فهرست مطالب

 • Volume:12 Issue: 3, Summer 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/09/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آرزو چوهدری، فریبا فرنقی، حسین حسنیان مقدم، نسیم زمانی، شهرام ثابتی، هادی شهرابی فراهانی صفحات 159-166
  مقدمه

  مسمومیت با سرب به علت مصرف از قصد یا اتفاقی اپیوم آغشته به سرب افزایش پیدا کرده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سطح خونی سرب و مشخصات پایهای در کودکان مسموم با اپیوم بود.

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، سطح خونی سرب 32 کودک کمتر از 13 سال که به علت مسمومیت با اپیوم در بخش مسمومیت بیمارستان لقمان حکیم بستری شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت. اطالعات دموگرافیک، عالیم، نشانه ها و تستهای آزمایشگاهی نیز بررسی و گزارش گردید.

  یافته ها

  میانه و دامنه سنی کودکان مسموم شده با تریاک 14 و 141 ماه با حداقل سن سه ماه و حداکثر سن 12 سال 144 ماه گزارش شد. 5/62 درصد کودکان پسر بودند. میانگین سطح خونی سرب 44/3 ± 78/9 میکروگرم در دسیلیتر و در 70 درصد بیماران مسموم با اپیوم، مساوی و بیشتر از 5 میکروگرم در دسیلیتر گزارش گردید. اختالف معنیداری بین سطح خونی سرب در دختران و پسران وجود داشت)57/6 ± 07/17 میکروگرم در دسیلیتر در دختران و 22/3 ± 61/6 میکروگرم در دسیلیتر در پسران (02/0 = P) همبستگی معنیداری بین سطح سرب خون و هموگلوبین مشاهده شد. در سطح هموگلوبین کمتر از 8 گرم در دسیلیتر، سطح خونی سرب باالتر بود، اما با افزایش هموگلوبین، سطح خونی سرب افزایش پیدا کرد. همچنین، در هموگلوبین باالتر از 14 گرم در دسیلیتر، سطح خونی سرب دوباره کاهش یافت (01/0 = P.)

  نتیجه گیری

  اگرچه در تحقیق حاضر هیچ کدام از موارد مسمومیت با سرب به درمان با شالتور نیاز نداشت، استراتژیهایی جهت جلوگیری از تماس کودکان با اپیوم و سایر مواد مخدر آغشته به سرب به دلیل اثر بر ارگانهای آنها باید صورت گیرد.

  کلیدواژگان: سرب، تریاک، کودکان
 • رها حبیب آگهی، نادر نوابی، مریم السادات هاشمی پور، عاطفه هاشم زهی صفحات 167-174
  مقدمه

  مصرف دخانیات، معضل بزرگی برای سالمت افراد بشر محسوب میگردد و کشیدن سیگار میتواند ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روحی- روانی زندگی روزمره افراد را تحت تاثیر قرار دهد. حفره دهان، نخستین قسمتی از بدن است که در معرض مستقیم دود سیگار و ترکیبات مضر آن قرار دارد و سیگار کشیدن بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت دهان (life of quality related-Health Oral یا OHQoL) افراد تاثیرات منفی بر جای میگذارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ترک سیگار بر OHQoL افراد بود.

  روش ها

  این مطالعه به روش مداخلهای (Interventional) صورت گرفت و جمعیت مورد نظر را افرادی تشکیل دادند که به یک کلینیک ترک سیگار در تهران مراجعه کرده بودند. پس از ثبت داده های دموگرافیک، پرسشنامه Profile Impact Health Oral(14-OHIP (در دو مقطع زمانی) قبل از شروع به ترک و سه ماه پس از اقدام به ترک سیگار برای شرکتکنندگان تکمیل گردید. داده ها به منظور مقایسه امتیاز پرسشنامه بیماران، قبل و پس از ترک سیگار با استفاده از آزمونهای t Paired و ANOVA way-One با فاصله اطمینان  interval Confidence یا CI) 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  31 نفر 29 مرد و 2 زن با میانگین سنی 30/11 ± 03/37 سال در تحقیق حاضر شرکت نمودند. با وجود بهبود نمرات OHQoL در زمینه هایی مانند »حس کردن مزه غذاها و خجالتزده و عصبانی بودن از مسایل مربوط به دندانها« پس از ترک سیگار، تغییر معنی داری مشاهده نگردید (050/0 < P) اما ارتباط معنیداری میان کیفیت زندگی مرتبط با سالمت دهان قبل و پس از اقدام به ترک سیگار  و متغیر سن وجود داشت 001/0 = P برای قبل از ترک سیگار و 050/0 = P برای پس از ترک سیگار..

  نتیجه گیری

  برای شفافتر شدن رابطه میان ترک سیگار و بهبود OHQoL ،به انجام مطالعات تکمیلی نیاز است و پژوهش حاضر را میتوان در این حیطه به عنوان مطالعه مقدماتی (Pilot) تلقی نمود که نشانه هایی از وجود این ارتباط را نشان داد.

  کلیدواژگان: سیگارکشیدن، سلامت دهان، کیفیت زندگی، ترک سیگار
 • رزاق رحیم پور، فاطمه گوهری انصاف، جلال پورالعجل، محمدجواد عصاری* صفحات 175-185
  مقدمه

  این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر نقش فبلتر در خطر اثرات بهداشتی و سرطانزایی ناشی از برخی آالینده های سمی موجود در دود سیگار برخی از برندهای پرمصرف در ایران انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی، بر اساس روش های استاندارد، غلظت ترکیبات بنزن، فرمالدهید، آرسنیک و کادمیوم در جریان اصلی دود 11برند پرمصرف سیگار در ایران، در دو حالت سیگار با فیلتر و بدون فیلتر مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس روش ارزیابی خطر کمی پیشنهاد شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، مقادیر نسبت خطر بهداشتی، خطر سرطانزایی مواجهه مادامالعمر و همچنین، خطر مخلوط مواجهه با ترکیبات برآورد گردید.

  یافته ها

  میانگین خطر بهداشتی ناشی از بنزن، فرمالدهید، آرسنیک و کادمیوم در دود سیگارها در حالت بدون فیلتر در محدوده 96/3 تا 3505 بود. فیلتر سیگار موجب کاهش خطر اثرات بهداشتی ناشی از بنزن، فرمالدهید، آرسنیک و کادمیوم در دود سیگار به میزان به ترتیب 3/48 ،3/25 ،6/37 و 1/49درصد شد. فیلتر سیگار منجر به کاهش خطر اثرات سرطانزایی مادامالعمر ناشی از بنزن، فرمالدهید، آرسنیک و کادمیوم به میزان به ترتیب 2/53 ،31/25 ،70/37 و 01/61 درصد گردید. بر اساس یافته ها، خطر برآورد شده اثرات بهداشتی و اثرات سرطانزایی مخلوط ترکیبات موجود در دود سیگار بسیار باالتر از حدود قابل قبول بود.

  نتیجه گیری

  فیلتر سیگار نقشی حیاتی در کاهش میزان مواجهه با آالینده ها در جریان اصلی دود سیگارهای مورد مطالعه داشت. با این حال، میانگین کلی مخلوط خطر اثرات بهداشتی و اثرات سرطانزایی مادام العمر ترکیبات مورد بررسی بسیار باالتر از محدوده قابل قبول میباشد. پیشنهاد میشود در تحقیقات تجربی آینده، به بررسی تاثیر نوع فیبرهای موجود در فیلتر سیگار بر کاهش خطر اثرات بهداشتی و سرطانزایی ترکیبات سمی موجود در دود سیگار پرداخته شود.

  کلیدواژگان: تولیدات تنباکو، سیگار کشیدن، محصولات آلی فرار
 • اناس ابن عوف*، محمد آ. النور صفحات 186-195
  مقدمه

  استفاده از مواد روانگردان مساله قابل توجهی است و درک پزشکان و دانشجویان پزشکی از این مساله نیز مهم میباشد؛ چرا که ممکن است بر رفتارشان در مورد مدیریت بیمارانی که از مشکالت مربوط به مواد رنج میبرند، تاثیر بگذارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی درک دانشجویان پزشکی سودانی در مورد استفاده از مواد روانگردان و ارتباط احتمالی آن با عوامل اجتماعی- جمعیتی بود.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی در یک دانشکده پزشکی خصوصی در خارطوم سودان انجام شد. یک پرسشنامه خودگزارشدهی بین تمام دانشجویان 2 مایل به مشارکت توزیع گردید و داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آزمون χ برای تحلیل ارتباط بین عوامل مختلف استفاده شد.

  یافته ها

  317 دانشجو با نرخ پاسخ 5/75 درصد در تحقیق حاضر شرکت کردند. از میان آنها، 113 نفر  9/35 درصد  مذکر بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 2/4 ± 5/21 سال بود. تمام دانشجویان از الکل آگاه بودند و 261 دانشجو (5/88 درصد) گزارش دادند که در مورد ماریجوآنا اطالعات دارند. آگاهی در مورد ماری جوآنا، کوکایین و هرویین بیشتر در بین دانشجویان مونث شایع بود. بیشتر دانشجویان با رفتار مصرف مواد مخالف بودند  به عنوان مثال، 2/94 درصد در مورد الکل.. بیشتر دانشجویان گزارش دادند که استفاده از مواد روانگردان برای آنها مشکل یا حتی غیر ممکن بود.

  نتیجه گیری

  بیشتر دانشجویان استفاده از مواد روانگردان را با خطر متوسط تا شدید مرتبط دانستند. جنس مونث و داشتن آموزش دانشگاهی با درک خطر ارتباط بیشتری داشت. درک دانشجویان سودان از مصرف مواد روانگردان مطلوب به نظر میرسد، اما با این حال افزایش آگاهی توصیه میشود

  کلیدواژگان: اختلالات مرتبط با مواد، سودان، دانشجویان، پزشکی، درک
 • محمدرضا نقوی، فرشید خسروپور* صفحات 196-204
  مقدمه

  تبیین عوامل خطر و محافظت کننده مصرف قلیان، مهمترین اصل در طراحی مداخلات پیشگیری از مصرف آن است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سوء رفتار دوران کودکی با مصرف قلیان در بزرگسالی در بین دانشجویان علوم پزشکی در ایران بود.

  روش ها

  افراد مورد بررسی این مطالعه مقطعی را 776 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل دادند که به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. جهت تعیین سوء استفاده دوران کودکی، از پرسشنامه معتبر سوء استفاده فیزیکی، عاطفی و جنسی و به منظور بررسی مصرف قلیان نیز از پرسشنامه کوتاه مصرف قلیان استفاده شد که به روش خودایفا تکمیل گردید.

  یافته ها

  شیوع مصرف قلیان در طول عمر و طی سی روز اخیر در بین مشارکت کنندگان به ترتیب 6/49 و 4/33 درصد گزارش شد. سن شروع مصرف قلیان در 60 درصد از افراد مورد مطالعه قبل از 18 سالگی بود. مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن در کودکی، ،)CI(Confidence interval = 2/06 -4/52 ،P > 0/001[گردید عنوان دانشجویان بین در قلیان مصرف پیش بینی کننده مهمترین .])OR(Odds ratio = 3/05

  نتیجه گیری

  حمایت از کودکان در دوران کودکی برای جلوگیری از قربانی شدن آنها، یک استراتژی اساسی جهت پیشگیری از استعمال قلیان در بزرگسالی میباشد.

  کلیدواژگان: سوء استفاده کودکی، نوجوانی، دانشجویان، مصرف قلیان
 • ماندانا امیری، بهناز دوران* صفحات 205-215
  مقدمه

  استفاده از تلفن هوشمند طی سالهای اخیر رو به افزایش میباشد. از آنجا که استفاده افراطی از این وسیله میتواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد، دانستن چگونگی استفاده کاربران و وابستگی به آن اهمیت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی استفاده دانشجویان از تلفنهای همراه خود، چگونگی وابستگی به آن و پیامدهای احتمالی استفاده مفرط انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه به روش کیفی صورت گرفت. داده ها با استفاده از سه جلسه بحث گروهی متمرکز پیرامون تجربیات استفاده از تلفن هوشمند با 22 دانشجو که استفاده بیش از حد از تلفن همراه خود داشتند، جمع آوری گردید. شرکت کنندگان به روش نمونه برداری گلوله برفی از یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انتخاب شدند.

  یافته ها

  سه طبقه استفاده فرایندی  با زیرطبقات انجام کارهای روزمره، جستجوی اطالعات، گرفتن عکس یا فیلم، سرگرمی، کارهای دانشگاهی، کسب درامد، فرار از زندگی واقعی و گذران وقت ، استفاده اجتماعی  با زیرطبقات رابطه با خانواده، رابطه با دوستان، تعامل با جنس مخالف، دیده شدن و شنیده شدن، تاییدطلبی و بیان آزادانه  و تبعات  با زیرطبقات تداخل با سایر فعالیتهای ضروری، کاهش ارتباطات چهره به چهره، وابستگی مفرط، استفاده به صورت خودکار، از دست دادن حس زمان، استرس، خستگی، اختلال در خواب، عدم تحرک بدنی، مشکالت چشم و حواس پرتی  و افزایش صورتحساب استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  در تحقیق حاضر، شرکتکنندگان استفاده های مختلفی از تلفنهای هوشمند خود را ذکر کردند که آنها را قادر میسازد نیازهای شخصی خود را برآورده سازند. تعامل افراد با تلفنهای هوشمند به گونه ای است که با وجود پیامدهای منفی استفاده مفرط، همچنان به استفاده از آن ادامه میدهند. به نظر میرسد برخی از کاربردها تحت تاثیر شرایط محیطی و فرهنگی است.

  کلیدواژگان: تلفن هوشمند، پژوهش کیفی، گروه های متمرکز، ایران، استفاده مفرط
 • فاطمه نشاط، معصومه شیرزایی*، سپیده شادمان صفحات 216-224
  مقدمه

  قرار گرفتن در معرض دود تنباکوی محیطی smoke tobacco Environmental یا ETS  یکی از سمیترین مواجهات محیطی است و سیگاری غیر فعال یکی از مشکلات مهم سلامت عمومی به شمار میرود. کودکان حساسترین گروه در معرض دود تنباکو موجود در محیط هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان آنتیاکسیدان تام و پراکسیداسیون لیپیدی بزاق در نوجوانان 12 تا 15 ساله سیگاری غیر فعال و غیر سیگاری انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 80 نوجوان 12 تا 15ساله انجام گرفت. گروه تجربی را افراد سیگاری غیر فعال و گروه شاهد را نوجوانان غیر سیگاری سالمی تشکیل دادند که از نظر سن و جنس مشابه سازی شدند. بزاق غیر تحریکی هر دو گروه به روش تف کردن (Spiting) جمع آوری شد. ظرفیت آنتی اکسیدان تام بزاق در آزمایشگاه با استفاده از روش power antioxidant reducing-Ferric) FRAP) و پراکسیداسیون لیپیدی بزاق با کمک روش substances reactive acid Thiobarbituric) TBARS) اندازه گیری گردید. جهت مقایسه یافته ها، آزمون t Independent مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  تفاوت معنی داری در میزان آنتی اکسیدان تام بزاق گروه های مورد (97/88 ± 98/51) و شاهد) 15/148 ± 35/174 وجود داشت (003/0 = P) اما اختلاف معنی داری در میزان پراکسیداسیون لیپیدی گروه مورد (96/1 ± 97/0) و گروه شاهد (97/0 ± 81/0)مشاهده نشد .P = 0/542

  نتیجه گیری

  به نظر میرسد قرار گرفتن در معرض دود سیگار در نوجوانان، موجب کاهش ظرفیت آنتیاکسیدان تام بزاق میشود و در نتیجه، سالمت حفره دهان را به مخاطره میاندازد.

  کلیدواژگان: آلودگی دود تنباکو، استرس اکسیداتیو، آنتیاکسیدانها، بزاق
 • مهناز صلحی، اسماعیل فتاحی*، حدیث براتی، مسعود محمدی، ریسا کسمایی، صدیقه رستاقی صفحات 225-234
  مقدمه

  مصرف تنباکوی بدون دود، یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی در جنوب شرقی آسیا محسوب میشود. مصرف این مواد، میزان شیوع سرطانها و بیماریهای دیگر را افزایش داده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه مصرف تنباکوی بدون دود در ایران بود.

  روش ها

  بررسی مروری در پایگاه های علمی Scholar Google و PubMed و سه پایگاه داده ملی Database Information Scientific (SID) IranMedex و IranDoc بر اساس استراتژی جستجوی استاندارد انجام گرفت.

  یافته ها

  بیشتر افراد مصرفکننده در سیستان و بلوچستان اهدان، چابهار و گلستان شمال ایران زندگی میکردند. میزان مصرف تنباکوی بدون دود در بین دانش آموزان مدارس سیستان و بلوچستانزاهدان، چابهار و گلستان شمال ایران  از تا 7/45 درصد متغیر بود. انواع مختلفی از تنباکوی بدون دود در ایران مصرف میشود که در تحقیقات گوناگون به آن اشاره شده است که شامل پان، گوتکا، ناس، نسوار، بیتی و سوپاری میباشد.

  نتیجه گیری

  بیشتر مطالعات مربوط به تنباکوی بدون دود در ایران در استانهای سیستان بلوچستان و گلستان انجام شده است و تحقیقات بیشتری در دیگر استانها مورد نیاز میباشد. مصرف توسط زنان یک هشدار قلمداد میگردد که تهدیدی برای سالمت زنان در آینده است. به منظور پی بردن دقیقتر به شیوع مصرف تنباکوی بدون دود در ایران، انجام پژوهشهای بیشتری الزم خواهد بود.

  کلیدواژگان: ترک مصرف تنباکو، مرور سیستماتیک، ایران
|
 • Arezoo Chouhdari, Fariba Farnaghi *, Hossein Hassanian Moghaddam, Nasim Zamani, Shahram Sabeti, Hadi Shahrabi Farahani Pages 159-166
  Background

  Lead poisoning is now more common due to accidental or intentional exposure to opiumimpregnated with lead. We aimed to determine the relationship between the blood lead levels (BLLs) andbasic characteristics in opium-poisoned children.

  Methods

  In this cross-sectional study, 32 children younger than 13 years old who had been admitted toLoghman Hakim Poison Center, Tehran, Iran, due to opium poisoning, were evaluated for BLLs. Patients’demographics, symptoms, signs, and lab tests were evaluated as well as the BLLs.

  Findings

  The median and range of age in children with opium poisoning were 14 and 141 months withminimum and maximum age of 3 and 144 months, respectively, and 62.5% were boys. Their mean BLL was9.78 ± 3.44 μg/dl and in 70% of opium-poisoned children, BLL was ≥ 5 μg/dl. There was a significantdifference between mean BLLs in girls and boys (17.07 ± 6.57 μg/dl in girls and 6.61 ± 3.22 μg/dl in boys,P = 0.02). We found a significant correlation between BLL and hemoglobin (Hb) level. In very low Hb level(< 8 g/dl), the BLL was higher but with increasing Hb level, BLL increased as well; in Hb levels > 14 g/dl,BLL decreased again (P = 0.01).

  Conclusion

  Although none of the children needed chelation therapy, strategies should be developed toprevent children from being exposed to opium and other materials impregnated with lead regarding itseffects on all organs of children.

  Keywords: Lead, Opium, Child
 • Raha Habibagahi, Nader Navabi *, Maryam Alsadat Hashemipour, Atefeh Hashemzehi Pages 167-174
  Background

  Smoking tobacco is a significant health problem for humankind. Cigarettes could affect people’slife from socioeconomic and psychosomatic aspects. The oral cavity is the first orifice through which cigarettesmoke enters the body. Thus, it is directly exposed to cigarettes and their harmful ingredients. This studyaimed to determine the effects of smoking cessation on oral health-related quality of life (OHRQoL).

  Methods

  The subjects in the present observational study consisted of individuals visiting a specializedsmoking cessation clinic in Tehran, Iran, to give up their smoking habit. After documentation of the subjects’demographic data, the questionnaire [Oral Health Impact Profile (OHIP-14)] was completed twice in threemonths (before giving up smoking and three months after initiating the program to quit smoking). Dataanalysis was performed using Sig. (2-tailed), paired t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) at aconfidence interval (CI) of 95%.

  Findings

  Thirty-one subjects (29 men, 2 women) participated in this study. The mean age of the subjects was37.03 ± 11.30 years. Although OHRQoL scores were increasing as to some parameters, including food tastes,anxiety, and a feeling of shame in the subjects after giving up smoking, it was not statistically significant(P > 0.050). On the other hand, the relationship between the quality of life (QoL) (before and after stoppingsmoking) and age was significant (P = 0.001 before quitting and P = 0.050 after quitting).

  Conclusion

  For a better understanding of the relationship between quitting smoking and an improvement inOHRQoL, it is necessary to perform more extensive studies in this field. The present study was a pilot study,which shed some light on the relationships between these parameters.

  Keywords: smoking, Oral Health, Quality of Life, smoking cessation
 • Razzagh Rahimpoor, Fatemeh Gohari Ensaf, Jalal Poorolajal, Mohammad Assari * Pages 175-185
  Background

  This study was conducted to evaluate the impact of filter on the eventual carcinogenic and noncarcinogenic risks caused by the main toxic constituents of popular cigarette brands in Iran.

  Methods

  At this laboratory study, the concentration of benzene, formaldehyde, arsenic, and cadmium in themainstream smoke of 11 popular cigarette brands in Iran, on the without and with-filter modes wasdetermined based on an established method. The hazard quotient (HQ), incremental lifetime cancer risk(ILCR), and mixture quantitative risk assessments (QRAs) were performed based on the QRA methodrecommended by United States Environmental Protection Agency (USEPA).

  Findings

  The mean of HQ due to benzene, formaldehyde, arsenic, and cadmium in without-filter cigarettesmoke was from 3.96 to 3505. The findings indicated that the HQs related to benzene, formaldehyde, arsenic,and cadmium in cigarette smoke were decreased with filter by 48.3%, 25.3%, 37.6%, and 49.1%, respectively.The filter of cigarette decreased ILCR of benzene, formaldehyde, arsenic, and cadmium in cigarette smoke by53.02%, 25.31%, 37.70%, and 61.01%, respectively. The mixture of non-carcinogenic and carcinogenicestimated risks due to inhalation of studied cigarettes smoke was very high and unacceptable.

  Conclusion

  The cigarette filter plays an essential role in reducing inhalation exposure to hazardouscompounds in mainstream cigarette smoke; nevertheless, the average of overall mixture HQs and ILCRsestimated caused by studied compounds was higher than the acceptable value. It is recommended that futureempirical studies investigate the impact of the type of fiber used in cigarette filter on reducing carcinogenicand non-carcinogenic risks caused by cigarette smoke.

  Keywords: Tobacco products, Cigarette smoking, Volatile organic compounds
 • Anas Ibn Auf *, Mohamed A. Alnor Pages 186-195
  Background

  Psychoactive substance use is a significant problem and the perception of physicians andmedical students for this problem is important since it may affect their behavior regarding managing patientswho suffer from substance-related problems. The objective of this study was to examine the perception ofSudanese medical students regarding psychoactive substance use and its possible associations withsociodemographic factors.

  Methods

  This cross-sectional study was carried out at a private Sudanese medical school in Khartoum,Sudan. A self-reporting questionnaire was distributed to all consenting students and data were analyzedusing SPSS software. Chi-square test was used to analyze the associations between different factors.

  Findings

  Three hundred and seventeen students participated in the study, with response rate = 75.5%.Among them, 113 (35.9%) were men. The mean and standard deviation (SD) of age was 21.5 ± 4.2 years. Allstudents knew alcohol and 261 students (88.5%) reported having knowledge about cannabis. Knowledgeabout cannabis, cocaine, and heroin was more prevalent among female students. Most of the studentsdisagreed with the behavior of substance use, e.g., 94.2% in the case of alcohol. Most students reported that itwould be difficult - or even impossible - for them to use psychoactive substances.

  Conclusion

  Most of the students perceived use of psychoactive substances to be associated with moderate tosevere risk. Female gender and studying secondary school in Sudan were associated with perceiving morerisk. Sudanese students' perception of psychoactive substance use seems to be favorable but still increasingawareness is recommended

  Keywords: Substance-related disorders, Sudan, Students, Medical, Perception
 • Mohammadreza Naghavi, Farshid Khosropour * Pages 196-204
  Background

  Explaining the risk and protective factors of waterpipe tobacco smoking (WTS) is the mostimportant principle in designing preventive interventions. This study examined the relationship betweenself-reported childhood abuse and WTS among health science students in Iran.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted among 776 health science students in Kerman City,located in southeast of Iran, who were selected by quota sampling approach. The study was performed usingtwo valid short instruments for measuring WTS and child abuse including physical, emotional, and sexualabuse using a self-report method.

  Findings

  The prevalence of ever use and current use (last 30 days) of WTS among participants was 49.6%and 33.4%, respectively. The initiation age of WTS in 60% of students was < 18 years. Child sexual abuse(CSA) was [odds ratio (OR) = 3.05, 95% confidence interval (CI): 2.06-4.52, P < 0.001] the main predictorfor WTS among students.

  Conclusion

  Protecting children during childhood to prevent them from becoming victims may be anessential primordial preventive strategy for WTS.

  Keywords: child abuse, Adolescent, Students, Water pipe smoking
 • Mandana Amiri, Behnaz Dowran * Pages 205-215
  Background

  Smartphone usage has increasing during recent years. Since its excessive use can have negativeconsequences, it is important to know how users use it and become dependent on it. This study was aimed atexploring how university students use their phones, how they depend on them, and the possibleconsequences of overusing them.

  Methods

  This study was conducted using a qualitative design and with a thematic analysis method. Datawere collected using 3 focus group discussions regarding experiences of using smartphones among 22smartphone owners who reported smartphone overuse. They were chosen through snowball sampling at aUniversity of Medical Sciences in Tehran (Iran).

  Findings

  Based on the analysis, the 3 categories of process usage (sub-categories: doing daily routines,information seeking, to take a picture or video, entertainment, academic work, making money, to escapereal-life, and passing the time), social usage (sub-categories: relationship with family, relationship withfriends, interact with the opposite gender, to be seen and heard, approval seeking, and free expression), anddisadvantages (sub-categories: interference with other essential activities, decreased face-to-facecommunications, overdependence, automatic use, loss of sense of time, stress, fatigue, sleep disturbances,physical inactivity, eye problems, high bills, and distraction) were developed.

  Conclusion

  In this research, participants mentioned various uses of their smartphones that enable them tomeet their personal needs and, in spite of the negative consequences of its overuse, cause them to continue touse it. Some uses seem to be affected by environmental and cultural conditions.

  Keywords: Smartphone, qualitative research, Focus groups, Iran, Overuse
 • Fatemeh Neshat, Masoomeh Shirzaiy *, Sepideh Shademan Pages 216-224
  Background

  Environmental tobacco smoke (ETS) is one of the most toxic environmental exposures andpassive smoking is an important general health problem. Children are the most vulnerable group to ETSexposure. This study aimed to compare the salivary total antioxidant capacity (TAC) and lipid peroxidationlevels in passive smoking and nonsmoking adolescents aged 12-15 years.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on 80 adolescents aged 12-15 years. The case group < br />included passive smokers and the control group comprised nonsmokers. These groups were age- andsex-matched ones. Unstimulated saliva of both groups was collected using the spitting method. Then, thesalivary total antioxidant and lipid peroxidation levels were measured using the ferric-reducing antioxidantpower (FRAP) and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) assays, respectively. The independentsamples t-test was used for data comparison.

  Findings

  There was a significant difference in salivary total antioxidant levels between the case group < br />(51.98 ± 88.97 µM) and the control group (174.35 ± 148.15 µM) (P = 0.003). There was no significantdifference between the case group (0.97 ± 1.96) and the control group (0.81 ± 0.97) in lipid peroxidationlevels (P = 0.542).

  Conclusion

  It seems that passive smoking can reduce the salivary TAC of adolescents, thereby threateningoral cavity health

  Keywords: Tobacco Smoke Pollution, oxidative stress, Antioxidants, Saliva
 • Mahnaz Solhi, Esmaeil Fattahi *, Hadis Barati, Masoud Mohammadi, Parisa Kasmaei, Sedighe Rastaghi Pages 225-234
  Background

  Smokeless tobacco (ST) use is one of the most important public health problems in SoutheastAsia. The use of these substances increases the incidence of some cancers and other diseases. The purpose ofthis review study was to investigate on ST use in Iran.

  Methods

  A literature search was conducted on PubMed, Google Scholar, and three national databases[Scientific Information Database (SID), IranMedex, and IranDoc] based on the standard search strategy.

  Findings

  Most consumer people lived in Sistan and Baluchestan Province (Zahedan and Chabahar Cities)and Golestan Province, Iran. ST use rates ranged from 11.0% to 45.7% among college students in Sistan andBaluchestan (Zahedan and Chabahar) and Golestan. There are various types of ST consumed in Iran thathave been mentioned in various articles, including Pan, Gutka, Nass, Naswar, Biti, and Supari.

  Conclusion

  Most studies on ST have been conducted in Sistan and Baluchestan and Golestan Provinces andwe need more research for other provinces. Consumption by women is a warning and a threat to women'shealth in the future. Further studies will be needed to find out more precisely the prevalence of consumptionin Iran.

  Keywords: Tobacco use cessation, Systematic review, Iran