فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی
سال پنجم شماره 2 (بهار و تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید عظیم پور *، علیرضا شقایق، بنفشه غلامحسینی صفحات 73-80

  ویتامین A یکی از ویتامینهای محلول در چربی است. این ویتامین نقش مهمی در فرآیندهای بیولوژیک مانند بینایی، تولید مثل، ایمنی، رشد و تکامل ایفا می کند.سلولهای ستاره ای کبد محل ذخیره بیش از %80 ویتامین A بدن می باشند. نشانه های بالینی هیپرویتامینوز Aشامل ضایعات پوستی و اسکلتی و نیز تاثیراتیبر سیستم اعصاب مرکزی است. اطلاعات اندکی در ارتباط با مسمومیت خوراکی ویتامین A در گوسفندان وجود دارد با این وجود اثرات مضر هیپرویتامینوز A بر روی کبد سایر گونه ها پیشتر بررسی شده است. مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات دز بالای ویتامین A بر کبد بره های نوزاد و نیز وزنگیری آنها انجام گرفت. به این منظور 9 راس بره نر با میانگین سنی 5 روز و وزنی 4.3 کیلوگرم انتخاب شد. بره ها به دو گروه آزمایش  n=6 و شاهد  n=3 تقسیم شدند.در روز نخست آزمایش، پس از انجام شکاف کوچکی در ناحیه خط میانی شکم از همه بره ها بیوپسی کبدی انجام گرفت. در روزهای بعدی گروه آزمایش باشیر حاوی 30000 واحد بر کیلوگرم ویتامین A تغذیه شدند. این رژیم غذایی تا انتهای ماه سوم ادامه یافت. نمونه های خونی از بره ها هر هفته گرفته میشد.بره ها در انتهای ماه سوم وزنگیری و ذبح شدند. بررسی هیستوپاتولوژیک و آنالیز ویتامین A در نمونه های خونی و کبدی انجام گرفت. نتایج میزان ویتامین ،Aفعالیت آنزیمهای ALP و SGOT در سرم و غلظت کبدی ویتامین A در گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت .P<0.05 در بررسی نمونه هایکبدی با میکروسکوپ نوری هپاتیت پری پورتال در گروه آزمایش مشاهده شد. وزن بره های گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد کمتر بود.P<0.05 نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که تجویز خوراکی ویتامین Aبه بره ها بصورت روزانه (به میزان حدود 900 برابر نیاز روزانه) سبب کاهش وزنگیریمیشود که این امر احتمالا بعلت آسیب کبدی است

  کلیدواژگان: بره، هیپرویتامینوز، Aهیستوپاتولوژی، کبد، تجویز خوراکی، کاهش وزن
 • میترا صالحی، سمیه محمدی * صفحات 81-90

  سالمونلا باکتری گرم منفی میباشد که قادر به ایجاد عفونت در طیف وسیعی از و حیوانات مزرعه مانند گاو، مرغ، خوک، خزندگان و انسان است که از طریق مواد غذایی آلوده قابل انتقال به انسان میباشد. در این مطالعه از روش  PCR برای تشخیص سالمونلا در روده مرغ استفاده شد. در این پژوهش،  100 نمونه روده مرغ بعد کشتار از مرغداریهای اطراف شهرستان ساری تهیه گردید. همه نمونه ها با استفاده از آزمایشهای میکروبی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.  DNA نمونه ها به وسیله کیت MBST استخراج و  PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژنهای  Spic و  rfbjB انجام گردید. نتایج روش کشت و آزمایشهای بیوشیمیایی بر روی  100 نمونه روده مرغ جمع آوری شده،  30نمونه سالمونلا شناسایی و تشخیص داده شد. بررسی نتایج بر روی  30 نمونه سالمونلا، حضور ژنهای اختصاصی rfbjB و  SpiC را  50 و 100درصد نشان داد. نتایج این بررسی نشان دادکه با توجه به طولانی بودن روش های مرسوم کشت، واکنش زنجیرهای پلی مراز میتواند یک شیوه تشخیصی دقیق و حساس و سریع در شناسایی و غربالگری باکتری سالمونلا باشد.

  کلیدواژگان: سالمونلا، روده مرغ، PC
 • آریا بدیعی، علیرضا شقایق، رویا صدری، سید مهراد میرسعیدی فراهانی، مهدی لقمانی، پیمان هوسمی، احمد احمدی، رامین بلالی، علیرضا جمالی، فرهاد موسی خانی * صفحات 91-101

  مطالعه ی سرواپیدمیولوژی برای شناسایی آنتی بادی بر علیه ویروس نیل غربی WNV ویروس آنفلوآنزای ،A IAV کم خونی عفونی اسب  EIA و آرتریتویروسی اسب  EAV در استان تهران و البرز و در فاصله ی ماه های فروردین 1390 تا، تیرماه سال 1391 انجام شد. منظور از این مطالعه تعیین وضعیت وتشخیص سرولوژیکی مهمترین ویروسهای بیماریزا در اسب میباشد. نمونه های سرمی از اسبداریهای استان تهران و البرز جمع آوری شد. از تعداد 126نمونه ی سرمی 3 نمونه (1) %2/38 نمونه (37) %0/79 نمونه  %29/36 و 85 نمونه  %67/46 به ترتیب برای بیماریهای WNV،EIA، EAV، IAV مثبت بودند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که آنتی بادی بر علیه چهار ویروس WNV،EIA، EAVو آنفلوآنزای A در استان تهران و البرز وجود دارد. احتمالا،با توجه به درصد پایین سرمهای مثبت علیه WNV،EIA و درصد متوسطی سرمهای مثبت علیه EAV مواجهه با ویروس در اسبها، قبل از ورود به ایران اتفاقافتاده است، در حالی که احتمالا درصد بالای نتایج مثبت علیه آنفلوآنزای A گردش این ویروس در ایران را نشان می دهد

  کلیدواژگان: ویروس نیل غربی، ویروس آنفلوآنزا، Aکم خونی عفونی اسب، آرتریت ویروسی اسب، سرواپیدمیولوژیکی، ایران، تهران
 • میترا صالحی، پریسا مبصری*، فرزانه حسینی صفحات 103-114

  مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریایی یک مشکل بهداشت اجتماعی در سراسر جهان با تاثیر مستقیم بر سلامت مواد غذایی تبدیل شده است. سالمونلا از علل مهم اسهال و استفراغ منتقل شونده از طریق غذا در انسان و اسهال و گاهی سپتی سمی در حیوانات است. اینتگرون ها، عناصر ژنتیکی هستند که نوارهای ژنی متحرک را که معمولا عوامل تعیین کننده مقاومت در برابر داروهای ضد میکروبی را رمز میکنند، تشخیص میدهند و در خود ادغام میکنند. اینتگرونها معمولا در ارتباط با ترانسپوزونها و پلاسمیدها یافت میشود. این مطالعه شامل  31جدایه سالمونلا انتریتیدیس جمع آوری شده در ایران در سال  1391 بود. جدایه ها از منشاء حیوانی گرفته شدند. تمام نمونه ها با استفاده از روش کشت و آزمونهای استاندارد بیوشیمیایی برای شناسایی سویه های سالمونلا مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج  DNA حضور ژن  intI1 و  Sul1 توسط  PCR مورد بررسی قرار گرفت. رایج ترین فنوتیپ مقاومت به سفالوتین  %100آمپی سیلین  ٪54/8 کلرامفنیکل  ٪51/6 تتراسایکلین ٪45/1 آموکسی سیلین / کلاوولانات  ٪38/7 سولفامتوکسازول ٪41/9 بودند. ژن  intI1 در ٪47 و ٪42/8 و ژن  Sul1 در ٪35/2 و ٪35/7 از جدایه های سالمونلا جدا شده از دام و طیور به ترتیب یافت شد. جدایه های اینتگرون مثبت مقاومت بالاتری به تتراسایکلین، کلرامفنیکل، سولفامتوکسازول، آمپی سیلین و آموکسی سیلین / کلاوولانات در مقایسه با جدایه های اینتگرون منفی داشتند. توانایی اینتگرونها در ادغام ژن مقاومت به عوامل ضد میکروبی مقاومت به آنتی بیوتیک را منتشر مینماید.

  کلیدواژگان: سالمونلا انتریتیدیس، ژن، intI1ژن، Sul1مقاومت همزمان به چند دارو
 • اردشیر سالمی*، ابراهیم رحیمی، مصطفی فغانی، نسیم سالمی صفحات 117-123

  سموم قارچی موجود در خوراک دام به تولیدات دامی مورد مصرف انسان انتقال یافته و باعث عوارضی چون سرطان در انسان میشوند. به منظور جلوگیری از انتقال این سموم به انسان باید خوراکهای آلوده را از جیره دام حذف نمود.در این تحقیق به جهت پی بردن به میزان آلودگی خوراک طیور گوشتی به سم آفلاتوکسین تعداد  177نمونه خوراک به روش خوشهای و در هر خوشه بطور تصادفی در فصول مختلف جمع آوری و مورد آزمایش الایزا قرار داده شد. نتایج آزمایش نشان داد که  %98/9 نمونه ها آلوده میباشند و محدوده آلودگی در نمونه های مثبت بین  0/64تا  88/5 µg/kg و میانگین آنها  9/91 µg/kg بود.بیشترین میزان آلودگی در سطح بالاتر از  (10 µg/kg د مجاز آفلاتوکسین در جیره مرغ گوشتی) به دان مخلوط  46/2 µg/kg وسویا  33/4 µg/kg تعلق دارد و  28/81 درصد از مجموع نمونه ها آلودگی بیشتر از حد استاندارد دارند.نمونه های تهیه شده در فصل تابستان به دلیل دمای بالای محیط ومساعد بودن هوا جهت رشد قارچها از آلودگی بیشتری برخوردار بودند و نسبت به نمونه های سایر فصول اختلاف معنی داری داشتند  P<0.05 ضمنا بین میانگین آلودگی نمونه های جمع آوری شده (ذرت گندم سویا جو دان مخلوط وپودر ماهی) اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید .P>0.05

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، B1خوراک طیور، سموم قارچی، آفلاتوکسیوز
 • طاهره ناجی*، پریناز شهروزی فر، همایون حسین زاده صفحات 125-134

  فیتواستروژن و 17بتا استرادیول  E2 بر بافت تخمدان و کبد ماهی مادهی گورامی سه خال مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور پس از کلرزدایی آبآکواریومها، ماهیان ماده با میانگین وزنی 1/5 ± 0/5 g در آکواریومها رهاسازی شده، به منظور آداپته شدن با محیط به مدت یک هفته نگهداری شدند. بعد ازاندازهگیری فاکتورهای بیو شیمیایی اولیه (pH درجه حرارت، سختی، قلیاییت ،) آزمایشات در ده گروه (دو گروه تحت کنترل و هشت گروه تحت تیمار) که هر گروه شامل ده قطعه ماهی ماده است، انجام گرفت. به ماهیان به صورت جداگانه عصارهی تخم شنبلیله و E2در دوزهای mg/kg 50-30-20-10 به مدت 20 روز و به صورت یک روز در میان در عضله زیربالهی پشتی به روش  IM تزریق شد. بعد از گذشت 24 ساعت نمونه برداری ماهیان انجام وبافتهای مورد نظر خارج شد. پس از انجام مراحل پاساژ بافت و رنگآمیزی در زیر میکروسکوپ، بافت های تخمدان و کبد ماهیان مورد بررسی قرار گرفتو با تیمارهای کنترل مقایسه شد. سپس با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS و آزمونهای آماری ANOVA و DUNCON بافت تخمدان و کبد تیمارهای شاهدبا تیمارهای کنترل مقایسه شد. همچنین شاخصهای گنادوسوماتیک و هپاتوسوماتیک نیز اندازهگیری شد.از نظر شاخص های GSI، HSI اختلاف معناداری در گروه های تیماری با شنبلیله و E2با گروه کنترل و شاهد، مشاهده شد.P<0.01 بررسی قطر اووسیتهانیز اختلاف معناداری بین گروه های تیماری با تخم شنبلیله و E2 در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد.P<0.01نتایج نشان داد که با افزایش دوز عصاره گیاه شنبلیله و 17بتا استرادیول GSI، HSIو قطر اووسیت ها افزایش پیدا کرد ولی این افزایش در 17بتا استرادیول بارزتر بود.

  کلیدواژگان: 17بتا استرادیول، ماهی گورامی سه خال، بافت تخمدان، بافت کبد، عصاره تخم شنبلیله
|
 • S. Azimpour, A. Shaghayegh, B .Gholamhoseini Pages 73-80

  Clinical signs of hypervitaminosis A are associated with the skeletal and skin lesions and adverse effects on the central nervous system. The present study was carried out to determine the effects of oral administration of high dose of vitamin A in newborn lambs. For this purpose 9 mixed male lambs aged 5-days old, with average weight of 4.3 kg were selected. Lambs were divided into two groups of experiment (n=6) and control (n=3). On the frst day of experiment, liver biopsy were taken by a small midline surgery from all lambs. In the following days, experiment group was fed milk containing 30000 Iu/kg of vitamin A daily. This regime was continued until the end of the third month. Blood sampling was taken weekly. The lambs were weighed at the end of the experiment. All lambs were slaughtered at the end of the third month. Liver samples of the slaughtered animals were taken for histopathological investigation and vitamin A analysis. Vitamin A level, ALP and SGOT activities in serum and vitamin A concentration in liver tissue were increased in the experiment group compared to control group (P<0.05). Priportal Hepatitis in light microscopic investigation was seen in experiment group. Weight gain was lower in experimental group compared to control group (P<0.05). The results showed that daily oral administrations of vitamin A approximately 900 times greater than the daily requirement manifests with lower weight gain presumably as a result of hepatic damage.

  Keywords: lamb, Hypervitaminosis A, Histopathology, weight loss, liver, oral
 • M .Salehi, S .Mohammadi* Pages 81-90

  salmonella is a Gram-negative bacterium that can cause infection in humans and a wide range of animals suchas human and farm animels such as cattle, poultry, pig and reptiles, which can be transmitted to humans throughinfected food. In this study, PCR was used to detect salmonella in chicken intestine. In this study, 100 samplesof chicken intestines was prepared from aviculture around the city of Sari. All samples were examined usingbiochemical and biological methods. DNA samples was extracted by MBST kit and PCR method was employedby rfbjB and SpiC primers related to rfbjB and SpiC genes. The results of biochemical testing and culture methodson 100 samples collected from chicken intestine, 30 Salmonella was detected. Reults showed that all isolatedsamples contained SpiC gene and 50% contained rfbjB gene. these results indicate that this PCR assay is a simple,Rapid, reliable and reproducible method for identifcation of salmonella that will aid surveillance , prevention andcontrol of this pathogen

  Keywords: Salmonella, intestinal chicken, PCR
 • A. Badiei, A .Shaghayagh, R. Sadri, S.M Irsaeedi Farahani, M Loghmani, P .Hosamy, A. Ahmadi, R .Balali, A .Jamali Pages 91-101

  A seroepidemiological study to detect the presence of the antibodies against West Nile Virus(WNV), Influenza AVirus, Equine Infectious Anemia Virus (EIA) and Equine Arteritis Virus (EAV) was done in Tehran and Alborzprovince, Iran from April 2011 to July 2012. The objective of this study was to determine the serological statusof the most important viruses in horse. Serum samples were collected from stable horses throughout TehranandAlborzprovince. Out Of 126 samples, 3 (2.38%), 1 (0.79%), 37 (29.36%), 85(67.46%) were seropositive for WNV,EIA, EAV and Influenza A Virus, respectively. The results revealed that antibodies against WNV, EIA and EAVwere present in Tehran and Alborz province; meanwhile,previous exposure to WNV, EIA and EAV might nothave occurred in Iran due to low percentages ofWNV and EIA seropositive cases and medium percentage ofEAV seropositive results. Seropositivecases of WNV, EIA and EAV were as same as other reports. Since highpercentages of Influenza A seropositive results, the agent is likely circulating in Iran.

  Keywords: West Nile Virus, Influenza A Virus, Equine Infectious Anemia Virus, Equine Arteritis Virus, Seroepidemiology, Iran, Tehran, Alborz
 • M. Salehi, P. Mobaseri*, F .Hosseini Pages 103-114

  Bacterial antibiotic resistance has become a worldwide public health problem with direct impact on food safety.Salmonella is an important cause of food-borne gastroenteritis in humans, and diarrhea and sometimes septicemiain animals. Integrons are genetic elements that recognize and capture mobile gene cassettes, which usuallyencode antimicrobial drug resistance determinants. Integrons are usually found in association with transposonsand plasmids. The study included 31 Salmonella Enteritidis isolates collected in Iran, in 2012. The isolates wererecovered from animal sources. All samples were assessed by culture method and standard biochemical tests fordiagnosis of Salmonella strains. After DNA extraction the presence of intI1 and Sul1 genes were examined byPCR. The most common resistance phenotypes were to cefalothin (100%), ampicillin (54/8%), chloramphenicol(51/6%), tetracycline (45/1%), sulfamethoxazole (41/9%), amoxicillin / clavulanate (38/7%). The intI1 gene wasfound in (47%) and (42/8%) and the sul1 gene in (35/2%) and (35/7%) of Salmonella isolates from livestock andpoultry respectively. Integron positive isolates had higher resistance to tetracycline, chloramphenicol, ampicillinsulfamethoxazole and amoxicillin / clavulanate compared with integron negative isolates. The ability of Integronsto integrate resistance gene to antimicrobial agents improves the diffusion of antibiotic resistance.

  Keywords: Salmonella Enteritidis, intI1 gene, sul1 gene, Multidrug resistance
 • A. Salemi *, E. Rahimi, M. Faghani, N. Salemi Pages 117-123

  Mycotoxins in animal feed transfer to animal products and thus cause some problem like cancer in human. Contaminated feed must be omitted for prevention of toxin transfer. This study was designed for determination of aflatoxin B1 levels in poultry diet. A total of 177 samples were collected randomly from broiler feeds from different farms and tested by ELISA. Results showed %98.9 contamination of total sample. Levels of aflatoxin B1 in positive samples ranged from 0.64 to 88.5µg/kg and the average contamination level of samples was estimated at 9.91 µg/kg. In the levels higher than 10µg/kg (permitted for broiler diet) the highest rate belonged to complete feed (46.2%) and soybean meal (33.4%). The results indicated that samples take in summer had more contamination. The difference between this season with others was signifcant (p<0.05). High temperature in summer causes more fungi reproduction and hence more toxin production. The difference between corn, wheat, soybean, barley and complete diet samples was not signifcant (p>0.05).

  Keywords: POULTRY FEED, Aflatoxin B1, Mycotoxin, AFLATOXICOSIS
 • T .Naji *, P. Shahruzifar, H. Hosseinzade Pages 125-134

  Studies shows that Fenugreek is due to estrogenic compounds phytoestrogenic properties.In this study, it is used Fenugreek seed extract as a phytoestrogen and 17β estradiol (E2) on ovarian and liver tissues of female spot gourami. For this purpose, the fshes were released to chlorine less aquarium water, their weighted average was between 1.5 ± 0.5 g. They were kept for one week in same condition for adaptation with new condition. These experiments were performed in ten groups (two control groups and eight treated groups); each group contained ten immature of female fshes. For 20 days, Fenugreek extract and E2 (following doses 10,20,30,50 mg/kg) were injected separately under dorsal fn, injection method was IM (Inter muscular). After 24 hours, ovary and liver tissues were taken, after passage of texture and staining, the tissues were examined under microscope and were compared with control treatment. Then using the software programs like SPSS and statistical tests like DUNCON and ANOVA, Ovarian and liver tissue samples were compared with different treatments as well as Gonadosomatic and hepatosomatic indices were measured. Signifcant differences in treatment of GSI and HSI treated with Trigonella foenum-graceum L and E2 was observed in control groups. Results showed that increasing the dose of fenugreek extract and E2 GSI, HSI and diameter of oocytes increased but this increase was more signifcant in E2.

  Keywords: 17β estradiol (E2), three spot gourami, Ovary, liver, Trigonella foenum-graecum