فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 4 (پیاپی 123، آبان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم حیدریان، امیرعباس منظمی*، ناصر بهپور، علی مصطفایی صفحات 1-11
  مقدمه

  تمرینات استقامتی موجب افزایش بیان ژن سایتوکاین های ضد التهابی و کاهش بیان ژن سایتوکین های پیش التهابی در افراد سالم می شوند با این وجود، تحقیقات در خصوص نقش تمرینات هم زمان بر بیان ژن این سایتوکین ها در افراد دیابتی محدود است. بنا بر این هدف از تحقیق حاضر تعیین آثار تمرین هم زمان بر بیان ژن سایتوکاین های پیش التهابی و ضد التهابی در لکوسیت زنان سالم و دیابتی نوع 2 بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، 12 نفر از زنان دیابتی با محدوده سنی 38-30 سال به صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه تمرین هم زمان (سالم 6 نفر) تمرین هم زمان(دیابتی 6 نفر) و کنترل دیابتی (6 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرینی هم زمان شامل اجرای تمرین مقاومتی به روش درونگرا سه ست 8 تکراری با 80 درصد یک تکرار بیشینه و سپس تمرین استقامتی دویدن بر روی تردمیل به مدت سی دقیقه(سه ست 10 دقیقه ای) با شدت 80-70 درصد حداکثر ضربان قلب بود. میزان بیان ژن mRNA (IFN-γ, IL-18 and TGF-β) لکوسیت های خون از طریق تکنیک Real time-PCR و بیان کمی ژن ها با استفاده از روش 2-∆∆CT  محاسبه گردید. از آزمون آماری (permutation t-test) و آنوای یک راهه مستقل جهت تعیین تفاوت متغیرها ‎‏استفاده گردید.

  یافته های پژوهش: 

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که کاهش میزان بیان ژن اینترفرون گاما و عامل رشد تراریختی بتا در زنان سالم و دیابتی نوع 2 بعد از فعالیت نسبت گروه کنترل معنادار نبود (P>0.05). علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که ژن اینترلوکین 18 در لکوسیت زنان سالم و دیابتی نوع 2 بلافاصله بعد از تمرین بیان نشده است (P>0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  نتاج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که تمرین هم زمان در یک وهله نمی تواند تغییر معناداری را در بیان ژن اینترفرون گاما، عامل رشد تراریختی بتا و اینترلوکین 18 ایجاد کند. برای ایجاد تغییرات احتمالا به مدت و شدت بالاتری از این نوع تمرین نیاز باشد.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، تمرینات هم زمان، اینترفرون گاما، عامل تغییر رشد بتا، اینترلوکین 18
 • یاسر جعفری خطایو*، سمیه احمدی افشار صفحات 12-24
  مقدمه

  پژوهشگران در سال های اخیر در حال بررسی پاتوژنز اصلی درگیر در شوک سپتیک ناشی از لیپوپلی ساکارید بوده اند و استفاده از داروهای مناسب در جهت مداخله با پاتوزنز، دغدغه اصلی آن ها بوده است. بنا بر ابن هدف از این مطالعه، بررسی اثر ال گلوتامین به عنوان القاء کننده HSP 70 در کاهش سیتوکاین های پیش التهابی و واسطه های موثر در شوک سپتیک از جمله تولید نیتریک اکساید و بیان CD 40 در موش های تحت تجویز با LPS می باشد.

  مواد و روش ها

  25 سر موش نر نژاد swiss albino به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند ، شامل گروه A (n=5) یا گروه کنترل، گروه B (n=10) دریافت کننده LPS با دوز 75/0 میلی گرم به ازای هر حیوان به صورت داخل صفاقی و گروه C (n=10) دریافت کننده ال گلوتامین با دوز 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان(3 دز هر 24 ساعت 30 دقیقه بعد تزریق  LPS) به صورت داخل صفاقی  می باشد. سپس یک روز بعد از تجویز دارو به بررسی سایتوکاین های TNF-α،IFN-γ ،IL-4 ، IL-10، HSP70، CD40 و نیتریک اکساید پرداخته شد.

  یافته های پژوهش:

   تجزیه و تحلیل داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه Scheffe test توسط نرم افزارSPSS vol.19  نشان داد ال گلوتامین می تواند باعث کاهش معنی دار سطح سرمی سایتوکاین پیش التهابی، نیتریک اکساید و بیان CD 40 در گروه تحت درمان با دارو(گروه C) نسبت به گروه تحت تجویز LPS (گروه B) شود (P<0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  ال گلوتامین به واسطه کاهش سطح واسطه های التهابی می تواند گزینه ای مناسب برای درمان باشد.

  کلیدواژگان: پروتئین شوک حرارتی، ال گلوتامین، لیپو پلی ساکارید، نیتریک اکساید
 • آناهیتا زیبا سازطالبی، چنگیز احمدی زاده* صفحات 25-35
  مقدمه

  سرطان کولون در کشورهای توسعه یافته شیوع یافته است. باکتری های پروبیوتیک، نقش مهمی در کاهش ابتلا به سرطان کولون و درمان سرطان کولون را می توانند ایفا کنند هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کشت هم جوار باکتری لاکتوباسیلوس رامنوز بر میزان بیان ژن های casp3 و bax در سلول های سرطانی است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی پس از کشت باکتری ها، مایع رویی و عصاره باکتریایی تهیه شده و سلول ها توسط این مواد تیمار شدند. اثرات سمیت سلولی عصاره سلول باکتری روی رده سلولی  HT29با استفاده از روشMTT  بررسی شد. پس از استخراج  RNA و تهیه cDNA ، میزان بیان ژن های bax،  casp3 در رده سلولی  HT29 با استفاده از روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج آزمایشMTT  نشان داد که لاکتوباسیلوس رامنوز در غلظت 10 میکروگرم بر میلی لیتر باعث کاهش بقای سلول HT-29 به میزان 32/8±49/51 درصد شد و نتایج رنگ آمیزی دپی نشان داد تیمار سلول های  HT29با باکتری لاکتوباسیلوس رامنوز باعث تغییرات کیفی آپوپتوز سلولی می شود. نتایج Real time PCR نشان داد که باکتری های لاکتوباسیلوس رامنوز سبب افزایش معنی دار بیان ژن های bax (22/0±2/4) و casp3 (12/0±88/6 (در مقایسه با ژن کنترل در سلول های سرطانی کولون HT29 شد (P<0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که باکتری های لاکتوباسیلوس رامنوز میزان بیان ژن bax, cas3 را افزایش داده و سبب القای آپوپتوز در رده سلولی  HT29 می شود. بنا بر این با انجام مطالعه های بیشتر می توان از این باکتری به عنوان یک محصول پروبیوتیک ضد سرطان در درمان و پیشگیری از سرطان کولون استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سرطان کولون، بیان ژن، لاکتوباسیلوس رامنوز
 • راضیه معتضدی، سمیه رهایی*، محبوبه زارع صفحات 36-46
  مقدمه

  سنتز زیستی نانوذرات به عنوان یک فرآیند مقرون به صرفه، دوستدار محیط زیست و جایگزین روش های فیزیکی و شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، سنتز نانوذرات اکسیدروی توسط مواد درون سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه و بررسی اثرات ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی آن است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه پس از تهیه نانوذرات و تعیین خصوصیات فیزیکی آن ها، اثر آنتی اکسیدانی نانوذرات توسط روش های مهار رادیکال آزاد DPPH (-diphenyl-1-picrylhydrazyl 2,2) و توانایی کاهندگی آهن سنجیده شد. فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات با استفده از روش انتشار دیسک علیه باکتری های گرم مثبت از جمله استافیلوکوس اوریوس و لیستریا مونوسیتوژنز و باکتری گرم منفی اشیریشیاکلی بررسی شد.

  یافته های پژوهش:

   نانوذرات سنتز شده دارای مورفولوژی کروی و به طور میانگین، اندازه قطر آن ها کمتر از 30 نانومتر بود. پیک جذبی برجسته در 370 نانومتر بیانگر تشکیل نانوذرات اکسیدروی است. این نانوذرات دارای فعالیت ضدباکتریایی خوبی علیه باکتری استافیلوکوس اوریوس بوده و نیز فعالیت آنتی اکسیدانی وابسته به غلظت در هر دو روش نشان دادند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نانوذرات اکسیدروی سنتز شده دارای فعالیت ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی بوده و امکان کاربرد آن ها در بسته بندی مواد غذایی، لوازم آرایشی و نیز به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها وجود داشته، لذا به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.

  کلیدواژگان: نانوذرات اکسیدروی، سنتز زیستی، ساکارومایسس سرویزیه، ضدباکتریایی، آنتی اکسیدانی
 • اسفندیار عزیزی*، مرتضی شمس، علی صیدخانی نهال، مرتضی حسین زاده، محسن جلیلیان، صادق هواسی صفحات 47-53
  مقدمه

  تب مالت معضلی بهداشتی است که سالانه صدمات اقتصادی-بهداشتی زیادی را برای جامعه در بر دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلاء به تب مالت در جمعیت بخش هلیلان از توابع شهرستان چرداول، به منظور کاهش ابتلا به این بیماری است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که به صورت قبل و بعد از آزمون انجام شد. جمعیت مورد مطالعه 209 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی-درمانی منطقه هلیلان بود. نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت مورد سنجش قرار می گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS vol.16، و با انجام آزمون تی زوجی و کای اسکویر در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته های پژوهش:

   میانگین سنی شرکت کنندگان 3/7±5/28 بود که 5/66 درصد از آن ها زن بودند. میانگین نمره دانش (P=0.001)، نگرش (P=0.025) و رفتارهای پیشگیری کننده (P=0.001) پس از مداخله آموزشی تفاوت معناداری با پیش آزمون داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که برنامه آموزشی تدوین شده بر دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلاء به تب مالت در بین شرکت کننده گان تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، تب مالت، دانش، نگرش، رفتار
 • عقیل صدیقی، احمد عبدی*، محمدعلی آذربایجانی، علیرضا براری صفحات 54-65
  هدف

  استرس اکسیداتیو نقش مهمی در بروز و توسعه عوارض دیابت دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف بربرین کلراید بر تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو بافت قلب موش های دیابتی با استرپتوزوتوسین بود.

  مواد و روش ها:

   تعداد 32 موش صحرایی نر ویستار (03/17±09/276 گرم) به طور تصادفی به چهار گروه(8=n): دیابت (DM)، (59/65±18/277)، دیابت-بربرین(BDM)، (04/57±14/281)، دیابت-تمرین هوازی (TDM)، (14/38±12/262)، و دیابت-تمرین هوازی-بربرین (TBDM)، (05/78±17/282)، تقسیم شدند. دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین در موش های نر القا شد. گروه های تمرین به مدت شش هفته برنامه تمرین هوازی فزاینده (18-10 متر در دقیقه، 40-10 دقیقه در روز، پنج روز در هفته) را روی تردمیل انجام دادند. در پایان هفته ششم نمونه بافت قلب جمع آوری شده و برای بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانی (شامل SOD، GPX و CAT) و سطح مالون دی آلدیید (MDA) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و ANOVA در سطح معنی داری P<0.05 آزمون شدند.

  یافته های پژوهش:

   نتایج نشان داد که تمرین هوازی، بربرین و ترکیب تمرین-بربرین در موش های دیابتی باعث افزایش معنی دار در میزان SOD (P=0.001)، GPX (P=0.001) و CAT (P=0.001) بافت قلب شد. هم چنین افزایش معنی داری در میزان این شاخص ها در گروه TBDM نسبت به BDM و TDM مشاهده شد (P=0.05). میزان MDA در همه گروه های تجربی نسبت به گروه دیابت کاهش معنی داری داشت (P=0.001).

  بحث و نتیجه گیری

  تمرین هوازی همراه با مصرف بربرین کلراید اثر مضاعفی بر بهبود نشانگر های استرس اکسیداتیو بافت قلب موش های دیابتی با استرپتوزوتوسین دارد.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، بربرین کلراید، دیابت، استرس اکسیداتیو
 • آذر حیدری زادی، مهدیه سلیمی، حسین مزدارانی صفحات 66-78
  مقدمه

  سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان ایرانی است. ژنELF5 به عنوان یک فاکتور رونویسی از خانوادهETS می تواند نقش کلیدی در بدخیمی سرطان پستان خصوصا در زیر گروهbasal-like و فرم های مقاوم آندوکرینی ایفا نماید. تغییرات متیلاسیون پروموتر ژن، هدف مناسبی جهت استراتژی های درمانی محسوب می شود. در مطالعه حاضر فراوانی این پدیده اپیژنتیک و بیان ژن ELF5 و نیز ارتباط آن ها با ویژگی های پاتولوژیکی و بالینی بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر به منظور بررسی متیلاسیون پروموتر ژن ELF5، 134 نمونه بافتی با استفاده از روش Methylation Specific PCR و جهت بررسی بیان ژن، 164 نمونه بافتی توموری و 10 نمونه بافت نرمال پستانی مستخرج از جراحی زیبایی کاهش حجم پستان با استفاده از روش Real-Time RT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش: داده های حاصل از این پژوهش مبین این امر است که حدود 70 درصد از نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ناحیه پروموتر ژن ELF5 واجد متیلاسیون می باشند. هم چنین کاهش بیان ژن ELF5 با افزایش استیج یا مرحله بیماری، سه گانه منفی بودن و تهاجم ارتباط معناداری را نشان می دهد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاضر مبین این است که افزایش فراوانی متیلاسیون پروموتر این ژن در بیماران نسبت به بافت های کنترل و ارتباط آن با عوامل موید پروگنوز ضعیف بیماری می تواند به عنوان یک کاندید احتمالی جهت مطالعات بیشتر در جهت تایید نقش زیست نشانگر پیش اگهی ضعیف در سرطان پستان معرفی گردد.

  کلیدواژگان: متیلاسون، سرطان پستان، بیان ژن، اپی ژنتیک، ELF5
 • علی حیدریان پور*، یعقوب مهری الوار، شیوا مهری الوار صفحات 79-89
  مقدمه

  پژوهش های بالینی و هم چنین تجربی نشان داده اند برنامه ورزشی یکی از موثرترین راهبردهای کاهش پیشرفت کاردیومیوپاتی و کاهش دهنده بروز عوارض قلبی عروقی و مرگ و میرهای ناشی از ایسکمی میوکارد است. این مطالعه با هدف بررسی نقش تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن hand2و فسفاتیدیل اینوزیتول-3-کیناز پلاسما در رت های ایسکمی قلبی شده صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار(250-200 گرم) به صورت تصادفی در 4 گروه شم، ایسکمی، تمرین و تمرین-ایسکمی قرار گرفتند. انفارکتوس میوکارد با بستن شریان کرونری نزولی چپ به مدت 30 دقیقه انجام شد. برنامه تمرینی اینتروال شدید(هر تناوب شامل 4 دقیقه دویدن با شدت خیلی بالا، تقریبا 85 تا 90 درصد VO2max و 2 دقیقه ریکاوری فعال، تقریبا با شدت 50 تا 60 درصد VO2max) روی تردمیل به مدت 8 هفته هر هفته 3 روز و هر روز به مدت 40 دقیقه اجرا شد.

  یافته های پژوهش

  نتایج نشان داد که سطح بیان ژن Hand2 در گروه تمرین-ایسکمی افزایش معناداری به نسبت گروه شم(P=0.001) و ایسکمی(P=0.001) داشت. هم چنین میزان غلظت فسفاتیدیل اینوزیتول-3-کیناز(PI3K) در گروه های تمرین، تمرین-ایسکمی افزایش معناداری به نسبت گروه های شم(P=0.001) و ایسکمی(P=0.001) داشت، اما در گروه ایسکمی به نسبت سایر گروه ها کاهش معناداری یافت(P<0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر به طور کلی نشان داد که تمرین تناوبی شدید منجر به افزایش بیان ژن hand2 و pi3k می شود و در واقع تمرین تناوبی شدید منجر به هایپرتروفی فیزیولوژیک می شود و از طرفی دیگر در هایپرتروفی پاتولوژیک این متغیرها کاهش می یابند.

  کلیدواژگان: هایپرتروفی پاتولوژیک، ایسکمی میوکارد، هایپرتروفی فیزیولوژیک، تمرین ورزشی، فسفاتیدیل اینوزیتول-3-کیناز
 • ساره میرشکار، سید اسماعیل هاشمی *، مهناز مهرابی زاده هنرمند، نسرین ارشدی صفحات 90-99
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر اهواز بود.

  مواد و روش‌ ها

  طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش ‌آزمون-پس ‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان‌ های شهر اهواز در سال 1397 تشکیل می ‌دهند. نمونه پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد؛ تعداد 40 نفر از پرستاران با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و به صورت تصادفی به یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. آزمودنی های هر دو گروه قبل از شروع مداخله و پس از آن به پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش و مقیاس کار هیجانی دیفندورف و همکاران پاسخ دادند. در مورد گروه آزمایش مداخله درمانی شامل 3 جلسه آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد اجرا گردید، آزمودنی های گروه کنترل نیز در انتظار مداخله قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ‌های پژوهش: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه از لحاظ فرسودگی عاطفی(P=0.001, F=223.014) و کار هیجانی(P=0.001, F=273.731) تفاوت معنی داری وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر مبنای یافته ها، می توان بیان داشت که آموزش انعطاف‌ پذیری روان ‌شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد می تواند برای کاهش فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری روان شناختی، درمان پذیرش و تعهد، فرسودگی عاطفی، کار هیجانی
 • سید محمدعلی شریعت زاده *، مرتضی گودرزی صفحات 100-112
  مقدمه

  امروزه با پیش رفت تکنولوژی و با استفاده از نانوذرات نقره(AgNPs) در محصولات مختلف نگرانی ‌هایی جدی در مورد استفاده از این ماده مطرح شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر آلفا لیپوییک اسید(ALA) به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی در برابر سمیت ناشی از(AgNPs) بر بافت کلیه موش ‌هایNMRI انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق 24 سر موش نر بالغ NMRI با میانگین وزنی 2±36 گرم به طور تصادفی به 4 گروه: کنترل، (AgNPs) (Kg/day/ mg500)، (ALA)(Kg/day/ mg100) و (AgNPs) به همراه(ALA) تقسیم و از طریق دهانی به مدت 35 روز تیمار شدند. در پایان، با تشریح موش ‌ها، کلیه چپ آن ‌ها خارج، فیکس، قالب‌ گیری، برش گیری و پاساژ بافتی انجام شد و با روش هماتوکسیلین-ایوزین رنگ‌ آمیزی گردید. سپس پارامترهای بیوشیمیایی و استریولوژیک کلیه مانند محاسبه حجم اجزای مختلف آن اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSSبررسی و تحلیل شدند.

  یافته ‌های پژوهش

  در این پژوهش افزایش معنی داری در میزان میانگین حجم جسمک کلیوی P<0.005، گلومرول P<0.001، تافت P<0.001، غشای کپسول بومن P<0.001 و کاهش معنی داری در میانگین حجم کل فضای کپسول بومن P<0.001، حجم لومن پروکسیمال توبول P<0.05 در گروه(AgNPs) نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. میزان اوره و مالون دی آلدیید در گروه(AgNPs) نسبت به کنترل افزایش P<0.001 و میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام کاهش معنی دار P<0.001 از خود نشان داد.

  بحث و نتیجه گیری

  ALA در بهبود آسیب کلیوی ناشی از نانوذرات نقره نقش حفاظتی دارد.

  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، آلفا لیپوئیک اسید، کلیه، استریولوژی، موش NMRI
|
 • Amirabbas Monazzami* Pages 1-11
  Introduction

  High-intensity training increases the expression of anti-inflammatory cytokines and decreases the expression of pre-inflammatory cytokines in healthy individuals. However, there is limited research investigating the role of concurrent training in the expression of these cytokines in diabetics. This study aimed to evaluate the effect of concurrent training on the gene expression of pre-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in females with type 2 diabetes.

  Materials & Methods

  In total, 12 diabetic patients (age range: 30-38 years) were selected randomly and divided into concurrent training (healthy cases, n=6), concurrent training (diabetic cases, n=6), and control (diabetic cases, n=6). The concurrent training protocol consisted of three isometric resistance training sessions with 3 sets of 8 with 80% of their one maximum repetition (  per week. Moreover, the endurance training included 30-min running (3 sets of 10 min) on a treadmill with a 70%-80% maximum heart rate. The amount of the mRNA gene expression in leukocyte (Interferon-γ[IFN-γ], Interloukin-18[IL-18], and Transforming Growth Factor [TGF-β]) was determined by the Real time-PCR technique. Quantitative gene expression was calculated using the 2-ΔΔ CT method. The differences in variables were determined by the independent t-test (permutation test) and one-way ANOVA. Ethics code: 1393.10.15

  Findings

  The healthy and diabetic cases showed no significant difference in terms of reduction in the IFN-γ and TGF-β mRNA gene expression after training, compared to the control group (P>0/05). In addition, the results showed that IL-18 mRNA gene was not expressed in leukocytes of healthy and diabetic cases immediately after training (P>0.05).

  Discussions & Conclusions

  In conclusion, the results suggest that concurrent training in one session is not able to create an alteration in the expression of IFN-γ, IL-18, and TGF-β. This type of exercise training may require a longer duration and greater intensity to make changes.

  Keywords: Type 2 Diabetes, Concurrent Training, TGF-β, IFN-γ, IL-18
 • Yaser Jafari Khataylou*, Somayeh Ahmadiafshar Pages 12-24
  Introduction

  Researchers have been investigating the major pathogens involved in septic shock caused by lipopolysaccharide in recent years. Moreover, they have been concerned about the use of appropriate drugs to intervene with the main pathogenesis of the disease. This study aimed to investigate the effect of L-Glutamine as an HSP70 inducer in reducing pre-inflammatory cytokines and effective intermediaries in septic shock, including nitric oxide production and CD40 expression in mice treated with lipopolysaccharide (LPS).

  Materials & Methods

  In total, 25 Swiss Albino mice were randomly divided into three groups of A (control group, n=5), (received LPS with a dose of 0.75 mg/animal intraperitoneally [IP], (n=10), and (received L-glutamine with a dose of 50 mg/kg IP 30 minutes after the injection of LPS [three doses every 24 h], (n=10). Subsequently, one day after the final dose of drug induction, the number of cytokines, such as IFN-γ, IL-4, IL-10, HSP70, CD40, and nitric oxide, were evaluated in this study. Ethics code: IR.TABRIZU.REC.1398.003

  Findings

  The data were analyzed in SPSS software (version 19) through a one-way analysis of variance and Scheffe test. According to the results, L-glutamine can significantly reduce the serum levels of pre-inflammatory cytokine, nitric oxide, and CD40 expression in the drug-treated group (group C), compared to the LPS- treated group (group B) (P<0.05).

  Discussions & Conclusions

  L-glutamine could be a good choice for treatment by reducing the level of inflammatory mediators.

  Keywords: Heat shock protein70, L-glutamine, Lipopolysaccharide, Nitric oxide
 • Anahita Zibasaztalebi, Changiz Ahmadizadh* Pages 25-35
  Introduction

  Colon cancer has spread to developed countries. Probiotic bacteria can play an important role in reducing cancer and treating colon cancer. The aim of this study was to determine the effect of adjacent bovine Lactobacillus rhamnose culture on the expression of casp3 and bax genes in cancer cell.

  Materials & Methods

  In this experimental study after bacterial culture, supernatant and bacterial extract were prepared and the cells were treated with these materials. The effects of cell cytotoxicity of the cell line on the HT29 cell line were investigated using MTT method. After extraction of RNA and preparation of cDNA, the expression of bax, casp3 genes in the HT29 cell line was investigated using Real Time PCR.

  Findings

  The results of MTT assay showed that Lactobacillus ramnose at a concentration of 10 μg/ml reduced the survival of HT-29 cells by 51.49±8.32%, and the coloring results detection showed that treatment of HT29 cells with Lactobacillus rhamnosis caused qualitative changes in cell apoptosis. Real-time PCR results showed that lactobacillus rhamnose bacteria significantly increased the expression of bax genes (4.2±0.22) and casp3 (6.88±0.92) compared to control gene in cancer cells of the HT29 colon (P<0.05).

   Discussion & Conclusions

  The results of this study showed that lactobacillus ramose bacteria increase the expression of bax, cas3 gene and cause induction of apoptosis in HT-29 cell line. Therefore, further studies can be used as an anti-cancer probiotic product in the treatment and prevention of colon cancer.

  Keywords: Colon cancer, Gene expression, Lactobacillus rhamnose
 • Razieh Motazedi, Somayeh Rahaiee*, Mahboobeh Zare Pages 36-46
  Introduction

  Attention to the biosynthesis of nanoparticles (NPs) has been increased recently since they are cost-effective, eco-friendly, and potential alternatives to chemical and physical methods. This study aimed to synthesize zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) using an intracellular extract of Saccharomyces cerevisiae. Moreover, it was attempted to evaluate their antibacterial and antioxidant effects.

  Materials & Methods

  After the preparation and identification of the physical characteristics of the ZnO NPs, their antioxidant activity was determined using the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP). Moreover, the antibacterial activity of NPs was tested against Gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes) and Gram-negative bacteria (Escherichia coli) using a disc diffusion method. Ethics code: IR.ausmt.rec.1398.11.33

  Findings

  The results showed that the synthesized NPs had a spherical shape, and their diameter size was < 30 nm. A good absorption at 370 nm confirmed the presence of ZnO NPs. These NPs depicted an improved antibacterial activity against S. aureus. Moreover, they showed concentration-dependent antioxidant activity in both DPPH and FRAP.

  Discussions & Conclusions

  The results indicated that the biosynthesized ZnO NPs had antibacterial and antioxidant activities. This suggests that ZnO NPs can be used in food packaging and cosmetic products. In addition, they can be utilized as an alternative to synthetic antibiotics. However, further studies are required to be conducted in this regard.

  Keywords: ZnO NPs, Biosynthesis, Saccharomyces cerevisiae, Antibacterial, Antioxidant
 • Esfandiar Azizi*, Morteza Shams, Ali Seidkhani, Morteza Hosseinzadeh, Mohsen Jalilian, Sadegh Havasi Pages 47-53
  Introduction

  Brucellosis is a health problem that annually causes enormous economic and health damage to society. This study aimed to investigate the effect of an educational program on knowledge, attitude, and preventive behaviors of brucellosis in Holilan, Chardavol, Iran, to reduce the incidence of this disease.

  Materials & Methods

  This quasi-experimental study was conducted based on a pretest-posttest design. The study population included 209 cases who referred to the health centers in Holilan, Iran. The participants were selected randomly. Data were collected through a researcher-made questionnaire to measure knowledge, attitudes, and preventive behaviors of brucellosis among the participants. Data were analyzed using SPSS software (version16) through the paired t-test and Chi-square test. A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.

  Findings

  The mean age of the participants was 28.5±7.3 years, 66.5% of whom were female. There was a significant difference between the pretest and posttest regarding the mean scores of knowledge (P=0.001), attitude (P=0.025), and preventive behaviors (P=0.001).

  Discussion & Conclusions

  The study showed the positive effect of the educational program on the knowledge, attitudes, and behaviors of the participants regarding brucellosis prevention.

  Keywords: Attitude, Behavior brucellosis, Health education, Knowledge
 • Aghil Sadighi, Ahmad Abdi*, MohammadAli Azarbayjani, Alireza Barari Pages 54-65
  Introduction

  Oxidative stress plays a key role in the onset and development of diabetes complications. This study aimed to investigate the effect of aerobic training with berberine chloride on indices changes of oxidative stress in the heart tissue of streptozotocin-induced diabetic rats.

  Materials & Methods

  In total, 32 male Wistar rats (276.09±17.03) were randomly divided into four groups of eight per group, including Diabetes (DM) (277.65±18.59), Diabetes-Berberine (BDM) (281.57±14.04), Diabetes-Aerobic Training (TDM) (262.38±12.14), and Diabetes-Aerobic Training-Berberine (TBDM) (282.78±17.05). Diabetes was induced by the injection of streptozotocin in male rats. The training groups performed a progressive aerobic running program (10-18 m/min, 10-40 min/day, and 5 days/week) on a motor-driven treadmill for six weeks. At the end of the sixth week, heart tissue specimens were collected and used for the determination of antioxidant enzymes (e.g., SOD, GPX, and CAT) and Malondialdehyde (MDA) level. The data were analyzed using independent t-test and ANOVA. A p-value less than 0.05 was considered statistically significant. Ethics code: IR.PNU.REC.1397.033

  Findings

  The results showed that aerobic training, berberine, and exercise-berberine combination significantly increased SOD (P=0.001), GPX (P=0.000), and CAT (P=0.001) of the heart tissue in diabetic rats. Moreover, a significant increase was observed in these indices in the TBDM group, compared to the BDM and TDM groups (P<0.05). The MDA level in all experimental groups was significantly lower than that in the diabetic group (P=0.001).

  Discussions & Conclusions

  Aerobic training combined with berberine chloride has remarkable interactive effects on the improvement of oxidative stress markers in the heart tissue of streptozotocin-induced diabetic rats.

  Keywords: Berberine chloride, Diabetes, Exercise, Oxidative stress
 • Azar Heidarizadi, Mahdieh Salimi, Hossein Mozdarani Pages 66-78
  Introduction

  Breast cancer is the most prevalent cancer among Iranian women. ELF5 gene as a transcription factor member of the ETS family could play a key role in breast cancer neoplasms, especially basal-like and endocrine-resistant subtypes. The changes in the gene promoter methylation pattern are considered proper targets in the therapeutic strategies. This study aimed to investigate the frequency of this epigenetic phenomenon and ELF5 gene expression as well as their association with pathologic and clinical characteristics of Iranian patients suffering from this cancer. 

  Materials & Methods:

  In order to investigate the ELF5 promoter methylation, 134 breast tissues were analyzed using methylation-specific PCR method. Moreover, 164 tumoral and 10 normal breast tissues retrieved from breast reduction surgery were assessed using Real-Time RT-PCR to analyze the gene expression. Ethics code: 52d/4922, 6.10.2016

  Findings

  The data revealed that about 70% of the breast cancer tumoral specimens showed ELF5 promoter methylated pattern. Furthermore, the down-regulation of ELF5 gene expression was significantly associated with higher cancer stages, being triple-negative, and invasion.

  Discussions & Conclusions:

  The results revealed that an increase in the ELF5 promoter methylation frequency in patients, compared to the control tissues, and its association with poor prognosis indicators may propose the ELF5 promoter methylation as a possible candidate in further studies to confirm the poor prognostic role of this biomarker in breast cancer.

 • Heidarianpour A*, Mehrialvar Y, Mehrialvar S Pages 79-89
  Introduction

  Experimental and clinical studies have shown that exercise training is one of the most effective strategies for reducing the progression of cardiomyopathy and decreasing the incidence of cardiovascular complications and mortality due to myocardial ischemia. This study aimed to investigate the role of high-intensity interval training (HIIT) in the expression of Hand2 and Phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) genes in cardiac ischemia rats. Materials &

  Methods

  In this study, 28 male Wistar rats (200-250 g) were randomly divided into four groups of sham, ischemia, exercise, and exercise-ischemia. Myocardial infarction was performed by the closure of the left anterior descending artery for 30 min. In total, 40- min HIIT (each interval consisted of 4-min very high intensity running with approximately 85% to 90% maximum rate of oxygen consumption [VO2max] followed by 2-min active recovery with approximately 50% to 60% VO2max) were performed three days a week for eight weeks. Ethics code: IR.SSRI.REC.1396.134

  Findings

  The results showed that the expression level of the Hand2 gene in the ischemia-training group was significantly increased, compared to the sham (P=0.001) and ischemia (P=0.001) groups. Furthermore, the concentration of PI3K in the exercise and exercise-ischemia groups was significantly increased, compared to the sham (P=0.001) and ischemia (P=0.001) groups. However, there was a decrease in the ischemia group, compared to the other groups (P<0.05). Discussions &

  Conclusions

  The findings of the present study showed that HIIT leads to increased expression of the Hand2 gene and PI3K. Furthermore, the HIIT results in physiological hypertrophy. On the other hand, the pathological hypertrophy of these variables is reduced in this study.

  Keywords: Exercise training, Myocardialischemia, Pathological hypertrophy, Physiological hypertrophy, Phosphatidylinositol-3-kinase
 • Sareh Mirshekar, Seyed Esmaeil Hashemi*, Mahnaz Mehrabizade Honarmand, Nasrin Arshadi Pages 90-99
  Introduction

  This study aimed to investigate the effectiveness of psychological flexibility training based on acceptance and commitment therapy on emotional burnout and emotional labor among nurses working at hospitals in Ahvaz, Iran. Materials &

  Methods

  This semi-experimental was conducted based on a pretest-posttest design and a control group. The study population included all nurses working at hospitals in Ahvaz, Iran, during 2019. In total, 40 nurses were selected using the purposeful sampling method based on the inclusion criteria and were randomly assigned to experimental and control groups. The participants in both groups were requested to respond to the Maslach burnout inventory and the Diefendorff et al. emotional labor scale before and after the intervention. The experimental group participated in three sessions of psychological flexibility training based on acceptance and commitment therapy. On the other hand, the control group awaited for the intervention. The data were analyzed using a multivariate analysis of covariance. Ethics code: EE/97.24.3.17688/SCU.AC.IR

  Findings

  The results of the data analysis showed a significant difference between the two groups in terms of emotional burn out (F=223.014, P=0.001) and emotional labor (F=273.731, P=0.001). Discussions &

  Conclusions

  Based on the findings, it can be stated that psychological flexibility training based on acceptance and commitment therapy can be used to reduce emotional burnout and emotional labor among nurses.

  Keywords: psychological flexibility| acceptance, commitment therapy| emotional exhaustion| emotional labor
 • Seyed Mohammad Ali Shariatzadeh *, Morteza Godarzi Pages 100-112
  Introduction

  Today, with the advancements in technology and the use of silver nanoparticles (AgNPs)in various products, serious concerns have been raised about the use of this substance. This study aimed to determine the effect of Alpha Lipoic Acid(ALA) as a potent antioxidant against the toxicity of AgNPs on kidney tissue of NMRI mice.

  Materials & Methods

  In this experimental study, 24 adult male NMRI mice with a mean weight of 36±2 g were randomly allocated into four groups of control, AgNPs (500 mg/kg/day), ALA (100 mg/kg/day), and AgNPs+ALA. Subsequently, they were treated orally for 35 days and sacrificed. The left kidney was taken out, fixed, sectioned, processed, and stained using the hematoxylin-eosin method. Following that, the biochemical and stereological parameters of the kidney, such as the volume calculation of its various components were measured in this study. The data were analyzed in SPSS software (version 16). Ethics code: P/2/97s3113

  Findings

  In this study, there was a significant increase in the mean volume of the renal corpuscle (P<0.005), glomerulus (P<0.001), Taft (P<0.001), and Bowman capsule membrane (P<0.001); however, a significant decrease was observed in the mean total volume of Bowman capsule space (P<0.001) and proximal tubule lumen volume (P<0.05) in the AgNPs group, compared to the control group. The level of urea and malondialdehyde (P<0.001) was increased in the AgNPs group, compared to the control group. In addition, total antioxidant capacity (P<0.001) showed a significant decrease. Discussions &

  Conclusions

  The ALA has a protective role in ameliorating kidney damage caused by silver nanoparticles.

  Keywords: Silver Nanoparticles, Alpha Lipoic Acid, Kidney, Stereology, NMRI Mice