فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی
سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سهراب رسولی*، محمد صدقیان، فرشاد مظاهری چورس، حامد رضایی صفحات 1-10

  در بررسی حاضر از روستا های اطراف شهرستان مراغه 140 راس اسب بازرسی شد. که از این تعداد 10 راس (14/7٪) آلوده به انگل های خارجی بودند. سن اسب های مورد بررسی از یک سال تا 12 سال متغیر بود. که در این بررسی انجام گرفته عارضه پوستی و نشانه ای از بیماری خاصی مشاهده نگردید. از این تعداد، کل اسب های نر 99 راس و ماده 41 راس بودند. که 7 راس از نرها و 3 راس از ماده ها آلوده بودند. (بترتیب 07/7٪ و 31/7٪ برای نرها و ماده ها). بیشترین آلودگی در اسب های 8 سال به بالا و کمترین آلودگی در سن 2 سال به پایین مشاهده گردید بر اساس یافته های آزمون آماری مربع کای رابطه معنی داری بین فراوانی آلودگی به کنه ها بر حسب سن و جنس دام وجود ندارد(05/0<p) ولی اختلاف معنی دار آماری بین میزان آلودگی و ناحیه اقامت اسب مشاهده شد (05/0 <p).

  کلیدواژگان: انگل های خارجی، اسب، کنه سخت
 • علی نوبخت* صفحات 11-23

  این آزمایش جهت مطالعه اثر استفاده جیره ای از اوره با سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، برخی از صفات تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل 2× 3 شامل دو سطح انرژی قابل متابولیسم (2800 و 2900 کیلوکالری بر کیلوگرم) و سه سطح اوره (صفر، 25/0 و 5/0 درصد) و در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 288 قطعه مرغ تخم گذار سویه های- لاین W36 از سن 35 تا 46 هفتگی در 6 تیمار آزمایشی و 4 تکرار (12 قطعه مرغ در هر تکرار) انجام گردید. در استفاده از جیره با 2900 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم، درصد تولید و توده ای تخم مرغ های تولیدی، ضریب تبدیل غذایی ، وزن پوسته، وزن زرده، وزن سفیده و واحد هاو نسبت به جیره با 2800 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم بهبود یافت. مرغ ها بهترین عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ را با استفاده از 25/0 درصد اوره در جیره داشتند. در اثرات متقابل سطوح انرژی و اوره در جیره، بهترین عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ با استفاده از جیره های حاوی 2900 کیلوکالری انرژی و 25/0 درصد اوره مشاهده شد. استفاده از سطوح مختلف انرژی و اوره اثرات معنی داری بر فراسنجه های خونی مرغ ها نداشت، لیکن در اثرات متقابل سطوح انرژی و اوره در جیره، کمترین سطح کلسترول در جیره حاوی 2900 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی و بدون استفاده از اوره و کمترین سطح آلبومین خون با استفاده از جیره با 2900 کیلوکالری انرژی و 25/0 درصد اوره مشاهده شد. به طورکلی در مرغ های تخم گذار در سن 35 تا 46 هفتگی، استفاده از جیره با 2900 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم و 25/0 درصد اوره، موجب بهبود عملکرد، برخی صفات کیفی تخم مرغ و کاهش هزینه تولید می گردد.

  کلیدواژگان: انرژی قابل متابولیسم، اوره، عملکرد، کیفیت تخم مرغ، مرغ های تخم گذار
 • امین خدادادی*، کاظم عبدی، پیام عرب زاده، ایرج موبدی صفحات 25-35

  در این بررسی که از پاییز سال 1391 تا پاییز سال 1392 به طول انجامید تعداد 159 عدد ماهی از زیر راسته گوبی ایده یا گاو ماهیان (Gobioidei) از نواحی مختلف جغرافیایی دریای خزر به صورت تصادفی نمونه برداری گردید. از تعداد 159 عدد ماهی صید شده 14 عدد گاو ماهی بوسی (Neogobius bathybius Kessler,1877) و 19 عدد گاو ماهی خزری (Eichwald,1831  Neogobius caspius) و 42 عدد گاو ماهی شنی (Neogobius fluviatilis Pallas,1814) و 33 عدد گاو ماهی دم گرد (Neogobius melanostomus Pallas,1814) و 9 عدد گاو ماهی کورا (Neogobius cyrius Kessler,1874) و 52 عدد گاو ماهی بچه قورباغه ای (Benthophilus leobergi Berg,1949) بود. نمونه ها پس از صید در محلول فرمالین بافر 10 % قرار گفته و به آزمایشگاه دامپزشکی بخش خصوصی منتقل گردید. در آزمایشگاه نمونه ها پس از توزین و بیومتری مورد ارزیابی انگلی قرار گرفتند. نتایج این بررسی گویای شیوع 100 % نماتود Corynosoma caspicum در دستگاه گوارش گاو ماهیان مورد مطالعه بود . نماتود گونه کورینوزوما کاسپیکوم Corynosoma caspicum برای  اولین بار از گاو ماهیان حاشیه جنوبی دریای خزر (سواحل ایران) شناسایی و گزارش گردید. همچنین تمام گونه های گاو ماهی مورد مطالعه آلوده به  اکانتوسفال Dichelyne minutus بودند که نشان شیوع بالای این انگل ها در میان گونه های مختلف گاو ماهی می باشد. از سایر انگل های یافت شده در این بررسی نماتود Cucullanus sphaerocephalus و مونوژن Gyrodoctylus sp. بود .

 • علیرضا نیک بین، علیرضا شقایق*، سعید عظیم پور صفحات 37-45

  کمبود مس در نشخوار کنندگان سراسر دنیا بومی بوده و موجب بروز بیماری های مختلف بالینی و تحت بالینی همانند آتاکسی آنزویوتیک در بره ها، کاهش کیفیت پشم در گوسفندان، بیماری افتان در گاوها، کم خونی، اسهال، افت سیستم ایمنی، کاهش وزن، شکنندگی استخوانهاو... در حیوانات مختلف می گردد. به همین دلیل این کمبود از اهمیت اقتصادی بسزاییبرخوردار است. بر این اساس بررسی مناطق مختلف از نظر کمبود این ماده معدنی اهمیت فروانی دارد. از آنجا که کمبود این عنصر در همه مواقع با بررسی خونی آن قابل تشخیص نمی باشد، در این بررسیدر طول یک سال (چهار فصل) پس از ذبح دامها نمونه های کبدی نیز اخذ شده و میزان مس در این نمونه ها با استفاده از روش جذب اتمی تعیین شد. دسته بندی میزان مس در سرم بدین صورت است که اگر میزان در سرم کمتر از 40 میکروگرم در دسی لیتر باشد در گروه کمبود شدید، اگر بین 40 تا 70میکروگرم در دسی لیتر باشد در گروه مرزی و اگر بیشتر از 70(70 تا 120) میکروگرم در دسی لیتر باشد در گروه طبیعی قرار می گیرند. در مورد کبد نیز دسته بندی به این صورت است که اگر میزان مس در کبد در محدوده ی 80 تا 200 PPM (بیشتر از 200 PPM) قرار داشته باشد طبیعی، اگر کمتر از 80 PPM باشد در گروه کمبود مرزی و اگر کمتر از 35 PPM باشد در گروه کمبود شدید قرار می گیرد. میانگین میزان مس سرم در فصول بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان به ترتیب 97 ، 123 ، 83 و 85 میکروگرم در دسی لیتر و میانگین میزان مس در کبد در این فصول به ترتیب 69/70 ، 34/85 ، 71/74 و 98/73 PPM بود . نتایج آماری نشان داد که 12 درصد از گوسفندان دارای کمبود مرزی مس در سرم و 58 درصد از آنها دارای کمبود مرزی مس در کبد بودند . به طور کلی به نظر می رسد که در منطقه مورد مطالعه دامها دچار یک کمبود مرزی تحت بالینی هستند .

  کلیدواژگان: گوسفند، کمبود مس، سرم، کبد
 • نوید امینی*، اورنگ عطایی عمارلویی، مهران فرهودی مقدم، سینا غزنوی صفحات 47-52

  یک قلاده سگ نر میکس2 ساله به وزن 30 کیلوگرم جهت انجام یک پروژه پژوهشی به همراه 7 قلاده سگ دیگر مورد مطالعه قرار گرفتند. طی 3 مرحله اخذ مایع منی از این سگ به فواصل هر 7 روز یک بار ،مشخص گردید که سگ مورد مطالعه دچار الیگواسپرمی می باشد . برای درمان این سگ ، سه دارو با فواصل یک هفته ای مورد استفاده قرار گرفتند :الف) اکسی توسین با دوزDog  / IU 10  ، به صورت داخل عضلانی ، 10 دقیقه قبل از نمونه گیری. ب) گنادوتروپین ریلیزینگ هورمون با دوز 50 میکرو گرم برای هرقلاده سگ بصورت زیر جلدی 60 دقیقه پیش از نمونه گیری و ج) PGF2α با دوز 5 میکروگرم بر کیلو گرم 15 دقیقه پیش از نمونه گیری به صورت عضلانی تزریق شد . با توجه به نتایج بدست امده می توان گفت که هر سه داروی اکسی توسین ، پروستاگلاندین و گنادوتروپین بر تعداد اسپرم و حجم منی سگ مبتلا به الیگواسپرمی تاثیر گذاری مطلوبی دارند .

  کلیدواژگان: الکالاین فسفاتاز، تستسترون، گنادوتروپین، پروستاگلندین، اکسیتوسین، سگ، الیگواسپرمی
 • آذین توکلی* صفحات 53-61

  درمان ریشه دندان یکی از شاخه های دندانپزشکی است که به تشخیص و درمان مشکلات بخش زنده مرکزی دندان به نام پالپ می پردازد. دندان در  گوشتخواران بسیار می تواند مورد تهدید و آسیبهای مختلف قرار گیرد. در این جهت درمانهای مختلفی جهت حفظ عملکرد دندان در دهان صورت می گیرد که یکی از این درمانها درمان ریشه یا اندودنتیک می باشد. از بین رفتن پالپ که قسمت مرکزی و زنده دندان می باشد یکی از رایجترین حوادثی است که معمولا کشیده شدن دندان و در نتیجه حذف عملکرد دندان آسیب دیده در دهان را به دنبال دارد. از مهمترین جایگزینهای کشیدن دندان، درمان ریشه و حذف پالپ آسیب دیده دندان می باشد. در صورت موفقیت درمان، دندان آسیب دیده تا سالها پس از آسیب به عملکرد خود در دهان ادامه خواهد داد. در موارد التهاب پالپ، هدف جلوگیری از عفونت کانال و ایجاد یک سد ضد آب به کمک برداشت عاری از میکروب بافتهای پالپی و پرکردن کانال دندان می باشد. انجام موفقیت آمیز درمان ریشه می تواند گاه بسیار چالش برانگیز باشد. آگاهی از آناتومی، فیزیولوژی و پاتولوژیهای سیستم کانال دندانی برای انجام موفقیت آمیز درمان بسیار ضروری است. در این مقاله به تکنیک انجام درمان ریشه به روش استاندارد پرداخته شده و در پایان به برخی از عوارض آن اشاره می گردد.

  کلیدواژگان: درمان ریشه، اندودنتیک، پالپوتومی، پالپکتومی
|
 • Sohrab Rasouli *, M Sadaghiyan, F Mazaheri Chors, H Rezaei Pages 1-10

  In present, survey, 140 horses were investigated from Maragheh surrounding Villages. 10 out of all horses were infected by ectoparasites (7.14%) the studied horses were 1 to 12 years old. No skin lesion and sign of particular disease was observed in this survey. Also 99 of the horses were male and 41 of them were female where 7 male horses and 3 female horses were infected (7.07% and 7.31% respectively). Infection has most prevalence in horses older than 8 also the least prevalence was observed in horses which younger than 2 years old. According to findings of Chi square statistical test, there was no significant relation between tick infestation rate considering the age and sex of the animals but there was a significant difference between groups that located in different regions.

  Keywords: Ectoparasites, horse, Hard Tick
 • Pages 11-23

  This study was conducted to evaluate the effects of different levels of urea and energy in diets on performance, egg quality traits and blood parameters of laying hens. This experiment was conducted with two hundred and eighty eight Hy Line- W36 laying hens from 35 to 46 weeks of age as 3*2 factors with 3 levels of urea (0, 0.25%, and 0.5%) and 2 levels of metabolizable energy (ME) (2800 and 2900 kcal/kg) in 6 treatments, 4 replicates and 12 hens in each replicate in a completely randomized design. In diet with 2900 kcal/kg ME egg production percentage, egg mass, feed conversion ratio, eggshell weight, albumin weight and Haugh unit in contrary with diet contained 2800 kcal/kg ME improved. Laying hens had the best performance, egg quality traits and the lowest feed price/per kilogram of egg with diet contained 0.25% urea. Using different levels of ME and urea in diets did not have any significant effects on blood parameters of laying hens, however in interaction effects of ME and urea in diets, the lowest level of cholesterol was observed in diet contained 2900 kcal/kg ME without urea using and the lowest amount of blood albumin obtained in diet contained 2900 kcal/kg ME and 0.25% urea. The overall results indicated that in laying hens from 35 to 46 weeks of age, using diet with 2900 kcal/kg metabolizable energy and 0.25% urea improve the performance and egg quality traits and reduce the production price.

  Keywords: egg quality, laying hens, Metabolizabel energy, Performance, Urea
 • Amin Khodadadi *, Kazem Abdi, Payam Arabzadeah, Iraj Mobedy Pages 25-35
 • Alireza Nikbin, Alireza Shaghayegh *, Saeed Azimpour Pages 37-45

  Ruminates copper deficiency is endemic all over the world and it causes different clinical and subclinical diseases such as enzootic ataxi in lambs, decreased wool quality in sheep, cattle's falling disease , anemia, diarrhea, decreased immune system, weight loss, bones fragility …. Thus, it has a great economic importance. In order that it's important to examine deficiency of this mineral in different regions. According to that,copper deficiency is not always diagnosable in blood test, in this investigation liver sample has been taken from each sheep in four season after slaughter and the level of copper examined by atomic absorption method. In serum, copper level under 40 µg/dl categorize insever copper deficiency group, If it's 40 - 70 µg/dl places in border copper deficiency group and if it's more than 70 µg/dl, stands in normal group. Also, copper liver concentration more than 80 PPM, categorize in normal Group, if it's lower than 80PPM places in secondary copper deficiency group and if it's lower than 35PPM sits insevere copper deficiency group.  The average of copper level in serum in spring, summer, autumn, winter was 97, 123, 83, 85 mg/dl respectively and the average of liver copper concentration in these seasons was 70/69, 85/34, 74/71, 73/98 PPM respectively. The statics shows that 12% of sheep had border copper deficiency on their serums and 58 % of them had border copper deficiency on their liver and only 6%ofsheep had border copper deficiency both on their blood serum and on their liver.

 • Navid Amini *, Ourang Ataie, Mehran Farhoodi Moghaddam, Sina Ghaznavi Pages 47-52

  This study was conducted to compare the effect of single dose treatment of GnRH(Cystorelin ,50 mic/dog,Sc.60 min prior to sperm collection), PGF2α(Veteglan,0/005 mg/kg,Sc,15 min prior to sperm collection) and Oxytocin(Vetacin,10IU/dog,Im,10 min prior to sperm collection) at intervals of one week on canine oligospermy.This project has been done on a 2-years-old mixed breed dog weighing 30 kg with oligospermy along with seven other health dogs with normal sperm count and semen volume as control group . obtained semen from the dogs after each treatment shown that all three doses of oxytocin, prostaglandins and gonadotropins on sperm count and semen volume in this dog with oligospermia have a favorable impact .

 • Azin Tavakoli * Pages 53-61

  Endodontic therapy is a branch of dentistry that deals with diagnosis and treatment of disease of the pulp and the associated tissues. When pulpal tissue is destroyed, some form of endodontic treatment is essential to preserve teeth. On the other hand it is an appropriate alternative for tooth extraction. The necrotic part of pulpal canal is removed and the function of the fractured tooth is preserved in the oral cavity. The aim of root canal treatment is the prevention and treatment of pulpal and periapical disease. In case of pulpitis, the treatment is aimed at preventing root canal infection by removing the pulpal tissue. The most common indication for endodontics is fractured teeth. If the tip of the crown appears black, the patient is a candidate for a work up and evaluation of the tooth.  Endodontic disease refers to inflammation (pulpitis) or necrosis of the pulp tissues. Depending to the severity of the insult the pulpitis may be reversible or irreversible. According to the age of the patient and severity of the insult, the tooth becomes a candidate for either pupoltomy or pulpectomy. In this article the principles of root canal treatment with emphasis on the conventional technique and instruments are discussed. Also some of the complications are explained.