فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال سوم شماره 28 (تابستان 1399)
 • سال سوم شماره 28 (تابستان 1399)
 • جلد چهارم
 • تاریخ انتشار: 1399/06/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین مختاری* صفحات 1-13
  تعهدات ناشی از استقراض به ویژه در مورد بدهی های خصوصی (نظیر استقراض از بانک ها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان های نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعات، کمک می نماید. همواره مسیله مدیریت زنان توجه روان شناسان، جامعه شناسان و صاحب نظران مدیریت را به خود جلب نموده است و هر یک به گونه ای این مسیله را ریشه یابی کرده اند. تعهد کاری به هنگام انجام مسیولیت، انگیزه فراوان جهت پیشبرد امور به نحو احسن، حس رقابت در محیط کار نسبت به همتایان خود (مدیران مرد)، حضور بیشتر در کمیته های نظارت و دیگر ویژگی های شخصیتی و کاری مدیر زن اثرات بسزایی در تصمیم گیری های مالی در هییت مدیره شرکت ها و سازمان ها دارد و همچنین موجب ارتقاء عملکرد شرکت، افزایش رضایتمندی سهامداران و بالا رفتن بازدهی شرکت خواهد شد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر تنوع جنسیتی هییت مدیره بر هزینه بدهی شرکت های بیمه ای در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 15 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که تنوع جنسیتی هییت مدیره بر هزینه بدهی شرکت های بیمه ای تاثیر معنا داری ندارد.
  کلیدواژگان: نوع جنسیتی هیئت مدیره، هزینه بدهی، حاکمیت شرکتی، شرکت های بیمه ای
 • مریم موحدیان*، مسعود قربانحسینی صفحات 14-25
  سودمندی اطلاعات حسابداری به عنوان پایه ای برای یک استراتژی سودآور سرمایه گذاری یک موضوع مهم است. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای استفاده بهینه از فرصت های تازه ای که فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه گزارشگری مالی پدید آورده است، با توجه به امکانات کشور از یک سو و برخی نقاط ضعف موجود در امر گزارشگری مالی و حرفه حسابداری از سوی دیگر باید تدابیری جدی بیاندیشد و افق نگرش خود را فراتر از مرزهای شیوه های سنتی حسابداری و گزارشگری گسترش دهد. استفاده از XBRL به عنوان ترجمه کننده صورتها و گزارش های مالی بخشی از مسیر پذیرش و به کارگیری IFRS است و لازم است گام های زیرساختی و استراتژیک با همگرایی و عزم راسخ بین نهادهای موثر حرفه، از جمله وزارت دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس ایران، سازمان حسابرسی و انجمن های حرفه ای برنامه ریزی شود تا تغییرات محتوایی لازم به منظور پذیرش این نظام گزارشگری، کامل شود. افرادی که در حرفه کار می کنند باید با این ادبیات آشنا شوند زیرا سیستم های اطلاعات شرکت ها به سمت XBRL و استفاده از فناوریهای نوین می رود. لذا در این مقاله به مطالعه نقش و تاثیر داده های حسابداری و XBRL برارتقاء پیش بینی حرکات سود پرد اخته می شود.
  کلیدواژگان: پیش بینی حرکات سود، XBRL، داده های حسابداری
 • علی حبیب زاده* صفحات 26-40
  گزارشگری مالی و کیفیت آن یکی از دغدغه های سرمایه گذاران و سهامداران بوده است در این زمینه یکی از عواملی که می-تواند در بهبود فرآیند گزارشگری مالی مفید واقع شود وجود حسابرسی داخلی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش بوده که با استفاده از اعمال یکسری محدودیت ها تعداد 122 شرکت انتخاب شده و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. وجود کمیته حسابرسی، تاثیر مستقیم حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، حسابرس داخلی، کمیته حسابرسی
 • فریبا صباغان کرمان*، حسن همتی، شهرام بابالویان صفحات 41-62

  هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی "تاثیر ارزش های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان (مطالعه موردی شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) می باشد. ابزار سنجش و روش شناسی پژوهش: با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس در سطح آمار توصیفی و در سطح آمار به وسیله نرم افزار PLS سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها به وسیله آزمون تحلیل عاملی تاییدی بررسی و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. اطلاعات مربوط به پاسخ های 221 نفر از مدیران عامل، مدیران مالی، حسابداران مدیریتی ، حسابرسان داخلی و مدیران منابع انسانی شرکت های تولیدی لوازم خانگی استان تهران جمع آوری شد تا بر اساس پرسشنامه محقق ساخته رابطه بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود.نتایج تحلیلی فرضیه نخست نشان داد که مقدار آماره تی بدست آمده در پژوهش برابر با 7.150 و بالاتر از 1.96 می باشد و دلیل بر اثبات و تایید فرضیه نخست دارد. در خصوص فرضیه دوم ، نتایج آماره تی ولیو مشخص ساخت که معنی داری تاثیر متغیر تعدیلگر اول پذیرفته شده است به طوری که مقدار 1.809 را به خود اختصاص داده که بالاتر از 1.96 بوده و متعاقبا مقدار پی ولیو 0.036 را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، ضریب مسیر این اثر 0.315 بوده که نشان دهنده مثبت بودن اثر متقابل است.

  کلیدواژگان: ارزش های اصلی پایداری، مدیریت ریسک پایداری، تعهد مدیریت ارشد، فشار ذینفعان
 • مجتبی ابراهیمی سریوده*، ابراهیم عنایت پور شیاده صفحات 63-77
  هدف اصلی پژوهش ، بررسی تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.برای این منظور 125 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رشد شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی بلند مدت به دارایی ها و ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد. ولی بر رابطه بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی ها و ارزش شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، رشد شرکت، ارزش شرکت، متغیر های کلان اقتصادی
 • زهرا شیخی*، سید مصطفی حسن زاده دیوا صفحات 78-90
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بررسی تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور اطلاعات 150 شرکت طی سالهای 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون تلفیقی چند متغیره (OLS) استفاده شده است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران از طریق شاخص باندو پادهایاها و جونز (2005) اندازه گیری شده و برای اندازه گیری خطای پیش بینی سود از معیار چنگ و فیرث (2000) استفاده شده است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی میباشد و یافته ها حاکی از آن است خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران تاثیر معنادار دارد.
  کلیدواژگان: خطای پیش بینی سود، کرایش های احساسی، سرمایه گذاران
 • حسین مختاری* صفحات 91-106
  شرکت ها باید توسط مدیرانی، مدیریت شوند که می توانند ارزش شرکت را افزایش دهند؛ با این حال برخی از شرکت ها به نظر نمی رسد که به شدت از این الزامات پیروی کنند که ممکن است دلایلی را برای توضیح، برخی از شرکت ها در مورد بی تجربگی توضیح دهد. مدیران اجرایی تصمیمات ساختاری سرمایه نامناسب را اتخاذ می کنند که باعث ناکارآمدی تصمیمات ساختار سرمایه می گردد. مدیران ارشد شرکت ها به دلیل تاثیر قابل توجهی که مدیران ارشد بر تصمیمات و نتایج استراتژیک شرکت ها دارند یک منبع حیاتی برای موفقیت هستند. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر تحصیلات مدیران بر نگهداری وجوه نقد و ارزش مازاد وجوه نقد شرکت های بیمه ای در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 15 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که تحصیلات مدیران بر ارزش مازاد وجه نقد شرکت های بیمه ای تاثیر معنا داری دارد. همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که تحصیلات مدیران بر نگهداشت وجه نقد شرکت های بیمه ای تاثیر معنا داری دارد.
  کلیدواژگان: تحصیلات مدیران، مازاد وجه نقد، نگهداشت وجه نقد. شرکت های بیمه ای
 • محمدجواد عزیزآبادی* صفحات 107-116

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری می باشد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد بوده اند و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران384 نفر محاسبه شد. روایی سوالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه روان شناسی مورد تایید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.82 محاسبه شد. پرسشنامه پس از تایید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون های اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که رابطه همبستگی بین دو متغیر آمیخته های بازاریابی (محصول، قیمت، ترفیع، مکان) و قصد خرید محصولات سازگار با محیط زیست با ضریب 769/0و 0.001 sig = تایید شده و با سطح اطمینان 95 درصد مورد قبول است. به دلیل این که سطح معناداری در ضریب همبستگی کمتر از پنج درصد است، لذا رابطه مستقیم و معناداری بین دو متغیر آمیخته های بازاریابی و قصد خرید محصولات سازگار با محیط زیست وجود دارد و در نتیجه فرض H0رد شده و فرض H1 مورد تایید است.

  کلیدواژگان: آمیخته های بازاریابی سبز، قصد خرید مشتری، قیمت، محصول، ترفیع
 • مهدیه نامی بسیط*، حمید رزمی صفحات 117-132
  همواره یکی ازمولفه های راهبری شرکتی استقرار کنترل های داخلی اثربخش می باشد. مدت های طولانی است که کنترل های داخلی از یک سوء دغدغه خاطر مدیران و از سوی دیگر صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع در واحدهای تجاری می باشد، چرا که آنان از حیاتی بودن این کنترل ها در دستیابی به اهداف واحد اقتصای مطلعند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در بازه زمانی سال های 1391 تا 1396 برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با انتخاب 174 شرکت به عنوان نمونه آماری و با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره در نرم افزار آماری EVIEWS انجام شده است. نتایج آزمون فرضیه حاکی از آن است افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی دار و مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری های سرمایه گذاری، ضعف کنترل های داخلی، افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی
 • محسن حق وردی زاده صفحات 133-145

  گزارش های مالی از مهمترین محصولات سامانه حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد، توانایی سود آوری شرکتها و پیش بینی جریان های نقدی آینده و مواردی از این قبیل است. یکی از اقلامی که در صورت سود و زیان ارایه می شود سود خالص است. محاسبه سود خالص به عنوان یکی از مهمترین شاخص های حسابداری و یک منبع اطلاعاتی گسترده در سیستم تعهدی و تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده، صورت می پذیرد. در این پژوهش به بررسی تاثیر حسابرسی داوطلبانه و حسابرسی الزامی بر مدیریت سود با توجه به اندازه موسسات حسابرسی پرداخته شده که در این راستا از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1390 تا 1397 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که حسابرسی توسط موسسات حسابرسی بزرگ باعث کاهش مدیریت سود می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت سود، اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی
|
 • Hosein Mokhtari * Pages 1-13
  Borrowing commitments, especially in the case of private debt (such as borrowing from banks), help reduce representation problems caused by free cash flows and information asymmetries. The issue of women's management has always attracted the attention of psychologists, sociologists and management experts, and each of them has somehow rooted out this issue. Commitment to work when taking responsibility, great motivation to do things well, a sense of competition in the workplace compared to their peers (male managers), more presence in supervisory committees and other personality and work characteristics of a female manager have significant effects on financial decisions in the board It has companies and organizations and will also improve the company's performance, increase shareholder satisfaction and increase company returns. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of gender diversity of the board of directors on the debt cost of insurance companies in the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1397 with a sample of 15 companies. To test the hypothesis, multivariate linear regression and hybrid data were used using the generalized least squares model. The results of testing the hypotheses showed that the gender diversity of the board does not have a significant effect on the debt cost of insurance companies.
  Keywords: Gender type of board, debt cost, Corporate Governance, Insurance Companies
 • Movahediyan Maryam *, Masoud Qorbanhoseini Pages 14-25
  The usefulness of accounting information as a basis for a profitable investment strategy is an important issue. Developing countries, including Iran, to make the most of the new opportunities that information and communication technology has created in the field of financial reporting, given the country's capabilities on the one hand and some weaknesses in financial reporting and the accounting profession on the other. It must now take serious measures and extend its horizons beyond the boundaries of traditional accounting and reporting methods. Use XBRL as a translator of financial statements and reports as part of the acceptance processIt is the use of IFRS and it is necessary to plan infrastructural and strategic steps with convergence and determination between effective professional institutions, including the Ministry of Finance, Exchange and Securities Organization, Iran Stock Exchange, Auditing Organization and professional associations to make the necessary content changes. In order to accept this reporting system, it must be completed. People working in the profession should be familiar with this literature as corporate information systems move to XBRL and the use of new technologies. Therefore, in this article, the role and effect of accounting data and XBRL on improving the prediction of castrated profit movements are studied.
  Keywords: Forecasting profit movements, XBRL, accounting data
 • Ali Habibzadeh * Pages 26-40
  Financial reporting and its quality has been one of the concerns of investors and shareholders. In this regard, one of the factors that can be useful in improving the financial reporting process is the existence of internal audit. The present study examines the impact of the internal auditor on the quality of financial reporting with emphasis on the role of the audit committee. This research is applied in terms of purpose and in terms of correlation methodology is causal (post-event) research. All companies listed on the Tehran Stock Exchange were the statistical population of the study. Using a series of restrictions, 122 companies were selected and surveyed over a period of 6 years between 1392 and 1397. The method used is data collection, library, and multiple linear regression is used to test the hypotheses. Stata software version 15 was used to perform tests and final estimation of models. The results show that the internal auditor has a direct and significant effect on the quality of financial reporting. The existence of an audit committee strengthens the direct impact of the internal auditor on the quality of financial reporting.
  Keywords: Quality of Financial Reporting, Internal auditor, Audit Committee
 • Fariba Sabaghan Herman *, Hassan Hemmati, Shahram Babalooyan Pages 41-62

  Aim of the research: The main purpose of this study is to investigate the effect of the main values ​​of sustainability on sustainability risk management, considering the moderating roles of senior management commitment and stakeholder pressure (a case study of home appliance manufacturers in Tehran). Measurement and research methodology Using SPSS software at the level of descriptive statistics and at the level of statistics by PLS software, the structure of research variables and the resulting indices are examined by confirmatory factor analysis test and using Structural equation modeling tested the research hypotheses. Information on the responses of 221 CEOs, financial managers, management accountants, internal auditors and human resource managers of home appliance manufacturing companies in Tehran province was collected to examine the relationship between variables to test research hypotheses based on a researcher-made questionnaire. The analytical results of the first hypothesis showed that the value of t-statistic obtained in the study is equal to 7.150 and higher than 1.96 and has a reason to prove and confirm the first hypothesis.On the other hand, the path coefficient of this work is 0.315, which indicates the positive interaction

  Keywords: Sustainability core values ​​, Sustainability risk management, Senior management commitment, Stakeholder pressure
 • Mojtaba Ebrahimi Sarivdeh *, Ebrahim Enayatpour Shiadeh Pages 63-77
  The main purpose of this research is to examine the effect of Firm Growth on the relationship between capital structure and firm value in Accepted companies Tehran stock exchange. For this purpose 125 companies in the period 2011 to 2017 were selected.This study has applied multiple regression to test hypotheses. The results showed that firm growth has no significant effect on the relationship between Long-Term debt to asset and Firm Value. But it has a negative and significant effect on the relationship between the Short-Term debt to asset ratio and Firm Value.
  Keywords: Capital structure, Firm growth, Firm Value, economic factors
 • Zahra Sheykhi *, Mostafa Hasanzadeh Diva Pages 78-90
  The purpose of this study is to investigate the relationship between the effect of earnings forecast error on the feeling tendencies of investors of listed companies. For this purpose, the information of 150 companies during the years 2011 to 2019 has been examined. Multivariate integrated regression (OLS) was used to test the hypotheses. Investors' feeling inclinations were measured by the Bando Padiha and Jones (2005) index, and the Cheng and Firth criterion (2000) was used to measure the profit forecast error. The present study is descriptive and the findings indicate that Profit forecast error has a significant effect on investors' feeling inclinations.
  Keywords: Profit Prediction Error, feeling Tendencies, Investors
 • Hosein Mokhtari * Pages 91-106
  Companies must be managed by managers who can increase the value of the company; However, some companies do not seem to strictly comply with these requirements, which may explain the inexperience of some companies. Executives make inappropriate structural capital decisions that make capital structure decisions inefficient. Corporate executives are a vital resource for success because of the significant impact that senior executives have on corporate decisions and strategic outcomes. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of management education on the maintenance of cash and surplus value of cash of insurance companies in the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1397 with a sample of 15 companies. To test the hypothesis, multivariate linear regression and hybrid data were used using the generalized least squares model. The results of testing the first hypothesis showed that the education of managers has a significant effect on the cash surplus value of insurance companies. Also in other results of the research hypothesis test showed that the education of managers has a significant effect on cash holdings of insurance companies.
  Keywords: Managers' education, Cash Surplus, cash maintenance. Insurance companies
 • Mohammadjavad Azizabadi * Pages 107-116

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method using a questionnaire. The purpose of this study is to investigate the relationship between green marketing mixes and customer buying intentions. The statistical population of the study was the customers of online stores in Mashhad and the number of samples was calculated using the Cochran's formula 384 people. The validity of the questionnaire questions was confirmed by professors and experts in the field of psychology, its reliability was calculated by Cronbach's alpha test of 0.82. After confirming and determining the validity and reliability, the questionnaire was distributed by the researcher among the customers of online stores in Mashhad by simple random sampling method. SPSS software was used to analyze the data obtained from the questionnaire. Kolmogorov-Smirnov test showed that the data were abnormal. Finally, Spearman tests were used to test the research hypotheses. The results of analysis of the results showed that the correlation between the two variables of marketing mixes (product, price, promotion, location) and the intention to buy environmentally friendly products with a coefficient of 0.769 and 0.001 sig = confirmed and accepted with a 95% confidence level Is. Due to the fact that the level of significance in the correlation coefficient is less than five percent, so there is a direct and significant relationship between the two variables of marketing mix and the intention to buy environmentally friendly products. As a result, the H0 hypothesis is rejected and the H1 hypothesis is approved.

  Keywords: Green marketing mixes, customer buying intent, price, Product, Promotion
 • Mahdieh Namibasit *, Hamid Razmi Pages 117-132
  One of the corporate governance components is always the establishment of effective internal controls. For a long time, internal controls have been a concern for managers on the one hand, and capital owners and other stakeholders in business units on the other, because they are aware of the importance of these controls in achieving the goals of the economic unit. The purpose of this study is to investigate the effect of mandatory disclosure of the weakness of internal controls on the company's investment decisions in the Tehran Stock Exchange. This study was conducted in the period from 2012 to 2017 for companies active in the Tehran Stock Exchange, by selecting 174 companies as a statistical sample and using multivariate regression test in EVIEWS statistical software. The results of the hypothesis test indicate that the mandatory disclosure of the weakness of internal controls has a significant and positive effect on investment decisions in companies listed on the Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Investment Decisions, weak internal controls, mandatory disclosure of weak internal controls
 • Mohsen haghverdizadeh* Pages 133-145

  Financial reporting is one of the most important products of the accounting system, the main purpose of which is to provide the necessary information to evaluate the performance, profitability of companies and predict future cash flows and the like. One of the items offered in the case of profit and loss is net profit. The calculation of net profit is one of the most important accounting indicators and a broad source of information in the accrual system and is influenced by the accounting procedures chosen by management. In this study, the effect of voluntary and mandatory auditing on earnings management according to the size of auditing firms has been studied. In this regard, among the companies listed on the Tehran Stock Exchange using the systematic elimination method, 108 companies as a research sample. were chosen. Multivariate regression method was used to test the hypothesis. The research period is from 1390 to 1397. The results of the study indicate that auditing by large audit firms reduces profit management.

  Keywords: Profit management, Profit management audit firm size, audit quality