدی روح نیمه خدایی قهرمانان داستان از بن  مایه های مشترک این دو داستان اسطوره های است .روش بررسی در این پژوهش بر مبنای یافته های کتابخانه ای و شیوه ی توصیفی تحلیلی است. یافته ها و دستاورد های تحقیق نشان می دهد که وجود مشابهت های بسیار در اسطوره ی راما و سیاوش دلیل محکمی است بر تاثیر ریشه دار عقاید آریایی بر شکل گیری این دو داستان.

  کلیدواژگان: اسطوره، داستانهای ایران و هند. شاهنامه، رامایانا، سیاوش، راما، ادبیات تطبیقی ایران و هند
 • علی نوری*، مرتضی کرمانشاهی صفحات 331-362

  شاهنامه فردوسی زندگی نامه، شرح سرگذشت و فراز و نشیب  حیات و برآمدن و بالیدن قوم ایرانی است و وجوه و ابعاد مهم و ارزنده فراوانی دارد. یکی از این ابعاد مهم، چند و چون تدبیر و چاره اندیشی شاهان، پهلوانان و دانایان ایرانی و حتی غیر ایرانی در برخورد با مشکلات، تنگناها، بحران ها و امور مهم و سرنوشت ساز است. از این میان نقش پیران و بزرگان ایرانی و تورانی در چاره اندیشی ها، انکارناپذیر، بلکه اساسی و تعیین کننده است. در این مقاله، وجوه و ابعاد این چاره گری ها را در میان پیران و دانایان اعم از پهلوانان و وزیران بررسی و مقایسه کرده و به نقش زیست بوم و ملیت این افراد در کم و کیف این چاره گری ها پرداخته ایم. نتیجه اینکه مهمترین جلوه های چاره گری در شاهنامه، در میدان جنگ، تعیین سرنوشت شاهان و حفظ سرزمین و تدبیر فرزندان و وابستگان بازتاب یافته است و در این موارد، پیران ویسه، زال و گودرز هریک در شرایط و جایگاه های مختلف و کم و بیش متفاوت،  برای حل مشکلات شاهان، پهلوانان و مردم کشور خود چاره گری هایی کرده اند. چاره اندیشی های زال بیشتر به حل مشکلات خاندان خود، بویژه رستم و گاه نیز تعیین سرنوشت شاه معطوف است؛ پیران ویسه در برقراری و دوام صلح بین ایران و توران  و نیز بازداشتن افراسیاب از تصمیم ها و اقدامات نابخردانه، چاره اندیشی کرده و گودرز بیشتر در میدان جنگ چاره گری نموده است.

  کلیدواژگان: پیران ویسه، زال، گودرز، چاره گری، شاهنامه
|
 • Mahmoud Hassanabadi*, A’Zam Khosravi Pages 9-31

  Speech act is not only for describing the events in real world, but also for doing things. Applying this approach, this paper studied the word of chr('39')khonokchr('39') in Shahnameh, as an expressive and directive speech act.First, we have introduced speech act theory and the works have applied this theory in Persian works. At the end, all chr('39')khonkschr('39') in shahnameh have been considered and categorized. chr('39')khonokchr('39') have repeated 42 times in shahnameh and the results show that chr('39') khonokchr('39') has expressive and directive speech acts and also has different functions and meanings in each act. Itchr('39')s worth to note that if we change our point of view, we will change our category; because there is a narrow border between their functions and meanings. This paper is the first one that has used pragmatics approach for studying the different meanings and functions of a word in Ferdowsi Shahnameh.

  Keywords: speech act, expressive, directive, khonk, Shahnameh
 • Pages 33-68

  Based on psychological research and contemporary sociology of the family ,polygamy is a disorder in family structure. This tradition is linked to the ancient ages and primary human societies and in spite of the conflict and lack of compatibility with human nature , social relations and specific economic condition, political and cultutral due to the presense of such an intensity had been approved. In this article we have shown that this issue in ferdowsis shahnameh as one of the most important text left with avery rich and reliable sorce of social and cultural studies of poses is also to emerge. This tradition in the family structure, relationships such as the  stepfather,stepbrother ,stepmother,non-fraternity creates a tension and conflict among individuals contributes to impaired and the family is disfunctional . stepbrother deadly clashes in shshnameh appears to be a pattern repeated so that the shahnameh in any position that such relationships are formed , without exception land to the death of one of his halfbrother. In fact, this raticle will suggest that behavioral and mental health statuseof children  of polygamous families in shahnameh is not optimal or highlight itand traceit in shahnameh has proven this hypothesis

  Keywords: Ferdowsis shahnameh, myth, polygamy, halfbrother
 • Hamidreza Kharazmi* Pages 69-96

  Genesis of Mehr in myths and development it to Jamshid on epicOne of the general theory about the heroes is that are developed over time and with the men who live in different terms of historical and geographical conditions to acquire its own form. One of the intellectual pillars of Iranian and Indian Aryans, the tendency has been that natural events .The question now is that with the passage of time stamped with the legend,  what transformation will be created and the epic, love the look and have taken?The author has tried according to the patterns of mythic and epic proper answer to this question.Alpha Mhrparsty as a phenomenon in the minds of certain functions of this family has taken various courses. West puts up Mhrprsty with the Persian conquest, and then accept the new face of solar deities, some functions of the human form - Godchr('39')s own evolution continues. Structures Mithra in Iran, according to their previous form and the transformation that occurred in the phenomena ,combined with the newer, In a more recent phenomenon, combined with new paradigm in the face of the title character reveals the name of Jamshid. In this paper, research and analytical way, the genesis and evolution of

  Keywords: Epic, myths, Jamshid, genesis, Mehr, development
 • Pages 97-124

  Persian language and literature have an important role in formation of Iranian identity  , and are mixed with deep meanings of nationalism, loving, generousity and religion-orientation. Then political literature poets use these sources for helping public aims. For improiving them .Although the desire to have freedom and nationalistic thoughts was the main goals and basis for freedom wanting. But for specific reasons each of these sophisticated men has their own   interpratation  from that meaning. For example from the Farrokhichr('39')s point of  view the meaning of freedom apart from democratic concepts ,socialistic freedoms and obeying law, are  mixed with concepts of  historical  , national and religious factors, tendation to new methods, making the world their home land ,public peace, and spices of socialistic thougths.   Farrokhi Yazdi uses historical factors for socialistic and political   goals more than other free poet s. But in his way hechr('39')ll never face to tendation toward ancient time and showinism .  The writer of this article tries to analyze and discuss these issues by analyzing   and comparing his poems and  articles  , and use the researches which have done according to his life   to reach their goal and use Farokhi Yazdis thoughts.

  Keywords: :” the desire for freedom”, “nationalism”, ” Farrokhi Yazdi”, “desire for ancient time”, ” historical factors”, ” love of home land”
 • Pages 125-147

  Yadegar Zariran is an epic book remained from ancient Iran that is written on rhymed basis and belongs to Parthian age. The aforesaid book is among rhymed book that is written with religious theme. Whereas 2 aspects of “epic” and “religious” of this book is among main properties of this narration due to old time, some people believe that this historical book is Iranian traditional show i.e. Ta’zy-e (passion play). This research intends to analyze and study this book exactly and find out the elements of Ta’zy-e (passion play) or similar drama. Also the this book deals with properties of Ta’zy-e (passion play) as the oldest form of Ta’zy-e (passion play) in Iran. Research methodology of this research with respect to goal is fundeental and with respect to nature is descriptive and analytical and the method of collecting data is documentary based on written references.

  Keywords: Ancient Iran, Epic, Pahlavi-e-sasanian, Yadegar Zariran, Ta’zy-e (passion play)
 • Pages 149-164

  Rites and symbols of initiation and the mysteries of birth and rebirth are one of the subcatagoreis of the herochr('39')s  mythological model, contains a collection of rituals and techniques whose ultimate purpose is to acquaint humans with the sacred things and superior beings.One of these rituals is the familiarization of the age of puberty among different ethnic groups, which more or less have the same structure. Based on these common structures, Mircea Eliadeh proposes a universal pattern for the familiarization of the age of puberty among the rituals, ceremonies and other texts. From this perspective, the epic of Bourzonameh, the work of Ata bin Jacob Nakuk Razi, seems to be the narrative of the age of puberty ritual, in terms of plot and deep structure.  In his way, Borzou, the novice in this epic, is accepted by the warrior class after his success in the passing of the age of puberty rituals.

  Keywords: initiation, epic, Bourzonameh, Eliadeh, structure
 • Mohadesehsadat Rezaie Kalateh Mirhassan*, Amir Elhami Pages 165-192

  The word splendor means glory, radiance and divine approval. It has different types like divine splendor, royal splendor, common splendor, priest splendor, heroic splendor and Iranian splendor.One of the most important types of splendor is royal splendor which is a requirement for the reign of kings. Beside glorious kings, there have always been famous heroes who serve the king and benefit from his support. In this paper, royal and heroic splendors have been studied and, in fact, royal splendor confirms and strengthen heroic splendor. It means that as long as the hero serves the king he owns splendor but when he stays away from the king he is deprived of splendor since heroic splendor lies upon the approval and confirmation of royal splendor and is directly connected to it.

  Keywords: Royal splendor, Heroic splendor, Shahname of Ferdowsi, Connection
 • Pages 193-211

  Re-creating and versifying the anecdotes of the courage and bravery of religious leaders can successfully play a decisive role in symbolizing and heroic manifestation of leader for children, and also give rise to much more deeper perception regarding religious leaders. In the present research, the authors do attempt to descriptive-analytically study two religious nursery epopees: "One mirror, one dagger" by Mohammad Kazem Mazinani and "He is my brother" by Jafar Ebrahimi. Predominated with epic theme, these two epopees depict the story of Imam Alichr('39')s bravery and scarification in Laila- Al-Mabit for children. In the mentioned works, some elements and features of epic such as antagonist and protagonist, hidden names, tricks and cunnings, armors, extraordinary deeds and prognostications are evidently represented. For the ease of understanding the meanings of the poems, the poems of these two works have exploited the Joibari rhyme and appropriate lexical items concordant with childrenchr('39')s perception. In fact, both of the epic works, concerning the participantschr('39') contributions, have deeply taken the situational context of the addressees into account.

  Keywords: Imam Ali, religious epic, Lailat-al-Mabit, poetry, children, Ebrahimi, Mazinani
 • Pages 213-241

  The epic narratives of Shahnameh, especially in the semantic section, have a different dimension in psychoanalysis. Among these narratives, the story of Rostam and Sohrab is more than the other psychoanalytic analysis and critique. Obviously, one of the psychoanalytic approaches to this story is the critique and analysis of the personality of Rustam based on the defense mechanisms that Freud and Anna Freud theorized. The present research seeks to examine the character of Rustam based on these mechanisms, in order to make the reader aware of the mysteries and hidden layers of this story, and the extent and maturity of the master of the narrative of Tusus will be revealed to everybody, as well as the psychoanalytic attitude in this article. In the opinion of researchers, the ambiguity in identifying Rustam from Sohrab is largely apparent before a dream on the battlefield. The defense mechanisms discussed in this article include denial, inhibition of communication with reality, inhibition of the secondary process, aggressive replication, diffraction, compensation, change in direction and displacement.

  Keywords: Keywords (English): Shahnameh, Personality Analysis, Defense Mechanisms, Freud, Anna Freud, Rostam
 • Mansour Nikpanah, Kazem Hassanzadeh* Pages 243-271

  The wand is a war instrument that has been mentioned in epic works for many times, but the reflection of this combat weapon in Shahnameh has a special effect. So, with Ghor, in its application quality, we can not see this weapon in the hands of anyone. By examining the ancient texts, we conclude that this tool is a tool in the hands of the gods that uses it in the battle of the enemies and the devils. The ghosts who use this tool have actually received divine gifts. The great and famous pilots who have the oven are adorned with mushrooms. The mace is used to eliminate sinister people, as well as in the end times when the final victory is good for evil. Therefore, as well as other applications, we conclude that the wand has a tool of the same nature, which both itself and its user benefit from Godchr('39')s special privilege. In this article, we are going to prove the use of mice to prove that the mace is from the combat equipment that it has.

  Keywords: Moz, Ferdowsi, Shahnameh, Dragonfly, Cow
 • Mohammad Reza Salehi Mazandarani*, Bahman Saki Pages 273-301

  Hakīm Abuchr('39')l-Qāsim Ferdowsī `s Shahnameh (epic of the kings) is the most punctilious and artistic versified work of the world and Iran literature. Multiplicity of characters in this work and their acts and interactions indicate that its creator was fully aware of many personal and psychological points and ideas, and paid the necessary attention as soon as creating the characters .Rostam , the national hero of Iran, is the most effective character playing numerous  roles for Iran and is the   main Shahnameh`s paladin of denouement. This study was aimed at evaluating the emotional aspect of Rostam-e Pil tan (strong), because, in the tragedy of Rostam and Sohrab and the story of Siavash, he shows the most trivial emotions and, since Ferdowsī is worry about the destiny and psychological conditions of Shahnameh characters, giving the rearing of Siavash to Rostam and replacing his emotion toward Siavash, desires his spiritual and psychological consolation. This indicates the deep attention and cognition of the poet to psychological issues and human personality. The role of Rostam in the story of Siavash matches the theory of defense mechanism and coping with psychological pressure. Having no opportunity to be the mentor of his own son (Sohrab), Rostam wants to satisfy his personal and psychological lacks when he meets Siavash. He sees Sohrab in the mirror of Siavash and, with the defense mechanism, leads his unsatisfied motifs to a place where his psychological stresses are reduced, and his self-respect is preserved.

  Keywords: Ferdowsī, Rostam, Siavash, defense mechanisms, replacement
 • Maryam Majidi* Pages 303-330

  Myth is thinking and reactions of the first man in the face of natural disasters and therefore the people were ambiguity to understand the causes of these accidents then their reactions to those events, along with the fear. The fear caused that they assume a God for everything to resort to it due to safe from accidents. The formation of myths in human societies have been based on the principle so in the myths of different nations, similarities can be seen. Among the Nations legends mythology, Iran and India are most similarities due to cultural commonalities. This research is analysis the common elements with considering the assumption of common themes between the Ramayana epic and Shahnameh in two characters of Siavash and Rama. Unity of these two mythical stories are outbreaks of mythological similarities in the two main heroes, the battle between good and evil, loyalty to the covenant and the covenant, fire-proof judged for show guilty and the innocent, the bravery and courage force, Cum control of the heroes fate, love, hate, the intrigues and conspiracies stepmother-in-exile of Rama and Siavash and entrusting their education to another in teenage period, Semi-divine eternal immortality of the soul heroes that to discuss it in a descriptive- analysis study of the story of Siavash in Shahnameh and epic Ramayana of Valmiki paid artifact. Methods of this study are based on the findings of the library and descriptive-analysis. Research results show that many common features of these two stories are same and the myth of Rama and Siavash common is a strong reason beliefs rooted influence of Aryan on the formation of these two stories.

  Keywords: Myth, Stories of Iran, India, Shahnameh, Ramayana, Siavash, Rama, Comparative Literature of Iran
 • Pages 331-362

  Ferdowsichr('39')s Shahname is biography, history and vicissitudes of life the Iranian people and the rise of them; and it has very important and valuable dimentions. One of the important aspects, is quality of contraptions, and afterthoughts of Iranian and even non-Iranian kings, heroes and wise men, in dealing with the problems, dilemmas, crises and crucial issues; frome with, the role of Iran and Turan olds and greates remedies is undeniable, but is fundamental and decisive. In this paper, we have survey and compare dimensions and girths of these remedies of old and wise heroes and Ministers, and payed attentions to the role of ecosystems and nationality of these people in quality and quantity of their remedies. The result is that: the most important remedies in Shahname, has reflected in the battle, determination of kings destiny, protection of the Nation, contrivance of children and dependents; and in these cases, Piran of Veise, Zal and Goodarz, each, in diverse and more or less in different cituations, have made remedies to solve the problems of kings, heroes and people of his own country. Zal remedies limited to solve his family problems, especially Rostam and sometimes self-determination of  king destiny; Piran of Veise remedies in establishment and continuity of peace between Iran and Turan and prevent unwisely decisions of Afrasiab; and Goodarz’s remedies more limitted to the Battlefield.

  Keywords: Piran of Veise, Zal, Goodarz, Shahname, remedy