فهرست مطالب

مجله علوم سیاسی
پیاپی 40 (پاییز 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدتقی قزلسفلی، پونه قاسم پور*، مهرداد خرم نصر صفحات 1-22

  ارتباط میان دین و سیاست و ماهیت و چگونگی برپایی حکومت مطلوب، همواره از مسایل مهم در اندیشه معاصر ایران بوده است. عده ای دیانت را به کل از سیاست برکنار دانسته و عده ای سیاست ما را عین دیانت ما قلمداد کرده اند. در این میان اما دموکراسی و امکان یا عدم امکان برپایی آن به عنوان نمونه ی حکومتی مطلوب در جامعه ی ایران از موارد مورد توجه روشنفکران بوده و هست. مهدی بازرگان به عنوان یکی از نوگرایان دینی ایران به این مهم توجه ویژه ای نشان داده است. او را می توان از جمله افرادی دانست که بر امکان برپایی دموکراسی در یک جامعه مدرن و دین مدار پای می فشردند. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که بازرگان با توجه به مبانی معرفتی-سیاسی مستخرج از نوگرایی دینی چه رویکردی نسبت به دموکراسی دارد؟ در پاسخ به این سوال و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا به بررسی دو نگاه متفاوت بازرگان به دموکراسی در ادوار اولیه و بعدی انقلاب اسلامی می پردازیم. پژوهش نشان می دهد که بازرگان متقدم بر حکومت دموکراسی مبتنی بر دین متمرکز شده و اندیشه متاخر او از دموکراسی مبتنی بر عقل دفاع می کند. به این ترتیب ما شاهد وجهی تجدید نظر در اندیشه دموکراسی خواهی او هستیم. مقاله حاضر در چارچوب نظریه نوگرایی دینی به نگارش درامده و روش توصیفی تحلیلی دارد.

  کلیدواژگان: مهدی بازرگان، نوگرایی دینی، دموکراسی، اسلام، انقلاب اسلامی، سیاست
 • علی محمدیان*، هانی عابدی صفحات 23-48
  از منظر واقع گرایانه چگونگی کسب، حفظ و افزایش قدرت همواره مهم ترین هدف کشورها در عرصه بین الملل است. صرف نظر از سایر ملاحظات داخلی، جمهوری اسلامی ایران از این قاعده کلی مستثنی نیست. قدرت در کنار اینکه یک هدف محسوب می شود می تواند به عنوان یک ابزار نیز مورد توجه دستگاه سیاست خارجی کشورمان قرار گیرد. در این پژوهش با تاکید بر نظریه قدرت هوشمند سوزان ناسل، به این سوال پرداخته می شود که قدرت هوشمند چه نقشی در افزایش جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه دارد؟ و چگونه می توان از آن برای ارتقاء جایگاه ایران در منطقه بهره برد. فرضیه مقاله براین باور است با توجه به محتوای سند چشم انداز بیست ساله و اهداف کلانی که برای ایران در سال 1404 شمسی پیش بینی شده است، کاربرد قدرت هوشمند به عنوان یک شیوه در تبدیل اهداف به نتایج دلخواه می تواند در شرایط بین المللی قرن بیست و یکم که اعمال قدرت”با دیگران“جایگزین اعمال قدرت”بر دیگران“شده است، برای افزایش منزلت و جایگاه ایران نیز کارآمد و موثر باشد. پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی نظری قدرت هوشمند و ابعاد آن، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین جایگاه ایران در خاورمیانه می پردازد.
  کلیدواژگان: قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند، منطقه خاورمیانه، جایگاه ایران
 • قادر زارع مهدوی*، محمود نقدی پور، مصطفی نجفی صفحات 49-69

  هدف از این مقاله بررسی مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان در فرایند شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران است. در واقع، تلاش می شود نقش زنان در وقوع انقلاب اسلامی ایران و همچنین در سیر تداوم انقلاب را مورد بررسی قرار دهیم. سوالی که مطرح می شود این است که زنان به چه صورتی در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی نقش داشته اند؟ در پاسخ باید گفت نقش و مشارکت زنان در شکل گیری و تداوم انقلاب به سه شکل مشارکت بسیج وار، مشارکت سنتی و مشارکت مدرن بوده است. مشارکت بسیج وار و مشارکت سنتی را می توانیم در شکل گیری انقلاب و در دورانی مثل دفاع مقدس مشاهده کنیم و مشارکت مدرن را می توانیم بعد از دفاع مقدس و ورود زنان به عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مشاهده نماییم. مشارکت بسیج وار و مشارکت سنتی را می توانیم در شکل گیری انقلاب و در دورانی مثل دفاع مقدس مشاهده کنیم و مشارکت مدرن را می توانیم بعد از دفاع مقدس و ورود زنان به عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مشاهده نماییم.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، زنان، انقلاب اسلامی، مشارکت سنتی، مشارکت مدرن
 • سید حسن قریشی کرین*، ناصر مولایی، عارف بیژن صفحات 71-95

  افغانستان از نظر اجتماعی دارای بافت موزاییکی و متشکل از گروه های قومی فرقه ای متعدد است. ماهیت سه‎گانه جمعیتی و سیاسی کشور افغانستان، همواره زمینه ‎های بالقوه تنش و جدایی را در بردارد. تحولات داخلی افغانستان و ظهور طالبان و حضور کشورهای فرا منطقه ای در این کشور باعث شده تحولات افغانستان با منافع و ملاحظات ج.ا. ایران پیوند بخورد. بر این اساس هرگونه موفقیت یا شکست در پیشبرد روند دولت ملت سازی در این کشور، مستلزم توجه به تهدیدات ناشی از این تحولات است که ممکن است در آینده امنیت ملی ج.ا.ایران را با مخاطرات ویژه ای مواجه سازد. لذا به دنبال تحولات معطوف به تغییر ساختار و کارگزار در افغانستان و شکل بندی تدریجی نظام سیاسی نوظهور، روند دگردیسی های محیط پیرامونی افغانستان تشدید شده است و تاثیرات چندگانه ای در همه سطوح (داخلی، منطقه ای و بین المللی) و حوزه ها (نرم و سخت) ایجاد کرده است. با به کارگیری چارچوب نظری دولت - ملت سازی، هدف در این پژوهش بررسی نقش ایران در فرایند دولت ملت سازی کشور افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران و ارایه راهبردهای مناسب در این حوزه است.

  کلیدواژگان: دولت-ملت، امنیت ملی، فرصت ها، تهدیدات، افغانستان
 • فرهاد ترابی، سید محمدعلی ایازی*، مهدی مهریزی صفحات 97-117

  مقاله حاضر به کاوشی پیرامون نظریه امامت درنحله های گوناگون اسلامی می پردازد. مسایلی چون چیستی ، چرایی و کیستی امامت در مشرب های کلامی اشاعره ، معتزله و امامیه مورد بررسی قرار می گیرد. ویژگی های رهبری و چارچوب های نظری مشروعیت قدرت در جامعه مسلمان ، به عنوان نقطه مرکزی پژوهش در این مقاله مطرح شده است. مطالعه نظریه پردازی های دانشیان اهل سنت درخصوص بایستگی های شخصیتی مقام امامت که برمبنای تصویرتقلیل گرایانه آنان شکل گرفته است ، ویژگی های حداقلی مدیریت کلان جامعه ، از قبیل شایستگی ، دانش کافی ، امانت داری و عدالت محوری ، کمتر مورد توجه قرار گرفته ، و تنها به دلیل غلبه و زور و غصب می توان ، با عنوان خلیفه رسول الله ، برجامعه مسلمانان حکمرانی کرد ، و در عین ستمگری و خیانت و ناشایستگی ، نه قیام علیه آنان جایز است و نه می توان از رهبری جامعه برکنار نهاد ، و آن چه در این نوع از فلسفه اهمیت دارد ، توجه به امنیت جامعه و رهایی ازهرج و مرج سیاسی و اجتماعی است . هر چند برخی دانشیان اعتزال به بایستگی برخی ویژگی های ارزشی در امامت اشاراتی داشته اند. اما جایگاه امامت در مکتب امامیه ، استمرار حرکت نبوت ، تبیین فهم دینی در عینیت جامعه ، پاسداری از ارزش های دینی و جلوگیری از کج فهمی ها ، اقامه قسط و نفی فقر مادی و معنوی نسل ها وهدایت و تربیت نفوس انسان ها ست.

  کلیدواژگان: امامت، رهبری، فلسفه سیاسی، امامیه، اشاعره، معتزله
 • محمدتقی آذرشب*، مرتضی نجم آبادی، رامین بخشی تلیابی صفحات 119-146
  بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل بر این باورند که بحث درخصوص جایگاه امنیت درسیاست خارجی کشورها یکی از مباحث مهم در درک روابط بین الملل محسوب می گردد. پایان جنگ سرد، شکل گیری نظم نوین جهانی، ظهور بازیگران فراملی و فرادولتی، روند جهانی شدن و... موجب شد تا بحثی کاوشگرانه پیرامون مطالعات امنیتی و چیستی آن مطرح گردد. بویژه آنکه فروپاشی رقابت میان آمریکا و شوروی در قالب جنگ سرد، ضمن آنکه ادبیات سیاسی و امنیتی را دگرگون کرد بلکه اکنون، فرصت تازه ای به منظور بسط مطالعات امنیتی را خارج از محدوده و چارچوب تنگ منازعه دو ابر قدرت فراهم آورده است. آگاهی و اشراف بر مبحث «امنیتی» امری ضروری بوده و دانشجویان و کارشناسان روابط بین الملل که خواهان تحلیل کنش ها و واکنش هایی هستند که در صحنه روابط بین الملل به وقوع می پیوندد را توانمندتر می سازد.در این مقاله ابتدا تعریفی از «امنیت وجایگاه آن در مکتب کپنهاگ» ارایه و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و سپس اندیشمندان این مکتب معرفی خواهند شد. نگارنده سعی خواهد نمود با ارایه این مبحث به پرورش یک چارچوب تحلیلی که بیانگر جامعیت «جایگاه امنیت» در اکثر مباحث علوم سیاسی است و روابط بین الملل، نایل آید.
  کلیدواژگان: مکتب کپنهاگ، امنیت، روابط بین الملل، سیاست خارجی، تحلیل
 • نیلوفر چینی چیان*، ملک یحیی صلاحی صفحات 147-165

  یکی از محوری ترین مباحث در بستر اندیشه سیاسی برقراری صلح وچگونگی دستیابی به آن است . در واقع باید گفت مفاهیمی چون عدالت ، دوستی ،گفتمان ، تعادل ، تساهل ومدارا ودر ارتباط با صلح به منصه ظهور می رسند . ادیان همواره وجود صلح را از غایات زندگی بشر و راهی برای رسیدن به کمال و به زیستن فرد انسانی ضروری می دانند . از سوی دیگر دربستر تاریخ اندیشه ورزی مکاتب بشری و در آراء فلاسفه بزرگی چون افلاطون ،ارسطو، لاک ،کانت ، رولز و.. با مضامینی چون صلح به مثابه عدالت ،صلح پایدار، صلح دموکراتیک روبرو می شویم. در جهان معاصر با رشد وگسترش خشونت ، افراطی گری ،اسلام هراسی ، غیریت سازی نیاز به گفتمان صلح میان مکاتب معاصر وادیان امری ضروری محسوب می شود. یکی از مهم ترین جریان های فکری معاصر اندیشه جماعت گرایی است. چارچوب تیوریک جماعت گرایی به علت برخورداری از آموزه هایی چون سیاست به مثابه فضیلت، تقدم خیر برحق ، احترام به تکثر فرهنگی و ارزشی جوامع، نفی سودگرایی تعاریف جدیدی از صلح وعدالت مطرح می نماید . به نظر می رسد مبانی نظری جماعت گرایان تا حدودی با مبانی نظری اسلام بتواند گفتمانی برمبنای تعامل ویافتن نقاط اشتراک داشته باشد. در این مقاله برای بررسی و واکاوی و تجزیه وتحلیل اطلاعات پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده می شود. همچنین تحلیل وتوصیف براساس هرمونتیک کوینتن اسکینر (متن - مولف محور) است .

  کلیدواژگان: اسلام، جماعت گرایی، تقدم خیر برحق، صلح، عدالت
 • رستم درخشان* صفحات 167-193
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل وضعیت ابعاد حکمرانی خوب در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، با هدف طرح راه حل هایی برای بهبود وضعیت حکمرانی خوب است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است و روش های اکتشافی ، تحلیل محتوا و آمیخته در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش، در شناسایی ابعاد و شاخص ها، سی نفر از خبرگان اند و در تحلیل وضعیت آن، 408 نفر شرکت داشته اند و بر اساس فرمول کوکران، 198 نفر از مدیران و کارکنان در مقام نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته است که روایی آن از طریق خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (89/0) تایید شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به ترتیب در ابعاد کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، اثربخشی و کارآیی، و نتیجه گرایی بیشترین فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب دیده می شود در نهایت به منظور بهبود وضعیت هر یک از ابعاد حکمرانی خوب راهکارهایی ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، کیفیت مقررات، حاکمیت، قانون، شفافیت
 • زهرا مسعود*، احمد ساعی صفحات 195-225
  جامعه مدنی از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و حوزه های گوناگون علمی هم چون حقوق ،علوم سیاسی ،مدیریت ، جامعه شناسی و... را در برمیگیرد . مفهوم جامعه مدنی در درون گفتمان مدرنیستی توسعه جایگاه ویژه ای دارد مروری بر نظریات توسعه سیاسی پس از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که تکوین و شکل گیری جامعه مدنی یکی از شرایط اساسی توسعه سیاسی و در حقیقت پیش شرط تحقق همه شرایط دیگر است .زمینه های شکل گیری جامعه مدنی در ایران با دشواری های زیادی رو به رو بوده است . اما ادامه این روند با توجه به تغییرات و پیشران هایی که در این حوزه وجود دارد امکان پذیر نیست . هدف از پیاده سازی روش (CLA) که سهیل عنایت الله آن را طراحی کرده است این است که با تحلیل لایه لایه ای علت ها ،ساخت شکنی پدیده های اجتماعی و با رسیدن به در ک عمیق از لایه های زیرین مسایل و مشکلات ،به در ک عمیق تری نسبت به موضوع برسیم .
  کلیدواژگان: آینده، آینده پژوهی، جامعه، جامعه مدنی، توسعه، روند، پیشران
|
 • MohammadTaghi Ghezelsofla, Pooneh Ghasempour *, Mehrdad Khoram Nasr Pages 1-22

  The relation between religion and politics, the essence and also the manner of stablishing an idealistic government has always been one of the main issues in contemporary thought in Iran. Some assume the religion completely separated from politics, but some else assume the politics exactly as same as religion. But democracy and the possibility or impossibility of it’s stablishment as an idealistic example of government in Iranian society has been one of the remarkable issues for intellectuals. Mehdi Bazargan had exposed a special attend to this issue as one of the Iranian Religious Modernists. He could be considered as one of the people who have persisted in possibility of stablishing democracy in a modern and religion centered society. The main question of the article is that “What is the Bazargan’s approach to democracy with considering the Cognitive-Political basics extracted from Religious Modernism?” In response to the question and by using Content Analysis, we will study the two different Bazargan’s point of view to democracy in the primary and subsequent periods of Islamic revolution. The research shows that the first Bazargan is concentrated on the religion based democracy and his recent thought defends the wisdom based democracy, Thus, we see a kind of revision in his democratic thought. This article is written in the Religious Modernism frame work and Analytical and Descriptive methods.

  Keywords: Mehdi Bazargan, Religious Modernism, democracy, Islam, Islamic Revolution, Politics
 • Ali Mohamadian * Pages 23-48
  From a realistic perspective, how to earn, retain, and increase power is always the most important goal of countries in the international arena. Regardless of other domestic considerations, the Islamic Republic of Iran is no exception to this general rule. Power, besides being a goal, can be considered as an instrument of the foreign policy device of our country. In this study, with emphasis on Intelligent Power Theory, Susan Nassl, is concerned with how smart power plays a role in increasing Iran's position in the Middle East? And how can it be used to promote the status of Iran in the region.According to the hypothesis of the article, according to the content of the 20-year vision document and the major targets for Iran in the year 1404, the application of intelligent power as a way of converting goals to desired results can be in the twentieth-century international conditions. And the first one that exercising power "with others" has replaced the exercise of power "against others", is also effective and effective in increasing the dignity of Iran. The present research, while analyzing the theoretical foundations of intelligent power and its dimensions, uses a descriptive-analytical method to explain Iran's position in the Middle East.
  Keywords: hard power, Soft power, Smart Power, Middle East, Iran
 • Pages 49-69

  The purpose of this paper is to examine the socio-political participation of women in the process of formation and continuation of the Islamic Revolution of Iran. In fact, we are trying to examine the role of women in the Islamic revolution of Iran and in the course of the continuation of the revolution. The question arises as to how women played a role in the formation and continuation of the Islamic revolution? In response, it should be said that the role and participation of women in the formation and continuation of the revolution have been in the form of three types of participatory participation, traditional participation and modern participation. We can observe the mobilization of participation and traditional participation in the formation of revolution and in a time like sacred defense, and we can observe modern participation after the sacred defense and the entry of women into the political, economic and social arenas of the country.The purpose of this paper is to examine the socio-political participation of women in the process of formation and continuation of the Islamic Revolution of Iran. In fact, we are trying to examine the role of women in the Islamic revolution of Iran and in the course of the continuation of the revolution. The question arises as to how women played a role in the formation and continuation of the Islamic revolution?

  Keywords: Iranian Islamic Revolution, Women, Islamic Revolution, Traditional Participation, Modern Partnership
 • Pages 71-95

  Afghanistan socially textured mosaic of ethnic, sectarian groups are numerous. The triple nature of political and Iraq, has the potential areas of tension and disintegration in itself. Internal developments in Afghanistan and the rise of the Taliban and the presence of trans-regional states in the country's developments and considerations to the interests of the Islamic Republic of Afghanistan Iran linked. Accordingly, any success or failure in advancing the process of nation-building in the country, requires attention to the threat posed by the Islamic Republic of Iran's National Security developments that may in the future be faced with certain risks. Therefore, to follow the developments related to restructuring and brokers in Afghanistan and gradual formation of a new political system, Afghanistan has intensified the process of transformation of the environment and the multiple effects at all levels (local, regional and international) and fields (soft and hard) is created. This article seeks to identify the role of Iran in the process of nation-building in Afghanistan and its impact on Iran's national security and the provision of appropriate strategies in this field.

  Keywords: nation-state, National Security, opportunities, threats, Afghanistan
 • Farhad Torabi, Seed MohammadAli Ayazi * Pages 97-117

  This paper is an investigation about the theory of Imamate in various Islamic sects. Some questions about Imamate, such as “ what is”, “ why” and “ who is” are going to be studied according to the theological doctrine of Ash'arism, Mu'tazila, and Imamia. in this article, peculiarities of the leadership and theoretical frames of power legitimacy in the Muslim society are maintained as the central point of the research. Studying the theories of Sunni scholars about personal necessities of Imamate post which are based on their minor conception, the minimum peculiarities of managing the society as a whole, such as competency, enough knowledge, safekeeping, and justice are less noticed. According to Sunni theories, one can rule over the Muslim society, as the caliph of the holy Messenger mere for the sake of domination , power and deforcement . despite oppression, betrayal, and incompetency, neither any revolution against the calphs is legitimated, nor they can be put aside out of leading the society. The only important anxiety in this philosophy is the security of the society and the release from political and social chaos. Though some scholars of Mu'tazila have had some suggestions for valuable peculiarities of Imamate, but the position of Imamate for Imamia is the continuation of the prophecy movement, uttering the religious conception by the society itself, guarding the religious values, protecting from distortions , justice expandin, negating both material and immaterial poverty of the generations, and finally cultivating and leading the souls of the human beings.

  Keywords: Imamate, leadership, political philosophy, Imamia, Ash arism, Mutazila
 • Pages 119-146
  Many international thinkers believe that discussing the security status of foreign countries is one of the key issues in understanding international relations. The end of the Cold War, the formation of a new world order, the emergence of transnational players and the supranational, the process of globalization, etc., led to a pro-active debate on security studies and its issues. In particular, the collapse of US-Soviet competition in the form of the Cold War, while transforming the political and security literature, has now provided a new opportunity to expand security studies beyond the boundaries of the tense conflict of the two superpowers. Knowledge and aristocracy are essential for the issue of "security" and make students and international relations experts who want to analyze the actions and reactions that take place on the international scene. In this paper, first, a definition of "Security and its place in the school of Copenhagen" Will be presented and discussed and then the scholars of this school will be introduced. The author will try to present this topic by developing an analytical framework that reflects the comprehensiveness of "security status" in most political science and international relations.
  Keywords: Copenhagen School, Security, international relations, Foreign policy, analysis
 • Nilofar Chinichian *, Malek Yahya Salahi Pages 147-165

  Review : One of the pivotal issues in the political context is the establishment of peace and the way to achieve it. In fact, concepts such as justice, friendship, discourse, balance, tolerance, and peace are about to emerge. Religions always believe that there is a peace between the ends of human life and the way to the perfection of human life. On the other hand, we are confronted with the history of the thought of human schools and in the views of great philosophers such as Plato, Aristotle, Locke, Kant, Rolls, etc. With themes such as peace as justice, lasting peace, democratic peace. In the contemporary world, with the growth and spread of violence, extremism, Islamophobia, the indifference of the need for a peace dialogue between contemporary schools and villages is essential. One of the most important contemporary intellectual currents of thought is congregationalism. The theoretical framework of congregationalism, due to having such teachings as politics as virtue, the priority of goodness to the right, respect for the cultural diversity and value of societies, the denial of profitability, introduces new definitions of peace and justice. It seems that the theoretical foundations of congregations are partly based on the theoretical foundations of Islam and can be based on dialogue and understanding. In this paper, descriptive-analytic method is used to investigate and analyze and analyze the research information. It is also based on the Quintana Skinner (text-authoring) hermeneutics.

  Keywords: Islam, community oriented, good priority right, Peace, justice
 • Rostam Derakhshan * Pages 167-193
  Abstract The main aim of present research was that identify and analysis the good governance dimensions in Jahad Keshavarzi Organization of Markazi Province so that it can offer solutions to improve the situation of good governance. This is an applied study in relation to goal and it is a descriptive-survey study in relation to implementation method. The statistical society of research to identify the indices dimensions included 30 experts and to analysis its situation, included 408 persons. Based on Cochran’s formula, 198 persons selected among managers and personnel as research sample. The data-gathering tool was the author’s made questionnaire that its validity verified by experts and confirmative agent analysis and its reliability verified by calculating the Cronbach’s alpha coefficient (0.89). The research findings show that in dimensions of “provisions quality, the law reign, responsiveness, transparency, justice, effectiveness and outcome orientation”, there is the most distance between current and ideal situations. Finally, solutions have been proposed to improve the status of each aspect of good governance. Keywords: good governance, provisions quality, law reign, transparency
  Keywords: Good governance, provisions quality, Transparency, law reign
 • Zahra Masoud * Pages 195-225
  Civil society is an issue that has attracted the attention of many thinkers and Various scientific fields such as law, political science, management, sociology, etc. encompasses.. The concept of civil society in the development of modernist discourse is a special place to review the theories of political development after the Second World War show The development and formation of civil society and political development, in fact, one of the basic conditions is a precondition for the fulfillment of all other conditions . Background Of formation of civil society in Iran has been facing many difficulties. Due to the changes that are driving this trend continues and there is not possible in this area. The purpose of the implementation of the method (CLA) that it has designed Sohail Inayatullah This is done by analyzing the causes layered, deconstructs social phenomena and And to achieve deep understanding of the underlying layers of problems, to a deeper understanding of the subject there.
  Keywords: Next, futures, Community, Civil Society, development, trends, drivers