فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - سال نهم شماره 31 (بهار 1399)
 • سال نهم شماره 31 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهشید شعبانی، جمشید جراره* صفحات 5-12
  مقدمه

  استرس های ناشی از پرورش کودک اوتیسم باعث ایجاد فشار مراقبتی و خستگی روانی در مادران می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فشار مراقبتی و خستگی روانی مادران با کودک اوتیسم انجام شد.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران کودکان مبتلا به اوتیسم مراکز آموزشی اوتیسم شهر اصفهان در سال تحصیلی 1398-1397 تشکیل داده اند. از این جامعه آماری سی مادر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه های خستگی روانی فالمن و همکاران2013 و فشار مراقبتی زاریت و همکاران1980 در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. گروه آزمایش درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را به مدت هشت جلسه دریافت کردند، اما در مورد گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای انجام نشد. 

  نتایج

  تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج نشان داد، میانگین نمرات فشار مراقبتی و خستگی روانی در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته است0/05>P.

  بحث و نتیجه گیری

  با استناد به یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای، در کاهش فشار مراقبتی و خستگی روانی مادران با کودک اوتیسم مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، فشار مراقبتی، خستگی روانی، اوتیسم
 • میر طاهر موسوی، معصومه معارفوند*، حسن رفیعی، سهیلا امیدنیا، فائزه جغتایی، مریم ذبیحی پورسعادتی صفحات 13-23
  مقدمه

  سلامت اجتماعی یک جنبه از تعریف سلامت ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی می باشد. مولفه های سرمایه اجتماعی رابطه نزدیکی با سلامت اجتماعی دارند. در این مطالعه منابعی که مداخله هایی را در زمینه ارتقای سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی گزارش کرده اند، مرور شدند. 

  روش

  این مطالعه، به شیوه مرور سیستماتیک و به منظور شناسایی مداخله هایی که در زمینه سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی انجام شده است اجرا گردید. مطالعه با مرور منابع منتشر شده در بانک های اطلاعات الکترونیک ازجمله پایگاه های ScienceDirect،PubMed،ISI web of sciences،Scopus و سایت سازمان ها و موسسات مرتبط مانند UNDP،Legatum،WHO،World Bank و ILO از سال 2000 تا 2019 صورت گرفت. 

  نتایج

  در مجموع چهل و یک سند وارد مطالعه شد. بیش از هفتاد و پنج درصد شرکت کنندگان در مطالعات زنان و مردان بودند ولی در بیش ازنود درصد مداخلات، زنان به عنوان گروه اصلی در نظر گرفته شده بودند. دانش آموزان در پنجاه و شش درصد مطالعات گروه هدف بودند و مداخلات در محیط مدرسه اجرا شده بودند. کارآزمایی بالینی-اجتماعی نود و دو دهم درصد مطالعات و مهمترین روش مطالعه بود. اهداف متعددی در مطالعات گزارش شده است از جمله کاهش فقر، پیشگیری از خشونت، ارتقای سلامت، ادغام اجتماعی، حمایت اجتماعی، بهزیستی اجتماعی، کیفیت زندگی و... دو روشی که برای ارتباط با گروه هدف بیشتر به کار گرفته شدند بحث گروهی و سخنرانی بود. در بیش از شصت و پنج درصد موارد،کارشناسان اجرای مداخله را به عهده داشتند. اغلب مداخله ها در کمتر از سه ماه به اجرا درآمده بود. مداخله های کوتاه مدت توانستند بر ارتقای مولفه های سلامت اجتماعی اثر مثبتی بگذارند. پروژه هایی که بیش از پنجاه هزار نفر گروه هدف آن ها بودند، حداقل در دوازده ماه به اجرا درآمده بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  این مطالعه اطلاعاتی را در مورد ارتقای سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اختیار قرار می دهد که می تواند برای طراحی مداخله به منظور ارتقای سلامت اجتماعی به کار گرفته شوند. این مداخلات می توانند در گروه های سازمان یافته به عنوان مثال در مدرسه یا سازمان های اجتماع محور به اجرا درآیند. مشارکت گروهی کودکان، نوجوانان و جوانان و گروه های اقلیت و یا طرد شده در برنامه های ارتقای سلامت اجتماعی لازم است مورد توجه قرار گیرد و با اولویت مداخلات گروهی در دستور کار قرار داده شوند. ارتقای سلامت اجتماعی می تواند به عنوان یکی از اهداف در برنامه های توسعه اقتصادی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مرور سیستماتیک، مداخله اجتماعی، اجتماع محور
 • مریم خانکش، مصطفی امینی رارانی، مهدی نصرت آبادی* صفحات 24-31
  مقدمه

  خشم از یک رنجش و ناراحتی زودگذر تا یک عصبانیت تمام عیار گستردگی دارد، با این حال خشم پدیده ای کاملا طبیعی بوده و مانند سایر احساسات و هیجان ها، نشانه ای از عواطف انسانی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر میزان پرخاشگری کودکان کار شهر اصفهان بود. 

  روش

  طرح پژوهش شبه آزمایشی، با استفاده از پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان کار شهر اصفهان بود. از این جامعه آماری، مراکز آموزشی دوستداران کودک حضرت علی اصغر و سرمد به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این دو مرکز شصت کودک به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در گروه آزمایش و کنترل، هر گروه سی کودک قرار گرفتند. از هر دو گروه پرسشنامه پرخاشگری باس وپری تکمیل گردید. سپس گروه آزمایش تحت هشت جلسه شصت دقیقه ای، هفته ای یک جلسه آموزش مدیریت خشم قرار گرفت وگروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 و آمار توصیفی و تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته های این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد. به عبارتی آموزش مدیریت خشم باعث کاهش پرخاشگری کودکان کار در مرحله پس آزمون شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته ها می توان بیان کرد که آموزش مدیریت خشم ازعوامل مهم و تاثیرگذار بر کنترل پرخاشگری کودکان کار می باشد. بنابراین، باتوجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود،کاربرد آموزش مدیریت خشم به عنوان یکی از آموزش های درمانی مفید در جهت کاهش پرخاشگری و کنترل آن در کودکان کار بیشتر مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت خشم، پرخاشگری، کودکان کار
 • سحر صمدی کاشان، منصوره حاج حسینی*، احمد بهپژوه، جواد اژهای صفحات 32-39
  مقدمه

  خیانت یکی از آسیبزاترین مساله های بین فردی است که زنان آسیب دیده از خیانت با آن روبرو هستند. این آسیب در بسیاری از موارد می تواند منجر به علایم شناختی،عاطفی و رفتاری در آنان گردد. لذا بررسی تاثیر مداخلات مشاوره و روانشناسی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. بدین لحاظ پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان زنان آسیب دیده از خیانت انجام شد. 

  روش

  این پژوهش شبه آزمایشی، با استفاده از طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. جامعه آماری را کلیه زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی، مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و دادگاه های خانواده شهر تهران که از همسرشان جدا شده بودند تشکیل داده است. از بین آن ها، سی نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بر اساس ملاک های ورود به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل پانزده نفر در هر گروه قرارگرفتند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه نود دقیقه ای تحت مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند، گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. در این پژوهش، ازپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گراس و جان2003 استفاده شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از کوواریانس یک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس یک متغیری نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش معنادار میانگین نمرات پس آزمون متغیر تنظیم هیجان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش و با توجه به کارایی و اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، این رویکرد می تواند در زمینه بهبود تنظیم هیجان در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی مورد استفاده مشاوران و درمانگران خانواده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، تنظیم هیجان، خیانت زناشویی، زنان
 • میثم مومن کیائی، ستار پروین*، حمیده عادلیان راسی صفحات 40-65
  مقدمه

  پدیده سالمندی فعال بر بهینه سازی فرصت ها برای سلامت، مشارکت و امنیت به منظور ارتقای کیفیت زندگی سالمندان تاکید دارد و مهمترین سیاست های جوامع برای این پدیده، رفع موانع موجود در اجتماع برای حضور فعال سالمندان است. پژوهش حاضر نیز با هدف شناخت موانع و محدودیت های سالمندان برای حضور فعال در شهر بر اساس نظریه “حق به شهر” صورت گرفت. 

  روش

  این پژوهش با استفاده از روش کیفی همراه با تحلیل تماتیک انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه سالمندان فعال حاضر در شهر کرج بودند. بیست و سه نفر از سالمندان به صورت هدفمند انتخاب شدند. با توجه به انتخاب رویکرد پدیدارشناختی در این مطالعه، نظرات مشارکت کنندگان در پژوهش که حاصل تجربه زیسته آنان از زندگی در شهر بود با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته اخذ شد و سپس به صورت مکتوب آماده گردید و از طریق روش تماتیک یا مضمونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  حاصل تجزیه و تحلیل، شش مضمون اصلی: دسترسی محدود به فضای شهری، نبود امنیت در زندگی شهری، کمبود منابع رفاهی متناسب با نیاز سالمندان، طرد اجتماعی، ضعف حاکمیت شهری و نبود عدالت اجتماعی و بیست و دو مضمون فرعی در خصوص وجود موانع سالمندی فعال بر اساس نظریه “حق به شهر” بود.     

   بحث و نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد، مضمون ها با مولفه های نظریه حق به شهر (مشارکت و تخصیص فضا) رابطه دارند و به دلیل وجود موانع و محدودیت های مطرح شده، سالمندان نمی توانند به طور فعال در شهر کرج حضور داشته باشند. عوامل محیطی و اجتماعی شهر کرج مانع اصلی سالمندی فعال است.

  کلیدواژگان: سالمند، سالمندی فعال، موانع سالمندی فعال، حق به شهر
 • فریبا سعیدپور، فرهاد اصغری*، الهه نادی، علی صیادی صفحات 57-64
  مقدمه

  یکی از عوامل موثر بر نارضایتی زناشویی در زوجین درخواست کننده طلاق، باورهای ارتباطی ناکارآمد است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر رویکرد خانواده درمانی بوین و مدل مک مستر بر باورهای ارتباطی در زوجین درخواست کننده طلاق صورت گرفت.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه زوجین درخواست کننده طلاق ارجاع داده شده از سوی دادگاه خانواده به مراکز مشاوره شهر رشت بود. از این جامعه آماری چهل و هشت نفر از زوجین با داشتن ملاک های ورود به پژوهش، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی در سه گروه شانزده نفره قرار گرفتند. به علت مواجهه پژوهش با افت نمونه، تعداد اعضاءهرگروه به ده نفر تقلیل یافت. دو رویکرد خانواده درمانی بوین و مک مستر در گروه های آزمایش به مدت هشت جلسه صد و بیست دقیقه ای اجرا شد. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان جلسات، از هر سه گروه پس آزمون گرفته شد. در این پژوهش،سیاهه باورهای ارتباطی ایدلسون و اپشتاین مورد استفاده قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی LSD با به کارگیری نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  برآیندهای تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی LSD نشان داد که خانواده درمانی بوین و مدل مک مستر بر باورهای ارتباطی زوجین تاثیر معنی داری داشته است. رویکرد بوین اثربخش تر از مدل مک مستر بود(037/0=P).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد خانواده درمانی بوین بر باورهای ارتباطی زوجین درخواست کننده طلاق موثرتر از مدل مک مستر بود. بنابراین می توان از این رویکرد برای کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین متقاضی طلاق استفاده نمود.

  کلیدواژگان: خانواده درمانی بوئن، مدل مک مستر، باورهای ارتباطی، طلاق
|
 • Mahshid Shabani, Jamshid Jarareh* Pages 5-12
  Introduction

  The stress caused by parenting a child with autism leads to caregiver burden and mental fatigue in mothers. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based stress reduction of caregiver burden and mental fatigue of mothers with autistic children. 

  Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test/post-test and a control group design. The statistical population of the present study included all mothers of children with autism in autism educational centers in Isfahan in the academic year of 2018-2019. Among them, thirty mothers were selected by the available sampling method and then randomly divided into two experimental and control groups. For data collection, the mental fatigue questionnaire (Falman et al., 2013) and the caregiver burden questionnaire (Zarit et al., 1980) were used in the pre-test and post-test state. The experimental group received mindfulness-based stress reduction therapy for eight sessions, but the control group received no intervention. Data analysis was performed using covariance analysis.

  Results

  The results showed that mean scores of caregiver burden and mental fatigue in the experimental group significantly decreased. (P<0.05)

  Conclusions

  Based on the findings of this study, it can be concluded that mindfulness-based stress reduction can be used as an interventional method in reducing the caregiver burden and mental fatigue of mothers with an autistic child.

  Keywords: Mindfulness-Based Stress Reduction, Caregiver Burden, Mental Fatigue, Autism
 • Mir Taher Mousavi, Masoomeh Maarefvand*, Hassan Rafiey, Soheila Omidnia, Faezeh Joghataei, Maryam Zabihi Poursaadati Pages 13-23
  Introduction

  Social health is one of the dimensions of health defined by the world health organization. Social capital components have close relations with social health. This study reviewed reported documents about social health and social capital components improving interventions. 

  Methods

  A systematic review was conducted to identify social health and social capital improving interventions using electronic databases (ScienceDirect, PubMed, ISI web of sciences, Scopus, UNDP, Legatum, WHO, World Bank, and ILO) published 2000 to 2019. 

  Results

  A total of forty-one studies were included in our review. More than seventy-five percent of studies participants were both females and males but in more than ninety percent of the interventions, women were considered as the main group. Students were the target group of fifty-six percent of studies and the interventions conducted in the school setting. In more than ninety point two percent of studies clinical/community trial was the main research methods. The studies reported several objectives; poverty reduction, violence prevention, health promotion, social integration, social support, social well-being and quality of life, etc. Group discussion and lecturing were two common methods of communicating with target groups in most of these studies. More than sixty-five percent of the interventions were conducted by experts. Most interventions were performed in less than three months. Short-term interventions were able to have a positive effect on the promotion of social health components. Projects with more than fifty thousand people as the targeted group were implemented at least for twelve months. 

  Conclusions

  This review provides updated information on social health and social capital improvement interventions, which is vital information for developing guidelines for social health improvement. These interventions can be conducted in organized groups like schools or community-based organizations of society. The group participation of children, adolescents, young people, and minority or isolated groups in social health promotion programs needs to be considered and prioritized. Social health promotion can be considered as one of the goals in economic development programs.

  Keywords: Social Health, Social Capital, Systematic Review, Social Intervention, Community Based
 • Maryam Khankosh, Mostafa Amini Rarani, Mehdi Nosratabadi* Pages 24-31
  Introduction

  Anger might spread from epileptic discomfort and resentment to full-scale anger. But it is quite a natural phenomenon and, like other emotions and excitements, is a sign of human emotions. The purpose of the present study was to investigate the effect of anger management training on the rate of child labor aggression in the city of Isfahan. 

  Methods

  This study was a pre-test, post-test interventional with a group. The statistical population of this study includes Isfahan labor children at two social centers in 2017; through which, sixty children were selected by the available sampling method and completed Bass &Perry Aggression Questionnaire. After the implementation of the questionnaire, the experimental group was treated eight sessions of sixty minutes, one session per week, and the control group received no intervention. Data were analyzed using SPSS21 software and covariance analysis. 

  Results

  The findings of this study showed that there is a significant difference between the mean scores of the experimental and control group in the post-test. In other words, anger management training reduced children’s aggression at the post-test stage. (P<0.001)

  Conclusions

  Based on the findings, it can be expressed that anger management training is one of the most important factors influencing the control of aggression among labor children. Hence, according to the results of the present study, it is offered that the use of anger management training, as one of the useful therapeutic training in reducing aggression, should be more considered.

  Keywords: Anger Management Training, Aggression, Labor Children
 • Sahar Samadi Kashan, Mansooreh Hajhosseini*, Ahmad Behpajooh, Javad Ejei Pages 32-39
  Introduction

  Infidelity is one of the most pernicious interpersonal issues in the family, which in many cases could lead to emotional and behavioral symptoms in the person particularly women who have been betrayed. In this regard, the present study was undertaken with the aim to identify the effectiveness of acceptance and commitment group counseling on emotion regulation in women with infidelity trauma.

  Methods

  The research method was quasi-experimental designed with a pretest-posttest and a control group. The statistical population included all women with the infidelity trauma who were separated from their husbands and referred to counseling clinics and family courts in Tehran in 2017. Thirty couples were selected via the purposive and available sampling method based on the study’s criteria. Then randomly assigned to experimental and control groups, fifteen people in each group, and finally were investigated through dual assessment of pretest-posttest. All participants were asked to complete the Emotion Regulation Questionnaire by Gross & John, 2003. Following the experimental group attended eight sessions of ninety-minute acceptance and commitment group counseling while the control group received non.

  Results

  The results of the univariate analysis of covariance (ANCOVA) indicated that acceptance and commitment group counseling significantly increased the post-test average scores of emotion regulation in the experimental group. 

  Conclusions

  Thus, it could be concluded that acceptance and commitment group counseling is an effective way of improving emotion regulation in women with the infidelity trauma and can be used by counselors and therapists in the field of family therapy.

  Keywords: Acceptance, Commitment Group Counseling, Emotion Regulation, Infidelity, Women
 • Meisam Momenkiaee, Sattar Parvin*, Hamideh Addelyan Rasi Pages 40-65
  Introduction

   Active aging phenomenon emphasizes optimizing opportunities for health, participation, and security to improve the life quality of elderlies. To achieve this purpose the most important policy is to remove the existing obstacles in society so elderlies could have an active life. This study aims to identify the obstacles and boundaries that faced elder people from having an active life by the concept of “The Right to the City”.

  Methods

   This research is done by quantitative methods along with thematic analysis. The statistical population consisted of all active elders of Karaj city, among which twenty-three people were selected by purposeful sampling method study population. According to the phenomenological approach of the study, a semi-structured interview was applied to collect the participant opinion based on their life experience. Then, the opinions were provided in a written format and were analyzed through the thematic method.

  Results

  The result of the analysis showed six main content and twenty-two secondary content in regards to obstacles preventing active aging according to the concept of “the right to the city”. The main contents of the study include “lack of access to urban space”, “lack of security in life”, “lack of welfare resources which fit elder requirements”, “social rejection”, “urban governance infirmity” and “lack of social justice”. 

  Conclusions

  Results of this study showed that these contents are related to components of the concept of “the right to the city” (participation and space allocation) and due to the mentioned obstacles and boundaries, elderlies are not able to have an active life in Karaj. Due to this study, the most important obstacles that prevent elderlies from having active life are the environmental and social factors of Karaj.

  Keywords: Elder, Active Aging, Active Aging Obstacles, Right To The City
 • Fariba Saeedpoor, Farhad Asghari*, Elahe Nadi, Ali Sayadi Pages 57-64
  Introduction

  Dysfunctional relationship beliefs are one of the factors affecting marital dissatisfaction in couples applying for the divorce. The purpose of this study was to compare the effectiveness of McMaster and Bowen family therapy approaches on the relationship beliefs of couples applying for the divorce.

  Methods

  This study was a quasi-experimental method including a pretest-posttest with a control group. The statistical population consisted of all couples applying for the divorce and referred by the family court to counseling centers of Rasht city in 2017. Through the available sampling method, forty-eight couples who meet research entering criteria were selected as study and randomly assigned to three groups of sixteen people; in the end, the number reduced to ten people in each group due to Exit criteria. Two methods of McMaster and Bowen family therapy approaches were performed for Eight sessions of one hundred twenty minutes each for two experimental groups; while the control group did not receive any intervention. After completing the sessions, the post-test was applied to all groups. The instrument of this study was the Edelson & Epstein’s Relationship Beliefs Inventory. Data were analyzed using analysis of covariance and LSD post hoc test by SPSS22.

  Results

  The results of the analysis of covariance and LSD post hoc test showed that Bowen Family Therapy and McMaster’s model had a significant effect on couples’ relationship beliefs while Bowen’s approach was more effective. (P = 0.037)

  Conclusions

  The results showed that Bowen family therapy was more effective than McMaster’s model on relationship beliefs in couples applying for the divorce. Therefore, this approach can be used to reduce dysfunctional relationship beliefs in couples applying for the divorce.

  Keywords: Bowen Family Therapy, McMaster's Model, Relationship Beliefs, Divorce