فهرست مطالب

نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران
سال چهلم شماره 2 (پیاپی 82، تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا قادری پور، محمد خیراندیش*، سید مسعود مجدزاده، ابراهیم ابراهیمی صفحات 111-122
  این مقاله گزارشی در خصوص زنبورهای زیرخانواده Dolichurinae (Hymenoptera: Ampulicidae) را ارایه می دهد. این زنبورها در جریان اسفند ماه سال 1395 تا شهریور ماه سال 1396 از مناطق مختلف جنوب استان کرمان (جنوب شرقی ایران) جمع آوری شدند. در مطالعه حاضر، جنس Dolichurus latreille, 1809 و دو گونه Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886 و  D. corniculus Spinola, 1808 برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. همینطور مشخصات ظاهری  به همراه تصاویر مربوط  به دو گونه جدید گزارش شده برای ایران، ارایه شده است.
  کلیدواژگان: Dolichurus، Ampulicidae، تاکسونومی، ایران، گزارشهای جدید
 • رویا ارباب تفتی*، حسین پژمان، محمدتقی فصیحی، محمدجواد عصاری، حسین نوری، علی حسینی قرالری صفحات 123-133

  زنجرک خرما، Ommatissus lybicus Bergevin (1930)، یکی از آفات کلیدی خرما در ایران است که باعث کاهش چشمگیر کیفیت و کمیت خرمای تولیدی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح زیان اقتصادی O. lybicus روی دو رقم تجاری خرما در سه استان خرماخیز جنوبی کشور انجام شد. تعیین سطح زیان اقتصادی زنجرک خرما با روش پدیگو انجام شد. برای این منظور، در هر یک از استان های کرمان (بم)، فارس (فراشبند) و بوشهر (تنگه زرد) یک نخلستان آلوده به زنجرک خرما انتخاب شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار اجرا شد. هر واحد آزمایشی شامل سه درخت هم سن بود که از درخت وسط نمونه برداری انجام شد. ما از دو روش آلودگی طبیعی و مصنوعی با استفاده از حشره کش ها به تراکم مورد نظر در O. lybicus رسیدیم. ارزیابی ها بر اساس ثبت هفتگی تعداد پوره ها و قطرات عسلک انجام شد. علاوه بر این، در پایان فصل و در زمان برداشت، وزن کل خرمای برداشت شده تعیین شد. نتایج نشان داد، سطح زیان اقتصادی در سال های مورد بررسی بر اساس تعداد پوره های زنجرک خرما در هر برگچه از برگ درخت خرما، روی رقم زاهدی 06/1 و 34/0 پوره در فراشبند و 28/0 و 88/ 0 پوره در تنگه زرد در سال های مورد بررسی بود. این مقادیر در بم روی رقم مضافتی در سه سال متوالی 1392، 1393 و 1394 به ترتیب 27/0، 25/0 و 1/0 پوره بود.

  کلیدواژگان: خرما، زنجرک خرما، EIL
 • محمدحسن وکیلی، محمد چمنی*، غلامعلی نهضتی، علی اصغر صادقی صفحات 135-149

  این پژوهش به منظور بررسی توان زنبور عسل در مصرف نشاسته به عنوان جایگزین شهد و اثر پروبیوتیک تجاری پروتکسین بر قابلیت هضم نشاسته در دستگاه گوارش زنبور عسل انجام شد. در آزمایش اول تعداد 36 کندو به طور تصادفی در شش گروه همسان قرار گرفتند و هر گروه یکی از جیره های آزمایشی، تیمار اول جیره فقط بر پایه شربت شکر (گروه شاهد)، تیمار دوم جیره پایه حاوی یک گرم بر لیتر پروتکسین، گروه سوم جیره پایه حاوی 10 درصد نشاسته، گروه چهارم جیره پایه حاوی 20 درصد نشاسته (S20)، گروه پنجم جیره پایه حاوی 10 درصد نشاسته و یک گرم بر لیتر پروتکسین (S10P) و گروه ششم جیره پایه حاوی 20 درصد نشاسته و یک گرم بر لیتر پروتکسین (S20P) را دریافت کردند. در آزمایش دوم زنبورهای تازه ظاهر شده در شش گروه در داخل قفس هایی در انکوباتور قرار داده شده و تیمارهای اشاره شده بالا را به مدت 21 روز دریافت کردند (در دمای 1 ± 34 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 50 درصد). در پایان هر دو آزمایش تعداد 100 عدد زنبور کارگر از هر تیمار انتخاب و از نظر میزان جذب نشاسته، وزن خشک، جمعیت میکروبی بخش های مختلف دستگاه گوارش، غلظت پروتئین و چربی بدن آن ها ارزیابی شدند. نتایج این آزمایش نشان داد، پروتکسین به طور معنی داری جذب نشاسته را در گروه S20P نسبت به گروه های دیگر افزایش داد (P≤0.05). همچنین حضور نشاسته در جیره زنبورها سبب افزایش معنی دار وزن خشک، غلظت پروتئین و چربی بدن زنبورها شد (P≤0.05). پروتکسین جمعیت میکروبی را در بخش های مختلف دستگاه گوارش زنبورها افزایش داد (P≤0.05). بر اساس نتایج این آزمایش به نظر می رسد افزودن همزمان نشاسته و پروتکسین می تواند تاثیر مثبتی بر سلامتی و قدرت کلنی داشته باشد.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، جذب نشاسته، جمعیت میکروبی، زنبورهای کارگر
 • فاطمه بیرکدار *، زکیه سولودر صفحات 151-166

  ساختار ظاهری تخم هشت گونه شناسایی شده از جنس Dioctria  در ترکیه به نام های D. abdominalis، D. arcana، D. cornuta، D. flavipennis، D. hermonensis، D. linearis، D. sudetica و D. valida با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت و با جزییات توصیف شد. نمونه ها از زیستگاه های مختلف مانند کنار دریا، مناطق جنگلی و مزارع محصولات کشاورزی واقع در استان های آدانا، آکسارای، مرسین، نجده، کارامان و قونیه در سال های 2006 و 2007 جمع آوری شدند. ویژگی های تشخیصی تخم هایDioctria  شامل: 1- شکل تخم مرغی و رنگ قهوه ای، 2- درپوش در ناحیه پیشین قطب تخم، 3- یک یا 2 روزنک در بخش میانی درپوش تخم و4- هوا روزنک ها در بدنه و درپوش تخم و یا فقط در بدنه تخم پراکنده شده اند، می باشد. به منظور استفاده در سازگان شناسی جنس Dioctria   تصاویر تخم ها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تخم، ریخت شناسی، Dioctria، تصویر برداری میکروسکوپ الکترونیکی، ترکیه
 • سعیده محمدی، نریمان معروف پور، آدیل تونگا، احمد بایرام، مصطفی معروف پور* صفحات 167-181
  پروانه مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella (Zeller) و سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Fabricius) از مخرب ترین آفات در فرآیند تولید غذا در جهان می باشند. پروانه مدیترانه ای آرد و سوسک چهارنقطه ای حبوبات، ممکن است همز مان در یک انبار وجود داشته باشند. به منظور تهیه یک برنامه کنترلی جامع بوم شناختی و کم هزینه، پراسنجه های جمعیت نگاری و جدول زندگی این دو آفت انباری در شرایط دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی: 8 ساعت تاریکی مطالعه شد. همچنین توان رشد جمعیت این دو گونه با استفاده از تیوری تغییرات جمعیت مقایسه شد. پراسنجه های جمعیت نگاری و جدول زندگی این دو آفت براساس تیوری جدول زندگی سن-مرحله دو جنسی تجزیه شد. نتایج نشان دادند که پروانه مدیترانه ای آرد دارای طول دوره نابالغ طولانی تر، طول دوره بالغ کوتاه تر، دوره زادآوری کوتاه تر، باروری بیشتر، نرخ خالص زادآوری بیشتر و نرخ ذاتی افزایش جمعیت کمتر نسبت به سوسک چهارنقطه ای حبوبات است. نتایج به دست آمده، از نظر توسعه راهبردهای مناسب مدیریتی در برابر هر دو آفت در انبار مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: پروانه آرد، سوسک حبوبات، جدول زندگی، پراسنجه های جمعیت، آفت انباری
 • الهام روزدار، بهزاد حبیب پور*، محمدسعید مصدق، محمد محمودی سورستانی صفحات 183-199

  در دهه های اخیر، یکی از مهمترین روش های جایگزینی آفت کش های مصنوعی، استفاده از فرمولاسیون های جدید بر پایه اسانس های گیاهی است، که می تواند  کیفیت و میزان تاثیر آن ها را افزایش دهد. به دلیل محدودیت های کاربرد اسانس ها به شکل خالص، تهیه فرمولاسیون تجاری آن ها ضروری است. در این تحقیق، ابتدا سمیت تماسی 15 اسانس مختلف گیاهی روی پوره های سن اول شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis (Tinsley) (Hemiptera: Pseudococcidae) در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. اسانس های نعناع فلفلی Mentha piperita (L.) (Lamiaceae) ، پونهMentha longifolia (L.) (Lamiacea)  و لعل کوهستان Oliveria decumbens (Vent.) (Umbelliferae) ، دارای بیشترین سمیت تماسی بودند و برای آزمایش های بعدی در نظر گرفته شدند. بر اساس آنالیز GC و GC/MS، ترکیبات مهم اسانس پونه شامل پولگون 49/51، منتون 75/22 و 1و8 سینیول 69/11 درصد؛ اسانس نعناع فلفلی شامل منتون 51/36 ، منتن 51/28 ، منتول 12/8  و1و8 سینیول 66/7 درصد و لعل کوهستان شامل تیمول 99/43، گاما ترپینن 96/13 و پی_سیمن 62/12 درصد بودند. پس از تهیه فرمولاسیون، سمیت تماسی اسانس ها قبل و بعد از فرموله شدن، روی پوره های سن اول شپشک آردآلود پنبه در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایش های تعیین غلظت کشنده، مقادیر LC50 سمیت تماسی برای اسانس پونه، نعناع فلفلی و لعل کوهستان فرموله نشده و فرمولاسیون اسانس پونه، نعناع فلفلی و لعل کوهستان روی پوره های سن اول شپشک آردآلود پنبهP. solenopsis  پس از 48 ساعت، به ترتیب 49/113، 74/129، 93/149 و 22/48، 55/55 و 68/61 پی پی ام محاسبه شد. بنابراین، سمیت تماسی فرمولاسیون اسانس پونه، نعناع فلفلی و لعل کوهستان نسبت به اسانس خالص پونه، نعناع فلفلی و لعل کوهستان به ترتیب 34/2، 36/2 و 43/2 برابر بیشتر بود. بر اساس آزمایش های فیزیکوشیمیایی، فرمولاسیون های تهیه شده پایداری خوبی از خود در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند. بنابراین اسانس های فرموله شده این سه گیاه می تواند به عنوان حشره کش های جدید دوست دار محیط زیست برای کنترل آفات مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: شپشک آردآلود پنبه، اسانس های گیاهی، حشره کش های گیاهی، سمیت تماسی، آنالیز جی سی- مس
 • هیوا ناصرزاده* صفحات 201-227
  در این مقاله، ریخت شناسی اندام زادآوری داخلی 52 گونه از قاب بالان آبزی خانواده Hydrophilidae بررسی شده است، که 22 گونه آن بر اساس مشاهدات شخصی و 30 گونه آن با جمع آوری مطالعات منتشر شده در مقالات مختلف است. در نرها تفاوت در سطح جنس و در ساختار بیضه ها می باشد. اما در ماده ها، این تفاوت ها در ویژگی های ساختار های مختلف و در سطوح مختلف رده بندی مشاهده شده است که شامل: 1- محل اتصال مجرای اسپرماتکی به کیسه جفت گیری یا بورسا کاپولاتریکس، 2- طول مجرای اسپرماتکی، 3- اندازه و شکل غده اسپرماتکی، 4- اندازه و شکل حباب اسپرماتکی، 5- چگونگی اتصال اسپرماتک و غده اسپرماتکی با حباب اسپرماتیکایی و 6- حضور یا عدم حضور خارهای شاخی در دیواره غشایی بورسا. در سطح گونه ها طول مجرای اسپرماتکی بسیار متنوع است. در حالی که وضعیت اتصال میان مجرا، غده و حباب اسپرماتکی ثابت تر بوده و در سطح زیرخانواده یا قبیله یکسان است. اهمیت استفاده از خصوصیات ریختی اندام زادآوری داخلی ماده در تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک با نگاهی به CI و RI این خصوصیات در مجموعه داده های ریخت شناسی گونه های جنس Sternolophus مورد بحث قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: Hydrophilidae، مطالعه مقایسه ای، ویژگی های اندام زادآوری داخلی، ریخت شناسی اندام زادآوری داخلی ماده
 • کامبیز مینایی* صفحات 229-232
  ششمین گونه از جنس Tenothrips با نام Tenothrips ononidis (Bournier) برای نخستین بار از ایران گزارش می شود. وجود یک جفت اندام حسی کامپانی فرم روی پس گرده و نابرابری جفت موهای گوشه کناری پیش گرده، این گونه را از دیگر گونه های گزارش شده از ایران جدا می کند. نگاره های قسمت های مهم گونه یاد شده ارایه شده است.
  کلیدواژگان: Tenothrips، استان فارس، گزارش جدید
 • سمیه اله ویسی*، مهدی حسنی، ابراهیم ابراهیمی صفحات 233-235
  طی بررسی آفات چغندر در مزارع استان همدان در اوایل آبان سال 1398، پنج نمونه زنبور از خانواده Figitidae از ریشه های چغندر قند جمع آوری شد. این نمونه ها تحت عنوان گونه Rhoptromeris heptoma (Hartig, 1840)شناسایی شدند، که برای اولین بار جنس و گونه آن از ایران گزارش می شود. این زنبور به عنوان انگل واره لارو مگس های Chloropidae شناخته شده است.
  کلیدواژگان: گزارش جدید، زنبور پارازیتوئید، چغندرقند، همدان
|
 • Zahra Ghaderipour, Mohammad Khayrandish *, Seyed Massoud Madjdzadeh, Ebrahim Ebrahimi Pages 111-122
  This paper provides a report on Dolichurinae (Hymenoptera: Ampulicidae) collected from different locations of southern Kerman province in southeast Iran from March to September 2017. In the present study, the genus Dolichurus latreille, 1809 (Hymenoptera: Ampulicidae: Dolichurinae) and two species, Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886 and D. corniculus Spinola, 1808 are recorded from Iran for the first time. Morphological remarks and illustrations of the newly recorded species are provided.
  Keywords: Ampulicidae, Dolichurus, Taxonomy, Iran, new records
 • Roya Arbabtafti *, Hossein Pezhman, MohammadTaghi Fassihi, MohammadJavad Assari, Hossein Noori, Ali Hosseini Gharalari Pages 123-133

  Dubas bug, Ommatissus lybicus Bergevin (1930), is one of the key pests of date palms in Iran, which drastically reduces the quality and quantity of dates produced. The Present study aimed to determine economic injury level of O. lybicus on two commercial date cultivars in three main date palm growing provinces of southern Iran. The economic injury level of dubas bug on date palm was estimated by Pedigo method. A date palm grove infested by dubas bug was chosen in Kerman (Bam), Fars (Farashband), and Bushehr (Tang-e Zard) provinces. The study was conducted in randomized complete block design with seven treatments replicated three times. Each experimental unit consisted of three identical trees in which the sampling was performed on the middle tree. We reached the intended densities of O. lybicus using natural and artificial infestation by using insecticides. The assessment was made based on the weekly recording the number of nymphs and honey droplets. In addition, the total weight of the harvested date was determined at harvesting. The results showed that EIL based on the number of nymphs/leaflet of date palm leaf on Zahedi cultivar were 1.06 and 0.34 nymphs for Farashband, respectively, and 0.28 and 0.88 nymphs for Tang-e Zard in studied years. The values for Bam on Mazafati cultivar in the three consecutive years of 2013, 2014 and, 2015 were 0.27, 0.25, and 0.10 nymphs, respectively.

  Keywords: Date palm, dubas bug, EIL
 • MohammadHasan Vakili, Mohammad Chamani *, Gholamali Nehzati, AliAsghar Sadeghi Pages 135-149

  This study was conducted to investigate the ability of bees to consume starch as a substitute for nectar and influence a commercial probiotic namely Protexin® on starch absorption. In the first experiment, 36 honey bee hives were randomly allocated into six similar groups and fed using one of the diets, first group received sugar syrup as control treatment, second group received sugar syrup supplemented with 1 g/L of Protexin® (P), third group received sugar syrup supplemented with 10% of the starch (S10), fourth group fed using sugar syrup supplemented with 20% of the starch (S20), fifth group received sugar syrup supplemented with 10% starch and one g/L of Protexin® (S10P) and sixth group fed using sugar syrup supplemented with 20% of starch and one g/L of Protexin® (S20P). In the second experiment, newly emerged worker bees were kept in laboratory cages and fed using the above-mentioned experimental treatments for 21 days (at 34 ± 1 ˚C and 50% R.H.). At the end of both experiments, 100 worker bees from each treatment were selected to evaluate the starch absorption, the microbial population at the bee’s digestive tract, body weight, body protein, and lipid content. The results indicated that the starch absorption in the colonies fed by S20P treatment was significantly higher than that in the rest of the treated colonies (P≤0.05). The supplementation of diet with starch significantly enhanced their body weight, protein, and lipid content in both of the experiments (P≤0.05). Moreover, Protexin® increased the bee’s gut microbial population at colony and cage conditions (P≤0.05). It is concluded that the dietary supplementation of the corn starch and Protexin® could have a beneficial effect on the health and strength of the bee colonies.

  Keywords: Microbial population, Probiotic, Starch absorption, Worker bees
 • Fatma Bayrakdar *, Zekiye Suludere Pages 151-166

  The egg structures of eight Dioctria species known in Turkey, i.e., D. abdominalis, D. arcana, D. cornuta, D. flavipennis, D. hermonensis, D. linearis, D. sudetica, D. valida were examined and described in detail, using the scanning electron microscope (SEM). The material was collected from various habitats such as watersides, forest areas and crop fields within Adana, Aksaray, Mersin, Nigde, Karaman and Konya provinces between 2006 and 2007. Dioctria eggs are characterized as: 1) ovoid in shape and brown in color; 2) operculum at the anterior pole of the egg; 3) one or two micropyles at the center of the operculum; 4) aeropyles scattered in the body region and operculum or only in the former. The eggs were photographed to provide useful information to the systematics of Dioctria genus.

  Keywords: Egg, Morphology, Dioctria, Scanning Electron Microscope, Turkey
 • Sadieh Mohammadi, Nariman Maroofpour, Adil Tonga, Ahmet Bayram, Mostafa Maroufpoor * Pages 167-181
  The Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Zeller) and the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (Fabricius) rank among the most destructive pests in food processing facilities worldwide. Ephestia kuehniella and C. maculatus may live in the same store simultaneously. To provide a comprehensive ecological based and cost effective control program, the life history and demographic parameters of the both stored product pests were studied at 25 ± 1°C, 60 ± 5% RH, and 16L:8D hours photoperiod. Moreover, population growth potential of the pests compared based on population projection. Life history and demographic parameters of both pests were analyzed using the age-stage, two-sex life table theory. The results revealed that E. kuehniella had longer immature developmental time, shorter adult longevity, shorter reproduction period, higher fecundity, higher net reproduction rate, and lower intrinsic rate of increase in comparison with the cowpea weevil. The obtained results have been discussed in terms of developing appropriate management strategies against both pests in the storage.
  Keywords: flour moth, cowpea weevil, life table, POPULATION PARAMETERS, stored product pest
 • Elham Roozdar, Behzad Habibpour *, MohammadSaeed Mossadegh, Mohammad Mahmoodi Sourestani Pages 183-199

  In recent decades, one of the most important methods of replacing synthetic pesticides is the use of new formulations based on plant essential oils (EOs) that can increase the quality and effectiveness of them. Due to application restrictions of EOs in their pure form, preparation of commercial formulations of these compounds is essential. In this research, At first, the contact toxicity of fifteen different plant EOs was evaluated on reared Phenacoccus solenopsis 1st instar nymphs at 25±1°C and 65±5% RH, with a 16:8-h L:D photoperiod. Three EOs of Mentha longifolia (L.), Mentha piperita (L.), and Oliveria decumbens (Vent.), had the highest contact toxicity and were selected for the rest of the experiments. According to GC and GC/MS analysis, pulegone (51.49%), menthone (22.75%), and 1,8-cineole (11.69%) were the principal components of M. longifolia, menthone (36.51%), menthene (28.51%), menthol (8.12%), and 1, 8-cineole (7.66%) were the principal components of M. piperita and the main components of O. decumbens EO were thymol (43.99%), γ-terpinene (13.96%), and p-cymene (12.62%). After making formulation, contact toxicity of the EOs before and after formulation, was evaluated on P. solenopsis 1st instar nymphs under laboratory conditions. Based on lethal concentration trials, LC50 values of pure and formulated EOs of M. longifolia, M. piperita, and O. decumbens on 1st instar nymphs after 48 hours were 113.49, 129.74, 149.93, and 48.22, 55.55, 61.68 ppm, respectively. Therefore, the contact toxicity of formulated EOs of M. longifolia, M. piperita, and O. decumbens were 2.34, 2.36, and 2.43-fold higher than the pure EOs.

  Keywords: Phenacoccus solenopsis, Essential oils, Botanical insecticides, contact toxicity, GC-MS analysis
 • Hiva Nasserzadeh * Pages 201-227
  The morphology of internal genital tubes in 52 species of water scavenger beetles (Col., Hydrophilidae) are investigated based on personal observation of 22 species and collecting data of formerly published studies of 30 species. In males, morphological differences are observed in generic level and in the structures of the testes. In females, morphological variations are detected in several features in different taxonomic levels: 1. connection position of spermathecal duct to bursa copulatrix, 2. length of spermathecal duct, 3. size and shape of spermathecal gland, 4. size and shape of spermathecal bulb, 5. connection of spermatheca and spermathecal gland with spermathecal bulb, and 6. presence or absence of sclerotized spine inside the membranous wall of the bursa. The length of the spermathecal duct is highly variable across the species, while, the connections of the spermathecal duct and gland with the bulb remain constant in tribe or subfamily level. The importance of using the female genital tube characters in phylogenetic analysis is discussed along with investigating the CI and RI of the genital characters of Sternolophus species in a data set of its morphological characters.
  Keywords: Hydrophilidae, comparative study, genital tube features, female genital morphology
 • Kambiz Minaei * Pages 229-232
  The sixth species of genus, Tenothrips namely Tenothrips onondis (zur Strassen) has ben recorded from Iran for the first time. Relevant illustrations are provided.
  Keywords: Tenothrips, thrips, Fars province
 • Somaye Allahvaisi *, Mahdi Hassani, Ebrahim Ebrahimi Pages 233-235