فهرست مطالب

پژوهشنامه علوم سیاسی - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 59، تابستان 1399)
 • سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 59، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مصطفی چمنی مقدم، محمدنبی سلیم*، میرزا محمد حسنی صفحات 7-47
  در پی تحولات اجتماعی در آستانه قرن بیستم میلادی، جنبش های زنان در بسیاری از کشورهای جهان شکل گرفتند. با رشد روزافزون تمایلات ملی گرایانه در کشورهای درحال توسعه، در ایران، هم زمان با جنبش مشروطیت و در مصر، همزمان با تلاش ها برای استقلال کشور، زنان به تکاپو افتادند تا به کسب بخشی از حقوق اجتماعی خود نایل آیند. طی سال های 1285 تا 1342 ه.ش، رواج اندیشه های نوگرایانه و ناسیونالیستی، سهم عمده ای در جنبش های این جوامع داشت. این پژوهش، مطالعه ای تطبیقی بین ملی گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر است و جهت گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مطالعاتی و از روش تحقیقی- توصیفی و مطالعات تطبیقی (Comparative) به منظور تحلیل داده ها استفاده شده است و در صدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فعالیت های ملی گرایانه در این دو کشور، به چه میزان بر پیدایش و روند جنبش زنان تاثیر گذاشته است، شباهت ها و تفاوت های جنبش های زنان در این دو کشور در بازه زمانی مشخص چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد در هیچ یک از این کشورها جنبش زنان به صورت یک پدیده اجتماعی مستقل و دارای ایدیولوژی تعریف شده توسط زنان عمل نکرده بلکه کاملا وابسته به پویش سیاسی و اجتماعی غالب جامعه و در حاشیه جریان های سیاسی موجود و تحت تاثیر ایدیولوژی های شرقی و غربی بوده است .در تحولات و پیشرفت های زنان در مصر و ایران نیز، درمی یابیم که مصر تقریبا در تمام دست آورد های زنان نسبت به ایران موفق تر و پیشروتر بوده است.
  کلیدواژگان: مطالعات تطبیقی، ملی گرایی، جنبش های زنان، مصر، ایران
 • سید مرتضی حافظی، وحید سینائی* صفحات 49-75
  قانون اساسی مشروطه که در دوران زوال قاجار تدوین شد، به عنوان نتیجه مستقیم مشروطیت، نخستین متن حقوق اساسی در تاریخ ایران است. اما علی رغم مجاهدت های مشروطه خواهان و عزم آنان برای ابتناء امر سیاسی بر قانون به فاصله کوتاهی مسیر قدرت یابی رضاشاه از طریق ایجاد یک وضعیت استثنایی هموار شد. وضعیت استثنا موقعیتی خلاء گونه، مبین نوعی عدم تعادل میان امر سیاسی و حقوق عمومی و اهرمی است که به واسطه آن دارنده حق انحصار تصمیم گیری، می تواند با کنار زدن موانع قانونی و حتی خود قانون، به تمرکز قدرت به نفع خویش اقدام کند. در چنین وضعیت خلاگونه ای رضاشاه موقعیت را برای دستیابی به قدرت مناسب یافت. او که پشتوانه ای مشروعیت ساز برای توجیه سلطنت خود نداشت، قانون اساسی را نسخ نکرد، بلکه با اعلام وفاداری خود به این قانون، کوشید با ایجاد یک وضعیت استثنایی زمینه را برای تعلیق و درنتیجه به دست گرفتن قدرت فراهم سازد. با چنین مفروضه ای پرسش این نوشتار این است: باوجود قانون اساسی مشروطه، سیر صعود سردار سپه به قدرت از وزارت جنگ تا پادشاهی چگونه هموار شد؟ در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است: سردارسپه با استفاده از وضعیت اضطراری ایجادشده، مشروطه سازی قدرت سیاسی را به تعلیق کشاند و راه خود را برای رسیدن به سلطنت، سیطره بر حیات سیاسی شهروندان و انقیاد آنان هموار کرد. روش این پژوهش، تاریخی - تبینی و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای - اسنادی گردآوری شده است و در چارچوب نظریه وضعیت استثنایی آگامبن بررسی و تحلیل شده اند.
  کلیدواژگان: آگامبن، وضعیت استثنائی، قانون محاکم نظامی، تعلیق قانون اساسی مشروطه، رضاشاه
 • دنیا راه حق، رضا اکبری نوری*، حسن آب نیکی صفحات 77-116

   یکی از مهمترین مسایلی که ذهن روشنفکران و اندیشمندان ایرانی را از سال ها پیش از مشروطه تاکنون به خود مشغول ساخته است، مواجهه "ما" با "دیگری" می باشد. مقاله حاضر، در پی طرح این مسئله است که مبحث "خود جمعی" یا درک بودن ما "درکنار" یا "در برابر" دیگری"، از نظرگاه میخاییل باختین چگونه صورت بندی می شود؟ بدین منظور، برای فهم و تفسیر کیفیات رابطه خود با دیگری، تلاش داریم با کالبدشکافی گزاره های مندرج در اندیشه باختین و با استعانت از رهیافت شانتال موف در خصوص امر سیاسی، این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم که علی رغم تلاش هایی که اندیشمندان و رجال سیاسی این دوران در خصوص فهم و شناخت غیر" (به مثابه تجدد) طی دوران معاصر داشته اند، نوع مواجهه "ما" با "دیگری" در خصوص مبحث هویت و گفتمان توسعه ، در نهایت منجر به تقویت گفتمانی مونولوگ -تخاصمی از سوی حاکمیت ها گردیده و گفتگومندی (دیالوگ) با "غیر"در برخی دوره ها به صورت بسیارضعیف و شکننده تحقق یافته است. به نظر می رسد مفهوم دیالوجیسم باختینی همراه با زبان سیاسی موف، قابلیت توضیح و استفاده برای انسداد گفت و گو در جامعه امروز ایران را در خصوص سویه های این رویارویی دارند.

  کلیدواژگان: امر سیاسی، باختین، خود، دیگری، دیالوجیسم، دیالوگ، هویت سیاسی، مونولوگ
 • سلمان صادقی زاده* صفحات 117-140
  جهان امروز دستخوش دگرگونی های بنیادین است؛ دگرگونی هایی که ناظر بر گذار پارادایمی است. این وضعیت نوپدید با دو پرسش کانونی همراه است: نخست آنکه ویژگی های این گذار چیست؟ و دیگر آنکه تاثیر آن بر ایران امروز را چگونه میتوان تبیین کرد؟ به طور کلی گذار پارادایمی ناظر بر دگرگونی در صورت بندی روابط اجتماعی از یکسو و پیدایی جنبش های اجتماعی جدید از دیگرسو است. گذاری که با شکل دادن به نوع جدیدی از سوژه یعنی «سوژه شخصی» بسترساز بازآفرینی امر سیاسی شده است. اشکال مختلف بازآفرینی امر سیاسی را میتوان در مفاهیمی مانند «سیاست هویت»، «سیاست زندگی» و «فروسیاست» مشاهده کرد. تحول در فرایندهای دموکراسی سازی یکی از مهمترین جلوه های بازآفرینی امر سیاسی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش پارادایمی میکوشد تا با بررسی تحول در صورت بندی اجتماعی و تغییر مناسبات حاکم بر جامعه مدنی بایستگی بازآفرینی امر سیاسی را نشان دهد و از خلال آن تبیینی جامعه شناختی از شرایط ایران ارایه کند. در ایران امروز می توان به روشنی دگرگونی در صورت بندی روابط اجتماعی را مشاهده کرد که با تغییر در نگرش ها، ارزشها و کنشهای نسل جدید ارتباطی مستقیم دارد. همچنین شاهد تضعیف نقش ایدیولوژی ها هستیم که با کانونی شدن مفهوم سیاست زندگی بسترساز بازآفرینی امر سیاسی شده است.
  کلیدواژگان: گذار پارادایمی، جنبش های اجتماعی جدید، بازآفرینی امر سیاسی، سوژه شخصی، گذارهای پیشاروی ایران
 • فاتح مرادی*، عباسعلی رهبر، خوان توی صفحات 141-172

  در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی شاهد روند تغییر حکمرانی در ایران هستیم. ساحت چندگانه نیروها در این دوره پدید می آیند که در این چندگانگی دانش مدرن سهم بسزایی دارد. در واقع بخش مهمی از این تغییر به ورود دانش جدید پزشکی و روانپزشکی بر می گردد. دانش جایگاهی در منازعه قدرت می یابد. در بافت اجتماعی نیز دو شکل عام و خاص (سوژه ساز) همبستر این قدرت شده و بر تغییر ساحت روان آن تاثیرگذار است. این مقاله با هدف آشکارسازی بخشی از این منازعه با تکیه بر ورود دانش پزشکی نگاشته شده است. چگونگی اثرگذاری، جریان سازی و در نهایت تغییر در روند جامعه و سوژه ایرانی بگونه ای است که بخشی از قدرت تن به ماهیت این دانش ها می دهد و یا آن را به چالش می کشد. لذا بخش قابل توجهی از حکمرانی برخلاف دوره های پیشین تحت تاثیر این دانش ها به عرصه ای جدید پا می نهد که بر ماهیت گفتمانی موجود در ایران شکل می دهد. روند ادراکی این تغییر بدین صورت پیش می رود که ماهیت ثابت، سنتی و دیرین حکمرانی سوژه نسبتا یکدست پیشین وارد شکل جدیدی از ذهنیت و تصور از خود می شود. از یک طرف مناسبات میان فرد و دانش های نوین موجب نوعی از تکنیک های خود می شود و از طرفی دیگر بدن اجتماعی به مثابه استعاره ای کلی ظهور می کند. نگاهی تبارشناسانه بر شکل روشی این متن حاکم است.

  کلیدواژگان: پزشکی، قدرت، عهد ناصری، تبارشناسی، سوژه، ایران
 • هادی نوری*، مهدی مظلوم خداشهری، محمدرضا غلامی، رضا علیزاده صفحات 173-200

  پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که توسعه اجتماعی چه تاثیری بر فرهنگ سیاسی ایران می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش از نظریه تحول تاریخی توسعه آدریان لفت ویچ استفاده شده و برای سنجش دو متغیر اصلی از نظریه فرهنگ سیاسی گابریل آلموند و شاخص های توسعه اجتماعی (ISS) استفاده شده است. روش پژوهش کمی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده های پژوهش شده است. جامعه آماری شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت است. نتایج تحقیق موید این فرضیه اصلی پژوهش است که با افزایش میزان شاخص های توسعه اجتماعی بر میزان فرهنگ سیاسی مشارکتی افزوده می شود. فرهنگ سیاسی 63.3 درصد مردم رشت از نوع اطاعتی است و میزان توسعه یافتگی اجتماعی در مردم شهر رشت با انحراف معیار 46/0 کمتر از میزان متوسط است. این میزان در منطقه دو بیشتر و در منطقه چهار کمتر از سایر مناطق است. هم چنین تفاوت معناداری بین مردم مناطق مختلف شهر رشت از حیث توسعه اجتماعی وجود دارد که نمایانگر تایید فرضیه های فرعی پژوهش است.

  کلیدواژگان: توسعه اجتماعی، فرهنگ سیاسی، اعتماد، برابری جنسیتی، رشت
 • علی اشرف نظری* صفحات 201-236
  نوستالژی یا «حسرت گذشته» مفهومی محوری در مباحث هویتی و سیاسی معاصر است. فهم نوستالژی و ابعاد و زوایای آن در نظریه های روان شناختی، فرهنگی و اجتماعی، بیانگر وضعیت یاس و از خودبیگانگی بنیادین و از جاکندگی زمانی- مکانی، پدیدار شدن نوعی حرمان و دلتنگی و اشتیاق فزاینده به گذشته و محور قرار دادن نگرشی «گذشته گرا» است. نمادینه و آیینی کردن میراث گذشتگان، مکاشفه در گذشته و اعقاب دور و دنیایی پالوده و خالی از تعارض، مصادره حال و آینده به نفع گذشته، اعاده گذشته ای از دست رفته، پی جویی آینده در گذشته ای آرمانی، اکتشاف گذشته طلایی ملت و آینده شناسی به معنای رجعت به گذشته ای فراواقعی از مشخصه های هویتی- سیاسی نوستالژی است. ضرورت بحث درباره نوستالژی در این است که تفکر نوستالژیک در میان بخشی از ما ایرانیان به عنوان یک مکانیسم دفاع روانی برای بیرون راندن مضامین عاطفی ناخوشایند و به صورت وجهی ناخودآگاه جهت تخفیف و تعارض و اضطراب ناشی از جاکندگی زمانی و مکانی ریشه دوانیده است. از این رو، به بحث درباره چرایی پناه بردن به گذشته و ایده های نوستالژیک با تلاش برای اعاده گذشته ای از دست رفته پرداخته می شود. پرسش اصلی این است که ماهیت و کارکردهای نوستالژی چیست و در ایران معاصر چگونه بازتولید شده است؟ فرضیه مقاله این است که نوستالژی بیش از هر چیز «متضمن نفی» و «انقلابی علیه الگوها و رویه های موجود» است که با توسل به آن تلاش می کنند با طفره روی از مشکلات موجود، به دامن گذشته بیاویزند و از طریق همدلی با میراث آن التیام یابند.
  کلیدواژگان: نوستالژی، هویت، گذشته، تاریخ، آینده
|
 • Mostafa Chamani Moghadam, Mohammadnabi Salim *, Mirza Mohammad Hasani Pages 7-47
  Following social changes at the turn of the twentieth century, women's movements emerged in many countries around the world. With the growing nationalist tendencies in the developing world, in Iran, at the same time as the constitutional movement, and in Egypt, as the country struggled for independence, women struggled to achieve some of their social rights. From 1285 to 1342 AD, the spread of modernist and nationalist ideas played a major role in the movements of these societies. This research is a comparative study between nationalism and women's movement in Iran and Egypt and has been used to collect information from library and study sources and research-descriptive method and comparative studies to analyze the data. To answer to what extent the nationalist activities in these two countries have influenced the emergence and trend of the women's movement, what are the similarities and differences between the women's movements in these two countries in a certain period of time? The research findings show that in none of these countries has the women's movement acted as an independent social phenomenon with an ideology defined by women, but has been completely dependent on the dominant political and social dynamics of society and on the margins of existing political currents and influenced by Eastern and Western ideologies. In the developments of women in Egypt and Iran, we find that Egypt has been more successful and progressive in almost all women's achievements than in Iran.
  Keywords: Comparative Studies, Nationalism, Women's Movements, Egypt, Iran
 • Seyed Morteza Hafezi, Vahid Sinaee * Pages 49-75
  The constitutional movement, which was drafted during the decline of the Qajar dynasty, as an immediate consequence of constitutionalism, is one of the turning points in the contemporary history of Iran. Despite the struggles of the constitutionalists, the output of the first Iranian constitution was to weaken the idea of monarchy and to pave the way for Reza Shah to gain power by creating an exceptional situation. The state of exception is a vacuum, indicating a kind of imbalance between politics and public and leverage rights. Whereby the holder of the monopoly of decision-making can concentrate power in his favor by removing legal obstacles and even the law itself. In such a situation, Reza Shah found the opportunity to gain the power. He had no legitimizing support to justify his monarchy, not only did he not turn his back on the constitution and abrogate it, but also, by stating his allegiance to the law, he sought to create an exceptional situation to cover the way for the suspension and consequent seizure of power. Thus, the question of this article is: Despite the constitution, how did the rise of Sardar Sepah to power from the Ministry of War to the monarchy go smoothly? It is hypothesized that Sardar Sepah, using the created emergency situation, Suspended the constitutionalizing of political. The method used in this research is descriptive-analytical based on historical data and the framework of Agamben's theory of exceptional situation.
  Keywords: Agamben, Exceptional Status, Law of Military Courts, Suspension of the Constitutional Constitution, Reza Shah
 • Donya Rahehagh, Reza Akbari Nouri *, Hassan Abniki Pages 77-116

  The confrontation of “us” against “others” is one of the paramount mind-challenging issues for Iranian intellectuals and scholars for many years before the Iranian Constitution. The present dissertation aims to address the issue concerning how the “collective self” or our perception of being “side by side” or “against the others” is conceived from Mikhail Bakhtin’s viewpoint. To this end, it was attempted to analyze the hypotheses contained in Bakhtin’s thought system to understand and interpret the qualities of our interactions with others. Accordingly, Chantal Mouffe’s approach toward statesmanship was employed to examine the hypothesis of confrontation manner between “us” against “the others” regarding the identity and development discourse. This discourse has been improved during the contemporary period despite the efforts of intellectuals and politicians of the era in terms of understanding and recognizing the other (as in modernity). Eventually, it led to the strengthening of monologue-hostile discourse by the regimes, and dialogue with “the others” was realized in an inadequate and fragile manner during some periods. It appears that the concept of Bakhtinian dialogism along with Mouffe’s political language can be interpreted and employed to block dialogue in today’s Iranian society concerning the aspects of this confrontation

  Keywords: Political affair, Bakhtin, . self, other, dialogism, dialogue, political identity, monologue
 • Salman Sadeghizadeh * Pages 117-140
  Today’s World is experiencing some profound transformations which heralds a paradigm transition. This new situation arises two central questions: first, which are the main features of this transition? Second, how they influence Iran country? Generally speaking, paradigm transition does contain the transformation in social relations formation and advent of new social movements. This transition has to do with the advent of new phase of subject, that is to say, “personal subject” which could lead to the renaissance if the political. This renaissance has embodied in different ways which could be identified in various conceptions such as “identity politics”, “life politics” and “subpolitics”. Evolution in the processes of democratization is one of the most important symptoms of recreation of the political. This study applying the paradigm method aims to analyze the transformations in social relation formation and in civil society which has brought about the necessity of renaissance in the political. Mentioned transformations affect our country, Iran. Nowadays in Iran the transformation in social relations formation is completely eminent and it goes hand in hand with evolution in the attitudes, actions and values of new generation. Moreover, we see that Ideologies are enfeebling and the life politics is strengthening. This evolution could underlay the renaissance of the political.
  Keywords: Paradigm transition, new social movements, renaissance of the political, personal subject, Future Transitions of Iran
 • Fateh Moradi *, Abasali Rahbar, Xuan Thuy Pages 141-172

  The process of governmental change mark the beginning by the nineteenth and early twenty century in Iran. Multiple of forces burn in this time and Modern Knowledge is basic of them. Most of part knowledge related to Medicine and Psychiatry. Knowledge finds basic position among challenges of power. In the social context it impacts as whole and detail (subjectivity) that makes new changes of psychological subject. This paper seeks to reveal part of this rupture and adaptation around Medicine. Impacts and alter of the Iranian society is deference in this condition, some of political power accepted new discourse of knowledge and other hand makes opposite it. Therefore, a significant part of the government, under the influence of this knowledge, enters a new field that shapes of the existing discourse in Iran. The perceptual process of this change proceeds in such a way that the fixed, traditional, and long-standing of the rule of the relatively subject enters a new form of subjectivity and self-conception or self-regulation. On the other hand, relationship between subject and new knowledge make some techniques of self and other side social body as global metaphor born in this era. Methodology of this text is genealogy. perceptual process of this change or influence proceeds in such a way that the fixed, traditional and long-standing nature of governance, as well as the relatively homogeneous subject, enters a new form of mentality and imagination.

  Keywords: Medicine, Power, Naseri era, genealogy, Subject, Iran
 • Mehdi Mazloom, Mohammadreza Gholami, Reza Alizadeh Pages 173-200

  The main question of the present study is what effect does social development have on political culture? In answer to this question, Leftovich's theory of historical development, Almond's typology of political culture, and the indicators of social development of the ISS have been used. The research method is quantitative and research data were collected by a questionnaire. The statistical population is the citizens of the five districts of Rasht. The results of the research confirm this main hypothesis of the research which increases the level of participatory political culture by increasing the indicators of social development. The political culture of the majority of the people of Rasht is subordinate and the rate of social development in the people of Rasht is less than average. There is also a significant difference between people in different areas of Rasht in terms of social development, which indicates the confirmation of the research hypotheses.

  Keywords: Social Development, Political Culture, Trust, Gender Equality, Rasht
 • Ali Ashraf Nazari * Pages 201-236
  Nostalgia or "past regret" is a central concept in contemporary identity and political discourse. Understanding nostalgia and its dimensions and angles in psychological, cultural, and social theories reflects the state of despair and fundamental alienation and temporal-spatial displacement, the emergence of a kind of deprivation and longing for the past, and the focus on the past. Symbolizing and ritualizing the legacy of the past, revealing the past and distant and pure worlds and free from conflict, present and future confiscation in favor of the past, restoration of lost past, idealization of the past, golden exploration of the nation's past and Futurism means a return to the realities of the realm of identity-political nostalgia. The necessity of discussing nostalgia is that nostalgic thinking has taken root among some of us Iranians as a mechanism of psychological defense to expel unpleasant emotional themes and subconsciously rooted for relief, conflict, and anxiety. The focus of this article is to analyze the nostalgic thought in contemporary Iran from a political perspective. Thus, the discussion of why the past is sheltered and nostalgic ideas are discussed in an attempt to restore the lost past. The main question is what is the nature and functions of nostalgia and how has it been reproduced in contemporary Iran? The hypothesis of the article is that nostalgia, above all, "involves negation" and "revolution against existing patterns and procedures", by resorting to the past by avoiding existing problems and through Empathize with its legacy.
  Keywords: Nostalgia, Identity, Past, history, Future