فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا فرزین*، نیلوفر عباس پور، یکتا اشرفی، حمید ضرغام بروجنی صفحات 1-26

  توان درآمدزایی گردشگری باعث شده توسعه آن مورد حمایت سیاست گذاران و جوامع میزبان قرار گیرد. تزریق مخارج گردشگران به اقتصاد مقصد، افزایش درآمد خانوار و شرکت ها را به همراه دارد. در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اثر توسعه بخش گردشگری ورودی بر درآمد خانوارها و شرکت ها و توزیع آن ارزیابی شده است. ماتریس حسابداری اجتماعی به گونه ای اصلاح شده است تا بخش گردشگری را به عنوان بخشی واحد در کنار سایر بخش ها در حساب تولید دربرگیرد. همچنین، با به کارگیری رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، مسیرهایی که این توسعه بر درآمد خانوارها و شرکت ها اثر می گذارند، شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که شرکت ها، خانوارهای شهری و سپس روستایی به ترتیب بیشترین افزایش درآمد حاصل از توسعه گردشگری را تجربه می کنند. سهم چهاربرابری خانوارهای شهری نسبت به روستایی از این درآمد، حاکی از افزایش شکاف درآمدی در نتیجه رشد گردشگری ورودی است. همچنین بخش اقتصادی حمل و نقل بیشترین سهم را در انتقال درآمد گردشگری به خانوارها و شرکت ها داشته و مهم ترین عامل تولید در این انتقال درآمد به خانوارها و شرکت ها به ترتیب نیروی کار و سرمایه است.

  کلیدواژگان: گردشگری ورودی، ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل مسیر ساختاری
 • مرتضی مرادی*، رابعه زندی پاک صفحات 27-58

  در ادبیات مربوط به حوزه مدیریت و سازمان یکی از موضوعاتی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، مدیریت حکمت محور است که با مباحث مختلفی از جمله رهبری تحول گرا بی ارتباط نیست. پژوهش حاضر، با هدف بررسی پیشایندهای مدیریت حکمت محور و نقش آن در رهبری تحول گرا انجام شده است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. برای تست فرضیات، از یک پرسش نامه 50 سوالی طبق طیف استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مجموعه مدیران و کارکنان هتل های پنج ستاره در شهر تهران به تعداد 800 نفر است؛ حجم نمونه 260 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان، به روش طبقه ای نسبی، انتخاب شدند. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار سازه با استفاده از نرم افزار لیزرل و از روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چهار متغیر تجربه، معنویت، احساسات و دانش تاثیر معنادار و مثبتی بر مدیریت حکمت محور و رهبری تحول گرا دارند. مدیریت حکمت محور نیز، تاثیر معنادار و مثبتی بر رهبری تحول گرا دارد و نقش میانجی گری را بین عوامل ذکرشده و رهبری تحول گرا ایفا می کند. مدیریت حکیمانه می تواند از طریق آموزش و تلاش، با ایفای نقش یک رهبر در سازمان، بر کارکنان خود نفوذ کرده و حکمت را از طریق مسیرهای تجربه، معنویت، احساسات و دانش کسب و به آن ها منتقل نمایند.

  کلیدواژگان: مدیریت حکمت محور، رهبری تحول گرا، تجربه، معنویت، احساسات، دانش
 • ابوالفضل تاج زاده نمین *، علی بدیع زاده، اکبر پورفرج، سمیرا الله یاری صفحات 59-88

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی بازاریابی گردشگری روستایی در ایران است. فلسفه پژوهش تفسیرگرایی، رویکرد آن کیفی و استراتژی پژوهش، مطالعه موردی است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه چند موردی و رویکرد کثرت گرایانه، هفت سازمان از سازمان های فعال ایران در صنعت گردشگری انتخاب و بررسی شد و در نهایت با هفت نفر از مدیران و نخبگان آنان مصاحبه به عمل آمد. در هر یک از شرکت ها، در راستای فرایند بازاریابی مقصدهای گردشگری، از روش های مختلفی مانند: مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده و مطالعه اسناد، داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. سپس مفاهیم پیشنهادی برآمده از مصاحبه ها تحلیل شد و در نهایت الگوی پیشنهادی مذکور، پس از مقایسه با مبانی نظری پژوهش و تحلیل نهایی داده های حاصل از مصاحبه ها، ترسیم گردید. نتایج نشان می دهد که الگوی بازاریابی گردشگری روستایی در ایران شامل چهار بعد تحلیل محیطی (محیط عمومی و تخصصی)، برنامه ریزی بازاریابی (ماموریت، هوشمندی محیطی، ورود به بازار و ایجاد برند روستا/ سازمان)، برنامه ریزی عملیاتی (آمیخته بازاریابی و شبکه سازی) و پیامدها است که در راستای پیاده سازی عملی این الگو، توجه و جامع نگری به تمامی این ابعاد ضروری است.

  کلیدواژگان: الگوی بازاریابی، مقصد گردشگری، گردشگری روستایی
 • محمدباقر فلاحی*، سید محمد طباطبایی نسب، مهدی سبک رو صفحات 89-112

  صنعت هتل داری از زیربناهای اساسی توسعه گردشگری است، که یکی از نیازهای مهم مدیران هتل ها شناسایی راه هایی برا توسعه رفتارهای منطبق با برند در کارکنان است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند، با نقش میانجی تناسب فرد-برند و تعهد به برند انجام شد، که از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری را 1005 نفر از کارکنان هتل های پنج ستاره شیراز تشکیل دادند، که 278 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسش نامه استاندارد رهبری برندگرا، تناسب فرد-برند، تعهد به برند و رفتار شهروندی برند استفاده شد، که روایی آن ها از طریق روایی محتوایی و روایی سازه، و پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تایید شد. تحلیل داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای Amosو SPSS انجام شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده تاثیر مستقیم رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند، تاثیر مستقیم رهبری برندگرا بر تناسب فرد-برند، و تاثیر مستقیم رهبری برندگرا بر تعهد به برند بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تناسب فرد-برند و تعهد به برند در تاثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند، نقش میانجی ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: رهبری برندگرا، تناسب فرد-برند، تعهد به برند، رفتار شهروندی برند
 • فاطمه رحمانی، علی رهنما * صفحات 113-144

  امروزه نقش صنعت گردشگری در ایجاد زمینه های تعامل بین کشورهای دنیا مقوله ای پذیرفته شده است و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آن را یکی از رویکردهای محوری ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه و تنوع در منابع ایجاد درآمد می دانند. شاخص های مختلفی بر توسعه این صنعت و میزان گردشگران جذب شده توسط کشورها، تاثیر گذار است. باتوجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش تاثیر شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری بر تقاضای گردشگری خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی می گردد. جهت سنجش تاثیر این شاخص ها، از مدل پانل دیتا برای سال های 2019-2011 و برای 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) که اطلاعات مورد نظر آن ها در گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری موجود است، استفاده می گردد. مطابق نتایج این تحقیق سه متغیر "زیرساخت حمل ونقل هوایی"،"بازار کار و منابع انسانی" و "رقابت پذیری قیمتی" بالاترین تاثیر را در جذب گردشگران خارجی به کشورهای مورد بررسی، داشته اند.

  کلیدواژگان: کشورهای منا، تقاضای گردشگری، رقابت پذیری، الگوی پنل دیتا
 • صادق کاظمیان، غلامرضا ملک زاده*، محمد مهدی فراهی، علیرضا خوراکیان صفحات 145-168

  اقامتگاه های بوم گردی یکی از مباحث جدید در گردشگری جهانی است، مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت گردشگری و این اقامتگاه ها، جذابیت هایی را برای افراد و سازمان ها به وجود آورده است. هدف این تحقیق کشف مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی کشور است. این تحقیق دارای فلسفه تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده است. تجزیه و تحلیل آن از طریق روش کدگذاری گلیزر انجام شد. جامعه مورد مطالعه اقامتگاه های بوم گردی کشور، خزانه کیفی مدیران اقامتگاه های درجه یک کشور، خبرگان دانشگاهی و مسیولین بالارتبه مدیریت گردشگری کشور بوده اند. نمونه مورد مطالعه نیز 25 نفر از این افراد بودند. این تحقیق از خرداد 1398 تا فروردین 1399 انجام شد. در مرحله کدگذاری نظری، مولفه ها و مقولات استخراج شده، بر اساس خانواده «ابعاد» مفهوم سازی شدند. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی شامل 6 مولفه و 23 مقوله می باشد. این مولفه ها شامل فرهنگ اجتماع محور، قانون، کسب وکار اجتماع محور، توجه محیطی، خیرخواهی و پاسخ گویی به ذی نفعان داخلی است. هریک از این مولفه ها به مدیران کمک می کنند تا بدانند در اقامتگاه های بوم گردی باید بر چه ویژگی هایی تمرکز کنند تا بهتر بتوانند مسئولیت اجتماعی را پیاده سازی کنند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، خانواده ابعاد، قامتگاه، بوم گردی
 • جعفر بهاری*، مهدی کروبی، شهلا بهاری، سمیرا محمدی صفحات 169-190

  در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمان ها در جستجوی شیوه های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند. بزرگ ترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاری های سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد و دستیابی به اهداف سازمان ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است. امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. تحقیق حاضر با هدف تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتل داری در هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در تابستان 1398 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با ابزار پرسش نامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در نظر گرفته شده است. جهت تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 89 نفر به دست آمد. همچنین، برای انجام نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی و هر یک از ابعاد آن تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارند. همچنین نشان داده شد که متغیر آگاهی اجتماعی دارای بزرگ ترین مقدار ضریب مسیر است و تاثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رفتار شهروندی سازمانی بیشتر است.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، رفتار شهروندی سازمانی، اسمارت پی. ال. اس، صنعت هتل داری
 • منوچهر جهانیان*، الهام واحدی، محمد آقایی صفحات 191-222

  با توجه به جایگاه صنعت گردشگری در دنیا، رقابت در جذب گردشگر در میان مقصدهای مختلف جهان چهره ای تنگاتنگ به خود گرفته است. امروزه همه دریافته اند که این صنعت همانند مخزن سوختی عمل می کند که پایان ناپذیر است و عایدی آن در مرور زمان، قالبی تصاعدی به خود می گیرد. در ایران باتوجه به پتانسیل بالای گردشگری، لازم است از این منبع درآمدی نامحدود در قالب ارزش در راستای رشد و توسعه پایدار، بهره گیری لازم گرفته شود. چرا که ارزش آفرینی برند مقصد موجب می شود یک مقصد در مقایسه با دیگری در جایگاه رقابتی بالاتر و نهایتا مورد انتخاب گردشگران قرار گیرد. در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی ادبیات موجود، پرداخته شد. سپس با تکنیک مصاحبه با 18 نفر از خبرگان داده های مرتبط با خلق ارزش برند مقصد استخراج شد. سپس با روش گراندد تیوری، مفاهیم استخراج و بعد مقوله بندی آنها صورت گرفت که در نهایت الگوی پاردایمی طراحی گردید. در نتایج حاصل عواملی چون رشد اقتصادی، توسعه پایدار مقصد، جذب سرمایه و شناخت تمدن جهانی کشور به عنوان مقولات علی خلق ارزش برند مقصد و مقولاتی چون طراحی هویت مقصد، تبلیغات، برنامه ریزی، تامین به عنوان راهبردها و مقولاتی مانند تنوع اقوام، ضعف قوانین و عدم الگوبرداری به عنوان مداخله کننده در تحقق راهبردها عنوان شد. در ادامه، عوامل زمینه ای تحقق راهبردها شامل ارث بری مدیران، مدیریت یکپارچه، همکاری بخش دولتی و خصوصی عنوان شد. برحسب این پژوهش، پیامدهای حاصل از خلق ارزش برند مقصد شامل رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رونق گردشگری، توسعه پایدار و سایر موارد عنوان شده می باشد.

  کلیدواژگان: برند مقصد، خلق ارزش برند، مدل پارادایمی، تئوری داده بنیاد
 • ساجده کریمی کندزی * صفحات 223-242

  هدف از پژوهش حاضر توسعه بوم‏گردی و نقش آن در توسعه جاذبه‏ های بوم‏گردی شهرستان آران و بیدگل می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل متخصصان، کارشناسان، اساتید مرتبط با حوزه بوم‏گردی در سطح شهرستان آران و بیدگل به تعداد 65 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس کل سرشماری و به شیوه دسترس به تعداد 65 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه طراحی شده در زمینه بوم‏گردی با 12سوال، خلاقیت با 13سوال و توسعه اماکن بوم گردی به تعداد 21 سوال می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که بوم‏ گردی بر توسعه اماکن بوم گردی شهرستان آران و بیدگل با نقش واسطه خلاقیت تاثیر داشته است به گونه ای که بوم‏گردی بر اماکن بوم گردی با ضریب مسیر 55/0 و مقدار T 91/3، بوم‏گردی بر خلاقیت با ضریب مسیر 32/0 و مقدار T 65/2، خلاقیت بر اماکن بوم گردی با ضریب مسیر 61/0 و مقدار T 32/2 اثرگذار بوده است. بنابراین بوم‏گردی از طریق خلاقیت توانسته است بر بهبود وضعیت توسعه اماکن بوم گردی اثرگذار باشد که میزان ضریب مسیر (61/0) خود بیانگر این امر می باشد، در حالی که رابطه مستقیم بوم‏گردی بر اماکن بوم گردی دارای ضریب 32/0 بوده است.

  کلیدواژگان: بوم‏گردی، اماکن بوم گردی، خلاقیت، آران و بیدگل
 • حبیب شهبازی شیران، رویا اسمی * صفحات 243-266

  احیاء، حفظ و رونق بناهای تاریخی در ایران، وابستگی مستقیمی با حضور گردشگران میراث دارد؛ لذا هدف این تحقیق، تاثیر تصویر مقصد و رضایت‏مندی بر وفاداری گردشگران میراث، در قالب یک مدل مفهومی بر مبنای بازدیدکنندگان مجموعه شیخ صفی‏الدین اردبیلی در اردبیل، ایران بود. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و حجم نمونه به روش نمونه‏ گیری در دسترس و با کمک فرمول کوکران (حجم جامعه نامعلوم) به تعداد 375 نفر تعیین شد. تحلیل داده ‏ها با کمک نرم‏افزارهای اس‏پی‎اس‏اس و ایموس انجام شد. نتایج نشان داد، غالب پاسخ‏گویان رضایت‏ مندی نسبتا مطلوبی بابت بازدید از مجموعه داشتند. مطابق نتایج تحلیل معادلات ساختاری، اثرگذارترین متغیرهای مربوط به وفاداری، تصویر مقصد و رضایت‏مندی گردشگر، به ترتیب متغیر بازدید مجدد گردشگران از مجموعه، آگاهی و علاقه و هزینه‏ های گردشگری بود. تصویر مقصد نیز بر رضایت‏مندی اثر معنا‏داری دارد؛ اما تاثیر تصویر مقصد گردشگری بر وفاداری گردشگران میراث، از مسیر متغیر میانجی رضایت‏مندی معنا‏دار است. لذا، تمرکز برنامه‏ های بازاریابی گردشگری میراث بر بهبود تصویر مقصد میان گردشگران میراث، الزاما منجر به افزایش بازدید مجدد گردشگران از مجموعه نمی‏شود. اما توجه به متغیر رضایت‏مندی به‏‏ ویژه در زمینه کاهش هزینه‏ های گردشگری و افزایش احساس امنیت، می‏تواند بر وفاداری گردشگران بیشتر اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: گردشگران میراث، مجموعه شیخ صفی‏الدین اردبیلی، وفاداری گردشگران، رضایت‏مندی
 • توران احمدی * صفحات 267-292

  از جمله عوامل مهم در شکل گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از بنای تاریخی، کمیت و کیفیت عناصر معماری اعم از عناصر ملموس و غیرملموس است که گردشگر بعد از بازدید در ذهن خود نسبت به آن اثر قضاوت می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عناصر معماری آثار تاریخی شهر همدان در شکل گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران صورت گرفته است. روش تحقیق به صورت آمیخته (کیفی سپس کمی) است. نتایج یافته های کیفی تحقیق نشان داد که گردشگران با توجه به ویژگی های فردی خود، معانی مختلفی را از دیدن یک اثر تاریخی دریافت می کند. هم چنین، نتایج نشان داد که متغیرهای نقوش، کتیبه ها، گچ بری و کاشی-کاری بیشترین میزان تکرار در بین مصاحبه گردشگران داشته و از اثرگذاری زیادی در ایجاد کیفیت ذهنی برخوردار هستند. در بخش یافته های کمی، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد به ترتیب متغیرهای نقوش و کتیبه ها 841/0R2=، سرگذشت تاریخی بنا 542/0=R2، گچ بری ها و کاشی کاری ها 509/0=R2، قدمت ساخت 489/0/0=R2، ورودی و پنجره ها 403/=0R2، مصالح، آجرچینی و شکل سازه 388/0=R2، چشم انداز 369/0=R2 و تناسبات سازه 610/0=R2 با کیفیت ادراک ذهنی ارتباط معناداری دارند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که نقش عناصر معماری در کیفیت ادراک ذهنی گردشگران به تفکیک سن، جنسیت، سطح سواد و تجربه قبلی گردشگر در بازدید از اثر تاریخی در تمامی ابعاد هشت گانه عوامل موثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران در سطح 000/0 معنی دار بوده است. در این میان متغیر سطح سواد با مقدار 478/12=F دارای بیشترین میزان انتظار از سوی سه گروه بود.

  کلیدواژگان: ادراک ذهنی، بناهای تاریخی، عناصر معماری، گردشگری، همدان
 • ایمان دانائی فر *، مهرداد مهدی زاده صفحات 293-318

  با توجه به ضرورتی که در اجرای طرح های توسعه گردشگری در مناطق تفرج گاهی مختلف وجود دارد، ارزیابی منافع حاصل از آن ها ضروری است. در این تحقیق برای ارزش گذاری اقتصادی منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده، از روش های ارزش گذاری مشروط و هزینه سفر فردی استفاده شده است. برای این منظور، تعداد 400 پرسش نامه در تابستان و پاییز 1398 در منطقه توریستی موگرمون توسط بازدیدکنندگان تکمیل گردید، نتایج روش ارزش گذاری مشروط نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این مکان 6752 ریال و ارزش تفریحی برای هر خانواده معادل 44/288.445 ریال در سال بوده است. نتایج روش هزینه سفر فردی نیز نشان داد که ارزش تفریحی این مکان 1.328.670.000 ریال برآورد شده است. مقایسه این دو روش نشان می دهد ارزش تفریحی این مکان در روش هزینه سفر فردی بیشتر برآورد شده است.

  کلیدواژگان: ارزش تفریحی، ارزش، گذاری مشروط، هزینه سفر فردی، موگرمون، لنده
|
 • Niloofar Abbaspoor, Yekta Ashrafi, Hamid Zargham Boroojeni Pages 1-26

  Income generation potential of Tourism is a feature that has attracted the support of policymakers and host communities. The injection of inbound tourists’ expenditures to the destinations increases the income of households and institutions. Using the social accounting matrix of 2011, this paper evaluates the impact of the development of inbound tourism sector on the income of the households and institutions, as well as its distribution. The social accounting matrix has been altered so that it can incorporate tourism sector as one single sector next to other sectors in the production account. Moreover, the channels through which this development affects the income of households and institutions have been identified adopting structural path analysis approach. The findings show that institutions, urban households and rural households enjoy the most income increase, respectively. The four-fold share of the urban households compared to that of the rurals indicates an increase in the income gap as a result of inbound tourism development. Transportation sector has the greatest share in transferring the income-generating effects of the inbound tourism development to the households and institutions. Labor and capital are the most important factors of production in transferring inbound tourism development income to the households and institutions respectively.

  Keywords: Inbound Tourism, Social Accounting Matrix, Structural Path Analysis
 • Morteza Moradi*, Rabeah Zandipak Pages 27-58

  In the literature on management and organization, one of the topics that has been considered recently is wisdom-based management, which is not unrelated to various topics, including transformational leadership. The present study aimed to investigate the antecedents of wisdom-based management and its role in transformational leadership. The research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of nature and method. To test the hypotheses, a 50-item questionnaire by spectrum was used. The statistical population of the study is 800 managers and employees of five-star hotels in Tehran; The sample size of 260 people was selected based on Krejcie and Morgan table by stratified relative method. Reliability was assessed using Cronbach's alpha coefficient and structural validity was assessed using Lisrel software and confirmatory factor analysis. In order to analyze the findings, LISREL software and path analysis model were used and to analyze the mediating variable, Sobel test was used. The results of the present study showed that the four variables of experience, spirituality, emotions and knowledge have a significant and positive effect on wisdom-based management and transformational leadership. Wisdom-based management also has a significant and positive effect on transformational leadership and plays a mediating role between the mentioned factors and transformational leadership. Wise management can, through training and effort, influence its employees by playing the role of a leader in the organization and acquire and transmit wisdom to them through the paths of experience, spirituality, emotions and knowledge.

  Keywords: isdom, based management, transformational, leadership
 • Abolfazl Tajzadehnamin*, Ali Badizadeh, akbar pourfaraj Pages 59-88

  The main purpose of this study was to develop the model of rural tourism for Iranian organizations. The philosophy of the research is Interpretivism, the approach is deductive, and the strategy is the case study. In this research, by using multiple case study method and pluralistic approach, three companies of Tourism in Iran have been chosen and studied. Finally, interviews were conducted with 7 managers and elites. In each company, the current process of Rural tourism marketing and recommendatory Marketing model, by using different methods like semi-structured interviews, observation, and document analysis have been explored and have been defined. Then the suggested concepts of the interviews were analyzed and finally, the proposed model was drawn after comparing with the theoretical basis of the research and final analysis of the data obtained from the interviews. The results indicate that the Marketing model of rural tourism in Iran Includes four dimensions of environmental analysis(General and specialized environment), marketing planning(Mission, environmental intelligence, market-entry, more and Building Brand), operational planning(marketing mix and networking), and outcomes.

  Keywords: Marketing Model, destination tourism, Rural tourism
 • MohammadBagher Fallahi, Seyed Mohammad Tabataba'i Nasab*, Mehdi Sabokro Pages 89-112

  The hotel industry is one of the basic foundations of tourism development. One of the important needs of hotels managers is Identify ways to develop those employees' behaviors that are consistent with the brand. The present study was aimed to investigate the effect of brand-oriented leadership on brand citizenship behaviour with mediating roles of employee-brand fit and brand commitment. This study is a descriptive-correlation one from research methodology perspective. The statistical population of this study includes 1005 employees of 5 star hotels of shiraz. The sample size was calculated 278 employees and they were selected through convenience method. In order to collect the research data, the standard questionnaire of brand-oriented leadership, employee-brand fit, brand commitment and brand citizenship behavior were used, that their validity has been checked through the content validity and construct validity. reliability has been checked through Cronbach's alpha and composite reliability. Data were analyzed through structural equation modeling with Amos and SPSS software. The results of the hypothesis test showed that brand-oriented leadership has direct effect on brand citizenship behavior, brand-oriented leadership has direct effect on employee-brand fit and brand-leading leadership has direct effect on brand commitment. Also, the results of this study showed that the brand-oriented leadership has an effect on brand citizenship behaviour with mediating roles of employee-brand fit and the brand commitment.

  Keywords: Brand-oriented Leadership, Employee-Brand Fit, Brand Commitment, Brand Citizenship Behaviour
 • Fatemeh Rahmani, Ali Rahnama * Pages 113-144

  Today, the role of the tourism industry has been accepted as a category in creating fields of interaction between the countries of the world. Tourism in developed and developing countries is one of the basic approaches in creating sustainable employment, increasing per capita income, and diversifying sources of income. Various indicators affect the development of this industry and the number of tourists attracted by countries. Due to the importance of this issue, this study examines the effect of travel and tourism competitiveness indicators on foreign tourism demand in the Middle East and North Africa. The panel data model was used to measure the impact of these indicators for 15 countries in the Middle East and North Africa (MENA) for the years 2011-2019, whose information is available in the Travel and Tourism Competitiveness Report. According to the results of this study, the three variables "air transport infrastructure", "labor market and human resources" and "price competitiveness" had the highest impact on attracting foreign tourists to the surveyed countries.

  Keywords: MENA countries, tourism demand, competitiveness, Data Panel Pattern
 • GH.Malekzadeh* Pages 145-168

  Ecolodge are one of the new topics in global tourism, social responsibility in the tourism industry and these resorts have created attractions for individuals and organizations. The purpose of this study is to explore the components of social responsibility in ecotourism resorts in the country. This research has an interpretive philosophy, inductive approach, qualitative method and data-based strategy with an apparent approach. It analyze by Glaser coding method. The study population was the country's eco-tourism resorts, the quality treasury of the country's first-class resort managers, academic experts and senior officials of the country's tourism management. The study sample was 25 of these people. This research conduct from June 2019 to April 2020. In the theoretical coding stage, the extracted components and categories conceptualize based on the "dimensions" family. The results showed that social responsibility in ecotourism resorts includes 6 components and 23 categories. These components include community-based culture, law, community-based business, environmental attention, benevolence, and accountability to internal stakeholders. Each of these components helps managers understand what features they should focus on in eco-lodges in order to better implement social responsibility.

  Keywords: Social Responsibility, Family Dimensions, Ecolodge
 • jafar bahari *, mehdi karoubi, Shahla Bahari, Samira Mohammadi Pages 169-190

  In today's highly competitive world, organizations are looking for new methods to maximize the performance and effort of their employees. The largest and most important capital of any organization, is it's human capital, that overshadowes other investments of the organization, and the achievement of the goals of the organizations largely depends on the proper functioning of the staff. Today, outstanding organizational performance can not be obtained merely from ordinary staff efforts. One of the reasons underling successes in large organizations is the fact that their staff performance is beyond their formal tasks. Present research aimed to Impact of Emotional Intelligence (EI) on Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the hotel industry in Parsian Azadi Khazar Hotel Chalus has been done in the summer of 2019. The data required for this research is collected by simple random sampling method and with tools of questionnaire. Also, structural equation method has been used by the Smart pls software to analyze data. The method of research is descriptive and correlational and Statistical population of this research is considered all employees of Parsian Azadi Khazar Hotel Chalus. To determine the sample size, Cochran's formula was used and sample size of 89 people was obtained. Also, simple random sampling method was used for sampling. The results showed that the Emotional Intelligence (EI) and every one of its dimensions on Organizational Citizenship Behavior (OCB) have a positive and significant impact. and also it was shown that Social Awareness variable has the largest is path coefficient and its impact on Organizational Citizenship Behavior (OCB) is higher than other variables.

  Keywords: Emotional Intelligence, Organizational Citizenship Behavior, Smart pls, Hotel Industry
 • manouchehr jahanian *, mohammad aghaei, elham vahedi Pages 191-222

  Given the position of the tourism industry in the world, the competition in attracting tourists among different destinations around the world has taken a close look. Today, everyone has realized that the industry operates like a fuel tank that is endless, and its revenue takes on an exponential form over time. Given that Iran is a country that has high tourism potentials, it is necessary to use this unlimited source as a value for sustainable growth and development due to brand value creation for a tourist destination makes one destination higher than the other in a competitive position and ultimately selected by tourists. In this study, at the first, the existing literature was examined, then with the interview technique, 18 experts were interviewed and data related to creating brand value of the destination was extracted. After that, using the Grand Theory method, the concepts were extracted and then categorized, which was finally designed as a Paradigmatic model. As a result, factors such as economic growth, sustainable destination development, attracting capital, recognition of global civilization mentioned as “the causal categories of destination brand value”, and categories such as destination identity design, advertising, planning and financing as “strategies” and categories such as ethnic diversity, weak laws, and Lack of modeling as “interfering in the implementation of strategies”. In the following, contextual factors for the implementation of strategies included the succession of managers, integrated management, public-private partnership. During this research, the consequences of creating the value of the destination brand include political, economic, social and cultural growth, tourism prosperity, sustainable development and other factors mentioned.

  Keywords: Destination brand, Brand value creation, Paradigmatic model, Grand theory
 • Pages 223-242

  The purpose of this paper is studying the development of ecotourism, and its role in the development of ecotourism attractions in the city of Aran and Bidgol. The research methodology is descriptive-analytical. The population under study included 65 xperts, professionals, and professors in the field of ecotourism in Aran and Bidgol. The sample was selected based on judgmental sampling and is consist of 65 experts. The research gathering tool is a questionnaire designed with 12 questions in the field of ecotourism, creativity with 13 questions and development of ecotourism places with 21 questions. To analyze the data, structural equation analysis with AMOS software was used. The results indicate that ecotourism has influenced the development of Aran and Bidgol locomotion sites with a mediating role of creativity, such that ecotourism has an effect on ecotourism sites with path coefficient of 0/55 and T 3/91, ecotourism on creativity with coefficient Pathway 0/32 and T 2/65 value, creativity affected ecotourism sites with path coefficient 0/61 and T value 2/32. Thus, ecotourism has been able, through creativity, to improve the development status of ecotourism sites, with a path coefficient of (0/61) indicating that ecotourism's direct relation to ecotourism sites has a coefficient of 0/32.

  Keywords: Ecotourism, ecotourism places, creativity, Aran Bidgol
 • Habib Shahbazi Shiran, Roya Esmi * Pages 243-266

  The restoration, preservation, and prosperity of historical monuments in Iran are directly related to the presence of heritage tourists. Therefore, the present study aimed to investigate the impact of destination image and satisfaction on heritage loyalty within a conceptual model based on the visitors of Sheikh Safi al-Din Ardabili collection in Ardabil, Iran. The research method was descriptive-survey and the sample size was determined to be 375 people by using available sampling method and Cochran formula (unspecified population size). Data were analyzed using the SPSS and AMOS softwares. Results showed that most respondents had relatively high satisfaction with their visit to the collection. According to the results of structural equations analysis, the most effective variables related to loyalty, destination image and tourist satisfaction were the variables of tourists' revisit of the collection, awareness and interest and tourism costs, respectively. The destination image also has a significant effect on satisfaction; But effect of destination image on the heritage tourists’ loyalty is mediated by the mediating variable of satisfaction. Therefore, the focus of heritage tourism marketing programs on improving the destination image among heritage tourists would not necessarily lead to an increase in tourists' revisit from the collection. But, attention to satisfaction variable, especially reducing tourism costs and increasing the security feeling, can have more effect on tourists’ loyalty.

  Keywords: Heritage tourists, Sheikh Safi al-Din Ardabili collection, Tourists’ loyalty, Satisfaction
 • Pages 267-292

  One of the important factors in shaping the quality of tourists' mental perception of the monument is the quantity and quality of architectural elements, both tangible and intangible elements, which the tourist judges in his mind after visiting. This study aimed to investigate the role of architectural elements of historical monuments in Hamadan in shaping the quality of tourists' mental perception. The research method is mixed (qualitative than quantitative). The results of qualitative research findings showed that tourists, depending on their characteristics, receive different meanings from seeing a historical monument. Also, the results showed that the variables of patterns, inscriptions, plastering, and tiling have the highest frequency among tourist interviews and have a great impact on creating mental quality. In the quantitative findings section, the results of regression test showed that the variables of designs and inscriptions are R2 = 0.841, historical history of the building = R2 = 0.542, plastering and tiling = R2 = 0.509, date of construction = R2 = 0.489, respectively. Entrances and windows = R2 = 0.403, materials, brickwork and structure shape = R2 = 0.388, landscape = R2 = 0.369 and structural proportions = R2 = 0.610 have a significant relationship with the quality of mental perception. The results of one-way analysis of variance showed that the role of architectural elements in the quality of tourists 'mental perception by age, gender, level of education and previous tourist experience in visiting the monument in all eight dimensions of factors affecting the quality of tourists' mental perception at 000 / 0 was significant. Among these, the literacy level variable with the value of F = 12.478 had the highest expectation from the three groups.

  Keywords: Subjective Perception, Monuments, Architectural Elements, Tourism, Hamadan
 • iman danaeifar *, mehrdad mehdizadeh Pages 293-318

  Due the importance to implement tourism development projects in different recreational areas, it is necessary to assess the benefits of such projects. The purpose of the current study was to estimate the economic value of Mogarmon tourist area in Lendeh town using conditional economic valuation and individual travel cost approaches. To this end, 400 questionnaires were completed by visitors of the Mogarmon recreational area during summer and autumn seasons in 2019. The results of the Contingent valuation method indicated that the average willingness to pay for each person to visit this location was 6752 Rials and the recreational value for each family was 288445/44 Rials per year. Moreover, the results of the travel cost method for individual travel also suggested that the recreational value of this location was estimated equal to 1062936000 Rials. Comparing these two methods showed that the recreational value of this recreational area was overestimated in the individual travel costs method, because from the of visitors' viewpoint, the use of this recreational location is considered as a public net commodity and the individuals don't exactly express their willingness to pay so that the cost of each household for recreation in this location is far higher than the stated inclination.

  Keywords: recreational value, Contingent valuation, individual travel cost, Mogarmon, Lendeh