فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد علوی مقدم*، حسین کیخسروی صفحات 7-20

  کوش نامه اثری حماسی است که حدود یک صد سال پس از شاهنامه فردوسی توسط ایرانشاه بن ابی الخیر سروده شده است. هر چند که صاحب این اثر تا حدودی از شاهنامه تقلید کرده، اما به دلیل این که منبع منثور آن با شاهنامه متفاوت بوده است، تفاوت های اساسی در اصل داستان ها با شاهنامه دارد. این منظومه به سرگذشت ضد قهرمانی به نام کوش پیل گوش پیل دندان، برادر زاده ضحاک، می پردازد که از سوی ضحاک به فرمانروایی چین انتخاب شده تا جمشیدیان آواره در آن سرزمین را نابود سازد. در واقع دوره پادشاهی ضحاک را در آن سوی مرزهای ایران تا تولد آبتین و فریدون حکایت می کند. از جمله داستان هایی که در این منظومه به آن پرداخته شده، داستان ضحاک است که تفاوت های عمده ای با شاهنامه دارد. این پژوهش به بررسی داستان ضحاک بر اساس روایت کوش نامه پرداخته و به صورت تحلیلی، تفاوت های آن را با شاهنامه بیان می کند.

  کلیدواژگان: ضحاک، کوش نامه، شاهنامه، ماردوش، آبتین، روایت
 • سیده مریم روضاتیان*، فاطمه طالبی صفحات 21-34

  مطالعات بینامتنی از رویکردهای نوین نقد ادبی به شمار می آید. به موجب این رویکرد هیچ متنی بدون پیش متن نبوده و متون همواره بر پایه متن های گذشته بنا می شود. بینامتنیت برای نخستین بار در آرای کریستوا مطرح گردید و با پشت سر گذاشتن سه نسل از نظریه پردازان در اندیشه ژرار ژنت نظامی منسجم تر و مبسوط تر یافت. ژنت مجموعه مطالعات خود را ترامتنیت نامید و آن را به پنج قسم تقسیم کرد: بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، بیش متنیت و سرمتنیت. سرمتنیت به بررسی روابط طولی یک اثر با گونه ادبی آن می پردازد. در ادبیات فارسی نیز هریک از متون ادبی به گونه ادبی خاص خود تعلق دارند. تذکره الاولیاء عطار از متونی است که علی رغم تعلق به گونه تذکره های عمومی، از ویژگی هایی خاص برخوردار است که آن را از سایر تذکره ها ممتاز می کند. در این پژوهش با استفاده از مباحث مربوط به سرمتنیت به بررسی رابطه تذکره الاولیاء و گونه ادبی آن پرداخته شده است. از دستاوردهای این پژوهش آن است که تذکره الاولیاء به عنوان تذکره ای تعلیمی-تبلیغی و حماسه ای عرفانی از جایگاهی منحصربه فرد در متون ادبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: تذکره الاولیاء، سرمتنیت، تذکره، گونه ادبی، ژنت
 • علی ضیاءالدینی دشتخاکی*، ابوالقاسم قوام صفحات 35-58

  پذیرش این واقعیت که برخی از موارد سنتی یا کهن الگویی موجود در متن،  باعث ایجاد پیوند آن متن با متون دیگر و نیز موجب ارتباط ذهن و جامعه می شود و به ما کمک می کند تا بتوانیم با بسط تصاویر ادبی، دایره مفهومی متن را وسعت ببخشیم. اسطوره ها، سمبل ها و کهن الگو ها، همچنان که در پیوند با سایر اجزای کلام، بین اثر ادبی و خواننده، ارتباط برقرار می کنند از چنان استقلالی برخوردارند که گاه ما را به روایت های تاریخ زندگی بشر، رهنمون می سازند.  حرکت نظام مند اسطوره ها و سمبول های کهن الگو، گاه یادآور دیوان و دنیای دوزخی است و گاهی هم ذهن را متوجه ایزدان می کند و انسان را به مکاشفه وامی دارد و بهشت را یادآور می شود. از آن جا که الگوهای اسطوره ای با تجربه بشر در گذر زمان درآمیخته اند؛ همواره بین کهن الگو ها و زندگی انسان ارتباط نزدیکی وجود دارد. در سایه این ارتباط، ما درک و دریافت صحیح تری را از فرجام کار جهان و انسان، خواهیم داشت. ارتباط برخی از کهن الگو ها با دنیای آپوکالیپتیک و تقابل آن با دنیای دوزخی، در بسیاری موارد، دستمایه شاعران و نویسندگان در خلق تصاویر خاصی شده است که بررسی آن به حوزه نقد کهن الگو یی مربوط می شود. در این جستار می کوشیم با طرح بحث معنا در نقد کهن الگویی، به مرزهای ارتباط این نوع نقد با فرجام گرایی قدم بگذاریم و با تشریح سه گروه از تصاویر نظام کهن الگو ، ارتباط فرجام گرایی با این بخش از نقد را روشن نماییم.

  کلیدواژگان: فرجام گرایی، کهن الگو، نقد کهن الگویی، ادب فارسی، اسطوره
 • علی عشقی سردهی* صفحات 59-86

  در آثار متعدد نمایشی بهرام بیضایی، زنان نقش عمده ای بر عهده دارند. برخی از این آثار درباره زنان است و در برخی دیگر زنان هم در کنار مردان نقش مهمی به عهده دارند. بسیاری از این زنان در آثار بیضایی فعال، جستجوگر، هوادار عدالت و مبارز هستند. بسیاری از آنان می خواهند از حقوق، نقش و اهمیت خود در اجتماع و زندگی آگاه شوند و برای نگاهداری حق خود، راه مبارزه با محدودکنندگان آزادی خود را انتخاب می کنند. ممکن است در این راه از ترفندهایی نیز استفاده کنند اما کمتر به نابودی دیگران می اندیشند و بیشتر پروردن و ساختن را دنبال می کنند. در این جستار بر اساس نظریه های سیمون دوبووار، فیلسوف فرانسوی در دوره دو جلدی جنس دوم، موقعیت و وضعیت زنان در آثار بیضایی بررسی شده است. دوبووار در اثر خود، جنس و جنسیت یا وضعیت جسمانی و موقعیت روانی زنان و نقش آنان را در جامعه و خانواده بررسی کرده است. برخی از دیدگاه های بیضایی با دوبووار یکسان است و در برخی موارد اختلافی بین نگاه آن دو دیده می شود که به این موارد اشاره شده است. تفاوت مردان با زنان، موقعیت زنان در جامعه مردسالار، زنانی که قدرت مردانه دارند، از خودگذشتگی، نقش اسطوره ای و تاثیرگذاری زنان بر مردان یا اجتماع و نقش زن در خانواده بر اساس آثار بیضایی و مقایسه آن با گفته های سیمون دوبووار از موضوع های این جستار به شمار می رود.

  کلیدواژگان: موقعیت زنان، خواسته های زنان، جامعه مردسالار، مبارزه های زنان، آگاهی زنان، تاثیرگذاری زنان
 • فرزاد بالو*، بتول مهدوی، هاجر آق صفحات 87-114

  براساس رویکرد بینامتنیت، هیچ متنی خودبسنده نیست و هر متن در آن واحد، هم بینامتنی از متون پیشین و هم بینامتنی برای متون پسین خواهد بود. در این جستار به بررسی مناسبات بینامتنی در سه اثر مثنوی ولدنامه سلطان ولد، رساله فریدون بن احمد سپهسالار و مناقب العارفین شمس الدین افلاکی بر پایه نظریه ژرار ژنت پرداخته شد. این پژوهش نشان می دهد که رساله سپهسالار و مناقب العارفین در ساختار و محتوای حکایت ها به اشکال صریح، غیر صریح و ضمنی متاثر از ولدنامه اند. در این میان، اگرچه مناقب العارفین در مقایسه با رساله سپهسالار از حیث محتوایی شاخ و برگ بیشتری پیدا می کند و با مطالب غیرواقعی و افسانه ای آمیخته می شود اما از جهت داستان پردازی و ادبی، جایگاه رفیع تری می یابد.

  کلیدواژگان: بینامتنیت، ژرار ژنت، مثنوی ولدنامه، رساله سپهسالار، مناقب العارفین
 • مسلم ذوالفقارخانی* صفحات 115-142

  در میان مطالعات میان رشته ای، نظریه ادبی بوم نقد که به مطالعه ادبیات و زیست بوم می پردازد نظریه ای کمتر شناخته شده و در عین حال، درخور توجه در این گونه مطالعات است. بوم نقد، بازگشتی دوباره به پیوند خواننده، متن و جهان است و واکنشی در برابر پسامدرنیسم و پساساختارگرایی به شمار می رود که به مطالعه بین ادبیات و محیط زیست می پردازد؛ لذا این نظریه، با جنبش اجتماعی و فکری فمینیسم که به ارتقای موقعیت اجتماعی زنان در جامعه می اندیشد، پیوند یافته است. یکی از جنبش های فمینیستی که به بررسی دلایل نابودی طبیعت و محیط زیست می پردازد و نیز به ستیز با استثمار زنان در اجتماع برمی خیزد و بر این باور است که این استثمار در پناه روابط مردسالارانه و تنزل جایگاه زن و طبیعت صورت گرفته، «مکتب اصالت زن طبیعت» (بوم فمینیسم) است که از پیوند «بوم نقد» و «فمینیسم» شکل گرفت. برابری های اجتماعی، تبیین موقعیت زنان و ارایه تصویری از جامعه مطلوب برای همه، از جمله اصول و مبانی فمینیسم است. اساسی ترین پرسش مکتب «بوم فمینیسم» این است که مردان تا چه حد حق دارند در آثار ادبی از سوی زن سخن بگویند؟ جدی ترین بحث های نقد فمینیستی در زبان فارسی را می توان در شعر «فروغ فرخزاد» یافت. او نخستین شاعری است که احساسات زنانه خود را آزادانه تر از دیگران بیان کرده و زبان و اندیشه او، کاملا زنانه، لطیف، پاک و بی آلایش است. این مقاله می کوشد تا نگرش بوم فمینیسم رادرشعر فروغ فرخزاد بازشناخت و واکاوی نماید؛ از این رو، «هستی شناسی طبیعت»، «فصول و گردش ایام»، «عناصر چهارگانه»، «درخت و گیاه» و «موجودات زمینی و آسمانی» در پیوند با زبان و اندیشه فروغ فرخزاد مورد کنکاش قرار گرفته است. مقاله حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که در شعر و افکار شاعر، مفاهیم طبیعت گرایانه تا چه اندازه بازتاب داشته است و دغدغه‏های فروغ فرخزاد نسبت به محیط و زیست‏بوم خود چگونه بوده است.

  کلیدواژگان: بوم فمینیسم، مطالعات میان رشته ای، فروغ فرخزاد، ادبیات تطبیقی
 • عیسی نجفی*، سیروس گزلانی، مسعود باوان پوری صفحات 143-174

  یکی از تصورات رایج اما بی تردید نادرست در مورد نظریه ادبی آن است که نظریه و نقد ادبی را فقط در متون معاصر می توان اعمال کرد، حال آن که نقد یک ابزار علمی است و هر متن ادبی، خواه کلاسیک و خواه معاصر، از دیدگاه مدرنیستی قابل نقد و بررسی است. یکی از گونه های ادبی که در طول سالیان اخیر دستخوش تغییراتی مهم بوده است، داستان کوتاه است و شکلی نوین از روایت داستانی که هر روز، کوتاه و کوتاه تر می شود، مینی مالیسم است. تحقیق حاضر کوشیده است با بررسی تمام حکایت های گلستان و با روش تحلیلی- آماری و با بررسی نمونه هایی در قالب کم حجمی، محدودیت زمان و مکان، تعداد کم شخصیت ها و... ویژگی های سبک مینی مالیستی را در این حکایت ها بررسی و تبیین نماید. با بررسی حکایت های گلستان از منظر تحلیلی- آماری مشخص شد که بسیاری از خصوصیات و ویژگی های داستان های مینی مال، در این حکایت ها به چشم می خورد. اکثر حکایت های گلستان فاقد طرح بوده و در صورت وجود طرح، چندان پیچیده نبوده و بدون کمترین گره افکنی در متن کلام بیان شده است. یکی دیگر از خصوصیات داستان مینی مال در حکایت های سعدی، محدودیت زمان و مکان بوده است که با بررسی گلستان می توان به این نتیجه رسید که اکثر حکایت ها، فاقد زمان و مکان بوده و در صورت وجود به شکل مبهم و در قالب کلماتی مانند روزی، شبی، سالی و یا مکان در قالب دهی، شهری و... بیان شده است.

  کلیدواژگان: نقد، نظریه ادبی، داستان، مینی مالیسم، گلستان سعدی، حکایت ها
 • بهزاد قادری سهی* صفحات 176-190

  به نظر می رسد در دهه دوم سده بیست، یک گفتمان پسااستعماری به دو شاخه مجزا اما مرتبط تقسیم شده باشد؛ بخش اول آن واکنش مردم تحت سلطه استعمار به فرهنگ و ادبیات و نوع نگاه آن ها است و چند سده پیشینه دارد؛ هر چند از دهه 1970 و با کتاب شرق شناسی ادوارد سعید شتاب گرفت و رنگ و بوی دیگری یافت. بخش دوم آن شامل واکنش هنرمندان و نویسندگان کشورهای سلطه گر، مثل کاریل چرچیل و هاوارد برنتن در انگلیس است که پس از «رخداد» 1968 در اروپا و آمریکا از نظام های استعماری کشورهای خود انتقاد کردند و در این زمینه آثار هنری متفاوتی خلق کردند. در ادبیات نمایشی پسامدرن انگلیس، می توان نمونه هایی یافت که نویسندگان انگلیسی تبار به ستیز با خودبرتربینی فرهنگی و سلطه ادبی بریتانیای کبیر پرداخته اند. این نمایشنامه ها، از ماهیت تیاتر ارسطویی که تیاتر رایج و «مشروع» قدرت های سلطه گر از اصل تقلید و کثارسیس(پالایش روانی) آن برای تحکیم قدرت و خودبرتربینی فرهنگی اش استفاده میکرد، دوری می کند یا در اصول آن اختلال می آفریند تا بتواند به دگراندیشی دامن بزند. این گونه نمایشنامه های معاصر انگلیس، بازتاب اعتقادات قشری از مردم انگلیس در دوره معاصر است که معتقدند بریتانیای کبیر، سده های بسیاری با قانونی جلوه دادن برده داری و ستیزه با مخالفان، به سلطه گری فرهنگی پرداخته است. این نمایشنامه های پسامدرنیست با هویتی متفاوت، به ستیزه با نگرش سیطره گرایانه «بریتانیای کبیر» برخاسته اند و می کوشند به بازشناخت هویت و فرهنگ بومی خود بپردازند؛ از این رو، شخصیت های این نمایشنامه ها، اغلب به هویت شناسی جدیدی برپایه رویکرد پسااستعماری می گرایند. این مقاله می کوشد با رویکرد پسااستعماری به معضل هویت شناسی در دو اثر شیلا استفنسن بپردازد.

  کلیدواژگان: هویت شناسی، ادبیات نمایشی مدرن، نقد پسااستعماری، بریتانیای کبیر
|
 • Mohammad Alavi Moghaddam*, Hossein Keikhosravi Pages 7-20

  Koosh Nameh is an epic book which was written by Iranshah ibn Aby al-Khayr one hundred years after the Shahnameh. Although the writer has imitated the style of Shahnameh to some extent, there are major differences between the two books in terms of stories due to the fact that it relies on a different source in prose for telling stories. This book of poetry tells the story of an antihero called elephantine Koosh-e-Peelgoosh, Zahhak’s nephew, who was selected as the governor of China so that he could destroy all homeless members of the House of Jamshid there. In fact, this work of art narrates the story of the kingdom of Zahhak beyond the borders of Iran up to the time of the birth of Abtin and Fereydun. One of the stories that are narrated in this book is the story of Zahhak which is highly different form the story narrated in Shahnameh. The present study tries to compare the story of Zahhak as told in this book with the one narrated in Shahnemeh and elucidates the major differences between them.

  Keywords: Zahhak, Koosh Nameh, Shahnameh, snakebearer, Abtin, narration
 • Seyyedeh Maryam Rozatian*, Fatemeh Talebi Pages 21-34

  Intertextuality studies are considered as one of the most recent approaches to literary criticism. In this approach to literary criticism, it is believed that no text is independent of prior texts and texts are written with reference to earlier texts. Intertextuality, as a field of study, was first introduced on the basis of the ideas of Julia Kristeva and was extended and developed by Gérard Genette into a unified and systematic discipline after three generations of theorists. Genet called his body of works transtextuality and divided them into five categories: intertextuality, transtextuality, paratextuality, metatextuality and architextuality. Architextuality focuses on the relationship of a work of art with its literary genre. In Persian literature, each literary text belongs to a specific literary genre. Tazkirat al-Awliyā by Farid al-Din Attar is one of those literary texts which, despite the fact that it belongs to general biographies, has some very specific features that distinguishes it from other types of biographies. This study is an attempt to investigate the relationship between Tazkirat al-Awliyā and its literary genre drawing on the notions of architextuality. This study illustrates that Tazkirat al-Awliyā is a didactic poets’ biography and a mystical epic that has a special place in literary texts.

  Keywords: Tazkirat al-Awliyā, architextuality, Biography, literary genre, Gerard Genette
 • Ali Ziaoddini Dashtkhahi*, Ghavam Abolghasem Pages 35-58

  Some of the traditional and archetypal features present in a text serve to form a link between the text and other texts and establish a relationship between the mind and society and help us to extend the conceptual world of the text by extending its literary images. Though it is true that myths, symbols and archetypes, together with other discourse elements, establish a relationship between the text and the reader, they are independent textual features that uncover the history of human life on earth. The systematic nature of myths and archetypal symbols sometimes remind us of the devils and infernal world and at other times remind us of gods and results in man’s thinking of heaven and the heavenly world. Owing to the fact that in the course of history archetypes have been mixed with man’s experiences, there have always been relationships between archetypes and man’s life on earth.By focusing on the issue of meaning in archetypal criticism, an attempt is made in the present study to enter the domain of the relationship between this kind of literary criticism and eschatology and by studying three groups of imagers in archetypal systems discover the relationship between eschatology and this kind of literary criticis.

  Keywords: eschatology, archetype, archetypal criticism, myth, Persian literature
 • Ali Eshghi Sardehi* Pages 59-86

  In numerous Bahram Beyzaiechr('39')s dramatic works, women play a major role. Some of his works are about women and in other works women play an important role alongside men. Many of these women in Beyzaiechr('39')s works are active, explorer, justice seeker and fighter. Many of them want to be aware of their rights, role and importance in public life, and to maintain their rights, choose the way of fighting with those who have limited their freedom. They may occasionally use some tricks in their fight, but their efforts are mainly constructive in nature rather than destructive. In this paper, based on the theories of Simone de Beauvoir, French philosopher, in her two-volume book, The Second Sex, the position and status of women in the works of Beyzaie are investigated. In this book, Simone de Beauvoir has explored the gender and sexuality or health and psychological status of women and their role in society and the family. Some of Beyzaiechr('39')s and de Beauvoirchr('39')s comments are similar and in some cases there can be seen differences between the views of these two writers. Topics such as the differences between men and women, the position of the women in patriarchal society, the masculine behavior of women, sacrifice, the mythical role and influence of women over men or community and womenchr('39')s role in the family are discussed in the present study as reflected in Beyzaiechr('39')s works and they are compared with the views expressed by Simone de Beauvoir.

  Keywords: Status of women, Women's demands, Male-dominated society, Women's struggles, Awareness, Affecting women
 • Farzad Baloo*, Batool Mahdavi, Hajar Agh Pages 87-114

  In intertextuality studies, no text is assumed to be self-sufficient and any text serves its intertextual function for the preceding and succeeding texts. This study examines the intertextual relations in Valadnameh by Sultan Valad, Resaleye Sipahsalar by Fereydun-ibn-Ahmad, and Manaqib al-chr('39')Arifin by Shams-al-Din Aflaki drawing on theoretical concepts of Gérard Genette. It was found that Resaleye Sipahsalar and Manaqib al-chr('39')Arifin are under the influence of Valadnameh in terms of structure and content of the stories in explicit, non-explicit and implicit ways. It was also found that though Manaqib al-chr('39')Arifin, compared to Resaleye Sipahsalar, is more extensive in content and includes more unreal and fictional content, it has a higher status in terms of its story telling and literary value.

  Keywords: intertextuality, Gérard Genette, Valadname, Resaleye Sipahsalar, Manaqib al-'Arifin
 • Moslem Zolfagharkahni* Pages 115-142

  Ecocriticism, which studies the relationship between literature and ecology, is one of the less-known but worthy of research fields of study among interdisciplinary studies. Ecocriticism could be considered as a return to the view that fosters the interrelationship between the reader, the text, and the external world and is a reaction to Postmodernism and Post-structuralism. Ecocriticism has its links to the social and intellectual movement of Feminism which strives to improve the status of women in society. One of the feminist movements which focuses on the causes of the destruction of nature and earthly environment and also guards against the exploitation of women in society is Eco-feminism, which connects Ecocriticsm to Feminism, and has the central notion that the exploitation of women in society originates from male-dominated world and the decline of the status of women and nature. The most significant question for which Feminism attempts to find an answer is to what extent men are legible to speak on behalf of women in literary texts. Hence, Feminism led to Feminist Literary Criticism. In Modern Persian Literature, the most serious and influential Feminist Criticism could be seen in Forough Farrokhzad’s poetry. She is the first Persian female poet who frankly disclosed her feminist desires and hopes in a feminine, pure, and humble language while illustrating the world of women in contemporary Iran. The goal of this study is to explore Ecofeminist traces in Forough Farrokhzad’s poetry. Therefore, the following themes and issues which may help to connect her thoughts and language to nature are presented: “The Nature Ontology”, “The Seasons and Time Passage”, “The Four Major Elements in Nature”, “The Tree and The Plant”, and “The Earth and The Sky Creatures”. The present study strives to see the extent to Nature is reflected in the thoughts and poetry of Forough Farrokhzad and to show her main concerns with respect to Nature and Ecology.

  Keywords: Ecocriticism, Poss-tructuralism, Postmodernism, Women, Ecology, Forough Farrokhzad’s poetry
 • Issa Najafi*, Sirros Gazlani, Masoud Bavanpouri Pages 143-174

  One of the existing misconceptions regarding literary theory is that one can only find literary theory and criticism in contemporary texts. However, this is not true since criticism is a scientific approach and any text, whether it is classic or contemporary, could be analyzed through a modernist perspective. Short story is one of the literary genres that have undergone extensive changes in recent years. Minimalism is a new version of narration in which stories shrink in size day after day. Using an analytical-statistical design and examining samples in terms of size, time and place restrictions, few characters and so on, the present study tries to show the minimalist properties of stories in all the stories of Gulistan of Saadi. It was found that many of the stories narrated in Gulistan reflect features of minimalistic stories. The majority of stories of Gulistan are lacking in plot and in case they have a plot, the plot is not complex and the story is narrated with the least complication. Another minimalistic feature of the stories in Gulistan is time and place restrictions; a close look at Guilstan shows that many stories are lacking in precise time and place and, if time is addressed, it is treated vaguely in the form of a day, a night, a year or a village, a city or the like.

  Keywords: Literary criticism, literary theory, story, Minimalism, Gulistan of Saadi
 • Behzad Ghaderi Sohi* Pages 176-190

  It seems that in the second half of the twentieth century, post-imperialist discourse was divided into two distinct but interrelated branches. The first branch deals with the reactions of the oppressed/‘other’ people to the dominant culture, literature, and attitudes of the colonizers that, in fact, dates back to previous centuries, although it changed course and thrust after the 1970s with the publication of Edward Said’s Orientalism (1978). The second branch involves the reactions of the artists and writers of the dominant countries, e.g., Caryl Churchill and Howard Brenton in England, who began to criticize the imperialistic nature of their own countries after 1968 ‘events’ in Europe and America, a watershed for various, new works of art. In modern English drama, one could find exemplary dramas of British writers that, deploying a post-imperialist approaches, guard against the cultural arrogance and literary hegemony of Great Britain. To dismantle the dominant modes of culture and to give birth to a new consciousness, these new dramas shun away from Aristotelian drama whose principles of Mimesis and Catharsis were misused by the mainstream theatres of the dominant countries to establish their own self-image as racially and cultural superior people. These modern dramas reflect the attitudes of strata of the British society who have come to believe that for centuries Great Britain has tried to have cultural hegemony over nations through the legitimation of slavery and oppressing political activists in the native countries. These dramas challenge the hegemony of Great Britain and attempt to reconstruct the domestic culture of their people(s). Hence, the heroes in these post-imperialist dramas often adopt a new identity in their post-imperialist cultures and/or communities. The present article tries to illustrate how Shelaugh Stephenson negotiates such issues with her compatriots in her plays Mappa Mundi and Enlightenment.

  Keywords: Self-image, Contemporary drama, Post-imperialist criticism, Great Britain