فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و هشتم شماره 7 (پیاپی 235، مهر 1399)
 • سال هفتاد و هشتم شماره 7 (پیاپی 235، مهر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سیما صدیقی، ملیحه مرادزاده، مهرداد آقایی، اشرف محمدخانی، محمدحسن جوکار * صفحات 407-415

  پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی  (Familial adenomatous polyposis) یکی از سندرم های سرطان کولون است که با بیش از 100 پولیپ کولورکتال در طول کولورکتوم تشخیص داده می شود. این بیماری هر دو جنس را به طور مساوی درگیر می کند و بروز آن 8300/1-14025/1 تولد تخمین زده شده است. بروز بیماری در افراد دارای پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی زودرس است. بیماری پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی طیف وسیعی از بیماری های خارج روده ای ازجمله پولیپ دیودنوم، پاپیلا، پولیپ های غدد معده و روده کوچک، تومور دسمویید، استیوما، زخم های پوستی (لیپوما، فیبروما و کیست های اپیدرموییدی)، ناهنجاری های دندانی، هایپرتروفی مادرزادی اپی تلیوم رنگدانه ای شبکیه، هپاتوبلاستوما و سرطان های غدد تیرویید، سیستم صفراوی، پانکراس و سرطان مغز را شامل می شود. پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی با بیش از 100 پولیپ در روده بزرگ مشخص می شود و این پولیپ ها غالبا در سمت چپ کولون و رکتوم دیده می شوند. این بیماری به وسیله جهش لایه زایا (Germline) در ژن پولیپوز آدنوماتوز کولی (Adenomatous polyposis coli, APC) ایجاد می شود که می تواند از نظر بالینی و ژنتیکی تشخیص داده شود. پس از تشخیص، بیماران بایستی پروکتوکولکتومی پیشگیرانه و یا (Ideal pouch-anal anastomosis, IPAA) انجام دهند. بیماران با سابقه خانوادگی که تشخیص داده نشده اند بایستی به مشاور ژنتیک رجوع کنند و در برنامه های مراقبت ژنتیکی و بالینی مناسب ثبت نام کنند. پیشرفت های اخیر در تکنولوژی اندوسکوپیک شامل اندوسکوپی با وضوح بالا، اندوسکوپی کپسول و اندوسکوپی دوبالونه، بررسی در سطح وسیع دستگاه گوارش را ممکن می سازد. باوجود اینکه شواهد محدود است اما مطالعات بیشتر درباره این تکنولوژی اندوسکوپیک جدید ممکن است استراتژی های مراقبت برای بیماران پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی را  تغییر دهد.

  کلیدواژگان: ژن پولیپوز آدنوماتوز کولی، پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی خفیف، پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی
 • اکبر درخشان، سمیه بازدار، شهرام بامداد * صفحات 416-420
  زمینه و هدف

  دید رنگی از اهمیت ویژه ای در انجام امور روزمره و فراگیری مهارت های خاص در حرفه های مختلف به ویژه در رشته پزشکی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه کنونی با هدف بررسی شیوع کوررنگی، انواع مختلف آن و همچنین میزان خودآگاهی افراد نسبت به بیماری خود بر روی 200 نفر از آقایان دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از خرداد تا شهریور 1395 انجام شد.

  روش بررسی

  تعداد 200 نفر از  آقایان دانشجوی پزشکی پسر دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تاریخ خرداد تا شهریور 1395 به روش نمونه گیری آسان وارد این مطالعه شدند. از دفترچه تست ایشی هارا (Ishihara test) جهت تست دید رنگی افراد استفاده شد و اطلاعات به دست آمده در پرسش نامه هایی که از پیش برای این مطالعه طراحی شده بود ثبت گردید. جهت مقایسه میانگین داده های کمی از Student’s t-test استفاده شد. جهت مقایسه داده های کیفی در گروه های مختلف از Chi-square test و در مواردی که حجم گروه های مقایسه کم بود از Fisher’s exact test استفاده گردید.

  یافته ها: 

  نتایج به دست آمده نشان داد که تعداد هشت نفر (4%) از افراد شرکت کننده در این مطالعه کوررنگ بودند که از این افراد نیز شش نفر(75%) به کوررنگی خود آگاهی داشتند و دو نفر از آنان (25%) از ابتلای به این اختلال آگاهی نداشتند. همچنین هفت نفر از افراد مبتلا به کوررنگی دچار کوررنگی سبز-قرمز، یک نفر از آنان مبتلا به کوررنگی کامل بودند.

  نتیجه گیری: 

  با مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه فعلی این نتیجه به دست آمد که کوررنگی در جمعیت مورد مطالعه (4%) شیوع کمتری نسبت به جمعیت عمومی (8%) دارد.

  کلیدواژگان: کوررنگی، نقص دید رنگی، دانشجویان پزشکی
 • علیرضا حبیبی، سید عطاالله سادات شاندیز *، علی صالح زاده، زینب مرادی شوئیلی صفحات 421-428
  زمینه و هدف

  سرطان ریه، بیماری با مرگ ومیر بالاست که درمان های دارویی مرسوم در کنترل آن موفقیت چندانی نداشته است. فعالیت شلاته کننده های آهن در تحقیقات مختلف، یک راهبرد درمانی جدید مورد توجه دانشمندان بوده است. هدف اصلی این تحقیق سنتز کمپلکس جدیدی از نانوذرات اکسید آهن عامل دار با تیوسمی کاربازون  (Fe3o4 thiosemicarbazone complex) و بررسی ویژگی ضد تکثیری آن علیه رده سلولی A549 سرطان ریه بود.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی از شهریور 1397 تا شهریور 1398 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام گرفت. ابتدا به روش واکنش متراکم سازی گروه های آمینی و آلدییدی، تیوسمی کاربازون (PTSC) سنتز شد. نانوذرات Fe3O4 به روش هم رسوبی در حضور گلوتامیک اسید سنتز شدند. کمپلکس Fe3O4@Glu از طریق گروهای عاملی در PTSC عامل دار شد. ویژگی های ریخت شناسی کمپلکس از طریق میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شد. بقاء سلولی در غلظت های 5/62، 125، 250، 500 وµg/ml  1000 به روش MTT بررسی شد. تغییرات سطح بیان ژن NDRG1 به روش qRT-PCR با استفاده از فرمول 2-ΔΔCt محاسبه شد.

  یافته ها: 

  تصاویر SEM، کروی بودن کمپلکس Fe3O4@Glu/PTSC را تایید نمود. اندازه نانوذرات یکنواخت و درحدود nm 23-52 بود. نتایج MTT، ویژگی ضد تکثیری این کمپلکس را در غلظت های مختلف تایید نمود  (µg/ml 6/135 (IC50=. ژن NDRG1 در سلول های تیمار شده، پس از 12 ساعت، 8/1 برابر افزایش بیان داشت. در حالی که پس از 24 ساعت انکوباسیون، این ژن کاهش بیان 67/0 نسبت به گروه کنترل از خود نشان داد. 

  نتیجه گیری:

   نتایج این تحقیق نشان داد که Fe3O4@Glu/PTSC با کاهش بیان NDRG1، اثرات ضد تکثیری مناسبی علیه سلول های سرطان ریه دارد.

  کلیدواژگان: سلول های A549، آپوپتوز، NDRG1
 • لیلا والی، رضا گودرزی، گلناز آذری، راحیل قربانی نیا * صفحات 429-433
  زمینه و هدف

  کاهش بستری مجدد به عنوان یک شاخص تعیین کننده عملکرد سیستم های مراقبتی و درمانی، نشان دهنده افزایش کیفیت خدمات در اولین مراقبت ارایه شده به بیمار است.

  روش بررسی

  این مطالعه کیفی از نوع فنومنولوژی (Phenomenology) در سه بیمارستان آموزشی شهر کرمان از فروردین تا شهریور سال 1396 انجام شد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری هدفمند از بین تمامی بیماران بستری در بخش های داخلی و پرستاران شاغل در بخش و پزشکان معالج، انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش کلایزی هفت مرحله ای (Sevan Level Colaizzi Metod) استفاده شد.

  یافته ها:

   تحلیل مصاحبه ها منجر به شناسایی سه کد اصلی شامل ویژگی های شخصی بیماران، نیروی انسانی و عوامل بالینی، بیمارستان و عوامل محیطی و 11 همچنین کد فرعی شد.

  نتیجه گیری:

   باید با ارایه راهکارهای کاربردی و اجرای آن از طریق سیستم بهداشت و درمان در کشور زمینه لازم را برای کاهش میزان بستری مجدد جامعه فراهم آورد.

  کلیدواژگان: خدمات سلامت، بیمارستان، بیمار، بستری مجدد، مطالعه کیفی
 • الهام حسین نژاد زرقانی، غزاله گرایلی*، مهبد اصفهانی، مصطفی فرزین صفحات 434-441
  زمینه و هدف

  تابش تمام بدن (Total body irradiation, TBI) تکنیکی است که عموما به عنوان بخشی از رژیم آمادگی بیمار برای پیوند مغز استخوان استفاده می شود. هدف از این مطالعه معرفی و پیاده سازی روشی مناسب برای TBI روی فانتوم شبه انسان در بیمارستان امام خمینی تهران می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه تجربی کنونی از مهر 1396 تا آبان 1397 با هدف پیاده سازی تکنیک  TBIدر انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران صورت گرفت. بدین منظور، مقادیر دوز عمقی و آهنگ دوز در شرایط TBI و در فانتوم همگن اندازه گیری شدند. از فیلم های گاف کرومیک EBT3 (EBT3 GafchromicTM film) برای اندازه گیری مقدار دوز جذبی در نواحی مختلف فانتوم استفاده شد. تابش دهی فانتوم شبه انسان در هندسه قدامی خلفی مقابل- موازی و با پرتوهای فوتونی  MV18 انجام شد. از بلاک های سروبند (Cerrobend blocks) برای حفاظت ریه ها استفاده شد. سپس با آنالیز فیلم های تابش دیده، یکنواختی توزیع دوز اندازه گیری شد.

  یافته ها:

   یکنواختی توزیع دوز در محدوده 01/1%- تا 82/11%+ قرار گرفت. تفاوت بین میزان دوز محاسبه شده و اندازه گیری شده در نقطه تجویز دوز برابر با 73/2%- بود. مقدار دوز دریافتی ریه در شش فرکشن با استفاده از بلاک ریوی برابر با 18/765 سانتی گری اندازه گیری شد.

  نتیجه گیری: 

  تکنیک پیاده شده در اکثر نقاط بدن به یکنواختی دوز در محدوده قابل قبول 10±% دست یافت. صحت دوز در محدوده قابل قبول واقع شد. مقدار دوز ریه با استفاده از شیلد ریوی تا حد مطلوب کاهش یافت. این تکنیک روشی ساده و مقرون به صرفه است که نیازی به تکنیک های دوزیمتری پیچیده ندارد. طبق نتایج به دست آمده، تکنیک معرفی شده دارای شرایط لازم برای پیاده سازی در بیمارستان امام خمینی می باشد.

  کلیدواژگان: یکنواختی دوز، فیلم دوزیمتری، تابش دهی تمام بدن
 • عارف سادات، خدیجه اوتادی*، زهرا فخاری، نورالدین نخستین انصاری، حسین باقری، ارسلان قربانپور صفحات 442-447
  زمینه و هدف

  مطالعات نشان داده اند که 75% از مردان و 35% از زنان بالای سن 10 سال دارای کوتاهی همسترینگ هستند. سوزن زدن خشک (Dry needling) یکی از روش هایی است که می تواند در زمان کمتری نسبت به سایر مداخلات باعث بهبود انعطاف پذیری همسترینگ شود. هدف تحقیق کنونی بررسی اثر سوزن زدن خشک بر انعطاف پذیری و شاخص های الکتروفیزیولوژیک در مردان سالم با کوتاهی همسترینگ بود.

  روش بررسی

  در این کارآزمایی بالینی دوسویه کور با گروه کنترل که از آذر تا بهمن 1397 در آزمایشگاه دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، 30 مرد سالم با کوتاهی همسترینگ به طور تصادفی به دو گروه سوزن خشک (15 نفر) و سوزن شم (Sham needle) (15 نفر) تقسیم شدند. در هر دو گروه سوزن خشک و سوزن شم، در سه نقطه از عضله همسترینگ و در هر نقطه به مدت یک دقیقه مداخله اعمال شد. معیارهای پیامد مورد بررسی شامل انعطاف پذیری براساس آزمون باز کردن غیرفعال زانو (Passive knee extension test) ، زمان تاخیر رفلکس اچ (H reflex latency) و تحریک پذیری موتور نورون  (Motor neuron excitability)بودند که در سه زمان پیش از مداخله، بلافاصله پس از مداخله و یک هفته پس از مداخله اندازه گیری شدند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد میانگین آزمون باز کردن غیرفعال زانو پس از مداخله بین دو گروه تفاوت معنادار نداشت (54/0=p). همچنین میانگین زمان تاخیر رفلکس اچ پس از مداخله بین دو گروه تفاوت معنادار نداشت (84/0=p) و میانگین تحریک پذیری موتور نورون نیز پس از مداخله بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (41/0=p).

  نتیجه گیری:
   

  یافته های این مطالعه نشان داد که سوزن زدن خشک اثری بر روی انعطاف پذیری همسترینگ و شاخص های الکتروفیزیولوژیک ثبت شده از عضله سولیوس افراد سالم دارای کوتاهی همسترینگ ندارد.

  کلیدواژگان: کوتاه شدگی، سوزن زدن خشک، رفلکس اچ
 • پدرام عطایی، مریم منوچهری، معصومه عابدینی، دائم روشنی، آرمن ملکیان طاقی، کامبیز افتخاری * صفحات 448-454
  زمینه و هدف

  مصرف بی رویه آنتی بیوتیک و عدم تجویز منطقی آن در درمان اسهال باعث افزایش مقاومت های آنتی بیوتیکی شده است. آشکار است که بیشتر موارد اسهال در کودکان نیازی به استفاده از آنتی بیوتیک ندارد. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیک در درمان اسهال حاد کودکان کمتر از پنج سال بستری در بخش کودکان بیمارستان بعثت شهر سنندج بود.

  روش بررسی

  پرونده تمام کودکان زیر پنج سال مبتلا به اسهال حاد موجود در بایگانی بیمارستان بعثت شهر سنندج در طی یک سال، از تاریخ اردیبهشت 1395 تا اردیبهشت 1396 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک از جمله سن، جنسیت، نوع اسهال، نوع تغذیه، نوع آنتی بیوتیک مصرفی و نتایج نمونه های مدفوع و خون، جمع آوری و در پرسشنامه ثبت شدند. نتایج توسط نرم افزار SPSS software, version 23 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   در کل 1029 پرونده بررسی شد. 60% پسر بودند. فقط 49/31% کودکانی که آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند، تجویز بجا و منطقی آنتی بیوتیک داشتند. بیشترین آنتی بیوتیک استفاده شده در بیماران بستری، سفتریاکسون (5/94%) و پیش از بستری، سفیکسیم (5/39%) بود. براساس نتایج حاصل از این مطالعه، دیده شد که 13/66% کودکان زیر پنج سال مبتلا به اسهال حاد، درمان مناسب برای اسهال را داشته اند. 51/68% بیماران مصرف نابجای آنتی بیوتیک داشتند.

  نتیجه گیری:

   در بیشتر موارد اسهال حاد کودکان، شواهدی از عفونت باکتریایی یا انگلی یافت نشد. ولی درصد بالایی از بیماران آنتی بیوتیک را بدون وجود شواهد آزمایشگاهی (آزمایش مدفوع) دریافت نمودند.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، کودک، اسهال، تجویز نامناسب
 • زهرا شهرکی، طیبه شهرکی*، مهین بدخش، خدیجه سراوانی، قاسم شهرکی، عبدالغنی عبدالهی محمد صفحات 455-460
  زمینه و هدف

  زایمان پدیده ای طبیعی و بدون نیاز به مداخله است و تنها در موارد به خطر افتادن جان مادر یا جنین، انجام عمل سزارین اندکاسیون دارد، با توجه به افزایش میزان سزارین و عوارض زیاد پس از عمل، دوره نقاهت طولانی و هزینه بالای زایمان از طریق جراحی و سایر عوارض به نظر می رسد آگاهی و مهارت در دوران بارداری باعث آمادگی مادر باردار برای زایمان طبیعی و ارتقای سلامت وی می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کلاس های آمادگی زایمان در انتخاب روش زایمان می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه کنونی یک مطالعه مداخله ای با دو گروه آزمایش و کنترل است که از خرداد تا آبان 1396 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 70 نفر از زنان باردار که به مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل مراجعه کردند، می باشد. از این تعداد 35 نفر به عنوان گروه آزمایش و 35 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. برای گروه آزمایش هشت جلسه آموزشی شامل آمادگی و مشاوره و آموزش برای زایمان طبیعی اجرا گردید.

  یافته ها:

   براساس اطلاعات به دست آمده ملاحظه گردید که از بین شرکت کنندگان در کلاس های آموزشی پنج نفر (3/14%) زایمان به روش سزارین داشته 30 نفر (7/85%) به روش طبیعی زایمان کردند، درحالی که 18 نفر (4/51%) افراد گروه شاهد به روش طبیعی و 17 نفر (6/48%) به روش سزارین زایمان کردند. تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه کنترل و مداخله در نوع زایمان وجود داشت به طوری که 7/85% گروه مداخله زایمان طبیعی داشتند (002/0=p).

  نتیجه گیری:

   نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت در کلاس های آمادگی برای زایمان برنوع انتخاب زایمان از سوی مادران باردار تاثیر داشته است.

  کلیدواژگان: زایمان، آموزش پیش از زایمان، بارداری
 • سارا میرزاییان، سیده اعظم پورحسینی*، مونا جعفری صفحات 461-465
  زمینه و هدف

  احتباس جفتی یکی از علل خونریزی های پس از زایمان است که عوامل خطرآن سابقه خروج دستی جفت، کورتاژهای خشن و تکراری، اختلالات آناتومیک رحمی، جفت پرویا و آکرتا و سابقه سزارین است. در این مقاله به معرفی بیمار مبتلا به احتباس جفت و سپتوم رحمی پرداخته شد.

  معرفی بیمار:

   خانم 36 ساله مولتی پار 11 با سابقه چهار زایمان طبیعی در 29 هفتگی زایمان کرد. به علت عدم خروج جفت منتقل اتاق عمل گردید. به دلیل عدم موفقیت خروج دستی جفت، سونوگرافی انجام شد که ناحیه هتروژن 80 میلی متری در ناحیه فوندال با گسترش به کورن چپ بدون شواهد آکرتا وجود داشت. در هیستروتومی جفت پشت سپتوم ضخیم رحمی بود که خارج شد. پس از پنج روز به علت ادامه درد شکم لاپاراتومی انجام و به علت نکروز انسزیون رحمی و پریتونیت، هیسترکتومی شد.

  نتیجه گیری:

   درمان احتباس جفت شامل خروج دستی جفت و یا روش های جراحی است، اما با عوارضی مانند خونریزی، عفونت های نفاسی و بستری طولانی در بیمارستان همراه است.

  کلیدواژگان: احتباس جفت، سپتوم رحمی، زایمان
 • محمدرضا چشم یزدان، موسی بامیر*، رضا دهنویه، علی مسعود، امیرحسین ستایش، علی کارآموزیان صفحات 466-472
  زمینه و هدف

  تحقق اهداف نقشه جامع سلامت ایران، نیازمند بررسی حوزه های اولویت دار افق 1404، در تقابل با کشورهای خاورمیانه می باشد. هدف پژوهش حاضر نیز در همین راستا می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه کنونی، از نوع علم سنجی و منبع گردآوری داده ها، پایگاه سایمگو است. جامعه آماری پژوهش، رشته های اولویت دار نقشه جامع در مقایسه با کشورهای منطقه می باشد. بازه های زمانی بررسی، سال های 1389 تا 1396 می باشد.

  یافته ها: 

  در سه دسته زیرساخت، بقا و کمال، بالاترین میزان رشد تغییرات، از بعد رتبه مدارک، در دسته زیرساخت پزشک خانواده با 314% و در دسته بقا، پرستاری با 931% رشد مربوط به ایران، اما در دسته کمال، نانوتکنولوژی با 269% رشد مربوط به عربستان؛ از بعد رتبه استناد، در دسته زیرساخت، مدیریت اطلاعات سلامت با 190% و در دسته بقا، نانو با 247% رشد مربوط به عربستان، اما در دسته کمال، پرستاری با 166% رشد مربوط به مصر می باشد.

  نتیجه گیری: 

  کشور ایران در اکثریت حوزه ها از بعد استناد و مدارک توانسته رتبه اول منطقه را در 1396 کسب کند. کشورهای ایران و عربستان در اکثریت حوزه ها، میزان صعودی، اسراییل و ترکیه میزان نزولی نسبت تغییرات را داشته اند.

  کلیدواژگان: سلامت، ایران، تولیدات
 • علی محمد مصدق راد* صفحات 473-474

  سردبیر محترمتامین، حفظ و ارتقای سلامتی مردم، پاسخ گویی به انتظارات آن ها و حمایت مالی از ایشان در مقابل هزینه های سلامت، سه هدف اصلی نظام سلامت می باشند. دسترسی، کارایی، کیفیت، عدالت و تاب آوری به عنوان اهداف واسطه ای نظام سلامت، پیش نیاز دستیابی به این اهداف اصلی هستند. حاکمیت و رهبری، تامین مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات، اطلاعات و ارایه خدمات سلامت الزامات دستیابی به این اهداف هستند.1 سه نوع اصلاحات در نظام سلامت کشورهای توسعه یافته جهان در 70 سال گذشته به وقوع پیوسته است. دور اول اصلاحات (1950 تا 1980 میلادی) پس از پایان جنگ جهانی دوم، بیشتر بر دستیابی به عدالت متمرکز بود. در نتیجه، اقداماتی برای تقویت پوشش همگانی سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت اجرا شد. بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی بسیار زیادی ساخته شد. بیمه های سلامت فعال تر شدند و پرداخت به ارایه کنندگان خدمات سلامت از نوع کارانه شد تا آن ها انگیزه بیشتری برای ارایه خدمات سلامت بیشتر داشته باشند. ولیکن، با توجه به نارسایی های بازار سلامت، این اقدامات منجر به ایجاد تقاضای القایی، ارایه و مصرف خدمات غیرضروری و در نهایت، افزایش بسیار زیاد هزینه های نظام سلامت شد.در نتیجه، دور دوم اصلاحات نظام سلامت (1981 تا 2000 میلادی) بر افزایش کارایی نظام سلامت متمرکز شد و اقداماتی برای کاهش هزینه های سلامت اجرا شد. بازار سلامت به دو بخش خریدار و ارایه کننده خدمات سلامت تقسیم شد. دولت ها و سازمان های بیمه سلامت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش خصوصی تمایل پیدا کردند. بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی ناکارآمد بسته یا ادغام شدند. بیمه ها از روش های ثابت پرداخت نظیر سرانه و گروه های تشخیصی وابسته برای پرداخت به ارایه کنندگان خدمات سلامت استفاده کردند. افزایش کارایی نظام سلامت عوارض ناخواسته ای نظیر جیره بندی خدمات سلامت، ایجاد صف انتظار، کاهش کیفیت خدمات و افزایش خطاهای پزشکی را به دنبال داشت. دور سوم اصلاحات (از سال 2001 میلادی به بعد) بر کیفیت و ارزش خدمات سلامت تاکید داشت. در این دوره، یکپارچه سازی خدمات بهداشتی و خدمات درمانی برای کاهش دوباره کاری ها و اتلاف منابع، ارایه خدمات با ارزش و اطمینان از تدوام خدمات سلامت مورد توجه سیاستگذاران سلامت قرار گرفت و اقداماتی برای تقویت رقابت بین ارایه کنندگان خدمات سلامت، افزایش کیفیت خدمات سلامت و تقویت نقش بیماران در انتخاب سازمان ها و ارایه کنندگان خدمات سلامت اجرا شد.درحالی که اصلاحات دور اول بیشتر بر ساختارهای نظام سلامت متمرکز بود، اصلاحات دور دوم بیشتر بر روی فرآیندها و اصلاحات دور سوم بر نتایج تاکید داشتند. این توالی اصلاحات با چند دهه تاخیر در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است.نظام سلامت ایران در سه دهه گذشته شاهد اصلاحاتی برای توسعه پوشش خدمات سلامت، افزایش دسترسی به خدمات سلامت، تامین نیروی انسانی بخش سلامت، بهبود نظام ارجاع و کاهش پرداخت از جیب مردم بوده است. در حال حاضر با توجه به رکود اقتصادی و کمبود منابع مالی، توجه سیاستگذاران نظام سلامت کشور به کارایی و مدیریت هزینه جلب شده که در صورت عدم مدیریت صحیح عواقب منفی زیادی به دنبال خواهد داشت. نظام سلامت ایران می تواند با هزینه کمتر، از تجارب کشورهای توسعه یافته استفاده کند. سیاستگذاران سلامت باید به جای بکارگیری اصلاحات عمودی پراکنده که منجر به نتایج مثبت محدود کوتاه مدت و اتلاف منابع نظام سلامت می شود، با بکارگیری اصلاحات افقی در قالب یک برنامه راهبردی پنج ساله، به تقویت الزامات نظام سلامت شامل حاکمیت و رهبری، تامین مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات، اطلاعات و ارایه خدمات سلامت بپردازند.

|
 • Sima Sedighi, Maliheh Moradzadeh, Mehrdad Aghaei, Ashraf Mohamadkhani, MohammadHassan Jokar Pages 407-415

  Familial adenomatous polyposis is characterized by over 100 colorectal adenomas in the colorectum. The disease equally affects both sexes, with an incidence estimated at 1.14025-1.8300. The disease is premature in people with familial adenomatous polyposis. Patients suffering from familial adenomatous polyposis have a range of extra-intestinal diseases such as papillae, gastric, small intestine, and duodenal polyps; cutaneous wounds (lipomas, fibromas, and epidermoid cysts); desmoid tumors; osteomas; nephroderma retinal pigment epithelium, including hepatoblastoma and thyroid cancers; and pancreas, biliary system, and brain cancer. Familial adenomatous polyposis is characterized by >100 polyps in the colon that are often observed on the left side of the colon and rectum. A germline mutation in the adenomatous polyposis coli gene that can be clinically and genetically diagnosed is responsible for this disease. Several methods are available for testing the adenomatous polyposis gene. Whole-gene sequencing of all adenomatous polyposis coli exons and exon-intron boundaries with maximum sensitivity for determining adenomatous polyposis coli mutations is not affordable. Another method, the protein shortening assay, correctly identifies 80% of the mutations in families who show familial adenomatous polyposis and is less expensive than complete gene sequencing. The application of a COX-2 inhibitor for chemical prevention is limited in patients showing familial adenomatous polyposis because of cardiovascular toxicity. Aspirin does not negatively impact cardiovascular diseases and is even used as primary pharmacotherapy in patients who demonstrate cardiovascular risk factors.   After 55.7 months of the diagnosis in hereditary CRC carriers, the incidence of cancer can be decreased by a dose of 600 mg/day aspirin for 25 months. After diagnosis, patients should undergo prophylactic proctocolectomy or ileoanal pouch. Undiagnosed patients having a family history of FAP must be referred to a genetic counselor and enrolled in optimal genetic and clinical surveillance programs. Recent advancements in endoscopic technology, e.g. high-resolution endoscopy, double-balloon endoscopy, and capsule endoscopy have enabled the comprehensive study of the gastrointestinal tract. Despite the limited evidence, more studies on these novel endoscopic technologies may modify the surveillance strategies for FAP patients.

  Keywords: adenomatous polyposis coli gene, attenuated familial adenomatous polyposis, familial adenomatous polyposis
 • Akbar Derakhshan, Somaye Bazdar, Shahram Bamdad* Pages 416-420
  Background

  Color vision has an important role in daily activities and also learning special talents in different jobs, especially in the field of medicine. However, they are many people all over the world that has no insight into their color blindness and choose the study fields that are completely dependent on vision. Due to the importance of color vision in the field of medicine, we conducted this study to evaluate the prevalence of color blindness in Mashhad medical school, Mashhad, Iran.

  Methods

  A total number of 200 male medical students from June to September 2016 were enrolled in this study by a simple sampling method. Ishihara test was applied for the evaluation of color vision. Required data were written down in questionnaire sheets, which were designed for this study. A T-test was used to compare the mean value of quantitative data. Chi-square test and Fisher exact test were used to compare the qualitative data in different groups.

  Results

  The results of the current study showed that among 200 participants who were evaluated in this study, 8 of them (4%) suffered from color blindness. Among these 8 color blinded cases, 6 of them (75%) had the insight into their disease while 2 of them (25%) had no insight into their condition. Moreover, the results of evaluating the type of color blindness showed that 7 of them had green-red color blindness, while 1 of them had complete color blindness.

  Conclusion

  Comparing results of the current study with previous ones, we concluded that color blindness has a lower prevalence in our study population (4%), in comparison with the general population (8%). Moreover, obtained results about patients’ insight into their disease showed that a considerable percentage of cases (25%) had no insight to their disease, which indicates the importance of conducting color blindness screening test for medical students due to the importance of color vision in the field of medicine.

  Keywords: color blindness, color vision defects, medical students
 • Alireza Habibi, Seyed Ataollah Sadat Shandiz*, Ali Salehzadeh*, Zeinab Moradi Shoeili Pages 421-428
  Background

  Lung cancer is a disease with high mortality rate that conventional drug treatments have not been successful in controlling it. The activity of iron chelators in various studies has been considered by scientists as a new treatment strategy. The primary objective of this study was to synthesize a novel Fe3O4 thiosemicarbazone complex and investigate its anti-proliferative activity against A549 cells of lung cancer.

  Methods

  This experimental study was carried out in Islamic Azad University of Rasht Branch, from September of 2018 to September 2019. First thiosemicarbazone (PTSC) was synthesized by the method of the condensation reaction of amine and aldehyde groups. Also, the Fe3O4 nanoparticulates were synthesized using the co-precipitation method in the presence of glutamic acid. Then, Fe3O4@Glu complex functionalized with bio-reactive PTSC moiety. Besides, morphological characteristics of Fe3O4@Glu/PTSC complex were determined by scanning electron microscope (SEM) images. The cell viability was detected in 62.5, 125, 250, 500, and 1000 µg/ml for treated cells with Fe3O4@Glu/PTSC complex via MTT assay. Changes of NDRG1 gene expression the level in treated cells were investigated via qRT-PCR analysis. Therefore, total RNA was extracted after culturing the cells and cDNA of NDRG1 and GAPDH genes as the study and control gene was obtained, respectively. Ultimately, the level of NDRG1 gene expression was compared with level of GAPDH mRNA expression via the 2– ΔΔCt method.

  Results

  SEM images confirmed the sphericality of the Fe3O4 @ Glu / PTSC complex. The size of the nanoparticles was uniform and about 52-23 nm. The cell survival assay (MTT) results revealed the anti-proliferative properties of this complex in a dose-dependent manner (IC50=135.6 µM/ml). In treated cells, the gene expression of NDRG1 was 1.8-fold higher after 12 h. However, after 24 hours of incubation, this gene was showed a 0.67-fold decrease in expression compared to the control group.

  Conclusion

  The results of the present study suggest that Fe3O4@Glu/PTSC nanoparticulates by a decrease of NDRG1 expression, exhibit effective anti-cancer activity against lung cancer cells.

  Keywords: A549 cells, apoptosis, NDRG1
 • Leila Vali, Reza Godarzi, Golnaz Azari, Rahil Ghorbani Nia* Pages 429-433
  Background

  Currently many hospitals around the country face increasing demands of their patients and readmission.The rate of readmission is a useful indicator for determining the performance of healthcare system and it shows the quality of services in the medical institutions. Readmissions have high economic, social and financial impact and studying the related factors seems to be high priority for healthcare systems.

  Methods

  This qualitative study performed by phenomenological method in three educational hospitals in Kerman from April to September of 2017. Data collection was performed through semi-structured interviews using targeted sampling among all patients who were hospitalized at internal medicine wards, nurses who were working in those wards, and in charge physicians. In total twenty patients, fifteen nurses, and five physicians were selected for interviews. The including criteria were for patients, the history of hospitalization at least once, during one month after the initial hospitalization, and for service providers, familiarity with the subject, work experience in the relevant department of at least three years for nurses and five years for physicians. A seven-step clustering method was used to analyze the data.

  Results

  The analysis of the interviews led to the identification of three main themes and 11 sub-themes. The main themes included patientschr('39') characteristics, manpower and clinical factors, hospital, and environmental factors. Some of the sub-codes included economic and living conditions, marriage status, insurance coverage, patientschr('39') beliefs and expectations, the presence or absence of underlying disease, education, lifestyle habits, dietary beliefs of hospitalized patients, lack of trust in medical staff, communication and cultural barriers, ignorance of service providers in treatment, lack of facilities, lack of motivation in medical staff, stressors and finally lack of hospital equipment.

  Conclusion

  By providing practical solutions and implementing them through the healthcare system of our country, the necessary baseline must be designed to reduce the rate of re-hospitalization in our communities.

  Keywords: health services, hospital, patient, patient readmission, qualitative research
 • Elham Hoseinnezhad Zarghani, Ghazale Geraily *, Mahbod Esfahani, Mostafa Farzin Pages 434-441
  Background

  Total body irradiation (TBI) is a technique that is commonly used as a part of the patient conditioning regimen before the bone marrow transplant (BMT). The purpose of this study is to introduce and implement a reasonable TBI technique on the human-like phantom in Imam Khomeini Hospital in Tehran.

  Methods

  The present experimental study was conducted from October 2016 to November 2017 to implement the TBI technique at the Cancer Institute of Imam Khomeini Hospital in Tehran. For this purpose, percentage depth dose, and dose rate were measured in TBI condition (i.e. SSD=310 cm, field size=40×40 cm2, gantry angle=90°, and collimator angle 45°) in homogeneous phantom. Gafchromic EBT3 films were used to measure the absorbed dose in different areas of the human like phantom at the levels of head, neck, thyroid, lung, umbilicus, pelvic, thigh, knee and leg. Phantom irradiation was performed in parallel opposed anterior-posterior geometry using an 18MV photon beam produced by Varian 2100C/D. Cerrobend blocks were used for lung protection. After analyzing the exposed films with Image J software, the dose uniformity was calculated.

  Results

  Dose distribution uniformity was acquired in the order of -1.01% to +11.82% relative to the prescribed dose at the umbilicus. The difference between the calculated and measured dose at the umbilicus level was -2.73%. The radiation absorbed dose to the lung with blocks was 127.53cGy in one fraction which resulted in 756.18cGy in six fractions.

  Conclusion

  The implemented technique, obtained the acceptable ±10% dose uniformity in most of the body regions. The dosing accuracy was within the acceptable range. The lungs¢ dose was reduced to the desired level using lung shields. This technique is a simple and cost-effective method that does not require complicated dosimetric techniques. Regarding the obtained results, the proposed technique has the necessary conditions for implementation in Imam Khomeini hospital in Tehran.

  Keywords: dose uniformity, film dosimetry, whole-body irradiation
 • Aref Sadat, Khadijeh Otadi*, Zahra Fakhari, Noureddin Nakhostin Ansari, Hossein Bagheri, Arsalan Ghorbanpour Pages 442-447
  Background

  Studies have shown that 75% of men and 35% of women over the age of 10 have hamstring tightness. Hamstring tightness is one of the major causes of hamstring injury and loss of function. Dry needling which is a common intervention used by physiotherapists for the treatment of common various conditions can improve hamstring flexibility in less time than other interventions. So, the present study aimed to investigate the effect of dry needling on flexibility and electrophysiological indices in healthy men with hamstring tightness.

  Methods

  In this two-way blind clinical trial with a control group, which was performed from November 2018 to February 2019 in the laboratory of the Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences, 30 healthy men with hamstring tightness were randomly divided into two groups of dry needling (n=15) and sham needle (n=15). In both groups, dry needling and sham needle, three points of hamstring muscle were needled, each point for one minute during a single session. Outcome measures included flexibility based on passive knee extension test, H-reflex latency, and motor neuron excitability, which were measured three times: before the intervention, immediately after the intervention, and one week after the intervention.

  Results

  The results revealed that the mean of passive knee extension test (P=0.54), the mean delay time of H-reflex (P=0.84) and the mean of excitability of the motor neuron (P=0.41) didn’t have significant different between two groups after intervention.

  Conclusion

  The findings of this study showed that dry needling had no effect on hamstring flexibility and electrophysiological indices recorded in the soleus muscle of healthy individuals with hamstring tightness.

  Keywords: contracture, dry needling, H-reflex
 • Pedram Ataee, Maryam Manouchehri, Masoumeh Abedini, Daem Roshani, Arman Malekiantaghi, Kambiz Eftekhari* Pages 448-454
  Background

  Excessive and irrational use of antibiotics in the treatment of acute diarrhea has caused increased resistance to these medications. It is well defined that most cases of diarrhea in children do not require the use of antibiotics. This study was aimed to determine the status of antibiotic administration for treatment of acute diarrhea in children younger than five years. All who admitted at the pediatric ward of Besat Hospital in Sanandaj.

  Methods

  First, the study was approved by the ethics committee of Kurdistan University of Medical Sciences. The archived files of all children under 5 years with a positive history acute diarrhea who were admitted in Besat Hospital of Sanandaj during the period of 1 years, from May 2016 to May 2016 were reviewed. Demographic information such as age, gender, type of diarrhea, type of nutrition, type of the prescribed antibiotic, results of the stool and blood samples were collected and recorded in the questionnaire.In Stool samples the contained a large number of WBCs and RBCs along with high fever, Shigellosis were considered. The results were analyzed by SPSS software, version 23 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

  Results

  A total of 1,029 cases were reviewed. 60% were boys. The highest incidence of diarrhea (75.5%) was observed at 12-24 months and the lowest rate of diarrhea was under 6 months (11.5%). The frequency of diarrhea was lower in winter than in other seasons. Only 31.49% of children received proper and rational treatment with antibiotics. The most commonly used antibiotics in hospitalized patients were ceftriaxone (94.5%) and before hospitalization was cefixime (39.5%). Based on the results of this study, it was found that 66.13% of children younger than 5 years with acute diarrhea had appropriate treatment. 31.94% of patients had inappropriate antibiotic therapy.

  Conclusion

  In most cases of acute diarrhea in children, no evidence of bacterial or parasitic infection was found. However, a high percentage of patients received antibiotics without laboratory evidence (stool testing).

  Keywords: antibiotics, child, diarrhea, inappropriate prescribing
 • Zahra Shahraki, Tayebeh Shahraki*, Mahin Badakhsh, Khadijeh Saravani, Ghasem Shahraki, Abdolghani Abdollahi Mohammad Pages 455-460
  Background

  Childbirth is a natural phenomenon without the medical intervention but someone a cesarean section is necessary when a vaginal delivery might put mother and baby at risk. Given the increased rate of cesarean section and post-operative complications, prolonged recovery, high cost of labor through surgery, Childbirth education classes can prepare parents for normal or complicated labor and delivery. This study aimed to investigate the effect of delivery preparation classes on choosing a delivery method.

  Methods

  This study compared the experimental and control groups of pregnant women who were referred to Zabol health centers and it was performed from May 2017 to November 2017. The statistical population included 70 pregnant women of which 35 cases were selected as the experimental group and 35 cases as the control group. For the experimental group, 8 sessions of counseling and training for natural childbirth were held. Data in two stages were collected. Up until the end of pregnancy, both groups were followed and the method of delivery was evaluated. Data was analyzed by using descriptive statistics and Chi-square test in SPSS software, version 23 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

  Results

  Based on the obtained data, it was observed that out of the participants in the training classes, 5 cases (14.3%) had cesarean section and  and 30 cases (85.7%) had a normal delivery. 18 cases (51.4%) of the control group had the natural method and 17 cases (48.6%) were delivered by cesarean section. It was observed that there was a significant difference between the control and intervention groups in the type of delivery method, therefore, 85.7% of the intervention groups had a normal delivery (P=0.002).

  Conclusion

  The results of this study showed that participation in childbirth preparation classes were influenced for the choice of delivery.

  Keywords: delivery, prenatal education, pregnancy
 • Sara Mirzaeian, Seyedeh Azam Pourhoseini*, Mona Jafari Pages 461-465
  Background

  Approximately 3% to 5% of obstetric patients will experience postpartum hemorrhage (PPH). Even though the most common reason for postpartum hemorrhage, as the main cause of maternal death, is uterine atony; other complications such as laceration, hematoma, inversion, rupture; retained tissue or invasive placenta; and coagulopathy may result in PPH. The main cause of retained placenta can be traced to the history of manual placenta removal, violent and numerous curettages, uterus anatomical abnormalities, placenta accreta or placenta previa, and history of cesarean section. Here, we have presented a case of retained placenta and uterus septum.

  Case Presentation

  The patient, a 36 years old female, multigravid 11 live 3 ,death 1 and abortion 6, with a history of four normal vaginal deliveries, and history of preterm premature rupture of membrane since the 16th week of pregnancy, was admitted to Imam Reza hospital, Mashhad University of Medical Sciences due to labor pain in 29th week of pregnancy. After a vaginal delivery, she was transferred to the operating room due to a retained placenta. During the initial diagnosis, the patient’s cervix was dilated and manual placental removal was not possible. The ultrasound results showed an 80mm heterogeneous tissue in the fundus, extending to the left cornu. There was no sign of accreta. During hysterotomy, the retained placenta was removed from underneath a thick layer of Uterine Septum, using sponge forceps. Five days later, the patient returned with severe pelvic pain and signs of peritonitis. Laparotomy and hysterectomy were performed on account of uterine incision necrosis.

  Conclusion

  The most crucial step in the treatment of retained placenta lies in the early detection of its cause. The treatment includes manual or Surgical removed of placenta which can result in bleeding, infection, and a lengthy recovery.

  Keywords: retained placenta, uterus septum, delivery
 • Mohammadreza Cheshmyazdan, Mousa Bamir*, Reza Dehnavieh, Ali Masoud, AmirHossein Setayesh, Ali Karamoozian Pages 466-472
  Background

  Studying and evolution of medical sciences is so important to draw up the future path with a view to per capita of science production. The purpose of this study was to clarify the status and position of Iran in science production and compare it with four competitor countries of the region for 2025.

  Methods

  This research is conducted using the scientometric method our ranked citations and ranked document data collection source is the SCImago database. The statistical population is the priority fields of Iran health program, which has 25 field names In three categories: infrastructure, survival, perfection, compared with the four competitor countries in the Middle East. The evaluated time period is examined are from 2010 to 2017. Data analysis is performed using Excel software.

  Results

  In three groups of infrastructure, survival, and perfection, the results are as below respectively. The highest rate of progress in terms of the ranked document in the groups of infrastructure, family physician area with 314% growth belongs to Iran, in the groups of survival, Nanosciences with 269% growth belongs to Saudi Arabia and in the groups of perfection, nursing with 193% growth belong to Iran again. But in terms of ranked citations, in the groups of infrastructure, health information management with 193% growth belongs to Saudi Arabia and in the groups of survival, Nano sciences with 247% growth belongs to Saudi Arabia and in the groups of perfection, nursing with 166% growth belongs to Egypt.

  Conclusion

  In terms of ranked citations and ranked document, Iran has achieved the first rank of the region in the majority of subject areas in 2017. Iran and Saudi Arabia in the majority of thematic areas have had an ascending rate and Israel and Turkey have had a descending rate in the ratio of variation in two periods. Iran has also the highest rank in three thematic areas in terms of citations per document comparing to the competitors.

  Keywords: health, Iran, production
 • Ali Mohammad Mosadeghrad* Pages 473-474