فهرست مطالب

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا پیرزاد*، رضا درویش زاده، عباس حسنی صفحات 1-12
  برای بررسی عملکرد (دانه و اسانس) و شاخص برداشت زیره سبز، آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلو کهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال 1389 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل رژیم های آبیاری (آبیاری پس از 50 ، 100 ، 150 و 200 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) و سطوح مختلف سوپر جاذب (صفر، 60 ، 120 ، 180 ، 240 و 300 یکلوگرم در هکتار) بودند. بالاترین عملکرد بیولوژیکی (3640 کیلوگرم در هکتار)، دانه (1226 کیلوگرم در هکتار) و اسانس (5/ 36 کیلوگرم در هکتار) مربوط به آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر از تشتک و 60 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب بود. با افزایش فاصله آبیاری از 100 به 150 و 200 میلی متر تبخیر، برای تولید حداکثر عملکرد بیولوژیک و دانه، به ترتیب به میزان 180 و 120 کیلوگرم، و برای تولید حداکثر عملکرد اسانس و شاخص برداشت اسانس به ترتیب به 60 و 300 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب نیاز بود. بیشترین شاخص برداشت دانه در آبیاری پس از 100 ، 150 و 200 میلی متر تبخیر مربوط به 180 کیلوگرم پلیمر در هر هکتار بود. در تیمار آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر (بدون تنش)، کاربرد پلیمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر در همین سطح آبیاری) از نظر تولید اسانس سودمندی نداشت. به طور کلی، افزایش فاصله آبیاری از 50 تا 200 میلی متر تبخیر از تشتک باعث کاهش عملکرد زیره سبز شد که کاربرد سطوح متفاوتی از پلیمر سوپرجاذب A200 بخشی از این افت عملکرد را در هر سطح آبیاری جبران کرد.
  کلیدواژگان: اسانس، پلیمر، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی، کمبود آب
 • عبدالله جوانمرد*، امیر اسدی دانالو صفحات 13-26
  مصرف بی رویه کودهای شیمیایی سبب عدم توازن عناصر غذایی بویژه عناصر کم مصرف در خاک شده و منجر به کاهش جذب عناصر آهن، روی و منگنز توسط گیاه شده است. به علاوه شرایط آهکی و قلیایی خاک های استان آذربایجان شرقی از عوامل محدود کننده جذب عناصر کم مصرف می باشد. بدین منظور جهت بررسی اثرات عناصر ریزمغذی و کود آلی مرغی بر برخی خصوصیات گندم رقم سرداری، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. تیمارها شامل عناصر کم مصرف سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات آهن + سولفات روی، سولفات آهن+ سولفات منگنز، سولفات روی + سولفات منگنز، کود مرغی، کود آلی مرغی + سولفات آهن، کود مرغی + سولفات روی، کود مرغی + سولفات منگنز و کود مرغی + سولفات آهن + سولفات روی + سولفات منگنز به همراه شاهد بود. آهن، روی، منگنز به ترتیب با غلظت های 1، 3 و 1 در هزار مصرف شدند. نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی عناصر کم مصرف و کود آلی سبب افزایش درصد نیتروژن و محتوای پروتئین دانه گردید. به طوری که کاربرد تلفیقی کم مصرف ها و کود مرغی عملکرد دانه، عملکرد پروتئین، درصد پروتئین و درصد پتاسیم را به ترتیب 86/44، 24/54، 38/6 و 86/41 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. بیشترین درصد فسفر دانه با کاربرد سولفات آهن و بعد از آن با کاربرد همزمان سولفات آهن و کود مرغی مشاهده شد. به طور کلی، عناصر کم مصرف و کودهای آلی با تاثیر بر جذب عناصر پرمصرف خاک سبب بهبود عملکرد و کیفیت دانه گندم خواهند شد.
  کلیدواژگان: پروتئین دانه، درصد نیتروژن، عملکرد دانه، کود آلی
 • مهدیه سلیمانی ساردو*، غلامرضا افشارمنش، زهرا رودباری صفحات 27-34
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش رقم پرتو در جیرفت در سال زراعی 90-89 آزمایشی بصورت، کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت اجرا شد. تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل (8، 15، 21، 29 تیر ماه) و تراکم به عنوان عامل فرعی در سه سطح (10، 20 و 30 بوته در متر مربع) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، عملکرد دانه و بیوماس تاثیر معنی داری داشت. اثر تراکم بوته بر تعداد نیام در بوته و بیوماس معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم بوته جز بر ارتفاع بوته و بیوماس بر سایر صفات معنی دار نبود ارتفاع بوته بیشتر (3/91 سانتی متر)در 8 تیر و30 بوته در متر مربع بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 1001 کیلوگرم به تاریخ کاشت 15 تیرماه و کمترین آن با میانگین 3/ 714 کیلوگرم به تاریخ کاشت 29 تیرماه تعلق داشت. اگر چه از لحاظ آماری تراکم کاشت بر عملکرد دانه معنی دار نبود، اما بیشترین عملکرد دانه با میانگین 98/907 کیلوگرم در هکتار به تراکم 30 بوته در متر مربع تعلق داشت. با عنایت به نتایج یکساله بهترین تاریخ کاشت 15 تیرماه به همراه تراکم بوته 10 بوته در متر مربع در شرایط منطقه جیرفت می تواند قابل توجه باشد.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، بیوماس، تعداد نیام
 • براتعلی فاخری*، سید محسن موسوی نیک، رقیه محمدپور وشوایی صفحات 35-50
  علی رغم اهمیت تنش خشکی در مراحل اولیه رشد و استقرار گیاه، این موضوع در برنامه های اصلاحی به عنوان معیار انتخاب نادیده گرفته شده است. بدین منظور آزمایشی در سال 1392 در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه زابل به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در شش شرایط تنش اسمزی (5/1-، 9/1-، 5/3-، 8/4- و 5/6- بار و شاهد) و برای دو ژنوتیپ رازیانه و زنیان به اجرا درآمد. برهمکنش تیمارهای ژنوتیپ و تنش اسمزی برای کلیه صفات به جز وزن خشک گیاه چه که در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شده بود، در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. رازیانه نسبت به زنیان دارای درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، وزن تر و خشک گیاه چه و زنیان نسبت به رازیانه دارای میانگین مدت جوانه زنی بیشتر بود. بیشترین و کمترین مقادیر صفات، به جز برای میانگین مدت جوانه زنی (در سطح 5/6- بار تنش و شاهد)، به ترتیب در سطح عدم تنش (شاهد) و سطح 5/6- بار تیمار تنش اسمزی بدست آمد. برهمکنش ژنوتیپ و تنش اسمزی نشان داد که بیشترین مقدار درصد جوانه زنی (67/94)، طول ریشه چه (10/7 میلی متر)، طول ساقه چه (36/10 میلی متر)، وزن تر و خشک گیاه چه (به ترتیب 64/0 و 0320/0 گرم) در تیمار عدم تنش (شاهد) برای رازیانه و برای صفت سرعت جوانه زنی (31/10) در زنیان حاصل شد. بیشترین میانگین مدت جوانه زنی در سطح 5/6- بار تیمار تنش اسمزی (81/9) برای زنیان بدست آمد. به طورکلی رازیانه نسبت به زنیان توانایی بالاتری برای جوانه زنی در تنش اسمزی داشت. صفت درصد جوانه زنی به نظر می رسد که مهم ترین صفت مربوط به جوانه زنی باشد.
  کلیدواژگان: تنش اسمزی، تنش خشکی، جوانه زنی، رازیانه، زنیان
 • صالحه نادری*، براتعلی فاخری، مجتبی سراجی صفحات 51-64

  کیتوزان یک پلی ساکارید گلوزامین مشتق شده از کیتین است که به عنوان الیسیتور زیستی برای بهبود بخشیدن بیوسنتز متابولیست های ثانویه استفاده می شود. بنابراین به منظور بررسی اثر کیتوزان بر میزان مالون دی آلدیید (MDA)، میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز (CAT) و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، آسکوربات پراکسیداز (APX)، ترکیبات فنلی، کلروفیل a، b، کربوهیدرات و پرولین گیاه زنیان، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل انجام شد. تیمار کیتوزان شامل چهار سطح، 100، 150 و 200 ppm بود. نتایج نشان داد با افزایش میزان کیتوزان تا 200 ppm میزان مالون دی آلدیید (MDA)، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و آسکوربات پراکسیداز (APX)، ترکیبات فنلی، کلروفیل a، b، کربوهیدرات محلول و پرولین نسبت به شاهد به ترتیب 96/72، 22/92، 74/91، 61/92، 35/86، 52/73، 16/81، 6 /94 و 4/91 درصد افزایش معنی داری یافت. با توجه به نتایج به نظر می رسد کیتوزان به عنوان الیسیتور زیستی در غلظت های بالاتر از 100 ppm در مرحله 4 برگی گیاه زنیان باعث افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و افزایش تولید متابولیت های ثانویه می شود.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانت، ترکیبات فنلی، زنیان، کیتوزان، مالون دی آلدئید
 • پرویز یداللهی، محمدرضا اصغری پور*، هاشم مروانه، نورالله خیری، عیوب امیری صفحات 65-76

  به منظور بررسی اثر تنش در شرایط متفاوت رطوبتی در ارقام آفتابگردان و تعیین مناسب ترین شاخص عکس العمل آفتابگردان در برابر خشکی آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد در سال زراعی 1392 اجرا شد. فاکتور اصلی آزمایش، تنش خشکی در 4 سطح شامل آبیاری در 35، 50، 75 و 100 درصد آب قابل استفاده خاک و فاکتور فرعی رقم در دو سطح شامل: رکورد و آلستر بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، شاخص کلروفیل و عملکرد روغن تحت تاثیر قرار گرفت. در شرایط تنش آبیاری در 75 درصد آب قابل استفاده خاک، قطر طبق، ارتفاع بوته و تعداد دانه به طور معنی داری کاهش یافت، که این در نهایت سبب کاهش عملکرد دانه شد. تاثیر تنش آبی بر وزن هزار دانه و درصد روغن معنی دار نبود. اثر رقم بر ارتفاع، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، شاخص کلروفیل و عملکرد روغن معنی دار بود، اما رقم بر درصد روغن، قطر طبق و تعداد دانه در طبق تاثیر معنی داری نداشت. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب با میانگین های 22/2405 و 6/12743 کیلوگرم در هکتار از رقم رکورد حاصل شد. این آزمایش نشان داد گرچه خصوصیات مختلف ارقام مورد بررسی تحت تاثیر تنش قرار می گیرند، اما رقم رکورد دارای پتانسیل بیشتری جهت عملکرد بالاتر در منطقه سیستان نسبت به رقم آلستر می باشد.

  کلیدواژگان: رقم، عملکرد، کم آبیاری، گیاهان روغنی
 • رضا شبانی، محمد آرمین * صفحات 77-88

  به منظور بررسی اثر زمان و کاربرد توام کود های اسید هیومیک و اوره در شرایط دیم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار در سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در شهرستان جغتای استان خراسان رضوی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: کاربرد تلفیقی اسید هیومیک و اوره به صورت محلول پاشی (100% اسید هیومیک، 75% اسید هیومیک + 25% اوره، 50% اسید هیومیک +50% اوره، 25% اسید هیومیک + 75% اوره و 100% اوره) و زمان محلول پاشی (مرحله رویشی و رویشی + گلدهی) بود. از کود اوره با غلظت 1 درصد و اسید هیومیک با غلظت دو لیتر در هکتار جهت محلول پاشی استفاده شد. نتایج نشان داد که برهمکنش زمان و درصد تلفیق کود اوره و اسید هیومیک بر تعداد شاخه جانبی، تعداد نیام در بوته و تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و بیولوژیک معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه به ترکیبات تیماری مصرف 75% کود اوره + 25% اسید هیومیک در مرحله رویشی و کاربرد 25% کود اوره + 75% اسید هیومیک با محلول پاشی در مرحله رویشی + گلدهی تعلق داشت. افزایش درصد کود اوره در ترکیب با محلول پاشی در یک مرحله سبب افزایش ارتفاع بوته، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام و وزن هزار دانه و در دو بار محلول پاشی سبب کاهش صفات مورد بررسی شد. در هر دو زمان محلول پاشی اختلاط کود اوره و اسید هیومیک عملکرد و اجزای عملکرد بیشتری نسبت به کاربرد هر کدام از این دو کود به تنهایی داشت. در مجموع نتایج نشان داد که جهت حصول عملکرد دانه مناسب در شرایط دیم یک بار محلول پاشی در زمان رویشی با اختلاط 75% اوره + 25% اسید هیومیک نسبت به سایر تیمارها مناسب تر بود.

  کلیدواژگان: اسید هیومیک، عملکرد مناسب، محلول پاشی، نیتروژن
 • امیر غریب عشقی*، جواد مظفری صفحات 89-108
  خشکی یکی از مهمترین تنشهای محیطی است که آثار مخرب و زیان آوری روی مراحل مختلف رشدی گیاه، ساختار، اندام و فعالیت آن ها دارد. کنجد محصول خاص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران است و معمولا با تنش خشکی در طول فصل زراعی مواجه می شود. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر ارقام کنجد و بررسی روابط بین صفات و عملکرد دانه، آزمایشی در منطقه دشت مغان به مدت دو سال به اجرا درآمد. در سال اول بر مبنای عملکرد در شرایط آبیاری عادی و تنش خشکی، شاخص های کمی تحمل به خشکی برای 22 ژنوتیپ از مناطق مختلف جهان مطالعه شد. شاخص های STI ،MP ، TOL و SSI برای کلیه ژنوتیپ ها محاسبه گردید و شاخص های MP و STI به عنوان مناسب ترین شاخص ها برای ارزیابی مقاومت به خشکی تعیین گردیدند. در سال دوم ده ژنوتیپ بر اساس میزان شاخص STI، 5 ژنوتیپ با بالاترین STI، 3 ژنوتیپ با STI متوسط و 2 ژنوتیپ با STI پایین برای ارزیابی صفات مورفولوژیکی گزینش شدند و در دو سطح تنش در قالب یک طرح اسپیلت پلات با سه تکرار مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سطوح آبیاری و ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات مورد ارزیابی اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین صفات مورفولوژیک مورد مطالعه با عملکرد دانه در شرایط عادی و هر یک از شرایط تنش رطوبتی و با STI وجود داشت. بررسی همبستگی STI ژنوتیپ ها با صفات مورفولوژیکی نشان داد که ژنوتیپ های با میانگین صفات بالاتر، STI و عملکرد دانه بالاتری نیز در هر دو شرایط آزمایش دارا بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین صفات مورفولوژیکی مورد بررسی همبستگی مثبت و معنی داری با شاخص تحمل به تنش خشکی STI وجود دارد، به عبارت بهتر صفات مورد مطالعه به میزان تنش واکنش نشان دادند. لذا می توان از صفات ذکر شده به عنوان مارکرهای مورفولوژیکی برای انتخاب ژنوتیپ های کنجد در مطالعات خشکی سود جست. همچنین بررسی ژنوتیپ های مورد مطالعه نشان داد که غالب ژنوتیپ های با منشا ایرانی دارای ویژگی تحمل به شرایط کم آبی می باشند. بنابراین بر اساس نتایج دوساله این آزمایش ژنوتیپ های اولتان و کرج 1 به عنوان بهترین کاندید برای معرفی در شرایط کم آب مشابه و همچنین منابع ژنتیکی مناسب برای استفاده در برنامه های اصلاح کنجد توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: شاخص های تحمل به خشکی، صفات مورفولوژیک، کنجد، همبستگی
 • علی نصرالله زاده اصل*، قهرمان صداقت صفحات 109-119
  به منظور بررسی تاثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در سال 1392 در شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی انجام گرفت. عامل اول عمق کاشت در سه سطح (7، 14 و 21 سانتی متر) و عامل دوم قطع آبیاری در چهار سطح (شاهد، دو هفته بعد از سبز شدن، مرحله غده بندی و مرحله حجیم شدن غده ها) منظور گردیدند. نتایج نشان داد که تاثیر عمق کاشت و قطع آبیاری روی تعداد غده در بوته، ارتفاع بوته، تعداد انشعابات در بوته، اندازه غده، میانگین وزنی غده و عملکرد غده معنی دار بود. بیشترین عملکرد غده به میزان 22/30 تن در هکتار از عمق کاشت 14 سانتی متر حاصل شد و از نظر قطع آبیاری نیز بیشترین عملکرد غده به مقدار 89/30 تن در هکتار در حالت عدم قطع آبیاری و کمترین آن نیز به میزان 72/17 تن در هکتار در حالت قطع آبیاری در مرحله غده بندی به دست آمد که حدود 50 درصد عملکرد غده کاهش یافت که نشان دهنده حساس ترین مرحله رشدی سیب زمینی به تنش خشکی می باشد. همچنین قطع آبیاری 2 هفته بعد از سبز شدن حدود 8 درصد نسبت به شاهد (آبیاری کامل) عملکرد غده را کاهش داد که در مناطق کم آب می توان با عدم آبیاری در این مرحله از رشد، آب را برای مراحل حساس به خشکی ذخیره کرد.
  کلیدواژگان: اندازه غده، تنش خشکی، حجیم شدن غده، وزن غده
 • حسن فرهادی*، مجید عزیزی، سید حسین نعمتی صفحات 120-132
  تنش خشکی یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده است که تولید محصولات زراعی در مناطق نیمه خشک را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک گیاه دارویی شنبلیله و شناسایی بهترین توده بومی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به صورت گلدانی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل هشت توده بومی شنبلیله از اصفهان، تبریز، همدان، ساری، چالوس، آمل، مشهد و یاسوج با چهار سطح تنش رطوبتی: 1- بدون تنش (100 درصد ظرفیت زراعی)، 2- تنش ملایم (75 درصد ظرفیت زراعی)، 3- تنش متوسط (50 درصد ظرفیت زراعی) و 4- تنش شدید (25 درصد ظرفیت زراعی) بود. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی در کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار بود. مقایسه میانگین-ها نشان داد که تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، طول ریشه و اجزای عملکرد (تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه) در آخرین سطح خشکی نسبت به شاهد به ترتیب 20/45، 08/9، 82/14، 39/32، 96/29، 13/27، 69/4، 36/30 درصد کاهش نشان دادند. در مقایسه بین توده ها، بیشترین عملکرد متعلق به توده های چالوس و مشهد بود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر می رسد که بتوان از این دو توده برای اصلاح توده هایی با پتانسیل عملکرد زیاد در شرایط تنش خشکی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، توده بومی، کمبود آب، ویژگی های زراعی
|
 • Alireza Pirzad *, Reza Darvishzadeh, Abbas Hassani Pages 1-12
  In order to evaluate the seed and essential oil yield and harvest index of cumin, a factorial experiment based on randomized complete blocks design was conducted with three replications, at the research farm of the faculty of agriculture of Urmia University in 2010. Treatments were four irrigation regimes (irrigation after 50, 100, 150 and 200 mm of evaporation from a class A pan) and different amounts of superabsorbent polymer (0, 60, 120, 180, 240 and 300 kg/ha). The highest biomass yield (3640 kg/ha), seed yield (1226 kg/ha) and essential oil (36.5 kg/ha) belonged to irrigation after 50 mm of evaporation and 60 kg/ha superabsorbent polymer application. Increasing in irrigation distances to 100, 150 and 200 mm of evaporation needs to 180 and 120 kg/ha polymer to produce maximum yield (biomass and seed), but they were 60 and 300 kg/ha polymer for essential oil yield and harvest index, respectively. The maximum harvest index of seed for irrigation after 100, 150 and 200 mm of evaporation belonged to 180 kg/ha superabsorbent treatment. Application of superabsorbent at irrigation after 50 mm of evaporation (non-stress condition) does not have efficiency for essential oil production compared with the control (without polymer in this irrigation). In conclusion, increasing irrigation intervals from 50 to 200 mm of evaporation from pan lead to reduce the yield (biomass, seed and essential oil), that application of superabsorbent polymer A200 compensate part of this reduction.
  Keywords: Biomass, Essential oil, Harvest index, Polymer, Water deficit
 • Abdollah Javanmard *, Amir Asadi Danalo Pages 13-26
  Excessive use of chemical fertilizers causes imbalance of nutrients, especially micronutrients, in soil and leads to decreased absorption of iron, zinc and manganese by plants. The prevalent calcareous and alkali conditions of agricultural soils in East Azerbaijan have resulted in restricted absorption and uptake of soil micronutrients by crops in the province. In order to investigate the effects of micronutrients and organic fertilizers on some properties of wheat Cv. Sardari, a field experiment based on randomized complete block design (RCBD) with 12 treatments and three replications was performed at the research farm of Maragheh University during 2013-2014. Treatments included FeSO4, ZnSO4, FeSO4+ ZnSO4, FeSO4+ MnSO4, ZnSO4+MnSO4, poultry manure, poultry manure+FeSO4, poultry manure+ ZnSO4, poultry manure+MnSO4, poultry manure+FeSO4+ ZnSO4+MnSO4. Concentrations of Fe, Zn and Mn were 1000, 3000 and 1000 ppm, respectively. Results showed that integrated application of micronutrients and organic fertilizers increased nitrogen percentage and grain protein content. Combined application of poultry manure+FeSO4+ ZnSO4+MnSO4 increased grain yield, protein yield, protein content and potassium content by 44.86, 54.24, 6.38 and 41.86 percent, respectively over the control. The highest phosphorous content was achieved by application of FeSO4, followed by poultry manure + FeSO4. In general, micronutrients and organic fertilizer enhanced wheat grain yield and quality by influencing the soil macronutrients uptake.
  Keywords: Grain yield, Nitrogen Percentage, Organic fertilizer, seed protein
 • Mahdieh Soleymani Sardoo *, Gholamreza Afsharmanesh, Zahra Roudbari Pages 27-34
  The effects of sowing date and plant density on yield and yield components of mung bean cv were studied in a split-plot experiment, based on a randomized complete block design in three replications, which was performed at the research farm of Islamic Azad University of Jiroft in 2010-2011. The main-plots were devoted to sowing date at four levels (June 29, July 6, July 12 and July 20) and the sub-plots were devoted to density at three levels (10, 20 and 30 plants m-2). Analysis of variance revealed that sowing date significantly influenced plant height at the 1% level of probability and the number of pods per plant, the number of grains per pod, grain yield and biomass at the 5% level of probability. The effect of plant density was significant on the number of pods per plant and biomass at the 5 and 1% probability levels, respectively. The interaction of sowing date and plant density was significant only for plant height and biomass yield. The highest grain yield (1001 kg ha-1) was obtained from July 6 and the lowest one (714.3 kg ha-1) from July 20. Although the effect of plant density was not statistically significant on grain yield, the highest grain yield (907.98 kg ha-1) was related to the density of 30 plants m-2. Considering the one-year results, the best sowing date can be regarded as to be July 6 with the density of 10 plants m-2 under the regional conditions of Jiroft.
  Keywords: Biomass, Plant height, Pod Number
 • Barat Ali Fakheri *, Seyed Mohsen Mousavi Nick, Roghayeh Mohammadpour Vashvaei Pages 35-50
  Despite the importance of drought stresses in the early stages of plant growth and establishment, it has usually been neglected as a selection criterion in breeding programs. Therefore, an experiment was carried out at Zabol University Research Laboratory in a factorial experiment, based on randomized complete block design with three replications, in 2013. Experimental factors were six osmotic stress conditions (control, -1.5, -1.9, -3.5, -4.8 and -6.5 bar) and two genotypes, fennel and ajowan. The interaction of genotype and drought stress treatments was significant at the 1% probability level for all studied traits, except for seedling dry weight that was significant at the 5% probability level. Fennel than ajowan for germination percentage, speed of germination, seedling length, seedling dry weight and seedling fresh weight had greater values and ajowan than fenel had greater mean germination period. The greatest and lowest values of attribute, except for the mean of germination period (in the -6.5 bar osmotic stress and conrol, respectively), were obtained in the absence of stress (control) and the -6.5 bar osmotic stress treatment, respectively. Osmotic stress and genotype interaction showed that the highest amount of germination percentage (94.67), root length (7.10 mm), seedling length (10.36 mm), seedling dry and fresh weight (0.64 and 0.0320 gr) was achieved in the absence of stress (control) for fennel and for seed germination rate (10.31) in ajowan genotype. The highest mean germination period (9.81) was achieved for ajowan in -6.5 bar osmotic stress. Generally, fennel than ajowan had higher ability to germinate in the osmotic stress. Seed germination percentage seems to be the most important traits related to germination.
  Keywords: Ajowan, Drought stress, Fennel, Germination, Osmotic stress
 • Salehe Naderi *, BaratAli Fakheri, Mojtaba Seraji Pages 51-64

  Chitosan is a glucosamine polysaccharide deacetylated form of chitin species and could be used as a biotic elicitor to improve secondary metabolites. In order to study the effect of chitosan on malondialdehyde (MDA), antioxidant enzymes activity such as catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and ascorbate peroxidase (APX), phenol compounds, chlorophyl a, b, carbohydrate and proline in ajowan, this study was conducted as a randomized complete block design (RCBD) with three replications at Biocenter of University of Zabol. Chitosan had four levels (0, 100, 150 and 200 ppm). In comparison with the control, the results showed that malondialdehyde (MDA), antioxidant enzymes activity such as catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and ascorbate peroxidase (APX), phenol compounds, chlorophyl a, b, carbohydrate and proline increased to 72.96, 92.22, 91.74, 92.61, 86.35, 73.52, 81.16, 94.6 and 91.4% respectively, while increasing the amount of chitosan to 200 ppm. It seems that in concentrations higher than 100 ppm, chitosan, as a biotic elicitor, increases antioxidant enzyme activity and secondary metabolites production in four stages of ajowan.

  Keywords: Antioxidative Enzymes Activity, Carum Copticum, Chitosan, Phenol Compounds, Malondialdehyde
 • Parviz Yadollahi, MohammadReza Asgharipour *, Hashem Marvaneh, Noralah Kheiri, Ayub Amiri Pages 65-76

  An experiment was conducted to examine the effects of drought stress on two cultivars of sunflower as split plot randomized complete block design at Agricultural Research Center of Khorramabad during 2013 with three replications. Treatments were irrigation at depletion of 25, 50, 75 and 100 available soil water comprising main-plots and two cultivars of sunflower (Record and Alster) as subplots. Drought affected head diameter, grain number per head, 1000 grain weight, core percentage of grain, grain and oil yield and harvest index. Grain yield of Record and Alster at no stress condition were 3359.10 and 3869.35  Kg/ha, respectively and oil yield was 1685.88 and 1818.10 Kg/ha, respectively. Grain yield of Record and Alster at the strongest drought decreased by 45.31 and 62.35%, respectively and oil yield decreased by 49.50 and 60.88 %, respectively. In addition to head diameter, 1000 grain weight and grain number per head significantly decreased at stress condition, led to grain yield decreasing. This results suggested that Alster at stress free condition and Record at stress condition has greater grain yield and drought resistance.

  Keywords: Cultivar, Oil Plants, Partial Irrigation, Yields
 • Reza Shabani, Mohammad Armin* Pages 77-88

  An experiment was conducted to evaluate the effects of time and integrated application of urea and humic acid on yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum) in rain-fed condition in 2013 at Joghatai, Khorasan-e-Razavi province, Iran. Treatment was arranged as factorial experiment based on completely randomized block design with three replications. Factors were fives combination of urea and humic acid (100% urea, 25% urea+75%humic acid, 50%urea +50%humic acid, 75%urea+25%humic acid and 100% humic acid) and times of foliar application (vegetative and vegetative+flowering). Urea 1% and humic acid (2 lit.ha-1) was used for foliar application. Result showed that interaction between time and integrated application had significant effect on number of lateral branches, number of pods per plant, number of seeds per plant, plant height, economic and biological yield. The greatest economic yield was achieved in combination of 75% Urea+25% humic acid at vegetative stage and combination of 25% Urea+75% humic acid at vegetative+flowering stage. Increasing of urea fertilizer at combination in vegetative stage increased number of pods per plant, number of seeds per plant, plant height, seed weight and number of lateral branches while it decreased these traits on vegetative+flowering stage. In both times, integrated application of humic acid and urea fertilizer had greater yield and yield components compared with two fertilizers alone. Overall results indicated that once spraying with the mixture of 75% nitrogen and 25% humic acid is better than other treatments to achieve good economic yield in dry conditions.

  Keywords: foliar application, Humic acid, nitrogen, Yield
 • Amir Gharibeshghi *, Javad Mozafari Pages 89-108
  Drought stress is one of the important abiotic stresses in plants and leads to major damage in grain yield as well as plant growing, plant structure, and plant metabolism. Sesame is one of important oilseed plants in warm and semi warm region of Iran and regularly faces with drought stress in planting season. In order to investigate genetic variations of sesame lines for their response against water limitation and role of morphologic traits in such condition as screening markers, this two year experiment was conducted during 2007-2008 in Moghan region of North West of Iran. During the first year, quantitative drought tolerance indices were measured with respect to yield values under normal and drought stress conditions. Indices such as SSI, STI, TOL,and MP were evaluated for 22 genotypes originated from different regions in the world and finally first year results showed that STI and MP were designated as the most efficient indices for drought tolerance evaluation of genotypes. In the second year according to STI, 10 genotypes selected, 5 of which had highest, 3 had medium and 2 had lowest STI values, which were used to assess morphological traits with a Split Plot in the form of Complete Randomized Blocks (CRB) design with three replications. Results indicated that irrigation levels as well as the genotypes differed significantly for all studied traits in both normal and two stress conditions. Likewise, there was a positive significant relation between morphologic traits and grain yield. Also results showed that correlations between STI and morphological traits was positive. In other words results revealed that studied traits react to stress condition therefor these traits could be useful and effective for screening sesame tolerant genotypes. Interestingly, the superior genotypes in this study were all of Iranian origin (Karaj-1 and Oltan) which are recommended as the best genotypes for regions suffering from water limitation as geemplasm for breeding program.
  Keywords: Correlation, Drought Stress Indices, Morphologic Traits, Sesame
 • Ali Nasrollahzadeh Asl *, Ghahraman Sedaghat Pages 109-119
  In order to evaluate the effects of planting depth and irrigation disruption on the yield and yield components of potato, an experiment was conducted in Chaldoran West Azerbaijan Province Iran, during 2013. The experiment was carried out using factorial experiment based on randomized complete block design with three replications and two factors. The first factor was planting depth in three levels (7, 14 and 21 cm) and the second factor was considered as irrigation disruption in four levels (control, two weeks after emergence, tuber initiation and tuber bulking). The results showed that the effects of planting depth and irrigation disruption on number of tuber per plant, plant height, number of branches per plant, tuber size, mean tuber weight, and tuber yield were significant. The maximum tuber yield (30.22 ton/ha) was obtained from planting in the depth of 14 centimeter. For irrigation cut the maximum tuber yield (30.89 ton/ha) was obtained from control treatment (full irrigation) and the minimum tuber yield (17.72 ton/ha) was obtained from irrigation disruption in the stage of tuber initiation, which caused about 50%reduction of potato yield. Therefore, the stage of tuber initiation is the most sensitive stage to the drought stress. As to irrigation disruption in two weeks after emergence, potato yield reduced about 8%. Therefore, an arid area with irrigation disruption at this stage of growth can store much water for the most sensitive stage of growth to the drought stress.
  Keywords: Drought stress, Tuber Size, Tuber Bulking, Tuber Weight
 • Hasan Farhadi *, Majid Azizi, Seyyed Hosein Nemati Pages 120-132
  Drought stress is one of the most important limiting factors which can affect crop production in semi-arid regions. To investigate the effects of water stress on some of the morphological characteristics of fenugreek and to identify the best landraces, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replicates as potted in the Ferdowsi University of Mashhad in 2014. Experimental treatments were combination of eight fenugreek landraces of Isfahan, Tabriz, Hamedan, Sari, Challous, Amol, Mashhad and Yasooj with four levels of moisture stress (1- no stress (100% of field capacity), 2- mild stress (75% of field capacity), 3- moderate stress (50% field capacity) and 4- severe stress (25% field capacity). The results showed that the main effect of drought stress was significant for all traits studied. The comparison of means revealed that the number of days till flowering, till maturity, plant height, root length and yield components (number of pods per plant, seeds per pod and seed weight) in the highest level of drought compared to control decreased 45.20, 9.08, 14.82, 32.39, 29.96, 27.13, 4.69, 30.36 %, respectively. Comparison of landraces also showed that the highest performance belonged to the landraces of Challous and Mashhad. Following the results of the current study, these two landraces could be utilized for modifying landraces with high potential yield in context of water stress.
  Keywords: Agronomic Characteristics, Landrace, Water Limitation, Yield components