فهرست مطالب

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی - پیاپی 23 (تابستان 1399)
 • پیاپی 23 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/08/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عزت اله قدم پور*، هوشنگ گراوند، سعیده سبزیان صفحات 7-32

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه استان لرستان به تعداد 115010 نفر بود که براساس جدول کرجسی و مورگان، 384 نفر تعیین شده، و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه های سبک های یادگیری کلب (1971) و انگیزه پیشرفت هرمنس (1970)، همچنین، میانگین دروس گذرانده شده دانش آموزان به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها، آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی گروه های مستقل، و تحلیل واریانس چندمتغیره انجام گرفت. براساس نتایج تحلیل داده ها، بین سبک یادگیری واگرا و انگیزه پیشرفت (0001/0, P=399/0r=)، بین سبک یادگیری همگرا و انگیزه پیشرفت (0001/0, P=41/0-r=)، بین سبک یادگیری واگرا و پیشرفت تحصیلی (0001/0, P=36/0r=)، بین سبک یادگیری همگرا و پیشرفت تحصیلی (0001/0, P=39/0-r=) رابطه معنادار وجود دارد. از طرفی، نتایج نشان داد بین سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یابنده با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد بین سبک های یادگیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون تی گروه های مستقل نشان داد بین میانگین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی، سبک یادگیری واگرا، سبک یادگیری همگرا، سبک های یادگیری
 • فرهاد علیپور * صفحات 33-61

  هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان اهتمام و پایبندی مدیران استانی دانشگاه فرهنگیان به اجرای مفاد میثاق نامه مدیران و تاثیر آن بر آوا و تعهد سازمانی کارکنان، دانشجویان و اعضای هییت علمی بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران استانی، اعضای هییت علمی، کارکنان استانی و دانشجویان تشکیل دادند. 229 نفر از اعضای هییت علمی، 284 نفر از کارکنان استانی و 304 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. همچنین، همه مدیران استانی به دلیل حجم کم جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های میثاق نامه پرسشنامه محقق ساخته با به کارگیری مفاد میثاق نامه و با تایید خبرگان، و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی و آوای سازمانی به کار گرفته شد. روایی پرسشنامه ها از طریق محاسبه CVR، روایی سازه و روایی محتوا، و پایایی پرسشنامه ها با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد بین نظرات دانشجویان، کارکنان استانی، اعضای هییت علمی و مدیران استانی در زمینه پایبندی مدیران به مفاد میثاق نامه تفاوت وجود دارد. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین پایبندی مدیران به مفاد میثاق نامه و آوا و تعهدسازمانی دانشجویان، کارکنان استانی و اعضای هییت علمی رابطه معناداری وجود دارد. به علاوه، نتایج و یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان دهنده این است که پایبندی به مفاد میثاق نامه از سوی مدیران تاثیر مثبت و معناداری بر آوا و تعهد سازمانی دانشجویان، کارکنان استانی و اعضای هییت علمی دارد.

  کلیدواژگان: آوای سازمانی، تعهد سازمانی، دانشگاه فرهنگیان، میثاق نامه
 • پیمان رستمی، کوروش ویسی*، فرزاد غفوری، سمیرا علی آبادی صفحات 63-89

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان ایران انجام گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف بنیادی، با رویکرد کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد اجرا شد. جامعه پژوهش را صاحب نظران شامل کارشناس مسیول تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش، مدیران دبیرستان ها، روسای آموزشی دانشگاه فرهنگیان کشور و مدرسان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان تشکیل دادند. براساس معیار اشباع نظری 24 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. در نتیجه، 186 مفهوم اولیه و 35 مفهوم اصلی به دست آمد، که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله محوری و شرایط علی (هماهنگی، فرهنگ، توسعه حرفه معلمی، کسب تجربه، توسعه حرفه تربیت بدنی)، عوامل زمینه ای (آشنایی با فناوری اطلاعات، فراهم کردن تسهیلات، فراهم کردن امکانات، محیط، حمایت مسیولان، خصوصیات شخصیتی مربیان)، شرایط مداخله گر (عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، هدف گذاری، زیرساخت، روان شناختی و ساختار سازمانی)، راهبردها (تمرکزگرایی، تخصیص منابع، شایسته سالاری، فرهنگ سازی، توانمندسازی، به کارگیری سیستم های گزینشی کارا و اثربخش، برگزاری رویدادهای ورزشی، اصلاح فرایندهای درون سازمانی، برنامه ریزی، آموزش کاربردی)، و پیامدها (کاهش ناهنجاری ها، افزایش سلامت جسمانی و روانی، بهبود نگرش به ورزش، کشف استعداد، ایجاد انگیزه، گسترش ورزش، توسعه حرفه ای) ارایه شد.

  کلیدواژگان: شایستگی، دانشجومعلمان تربیت بدنی، توانمندسازی، توسعه حرفه ای
 • لعیا رحیم زاده، معصومه صمدی*، فهیمه انصاریان صفحات 91-116

  هدف از مطالعه حاضر، طراحی چارچوب مفهومی تفکر مراقبتی در برنامه فلسفه برای کودکان است .روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی بوده است. جامعه پژوهش همه منابع دست اول و دوم فلسفه کودکان و مرتبط با متغیرهای پژوهش بود که به روش هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. همزمان با فرایند فیش برداری، اطلاعات جمع آوری شد و تحلیل داده ها به صورت منظم و مستمر انجام گرفت. بدین معنا که داده ها دسته بندی و تفسیر شد. یافته ها نشان داد تبیین چارچوب تفکر مراقبتی را می توان علاوه بر عنصر ارتباط دهنده بین تفکر انتقادی و خلاق، براساس نمود عملی این دو نوع تفکر توضیح داد. براساس نتایج، حوزه آموزش فلسفه برای کودکان، بستر مناسب ایجاد و رشد تفکر مراقبتی است. ابعاد تفکر مراقبتی عبارت اند از عقلانیت، مسیولیت پذیری، سازگاری منطقی، خلاقیت، تخیل اخلاقی، ملکه شدن فضایل اخلاقی، موقعیت نگری و غور در مفاهیم اخلاقی. اصول تفکر مراقبتی شامل اعتقاد و اطاعت از اصول ارزشی (مطلق و اعتباری) است. جنبه های تفکر مراقبتی شامل قدردانی، عاطفی، فعال، هنجاری و همدلی است. آموزش فلسفه برای کودکان، کودک را - با کسب شهامت و نوع دوستی- با اخلاق وظیفه گرا و نتیجه گرا آشنا کرده و تفکر او را به زبان اجتماعی نزدیک می کند. از این رو، ضرورت آموزش تفکر مراقبتی به والدین، مربیان و سیاست گذاران آموزش و پرورش توصیه می شود.

  کلیدواژگان: برنامه فلسفه برای کودک، تربیت، تفکر مراقبتی، کودک
 • فرهاد غدیری*، کریم عبدالمحمدی، خوشدوی ابراهیم زاده صفحات 117-135

  تعلل ورزی پدیده ای رفتاری است که به معنای به تاخیر انداختن تکالیف، توصیف شده و موجب ایجاد استرس، احساس گناه و کاهش شدید بازدهی فردی می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سازگاری اجتماعی در تعلل ورزی دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری متشکل از همه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سلماس بود که براساس فرمول کوکران، 254 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه های تعلل ورزی آموزشی (PAS)، پنج عامل اصلی شخصیت (BFI)، و سازگاری سینها و سینگ (1993) به کار گرفته شد.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد از بین مولفه های شخصیت، روان رنجورخویی به صورت مثبت و وظیفه شناسی به صورت منفی تعلل ورزی را پیش بینی می کند. همچنین، سازگاری اجتماعی نیز به صورت معناداری تعلل ورزی را تبیین می کند.با توجه به اهمیت ویژگی های شخصیت و سازگاری اجتماعی در تبیین تعلل ورزی آموزشی، تقویت سازگاری اجتماعی و تغییر ویژگی های شخصیت نقشی مهم در رفع تعلل ورزی آموزشی دارد.

  کلیدواژگان: تعلل ورزی، سازگاری اجتماعی، شخصیت
 • فروغ ماهی گیر، آیت الله کریمی باغملک* صفحات 137-156

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش درمانی تنظیم هیجان و ذهن آگاهی، بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. روش اجرای پژوهش نیمه آزمایشگاهی بود. از جامعه آماری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی 97-1396 که 2300 نفر بودند، 36 نفرآزمودنی به صورت نمونه گیری هدفمند- داوطلب و در قالب سه گروه 12 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) در فرایند پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش، مقیاس ارزیابی تعلل ورزی سولومون و راتبلوم (1984) و سیاهه فرسودگی مدرسه ساخته سالملا-آرو، کیورو، لسکینن و نورمی (2009) بودند. تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری، نشان داد در مرحله پس آزمون هر دو گروه آزمایش، در نمرات تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل وجود داشته اند، ولی مقایسه انجام شده در زمینه تاثیردو روش مورد مطالعه، تفاوت معناداری را نشان نمی دهد؛ بر این اساس، به کارگیری دو روش درمانی تنظیم هیجان و ذهن آگاهی به منظور کاهش تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تعلل ورزی تحصیلی، تنظیم هیجان، ذهن آگاهی، فرسودگی تحصیلی
 • داود قرونه * صفحات 157-182

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه نگرش معلمان و مدیران آموزشی نسبت به طرح رتبه بندی حرفه ای مشاغل معلمان مبتنی بر تجربه زیسته آن ها انجام گرفت. پژوهش به روش توصیفی با رویکرد کیفی، و با استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که با 15 نفر از معلمان با تجربه، مدیران و مجریان این طرح اجرا شد. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی و با معیار اشباع نظری داده ها انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری در دو مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد طرح رتبه بندی معلمان دارای ضرورت های قانونی، علمی، حرفه ای و مدیریتی است. مهم ترین نقاط قوت طرح شامل افزایش انگیزه معلمان، ارتقای مهارت های معلمان، کاهش مسایل معیشتی معلمان، افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و کاهش احساس نابرابری است و نقاط ضعف آن نیز عبارت اند از عدم جامعیت طرح، عدم شفافیت، امکان اعمال نظر شخصی، طولانی بودن فرایند، تاکید زیاد بر سابقه خدمت، ضعف در اطلاع رسانی و نقص در اجرا. همچنین، مهم ترین راهکارهای شناسایی شده برای بهبود طرح، عبارت اند از داشتن رویکرد حرفه ای گرایی به معلمی، توجه به بهبود معیشت معلمان، ارزشیابی تیمی و مداوم، جامع نگری و کاهش بوروکراسی.

  کلیدواژگان: ارزشیابی معلمان، رتبه بندی معلمان، صلاحیت حرفه ای، صلاحیت های حرفه ای معلمان
 • افسانه آذرپرور، فریبا کریمی* صفحات 183-208

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ساختاری قصد ترک خدمت و عملکرد شغلی مدیران براساس ذهن آگاهی با تاکید بر نقش میانجی فرسودگی هیجانی در میان مدیران دبیرستان های دوره دوم شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش مدیران دبیرستان های دوره دوم شهر اصفهان به تعداد 399 نفر بودند که براساس جدول کرجسی و مورگان (1970) و به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، 205 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های ذهن آگاهی ترویجنز و همکاران (2015)، فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون (1981)، قصد ترک خدمت لنتز (2004)، و عملکرد شغلی ناگیوین، ترانگ و ناگیوین (2012) بود. داده ها با به کارگیری آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین ذهن آگاهی با قصد ترک خدمت رابطه معکوس و با عملکرد شغلی رابطه مستقیم وجود دارد. بین فرسودگی هیجانی با قصد ترک خدمت رابطه مستقیم و با عملکرد شغلی رابطه معکوس وجود دارد. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد فرسودگی هیجانی در رابطه بین ذهن آگاهی و عملکرد شغلی مدیران نقش میانجی دارد. با توجه به نتایج، مسیولان آموزش و پرورش با برگزاری کارگاه های آموزشی ذهن آگاهی می توانند، ضمن کاهش فرسودگی هیجانی مدیران زمینه کاهش قصد ترک خدمت و بهبود عملکرد شغلی آن ها را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، عملکرد شغلی، فرسودگی هیجانی، قصد ترک خدمت
 • علی صادقی*، علی زمانی، رضا ساعی مهربان صفحات 209-229

  رشد و توسعه هر جامعه و بخش های آن مرهون برنامه ریزی، بررسی مسایل و چالش های موجود و ارایه راهکار برای رفع نیازهای جدیدی است که در اثر تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فناوری ایجاد می شود. در این میان، نظام های آموزشی به ویژه آموزش عالی، نیز برای حفظ بقا و دستیابی سریع و آسان به اهداف خود، نیازمند بررسی وضعیت موجود و شناسایی چالش های احتمالی است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مهم ترین چالش های رشته آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش متشکل از اعضای هییت عملی/ مدرسان و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در استان های تهران و البرز بود که در دو مرحله به صورت قضاوتی و کل شمار بررسی شدند. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی پرسشنامه با روش روایی صوری و با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج پژوهش چالش های رشته آموزش جغرافیا را در چهار بعد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فوق برنامه، و بعد ساختاری- اداری نشان داد و رتبه بندی چالش ها از نظر اعضای هییت علمی/ مدرسان و دانشجومعلمان نشان داد به ترتیب، چالش های ساختاری- اداری، آموزشی، پژوهشی، و فرهنگی و فوق برنامه، مهم ترین چالش های این رشته از نظر دانشجومعلمان بود و از نظر اعضای هییت عملی/ مدرسان چالش های ابعاد ساختاری- اداری، پژوهشی، آموزشی، و فرهنگی و فوق برنامه به ترتیب، مهمترین چالش های رشته آموزش جغرافیا بودند.

  کلیدواژگان: آموزش جغرافیا، آموزش عالی، آموزش، دانشگاه فرهنگیان
 • غلامعلی علی محمدی، نگین جباری*، کیومرث نیاز آذری صفحات 231-264

  هدف پژوهش حاضر شناسایی مهارت های حرفه ای مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان به منظور توانمندسازی آن ها در افق مهارت های نوظهور است. روش پژوهش اکتشافی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی، 26 نفر از استادان دانشگاه فرهنگیان بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان جامعه آماری پژوهش را تشکیل داد که با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، 281 نفر به روش طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی، از طریق تحلیل محتوا انجام شد سپس تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت و ده بعد و 52 شاخص به دست آمد. ابعاد شامل اخلاق حرفه ای و معرفت دینی، سواد دیجیتالی، کارآفرینی و ابتکار، استانداردسازی فرایندها، بهسازی کارورزی، دانش حرفه ای (شناختی)، آشنایی با اسناد بالادستی، دانش فراشناختی، خلاقیت محوری و پژوهش، مدیریت راهبردی دانش است. همچنین، برای بررسی وضع موجود آزمون تی تک نمونه ای اجرا شد. از نظر دانش آموختگان، وضعیت دانشگاه فرهنگیان از لحاظ ابعاد اخلاق حرفه ای، معرفت دینی و بهسازی کارورزی مناسب، ودر سایر ابعاد نامناسب است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی حرفه ای، دانشجومعلمان، مهارت های نوظهور
|
 • Ezatolah Ghadampour *, Houshang Garavand, Saeede Sabzian Pages 7-32

  The research has been performed to the aim of studying the investigation of the relationship between the learning styles with achievement motivation and academic achievement of high school students in Lorestan province in mind. Descriptive-correlation method of research has been used, to this aim. Statistical population include all of High School students (115010 student) of in Lorestan province, according to the statistical report of Education Department of Khorramabad for academic year of 2015-2016. Based on Krejcie-Morgan table, a sample size of 384 individuals has been selected based on Stratified random sampling method. To collect data, Hermann's Progressive Motivation Questionnaire (1970), Kolb's Learning Styles Questionnaire (1971) and GPA have been used. To analyze data and test research hypotheses, indicators of descriptive statistics including standard mean and deviation have been used, in addition to inferential statistics tests such as Pearson correlation coefficient, independent t-test, and multivariate analysis of variance. Results showed that the correlation coefficient between divergent learning styles and achievement motivation (r= 0.39, P= 0.0001); converging learning style and achievement motivation (r= -0/41, P= 0.0001); the divergent learning styles and academic achievement (r= 0.36, P= 0.0001); converging learning style and academic achievement (r= -0.39, P= 0.001) there is a significant relationship. But assimilating and accommodating between learning styles and academic achievement was no significant relationship with achievement motivation (P < 0.05). Multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference between male and female students' learning styles (P<0.05). The independent t test results showed that the mean achievement motivation and academic achievement of girls and boys there is a significant difference (P< 0.01).

  Keywords: Academic achievemet, Achievement motivation, Convergent learning style, Divergent learning style, Learning styles
 • Farhad Alipour * Pages 33-61

  The purpose of this study was to identify the level of diligence and commitment of provincial managers of Farhangian University to implement the provisions of the Charter of Managers and its impact on organizational voice and commitment of staff, students and faculty members. The research is applied in terms of purpose and correlation method. The population of the study consisted of provincial administrators, faculty members, provincial staff and students. 229 faculty members, 284 staff and 304 students were selected as a sample by stratified random sampling. All provincial managers were selected as a sample due to the small size of the population. A researcher-made questionnaire was used to collect the data of the covenant using the provisions of the covenant and with the approval of experts. Also, the standard questionnaire was used to measure organizational commitment and organizational voice. The validity of the questionnaires was confirmed by CVR calculation, construct validity and content validity, and the reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha. Findings showed that there is a difference between the opinions of students, staff, faculty members and provincial administrators regarding the adherence of administrators to the provisions of the covenant. Also, Pearson correlation coefficient showed that there is a significant relationship between managers' adherence to the provisions of the covenant and organizational voice and commitment of students, staff and faculty members. In addition, the results and findings of structural equation modeling show that adherence to the provisions of the covenant by managers has a positive and significant effect on the organizational voice and commitment of students, staff and faculty members.

  Keywords: Covenant, Farhangian University, Organizational commitment, Organizational voice
 • Payman Rostami, Korosh Veisi *, Farzad Ghafouri, Samira Aliabadi Pages 63-89

  The purpose of this study was to designing the student teachers physical education' competency pattern for educational teachers of farhangian university based on gounded theory. The purpose of this study was qualitative methodology based on fundamental data theory. The statistical population of this study consisted of published documents on the subject of student competence of physical education teachers (Expert in charge of Physical Education of the General Education Department, High School Principals, Educational Presidents of the National University of Education, and Physical Education Teachers of the University of Tehran). The sample size was 24 theoretical saturation. Purposeful sampling, which is a non-probability sampling method, was used to select a sample from such a community. Semi-structured interviews were used to collect data. The results of the present study reveal the extraction of 186 initial codes or concepts from the interviews as well as 35 main concepts in the paradigmatic model including axial categories and causal conditions (coordination, culture, professional development, experience acquisition, career development). Education), contextual factors (familiarity with information technology, provision of facilities, provision of facilities, environment, authority support, personality traits of coaches), intervening conditions (political, economic, socio-cultural factors, goal) Planning, Infrastructure, Psychology and Organizational Structure), Strategies (Concentration, Resource Allocation, Skills, Culture, Empowerment, Employment Making efficient and effective selection systems, organizing sporting events, modifying intra-organizational processes, planning, applied training) and outcomes (reducing abnormalities, enhancing physical and mental health, improving attitudes to sports, discovering talent, motivating, Sports Development, Professional Development).

  Keywords: Competency, Empowerment, Professional Development, Student teachers physical education
 • Laya Rahimzadeh, Masoumeh Samadi *, Fahimeh Ansarian Pages 91-116

  Present Study aims at devising a conceptual contemplation thinking framework in philosophy for children. Its methodology is an analytical- description with qualitative approach. Research population consists of all the primary and secondary resources of children's philosophy and related to research variables selected and studied objectively. Simultaneous to indexing process, relevant information was collected and data analysis was conducted regularly and constantly so that all data were classified and described. Findings indicate that in addition to relating element between critical and creative thinking, one can explain the clarification of a contemplation thinking by practical manifestation of them. Contemplation thinking aspects include rationality, responsibility, rational adaptability, and creativity, ethical imagination, institutionalizing ethical virtues, positioning, and contemplation in ethical concepts. The principles of contemplation thinking include believing and following value principles (absolute and nominal). Contemplation thinking aspects include appreciation, affective, active, and normative and empathy. Training philosophy for children would make the child familiar with acquiring courage, altruism and functionality and resulted oriented ethics and makes his/her thought close to social language. Hence, parents, parents as well as pedagogy coaches and policymakers are recommended to train contemplation thinking.

  Keywords: Child, Contemplation thinking, education, Philosophy program for child
 • Farhad Ghadiri *, Karim Abdolmohammadi, Khoshdavi Ebrahimzade Pages 117-135

  Procrastination is a behavioral phenomenon, described as the act off putting off the tasks, which may result in stress, a sense of guilt, severe loss of personal productivity. The aim of this study was to determine the role of the big five factors of personality and social adjustment in students' procrastination. The study method was descriptive-correlation. The population consists of all students in high school of Salmas city that based on the Cochran sampling formula 254 of them were selected using cluster sampling. To collect the data were used from the Procrastination Academic Scale, the Big Five of Personality Inventory and the Adjustment Questionnaire of Singh and Sinha(1993). The results of multiple regression analysis showed that among personality traits, neuroticism positively and and conscientiousness negatively predicted procrastination. Also Social adjustment significantly explain procrastination. Given the importance of personality characteristics and social adjustment in explaining the procrastination, strengthening social adjustment and change personality characteristics will have an important role in overcoming procrastination.

  Keywords: Personality, Procrastination, Social adjustment
 • Foroogh Mahhigir, Ayatolah Karimi Baghmalek * Pages 137-156

  The purpose of this study was to compare the two methods of emotion regulation and mindfulness therapy on reducing academic procrastination and academic burnout in students. The research method was quasi-experimental. From the statistical population of the high school girl students of Ahvaz high school in the academic year of 2017-2018, which were 2300, 36 students were selected by purposeful-voluntary sampling in three groups of 12 (two experimental and one control group) in the process. Research participated. The instruments used in this study were the procrastination assessment scale developed by Solomon & Raum (1984) and the school burnout inventory made by Salmella-Arrow, Kioru, Laskinen, and Normi ​​(2009). The results of multivariate analysis of covariance showed that there was a significant decrease in academic procrastination and academic burnout scores in the posttest of both experimental groups compared to the control group. The effect of the two methods studied does not show a significant difference; therefore, using both emotion regulation and mindfulness therapy to reduce academic procrastination and academic burnout is recommended.

  Keywords: Academic burnout, Academic procrastination, Emotional regulation, High school student, Mindfulness
 • Davood Ghorooneh * Pages 157-182

  The purpose of this study was to identify the attitude of teachers and educational administration about the implementation of the professional ranking plan of teachers in the education system of the Iran. The method of this research is a qualitative exploratory research which has been conducted in an interpretive analysis method. The data gathering tool was a semi-structured interview, with interviews with 15 experienced teachers, principals, and executives of the project. Sampling was done using purposeful snowball method. For data analysis, coding was used in both open and axial coding. The results of the research showed that the teacher ranking plan has legal, scientific, professional and managerial necessities for its implementation. The main strengths of the plan include increasing teachers' motivation, improving teachers' skills, reducing teachers' livelihood issues, improving student achievement and reducing inequality. The weaknesses include lack of comprehensiveness of the plan, lack of transparency, the ability to apply personal opinion, the length of the process, high emphasis on seniority, weakness in information and lack of implementation. Also, the most important solutions identified for improving the design are: having a professionalism approach to teachers, paying attention to improving teachers' livelihoods, teamwork and continuous evaluation, holistic approach, and bureaucracy reduction.

  Keywords: Professional qualifications of teachers, Professional qualifications, Teacher rankings, Teachers' evaluation
 • Afsaneh Azarparvar, Fariba Karimi * Pages 183-208

  The present study was conducted with an aim to develop a structural model of turnover intention and job performance of school principals based on mindfulness, with emphasis on the mediating role of emotional exhaustion in principals of second-period high schools in Esfahan. The research method was applied in nature in terms of the aim and descriptive-correlation in terms of data collection, based on structural equation modeling. The statistical population comprised 399 second-period high school principals in Esfahan and based on the table by Kergerse and Morgan (1970), with the sample size comprising 205 subjects selected by multistage cluster random method. The research instruments were the inventories for mindfulness by Truijens et al (2015), emotional exhaustion by Maslach and Jackson (1981), turnover intention by Lentz (2004), and job performance by Nguyen et al (2012). The data were analyzed using descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation) and inferential statistics by Kolmogorov-Smirnov test, Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling. The findings revealed that there was an inverse relationship between mindfulness and turnover intention, and there was a direct relationship between mindfulness and job performance. There was also a direct relationship between emotional exhaustion and turnover intention, and an inverse relationship between emotional exhaustion and job performance. The results of the structural modeling equation revealed that the emotional exhaustion mediated the mindfulness and job performance of the school principals. In view of the results, it is suggested that education managers pave the ground for reduction in the turnover intention and improvement in their job performance while reducing the emotional exhaustion of managers by providing mindfulness training workshops.

  Keywords: Emotional exhaustion, Job Performance, Mindfulness, Turnover intention
 • Ali Sadeghi *, Ali Zamani, Reza Saie Mehraban Pages 209-229

  The growth and development of every society and its parts is owed to planning, examining existing problems and challenges, and providing solutions to meet the new needs that created by economic, social, and technological changes.  Meanwhile, educational systems, especially higher education, in order to maintain survival and achieve their goals quickly and easily, need to review the current situation and identify potential challenges. The purpose of this study is to identify and rank the most important challenges in the field of geography education at Farhangian University. The research is applied in terms of purpose and has been done by survey method. The research population consisted of faculty members / teachers and students of Farhangian University in Tehran and Alborz provinces, which were examined in two stages: judgment and as a whole. The research tool was a researcher-made interview and a questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed by formal validity method and Cronbach's alpha calculation. The research results showed the challenges in the field of geography education in four dimensions: educational, research, cultural and extracurricular, and structural-administrative dimension and the ranking of challenges from the point of view of faculty members / teachers and students showed that structural-administrative, educational, research, and cultural and extracurricular challenges were the most important challenges in the point of view of students, and from the point of view of faculty members/ teachers, the challenges of structural-administrative, research, educational, and cultural dimensions and extracurricular activities were the most important challenges in geography education, respectively.

  Keywords: education, Farhangian University, Geography education, Higher education
 • Gohlamali Ali Mohammadi, Negin Jabbary *, Kiumars Niazazari Pages 231-264

  The purpose of this study is to identify professional empowering of emerging skills of Farhangian university graduates and the method of this search was exploratory. The statistical population in the qualitative section includes 26 professors of Farhangian university with purposeful sampling methdod. The statistical population in the quantitative section included graduates of Farhangian university in Golestan province, Kerjesi-Morgan table. A total of 281 individuals were selected through proportional stratified sampling. The research instrument were semi-structured interview and questionnaire. Data analysis in the qualitative section, was on a coding base, and quantitative analysis using Lisrel and SPSS software. At first, exploratory analysis, and then confirmatory factor analysis. In order to assess the current situation and one-sample T test. The findings of this research are 10 dimensions and 52 indicators including: professional ethics and religious knowledge, digital literacy, entrepreneurship and invention, standardization of the processes, improvement of apprenticeship, cognitive knowledge, upstream documents, metacognitive knowledge, centralized creativity and research, knowledge management. , From the viewpoint of the graduates of the Farhangian university, the status of professional ethics and religious knowledge and the improvement of apprenticeship was desirable and other dimensions were undesirable.

  Keywords: Emerging skills, Graduating, Professional empowerment, Teacher-students