فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 6 (پیاپی 101، شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیر همتا، مائده محمدزاده، مریم همتی*، مرضیه دهقان زادگان صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  بسیاری از سازمان های ارایه کننده خدمات سلامت از فناوری اطلاعات سلامت به منظور بهبود عملکرد خود استفاده می کنند. سیستم ذخیره و انتقال تصاویر (Picture Archiving and Communication System) یک زیرسیستم از سیستم اطلاعات سلامت است که هدف آن تسهیل ذخیره، آرشیو و مدیریت تصاویر دیجیتالی و انتقال آن هاست. از طرفی سنجش میزان پذیرش فناوری کمک زیادی در پیاده سازی موفق یک سیستم دارد. در این مطالعه به بررسی پذیرش سیستم ذخیره و انتقال تصاویر توسط کاربران با استفاده از پرسش نامه مدل پذیرش فناوری (Acceptance Model Technology) در مراکز آموزشی درمانی قم (که مجهز به سیستم مذکور بودند) پرداخته شده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که به طور مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان بخش رادیولوژی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم بودند که مراکز به سیستم ذخیره و انتقال تصاویر مجهز بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مدل پذیرش فناوری بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آمار توصیفی برای اطلاعات دموگرافیک استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS) تجزیه وتحلیل شد. برای تحلیل مدل معادلات ساختاری از رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده و ضرایب مسیری محاسبه شد.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد رابطه مستقیم و مثبتی بین نگرش نسبت به سودمندی استفاده و نگرش نسبت به استفاده وجود دارد (001/0>p). همچنین نگرش نسبت به سهولت استفاده و نگرش نسبت به سودمندی استفاده نیز رابطه مستقیم و مثبتی دارند (001/0 >p). نگرش نسبت به استفاده و استفاده واقعی هم رابطه مستقیم و مثبتی دارند (001/0>p). با توجه به جدول ضرایب مسیر، تاثیر سودمندی استفاده از سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکی روی نگرش (599/0 Path Coefficient:)، بیشتر از تاثیر سهولت استفاده روی نگرش (108/0: Path Coefficient) بود. با توجه به ضرایب همبستگی نتیجه گیری شد که سن و سابقه کار با نگرش نسبت به آسانی استفاده، نگرش نسبت به سودمندی استفاده، نگرش نسبت به استفاده و استفاده واقعی ارتباط معناداری ندارند (05/0P>).

  نتیجه گیری:

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد دو متغیر نگرش نسبت به سودمندی و نگرش نسبت به آسانی استفاده از عوامل تاثیرگذار بر پذیرش سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکی هستند و باید در ارزیابی ها و برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: رادیولوژی، سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکی، سیستم های اطلاعات سلامت، مدل پذیرش فناوری، قم، ایران
 • سهراب رحمانی، محسن رضایی* صفحات 9-17
  زمینه و هدف

   مس سولفات ماده‌ای سمی با کاربردی‌های بسیار زیاد است که در مقادیر زیاد باعث ایجاد طیف گسترده‌ای‌ از عوارض در بافت کبد می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند میتوکندری‌ها اهداف بالقوه‌ای‌ برای سمیت مس سولفات هستند. در این مطالعه از ان استیل سیستیین به‌عنوان نوعی عامل آنتی‌اکسیدان برای محافظت میتوکندری‌ها در مقابل سمیت ایجادشده با مس سولفات استفاده شد.

  روش بررسی

   در این مطالعه از موش‌های نر نژاد ویستار (با وزن 180 تا 200 گرم) استفاده شد. میتوکندری‌های ایزوله استخراج‌شده از کبد موش صحرایی از طریق روش سانتریفیوژهای متعدد استخراج و درنهایت به 5 گروه مختلف تقسیم‌بندی شدند. گروه اول به‌عنوان کنترل قرار گرفت. گروه دوم فقط دز 106 میکرومولار از مس سولفات را دریافت کردند. دیگر گروه‌ها با غلظت‌های 1، 2 و 5 میلی‌مولار از ان استیل سیستیین پیش‌تیمار شدند و سپس در معرض دز 106 میکرومولار از مس سولفات قرار گرفتند. سپس آزمون‌های MTT، لیپید پراکسیداسیون و گلوتاتیون احیا در هر گروه تعیین شد. داده‌ها با استفاده از آزمون یک‌طرفه تحلیل شدند.

  یافته‌ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد کاهش قابل‌توجهی در شاخص‌های میتوکندریایی نظیر میزان عملکرد کمپلکس 2 میتوکندریایی، میزان گلوتاتیون احیای میتوکندریایی و لیپید پراکسیداسیون در میتوکندری‌های کبد موش صحرایی مشهود بود که در معرض مس سولفات قرار داشتند. از سوی دیگر مشخص شد تیمار با ان استیل سیستیین به‌طور موثری از سمیت مس سولفات جلوگیری می‌کند.

  نتیجه‌گیری

  نتایج تاییدکننده اثرات محافظتی ان استیل سیستیین در مقابل سمیت مس سولفات در میتوکندری‌های کبد موش صحرایی است. این اثرات ممکن است به دلیل توانایی آن در پاک‌سازی رادیکال‌های آزاد باشد.

  کلیدواژگان: مس سولفات، سندروم بارت، استیل سیستئین، گلوتاتیون
 • شهلا امیری، فرین بابایی بالدرلو*، غلامرضا نجفی صفحات 18-30
  زمینه و هدف

  استرس سبب بروز اختلال در ترشح نروترنسمیترها و اختلال در تولیدمثل می شود. دوپامین از مهم ترین نروترنسمیترها است که گیرنده D2 آن در بیضه شناسایی شده است. ممکن است مصرف داروهای موثر بر سیستم تولیدمثلی بر فیزیولوژی فرزندان حاصل از والدین تحت تیمار تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مهار گیرنده های دوپامینی D2 (D2R) بر بافت بیضه و روند اسپرماتوژنز در موش های صحرایی تحت استرس و فرزندان حاصل از آن ها بود.

  روش بررسی

  72 راس موش صحرایی نر بالغ ویستار با وزن10±190 گرم به گروه های سالین، سولپیراید (آنتاگونیست D2R) (4 میلی گرم بر کیلوگرم، درون صفاقی)، استرس فیزیکی یا روانی و استرس فیزیکی یا روانی دریافت کننده سولپیراید تقسیم شدند. استرس فیزیکی یا روانی به کمک جعبه ارتباطی القا شد. در پایان تیمار 14 روزه، هر موش نر با سه موش ماده جفت گیری کرد. فرزندان نر حاصل تا سن بلوغ در شرایط طبیعی پرورش یافتند. سپس شاخص های اسپرماتوژنز (تعداد سلول اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و سلول سرتولی)، قطر لوله های اسپرم ساز و ضخامت کپسول بیضه و غلظت سرمی تستوسترون در موش های تحت تیمار و فرزندان نر ارزیابی شد. داده ها با آنووای یک طرفه و دانکن در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  اعمال استرس یا تجویز سولپیراید باعث کاهش معنی دار تعداد سلول های اسپرماتوژنیک (سلول اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و سرتولی) و شاخص های مورفومتریک (قطر لوله های اسپرم ساز و ضخامت کپسول بیضه) و غلظت تستوسترون در والد و فرزندان در مقایسه با گروه های کنترل متناظر شد (05/0˂p).

  نتیجه گیری:

   استرس سبب کاهش اسپرماتوژنز در والد و فرزند می شود. تجویز سولپیراید اثرات سوء استرس بر اسپرماتوژنز را در هر دو نسل تشدید می کند.

  کلیدواژگان: اسپرماتوژنز، استرس روانی، استرس فیزیکی، سولپیراید
 • مریم معصومی، محمود پرهام، محمد آقاعلی، شیما محمدی* صفحات 31-39
  زمینه و هدف

  اختلالات عملکرد تیرویید و آرتریت روماتویید (RA: Rheumatoid Arthritis) ازجمله بیماری های خودایمنی هستند که بروز آن ها باعث مشکلات و عوارض زیادی در بیماران خواهد شد. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی اختلالات تیرویید در بیماران آرتریت روماتویید پرداخته شده است.

  روش بررسی

  اندازه گیری هورمون های تیرویید شامل TSH، T4، T3 به روش رادیوایمونواسی و آنتی بادی های تیرویید شامل Anti TG Ab و Anti TPO Ab به روش الایزا انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو، فیشر و تی مستقل در نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد از نظر میزان ابتلا به هایپوتیروییدی بین دو گروه اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد بین دو گروه مورد و شاهد از نظر داشتن Anti TG، Anti TPO، RF، Anti CCP و همچنین از نظر سطح خونی Free T3 اختلاف معناداری از نظر آماری وجود داشت. از سویی دیگر، نتایج تحلیل آماری برای متغیرهای TSH و Free T4 نشان داده است در بین گروه مورد و شاهد اختلاف معناداری وجود نداشته است.

  نتیجه گیری:

   به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان دهنده شیوع بالاتر اختلال عملکرد تیرویید در بیماران آرتریت روماتویید بود به خصوص کم کاری تیرویید.  پیشنهاد می شود آزمایشات و معاینات مربوط به تیرویید در ارزیابی بیماران آرتریت روماتویید گنجانده شود. همچنین مطالعات بعدی برای روشن شدن مکانیسم های اساسی رابطه بین آرتریت روماتویید و اختلال عملکرد تیرویید پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، اختلالات تیروئید، بیماری های خودایمنی، فاکتورهای روماتوئیدی، هایپوتیروئیدی
 • اکرم مهراندشت، نجلا حریری*، داریوش مطلبی صفحات 40-49
  زمینه و هدف

  مقالات علمی متعددی در ارتباط با وضعیت تولیدات علمی موضوعات مختلف با روش علم‌سنجی نوشته شده است. این پژوهش به‌منظور واکاوی روند پژوهش‌های انجام‌شده با موضوع زیست‌آهنگ بدن و چرخه خواب در بازیابی اطلاعات و ترسیم نقشه علمی این حوزه موضوعی انجام ‌شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی کاربردی است که با استفاده از تکنیک‌های علم‌سنجی انجام شده است. برای انجام این پژوهش مدارک از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و پابمد استخراج شد و پس از تحلیل، نقشه علمی حوزه‌های موضوعی این مدارک با استفاده از نرم‌افزار اکسل، UciNet و بسته ترکیبی آن net draw ترسیم شد. این کار با استفاده از ماتریس همایندی موضوعات در بخش Subject category مقالات استخراج و انجام شد.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد 28 مدرک در پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس و پابمد منتشر شده است که بیشترین مقالات در زمینه‌های ریاضیات با 8 مدرک، علوم زیستی 6 مدرک، پزشکی و مهندسی هر کدام 5 مدرک، فیزیک و نجوم 4 مدرک، ژنتیک، شیمی، علم کامپیوتر و محیط‌زیست بوده است. Udesen با اچ‌ایندکس 11 و مقاله‌ای که در سال 2006 منتشر کرده است، با 80 استناد در رتبه نخست نویسندگان قرار گرفته است. کلیدواژه‌های ریاضیات، علوم زیستی و پزشکی به‌عنوان خوشه‌هایی با بسامد زیاد معرفی می‌شود. مجله هسته این موضوعات Physical Review E Statistical Nonlinear And Soft Matter Physics با 7 مقاله به‌عنوان پرکارترین مجله است.

  نتیجه‌گیری

  به‌طورکلی با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان چنین اظهار داشت که تابه‌حال فعالیت و تولیدات علمی بسیار اندکی نسبت به این موضوعات انجام ‌شده است. به علت اهمیت این موضوعات در برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، به تولیدات علمی بیشتری در این زمینه‌ها نیاز است.

  کلیدواژگان: ذخیره و بازیابی اطلاعات، ریتم شبانه روزی، زیست آهنگ بدن، ساعت بیولوژیکی، علم سنجی
 • فاطمه بمبئی رو، رضا زارعی*، مژگان امیریان زاده، نادر شهامت صفحات 50-59
  زمینه و هدف

  ارتقای سطح بالندگی دانشجویان از مهم ترین اهداف نظام آموزش عالی است. با توجه به اهمیت ایجاد و تقویت زمینه های توسعه در دانشجویان حوزه علوم پزشکی و تاثیر آن در ارتقای نظام سلامت جامعه، مطالعه حاضر با هدف تبیین نگرش اساتید در اجرای منتورینگ دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است که داده های آن در سال تحصیلی 99-1398 از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اساتید هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گردآوری شد و تا رسیدن پاسخ ها به حد اشباع ادامه یافت. بر همین اساس ابتدا 16 نفر از اساتید طبق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها به صورت چهره به چهره و با زمان تقریبی یک ساعت در اتاق کار اساتید انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها طبق شیوه تحلیل مضمون، گام به گام و طی شش مرحله انجام پذیرفت.

  یافته ها: 

  شرکت کنندگان شامل16 نفر (9 زن و 7 مرد) با رتبه علمی 2 نفر استاد،12 نفر استادیار و2 نفر مربی بودند. ضمن این مطالعه، 25 مضمون پایه استخراج شد و بر اساس هم پوشانی محتوایی، 6 مضمون سازمان دهنده از آن ها به دست آمد که در مرحله بعد، تحت 3 مضمون فراگیر شامل توانمندسازی فردی، توانمندسازی تخصصی و توانمندسازی اجتماعی تقسیم بندی شدند.

  نتیجه گیری: 

  طبق نتایج پژوهش حاضر، پیامدهای پیاده سازی منتورینگ دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی در ابعاد متعددی بروز داشته است و تاثیرات قابل تاملی در ایجاد بالندگی دانشجویان و به تبع آن ارتقای نظام سلامت کشور دارد. نتایج پژوهش نشان داد طبق نگرش اساتید، مولفه های توانمندسازی فردی، توانمندسازی تخصصی و توانمندسازی اجتماعی در صورت اجرای صحیح منتورینگ قابل دستیابی هستند و به ویژه در حوزه علوم پزشکی اهمیت دارند که به واسطه ماهیت خاص این عرصه، مواجهه مستقیمی با جان و سلامت آحاد انسانی دارد. این مطالعه می تواند زمینه ای برای مطالعات بیشتر مرتبط با منتورینگ در نظام آموزش عالی باشد.

  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، بالندگی، منتورینگ، نگرش
 • فاطمه دهقانی، مجید ضرغام حاجبی*، ذبیح الله قارلی پور، حمید دهقانیان، مژگان زینلی پور صفحات 60-67
  زمینه و هدف

  رضایت جنسی یکی از مولفه های مهم و ازجمله متغیرهای کلیدی در رضایت زناشویی است که نقش و اهمیت غیر قابل انکاری در تحکیم و ثبات خانواده ایفا می کند. به دلیل اینکه مطالعه ای در زمینه سلامت اجتماعی و رضایت جنسی صورت نگرفته است، بر آن شدیم مطالعه ای با هدف تعیین رابطه بین سلامت اجتماعی و مشخصات دموگرافیک بر رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قم انجام دهیم.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تعداد 320 نفر از زنان متاهل شهر قم در سال 1399 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین مراجعان به مراکز بهداشتی-درمانی شهر قم انتخاب و بررسی شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه های رضایت جنسی متسون و ترامپل و سلامت اجتماعی کییز بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد.

  یافته ها:

   در این پژوهش320 نفر از زنان متاهل شهر قم در سال 1399 بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، بین سلامت اجتماعی و رضایت جنسی همبستگی مثبت معناداری وجود داشت (01/0>p، 324/0r=)؛ یعنی افرادی که از سلامت اجتماعی بیشتری برخوردارند، رضایت جنسی بیشتری دارند. همچنین بین سن و مدت ازدواج با رضایت جنسی رابطه معنی دار معکوس وجود داشت (05/0>p). با افزایش سن و مدت زمان ازدواج، میزان رضایت جنسی نیز کاهش می یابد. بین سطح تحصیلات با رضایت جنسی نیز رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (05/0>p).

  نتیجه گیری:

   با توجه به یافته های به دست آمده، سلامت اجتماعی را می توان به عنوان یکی از روش های مناسب برای افزایش رضایت جنسی زنان دانست که با آموزش زنان به صورت بسته های آموزشی یا کلاس های آموزشی (حضوری، مجازی) شاید بتوان رضایت جنسی زنان را تا حدودی بالا برد.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، زنان، سلامت اجتماعی، فعالیت جنسی
 • نرگس پناهی بروجنی، زهرا رضایتمند*، مژگان قیاسیان صفحات 68-78
  زمینه و هدف

   گیاهان دارویی از بزرگ‌ترین ثروت‌های کشاورزی هستند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ضد باکتریایی میوه اپونتیا ایندیکا (Opuntia indica) و شناسایی ترکیبات آن بود.

  روش بررسی

   عصاره‌گیری به روش خیساندن در اتانول و متانول و اثر ضد باکتریایی با انتشار چاهک و میکرودایلوشن با تعیین کمترین غلظت مهارکننده (MIC: Minimum Inhibitory Concentration) و کمترین غلظت کشنده (MBC: Minimum Bactericidal Concentration) بررسی شد. ترکیبات عصاره‌ها با کروماتوگرافی گازی با طیف‌سنجی جرمی ارزیابی شد. میانگین‌ها با آزمون آنووا در سطح معنی‌داری کمتر از 5 درصد مقایسه شد.

  یافته‌ها: 

  غلظت 1000 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر هر دو عصاره رشد استافیلوکوکوس اوریوس و اشرشیاکلای و همین غلظت عصاره متانولی رشد سودوموناس ایروژینوزا را مهار کرد. میزان کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره متانولی علیه استافیلوکوکوس اوریوس و سودوموناس آیروژینوزا 125 و علیه اشرشیاکلای 250 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود. غلظت‌های 250 و 500 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر عصاره اتانولی استافیلوکوکوس اوریوس و اشرشیاکلای را مهار کرد، اما روی سودوموناس آیروژینوزا موثر نبود. میزان کمترین غلظت کشنده عصاره متانولی علیه استافیلوکوکوس اوریوس و سودوموناس آیروژینوزا 250 و علیه اشرشیاکلای 500 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود. همچنین کمترین غلظت کشنده عصاره اتانولی علیه اشرشیاکلای و استافیلوکوکوس اوریوس 500 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود، اما روی سودوموناس آیروژینوزا موثر نبود. بوتینوییک اسید، دی‌هیدروکسی پیران، ترکیبات استری و پنتادکانتریول در عصاره اتانولی و استیک اسید، فوران کربوکسی آلدیید، فوران دی‌اون، اریتروفورانوز، فورفورال، اکسیران، تیران و ترکیبات پیرازین در عصاره متانولی شناسایی شدند.

  نتیجه‌گیری: 

  عصاره متانولی میوه کاکتوس اپونتیا ایندیکا و مواد موثر فعال آن برای کنترل عفونت‌های انسانی پس از انجام آزمایش‌های درون‌تنی پیشنهاد می‌شوند.

  کلیدواژگان: اثر ضد باکتریایی، میوه اپونتیا ایندیکا، عصاره اتانولی، عصاره متانولی، ترکیبات موثر
|
 • Amir Hamta, Maedeh Mohammadzadeh, Maryam Hemati*, Marzieh Dehghanzadegan Pages 1-8
  Background and Objectives

  Many healthcare providers use health information technology to improve their performance. Picture Archiving and Communication System is a subsystem of the health information system that aims to facilitate the storing, archiving, and managing of digital images as well as their transmission. In this regard, measuring the level of acceptance of technology can be very helpful in the successful implementation of a system. Therefore, the present study aimed to investigate the level of acceptance of Picture Archiving and Communication System by users based on the Technology Acceptance Model questionnaire. This study was conducted in teaching hospitals of Qom, Iran (where the Picture Archiving and Communication System are currently in operation).

  Methods

  The present cross-sectional descriptive-analytical study was performed on all the radiology staff of teaching hospitals in Qom, which is equipped with Picture Archiving and Communication System. The data were collected using the Technology Acceptance Model questionnaire and analyzed in SPSS (version 21)  and SmartPLS (version 21) software using descriptive statistics for the demographic characteristics and partial least square approach for the structural equation modeling and the path coefficients were calculated.

  Results

  Based on the findings, the attitude towards usefulness had a significant correlation with the attitude towards usage (P<0.001). Moreover, attitude towards the ease of use had a significant relationship with the attitude towards usefulness (P<0.001). The attitude towards usage also had a significant association with the actual use (P<0.001). According to the table of path coefficients, the effect of ease of use on the attitude (path coefficient: 0.599) was greater than that of the ease of use (path coefficient: 0.108). It was also concluded that age and work experience did not have a significant relationship with the attitude towards ease of use, usefulness, usage, and actual use (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results, the two variables of attitude towards ease of use and usefulness influenced the acceptance of the Picture Archiving and Communication System and should be considered in evaluations and plans.

  Keywords: Health information systems, Picture archiving, communication system, Qom, Iran, Radiology, Technology acceptance model
 • Mohsen Rezaei*, Sohrab Rahmani Pages 9-17
  Background and Objectives

   Copper sulfate (CuSO4) is a toxic substance with a broad range of applications; however, the ingestion of high levels of it cause a wide range of complications in the liver tissue. According to previous studies, mitochondria are potential targets for CuSO4 toxicity. The present study aimed to examine the role of N-acetyl-cysteine as an antioxidant agent in the protection of mitochondria against toxicity induced by CuSO4.

  Methods

   This study was performed on isolated liver mitochondria extracted from male Wistar rats (180-200 g) by multiple centrifuges and finally divided into 5 different groups. Group 1 was the control group, while group 2 received a single dose of 106 µM of CuSo4. The other groups were pretreated with different concentrations of N-acetyl-cysteine (1, 2, 5 mM) and exposed to 106 µM of CuSO4. Subsequently, MTT assay, lipid peroxidation, and GSH (reduced glutathione) were determined in each group. Finally, the collected data were analyzed using the one-way analysis of variance test.

  Results

   The results of the present study revealed that significant changes in mitochondrial indexes such as mitochondrial complex Ⅱ function, mitochondrial glutathione reduction, and lipid peroxidation levels were evident in rat liver mitochondria exposed to CuSO4. On the other hand, it was found that pre-treatment with N-acetylcysteine efficiently inhibited CuSO4 toxicity.

  Conclusion

  The results confirmed the protective effects of N-acetyl-cysteine against CuSO4 toxicity on rat liver mitochondria, which may be due to its ability to scavenge reactive oxygen species.

  Keywords: CuSO4, Isolated mitochondria, N-acetyl-cysteine, Reduced glutathione
 • Shahla Amiri, Farrin Babaei Balderlou*, Gholamreza Najafi Pages 18-30
  Background and Objectives

  Stress disrupts the neurotransmitter release and reproduction. Dopamine (D) is one of the most important neurotransmitters, and its receptor (D2R) has been identified in testis. The use of effective drugs on reproductive system may affect the physiology of offspring whose parents are under treatment. This study aimed to investigate the effect of D2R inhibition on testicular tissue and the process of spermatogenesis in stressed rats and their offspring.

  Methods

  In total, 72 adult male Wistar rats weighing 190±10 g were divided into groups of saline, sulpiride (D2R antagonist) (4mg/kg, ip), physical or psychological stress, and physical or psychological stress receiving sulpiride. Physical or psychological stress was induced by a communication box. At the end of the 14-day treatment, each male rat mated with three female rats. The male offspring were raised under normal conditions until puberty. Subsequently, the indices of spermatogenesis (number of spermatogonia cells, spermatocytes, spermatids, sertoli cells), seminiferous tubules diameter, thickness of testicular capsule, and serum testosterone concentration were evaluated in male rats under treatment and their offspring. Data were analyzed in SPSS software through a one-way ANOVA and Duncan test.

  Results

  Stress induction and/or sulpiride administration led to a significant decrease in the number of spermatogenic cells (spermatogonia, spermatocytes, spermatids, and sertoli), morphometric indices (seminiferous tubules diameter and thickness of testicular capsule), and testosterone concentration in parents and offspring, compared to the corresponding control groups (P<0.05).

  Conclusion

  Stress caused a decrease in spermatogenesis in parents and offspring. Moreover, the sulpiride administration intensified the adverse effects of stress on spermatogenesis in both generations.

  Keywords: Physical stress, Psychological, Spermatogenesis, Stress, Sulpiride
 • Maryam Masoumi, Mahmud Parham, Mohammad Aghaali, Shima Mohammadi* Pages 31-39
  Background and Objectives

  Thyroid dysfunction and rheumatoid arthritis (RA) are autoimmune diseases that can cause many problems and complications in patients. Accordingly, this study aimed to investigate thyroid disorders in patients with rheumatoid arthritis.

  Methods

  Thyroid hormones, including TSH, T4, and T3, were measured by radioimmunoassay. Following that, thyroid antibodies, including Anti TG Ab and Anti TPO Ab, were measured by ELISA. The data were analyzed in SPSS software through the Chi-square test, Fisher test, and t-test.

  Results

  The results of statistical analysis show that there is a significant difference between the two groups in terms of the prevalence of hypothyroidism. Also, the results of this study show that there is a statistically significant difference between the two groups in terms of Anti TG, Anti TPO, RF, Anti CCP and also in terms of Free T3. On the other hand, the results of statistical analysis for TSH and Free T4 showed that there was no significant difference between the case and control groups.

  Conclusion

  Overall, the results of this study indicate that there is a higher prevalence of thyroid dysfunction in RA patients, especially hypothyroidism. It is recommended that thyroid tests and examinations be included in the evaluation of rheumatoid arthritis patients. Further studies are also suggested to clarify the underlying mechanisms of the relationship between rheumatoid arthritis and thyroid dysfunction.

  Keywords: Arthritis, Autoimmune diseases, Hypothyroidism, Rheumatoid, Rheumatoid factors, Thyroid diseases
 • Akram Mehrandasht, Nadja Hariri*, Dariush Matlabi Pages 40-49
  Background and Objectives

  Numerous scientific studies related to the status of scientific productions of various subjects have been performed using the Scientometric method. This study aimed to analyze the previously conducted research procedures on the effect of biorhythm and sleep cycle in information retrieval. Moreover, it was attempted to draw a scientific map in this regard.

  Methods

  The present study was conducted based on an applieddescriptive design using scientometric techniques. The documents were extracted from the Scopus and PubMed databases, and after analysis, the scientific map of the subject areas of these documents was drawn using Excel and UciNet software as well as its combined net draw package. This procedure was conducted using the topic matching matrix in the subject category field of the studies.

  Results

  The results showed that 28 documents were published in Scopus and PubMed databases. The majority of the studies were in the field of mathematics (n=8), biological sciences (n=6), medicine (n=5), engineering (n=5), physics and astrology (n=4), genetics, chemistry, computer science, and environment. Udesen J with an H-index of 11 and a study published in 2006 topped the list of the authors with 80 citations. Moreover, the keywords of mathematics, life sciences, and medicine are introduced as high-frequency clusters. The core journal of these topics is Physical Review E Statistical Nonlinear and Soft Matter Physics with 7 studies as the most prolific journal.

  Conclusion

  In general, according to the results of this study, it can be said that very little scientific activity and production have been conducted on these issues so far. Due to the importance of these issues in activity planning, there is a need for scientific productions in these fields.

  Keywords: Biorhythm, Biological clocks, Circadian rhythm, Information storage, retrieval, Scientometrics
 • Fatemeh Bambaeeroo, Reza Zarei*, Mojgan Amirainzadeh, Nader Shahamat Pages 50-59
  Background and Objectives

  Improvement of the level of student development is one of the most important goals of the higher education system. Regarding the significance of providing and reinforcing the developmental opportunities in medical students and its impact on promoting the health community system, the present study aimed to explain the attitude of professors towards the implementation of student mentoring in the field of medical education.

  Methods

  The present study was conducted based on a qualitative design. The data were collected during the academic years of 2019-20 through conducting semi-structured interviews with the faculty members of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran, and continued until the responses were fully reached. Accordingly, initially, 16 professors were selected according to the purposeful sampling method and face-to-face interviews with an approximate time of one hour were conducted in the professors' office. The data were analyzed based on a step by step content analysis through 6 steps.

  Results

  The participants included 16 cases (9 females and 7 males) with the academic ranks of professor (n=2), assistant professors (n=12), and instructors (n=2). In total, 25 basic themes were extracted and based on the overlapped content, 6 organizational contents were obtained during the research procedure. In the next stage, they were divided into three comprehensive contents of individual, professional, and social empowerment.

  Conclusion

  The implementation outcome of the student mentoring in medical sciences has been significant in various aspects and has remarkable effects on the improvement of students and the enhancement of the healthcare system of the country. The results indicated that according to the professors’ attitudes, the components of individual, professional, and social empowerment can be achieved if mentoring is performed properly, especially in the field of medical sciences. Due to the sensitivity of this domain and its direct impact on human life and health, it has attracted a great significance. This study can be a basis for further studies related to mentoring in the higher education system.

  Keywords: Attitude, Development, Education, Medical, Mentoring
 • Fatemeh Dehghani, Majid Zargham Hajebi*, Zabihallah Garlipour, Hamid Dehghanian, Mojgan Zaynalipour Pages 60-67
  Background and Objectives

  Sexual satisfaction is one of the important components and key variables in marital satisfaction that plays an undeniable and important role in strengthening and stabilizing the family. Since no studies have been conducted on the social health and sexual satisfaction, this study aimed to determine the relationship between social health and demographic characteristics regarding sexual satisfaction of women referring to health centers in Qom, Iran.

  Methods

  This study was conducted based on a descriptive-correlational design. A total of 320 married women were selected from those referred to health centers in Qom, Iran, during 2019 using a multi-stage cluster sampling method. The data were collected using the Sexual Satisfaction Scale for Women (Meston and Trapnell) and Kiez Social Health Questionnaire. The data were then analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.

  Results

  This study investigated 320 married women in Qom, Iran, during 2019. According to the results, there was a significant positive correlation between social health and sexual satisfaction (R=0.324, P<0.01). In other words, individuals who are benefited from more social health have higher sexual satisfaction. Furthermore, sexual satisfaction showed a significant inverse relationship with age and duration of marriage (P<0.05). With increasing age and duration of the marriage, the level of sexual satisfaction will decrease. Additionally, there is a direct and significant relationship between education level and sexual satisfaction (P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings, social health can be considered one of the appropriate factors to increase women's sexual satisfaction. The utilization of training packages or sessions (real or virtual) may help improve women's sexual satisfaction.

  Keywords: Sexual behavior, Sexual satisfaction, Social health, Women
 • Narges Panahi Borujeni, Zahra Rezayatmand *, Mozhgan Ghiasian Pages 68-78
  Background and Objectives

  Medicinal plants are among the largest agricultural resources. This study was conducted to evaluate the antibacterial effect of Opuntia ficus-indica fruit extract as well as identifying its components.

  Methods

  To conduct the study, the extraction process was accomplished by maceration in ethanol and methanol. Moreover, the antibacterial activity of the plant was evaluated by the agar well diffusion method, and the investigation of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) was processed using the microdilution method. The gas chromatography-mass spectrometry method was also applied to identify the extracted components. The mean scores obtained by the ANOVA test were significant < 5%.

  Results

  Considering the antibacterial activity, both extracts at concentrations of 1000 mg/ml inhibited the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. The same concentration of methanol extract was effective on Pseudomonas aeruginosa. The MIC value of the methanol extract was calculated at 125 mg/ml against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, and 250 mg/ml against Escherichia coli. The concentrations of 250 and 500 mg/ml of ethanol extract inhibited the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli, however, it did not affect Pseudomonas aeruginosa. Furthermore, the MBC value of methanol extract was 250 mg/ml against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, and 500 mg/ml against Escherichia coli. It was revealed that the MBC value of 500 mg/ml of ethanol extract was against Escherichia coli and Staphylococcus aureus, nevertheless, this extract did not affect Pseudomonas aeruginosa. In addition, butinoic acid, dihydroxypyran, ester compounds, and pentadecanetriol were detected in ethanol extracts. Acetic acid, furan-carboxaldehyde, furan dione, erythrofuranose, furfural, oxirane, thiirane, and pyrazine compounds were identified in methanol extracts.

  Conclusion

  It can be concluded that the methanolic extract of Opuntia ficus-indica and its active compounds are recommended for controlling human infections after the implementation of in virto tests.

  Keywords: Antibacterial effect, Effective compounds, Ethanol extract, Methanol extract, Opuntia ficus-indica