فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدجواد بابایی زارچ*، سهراب محمودی، سید وحید اسلامی صفحات 133-142

  این آزمایش به منظور بررسی اثر رقابت تاج خروس سفید بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند در سال 1391 اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل شش رقم آفتابگردان آذرگل، فرخ، یوروفلور، سیرنا، جامع اصفهان و پروگرس و چهار تراکم مختلف تاج خروس سفید صفر، 5، 10 و 15 بوته در متر مربع بود. در این تحقیق عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم تاج خروس سفید عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان کاهش یافت. با افزایش تراکم علف هرز از صفر به 15 بوته در متر مربع، کاهش در عملکرد میانگین دانه ارقام برابر 2/ 40 درصد بود. رقم جامع اصفهان نسبت به دیگر ارقام توانایی بیشتری برای تولید دانه داشت  9/ 578 کیلو گرم در هکتار  اما رقم فرخ کمترین درصد کاهش عملکرد دانه  26 / 22 درصد را نسبت به شاهد در تراکم 15 بوته در مترمربع تا جخروس سفید را از خود نشان داد. به طور کلی ارقام پروگرس، یوروفلور و جامع اصفهان ارقامی با قدرت رقابتی بالا و رقم آذ رگل رقمی با قدرت رقابتی ضعیف در برابر تا جخروس سفید بود.

  کلیدواژگان: آذرگل، تاج خروس غلتان (.Amaranthus albus L)، دانه های روغنی، فرخ
 • سید محمد مرتضوی، جهانفر دانشیان، آیدین حمیدی*، سید محمدجواد میرهادی صفحات 143-154

  به منظور بررسی اثر تنش خشکی در گیاه والد ارقام تجاری سویا بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه در مزرعه، آزمایشات مزرعه ای و آزمایشگاهی در سال های1393 و 1394 اجرا گردید. بذرهای شش رقم تجاری سویا شامل ویلیامز، M- 11، M- 9، صبا(L-17)، کلارک و زان تحت سه سطح تنش خشکی بر گیاه مادری شامل آبیاری پس از 50 (آبیاری مطلوب)، 100 (تنش متوسط) و 150 میلی متر (تنش شدید) تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A تولید شدند. پس از برداشت با انجام آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرما و پیری تسریع شده در آزمایشگاه، درصد گیاهچه های عادی تعیین شدند. همچنین شاخص سبز شدن گیاهچه در مزرعه محاسبه گردید. نتایج نشان داد، با افزایش شدت تنش خشکی بر گیاه مادری درصد گیاهچه های عادی و شاخص سبز شدن گیاهچه در شرایط مزرعه افزایش یافت. بیشترین درصد گیاهچه های عادی مربوط به بذرهای تولید شده ارقام زان و صبا (L-17) تحت تنش خشکی 100 میلی متر و رقم کلارک تحت تنش خشکی 150 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاسA بود. همچنین بذرهای رقم زان تولید شده تحت تنش خشکی 150 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A از بالاترین شاخص سبز شدن  گیاهچه در مزرعه برخوردار بودند. درصد گیاهچه های عادی پس از آزمون پیری تسریع شده از بیشترین همبستگی با شاخص سبز شدن  گیاهچه سویا در مزرعه برخوردار بود و این آزمون می تواند برآورد دقیق تری از سبز شدن  گیاهچه در مزرعه در اختیار قرار دهد.

  کلیدواژگان: آزمون جوانه زنی استاندارد بذر، آزمون سرما، پیری تسریع شده، همبستگی
 • سید حکیمه داودی، علی راحمی کاریزکی*، علی نخ‎زری مقدم، ابراهیم غلامعلی پور علمداری صفحات 155-165

  به‎منظور ارزیابی اثر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ارقام لوبیا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی انتهای فصل رشد در مرحله غلاف دهی در سه سطح شامل عدم تنش (شاهد)، تنش متوسط (آبیاری با تخلیه 30 درصد رطوبت ظرفیت زراعی) و تنش شدید (آبیاری با تخلیه 70 تخلیه رطوبت ظرفیت زراعی) و عامل دوم 4 رقم مختلف لوبیا شامل لوبیا سفید (داران)، لوبیا قرمز (آزادشهر)، لوبیا سبز (سان ری) و لوبیا چیتی (سامان) بودند. کاشت بذور در گلدان های 12 کیلویی حاوی خاک انجام شد. در این آزمایش صفات تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، وزن دانه، وزن دانه در بوته، وزن خشک کل بوته و شاخص برداشت اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تنش انتهای فصل رشد بر تمام صفات اثر معنی داری داشت. اثر رقم بر تمامی صفات به جز شاخص برداشت و تعداد دانه در بوته مشابه تنش خشکی بود. اثر متقابل تنش خشکی × ارقام به جز تعداد نیام در بوته در مورد بقیه صفات معنی دار شد. کم ترین عملکرد دانه طی تنش شدید مربوط به لوبیا سفید با 96/0 گرم در بوته و بیش ترین این مقدار مربوط به لوبیا چیتی با 25/1 گرم در بوته بود. این مطالعه نشان داد که لوبیا چیتی و لوبیا سفید به ترتیب دارای کم ترین و بیش ترین حساسیت به تنش خشکی انتهای فصل رشد بودند.

  کلیدواژگان: تنش شدید، نیام در بوته، وزن دانه
 • حسین گرگینی شبانکاره، فرنوش صبوری*، فریبا ساعدی، براتعلی فاخری صفحات 166-176

  امروزه به دلیل مشکلات زیست محیطی توجه بیشتری به کودهای بیولوژیک شده است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارها شامل آبیاری در 100 (شاهد)، 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی و محلول پاشی اسید هیومیک در سه سطح صفر، 200 و 400 میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شد. بیشترین و کمترین ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته، تعداد شاخه جانبی، قطر ساقه، وزن خشک و تر ریشه به ترتیب از آبیاری در حد ظرفیت زراعی (عدم تنش) و آبیاری در 50 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. درحالی که بیشترین درصد اسانس (31/0 درصد) از 50 درصد ظرفیت زراعی و عملکرد اسانس از 75 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد. بیشترین مقدار ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته، قطر ساقه، وزن خشک و تر ریشه در برهمکنش 400 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک و آبیاری در حد ظرفیت زراعی (عدم تنش) حاصل شد. بالاترین درصد اسانس و عملکرد اسانس با کاربرد 400 میلی گرم اسید هیومیک در شرایط 50 درصد و 75 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد. برهمکنش تیمار ها برای پارامتر تعداد شاخه جانبی اثر معنی دار نشد. صفات رشد رویشی (ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته، تعداد شاخه جانبی و قطر ساقه) با افزایش سطح تنش کاهش و با افزایش سطح اسید هیومیک افزایش یافتند. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که محلول پاشی با اسید هیومیک توانست خسارات ناشی از تاثیر تنش خشکی را بر گیاه بادرنجبویه کاهش دهد.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، عملکرد، کود آلی، گیاهان دارویی، نعناعیان
 • فریدون راه بر کیخا، عیسی خمری*، مهدی دهمرده، محمد فروزنده صفحات 177-190
  به منظور بررسی تاثیر کود زیستی نانو و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال زراعی 93-92 انجام شد. عامل اصلی شامل سه رقم اردکان، اصفهان و توده بومی سیستان و عامل فرعی شامل انواع کود: 100 درصد کود شیمیایی توصیه شده، 75 درصد کود شیمیایی توصیه شده+ 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو، 50 درصد کود شیمیایی توصیه شده+ 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو، 25 درصد کود شیمیایی توصیه شده+ 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو و 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو بود. نتایج نشان داد مصرف 100 درصد کود شیمیایی توصیه شده سبب افزایش معنی دار ارتفاع بوته، تعداد کپسول در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و زیست توده شد. بیشترین تعداد کپسول در متر مربع (2256 عدد) از توده بومی سیستان با کاربرد 100 درصد کود شیمیایی به دست آمد. تعداد کپسول در متر مربع، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و زیست توده، شاخص برداشت، کلروفیل برگ و درصد پروتئین دانه در توده بومی سیستان در مقایسه با سایر ارقام افزایش معنی داری نشان داد. بیشترین عملکرد دانه (07/1428 کیلوگرم در هکتار) از توده بومی سیستان حاصل و بالاترین درصد روغن (7/41 درصد) از رقم اصفهان به دست آمد. با توجه به نتایج می توان گفت کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم، فسفات آمونیم و اوره می تواند در افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات رشدی کنجد موثر باشد.
  کلیدواژگان: درصد روغن، زیست توده، سیستان، کود نیتروژن، کود زیستی نانو
 • لیلا فهمیده*، نجیبه محمودی صفحات 191-203
  متابولیت های ثانویه گروه متنوعی از مولکول هایی هستند که به سازگار شدن گیاه به خصوص در شرایط تنش های محیطی کمک می کنند، از جمله این ترکیبات فلاونوییدها و آنتوسیانین ها می باشند. در این مطالعه اثر عنصر منگنز (غلظت80 پی پی ام) بر میزان فعالیت آنزیمی و غیر آنزیمی گیاهچه های 21-18 روزه زیره سبز در 4 زمان مختلف 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از اعمال تنش مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آزمایشات با 3 تکرار مستقل و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد و پس از اندازه گیری غلظت های مختلف تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از نرم افزار SAS صورت گرفت. در اثر تنش منگنز محتوی فلاوونویید کل و آنتوسیانین و فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزایش یافت، به طوری که بیشترین میزان فعالیت آنزیمی و غیر آنزیمی در 48 ساعت بعد از اعمال تنش مشاهده شد. آنزیم گایاکول پروکسیداز در 24 ساعت اول بیشترین میزان فعالیت آنزیمی (افزایش 24/88 درصدی نسبت به میزان شاهد) و در 96 ساعت بعد از اعمال تنش منگنز کمترین میزان فعالیت را نشان داد. از مجموع نتایج چنین استنباط شد که افزایش محتوی فلاوونویید و آنتوسیانین، بعد از اعمال تنش، نتیجه اعمال تنش اکسیداتیو حاصل از جذب عنصر منگنز و فعال شدن سیستم آنتی اکسیدان گیاه می باشد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، زیره سبز، متابولیت های ثانویه، ریز مغذی
 • اسما میری، احمد غلامعلی زاده آهنگر، مریم قربانی*، ابراهیم شیرمحمدی صفحات 204-221
  استفاده از کودهای زیستی در تغذیه گیاهان یکی از راه حل های اساسی و مفید جهت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول می باشد. در همین راستا آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. فاکتور اول کودهای زیستی در دو سطح شامل بستر کشت غیراستریل خاکی تلقیح نشده (شاهد) و تلقیح شده با کودهای زیستی ازتوبارور1 (حاوی میکروارگانیسم Azeotobacter) و فسفات بارور2 (حاوی میکروارگانیسم های Pseudomonas putida ،Pantoea agglomrans)، فاکتور دوم عصاره یونجه که شامل مصرف برگ پاشی و خاکی عصاره های تهیه شده از گیاه یونجه تازه برداشت شده و برداشت شده از سال گذشته (کهنه) با دو سطح دو در هزار و چهار در هزار همراه با شاهد (در مجموع 9 سطح) بود. در این آزمایش گیاه آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در بسترهای خاکی غیر استریل کشت شد. رطوبت گلدان ها به طریق وزنی در 70 درصد ظرفیت مزرعه نگه داشته شدند. نتایج نشان داد بیشترین غلظت آهن (35/132 میلی گرم بر کیلوگرم)، غلظت منگنز (89 میلی گرم بر کیلوگرم)، کلروفیل a (29/2 میلی گرم بر گرم)، کلروفیلb (07/1 میلی گرم بر گرم) و کارتنویید (29/1 میلی گرم بر گرم) در اندام هوایی آفتابگردان در بسترهای تلقیح شده با کودهای زیستی و در روش مصرف برگ پاشی عصاره تازه یونجه مشاهده شد. بیشترین غلظت پتاسیم اندام هوایی (97/0 درصد)، در بسترهای تلقیح نشده و مصرف برگ پاشی سطح چهار در هزار عصاره تازه یونجه مشاهده شد. نتایج همچنین حاکی از آن است که بیشترین وزن خشک اندام هوایی گیاه (93/28 گرم در گلدان) نیز در بستر تلقیح نشده با کودهای زیستی و برگ پاشی سطح چهار در هزار عصاره تازه یونجه حاصل شد.
  کلیدواژگان: کارتنوئید، مصرف برگ پاشی، وزن خشک
 • فرشته درخشان، صابر گلکاری*، بهزاد صادق زاده صفحات 222-233
  به منظورارزیابی تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین در تخمین کیفیت نانوایی در  ارقام و لاین های امید بخش گندم نان دیم، 29 ژنوتیپ گندم دیم، با روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس الگوی باندی پروتئین های گلوتنین در جایگاه ژنیGlu-A1، ژنوتیپ های Rasad ،Karim ،Sabalan ،Ohadi ، 3 ،4، 5، 8، 9، 10، 11، 14، 17، 19، 21، 22، 23و 24 آلل 1، در ژنوتیپ های 6، 7، 12، 13، 16، 20، Homa  و Rijaw  آلل *2 همچنین در ژنوتیپ های 16، 18 و Azar2 آلل نول مشاهده شد. در جایگاه GLU-B1  ژنوتیپ های Ohadi ،Rijaw ، 5، 9، 13، 16، و 21 آلل 9+7، در ژنوتیپ های Azar2 ،Homa ،Karim ،Rasad ، 7، 8، 10، 12، 19، 20، 21 آلل 8+7، در ژنوتیپ های Sabalan، 3، 4، 6، 11، 18و24 آلل 18+17 و در ژنوتیپهای، 14، 15، 17 و 23 آلل 16+13 شناسایی شد. در جایگاه  GLU-D1 ژنوتیپ های Ohadi ،Rijaw ، Karim ، 5، 9، 11، 13، 14، 15، 22 و 23 آلل 10+5 و در ژنوتیپ های Azar2 ،Sabalan ،Rasad ، 3، 4، 6، 7، 8، 10، 12، 16، 17، 18، 19، 20، 21 و24 آلل 12+2 مشاهده شد. همبستگی بین صفت درصد پروتئین دانه با عدد زلنی مثبت و معنی دار و همبستگی درصد پروتئین دانه با میزان نشاسته منفی و معنی داری  بود. براساس تجزیه به عامل ها دو عامل اول 8/72 درصد تغییرات را توجیه کردند. بر اساس نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام، ارتباط بین آلل نول و سختی دانه و همچنین ارتباط بین آلل 9+7 و صفت عدد زلنی معنی دار بود.
  کلیدواژگان: کیفیت آرد گندم، گلوتنین، HMW-GS، SDS-PAGE
 • زهرا وزیری، سید محسن موسوی نیک*، احمد قنبری، محمدامین آسودار صفحات 234-248

  اندازه بذر و مکانیت بذر در روی پایه مادری، برروی کیفیت بذر تاثیر می گذارد. جهت بررسی اثر موقعیت مکانی بذر روی گیاه مادری بر عملکرد و اجزای عملکرد گوار تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت کرت خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در خرداد 1395 در مزرعه تحقیقاتی در شهرستان ملاثانی اجرا گردید. تیمارها شامل تنش خشکی (عامل اصلی) در سه سطح: شاهد (90٪ ظرفیت زراعی)، تنش متوسط (60٪ ظرفیت زراعی)، تنش شدید (30٪ ظرفیت زراعی) و موقعیت مکانی بذر روی گیاه مادری (عامل فرعی) در 9 سطح شامل: بذر ابتدایی، میانی و انتهایی غلاف پایینی، میانی و راس بوته بود. سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد غلاف در بوته، تعداد بذر در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تنش خشکی بر همه صفات و اثر موقعیت بذر بر همه صفات بجز تعداد دانه در غلاف در سطح 1درصد معنی دار گردید. اثر متقابل موقعیت بذر و تنش خشکی روی تعداد شاخه جانبی، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تعداد غلاف در بوته در سطح 1درصد و بر ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد جوانه زنی در سطح 5درصد معنی دار شد ولی بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و سرعت جوانه زنی معنی دار نبود. مقایسه میانگین نشان داد، بذر غلاف پایین و میانی بوته نسبت به غلاف بالای بوته درصد جوانه زنی و عملکرد بهتری داشتند همچنین در شرایط تنش خشکی بذور غلاف پایینی و میانی بوته عملکرد بهتری را نشان دادند

  کلیدواژگان: اندازه بذر، تنش خشکی، درصد جوانه زنی، موقعیت بذر، وزن هزاردانه
 • مهدی یونسی، میثم پاشایی، علی خان میرزایی*، فاطمه شکوری فر، محمد اسماعیل پور، محسن سبزی نوجه ده صفحات 249-263

  به منظور بررسی اثر استفاده همزمان از تیمارهای باکتریهای تیوباسیلوس و گوگرد و کودهای آلی بر اشکال شیمیایی و میزان جذب فسفر توسط ذرت، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار در سه تکرار در سال 1393 در گلخانهای واقع در شهر هشتگرد اجرا شد. تیمارها شامل شاهد، تیوباسیلوس، گوگرد، کود آلی، ترکیبات دوتایی و سه تایی آنها بودند. نتایج  نشان داد که بیشترین و کمترین وزن خشک و تر ریشه، وزن خشک اندام هوایی و فسفر جذب شده به ترتیب در تیمار تیوباسیلوس + گوگرد + کود آلی و تیمار شاهد (بدون اضافه کردن تیوباسیلوسیس، گوگرد و کود آلی) به دست آمد. تیمار  تیوباسیلوس + گوگرد + کود آلی باعث افزایش فسفر قابل دسترس خاک گردید به گونهای که بیشترین مقدار فسفر قابل جذب در این تیمار برابر با 22/16 میلیگرم بر کیلوگرم خاک بود و به مقدار چهار میلیگرم فسفر قابل دسترس بیشتری نسبت به شاهد داشت. از طرف دیگر تیمار تیوباسیلوس+ گوگرد نسبت به تیمارهای دیگر باعث کاهش معنیداری در اشکال معدنی فسفر خاک از جمله دیکلسیم فسفات و فسفر پیوندی با آپاتیت گردید. بیشترین مقدار فسفر آلی و کل در خاک به ترتیب مربوط به تیمارهای گوگرد +کود آلی و تیوباسیلوس+ کود آلی بود. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان میدهد که استفاده از باکتریهای تیوباسیلوس به همراه گوگرد و کود آلی باعث افزایش جذب فسفر از خاک و بهبود رشد ذرت از نظر میزان فسفر قابل جذب میشود که میتواند در مقیاس وسیع باعث کاهش استفاده از کودهای شیمیایی گردد.

  کلیدواژگان: بیوماس، تثبیت عناصر، خاک، کودهای شیمیایی
|
 • MohammadJavad Babaie Zarch *, Sohrab Mahmodi, Seyed Vahid Eslami Pages 133-142

  In order to evaluate the effect of tumble pigweed competition on yield, yield components and seed quality of six cultivars of sunflower; an experiment was conducted with factorial layout based on a completely randomized block design at the research farm of College of Agriculture, University of Birjand in 2012. The factors were four weed densities (0, 5, 10 and 15 plants/m2) and six cultivars of sunflower (Azargol, Jame Isfahan, Syrna, Farrukh, Progress and Euroflour). The results showed that by increasing weed density, yield and yield components of sunflower were decreased. By increasing weed density from zero to 15 p.m2, grain yield of sunflower was decreased up to 40.2%. Jame Isfahan cultivar produced the highest seed yield (5.789 kg/ha), and Farrukh cultivar had the least percentage of seed yield loss in weed density of 15 p/m2. Generally, Progress, Euroflour and Jame Isfahan cultivars had the most competitiveness and Azargol cultivar showed the least competitiveness against tumble pigweed.

  Keywords: Azargol tumble pigweed (Amaranthus albus), Farrukh, Oil seeds
 • Seyed Mohammad Mortazavi, Jahanfar Daneshian, Aidin Hamidi *, Seyed MohammadJavad MirHadi Pages 143-154

  In order to study the effect of drought stress on parent plant of soybean commercial cultivars on seed germination and seedling field emergence, field and laboratory experiments were conducted during 2014-2015. Seeds of six soybean commercial cultivars including Williams, M-11, M-9, Saba (L-17), Clarke, and Zane were produced at three drought stress levels on parent plant including irrigation after 50 (optimum irrigation), 100 (medium stress), and 150(sever stress) mm evaporation from Class A pan. After harvest, normal seedlings percent were determined by standard germination, cold and accelerated ageing tests in laboratory. Also, field emergence index was calculated. Results revealed that by increasing drought stress on parent plant intensity, normal seedlings’ percentage and field emergence index of studied cultivars at laboratory and field increased. The most normal seedlings’ percentage was related to the produced seeds of Zane and Saba (L-17) cultivars under 100 mm and Clark cultivar seeds produced at 150 mm drought stress of evaporation from Class A pan. Also, Zane cultivar seeds produced at 150 mm drought stress of evaporation from Class A pan had the most field emergence index. Normal seedlings’ percentage after accelerated ageing test had the most correlation with seedling field emergence and therefore this test could provide us with a more precious estimation of seedling field emergence.

  Keywords: Accelerated ageing, Cold test, Correlation, Standard germination test
 • Seyyed Hakimeh Davoodi, Ali Rahemi Karizaki *, Ali Nakhzari Moghadam, Ebrahim Gholamalipour Alamdari Pages 155-165

  In order to evaluate the effect of terminal drought stress on yield and yield components and harvest index of bean cultivars, a factorial experiment based on completely randomized  design with 3 replications was conducted in green house at faculty of agriculture, Gonbad Kavoos University. The treatments included terminal drought stress (Podding stage) in 3 levels i.e. full irrigation as the control, slight water stress (30% water depletion of filed capacity) and intensive water stress (70% water depletion of field capacity); and the second factors were four bean cultivars including withe (Daran), red (Azadshahr), green (Sanrey) and pinto (Saman). The seeds were planted in 12 kg pots containing soil. In this study; traits such as number of pods per plant, number of seeds per pod, seed weight, seed weight per plant, total dry weight and harvest index were measured. Results showed that terminal drought stress had a significant effect on all of the studied traits. Effects of cultivar on all traits, except harvest index and number of seeds per plant, were similar to results of drought stress. It was also observed that interaction effect of drought stress and cultivar on all studied traits except the number of pods per plant, was significant. The lowest and the highest seed yields were obtained for withe and pinto beans during intensity with 0.96 and 1.25 gr/plant, respectively. Overall, results of this study revealed that pinto and withe beans had the lowest and the highest sensitivity to the terminal drought stress, respectively.

  Keywords: Intensive drought stress, Number of pods per plant, Seed weight
 • Hossein Gorgini Shabankareh, Farnoosh Sabouri *, Fariba Saedi, BaratAli Fakheri Pages 166-176

  Due to increased environmental issues, more attention has been paid to biofertilizers. This experiment was conducted as factorial with completely randomized design with three replications. Treatments included irrigation at 100 (control), 75 and 50% FC and humic acid spraying at 0, 200 and 400 mg l-1. The most and the least plant height, fresh and dry weight, number of lateral branches, stem diameter and root dry weight were observed for irrigation at 100% FC and 50% FC, respectively. Whilst, the highest essential oil percentage and essential oil yield was achieved for irrigation at 50% FC and 75% FC, respectively. Interaction of 400 mgl-1 humic acid and irrigation at 100% FC had the most plant height, fresh and dry weight, stem diameter, and root dry weight. Meanwhile, application of 400 mg humic acid and irrigation at 50% FC and 75% FC had the highest essential oil percentage and essential oil yield, respectively. The interaction was not significant for number of lateral branches. Vegetative growth decreased with increasing drought stress and increased with increasing humic acid application. These results suggested that humic acid alleviated drought stress on lemon balm.

  Keywords: Drought, Fertilizers, Lamiaceae, medicinal plants, Yield
 • Fereydoun Rahbar Keykha, Eisa Khammari *, Mahdi Dahmardeh, Mohamad Forouzandeh Pages 177-190
  In order to explore the effect of chemical and Nano bio-fertilizer on quality and quantity of sesame genotypes, an experiment was conducted in a completely randomized block design with three replications at Agricultural Research Institute of Zabol University in 2014-2015 growing season. Treatments included three sesame genotypes (Ardakan, Isfahan and Sistan landrace) as main plot and fertilizer type included 100% of recommended chemical fertilizer, 75% of recommended chemical fertilizer + 1.5 kg.ha-1 of nano bio-fertilizer, 50% of recommended chemical fertilizer + 1.5 kg.ha-1 of nano bio-fertilizer, 25% of recommended chemical fertilizer+ 1.5 kg.ha-1 of nano bio-fertilizer and 1.5 kg.ha-1 of nano bio-fertilizer as subplots. The results showed that using 100% of recommended chemical fertilizer caused significant increase in plant height, number of capsule per square meter, thousand seed weight, seed yield, and biomass. The highest of capsule number per square meter (2256 number) was obtained from Sistan landrace with the application of 100% of recommended chemical fertilizer. The number of capsule per square meter, number of seeds per capsule, thousand seed weight, seed yield, biomass, harvest index, chlorophyll index and protein percentage showed significant increase in Sistan landrace in comparison with the other genotypes. The results showed that the highest seed yield was obtained (1428.07 kg.h-1) from Sistan landrace and the highest oil percentage (41.7%) was obtained from Isfahan genotype. According to the results, it could be said that the 100 kg.ha-1 of potassium sulfate, ammonium phosphate and urea application can be beneficial in increasing yield and improving growth characteristics of sesame.
  Keywords: Biomass, Nano bio-fertilizer, nitrogen fertilizer, Oil percentage, Sistan
 • Leila Fahmideh *, Najibeh Mahmoodi Pages 191-203
  Secondary metabolites are a diverse group of molecules that help to compatibility of plants especially in face of stress. Flavonoids and anthocyanins are parts of these compounds. In this study, effect of manganese (concentration of 80 ppm) on enzymatic and non-enzymatic activity rates of cum, 18-21 days after germination, was measured at 4 different times of 0 (control), 24, 48, 72 and 92 hours after stress applying. All of the experiments were performed with 3 independent replications and completely randomized design. Analysis of variance and comparison of means were done using SAS after measurement of different concentrations. Due to manganese stress, content of total flavonoid and anthocyanin and activity of some antioxidant enzymes increased significantly compared to control, as the most enzymatic and non-enzymatic activity rates were observed 48 hours after stress applying. Guaiacol peroxides enzyme showed the most and the least activity rates 24 hours (88.24% higher than control) and 96 hours after stress, respectively. Total results showed that increased flavonoid and anthocyanin after stress applying were consequences of oxidative stress originating from manganese absorption and activation of plant antioxidant system.
  Keywords: Antioxidant, Cum, Micronutrient, Secondary metabolites
 • Asma Miri, Ahmad Gholamalizadeh Ahangar, Maryam Ghorbani *, Ebrahim Shirmohammadi Pages 204-221
  Application of bio-fertilizers as plant nutrition is one of the vital solutions to increase plant yield and its quality. Therefore, pot experiment with factorial of completely randomized design with three replications was conducted in the research greenhouse of Zabol University. The first factor was bio-fertilizers which contains two levels of non-inoculated and non-sterile (control) and inoculated soil growing media with bio-fertilizers: Nitrogen fertilizer 1 (microorganism Azeotobacter) and phosphate fertilizer 2 (containing microorganisms Pseudomonas putida, Pantoea agglomrans)  and the second factor  was alfalfa extract from freshly harvested alfalfa and last year harvested alfalfa (old) which was used as foliar and soil application with two levels of concentrations  2 and 4 per thousand with control(total 9 levels). In this experiment, the sunflower (Helianthus annuus L.) was cultivated in non-sterile soil growing media. Pots field capacity was kept at 70% by weighting. The results showed that the highest concentrations of Fe (132.35 mg.kg-1), Mn (89 mg.kg-1), chlorophyll a (2.29 mg.g-1), chlorophyll b (1.07 mg.g-1) and carotenoids (1.29 mg.g-1) in sunflower shoot belonged to inoculated growing media with bio-fertilizers and the foliar consumption fresh extracts of alfalfa. The highest potassium concentration was seen in shoot (0.97 percent) in non-inoculated growing media and the foliar consumption fresh extracts of alfalfa was observed at four per thousand level. Resulted also indicated that the maximum dry weight (28.93 g.pot-1) belonged to non-inoculated with bio fertilizers and fresh foliar application at four per thousand level.
  Keywords: Carotenoids, Dry weight, Foliar consumption
 • Fereshteh Derakhshan, Saber Golkari *, Behzad Sadeghzadeh Pages 222-233
  In order to evaluate the allelic diversity of Glutenin Subunits in estimating the quality of bread wheat, 29 promising dryland wheat genotypes were studied by SDS-PAGE. It was found that for Glu-A1 locus, 1 allele was observed for Karim, Rasad, Sabalan, Ohadi, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 23 and 24  genotypes, for 6, 7, 12, 13, 16, 20, Homa and Rijaw genotypes, allele 2* and for 16, 18 and Azar2 genotypes, null allele was observed. In GLU-B1 locus, 7+9 allele was seen for Ohadi, Rijaw, 5, 9, 13, 16 and 21 genotypes, 7+8 allele was observed for Azar2, Homa, Karim, Rasad, 7, 8, 10,12, 19, 20, 21 genotypes, 17+18 allele was seen for Sabalan, 3, 4, 6, 11, 18, and 24 genotypes, and 13+16 allele was observed for 14, 15, 17 and 23 genotypes. In GLU-D1 locus, 5+10 allele was observed for Ohadi, Rijaw, Karim, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 22 and 23 genotypes,  2+12 allele was observed for Azar2, Sabalan, Rasad, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 24 genotypes. Significant Positive correlation was found between grains protein with zeleny number and significant negative correlation was observed between protein and starch percentage.  Based on principal component analysis, two factors were identified that can explain 72/8 percent of diversity.  Based on stepwise regression analysis, significant correlations were also found between null allel and hardness, and between 7+9 allel and zeleny.
  Keywords: Glutenin, HMW-GS, SDS-PAGE, Wheat flour quality
 • Zahra Vaziri, Seyyedmohsen Mousavi Nik *, Ahmad Ghanbari, MohammadAmin Asoodar Pages 234-248

  Seed size and seed position on native rootstock affect seed quality. To study the effect of seed position on native rootstock on yield and yield components of guar under drought stress, an experimental split plot in a completely randomized block design with three replications was conducted in June 2016 at the research station in the Mollasani City in Khuzestan. The treatment consisted of drought stress (main factor) in three levels: control (90% FC), moderate stress (60% FC) and high stress (30% FC) and seed position (sub) on 9 levels including seeds elementary, middle and bottom covers of the bottom, middle and top of the plant. Analysis of variance showed that drought stress affected all traits and seed position affected all traits except number of seed per pod, significantly at 1% level. The interaction effect of seed position and drought was significant on the number of branches, number of pods per plant, seed weight and seed yield at 1% and plant height, biological yield, harvest index, and germination percentage at 5% level. Comparison of mean showed that the seeds of the lower and middle pods had better germination percentage than the plant pods. Also, under drought stress conditions, lower and middle pod seedlings showed better yield.

  Keywords: Drought stress, Germination percentage, Seed position, Seed size, 1000 grain weight
 • Mehdi Younessi, Meisam Pashaei, Ali Khanmirzaei *, Fatemeh Shakourifar, Mohammad Esmarilpour, Mohsen Sabzi Nojedeh Pages 249-263

  To investigate simultaneous effects of Thiobacillus bacteria, sulfur, and organic fertilizer treatments on chemical forms and quantity of phosphorus absorption by corn, an experiment was conducted based on completely randomized design using eight treatments and three replications in a greenhouse located in Hashtgerd, in 2014. Treatments included control, Thiobacillus, sulfur, organic fertilizer, and two ways and three ways combinations of these factors. Results showed  that the highest and lowest yield, root dry weight, root fresh weight, shoot weight, and phosphorus uptake were obtained in the Thiobacillus + sulfur +organic fertilizer treatment and control treatment (without any added Thiobacillus, sufur, and organic fertilizer), respectively. Thiobacillus + sulfur +organic fertilizer treatment caused significant change in inorganic and organic phosphorus elements and enhanced available phosphorus in soil, so that the highest available phosphorus was related to the treatment number eight with 16.22 mg/kg soil and this treatment showed four more mg of available phosphorus compared with control treatment. On the other hand, the Thiobacillus +sulfur treatment resulted in more reduction in mineral forms of phosphorus including dicalcium phosphate and apatite joint phosphorus compared with other treatments. The most organic and total phosphorus in soil was observed in sulfur + organic phosphorus and Thiobacillus + organic phosphorus treatment, respectively. Taken together, results of this study showed that using Thiobacillus bacteria along with sulfur and organic fertilizer would result in enhanced phosphorus uptake and improved phosphorus status in the plant, which would cause more reduction in chemical fertilizers in extensive scale.

  Keywords: Biomass, Chemical fertilizers, Element fixation, Soil