فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 5، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1399/08/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین حسن پور آلاشتی*، مریم احمدناطقی صفحات 7-27

  زمان در روایت رمان، عنصری مهم و کلیدی به شمار می رود. ژرار ژنت، نظریه پرداز ساختارگرای فرانسوی، نظریه زمان در روایت خود را در راستای تکامل نظریات سایر نظریه پردازان در حوزه روایت عرضه داشته و تا کنون کامل ترین نظریه در این حوزه بوده است. عامل زمان، یکی از مهم ترین عناصر در ساخت رمان است؛ زیرا هر رویدادی در زمان رخ می دهد. برای بررسی بهتر عامل زمان، رمان همسایه ها نوشته احمد محمود، به عنوان یکی از بهترین رمان های معاصر فارسی، مناسب و مفید خواهد بود. همسایه ها، رمانی از نوع ریالیسم اجتماعی است که به واقعیت های موجود در زندگی مردم طبقه فرودست می پردازد؛ انسان هایی که به علت بیکاری و بی سوادی و فقر فرهنگی و اجتماعی در دشوارترین وضعیت، روزگار می گذرانند. این رمان، داستان 8 ساله زندگی سیاسی نوجوانی به نام خالد را روایت می کند که از میان همین طبقه از اجتماع سر برآورده و به گروه مبارز و روشنفکر جامعه پیوسته است. خالد، خود، روایتگر ماجراهایی است که در این مسیر برایش رخ می دهد. نویسنده رمان، قواعد زمان را به درستی و در هماهنگی با اوج و فرود های داستانی به کار برده است.

  کلیدواژگان: زمان، روایت، ژرار ژنت، همسایه ها، احمد محمود
 • حجت الله امیدعلی* صفحات 29-41

  رمان سمفونی مردگان، نوشته عباس معروفی با برخورداری از رویکردی نو به فرم و محتوا، شالوده عناصر چند مکتب ادبی مختلف را با هنرمندی در خود جای داده است. این موضوع، خواننده را برای رسیدن به لایه های نهانی رمان و شخصیت ها به چالش می کشاند و این سهیم شدن خواننده در تفسیر وقایع، به محبوبیت و مقبولیت رمان عباس معروفی، کمک شایانیمی کند. وجود مولفه ها و مبانی مکتب سورریالیسم در رمان سمفونی مردگان یکی از ویژگی های این رمان است که عباس معروفی توانسته با پرش زمان از حال به گذشته و بالعکس بین خیال و واقعیت ارتباط برقرار کند و ضمن اقناع مخاطب، تصویری شگفت و جذاب برای او به نمایش بگذارد. پنج مولفه اصلی مکتب سورریالیستی در این رمان، نمود بارز دارد: ساختار درونی غیر منطبق با سیر زمانی متعارف؛  ترسیم فراواقعی زندگی شخصیت ها و فضای رمان؛ آفرینش تصاویر سورریالیستی حاصل از لحظه های روانی شخصیت ها؛ تسلط جنون و عقل گریزی و روان پریشی قهرمان اصلی رمان. این مقاله با هدف بررسی مولفه های سورریالیستی رمان سمفونی مردگان، در پی پاسخ به این پرسش است که مولفه های مکتب سورریالیستی در رمان سمفونی مردگان چگونه نمود یافته است؟

  کلیدواژگان: رمان معاصر ایران، سمفونی مردگان، مولفه های سوررئالیستی
 • سید علی سراج* صفحات 43-66

  پژوهشگران جامعه شناسی زبان و منتقدان فمینیست، به ویژه فمینیست های پسامدرن، نظریاتی درباره ویژگی های زبانی آثار زنان و تفاوت آن با آثار مردان ارایه کرده و کوشیده اند به این پرسش پاسخ دهند که «آیا اساسا زبان زنانه وجود دارد یا نه؟». در پژوهش حاضر، ضمن بررسی و نقد رویکردهای مختلف درباره ویژگی های زبانی آثار زنان، بر الگوی زبانی مشترک آثار نویسندگان زن، به عنوان روشی برگزیده در تحلیل ویژگی های زبانی، ادبی و اندیشگانی این آثار، تاکید شده است. مطالعه موردی این پژوهش، رمان های عادت می کنیم (زویا پیرزاد)، انگار گفته بودی لیلی (سپیده شاملو) و پرنده من (فریبا وفی) است. این رمان ها، بر اساس رویکرد زبانی سارا میلز، بررسی و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که زبان زنانه در این آثار با بهره گیری ازاین گونه تمهیدات بازگفته شده است: استفاده از توصیف، جزیی نگری، زاویه دید زنانه، انتخاب شخصیت های متعدد زن و نشانه های فرازبانی که خاص زنان است، در ساختار و در سطح اندیشگانی و محتوایی، به چالش کشاندن فرهنگ مردانه در برابر قالب های شخصیت زنانه، تحول در شخصیت زنان نسبت به دوره های قبل و ارتقای جایگاه زنان به عنوان کنشگری اجتماعی.

  کلیدواژگان: آثار داستانی زنان، الگوی زبانی مشترک (Community of Practice)، روایت زنانه، گفتمان غالب
 • فاطمه صالحی*، نصرالله شاملی صفحات 67-102

  علم معانی، یکی از شاخه های بلاغت اسلامی، در بسیاری از مباحث و زمینه ها با دانش زبان شناسی و به تبع آن نظریه های نقد ادبی معاصر به ویژه نقد زبان شناختی و سبک شناسی زبان شناختی مشابهت های فراوانی دارد. به طور کلی وجود مباحثی نظیر حال و مقام، خبر، انشا، اسناد خبری، اغراض و کاربردهای ثانوی کلام، تقدیم و تاخیر اجزای کلام در علم معانی، شباهت و همپوشانی بسیار زیاد این علم را با سه شاخه اصلی علم زبان شناسی یعنی واج شناسی، نحو و معنی شناسی به وضوح آشکار می سازد. به علاوه از آن جا که علم معانی به بررسی کلام یا گفتمان می پردازد (و نه به معانی واژه ها و جمله های خارج از بافت، اعم از بافت زبانی و غیرزبانی) می توان آن را با مبحث تحلیل گفتمان و علم کاربرد شناسی در نقدهای نوین ادبی نیز مقایسه کرد. به طور کلی به دلیل آن که علم معانی با دیدگاهی بلاغی دستوری به آثار ادبی می نگرد، چنین رفتاری این علم را هرچه بیشتر به دانش زبان شناسی مرتبط می سازد. مایکل هلیدی یکی از پژوهشگران برجسته مکتب زبان شناسی انگلستان است که نظریه زبان شناسی سیستمی نقش گرای وی موسوم به «دستور نقش گرای هلیدی»، شباهت فراوانی به مباحث «خبر»، «انشا»، «مسندالیه»، «مسند» و «اغراض ثانوی کلام» در علم معانی دارد. مقاله حاضر1 با تکیه بر ابیات بوستان سعدی، سعی در بررسی و نمایاندن مشترکات، همپوشانی ها و مشابهت های موجود میان علم معانی و دستور نقش گرای هلیدی دارد.

  کلیدواژگان: علم معانی، نقد زبان شناختی، زبان شناسی سیستمی نقش گرا، مایکل هلیدی، بوستان سعدی
 • حسن دلبری*، نسرین صادقی نیا صفحات 103-117

  پیش از پیدایش گرایش های جدید در حوزه زبان شناسی، واحد بررسی زبان «جمله» بود اما در گرایش های جدید، از جمله زبان شناسی نقش گرا، متن نیز مورد توجه و بررسی قرار می گیرد. هلیدی یکی از زبان شناسان مکتب نقش گراست که به تحقیق در مورد ساختمان متنی کلام پرداخته و صورت زبان را در ارتباط با معنا و نقش آن بررسی کرده است. هدف این مقاله، تحلیل و بررسی فرانقش تجربی در مجموعه داستان مثل همه عصرها نوشته زویا پیرزاد است. مبنای نظری پژوهش نظریه دستور نظام مند نقش گرای هلیدی است و مسئله اصلی آن چگونگی افکار و دنیای درون صاحب اثر بر مبنای بررسی انواع فرایندهای موجود در افعال و تعیین بسامد و تکرار آن هاست. در این راستا، بدنه مقاله را بررسی افعال موجود در داستان های کوتاه زویا پیرزاد، با روش توصیفی - تحلیلی تشکیل می دهد؛ به این ترتیب که متن  شش داستان  کوتاه در قالب شش فرایند مادی، ذهنی، ارتباطی، رفتاری، بیانی و وجودی طبقه بندی و الگوی کاربرد فرایندها ارایه و با تکیه بر این بسامدها، طرز تفکر و نگرش این نویسنده مشخص می شود. در پایان، این نتیجه حاصل می شود که فرایند مادی و سپس فرایند رفتاری به عنوان مشخصه سبک شناختی داستان های پیرزاد است. از سوی دیگر، با توجه به کاربست فراوان فرایند مادی می توان گفت که دیدگاه پیرزاد واقع گرایانه است.

  کلیدواژگان: زبان شناسی نقش گرا، هلیدی، فرانقش تجربی، مثل همه عصرها، زویا پیرزاد
 • میلاد میناکار*، امیرحسین چیت سازیان صفحات 121-141

  عمده شهرت جهانی حکیم خیام را باید در ترجمه انگلیسی نسبتا آزاد ادوارد فیتزجرالد از رباعیات منسوب به او دانست. در پی ترجمه فیتزجرالد طیف گوناگونی از هنرمندان تصویرگر در صدد بازنمایی رباعیات بر آمدند. در غرب، رغبت خاصی در هنرمندان تصویرگر برای بازنمایی رباعیات پدید آمد که از تصویرگری های هنرمند آمریکایی، الیهو ودر آغاز شد. البته تاریخ نخستین تصویرگری رباعیات به سال 826 ق. باز می گردد که مربوط می شود به نسخه خطی محفوظ. پاره ای از هنرمندان در تصویرگری خویش، بعضا روح کلی یک رباعی را محور کار خود قرار داده اند و پاره ای در بازنمایی خود بر یک یا چندین واژه از ابیات متمرکز گشته اند. برخی به بازنمایی معنای ظاهری ابیات پرداخته اند و برخی رویکردی نمادین تر اتخاذ کرده اند. پژوهش پیش رو، به واکاوی تطبیقی تصویرگری های رباعیات- بر اساس سه رباعی با ترجمه انگلیسی ادوارد فیتزجرالد- می پردازد و هدف اصلی آن، واکاوی چگونگی بازنمایی مفاهیم مهم رباعیات منسوب به حکیم خیام در آثار مصور تنی چند از هنرمندان و واکاوی تاثیر مکتب های هنری، محیط فرهنگی و سنت زیبایی شناختی بر آفرینش این آثار است. این تصویرگران به ویژه هنرمندان متقدم تر، در بازنمایی و تصویرگری خود از رباعیات، گاه مستقل عمل کرده اند. سنت فرهنگی و نمادسازی های مبتنی بر سنت فرهنگی و هنری غربی، در خلق این آثار بی تاثیر نبوده است و نیز تصویرگری های غربیان از رباعیات حکیم خیام را می توان نقطه تلاقی فرهنگ های شرق و غرب دانست.

  کلیدواژگان: رباعیات حکیم خیام، ادوارد فیتزجرالد، تصویرگری، واکاوی تطبیقی
 • امیر الهامی*، محدثه سادات رضایی کلاته میرحسن صفحات 143-161

  زبان و ادبیات که خود همواره ابزاری برای بیان اعتراض در تمام حوزه های اجتماعی قلمداد می شده است در جریان شعر و نثر «تزریق» در ایران و مکتب «داداییسم» در اروپا، بنای اعتراض اجتماعی و فرهنگی خود را استوار کرد و با بر هم زدن عادات نحوی و معنایی در پیکره واحدهای زنجیری و زبر زنجیری زبان، شالوده این اعتراض ها را شکل داد. مکتب داداییسم با بر هم زدن و تمسخر ذوق متعارف، درصدد هنجارگریزی است و البته این هنجارگریزی تنها منحصر به ساحت زبانی نیست؛ جریان تزریق نیز با بر هم زدن زنجیره معنایی زبان به تمسخر ذوق متعارف می پردازد. لازم به ذکر است که البته قدمت جریان تزریق در ادبیات فارسی بیش از مکتب غربی داداییسم است. در این جستار با توجه به نظریه شباهت خانوادگی ویتگنشتاین؛ یعنی یافتن وجوه اشتراک و افتراق بین دو موضوع، این دو جریان مورد بررسی قرار گرفته اند. جریان تزریق و مکتب داداییسم دارای وجوه اشتراک و افتراق است؛ بنابراین همسانی های میان تزریق و داداییسم مانند تاثیرپذیری از جریان های سیاسی، معناگریزی، اعتراضی بودن، نفی سنت و بدیهه سرایی و ناهمسانی هایی همچون نوع هنجارگریزی و رویکرد در حوزه های متفاوت و... مورد مطالعه قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: نقد تطبیقی، دادائیسم، جریان تزریق، شباهت خانوادگی ویتگنشتاین
|
 • Hossein Hassan Pour Alashty*, Maryam Ahmad Nateghi Pages 7-27

  Time as a key element in the novel narrates the attention of many critics and theorists field of narrative.   Gérard Genette, the French structuralist theorist, his narrative theory and development in line with the views of other theorists in the field of narratives, which up until now has been in the field-is the most complete theory. The time factor is one of the most important elements in building a novel, because every event occurs at the time. We better check the time factor, the novel written by Ahmad Mahmoudchr('39')s neighbors have chosen the best contemporary novels in a row is Persian. Neighbors, is a novel of social realism that the reality in the lives of people pay lower class; people who, due to poverty, unemployment and illiteracy, cultural and social in the most difficult situation, living. The novel is the story of 8-year-old teenager named Khalidchr('39')s political life narrative that emerged from the same class of society and is linked to the militant group and enlightened society. Khalid himself narrates the adventures that happen to him in that direction. Author of the novel, the rules correctly and in harmony with the rise and fall of a fictional applied.

  Keywords: time, narrative, Gérard Genette, neighbors, Ahmed Mahmoud
 • Hojatollah Omid Ali* Pages 29-41

  The novel The Symphony of the Dead, written by Abbas Maroufi, featuring a new approach to form and content, with an artist, is based on the elements of several different literary schools. This issue challenges the reader to reach the hidden layers of the novel and characters and this readerchr('39')s contribution to the interpretation of events, is a great help to the popularity and popularity of the novel Abbas Maroufi,. The existence of the components and foundations of the Surrealism school in the novels of the Symphony of the dead is one of the features of this novel. That Abbas Maroufi has been able to communicate with the jump from time to time and vice versa between imagination and reality and, while persuading the audience, he would have a marvelous and appealing picture for him. The five main components of the surrealistic school in this novel are striking: Intrinsic structure incompatible with conventional time; Excessive drawing of the lives of characters and the atmosphere of the novel; Creation of surrealistic images derived from the psychological moments of characters; the mastery of madness and rationalism and the psychology of the main hero of the novel. This article seeks to investigate the components of the surrealist school in the novels of the symphony of the dead, with the aim of examining the surrealist components of the novels of the symphony of the dead.

  Keywords: Contemporary Iranian novel, Symphony of the dead, Surrealistic elements
 • Seyyed Ali Seraj* Pages 43-66

  Based on the question "whether as womenchr('39')s literature, there is a category of chr('39')Different approaches to womenchr('39')s fiction is formed. Language and linguistics community of researcherchr('39')s social and feminist critics, especially feminist and postmodern, linguistic theories about the characteristics of women and men of the differences are presented. In this study various approaches regarding the review and critique of linguistic features, Women light on the analysis of womenchr('39')s fiction, as a method of feature selection in linguistic, ideational literary works, has been emphasized. Its novel, "habit - we", "like you said Lily," and "My Bird" is selected. The research method is descriptive - analytical studies based on feminist approach style, these works are analyzed.  The findings of the study suggest that authors of works on different levels of the text: the literal (term), the syntactic level (use of words) and level discourse (text and point out features of s) feminine narrative provided and try to have the representation of female identity.

  Keywords: female fiction, linguistic pattern, gender differernces, discourse
 • Fateme Salehi*, Nasr-Allah Shameli Pages 67-102

  Ilmo-ma-ani - as one of the branches of the Islamic rhetoric- and for having the common features with western rhetoric, has also many similarities with linguistic and the literary contemporary criticism. Totally, existence of the subjects such as: discourse elegance, defects interrupting the elegance, intentions and secondary use of the discourse, study of the structure and context of the sentence and discourse in Ilmo-ma-ani reveal this knowledge similarities and its relations with three important branches of the linguistic: phonology, syntax, semantics, in the other words because Ilmo-ma-ani sees the literary works with a grammatical- rhetorical point of view, so this kind of view  connects this knowledge to the linguistic especially linguistic criticism. M. A. Halliday is one of the renowned researchers of the school of linguistics in Britain whose “systematic functional grammar” (SFG) has many similarities with rhetorical discussions of “Xabar”, “Insha”, “connotative meaning” … of Ilm-ol-Ma’a: ni. This paper discusses the similarities deals based on Saadi’s boostan.

  Keywords: Ilmo-ma-ani, Linguistics Criticism, Syntax, Halliday’s systematic functional grammar, Saadi’s boostan
 • Hassan delbary *, Nasrin Sadeghi Nia Pages 103-117

  Prior to the emergence of new linguistics’ standpoints, the unit of language study, in general, was “sentence”, but in modern viewpoints including functional linguistics, the text is also taken into consideration. As a functional linguist, Halliday has studied the textual structure of a sentence and also has evaluated the form in association with meaning and function. This essay is theoretically based on Halliday’s “systemic functional linguistics” and the main point in this essay is the study of the author’s way of thinking and his internal world in terms of the study of sort of verb processes and also determination of their frequencies and repetitions. In line with this purpose, the body of this essay studies the verbs available in Zoya Pirzad’s short stores using a descriptive- analytical method. To do so, the researcher categorized   the text of Pirzad’s 10 short stories into 6 processes; that is, material, cognitive, communicative, behavioral, verbal and existential. Evaluating the function patterns of these processes along with their frequencies, the researcher determined the author’s attitude and way of thinking. At the end, it was concluded that material and then communicative processes are the distinctive characteristics of Zoya Pirzad’s style in short story. With respect to his frequent usage of material process, we can come to the conclusion that he has realistic viewpoint.

  Keywords: Halliday, systemic functional linguistics, textual meta-functions, Like Every Evening, Zoya Pirzad
 • Milad Minakar*, Amir Hossein Chitsazian Pages 121-141

  Khayyam’s fame is largely due to free translation of Fitzgerald of his Rubaiyat. By the time of publishing of Fitzgerald translation, a variety of artists tried illustrating it. In west, a special inclination has been raised in illustrators to represent the Rubaiyat beginning with Elihu Veddar’s works continuing to the present. Nevertheless, the history of illustration of Rubaiyat traces back to 826 AH and to Mahfuz Ul-Hagh manuscript version containing some Persian miniatures. Some artists have focused on the whole concept of Rubaiyat and some on one or some words. Some artists have represented the superficial meaning of the poems and some have taken a more symbolic approach. Western, orientalist and Persian approaches toward the representation of Rubaiyat can be seen among the illustrators. This research is a comparative study of Rubaiyat illustrations, according to three poems translated by Fitzgerald and its main purposes are the study of the representation of key concepts of Rubaiyat in illustrations of some artists, and the study of the effects of artistic movements, cultural atmosphere and also the aesthetic tradition on the illustrations. This research is descriptive-analytic and gathering of information is based upon desk study.

  Keywords: Khayyam, Rubaiyat, Edward Fitzgerald, Illustration, Comparative Study
 • Amir elhami *, Mohadese Sadat Rezaie Kalateh Mirhassan Pages 143-161

  Language and literature, as means of voicing objections in all social areas, laid the foundation of cultural and social objections in the poetry and prose movement of Tazriq in Iran and Dadaism school in Europe. Disrupting the syntactic and semantic rules of phonetic and prosodic segments lies at the heart of this movement.  The Dadaism school, by disturbing and violating standard conventions, seeks to break away from dominant norms, which are not merely restricted to the realm of linguistics. In the same vein, Tazriq movement represents an infringement of conventions by deviating from the semantic segments of language. It should be noted that the history of Tazriq movement in Persian literature dates back to the period before the rise of Dadaism in the west. This paper, drawing on Wittgenstein family resemblance theory, which is concerned with finding similarities and differences between two subjects, investigates these two movements.Tazriq movement and Dadaism school share many commonalities and distinctions. This paper aims to explore similarities of these two movements such as the effect of political trends, semantic deviation, objection, rejection of tradition and heterogeneities such as the type of deviation and approach in disparate domains.

  Keywords: Comparative literature, Dadaism School, Tazriq movement, Wittgenstein theory of family resemblance