فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی
سال دوم شماره 2 (بهار و تابستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید حامد شیرازی بهشتی ها*، وحید ربانی، شهاب الدین صافی، محمود بلورچی، مهرداد عامری صفحات 47-87

  در حال حاضر، شمارش سلول های سوماتیک و کشت باکتریایی شیر به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو در نظر گرفتهمی شود. اما امروزه مشخص شده که حساسیت و ویژگی این آزمایش ها پایین است بنابراین در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو نیاز به بیومارکرهایجدیدی با حساسیت یالا است. پروتیین های فاز حاد، پروتیین هایی هستند که که غلظت آنها در پاسخ به التهاب افزایش (پروتیین های فاز حاد مثبت)یا کاهش (پروتیین های فاز حاد منفی) می یابد. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی پروتیین های فاز حاد مثبت (آمیلویید ،Aآلبومین، آلفالاکتالبومینو ایمونوگلوبولین ها) و منفی (بتالاکتوگلوبولین) شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو است. تعداد 90راس گاو نژاد هلشتاین که از لحاظ بالینی سالمبودند به طور تصادفی از 5گاوداری صنعتی استان تهران انتخاب شدند. از این تعداد، 52راس گاو بر اساس بالاتر بودن تعداد سلول های سوماتیک از cells/mL130×1000و مثبت شدن نتیجه کشت میکروبی شیر حداقل یک کارتیه آنها در گروه گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی قرا گرفتند. غلظت آمیلویید Aدر شیرتام با استفاده از کیت الیزا و غلظت آلبومین، بتالاکتوگلوبولین، آلفالاکتالبومین و ایمونوگلوبولین ها در سرم شیر به روش الکتروفورز استات سلولز و دانسیتومتریتعیین گردید. حساسیت، ویژگی و نقطه برش هر پروتیین با استفاده از آنالیز راک محاسبه شد. میانگین و میانه غلظت آمیلویید Aشیر، آلبومین، آلفالاکتالبومینو ایمونوگلوبولین های سرم شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی به طور بسیار معناداری نسبت به گاوهای سالم بالاتر بود. غلظت آمیلویید Aشیر درنقطه برش ،1/6 mg/Lبالاترین درستی بالینی و غلظت بتالاکتوگلوبولین سرم شیر در نقطه برش ،2697/5 mg/Lپایین ترین درستی بالینی را در تشخیص ورمپستان تحت بالینی گاو دارا بود. درستی بالینی آلبومین و ایمونوگلوبولین های سرم شیر نیز بالا به دست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حساسیت و ویژگیو درستی بالینی آمیلویید Aشیر و برخی از پروتیین های سرم شیر نظیر آلبومین و ایمونوگلوبولین ها در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو بالا است و امکاندارد این اندازه گیری این بیومارکرها در آینده ای نزدیک جایگزین شمارش سلول های سوماتیک شود یا به عنوان یک آزمایش مکمل در کنار آن به کار رود تا باتشخیص زودهنگام ازخسارت های هنگفتی که این بیماری به صنعت گاو شیری که یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشور است می زند تا حد زیادی کاسته شود

  کلیدواژگان: پروتئین های فاز حاد، بیومارکر، ورم پستان تحت بالینی، شیر، گاو
 • آریا بدیعی، فرهاد موسی خانی*، علی ذوالفقاری، محسن ظفری، محمد ملکان صفحات 68-73

  ویروس بیماری اسهال ویروسی گاوها  BVDV از خانواده ی فلاوی ویریده و از جنس پستی ویروس می باشد این بیماری قادر به ایجاد عوارضمتفاوتی است و همواره به عنوان یکی از معضلات صنعت دامپروری مطرح می باشد. منبع اصلی عفونت حیوانات Persistent infectionمیباشد. عفونتمی تواند از طریق جفت، ترشحات دستگاه تولید مثلی و حیوان PI انتقال یابد. این ویروس قادر به ایجاد عوارض تولید مثلی از جمله سقط، مرده زایی،ناقص الخلقه زایی و ناباروری بوده که می تواند ضررهای اقتصادی فراوانی را به همراه داشته باشد. از آنجایی که از لحاظ بالینی تشخیص این بیماری دشوار است بکارگیری روش های آزمایشگاهی متفاوتی از جمله تست واکنش زنجیره ای پلیمراز  RT-PCR به منظور تشخیص دقیق الزامی است. باتوجه به اهمیت ویژه ی سقط جنین و لزوم شناسایی عوامل مسبب آنبه منظور کنترل خسارات اقتصادی ناشی از آن تحقیق حاضر صورت پذیرفت. در این تحقیق 251 نمونه جنین سقط شده ارجاعی از گاوداری های صنعتی استان تهران به آزمایشگاه به مدت یک سال موردبررسی قرار گرفت نمونه های موردآزمایش شامل بافت های کبد،کلیه،قلب و طحال جنین بود.بر اساس نتایج به دست آمده شیوع تقریبی سقط جنین ناشی از BVD در استان تهران %25/2 و بر اساس فصل به ترتیب بهار ،%33/3 تابستان ،%18 پاییز ،%34/2 زمستان %23/7 بود، در نتیجه افدام جهت کنترل و ریشه کنی این بیماری با توجه به خسارات اقتصادی سنگین، بسیار ضروری است.

  کلیدواژگان: BVDسقط جنین در گاو، واکنش زنجیره ای پلیمراز، گاو
 • مجید خدایاری کمسرخ*، اورنگ عطایی عمارلویی، مهران فرهودی مقدم، بهرام سلاسل صفحات 88-95

  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر استفاده از سیدر به مدت 7روز پس از تلقیح بر میزان باروری گاوهای پرتولید واکل بود. 60راس گاو پر تولید (45کیلوگرم >پیک تولید) به صورت تصادفی به دو گروه درمانی و کنترل تقسیم شدند در حالی که همه آنها واکل (حداقل 4 تلقیح ناموفق) بودند. گاوهایگروه درمانی (30راس) 5روز پس از تلقیح سیدر دریافت کرده که یک هفته بعد اقدام به برداشت آن می شد. گاوهای گروه کنترل (30راس) هیچ گونه درمانی دریافت نمی کردند. پارامترهای مورد نظر میزان آبستنی در اولین تلقیح و میانگین تعداد تلقیح تا آبستنی به دنبال استفاده از سیدر بود. میزان آبستنیدر اولین تلقیح به دنبال استفاده سیدر اختلاف معناداری در بین گروه درمانی  %46/7 و کنترل  %26/7 نداشت .P=0/11 میانگین تعداد تلقیح تا آبستنیبه دنبال استفاده سیدر نیز در گروه درمانی ()1/06 ± 1/31اختلاف معناداری را در مقایسه با این مورد در گروه کنترل  1/16 ±0/98نداشت.P=0/10 نتایج مطالعه مشخص کرد که استفاده سیدر از روزهای 5تا 12پس از تلقیح موجب بهبود میزان باروری گاوهای پر تولید واکل نمی شود. P >0/0

  کلیدواژگان: سیدر، میزان باروری، تولید بالا، گاو، واکل
 • محمدرضا رحیم نژاد*، رامین حاجی خانی صفحات 96-102

  در این مطالعه که بر روی 10گروه 6تایی موش انجام شده است با استفاده از 4دارو (یوهیمبین، زایلازین،پروپرانولول،سالبوتامول) نقش سیستم آدرنرژیکدر تاثیر میدان الکترومغناطیس بر حس درد مزمن بررسی شد.موش ها در ابتدا به دو گروه تقسیم و گروه در معرض میدان به مدت یک هفته و هر روز، روزی یک ساعت در معرض میدان الکترو مغناطیس قرار گرفتندو در ادامه هرکدام از داروها بصورت جداگانه و مستقل از هم بر روی هر دو گروه موش ها آزمایش شدند.نتایج این پژوهش نشان داد یوهیمبین (α2بلاکر) موجب کاهش معنی دار اثر ضد دردی میدان الکترومغناطیس و زایلازین (α2آگونیست) موجب افزایشمعنی دار اثر ضد دردی میدان الکترومغناطیس می گردد، اما تجویز پروپرانولول (β 1و β 2و β 3بلاکر) و سالبوتامول (β 2آگونیست) هیچ تغییری دراثر ضد دردی میدان الکترومغناطیس ایحاد ننمود.این نتایج نشانگر خاصیت ضد دردی میدانهای الکترومغناطیس و نقش سیستم آدرنرژیک در تسکین درد توسط این میدانها می باشد

  کلیدواژگان: آلفا آدرنرژیک، بتا آدرنرژیک، میدان الکترومغناطیس، درد
 • محمد شمس، مهران فرهودی مقدم*، داوود ناصری، غلامرضا بابایی، اورنگ عطایی عمارلویی، امیر پورعلی صفحات 104-115

  هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر بیماری ورم پستان بالینی (تحت حاد و حاد) بر باروری گاوهای شیری هلشتاین می باشد. به همین دلیل با مراجعه به یکی از دامداری های غرب استان البرز از ابتدای سال  87تا پایان بهار  89تعداد  1811راس دام مبتلا به بیماری ورم پستان بالینی تحت حاد و حاد که  1248راس قبل از آبستن شدن و بقیه بعد از آبستنی دچار ورم پستان شده بودند را به عنوان گروه مبتلا به بیماری و تعداد  1347راس دام سالم را که فاقد هرگونه بیماری بودند را به عنوان گروه کنترل از اطلاعات و سوابق موجود در گاوداری استخراج نمودیم و مورد بررسی قراردادیم. سپس اطلاعات جمع آوری شده را با برنامه  SPSS آنالیز نموده و شاخص های تولید مثلی مختلف مانند فاصله ی زایش تا اولین تلقیح) ،(DFSفاصله ی زایش تا آبستنی) (CCIو تعداد تلقیح به ازای آبستنی) ،S/Cدرصد آبستنی دام ها در فواصل مختلف زمانی (120و150روز) پس از زایمان  PP>150،PP >120رادر گروه دام های مبتلا به بیماری قبل از آبستنی (1248راس) نسبت به گروه کنترل بررسی نمودیم و برای تعیین سطح معنا دار بودن اختلاف نتایج حاصله از آزمون های مختلفی مانند آزمون  Tنمونه های مستقل، مربع کای و آنوا استفاده نمودیم. براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه بیشترین میزان بروز بیماری ورم پستان در فصل تابستان و کمترین میزان فراوانی در فصل زمستان بود .P ≥ 0/001همچنین بیشترین میزان بروز بیماری در شهریور ماه و کمترین میزان در اسفند ماه بوده است.P ≥ 0/001 نتایج حاصله بیانگرنامطلوب بودن شاخص های تولید مثلی مورد بررسی در گروه دام های مبتلا به ورم پستان قبل از آبستنی نسبت به گروه کنترل بود. تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معناداری بین دوگروه مبتلا به بیماری ورم پستان نسبت به گروه کنترل وجود دارد.P≥0/001 به طوری که در گروه مبتلا به بیماری قبل از آبستنی در مقایسه با گروه کنترل  63:DFS روز در مقابل  43روز:، 203 CCI روز در مقابل  82 روز:،S/C  3/6در مقابل  % 31 :PP >1،120/8 در مقابل  % 45 PP >:150،% 80 در مقابل  % 88 بوده است

  کلیدواژگان: ورم پستان بالینی، درصد آبستنی، شاخص های تولید مثلی
 • سروش محیط مافی*، سید شاپور رضا شجاعی صفحات 116-123

  بافتهای مرده و ترشحات زخمها باعث جذب مگس ها میشوند. در اثر تخم گذاری مگسها در زخم و نهایتا تبدیل تخم به لارو، زخم به لارو مگس آلودهمی شود که به آن میازیس زخمهای باز گفته می شود. مهمترین رکن در درمان میازیس، خارج کردن تمامی لاروها از زخم و کنترل عفونت می باشد.تبدیل تخم به لارو قابل مشاهده تقریبا به 3 روز زمان نیاز دارد و بنابراین پس از درمان اولیه، امکان آلودگی مجدد حتی در محیط عاری از مگس وجودخواهد داشت.این بررسی با هدف ارزیابی دو روش درمان شامل: -1استفاده موضعی از کرم پرمترین %5 و خارج کردن مکانیکی لاروها و -2 خارج کردن مکانیکی لاروها بدون استفاده از پرمترین بر روی 8 مورد از مراجعات کلینیک انجام شده است. در کلیه موارد پس از خارج کردن لاروها، درمان ضد میکروبی تا 5 روز ادامه یافت و جهت دور کردن حشرات از زخم، آموزش های لازم به صاحبان حیوانات داده شد. جهت ارزیابی هر یک از روش های درمانی، وضعیت آلودگی مجدد به لارو و وضعیت التیام زخم طی 3 ویزیت بعدی با فواصل 3 روزه بررسی و ثبت گردید.نتایج این بررسی نشان داد که اگرچه استفاده از کرم پرمترین %5 در درمان میازیس موثر بوده و باعث اطمینان از عدم آلودگی مجدد می گردد ولی باعث طولانی شدن مراحل التیام می گردد در حالی که خارج کردن مکانیکی لاروها بدون استفاده از پرمترین کمترین میزان آسیب بافتی را ایجاد میکند ولیامکان آلودگی مجدد به میاز وجود خواهد داشت. بنابر این در صورت استفاده از روش خارج کردن مکانیکی لاروها بدون استفاده از سموم موضعی، لازماست حداقل 2 ویزیت به فواصل 3 روزه جهت اطمینان از عدم آلودگی مجدد به میاز انجام شود

  کلیدواژگان: میاز، التیام زخم، پرمترین
 • تقی تقی پور بازرگانی، رضا یوسفی*، فرهنگ ساسانی، احسان صناعی، فرهاد موسی خانی، غلامحسین فغانی زاده صفحات 124-129

  شکاف کام یکی از اختلالات مادرزادی شایع در گوساله ها میباشد که ممکن است با سایر نقایص مانند لب شکری، کوتاهی فک، آرتروگریپوزیس و غیره همراه باشد. گزارش حاضر بررسی یک مورد شکاف کامل کام همراه با کوتاهی فک پایین و انباشت سرومن در گوش در یک راس گوساله هلشتاین میباشد. این گوساله 47روز پس از تولد مورد معاینه قرار گرفت و جهت بررسی بیشتر عارضه به منظور کالبد گشایی ذبح شد. در کالبدگشایی علاوه برنقایص ذکر شده ادم و بزرگی عقده های لنفاوی دستگاه گوارش نیز مشاهده گردید. طول شکاف کام 15سانتی متر و عرض آن 3سانتی متر بود.

  کلیدواژگان: شکاف کامل کام، کوتاهی فک پایین، انباشت سرومن، گوساله
 • علی تقی پور*، شمس الملوک خواجه نصیر، سید محمود قاضی مرعشی، سیامک مسعودی زنجانی، هومن ملوک پور صفحات 130-134

  در تاریخ ششم دیماه سال 89بر بالین ببرآمور (سیبری) نر و سه ساله مقیم باغ وحش تهران علایم خونریزی دو طرفه از بینی، دیسپنه دمی، زخم هایمتعدد جلدی به خصوص در ناحیه دم، سینه و اندام های حرکتی، بی اشتهایی و پرنوشی مشاهده گشت.پس از نمونه برداری از ترشحات بینی باسیل دو قطبی هوازی و غیر متحرک به شکل خالص جدا شد که با توجه به تغذیه با گوشت الاغ فاقد تستمالیین و سابقه وجود بیماری مشابه در شیرهای باغ وحش که به همان صورت تغذیه می شدند، بیمار مشکوک به بیماری مشمشه در نظر گرفته شد که مورد تایید PCR نیز قرار گرفت.در معاینه متعاقب مرگ بیمار زخم های جلدی همراه فیستول و ترشحات زرد و کرم رنگ، ندول های متعدد داخل بینی و تخریب و تخریش مخاط بینیجلب توجه می کرد و بیمار FIVمثبت نیز تشخیص داده شد

  کلیدواژگان: مشمشه، ببر، بورخولدریا مالئی، ایران
|
 • S.H Shirazibeheshtiha *, V. Rabbani, S. Safi, M. Bolourchi, M .Ameri Pages 47-87

  Currently, somatic cell count (SCC) and bacterial culture is considered as the golden and ultimate standard methods for diagnosis of bovine subclinical mastitis. However, SCC has a low diagnostic accuracy. Therefore, foridentifcation of infected animals new biomarkers with high diagnostic accuracy are needed. Acute phase proteins(APPs) are proteins that are increased (positive APPs) or decreased (negative APPs) in response to inflammation.The objective of this study was to determine the diagnostic value of the milk APPs for the diagnosis of subclinicalmastitis in dairy cows. A total of 90 clinically healthy cows were randomly selected. Of these, 52 cows were considered to have subclinical mastitis based on a SCC higher than 130 × 1000 cells/mL of milk and positive bacterialculture results of milk samples obtained from at least one of the quarters. Milk amyloid A (MAA) concentrationwas measured using a commercial ELISA kit and albumin, α-lactalbumin, β-lactoglobulin, and immunoglobulin(Ig) were measured in whey samples by using cellulose acetate electrophoresis. Diagnostic sensitivity and specifcity and cutoff points for each test were determined via receiver-operating characteristics (ROC) analysis. Signifcant (P < 0.001) increases in the mean and median concentration of MAA, albumin, α-lactalbumin, and Ig werefound in the milk samples collected from cows with subclinical mastitis. MAA was the most accurate test witha diagnostic sensitivity of 92.3% and specifcity of 92.1% at cutoff point of > 1.6 mg/L. The results of this studyshowed that determination of MAA and some milk serum proteins such as albumin and immunoglobulins can beused as potential and reliable biomarkers for the diagnosis of bovine subclinical mastitis.

  Keywords: Acute phase proteins, biomarker, subclinical mastitis, Milk, bovine
 • A. Badii, F. Mousakhani *, A. Zolfaghari, M. Zafari, M. Malekan Pages 68-73

  Bovine viral diarrhea disease virus (BVDV) from flaviviridae family and pestiviruses can cause reproductive complications including abortion, stillbirth, infertility, congenital defects and many other economic losses. Becauseof diffcult clinical diagnosis, many laboratory methods including reverse transcriptase polymerase chain reaction(RT-PCR) can be used to exact diagnosis.In this study, 251 samples of aborted fetuses were referred from industrial dairy farms of Tehran province andevaluated in a reference laboratory during one year. samples tested were tissues, including liver, kidney, spleenand heart were the fetus.Based on the results, the estimated prevalence of abortion due to BVD in Tehran province was 25.2% and basedon the season, respectively, spring 33.3%, summer 18%, atom 34.2%, winter 23.7%.In order to reduce the prevalence of BVD abortions the following points should be noted: identifcation and elimination PIs, vaccination, application of bio-security principles and etc

  Keywords: BVD, abortion, polymerase chain reaction, cattle, Infertility
 • M. Khodayarikamsorkh *, O. Ataeeamarlooei, M. Farhoodi Moghadam, B. Salasel Pages 88-95

  The objective of this study was to evaluate the effect of post insemination supplementation with CIDR for 7 dayson conception rate in repeat breeder high yielding dairy cows.High yielding cows (n=60) (Peak>45kg) were divided randomly into treatment and control groups while all wererepeat breeders (minimum 4 unsuccessful insemination). Treated cows (n=30) received a CIDR on day 5 post insemination which was removed after a week. Control cows (n=30) did not receive any treatment.Considered parameters were pregnancy rate in frst service and the average number of service to pregnancy following the applications of CIDR.Pregnancy rate in frst service following the applications of CIDR was not signifcantly different between treatment group (46.7%) and control group (26.7%) (P=0.11).The average number of service to pregnancy following the applications of CIDR into treatment group (1.06±1.31)was not signifcanty different compared to that for the control group (1.16±0.98) (P=0.10).Results indicated that supplementation with CIDR from 5 to 12 days post-insemination does not improve conception rate in repeat breeder high yielding dairy cows (P>0.05).

  Keywords: CIDR, conception rate, high yielding, Cow, repeat breeder
 • M.R Rahimnejad *, R Hajikhani Pages 96-102

  This study has been performed on ten quintet groups of mice. In fact, the role of adrenergic system on the effectof EMF on acute pain sensation has been examined treating with four drugs (yohimbine, xylazine, propranololand salbutamol). The animals were divided into two groups, the frst group were exposed to EMF (one hour in aday for 7 days), whereas the second group weren’t exposed to EMF. Both groups were treated with the drugs (IP)separately.The results revealed that Yohimbin (α2 Blocker) decreased and Xylazine (α2 Agonist) increased the analgesic effect of EMF on chronic pain but Propranolol (β1, β2, β3 Blocker) and Salbutamol (β2 Agonist) didn’t show anysignifcant different in analgesic effect of EMF on acute pain.In conclusion we can say that the EMF has the antinociceptive effect on the chronic pain threshold via adrenergicsystem.

  Keywords: α Adrenergic, β Adrenergic, EMF, pain
 • M. Shams, M .Farhoudi *, D. Naseri, Gh. Babai, O. Ataee, A. Pour Ali Pages 104-115

  The objective of this study was to determine the effects of clinical mastitis on reproductive performance in Holstein dairycows in IRAN. Therefore we collected data from one large dairy farm (4200 dairy cows) from March 2008 until June 2010.The animals were divided into two groups according to ccurrence of mastitis as follows: clinical mastitis cows which occurredbefore pregnancy as group I (n = 1248), cows without any mastitis selected as control, group II (n = 1347), then collectedinformation were analyzed using SPSS.various reproductive indices such as the days of calving to frst services (DFS), calving to conception interval (CCI) servicesper conception (S/C), pregnancy percent in various intervals( 120 &150 days) after calving(PP<120,PP<150) and mastitisprevalence in various seasons and months of the year were analyzed and compared with control group. Also the pregnancyrate of services almost two months before and after mastitis was studied. Then we used T test, chi square and Anova test toanalyze two groups. Based on our results, in this study the great prevalence of mastitis was in summer and the least in winter(P≥ 0.001).And also the great prevalence of mastitis was in September( Shahrivar )and the least was in march (Esfand)(P≥ 0.001). Results indicated the undesirable reproductive indices in the mastitis cows compared with the control group.Statistical analysis of results showed that there is a signifcant difference between two groups (mastitis vs control) (P≥ 0.001)in the most instances, such as DFS ,CCI , S/C , PP<120 , PP<150 , as DFS: 63 days vs. 43 days, CCI: 203 days vs. 82 days,S/C: 3.6 vs. 1.8, PP<120: 31% vs. 80%, PP<150: 45% vs. 88% respectively.

  Keywords: clinical mastitis, pregnancy percent, Reprodoctive Indice
 • S. Mohit Maf *, S.Sh.R. Shojaei Pages 116-123

  Wound discharge and necrotized tissue are attractive for flies to lay their eggs on wounds. Open wound myiasis occurs when the eggs convert to larva and they start to feed on debris and discharges of the wound. Complete removal of larva and controlling the infection are the important steps for wound myiasis treatment. At least three days of hatching is required for converting the eggs to larva. Re-infestation of wounds may occur, even in a fly free environment, as the flies lay their eggs on different days. This study was conducted to compare the effectiveness of mechanical removal of maggots with or without application of Permethrin 5% Cream on 8 dogs suffering from wound myiasis. To evaluate the effectiveness of the two treatment protocols, re-infestation and wound healing were monitored on third, sixth and ninth days post treatment. Results showed that, although Permethrin 5% cream will prevent the re-infestation of wounds by larva, but have some adverse effects on wound healing. In comparison, mechanical removal of the larva without application of Permetrin will not prevent the re–infestation while provide an optimal wound healing process. According to the results, a minimum of two examinations with three days interval is necessary for the assurance of elimination of all larvas for wound myiasis treatment.

  Keywords: Myiasis, Wound healing, Permethrin
 • T .Taghipoor Bazargani, R .Youssef*, F. Sasani, E. Sanaee, F. Mosakhani, G. Faghanzadeh Pages 124-129

  Cleft palate is one of the common congenital disorders in calves that might be associated with other defects such as harelip,brachygnathia, arthrogryposis, etc. The objective of this study was to introduce brachygnathia inferior, cleft palate, accumulation of serumen in the ear in a calf. A Holstein calf with aformentioned abnormalities , 47 days after birth was clinically examined in a dairy herd in Tehran. After clinical examinations, necropsy was performed. At necropsy fndings, cleft palate with 15cm length and 3 cm width was diagnosed. Enlargement and edema in the lymph nodes of digestive system were other congenitaldefects. These defects have not been reported in a calf in the literature

  Keywords: Cleft palate, brachygnathia inferior, accumulation of serumen, calf
 • A. Taghipour *, Sh.M. Khaje Nassir, S.M. Ghaazi Marashi, S. Masoodi Zanjani, H. Molookpour Pages 130-134

  In 27th of December 2010 a male Siberian tiger (Panthera tigris altaica) in Tehran zoo was visited and bilateral signs of acute systemic disease was noticed, epistaxis, inspiratory dispnea, polydipsia, coutaneus ulcers specially on tail, chest and limbs were recognized. After sampling and culture from nasal discharge an aerobic, gram negative, immotile and bipolar bacilli isolated. Clinical signs, characteristic of bacterial infection in addition to the history of feeding with donkey meat without performing Mallein test were our reason to become suspicious to Glanders that later was confrmed with PCR. Post mortem examination showed the multiple nasal mucosal nodules, mucosal erosions, cutaneous ulcers with fstula and sinus formation and yellowish discharge. The tiger was FIV positive too.

  Keywords: Glanders, Siberian tiger, Burkholderia mallei, Iran