فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صالح رحیمی*، مرضیه فتاحی، فرامرز سهیلی صفحات 1-11

  زمینه و هدف:

   هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی با سواد سلامت کاربران کتابخانه های عمومی شهر ایلام است.    

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به روش همبستگی- پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کاربران فعال کتابخانه های عمومی شهر ایلام تشکیل می دهند که براساس جدول مورگان 351 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شبکه های اجتماعی و پرسشنامه استاندارد سواد سلامت منتظری و همکاران (1393) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین مولفه های مورد بررسی کاربران در دریافت اطلاعات سواد سلامت درسطح مطلوبی بوده و کاربران با توجه به اهمیت مولفه های مذکور، اقدام به استفاده از شبکه های اجتماعی در حوزه سواد سلامت کردند. یافته ها همچنین نشان داد بین میزان استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی با سواد سلامت و مولفه های دسترسی، خواندن، فهم و درک، ارزیابی، کاربرد رابطه معناداری وجود دارد، به عبارتی افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، باعث افزایش سطح سواد سلامت می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که کتابخانه های عمومی با همکاری دانشگاه ها و مراکز مرتبط با حوزه سلامت، بستری مناسب در شبکه های اجتماعی با هدف تسهیم تجارب و گسترش سطح سواد سلامت کاربران با در نظر گرفتن مسایل مربوط به محرمانگی اطلاعات کاربران و صحت اطلاعات ارایه شده ایجاد نمایند تا بدین وسیله بتوان امکانات و شرایط جدیدی را در اختیار کاربران کتابخانه ها، نهادها و برنامه ریزان این حوزه قرار دهند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، توسعه سواد سلامت، کاربران کتابخانه. کتابخانه های عمومی ایلام
 • فرناز محمدی، نجلا حریری*، فاطمه نوشین فرد صفحات 12-23
  زمینه و هدف

  بررسی دیدگاه مراجعه کنندگان کتابخانه ملی در خصوص دریافت خدمات مرجع از طریق شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه است.

  روش پژوهش:

   ابتدا به روش پژوهش اسنادی - کتابخانه ای، مولفه های خدمات مرجع شناسایی، سپس با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته دیدگاه اعضای کتابخانه ملی با رویکرد توصیفی پیمایش شد. بر اساس میانگین تعداد مراجعان روزانه به کتابخانه ملی حجم نمونه ای معادل 217 نفر بر اساس جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و نهایتا 147 پرسشنامه بازگشت داده شده، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل کمی قرار گرفت. روایی پرسشنامه بر اساس نظر 6 متخصص علم اطلاعات و دانش شناسی و ضریب پایایی نیز از طریق آلفای کرون باخ مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها: 

  98 درصد اعضای کتابخانه ملی عضو شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بوده و در کنار کسب اخبار و برقراری ارتباط خانوادگی، 63% برای بازیابی اطلاعات علمی از آن استفاده می کنند. میانگین کل مولفه های خدمات مرجع نشان داد آزمودنی ها مایل به استفاده از این بستر برای دریافت خدمات مرجع هستند.

  نتیجه گیری:

   شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه برای مراجعان کتابخانه ملی دارای کارکرد علمی است و آن ها بهره برداری از شبکه های اجتماعی را برای اهداف تحقیقاتی،قبلا آغاز کرده اند. از دید کاربران، این شبکه ها کانال ارتباطی مناسبی برای ارایه خدمات مرجع به ویژه آموزش سواد اطلاعاتی و پاسخگویی به سوالات تجسس ویژه است.

  کلیدواژگان: خدمات مرجع، شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه، خدمات مرجع مجازی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • سکینه جعفریان*، ناهید اوجاقی صفحات 24-31

  زمینه و هدف :

  فناوری های نوین به ویژه اینترنت روش های جستجو و بازیابی اطلاعات را در شیوه های مختلف پژوهش، از  جمله پژوهش کیفی متحول ساخته است. در چنین شرایطی آشنایی جستجو گران و پژوهشگران با مهارت های جستجو اهمیت زیادی دارد. مهارت های جستجو این امکان را به پژوهشگران می دهد که با خودکارآمدی بالاتری به جستجو و پژوهش بپردازند. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بین مهارت جستجوی برخط در تبیین خود کارآمدی در پژوهش کیفی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیام نور است.

   روش:

   روش این پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی است که تعدادشان  277 نفر می باشند و  نمونه آماری به صورت تصادفی  159 نفر برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های مهارت جستجوی برخط و خود کارآمدی در پژوهش کیفی  استفاده شد، برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین مهارت جستجوی برخط و خود کارآمدی در پژوهش کیفی رابطه وجود دارد؛ نتایج ضریب رگرسیون نشان داد که مهارت جستجوی برخط قادر به پیش بینی خودکارآمدی در  پژوهشی کیفی در بین  دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور  است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت، اهمیت دادن به مهارت های چستجوی بر خط و آموزش آن ها می تواند منجر  به افزایش خودکارآمدی پژوهش کیفی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گردد.

  کلیدواژگان: مهارت جستجوی برخط، خودکارآمدی در پژوهش کیفی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیام نور، اینترنت
 • حسین خالقی، محمد لگزیان*، شمس الدین ناظمی، غلامرضا ملک زاده صفحات 32-47
  زمینه و هدف

  سرعت زیاد پیشرفت های فناوری و تغییر شکل آن، مثل فیلی در تاریکی شده است که افراد سازمان نسبت به آن ادراک و برداشت های مختلفی دارند. از آنجا که افراد در درون سازمان بر مبنای ادراک خود از واقعیت عمل می کنند، کشف و توصیف ادراک و برداشت افراد از قدرت فناوری، می تواند در ارتباطات بین فردی کارکنان موثر واقع شود. هدف پژوهش حاضر، توصیف عمیق تجارب و دریافت های متکثر اعضای هیات علمی یک دانشگاه از پدیده قدرت فناوری در ارتباطات بین فردی می باشد تا مدیران و کارکنان را با نگرش های جدید و متفاوت نسبت به فناوری و نفوذ و سلطه آن آشنا کند.

  روش پژوهش:

   رویکرد پژوهش در این تحقیق، کیفی بوده و بر پایه راهبرد پدیدارنگاری برای نیل به درکی عمیق از آگاهی های جمعی نزد افراد مورد مطالعه، انجام گرفته است. مشارکت کنندگان شامل سیزده عضو هیات علمی دانشگاه بودند که از طریق نمونه گیری بیشینه تنوع تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. با مصاحبه های نیمه ساختاریافته باز و تحلیل آن ها 6 طبقه توصیفی، در سه سطح فرد، سازمان و جامعه به دست آمد.

  یافته ها: 

  در سطح فرد دو شیوه درک شامل مفهوم مبتنی بر انزوای فردی (کم باری عاطفی روابط، بی اعتمادی) و رفتارهای دورویی (تلون رفتاری و خودپایشی)، در سطح سازمان سه طبقه شبکه های اجتماعی، ارتباطات پایشی (اقتدار مافوق، سلطه کنترل در روابط سازمانی) و تضعیف نقش انسان، در سطح جامعه یک طبقه شامل فرهنگ رفتارهای فخرفروشانه پدید آمد. در ادامه طبقات توصیفی به دست آمده در قالب ساختار بزرگتری، فضای نتیجه را رقم زدند تا بدین طریق شیوه های متفاوت تجربه پدیده مرتبط گردیده و تصویری کامل تر و چند بعدی را از مفاهیم متفاوت افراد تحت مطالعه ارایه دهند.

  نتیجه گیری: 

   یافته های تحقیق می تواند در فهم بهتر آگاهی های جمعی نسبت به قدرت فناوری در نزد گروه خاصی از افراد مفید واقع شود و مدیریت سازمان را در برخورد با آن مهیاتر سازد.

  کلیدواژگان: قدرت فناوری، ادراک، ارتباطات سازمانی، پدیدارنگاری، اعضای هیات علمی
 • خدیجه مرادی*، امیر غائبی، معصومه کربلایی کامران صفحات 48-56
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه های غالب در حوزه بازیابی اطلاعات در علم اطلاعات و دانش شناسی (دیدگاه های نظام مدار، کاربرمدار و حوزه مدار) و تبیین دیدگاه نوین «نشانه شناسی» در این حوزه است. پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش هاست که مولفه های اصلی دیدگاه های مطرح در علم اطلاعات و دانش شناسی کدامند؟ دیدگاه نشانه شناسی چه ویژگی هایی داشته و ارزش افزوده آن نسبت به سایر دیدگاه های مطرح شده، چیست؟

  روش پژوهش:

   پژوهش هایی که از مفاهیم، الگوها و نظریه های علم نشانه شناسی در حوزه های مختلف علم اطلاعات و دانش شناسی استفاده کرده اند در پایگاه های اطلاعاتی امرالد، اسکوپوس و گوگل اسکالر جستجو گردید. مقالات بازیابی شده، بررسی و در نهایت نزدیک به 23 مقاله در این زمینه انتخاب گردید. عنوان، چکیده و نتایج مقالات همراه با متن کامل مقاله های کاملا مرتبط با هدف پژوهش تحلیل شد.

  یافته ها

  تحلیل محتوای مقالات نشان داد که عمده پژوهش های انجام شده در این حوزه بین سال های 2000 الی 2018 و توسط پژوهشگران کشور دانمارک منتشر شده اند. برخی از مقالات به تبیین و تعریف مفهوم اطلاعات براساس مفاهیم و نظریه های علم نشانه شناسی پرداخته و دیدگاه نوینی را در علم اطلاعات و دانش شناسی براساس این تعریف، به نام دیدگاه نشانه شناسی ارایه کرده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که دیدگاه های نظام مدار، کاربرمدار و حوزه مدار بر مدرک تاکید داشته اند و هر یک بر جنبه ای تاکید داشته اند. دیدگاه نشانه شناسی، اطلاعات را نشانه درنظر گرفته و آن را براساس ویژگی های نشانه تعریف کرده است. این دیدگاه  می تواند ویژگی های سه دیدگاه پیشین را با یکدیگر تلفیق نماید و اطلاعات را فارغ از رسانه ای که آن را حمل می کند تعریف و مرزهای وابسته به مدرک را از بین ببرد.

  کلیدواژگان: نظام مدار، کاربرمدار، حوزه مدار، نشانه شناسی، اطلاعات، بازیابی اطلاعات
 • فرشاد پرهام نیا* صفحات 57-69
  زمینه و هدف

  یکی از بیماری های رایج در افراد سالخورده بیماری آلزایمر است که به دلیل ماهیت ویژه آن نیاز به مراقبت های خاصی دارد. اکثر خانواده ها در ایران به دلایلی همچون مسایل مذهبی، بافت فرهنگی و اقتصادی تصمیم به مراقبت از فرد بیمار در منزل می گیرند که این امر می تواند یک نظام مراقبت بهداشتی محسوب شود. یکی از دغدغه های اصلی خانواده های بیماران مبتلا به آلزایمر نیاز آنان به اطلاعات مناسب و درخور در خصوص شیوه برخورد با بیماران و چگونگی مراقبت از آن ها می باشد. بنابراین هدف اصلی پژوهش، شناسایی اطلاعات مورد نیاز همراهان در مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر است.           

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوا از نوع مقوله ای انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل 9 نفر از همراهان بیماران مبتلا به آلزایمر در کرمانشاه بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و به روش مصاحبه ی نیمه ساختار یافته انجام شد.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد، چهار مقوله اصلی و شانزده مقوله فرعی در نیازهای اطلاعاتی همراهان بیماران مبتلا به آلزایمر از اهمیت زیادی برخوردارند. مقوله های اصلی شامل نیازهای اطلاعاتی مرتبط با بیماری آلزایمر، مراقبت های روحی و روانی، مراقبت های جسمی و بهداشت فردی و سازمان های خدماتی بهداشتی بود.

  نتیجه گیری:

   به طور کلی همراهان بیماران دارای دانش محدودی در خصوص انواع مراقبت های مورد نیاز بیماران مبتلا به آلزایمر بودند. بنابراین ضروری است که ارایه دهندگان خدمات بهداشتی که مرتبط با بیماری آلزایمر هستند علاوه بر خدمات تخصصی، اقدام به آموزش های لازم کرده تا همراهان بتوانند خدمات بهتری در اختیار این بیماران قرار دهند.

  کلیدواژگان: آلزایمر، بزرگسال، نیازهای اطلاعاتی، همراهان بیمار، مطالعه کیفی، تحلیل محتوا
 • زاهد بیگدلی، محمد اکبری محله کلائی*، عبدالرضا ایزدی صفحات 70-84
  زمینه و هدف

  مقاله حاضر، که از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی - همبستگی است، در پی اجرای بخشی از مدل رفتار اطلاعاتی ویلسون با رویکرد رفتار مصرف کننده می باشد. به این منظور تاثیر شخصیت و ویژگی های جمعیت شناختی به عنوان دو مولفه از مدل اطلاعاتی ویلسون بر نیازهای اطلاعاتی مشتریان تلفن همراه بررسی شد.

  روش پژوهش:

   جامعه آماری این پژوهش عبارت اند از مشتریان بازارهای اصلی تلفن همراه تهران که تعداد 384 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نسخه کوتاه مقیاس پنج بزرگ رامستد و جان برای گردآوری داده های مربوط به شخصیت و پرسشنامه مولف ساخته برای گردآوری داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و نیازهای اطلاعاتی استفاده شد و نهایتا جهت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری رگرسیون چند متغیره، ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و آزمون علی مقایسه ای تی مستقل مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها: 

  مطابق یافته های تحقیق در خصوص شخصیت، تاثیر چهار متغیر/نوع شخصیت بر نیاز اطلاعاتی معنادار شد و در رابطه با متغیر برون گرایی فرض صفر تحقیق مورد تایید قرار گرفت. داده های مربوط به جمعیت شناختی نشان داد که سه متغیر سن، درآمد و جنسیت بر نیاز اطلاعاتی تاثیرگذارند و متغیر تحصیلات رابطه معناداری با بعد برندگرایی نیاز اطلاعاتی دارد.

  نتیجه گیری

  این مقاله ضمن برجسته سازی پیوند دو حوزه رفتار اطلاعاتی و رفتار مصرف کننده، رابطه و اثربخشی دو متغیر مداخله گر مطرح در مدل رفتار اطلاعاتی ویلسون با نیاز اطلاعاتی را بررسی و تایید نمود.

  کلیدواژگان: رفتار اطلاعاتی، رفتار مصرف کننده، شخصیت، نیاز اطلاعاتی، ویژگی جمعیت شناختی، بازار تلفن همراه
|
 • Saleh Rahimi* Pages 1-11
  Background and Aim

  Technologies such as social networks have provided new opportunities for health and social interactions, and the promotion of attitudes such as the attitudes of health control and improving the health literacy in society. The purpose of this study is to determine the relationship between the use of social networks with the health literacy of Ilam public library users.

  Methods

  The present study has used questionnaire based survey method. The statistical population of this study is 4696 users of public libraries in Ilam. Based on Morganchr('39')s table, 351 individuals were selected as sample size. The questionnaire was distributed by using of stratified random sampling method. To analyze the data, descriptive and inferential statistical tests were used by SPSS 19 software.

  Results

  The Findings showed that the components average of users in receiving health literacy information was at a sensible level and, due to the importance of those components, users began to utilize social networks in the field of health literacy. Also, the findings showed that there was a significant relationship between userschr('39') use of social networks and health literacy and the components (access, reading, understanding, assessment, application), so that by increasing the use of social networks, the health literacy of users increases as well.

  Conclusion

  According to the findings, it can be concluded that public libraries, universities and centers related to health cooperate so that held suitable conditions in social networks with the aim of experience sharing and expanding the level of health literacy of users by taking into account issues related to user information confidentiality and so that new facilities and conditions can be provided library users, institutions and planners in this field.

  Keywords: social networks, improving health literacy, library users, Public Libraries of Ilam
 • Farnaz Mohammadi, Nadjla Hariri*, Fatemeh Nooshinfard Pages 12-23
  Background and Aim

  A review of the National Librarychr('39')s clientschr('39') viewes on receiving reference services through mobile-based social networks.

  Methods

  First, through the documentary-library research method, the components of reference services were identified, then, by using a researcher-made questionnaire, the perspective of members of the National Library, was surveyed. Based on the average number of daily visitors to the National Library, the sample size of 217 people was selected based on Morganchr('39')s table as a simple random sampling and finally 147 returned questionnaires were analyzed using SPSS software. The Reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbachchr('39')s alpha and its Validity confirmed based on the opinion of 6 experts in library and information science.

  Results

  98% of the members of the National Library are users of mobile social networks, and in addition to gaining news and family communication, 63% use it to retrieve scientific information. The average total component of reference services showed that subjects were willing to use this platform to receive reference services.

  Conclusion

  Mobile social networks have a scientific function for clients of the National Library, and they have already started using social networks for research purposes. From the userschr('39') point of view, these networks are a good communication channel for providing reference services, especially information literacy training and answering research questions.

  Keywords: Reference services, mobile social networks, virtual reference services, National Library, Archives of Iran
 • Nahid Ojaghi Pages 24-31
  Background and aim

  New technologies, particularly the Internet, have changed the means of information searching and retrieval in innumerable research methods, as well as qualitative research.  Therefore, researchers awareness of search skills is imperative.  Search skills allows   pursuit of higher self-efficacy. So, the purpose is to investigate the  Role of Online Searching Skills in Predicting Qualitative Research self-efficacy of Payamnoor University Postgraduate students.

  Methodology

  The research method was correlational descriptive - analytical study.  Population was 277 Postgraduate Students of Payamnoor University and sample of 159 students were selected randomly. For  data collection,   Online Searching skills and Qualitative Research Self efficacy questionnaires were applied. Regression analysis was used to analyze the data.  

  Results

  The results indicate that there is a relation of Online Searching skills and Research Self efficacy. Also, regression coefficient indicates that Online searching skills could predict research self-efficacy factors of Payamnoor University postgraduate students.

  Conclusion

  Based on the findings, emphasizing on online search skills and training might lead to an upsurge of self-efficacy of Postgraduate students at this University in qualitative research.

  Keywords: Online Searching Skills, Qualitative Research Self-efficacy, Payamnoor Postgraduate Students, Internet
 • Hosein Khaleghi, Mohamad Lagzian*, ShasODin Nazemi, Gholamreza Malekzadeh Pages 32-47
  Background and Aim

  Fast pace of progress in technology with its transformations has become an elephant in darkness that different people have different perceptions toward that. Since people in organizations behave according to their own perception of reality, exploring and describing perception and interpreting power of technology could be influential in interpersonal communications made among employees. The target of present study is to deeply describe experiences and diverse perceptions of faculty members of a university from power of technology in interpersonal communications in a way to familiarize managers and employees with new and variant attitudes toward technology and its dominance.   

  Methods

  The research approach is qualitative in this research and is based on phenomenography approach to achieve deep understanding of collective consciousness among those being studied. Participants are thirteen members of faculty selected through maximum variation sampling to achieve theoretical saturation. Six category of descriptions were obtained at individual, organizational, and social levels through analysis of semi-structured interviews.

  Results

  At the individual level, two perception methods, including the concept based on individual isolation (little emotional relations, distrust) and hypocritical behaviors (variant behaviors and self-monitoring), are formed; and at the organizational level, social networks, monitoring communications (senior authority, dominance of control in organizational relationships), and weakening the role of human are formed; and at the social level, a category consisting the culture of ostentatious behaviors is formed. In continuation, the obtained category of descriptions cleared the outcome space a bigger structure to relate different methods of experiencing phenomenon and to provide a better multidimensional image of various concepts of individuals being studied.

  Conclusion

  Findings can be a great help in better understanding of collective consciousness toward technology power in a particular group of people and also better preparing organization to face it.

  Keywords: Technology power, perception, organizational communication, phenomenography, faculty members
 • Khadije Morady*, Amir Ghaebi, Massomeh Karbalaei Pages 48-56
  Background and Aim

  The aim of the study is to investigate the prevailing views in the field of information retrieval in information science (system-oriented, user-oriented and domain-oriented) and to enlighten the new view of "semiotics."  The research seeks to answer the following questions: What are the main components of the views in information science? What are the characteristics of the semiotic view  and what is its added value compared to other perspectives?

  Methods

  Researches  that have used the concepts, models and theories of semiotics in various fields of information science were searched in the databases of Emerald, Scopus, Google Scholar. The retrieved articles were reviewed with the selection of 23 Articles.  The title, abstract and results of the articles as well as the full text of 5 articles associated to the purpose of the research were analyzed via content analysis method.

  Results

  Findings showed that most of the research in the field was published between 2000 and 2018 by mostly researchers in Denmark. Some articles have explained and defined the concept of information based on the concepts and theories of semiotics and had presented a new view on information science based on the classification, called the semiotic view.

  Conclusion

  The results showed that system-oriented, user-oriented and domain-oriented views emphasized the document and each of them emphasized an aspect. The semiotic point of view, information is intended as sign and can combine the characteristics of the three views and define the information regardless of the media that carries it and remove the boundaries of the document.

  Keywords: System-oriented, User-oriented, Domain-oriented, Semiotics, Information, Information Retrieval
 • Farshad Parhamnia* Pages 57-69
  Background and Aim

  A prevalent disese among old people is Alzheimers (AD), which requires special care due to its nature. Taking relegion, culture and economy into account, mojorty of families protect  an old family member afflicted with AD. However,  major concern is the need for sufficient information regarding treatment of elderly dignosed with AD.

  Method

  Qualitative research approach was applied and content analysis method utilized to analyze the data. Population  included 9 patients with Alzheimers. The instrument used was a semi-structured interviews.

  Finding

  The results of the content analysis of the obtained categories showed that the four main categories and sixteen sub categories are important in the information needs of adherents of patients with AD. The main categories include information needs related to AD, information needs related to mental health, information needs related to physical and personal health and information needs related to health services.

  Conclusion

  In general, amateur cares (caregiver) were of limited knowledge of physical and mental care regarding AD. Healthcare providers or institutions   providing Alzheimer  care are mandatory.  In addition to specialized services, these people have been trained to provide patients with better patient care

  Keywords: Alzheimer's, Information needs, Caregiver, Qualitative Study, Content analysis
 • Zahed Bigdeli, Mohammad Akbari Mahalekolaei*, Abdolreza Izadi Pages 70-84
  Background and Aim

  The purpose of the present research is to implement a part of Wilsonchr('39')s model of information behavior to approach consumer behavior. Therefore effect of personality and demographic characteristics were assessed on the information needs of mobile phone customers.

  Methods

  This is a descriptive correlational survey research. Instruments applied were Rammstedt & Johnchr('39')s Personality questionnaire and a researcher made questionnaire. Population consisted of Tehranchr('39')s main mobile center customers. Sample selected was 384 Mobile customers.   Hypotheses were  tested by  t- test, Spearman correlation, multivariate regression and Pearson correlation.

  Findings

  Findings for personality  traits reveal that: The effects of four variables including agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness on information needs have been confirmed and concerning the variable of extroversion, the null hypothesis has been confirmed. The demographic data showed that age, income and gender have an influence on information needs. Also, findings related to the variable of education, confirmed the significant relation of this variable with brand conscious.

  Conclusion

  In addition to highlighting the link between two areas of information behavior and consumer behavior, the research confirmed the relationship and effectiveness of the two intervening variables in Wilsonchr('39')s information behavior model with information needs.

  Keywords: Information behavior, consumer behavior, Personality, information needs, demographic characteristics, mobile phone market