فهرست مطالب

اندیشه آماری - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1379)

نشریه اندیشه آماری
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1379)

  • 56 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1379/06/15
  • تعداد عناوین: 8
|