فهرست مطالب

رویکردهای نوین آموزشی - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 30، پاییز و زمستان 1398)

نشریه رویکردهای نوین آموزشی
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 30، پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/08/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیرا زمانی قلعه شاهی، حمیدرضا عریضی* صفحات 1-20
  تحصیلات دانشگاهی به طور فزاینده ای امکانات و فرصت هایی برای کسب موفقیت در بزرگسالی فراهم کرده است. بیشتر جوانان برای شرکت در دانشگاه، نیازمند برنامه ریزی و آمادگی هستند که این برنامه ریزی بسار زودهنگام در زندگی شان شروع می شود. پژوهش هایی که درباره عوامل پیش بینی کننده ثبت نام در دانشگاه انجام می شوند، گاهی بر متغیرهای دبستان تاکید دارند.هدف این پژوهش، پیش بینی برنامه ریزی برای ورود به دانشگاه در پایان دبستان از متغیرهای ارزش های انتظاری، خانوادگی، خودپنداره و وضعیت تحصیلی باتوجه به نقش تعدیلی تاب آوری، کوشایی در برابر حقارت و سرسختی دانش آموزان است. این پژوهش توصیفی از نوع هم بستگی است. نمونه پژوهش، به صورت میدانی و خوشه ای از 12 دبستان دخترانه و 12 دبستان پسرانه پایه ششم انتخاب شده است. در مجموع، 948 دانش آموز انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش، از دو دسته مقیاس استفاده شد: مقیاس های خودارجاع و مقیاس هایی که مادران و پدران دانش آموزان به آنها پاسخ دادند.نتایج نشان داد دانش آموزانی که تاب آوری زیادی دارند یا احساس کوشایی می کنند یا سرسختی زیادی دارند، به احتمال بیشتری برای ورود به دانشگاه برنامه ریزی می کنند.باتوجه به یافته های این پژوهش، ویژگی های تاب آوری، کوشایی و سرسختی، عوامل شخصیتی هستند که در پیش بینی برنامه ریزی فرد برای ورود به دانشگاه نقش مهمی دارند؛ ازاین رو به دست اندرکاران آموزش پیشنهاد می شود در برنامه های آموزشی و تربیتی خود، برنامه هایی برای افزایش تاب آوری، کوشایی و سرسختی دانش آموزان در نظر گیرند تا عملکرد تحصیلی فعلی و همچنین چشم انداز آینده تحصیلی آنها بهبود یابد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی ورود به دانشگاه، ارزش های انتظاری، منابع خانوادگی، خودپنداره و وضعیت تحصیلی، باورهای انگیزشی، تاب آوری، سرسختی، کوشایی، دانش آموزان دبستان
 • علیرضا بادله*، الهه ایزدی خواه صفحات 21-44
  کاستی های روش های سنتی، پیشرفت های فنی و اقتضایات دنیای امروز، لزوم ایجاد رویکرد جدید به آموزش را ایجاب کرده است؛ بنابراین هدف از انجام این تحقیق، مقایسه میزان یادگیری و یادداری حاصل از آموزش به شیوه وب کویست، یادگیری سیار و معکوس در دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی مدارس سما شهرستان نجف آباد است. روش تحقیق، نیمه آزمایشی و پیش آزمون و پس آزمون با سه گروه 10 نفری بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی مدارس شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی 95-96 و نمونه آن شامل 30 دانش آموزکلاس دوم است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون های محقق ساخته (آزمون یادگیری و آزمون یادداری) و برای تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل واریانس استفاده شد. تحلیل ها نشان می دهد بین نمرات یادگیری و یادداری در روش های وب کویست و یادگیری سیار و معکوس، تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<). در بین این سه روش، یادگیری سیار تاثیر بیشتری بر یادگیری و وب کویست تاثیر بیشتری بر یادداری دانش آموزان دارد.
  کلیدواژگان: وب کوئست، یادگیری سیار، یادگیری معکوس، دانش آموزان دختر، پایه دوم ابتدایی
 • زینب سادات اطهری اصفهانی*، لیلا دهقان کاشانی صفحات 45-66
  هدف این پژوهش، نیازسنجی برگزاری دوره والدگری برای زنان شهرستان کاشان برمبنای مدل های بوریچ و تحلیل کوادرانت است. جامعه آماری را زنان دیپلمه شهرستان کاشان و متخصصان رشته های علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی و معارف اسلامی دانشگاه های کاشان تشکیل دادند که جمعیت آنها به ترتیب 25366 و 27 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 378 نفر نمونه زنان انتخاب شدند. همچنین 21 نفر از متخصصان به صورت سرشماری هدف پژوهش قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که نیازهای آموزشی زنان را بنابر مدل بوریچ از دو بعد اهمیت و توانایی سنجش می کرد؛ سپس به منظور تطبیق نیازها از تحلیل کوادرانت استفاده شد. نتایج مدل بوریچ نشان داد از دیدگاه زنان 4 نیاز آموزشی در اولویت بودند. باتوجه به تحلیل کوادرانت، از دیدگاه زنان و متخصصان 21 موضوع آموزشی، با بیشترین اولویت مطرح شدند که 2 نیاز آموزشی از نیازهای زیستی، 4 نیاز تعلق، 8 نیاز رشد و 7 نیاز اطلاعاتی بودند. مقایسه نتایج حاصل از دو مدل نشان داد که هردو گروه دارای دید یکسانی درباره نیازهای آموزشی زنان بودند و باهم توافق داشتند؛ بنابراین بنابر نتایج حاصل از پژوهش برگزاری دوره والدگری با سرفصل های نیازهای آموزشی اولویت بندی شده ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: نیازسنجی، والدگری، مدل بوریچ، مدل تحلیل کوادرانت، زنان
 • نسیم سعید* صفحات 67-86
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری ترکیبی بر خودتعیین گری و ابعاد آن و اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفته است. روش تحقیق، نیمه آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان در سال تحصیلی 97-98 بوده است که با نمونه گیری در دسترس 30 دانشجو، آموزش ترکیبی و 30 دانشجو به روش آموزش سنتی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفنتد. پس از اجرای پیش آزمون روی دو گروه، گروه آزمایش در معرض مداخله قرار گرفتند و پس از پایان آموزش، روی دو گروه پس آزمون اجرا شد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودتعیین گری لاگاردیا و همکاران (1993) که پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0 و روایی محتوایی و صوری آن تایید شده است؛ همچنین پرسشنامه اشتیاق تحصیلی اقتباس از پینتریچ (1991) و شافلی (2002) با پایایی 78/ و روایی 8/0 بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس22 استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد آموزش ترکیبی بر خودتعیین گری و ابعاد آن و اشتیاق تحصیلی دانشجویان تاثیر داشته است. ازآنجاکه خودتعیین گری نشان دهنده آن است که نیازهای شایستگی، ارتباط و خودمختاری برای رشد و بهزیستی روان شناختی ضروری اند و نیز اشتیاق تحصیلی تلاش فراگیران برای یادگیری و کسب مهارت هاست و شرایط مطلوبی را برای فراگیران فراهم می کند تا آنها به معنای واقعی بیشتر یاد بگیرند. براساس یافته های تحقیق پیشنهاد می شود زمینه برای استفاده از رویکردهای آموزش ترکیبی در بهبود کیفیت یادگیری و آموزش فراهم شود.
  کلیدواژگان: یادگیری ترکیبی، خودتعیین گری، اشتیاق تحصیلی، دانشجویان
 • ابراهیم ریحانی*، نرگس یافتیان، اعظم رضایی صفحات 87-108

  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش راهبرد رسم شکل و روش مدل به دانش آموزان پایه ی هفتم بر عملکرد حل مسیله‏ی کلامی آن‏ها است. این مطالعه از نظر هدف بنیادین و از نظر اجرا روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون همراه با گروه گواه بوده است. تعداد دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه به ترتیب 207 و 216 نفر بود. برای تعیین پایایی، در یک اجرای مقدماتی، سوالات هر دو آزمون بر روی یک گروه 30 نفری به عنوان نمونه اجرا شد و آلفای کرونباخ سوالات پیش‏آزمون 81/0 و سوالات پس‏ آزمون 77/0 به دست آمد که در سطح مطلوبی بود. نتایج به‏دست آمده از این تحقیق نشان می‏دهند که دانش آموزان برای حل مسایل کلامی، معمولا از راهبردهایی به غیر از رسم شکل استفاده می‏کنند. اما، پس از آموزش راهبرد رسم شکل، استفاده از این راهبرد را نسبت به سایر راهبردهای حل مسئله ترجیح می‏دهند. همچنین، شکل‏های متنوعی برای حل مسایل رسم می‏کنند. این بدان معناست که شکل‏ها، یکتا نیستند و هر فرد، متناسب با تجربیات شخصی و قبلی خود به رسم شکل مبادرت می‏ ورزد. ضمنا به کمک آزمون پارامتریک t، تفاوت عملکرد حل مسیله‏ی دانش آموزان گروه آزمایش و گواه در پیش‏ آزمون و پس ‏آزمون معنی ‏دار شد یعنی دانش آموزان گروه آزمایش عملکرد بهتری در حل مسایل کلامی داشته‏اند.

  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، پایه‏ هفتم، حل مسئله، مسئله‏ی کلامی، راهبرد رسم شکل، روش مدل
 • الهام اسماعیلی، مریم سامری*، محمد حسنی صفحات 108-128
  تدریس، یکی از اساسی ترین وظایف معلمان در نظام های آموزشی است. بهبود فعالیت تدریس ازجمله دغدغه های امروز آموزش و پرورش است که این امر نیازمند مطالعه عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر بهبود فعالیت تدریس است. در این زمینه، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر شرایط سازمانی مدرسه، ادراک رهبری و انگیزش معلمان بر بهبود فعالیت تدریس با میانجی گری توسعه حرفه ای معلمان انجام شد. روش پژوهش، کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی بود که با فرمول کوکران و روش خوشه ای چندمرحله ای، 376 نفر برای نمونه انتخاب شد. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه های استاندارد بود که روایی و پایایی آنها تایید شد. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار  SPSSو PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد اثر مستقیم توسعه حرفه ای و انگیزش معلم بر تدریس معنادار است. اثر مستقیم ادراک رهبری و شرایط سازمانی مدرسه بر تدریس معنادار نیست. اثر غیرمستقیم انگیزش معلم، ادراک رهبری و شرایط سازمانی مدرسه با میانجی گری توسعه حرفه ای بر تدریس معنادار است. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت به منظور بهبود تدریس در مدارس می توان با ایجاد انگیزش، سبک رهبری مناسب و بهبود شرایط سازمانی مدرسه هرچه بیشتر در توسعه حرفه ای معلمان کوشا بود تا بتوان فعالیت تدریس را در مدارس بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، شرایط سازمانی مدرسه، ادراک رهبری، انگیزش، فعالیت تدریس معلمان ابتدائی
|
 • Samira Zamani Ghale Shahi, Hamidreza Oreizy * Pages 1-20
  Postsecondary education has increasingly shaped the possibilities and the opportunities for achieving success during adulthood. For most youth, being able to enter college, however, requires planning and preparation that begins early in life. Some studies of college entrance predictors have focused on the elementary school years. The purpose of present study was to predict college entrance from anticipatory values, family resources, self-concept and academic status with the mediating role of motivational beliefs, resistance, hardiness and industry. This study was descriptive and correlational. The sample was selected from 12 female elementary schools and 12 male elementary schools in the field and cluster manner. Data was gathered from 948 students in sixth grade and their fathers and mothers to predict college entrance. Results showed that high resistance, industry and high hardiness had a significant role in predicting college entrance. Based on the results, it can be said that resistance, industry and hardiness are personality traits which influence college entrance. So, education masters should have some proggrams to enhance student`s resistance, industry and hardiness.
  Keywords: College entrance, anticipatory values, family resourses, motivational beliefs, Resistance, hardiness, Iindustry, elementary students
 • Alireza Badeleh *, Ellahe Izadikhah Pages 21-44
  The shortcomings of traditional methods, technical developments, and the requirements of today's world have necessitated the development of a new approach to education. Therefore, the purpose of this study was to compare the amount of learning and retention resulted from the Web Quest, Mobile and Flipped training methods among the second grade female students of Sama schools in Najaf Abad city. Research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with three groups of 10 students. Statistical population of the study consisted of all female students of second grade in Najafabad city in the academic year of 2016-2017, and statistical sample consisted of 30 second grade students who were selected through multistage cluster random sampling. The researcher-made tests (learning test and retention test) were used, and for data analysis the analysis of variance was used. Findings showed that there was a significant difference between learning and retention scores in webquest and flipped training (P <0.05), and out of these three methods, Mobile training was the most effective on learning and Web Quest was the most effective method on retention of students.
  Keywords: WebQuest, Mobile training, Flipped training, female students, Second grade
 • Zeinab Sadat Athari *, Layla Dehghankashani Pages 45-66
  The purpose of this research was the needs assessment of holding course of parental for women in Kashan based on Borich model and Quadrant analysis. The statistical population included all the women with diploma in Kashan and experts majoring in education, psychology, sociology and Islamic culture at Kashan universities who were 25366 and 27 people respectively. Using clustered random sampling, 378 subjects were selected as female sample. 21 experts were surveyed by census. The data collection instrument was a researcher-made questionnaire which assessed the women’s educational needs taking Borich model in two aspects of importance and ability. Then, quadrant analysis was used in order to adapt needs. Results of Borich model showed that 4 educational needs had the highest priority. Taking quadrant analysis into account, from the women and experts’ viewpoint, 21 teaching subjects were proposed with the highest priority two of them were from existence needs, 4 relatedness needs, 8 growth needs and 7 information needs. Comparing the results from two models in order to adapt women and experts’ viewpoint revealed that both groups had similar views regarding women’s educational needs and they were in agreement. Therefore, considering the results of research holding a family education course with priority educational needs headings is necessary.
  Keywords: needs assessment, parenting, Borich model, quadrant analysis model, women
 • Nasim Saeid * Pages 67-86
  The purpose of this study was to investigate the impact of blended learning on the self-determination and its dimensions and academic eagerness in students. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with experimental and control group. The statistical population of the study was students of Payam Noor University of Kerman in the academic year of 2018-2019 and through available sampling, 30 students of blended education and 30 students of traditional education were divided into experimental and control groups. After pre-test on two groups, the experimental group was intervention, at the end of the intervention, post-test was performed on two groups. The tools of the study were self-determination questionary La Guardia & etal (1993) Reliability using Cronbach's alphao.86 and its content validity were approved by experts and academic eagerness questionary pintrich (1991) & shafli (2002) with reliability 0.78 and validity 0.8. To analyze the data, covariance analysis was used in SPSS-22. The results of covariance analysis indicated that blended learning has been effective in improving self-determination and academic eagerness in students. Since self-determination indicates that competence, communication, and autonomy needs are essential for psychological growth and well-being and also academic eagerness is the effort of learners to learn and acquire skills and it provides learners with the right conditions so that they can learn more. Based on the research findings is suggested to provide a framework for using blended learning approaches to improve the quality of learning and education.
  Keywords: Blended Learning, Self-determination, academic eagerness, students
 • Ebrahim Reyhani *, Narges Yaftian, Azam Rezaei Pages 87-108

  The main purpose of present study was to investigate the effect of teaching problem solving using drawing strategy on word problem Solving performance of seventh grade students. This study was fundamental in terms of purpose and in terms of implementation a quasi-experimental method using pre-test and post-test design with the control group. The number of students in the experimental group and the control group was 207 and 216, respectively. To determine reliability, in a implementation, the questions of both tests were performed on a sample of 30 students, and Cronbach's alpha of the pre-test questions was 0.81 and the post-test questions was 0.77, which was desired. Results showed that students usually use non-formal strategies to solve word problems. However, after learning the drawing strategy, they prefer to use this strategy rather  than problem-solving strategies. They also draw various shapes to solve problems. This means that the shapes are not unique, and students draw the shape according to their personal and previous experiences. In addition, using parametric t-test, the difference between the problem-solving performance of the experimental and control group students in the pre-test and post-test was significant, meaning that the experimental group students performed better in solving word problems.

  Keywords: Mathematics education, Seventh Grade, problem solving, word Problem, drawing strategy, Model Method
 • Elham Esmaili, Maryam Sameri *, Mohammad Hassani Pages 108-128
  In educational systems, one of the most important tasks of teachers is teaching. Improvement of teaching activity is one of the concerns of education today which requires studying factors and variables that influence teaching improvement.  In this regards, the purpose of this study was to investigate the effect of school organizational conditions, leadership perception and teacher motivation on improving teacher activity with mediating role of teacher professional development. Research method was descriptive-correlative. The statistical population consisted of all elementary teachers in West Azerbaijan, with Cochran formula and multistage cluster sampling method, 376 persons were choosen as sample. Measurement Tools included standard questionnaires whose validity and reliability were confirmed. Data was analyzed using structural equation modeling technique with SPSS and Pls software. Findings showed that the direct effect of teacher development and teacher motivation on teaching were significant. The direct effect of leadership perception and school organizational conditions on teaching were not significant. The indirect effect of teacher motivation, leadership perception and school organizational conditions mediated by professional development on teaching is significant. Based on the findings of the study, it can be concluded that in order to improve teaching in the school, we can work more motivated, appropriate leadership style and improve the organizational conditions of the school in developing teachers' skills in order to improve the teaching activity in schools.
  Keywords: leadership perception, Motivation, school organizational conditions, Professional Development, elementary teachers