فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue: 3, Sep 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/06/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهتاب پورآتشی* صفحات 219-232

  هدف:

   پژوهش حاضر، تحلیل روند مقالات علمی و پژوهشی حوزه آموزش کشاورزی بود. جامعه آماری پژوهش را تمام مقالات آموزش کشاورزی که طی سال های 92 تا 96 در سه مجله علمی – پژوهشی به چاپ رسیدند، تشکیل داد (N= 198) و با استفاده از سرشماری، تمام مقالات مطالعه و بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و EXCEL استفاده شد. یافته ها نشان داد که امتیاز مجله های مورد مطالعه طی سال های مورد بررسی افزایش یافته است که این امر نشان دهنده بهبود کیفی مجله های مورد مطالعه است. از نظر روند تعداد مقالات چاپ شده حوزه آموزش کشاورزی نسبت به دیگر حوزه ها، نتایج حاکی از آن بود که مقالات آموزش کشاورزی، به استثنای رشدی که در سال 94 داشتند؛ دارای روند کاهشی بودند. بیشترین تعداد نویسنده مربوط به مقالات با سه نویسنده بود. برطبق

  یافته ها

  بیشترین نرم افزار مورد استفاده اس.پی.اس.اس، بیشترین روش تحقیق مورد استفاده روش کمی، بیشترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه، و بیشترین منبع گردآوری دانشجو بود. همچنین، بیشترین حیطه موضوعی مربوط به کیفیت آموزش، تدریس و یادگیری بود. در نهایت و براساس یافته های به دست آمده، پیشنهاد می شود پژوهش های کاربردی و توسعه ای با درنظر گرفتن نیازهای پژوهشی بازارکار، صنعت و جامعه به انجام برسد.

  کلیدواژگان: آموزش کشاورزی، تحلیل محتوا، ایران، پژوهش
 • خوشقدم خالدی*، محمد چیذری، عنایت عباسی، حسن صدیقی صفحات 233-242

  فرایند تدریس و یادگیری در دانشگاه ها، خروجی های مود انتظار را به دست نمی آورد. عدم تطابق بین سبک تدریس و یادگیری، یکی از چالش های فرایند آموزش می باشد. آموزشگران باید تلاش کنند تا سبک تدریس خود را با سبک یادگیری دانشجویان تلفیق نمایند تا از فرایند تدریس و یادگیری اثربخش، اطمینان حاصل کنند. هدف از این مطالعه توصیفی- پیمایشی  این بود که تطابق بین سبک یادگیری دانشجویان با استفاده از آزمون گروهی بازیافت تصاویر پنهان (ویتکین، 1976) و سبک تدریس آموزشگران با استفاده از آزمون ون تیلبرگ هملیچ (1990) را مشخص نماید. گروه هدف این مطالعه شامل دانشجویان و اعضای هییت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، ایران بود. نتایج نشان داد که اکثریت دانشجویان مرد دارای سبک یادگیری مستقل از محیط و اکثریت دانشجویان زن دارای سبک یادگیری وابسته به محیط بودند. با توجه به چهار نوع سبک تدریس (متخصص، آماده گر، تسهیل گر و توانمندساز) اساتید به استفاده از سبک تدریس توانمندساز گرایش داشتند.  اساتید باید ویژگی ها و نیازهای هر دو گروه دانشجویان مستقل از محیط و وابسته به محیط را مورد ملاحظه قرار داده و از روش های تدریس متفاوت استفاده کنند. در این راستا توصیه هایی در مورد تطابق سبک تدریس و یادگیری بر اساس یافته ها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: آموزش، سبک تدریس، سبک یادگیری، مستقل از محیط، وابسته به محیط
 • لطیف حاجی، حمید کریمی*، ناصر ولی زاده صفحات 243-256

  عملکرد شغلی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای توسعه و سنجش عملکرد سازمان‎هایی مانند سازمان جهاد کشاورزی محسوب می‎‏شود. بنابراین، مطالعه‎ی اثرات سبک‎های رهبری بر عملکرد شغلی با استفاده از نقش میانجی توانمندی روانی به عنوان هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین گردید. جامعه‎ی آماری مورد مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در استان کرمان بودند (1418=N). حجم نمونه با استفاده از جدول کریجسی و مورگان، 306 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه‎ها از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‎ای بود که روایی آن با استفاده از نظرات متخصصان ترویج، آموزش و مدیریت کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. از ضرایب آلفای کرونباخ نیز برای تعیین پایایی ابزار استفاده شد (93/0≥α≥76/0). نتایج نشان داد که توانمندی روانی و سبک‎های رهبری تحول آفرین، تبادلی و مبتنی بر عدم مداخله اثرات معنی‎داری بر روی عملکرد شغلی داشتند. همچنین، سبک‎های رهبری تحول‏آفرین و تبادلی اثرات مثبت و معنی‎داری بر روی توانمندی روانی داشتند. این در حالی بود که سبک رهبری مبتنی بر عدم مداخله اثر منفی و معنی‎داری بر روی توانمندی روانی داشت. در پایان باید عنوان شود که متغیرهای مستقل توانستند 63 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته‎ی عملکرد شغلی را پیش‎بینی کنند.

  کلیدواژگان: سازمان جهاد کشاورزی، عملکرد شغلی، سبک‎های رهبری، توانمندی روانی
 • رضا اسفنجاری کناری، محمود احمدپور برازجانی*، احمدعلی کیخا، سامان ضیایی، ماشاالله سالارپور صفحات 257-265

  یکی از دلایل موفقیت بخش کشاورزی در کشورهای پیشرفته سامان دادن به اندازه قطعات مزارع می‌باشد، چرا که این امر موجب ایجاد صرفه جویی در مقیاس تولید می شود. با توجه به این که اندازه واحدهای تولید کشاورزی باید به طور اختصاصی برای هر محصول و در هر منطقه صورت بگیرد هدف از مطالعه حاضر تعیین اندازه بهینه مزارع برنج شهرستان فریدونکنار در استان مازندران می‌باشد. برای انجام این تحقیق از اطلاعات 198 کشاورز در سال 1393 که به صورت تصادفی مورد مصاحبه قرار گرفته اند، استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد اندازه بهینه اقتصادی مزارع درمنطقه مورد مطالعه 949/1 هکتار است که 43 درصد بزرگتر از متوسط سطح زیر کشت منطقه است. نتایج تخمین کارآیی فنی با استفاده از مدل ناپارامتریک تصادفی فراگیر داده ها (StoNED) نیز نشان داد که اندازه مزارع کشت برنج در منطقه مورد مطالعه رابطه مستقیمی با میزان کارایی این واحدها دارد و در شرایط ثابت، تولید در مزارع بزرگتر اقتصادی‌تر و کاراتر است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد تا تمهیداتی اندیشیده شود تا برنجکاران به تشکیل تعاونی ها و تغییر مدیریت مزارع از حالت خرده مالکی به مدیریت های یکپارچه تشویق شوند.

  کلیدواژگان: مدیریت مزرعه، شهرستان فریدونکنار، اندازه بهینه، مدل ناپارامتریک تصادفی فراگیر داده ها
 • سعید فیروزی*، امیرحسین بازیار صفحات 267-277

  هدف از این تحقیق، بررسی اثرات زیست محیطی تولید میوه زیتون در اندازه های مختلف باغ و تحت شرایط کشت ارگانیک و معمول، با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات در شمال ایران بود. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو از 305 باغدار زیتون در منطقه مورد مطالعه گرد آوری شدند. شش گروه تاثیر شامل تخلیه منابع سوخت های فسیلی، گرمایش جهانی، اسیدیفیکاسیون، اوتریفیکاسیون خشکی، تخلیه منابع فسفات و پتاس مورد بررسی قرار گرفت. یک تن میوه زیتون به عنوان واحد عملکردی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که باغ های زیتون بزرگ (بزرگتر از 5 هکتار) در تمامی گروه های تاثیر، بیشترین اثرات زیست محیطی را در پی داشتند. در مجموع، اسیدیفیکاسیون، اوتریفیکاسیون خشکی و تخلیه منابع فسفات، به ترتیب با شاخص های نهایی 58/1، 68/2 و 12/3 ، مهمترین گروه های تاثیر بودند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد باغ های زیتون ارگانیک از نظر زیست محیطی نسبت به باغ های معمول، عملکرد زیست محیطی بهتری داشتند. جایگزینی بخشی از کودهای شیمیایی مورد استفاده بخصوص در باغ های بزرگ با انواع کودهای بیولوژیک نظیر کودهای دامی برای تغذیه درختان زیتون پیشنهاد شد. همچنین، لازم است یک راهبرد منطقه ای جهت حرکت به سوی سامانه کشت تلفیقی مناسب طراحی گردد تا اثرات زیست محیطی تولید میوه زیتون در باغ های بزرگ منطقه مورد مطالعه کاهش یابد.

  کلیدواژگان: اثرات زیست محیطی، پایداری، سامانه های کشاورزی، کشاورزی
 • صدیقه دیلمی، مهدی چرمچیان لنگرودی* صفحات 279-292

  سواد اطلاعاتی شامل قدرت دسترسی به اطلاعات با ارزش، آگاهی از چگونگی سازماندهی دانش و اطلاعات، روش‌های مختلف جستجو و توان تشخیص موثرترین اطلاعاتی که برای حل مشکلات و تصمیم گیری‌ها لازم باشد، است. کسانی که فاقد این توانایی‌ها باشند پیوسته در اقیانوس عظیم اطلاعات سردرگم هستند. این پژوهش به طراحی مدل سواد اطلاعاتی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان مازندران می پردازد. روش تجزیه و تحلیل به کار رفته در این پژوهش شامل ترکیبی از روش های توصیفی و کمی بود. جامعه آماری پژوهش 155 نفرآموزشگران کشاورزی هنرستان های استان مازندران بود. روایی پرسشنامه با نظرسنجی از اعضای هیات علمی دانشگاه و مجموعه ای از کارشناسان آموزش و پرورش مورد تایید قرار گرفت. ضریب تتای بخش های مختلف بین 80 تا 95% بود. آمار توصیفی و استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری به کار برده شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS16 و Smart PLS2 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که 8/45 درصد آموزشگران دارای مدرک کارشناسی و 38/39درصد دارای کارشناسی ارشد هستند. آموزشگران سواد اطلاعاتی خوبی داشتند. چهار متغیر رشته تحصیلی، سابقه، سن و عامل سازمانی در مجموع 3/66 درصد واریانس مربوط به سواد اطلاعاتی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی را تبیین می‌کنند.

  کلیدواژگان: هنرستان کشاورزی، سواد اطلاعاتی، مازندران
 • امین دلاور*، غلامرضا یاوری، سعید یزدانی، افشین امجدی، ابوالفضل محمودی صفحات 293-305

  وجود جدایی پذیری در تابع مطلوبیت مصرف کنندگان شرط لازم و کافی برای بودجه بندی چند مرحله ای و جمعی سازی سازگار کالاهاست که در آن مخارج با استفاده از شاخص های قیمت بین گروه های خوراکی تخصیص داده می شود و تخصیص درون گروهی هم به طور مستقل از سایر گروه ها صورت می گیرد. در این مطالعه از تابع تقاضای روتردام برای تعیین الگوی مصرف کالاهای منتخب (مرکبات، صیفی جات و سبزیجات) در ایران استفاده شده است. برای این منظور از داده های مقطع عرضی در سال 1396 که از طریق بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردیده، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های جدایی پذیری این فرضیه را که مصرف کنندگان ابتدا درآمد خود را بین کالاهای منتخب به صورت سه گروه مرکب (مرکبات، صیفی جات و سبزیجات) تخصیص داده و سپس عمل تخصیص درآمد بین انواع زیررده های آنها که بر اساس گروه بندی صورت گرفته، را تایید می نماید. همچنین نتایج تخمین سیستم تقاضا نشان داد همه گروه های کالایی، دارای کشش قیمتی خودی منفی هستند. در این میان کشش قیمتی گروه مرکبات (پرتقال، نارنگی و لیمو)، گروه صیفی جات (سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز) و گروه سبزیجات (سبزی های برگی) به ترتیب برابر 83/0-، 48/0-، 91/0- می باشند. با توجه به کشش درآمدی که برای سه گروه کالایی محاسبه شده است، گروه دوم کالاها (سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز) نسبت به سایر گروه ها، کالایی ضروری تر است که باید در سیاست های دولت در رابطه با تولید و قیمت گذاری محصولات کشاورزی لحاظ شود.

  کلیدواژگان: الگوی روتردام، تابع تقاضا، کالاهای خوراکی منتخب، جدایی پذیری ضعیف
 • سیامک خیبری*، امیر بکاییان، سید علی ناجی نصرآبادی یزد صفحات 307-321

  از بین محصولات مختلف کشاورزی، زعفران نقش عمده ای در تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه ایران دارد. با توجه به کمبود نیروی کار و مدت زمان محدود در دسترس برای برداشت، مناطق زیر کشت زعفران در ایران در سال های آینده کاهش خواهد یافت. بنابراین، برنامه ریزی مناسب برای استفاده بهینه از نیروی کار یکی از مهم ترین روش ها برای کشت کارا و بهینه زعفران است. در همین راستا، برای حل مشکل مذکور در این مقاله یک مدل برنامه نویسی عدد صحیح ارایه شده است. در مدل پیشنهادی، با هدف حداقل کردن مجموع هزینه های نیروی کار و با توجه به محدودیت هایی شامل ساعات کار نیروی انسانی در هر شیفت، سرعت کار، تعداد زمین هایی که در یک روز باید مورد برداشت قرار گیرند و ارتباط بین ساعات کاری هر کارگر و هزینه آن، میزان بهینه متغیرهای تصمیم از جمله تعداد شیفت کاری و میزان ساعات کاری در هر شیفت تعیین شدند. برای ارزیابی مدل پیشنهادی، اطلاعات در مورد زمین هایی در مناطق مختلف شهر قاین، واقع در استان خراسان جنوبی ایران جمع آوری شد. با مقایسه خروجی مدل پیشنهادی با وضعیت واقعی، توانایی مدل تایید قرار گرفت. براساس نتایج ارایه شده در این مطالعه، استفاده از مدل پیشنهادی افزایش حجم زعفران برداشت شده با استفاده از حداقل تعداد نیروی کار را در برداشت. در نهایت، نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارایه شد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی نیروی کار، برداشت زعفران
|
 • Mahtab Pouratashi * Pages 219-232

  The purpose of this study was to analyze the trend of scientific articles in the field of agricultural education. The statistical population of the study consisted of all agricultural education articles published in three scientific journals from the years 2013 to 2017 (N = 198). SPSS and EXCEL software used to analyze the data. The findings showed that the journals upgraded during the studied years, which indicated improvement of the journals. In terms of publication the agricultural education article versus other fields of study, the results indicated that the articles, with the exception of growth in the year 2015, had a decreasing trend. Articles with three authors had the most frequency. According to the

  findings

  The most used software was SPSS, the most used method was quantitative research, the most tool for collecting data was questionnaire, and the most source for gathering data was student. Also, the most relevant subject was quality of education, teaching and learning. Finally, based on the findings, it is recommended that the needs of labor market, industry and society be considered for conducting applied and developmental researches.

  Keywords: agricultural education, Content Analysis, Iran, Research
 • Khoshghadam Khaledi *, Mohammad Chizari, Enayat Abbasi, Hasan Sadighi Pages 233-242

  Teaching and learning processes in universities have not achieved expected outcomes. The mismatch between learning and teaching styles is a challenge in the education process. Instructors should strive to incorporate their teaching style with students’ learning styles in order to ensure effective teaching and learning process in higher education. The present descriptive-survey study aimed to explainthecompatibility of students’ learning styles using Witkin’s (1976) Group Embedded Figures Test (GEFT) and teachers’ teaching style using van Tilburg and Hamilich’s (1990) test. The target population consisted of students and faculty members at the agricultural college at Razi University, Iran. Results revealed that the majority of males were field-independent and the majority of females were field-dependent learners. Concerning four teaching styles (expert, provider, facilitator and enabler), the instructors tended to use the enabler teaching style. Instructors should consider the characteristics and needs of both field-dependent and field-independent students and use different teaching methods. Recommendations about matching learning and teaching styles are provided based on the results.

  Keywords: education, field-dependent, field-independent, learning style, Teaching style
 • Latif Haji, Hamid Karimi *, Naser Valizadeh Pages 243-256

  Job performance is considered one of the most important criteria for developing and measuring the performance of organizations such as the Agricultural Jihad Organization (AJO). The main purpose of the present study was to study the effects of leadership styles on job performance through the mediating role of psychological empowerment. The statistical population was composed of the experts of AJO in Kerman province (N=1418). The sample size was estimated to be 306 experts according to Krejcie and Morgan’s sampling table. The stratified random sampling method was used to select the samples. The research instrument was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts in the field of agricultural extension, education, and management. Cronbach's alpha coefficient was employed to examine the reliability of the constructs (0.76≤α≤0.93). The results revealed that the psychological empowerment and the transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles had significant effects on job performance. The transformational and transactional leadership styles also had positive and significant effects on psychological empowerment. On the other hand, the laissez-faire leadership style had a negative and significant effect on psychological empowerment. In the end, it should be noted that the independent variables could account for 63 percent of the variance in job performance.

  Keywords: Agricultural Jihad Organization, job performance, Leadership Styles, psychological empowerment
 • Reza Esfanjari Kenari, Mahmoud Ahmadpour Borazjani *, AhmadAli Kaikha, Saman Ziaei, Mashala Salarpour Pages 257-265

  A reason for the success of the agricultural sector in developed countries is the regulation of farm size as it allows for the scale economy of production. Considering that the size of agricultural production units should be specifically determined based on the crop and the area where it is produced, this study aims to determine the optimum size of rice farms in Fereydunkenar County, Mazandaran Province. So, 198 farmers were randomly interviewed in 2014. The results show that the optimal economic size of the farms in the study area is 1.949 ha, 43% larger than the average cultivation area in the region. The results of the technical efficiency using the Stochastic Nonparametric Envelopment of Data model (StoNED) also show that paddy size has a direct correlation with the efficiency of these units in the studied area and production in larger farms is more economical and efficient. Therefore, it is suggested to consider plans to encourage rice farmers to establish cooperatives and change their farm management style from small farm owning to integrated management.

  Keywords: Farm management, Fereydunkenar County, Optimum size, Stochastic Nonparametric Envelopment of Data
 • Saeed Firouzi *, AmirHossein Bazyar Pages 267-277

  The aim of this study was to investigate the environmental impacts of olive fruit production under different orchard size and upon organic and common agro-systems through Life Cycle Assessment (LCA) methodology in northern Iran. The data were collected using a self-made questionnaire and face-to-face interview with 305 olive growers in the study region. Six environmental impact categories (IC) including depletion of fossil fuels, global warming, acidification, terrestrial eutrophication, depletion of phosphate and potash resources have been investigated. One tone of olive fruit was set as the functional unit (FU). Results showed that the large olive orchards (≥5ha) had the highest negative environmental impacts in all studied IC. Overall, acidification, terrestrial eutrophication, and depletion of phosphate resources have been identified as the most important environmental challenges of olive fruit production with final indices of 1.58, 2.68, and 3.12, respectively. The results also revealed that the organic olive orchards are more environmental efficient than those of conventional orchards. Substituting a certain portion of chemical fertilizers used in the large olive orchards with the biological alternatives such as farmyard manure has been suggested to provide the nutritional requirements of olive trees. A regional strategy should be also planned to move to an appropriate integrated farming system to cut down the environmental hazards of olive fruit production in large orchards in the studied region.

  Keywords: agriculture, Agro-ecosystems, Environmental impacts, Sustainability
 • Seddigheh Diylami, Mehdi Charmchian Langerodi * Pages 279-292

  Information literacy embraces the ability to access useful information and to have the awareness of organizing knowledge and information which require different search methods and most effective diagnostic information for problem solving and decision-making. Those who lack these abilities are continuously confused in the vast ocean of information. This study investigated designing model of educators’ information literacy at agricultural technical schools in Mazandaran Province, Iran. The date analyses methods used in this study involved a combination of descriptive and quantitative research. The statistical population consisted of 155 educators of agricultural technical schools in Mazandaran Province. The questionnaire validity was approved by the university professors and many of the educational system experts. The theta coefficients for each section were between 80 and 95 percent. The descriptive and inferential statistics and structural equation modeling were used to analyze the data using SPSS16 and Smart PLS2 software. The results showed that the educators had good information literacy. It was found that four variables of the field of study, work experience, age and social factor determined 66.3 percent of the variance in educators’ information literacy at agricultural technical schools.

  Keywords: Agricultural Technical School, information literacy, Mazandaran
 • Amin Delavar *, Gholamreza Yavari, Saeed Yazdani, Afshin Amjadi, Abolfazl Mahmoodi Pages 293-305

  The separability of consumer desires is a necessary condition for multi-stage budgeting and collectivization is consistent of commodity where costs are allocated between edible groups using price indices and intergroup allocations are made independent of other groups. In empirical studies of demand, the concept of separation is used to correctly estimate demand function and limit the number of parameters. For this purpose, data related to price index and cost of selected commodities (citrus fruits, cucurbits, and vegetables) derived from the Central Bank over 2016 in urban households of Iran were used. The results of the separability tests support the hypothesis that consumers first allocate their income to selected commodities in three groups (citrus fruits, cucurbits, and vegetables) and then approves the income allocation action between the types of its subgroups that are grouped. Also, the results of the system estimation showed that all groups had a negative intrinsic price elasticity. In the meantime, the price elasticity of the groups of citrus fruits (orange, tangerines, and lemon), cucurbits fruits (potato, tomato, and onion) and vegetables (the leafy ones) are equal to -0.83, -0.48 and -0.91, respectively. Given the income elasticity calculated for the three commodity groups, the second commodity group (potato, tomato, and onion) is more essential than the other commodity groups, which should be considered in government policies as to agricultural production and pricing.

  Keywords: demand function, Rotterdam Model, selected food commodities, weak separability
 • Siamak Kheybari *, Amir Bokaeyan, Seyed Ali Naji Nasrabadi Yazd Pages 307-321

  Among various products available in agriculture, saffron plays a major role in contributing to Iran's gross domestic product and per capita income growth.  Due to shortage of workforce and short duration of harvesting, areas under cultivation of saffron in Iran will be declining in coming years. Thus, proper planning for optimum use of workforce is one of the most important techniques to access efficient harvesting. In this regard, an integer programming model is proposed to solve the problem in this paper. Number of working shift and working hours in each shift are among decision variables in the proposed model, which satisfy the objective function, i.e. minimizing the total cost of workforce, with constrains including number of working hours in each shift, speed of workforce, number of fields that should be harvested in each day and relationship between working hours of each worker and the cost allocated . To evaluate the proposed model, we employ the data collected from fields located in different areas of Qaen, South Khorasan province, Iran. By comparing the output of the proposed model to the real situation, the ability of the model is confirmed. Finally, concluding remarks and suggestions for future research are provided.

  Keywords: Integer programming, Saffron harvest, Workforce planning