فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/01
 • تعداد عناوین: 66
|
 • بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضا بدن در فقه و حقوق ایران
  محمد بهنام نیا*، سیروس شهریاری صفحه 2

  معامله اعضای بدن انسان از موضوعات نوظهوری است که فقهاوحقوقدانان به بررسی ماهیت وآثار فقهی وحقوقی آن پرداخته.با پیشرفت دانش پزشکی،امکان پیوند اعضای بدن انسان زنده و مرده به افراد نیازمند و نجات جان افراد از مرگ برای بازگرداندن بیمار به جامعه برای ادامه فعالیت های روزمره وگذران زندگی خود وخانواده محقق شد.پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحولات گسترده ای رو به رو ساخته و شیوه های نوین جداسازی و پیوند اعضای بدن انسان را فراهم آورده، اما به موازات این توانایی،مسایل پیچیده و جدید دیگری در رشته های علوم انسانی همچون روانشناسی،جامعه شناسی،حقوق و فقه نسبت به وضعیت حقوقی اعضاوهمچنین رابطه انسان با اعضای بدن خویش مطرح میشود که ضرورت دارد تا دانش های مربوط به آن ها بپردازند.در گذشته، مهم ترین منفعت عقلایی اعضای بدن، استفاده از آن ها در جهت زندگی خود فرد بود و به دلیل این که منفعت دیگری از آن نمی بردند، آن را مال ندانسته و حتی پس از قطع شدن به علت میته و نجس بودن هیچ تصرفی را در آن جایز نمی دانستندولی در حال حاضر اعضای بدن انسان برای بعضی از افراد دارای منفعت حیاتی فلذا دیگر دلیلی ندارد که انسان نسبت به اعضای خود، هیچ حقی نداشته و نتواند در آن دخل و تصرفی کند. با فرض این که عرف اعضای بدن را دارای ارزش اقتصادی و مالیت بداند،آیا قانونگذار نیز ارزش اقتصادی آن را معتبر میداند؟در این نوشتار با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی ادله آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

  کلیدواژگان: فقه، حقوق، بیع، اعضا بدن، ایران
 • هادی ابراهیمی* صفحات 5-30
  پاییز 1356 کانون نویسندگان ایران با همکاری انستیتو «گوته» در ایران ده شب شعر و سخنرانی در باغ سفارت آلمان برگزار کرد که به شب های شعر گوته معروف شد. در آن زمان مسئله «سانسور»، اهل قلم را فلج نموده بود؛ بنابراین فرصتی فراهم شد که بر اساس آن کانون می توانست به خوبی از آن استفاده نماید. بیش از شصت نویسنده و شاعر در این شب ها علیه فضای «اختناق» و «سانسور» حاکم شعر خواندند و سخنرانی کردند. جمعیت عظیمی از سراسر ایران در این جلسات شرکت کردند. نتیجه حضور مردم و روشنفکرانی از طیف های مختلف، یکی از مهم ترین و بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی پیش از انقلاب ایران را شکل داد که بر صحنه سیاسی ایران نیز تاثیرگذار بود. به گونه ای که برخی از تحلیل گران شب های شعر را به منزله آغاز سقوط رژیم پهلوی می دانند. با در نظر گرفتن این موضوع، سوال اصلی ما در این پژوهش این است که: برگزاری شب های شعر گوته از سوی کانون نویسندگان، چه تاثیری بر شکل گیری فضای انقلابی در سال های منتهی به انقلاب اسلامی داشته است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که شب های شعر گوته در کنار سایر حرکت های اعتراضی که در آن دوره شکل گرفت، با در هم شکستن فضای ارعاب و خودسانسوری حاکم بر مطبوعات، روحیه انقلابی را به خصوص میان روشنفکران، دانشجویان و هنرمندان تقویت و به شکل گیری یک حس عصیانی که مقدمه یک جنبش انقلابی است، کمک نموده است. روش انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت نظری آن کیفی و از نوع تحلیلی -توصیفی است. محقق می کوشد با استفاده از این روش به تاثیر شب های شعر گوته بر شکل گیری جرقه های انقلابی در سال پایانی حکومت پهلوی بپردازد.
  کلیدواژگان: شب‎های شعر، کانون نویسندگان، انستیتو گوته، انقلاب اسلامی، سانسور
 • غلامعلی چگنی زاده*، فرهاد پورعلیخانی صفحات 31-58
  با آغاز جنگ سرد اولویت اصلی سیاست خارجی ایالات متحده سد نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بود. بااین حال تحولات ژیوپلیتیک منطقه خاورمیانه از اواسط دهه 50 میلادی موجب بروز جنبش های ملت گرایانه (پان عربیسم)، بی ثباتی و گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه گردید. در این مقاله ما در پی پاسخ به این پرسش هستیم که این تحولات چه تاثیری در شکل گیری برنامه های انقلاب سفید و نهایتا سرکوب خونین قیام 15 خرداد داشته است؟ فرضیه ما بر این اساس است که این تحولات موجب شکل گیری« نوار شکننده خاورمیانه» شد. «نوار شکننده» منطقه ای است که دولت های گرفتار در آن دچار اختلافات عمیق بوده و رقابت های دولت های بزرگ آن را تشدید و درنتیجه موجب بی ثباتی و شکنندگی دولت ها می شود. در این زمان نگرانی ایالات متحده در خصوص بروز ناآرامی در ایران و بقای رژیم پهلوی موجب گردید برنامه اصلاحات از بالا یا انقلاب کنترل شده ای را تجویز کنند که در ایران تحت عنوان «انقلاب سفید» به اجرا گذاشته شد. هنگامی که برنامه های انقلاب سفید با واکنش روحانیت و مردم مواجه گردید و انتظار می رفت که بروز ناآرامی و بی ثباتی در ایران نهایتا به سقوط رژیم پهلوی و به زعم آمریکایی ها به گسترش نفوذ اتحاد شوروی بینجامد، رژیم شاه با حمایت ایالات متحده اقدام به سرکوب خونین قیام 15 خرداد نمود. در این مقاله از روش تفسیری و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
  کلیدواژگان: ثبات، پان عربیسم، نفوذ شوروی، نوار شکننده، انقلاب سفید، قیام 15 خرداد
 • اکرم حمیدیان* صفحات 59-87
  پژوهش حاضر به تحلیل انتقادی گفتمان نامزدهای رقابت های دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران پرداخته تا موضوعات مهم جامعه را در هر گفتمان شناسایی نماید. مواد خام تحلیل شامل متن مناظره های انتخاباتی و فیلم های مستند تبلیغاتی است که مورد تحلیل بینامتنی و بینا گفتمانی قرار گرفت. استخراج مضامین و محتوای دال های مرکزی بر اساس میزان تکرار و تاکید صریح نامزدها در مقایسه با متون رقبا، صورت گرفت. در این رقابت ها سه گفتمان اصول گرای اصلاح طلب، اصلاح طلبی اصول گرا و توسعه پایدار رقابت نمودند. در حوزه گفتمانی توسعه پایدار اجتماعی، هاشمی طبا  وضعیت موجود کشور را نقد کرد؛ اما به دلیل ضعف سیاسی زنجیره هم ارزی (جامعه دانشگاهی) و کمتر ایدیولوژیک بودن، قدرت کافی در رقابت ها نیافت. مثلث رییسی، قالیباف و آقا میرسلیم (اصول گرایی اصلاح طلب) مرز ضدیتی خود را بر عدالت و حمایت از اقشار محروم ترسیم کردند، قالیباف مدیریت مدرن عدالت محور خود را از دولت کار - کرامت رییسی متمایز ساخت. زوج روحانی - جهانگیری در گفتمان اصلاح طلبی اصول گرا، موفق نشدند نماینده گفتمان اصلاح طلبی دوم خردادی باشند و تنها با یاری جوانان جویای امید پیروز گشتند. گفتمان های فوق، افزون بر همگرایی شدید انقلابی اسلامی، وقته های مشترک اقتصادی - اجتماعی (فقر و نابرابری های اقتصادی - اجتماعی) داشتند. فاصله طبقاتی، بی اخلاقی های سیاسی، فساد مالی و رانت خواری عناصر مشترک گفتمان ها بود.
  کلیدواژگان: انتخابات، گفتمان، تحلیل انتقادی، گفتمان انتخاباتی، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • منصور طبیعی*، صادق پناهی نسب صفحات 88-117

  هدف این پژوهش بررسی تفاوت پذیری میزان آرای کاندیداهای یازدهمین و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در استان های آذربایجان شرقی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد است. روش گردآوری داده های تجربی تحلیل محتوا از نوع کمی است. یافته های تجربی بیانگر این است که بین میزان آرای کاندیداها و تعلق قومی آن ها رابطه معناداری وجود دارد. اما در مورد رابطه بین بازنمایی شعارهای قومی توسط کاندیداها و میزان رای آن ها یافته ها بیانگر این واقعیت بود که صرف شعارهای قومی به تنهایی نمی توانند در میزان رای کاندیداها موثر واقع شوند بلکه علاوه بر شعارهای قومی وابستگی کاندیدای مذکور به یک جناح یا تفکر خاص نیز مهم است. در مقایسه دوره های یازدهم و دوازدهم یافته تحقیق بیانگر این بود که میزان شعارهای قومی در دوره دوازدهم نسبت به یازدهم کاهش پیداکرده و کاندیدای انتخاباتی در تبلیغات موضع گیری کمتری نسبت به قومیت ها داشته اند. همچنین یافته های تحقیق به ویژه در دوره یازدهم نشان داد که اگر کاندیداهای انتخاباتی به موضوع شعارهای قومی و تعلق قومی بپردازند و آن ها را در تبلیغات خود برجسته نمایند موجب افزایش میزان آرای آن ها در استان هایی با غلبه جمعیت قومی خواهد شد. ولی در دوره دوازدهم یافته تحقیق این قاعده را رد می کنند و پرداختن صرف به مسایل قومی را عاملی تاثیرگذار در رای آوردن کاندیدا در استان های با غلبه جمعیت قومی نمی داند.

  کلیدواژگان: قومیت، رای دهی، مشارکت، کاندیدا، تعلق قومی
 • رقیه کرمانیان، احمد مرکز مالمیری*، حسن زارعی صفحات 118-146
  در دنیای معاصر، مسایل مربوط به زنان ازجمله تلاش برای توانمندسازی حقوقی آنان همواره بخش مهم و تاثیرگذار در اغلب جوامع بشری بوده است. در ایران معاصر نیز به ویژه از عصر مشروطیت به بعد جنبش های اجتماعی متعددی روی داده که مطالبه گری حقوق زنان به عنوان دغدغه اصلی همه آن ها بوده است. ازاین قرار مسئله این پژوهش این است که توانمندسازی حقوقی توسط جنبش های اجتماعی زنان ایران در دوره های گوناگون چگونه تعبیر شده و این جنبش ها تا چه میزان توانستند به اهداف تعریف شده خود دست یابند. «سنخ شناسی» بیسلی به عنوان چارچوب نظری و«تبارشناسی» به عنوان روش تحقیق در این پژوهش انتخاب شده است. یافته‎ های تحقیق نشان می‎ دهد: اهداف جنبش های اجتماعی زنان در ایران در جهت توانمندسازی حقوقی آنان در دوره های مختلف به گونه های متفاوت تفسیر شده است. جنبش های مذکور در دوران مشروطه، مطالبات برابری حقوقی زنان و مردان را به عنوان هدف اصلی خود برگزیدند. هدف این جنبش ها در دوران پهلوی اول، تلاش برای حضور زنان در اجتماع و در دوران پهلوی دوم به صورت مبارزه علیه استثمار زنان تفسیر شد. در دوران جمهوری اسلامی، به عنوان هدف جنبش های اجتماعی زنان فضای فعالیت در اجتماع برای زنان با انطباق بیشتری با مولفه های شرعی و بومی ایرانی فراهم شد. ازاین رو به حاکمیت گفتمانی انجامید که در آن مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان امری طبیعی تلقی شد. با این حساب در پرتو سنخ شناسی بیسلی، جنبش های اجتماعی زنان در چهار دوران مذکور را می توان به ترتیب در چارچوب فمینیسم لیبرال، فمینیسم رادیکال، فمینیسم مارکسیسمی و فمینیسم پست مدرنیسمی ارزیابی کرد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی حقوقی، جنبش های اجتماعی زنان، سنخ شناسی، تبارشناسی، ایران معاصر
 • محمد الله یاری فومنی، محمدباقر خرمشاد* صفحات 147-174
  انقلاب اسلامی ایران با تمرکز بر امور فرهنگی به پیروزی دست یافت و عناصر فرهنگی در آن غلبه داشت. این غلبه باعث شد تا در عرصه داخلی و بین المللی انتظار رفتارهای فرهنگی از جمهوری اسلامی بالا برود. در میان انواع دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی نقشی اساسی و تاثیرگذار ایفا می کرد. این عوامل موجب شد تا دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی دارای اهمیت فراوان گردد. این مقاله تلاش کرده تا راهبردهای قوای مجریه در جمهوری اسلامی ایران را در دوره های مختلف و متناسب با گفتمان های آن ها موردمطالعه و بررسی قرار دهد. هرچند دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی تنها در قوه مجریه خلاصه نشده است و نهادهای گوناگونی در این امر تشریک مساعی می کنند. نهادهایی که برخی ذیل قوه مجریه و برخی ذیل مقام معظم رهبری عمل می کنند. دغدغه اصلی نگارندگان مطالعه راهبردهای حاکم در دیپلماسی فرهنگی همچنین نهادها و ساختارهای موجود در دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی بوده است. این مقاله در عرصه روابط فرهنگی حدفاصل دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای تا حجت الاسلام حسن روحانی را در عرصه دیپلماسی فرهنگی موردمطالعه قرار داده است. روش پژوهش در این مقاله تلفیقی از گفتمان و نهادگرایی است.
  کلیدواژگان: آرمان گرایی، انقلاب اسلامی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، روابط فرهنگی
 • میترا دریجانی، حمید دلیر*، سید مهدی احمدی موسوی صفحات 175-210

  نوشتگان حقوقی داخلی کمتر به تاثیر شفاف بودن قوانین و مقررات در قلمرو قانون گذاری کیفری و ارتباط آن از حیث نقشی که در حکمرانی خوب ایفاء می کند، پرداخته اند. بر آنیم که در این مقاله ضمن آسیب شناسی این اصل در قلمرو قانون گذاری کیفری در سه سطح (مرجع قانون گذاری، فرآیند تقنین و داده های تقنینی) ارتباط آن را به نحو مختصر با حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار دهیم. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است. لازم به ذکر است، شفافیت دارای پیشینه ای نه چندان طولانی است که به موازات رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم جامعه متولد و به بلوغ رسیده است، بر اساس یافته های این تحقیق مفهوم شفافیت در هر سه سطح برشمرده از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن جایگاه قانون گذاری کیفری ایران را در رعایت اصول و مبانی حقوقی، روشن و آشکار می کند. امروزه وجود نهادهای متعدد قانون گذاری، غلبه فرهنگ اسرار گرایی بر فرهنگ شفافیت در مرحله فرآیند تقنین و گزاره های قانونی مبهم، کشور ما را از حیث رعایت اصل شفافیت با چالش ها و مشکلاتی جدی مواجه کرده است و بدین جهت حکمرانی خوب که یکی از لوازم آن شفافیت در تمامی زمینه ها و سطوح - به استثنای مسایل امنیتی و نظامی در صورت وجود ادله - است را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آسیب شناسی شفافیت در قلمروی قانون گذاری کیفری سعی در بازشناسایی مختصر موضوع از حیث، ارتباط آن با حکمرانی خوب نیز هستیم.

  کلیدواژگان: شفافیت، فرهنگ اسرار گرایی، قلمرو قانون گذاری کیفری، آسیب شناسی، حکمرانی خوب
 • سارا رستمی*، زری فیروزکاه صفحات 211-244
  اگرچه صلح از کهن ترین آرمان های بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیری ها، تعارضات و برخوردها است. بررسی ها نشان داده که اقدامات تجاوزکارانه، درگیری های نظامی، سیاست های استعماری و هرگونه مداخله خارجی و نیز تروریسم و رفتارهای خشونت آمیز، زنان را بیشتر مورد آسیب قرار داده است. نقض حقوق انسانی زنان و کودکان در جریان جنگ ها و درگیری های نظامی به طور آشکار بنیان های سلامت و امنیت جامعه بشری را مورد تهدید قرار داده است. در این میان مسئولیت حفظ و ترویج صلح یکی از بزرگ ترین وظایف صلح بانان زن در سازمان ملل متحد است و این نهاد جهانی برافزایش مشارکت زنان در حفظ صلح، ایجاد صلح و استقرار صلح به ویژه از زمان تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2000 در مورد زنان، تاکید داشته؛ لذا صلح و امنیت زنان، هدف مهمی برای صلح سازمان ملل بوده است. در این پژوهش با تمرکز بر کشورهای سودان جنوبی، لیبی و ساحل عاج، سوال اصلی این است که صلح بانان زن سازمان ملل متحد در عملیات حفظ صلح و در جهت برقراری صلح چه نقشی ایفا کرده اند؟ همچنین نقش جامعه زنان ایرانی در ایجاد صلح و امنیت هم موردتوجه پژوهش حاضر است. این مقاله با رویکردی فمینیستی و بر پایه نظریه فمینیسم صلح طلب و از طریق منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به این فرضیه رسیده است که حضور نیروهای حافظ صلح زن به دلیل استعدادها، ویژگی ها و مزایای عملی، به داشتن یک عملیات حفظ صلح موثرتر کمک کرده است و به این دلیل هم شاهد گسترش صلح بانان زن در عملیات حفظ صلح هستیم.
  کلیدواژگان: صلح بانان زن، صلح جهانی، عملیات حفظ صلح، قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد، سودان جنوبی، لیبی، ساحل عاج، جامعه زنان ایرانی
 • سعید خسروی، حمید احمدی *، گارینه کشیشیان سیرکی صفحات 243-275

  مهمترین مسئله شهر زاهدان مربوط به عدم توسعه‌یافتگی و توسعه ناپایدار است، با توجه به نظریه حکمرانی خوب، اصلی‌ترین شاخص حکمرانی خوب شهری که بتواند شکاف سیاسی را حل کند و به توسعه مطلوب برسد؛ توسعه سیاسی است. هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخص های موثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان است. روش گرد‌آوری داده ها حاضر توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش مردم شهر زاهدان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نامحدود، تعداد 384 نمونه به دست امد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و از ابعاد مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی، همبستگی اجتماعی، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون تشکیل شده است که نشان دهنده ابعاد حکمرانی خوب شهری است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss22 و از آزمون های توزیع فراوانی، نرمالیته و آزمون t مستقل، استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می‌رسد مشارکت در انتخابات و شهر در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می‌رسد توسعه سیاسی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می‌رسد کمرنگ کردن شکاف قومیتی از طریق همبستگی اجتماعی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می-رسد اعتماد عمومی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی، همبستگی اجتماعی، اعتماد عمومی، حاکمیت قانون
 • علیرضا محمدرضائی، مریم مرادی*، ابومحمد عسگرخانی صفحات 276-290

  حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هر دو به‌منظور حمایت از حقوق انسانی و اجبار دولت‌ها به رعایت شان و مرتبت انسانی تدوین و توسعه یافته‌اند و مکمل یکدیگر عمل می‌نمایند؛ حقوق بشر حقوقی است که همگان در همه زمان‌ها، حتی در زمان جنگ نیز از آن برخوردار می‌باشند؛ حال‌آنکه حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی است که مشخصا، ناظر بر رفتار قوای متخاصم در جنگ‌های مسلحانه است؛ مقاله حاضر به بررسی رویکرد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در زمان جنگ ‌و نحوه حمایت از غیر-نظامیان در مخاصمات مسلحانه با روش توصیفی - تحلیلی می‌پردازد؛ سوال اصلی مقاله حاضر این است که رویکرد این دو نهاد حقوقی در حمایت از افراد چیست؟ از سویی دیگر مقاله حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این سوال است که آیا قواعد و مقررات حقوق بشر در زمان جنگ‌های مسلحانه نیز رعایت می‌شوند یا خیر؟ یافته‌های تحقیق، حاکی از آن است که توجه به قواعد و مقررات حقوق بشر در راستای حمایت از کرامت انسانی در زمان مخاصمات مسلحانه الزامی بوده و این دو نهاد حقوقی به‌صورت مکمل عمل می‌نمایند.

  کلیدواژگان: تعاملات حقوقی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حمایت از غیر نظامیان، مخاصمات مسلحانه
 • سالار سنجر زهی، ابومحمد عسگرخانی*، سهراب صلاحی صفحات 291-303
  تحریم های یکجانبه و خودسرانه در حقوق بین الملل به اقدامات تنبیهی یک یا چند کشور علیه کشورهای دیگر گفته می شود که خارج یا فراتر از تحریم های معین شده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. تحریم های اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت وضع شده و دارای قلمرویی گسترده تر از آن می باشد. اتحادیه اروپا مکلف به تضمین و جبران خسارات وارده بر کشوری است که آن را تحت تحریم قرار داده است و در قبال آن، واجد مسیولیت بین المللی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی مسیولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران است. مسیولیت بین المللی یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است رفتار متخلفانه اتحادیه اروپا در تحریم ج.ا.ا خود موجب نقض تعهدات بین المللی و ورود خسارت شده است. اتحادیه اروپا از تحریم ها و معیارهای محدودساز برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و بعنوان اقدامات پیشگیرانه ای که به اتحادیه اجازه ی پاسخ به چالش های سیاسی و تحولات پیش رو را می دهد، استفاده می کند. این تحریم ها فارغ از منشا شکل گیری شان اعم از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، تحریم های مستقل اتحادیه و یا شکل ترکیبی از دو صورت مذکور بعنوان اسناد حقوقی و قانونگذاری ذیل نظام حقوقی اتحادیه تلقی گردیده و طبق مفاد معاهده ی کارکرد اتحادیه، بایستی با اصول و قواعد نظام مذکور همخوانی و انطباق داشته باشند.
  کلیدواژگان: مسئولیت بین المللی، اتحادیه اروپا، جبران خسارت، تحریم جمهوری اسلامی ایران
 • ریحانه بهار، عباسعلی رهبر * صفحات 304-329

  گروه تروریستی داعش که مختصر عبارت دولت اسلامی عراق و شام است. از ابتدای شکل گیری ، تمرکز اصلی خود را بر مردان و نقش نیروی بدنی آن ها در نبردهای گروه گذاشت . اما کم کم و با پیشرفت در جذب افراد ، زنان نیز به این گروه پیوستند. نقشی که زنان درحرکت های جنگی و پارتیزانی گروه داعش ایفا کردند بسیار متفاوت از نقش مردان بود و از چند زاویه قابل بررسی می باشد. از زمانی که ابوبکر البغدادی رهبری شاخه ی القاعده در عراق را عهده دار شد . ورود زنان به القاعده ی عراق آغاز گردید و پس از مدتی که البغدادی اعلام کرد گروه دولت اسلامی عراق را تشکیل داده است و ابومحمد جولانی را جهت تشکیل دولت اسلامی شام به سوریه فرستاد ، زنان به صورت های مختلف به این گروه پیوستند.از طرفی بخش عظیمی از زنان در سراسر جهان با این گروه زاویه داشتند و به مخالفت علنی با داعش پرداختند. گروهی از آن ها بیرون از داعش و گروهی در عضویت اجباری داعش بودند. در این مقاله کوشش شده است نحوه ی تعامل زنان با دولت اسلامی عراق و شام مورد بررسی قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: برده، جهاد نکاح، داعش، زنان
 • عبدالرضا بای*، امیرشیر توماج، علی محمد زاده، احمد اشرفی صفحات 330-346
  یکی از بازیگران مهم در محیط منطقه ای قفقاز جنوبی کشور ترکیه می باشد ترکیه با رویکرد و اثربخشی دو عنصر ژیوپلتیک و ژیوکالچر در تلاش است تا به عنوان یک بازیگر مهم ایفای نقش نماید و منافع ملی و منطقه ای خود را تعریف نماید،رکیه اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی ترکیه، به واقعگرایی و چند بعدی تغییر یافت و همین عامل در افزایش پرستیژ و نفوذ آن در منطقه قفقاز شده است از این رو با بهره گیری از ظرفیت ژیوپلتیکی و ژیوکالچری توانسته به عنوان یک بازیگر مهم در قفقاز جنوبی تبدیل شود این دوعنصر در کنار اقتصاد و سرمایه گذاری ظریب نفوذ ترکیه در قفقاز جنوبی را دو چندان نموده است هرچند به واسطه عدم تکوین و تکامل دولت ملت سازی در این منطقه شاهد چالشهای امنیتی در این منطقه هستیم اما بی شک یکی از اهداف استراتژیک ترکیه در این منطقه نفوذ و دست یابی به اهداف سیاسی و امنیتی و فرهنگی خود می باشد. در این راستا این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که «مولفه های ژیوپلتیک و ژیوکالچر ترکیه چه تاثیری بر اهداف سیاسی-امنیتی و فرهنگی در قفقاز جنوبی دارد؟»، در این راستا نوشتار پیشرو از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده برای گردآوری داده ها از کتابها، مقالات و اسناد استفاده کرده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که ترکیه به واسطه دو عنصر ژیوپلتیک و ژیوکالچر توانسته در قفقاز جنوبی اهداف سیاسی- امنیتی و فرهنگی خود را دنبال کند.
  کلیدواژگان: ژئوپلتیک، ژئوکالچر، سیاست خارجی، ترکیه، قفقاز جنوبی
 • یاسر اسماعیل زاده* صفحات 347-362
  هدف و زمینه

  خشونت سیاسی به مثابه ریشه اصلی مسایلی مانند تروریسم و درگیری های خشونت بار در جهان محسوب می شود. از این رو مقاله حاضر بدنبال پرداختن به این هدف است که چگونه خشونت سیاسی بر محوریت مشروعیت سامان می یابد. همچنین طی این پژوهش سوالاتی به عنوان دلمشغولی نگارنده مطرح می-شود؛ مشروعیت به چه صورتی به چالش کشیده شده است؟ تحت چه شرایطی مشروعیت به دولت ها یا گروه های تروریستی نسبت داده می شود؟ چه چیزی سبب مشروعیت بخشی به آنها خواهد شد؟ در حقیقت فرضیه این مقاله بر این اساس استوار است که امروزه خشونت سیاسی بیشتر حول مسئله مشروعیت سامان می یابد. در این راستا مقدمتا دیدگاه های ماکس وبر در خصوص مبانی اجتماعی و روانشناختی مشروعیت پرداخته می شود و در وهله ی بعد تمرکز اصلی مقاله به ارزیابی دیدگاه های هابرماس در خصوص نسبت بین خشونت سیاسی و مشروعیت معطوف شده است.

  روش تحقیق:

   در این پژوهش با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، پس از فیش برداری مطالب، از طریق بررسی داده های اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی، برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، تحلیل استنباطی صورت گرفته است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نهایتا جمع بندی آراء و تحلیل، این موضوع را خاطر نشان ساخته که مشروعیت، علیرغم ناسازگاری ها و تناقض هایش، شایستگی مطرح شدن به عنوان یکی از معدود منابع و مراجعی که امروز علت العلل بروز درگیری و منازعات متعدد موجود میان دولت ها و سازمان های تروریستی ارایه نمود، دارد.

  کلیدواژگان: خشونت سیاسی، مشروعیت، تروریسم، هابرماس، ماکس وبر
 • ناصر واعظی، سید پدرام خندانی*، جواد خالقیان صفحات 363-372
  سرعت در دادرسی مدنی به عنوان یکی از قواعد و اصول مسلم و مهم دادرسی، از دیر باز مورد توجه حقوقدانان، قضات، وکلای دادگستری به خصوص محاکم قضایی بوده است که حتی عدم رعایت آن به صحت و اقتدار رسیدگی های قضایی خدشه وارد می کند. در سال های اخیر اقداماتی در راستای هوشمند کردن سامانه قضایی در محاکم دادگستری با اقتباس از سایر کشورها انجام شده و سرعت رسیدگی در دادرسی، به عنوان یکی از آثار الکترونیکی شدن دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته بطوری که در بهره مندی از حق دادرسی عادلانه، رسیدگی به دعاوی، صدور حکم و اجرای آن در اسرع وقت کمک شایانی به سیستم قضایی کشور کرده و اعتماد مردم را به دستگاه قضایی در خصوص سرعت روند رسیدگی به پرونده ها روز به روز بیشتر نموده است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر الکترونیکی شدن دادرسی مدنی بر سرعت رسیدگی در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی آن در نظام حقوقی آمریکا می باشد.
  کلیدواژگان: الکترونیکی شدن، دادرسی مدنی، سرعت رسیدگی، حقوق ایران، حقوق آمریکا
 • محمد حبیب اللهی، امیر خواجه زاده* صفحات 373-384
  اهمیت جبران مناسب خسارت های زیست محیطی اخیرا توجه بیشتر حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. پیچیدگی های ماهیت خسارت های زیست محیطی و جبران آنها از طریق مبنایی مناسب می تواند از دلایل مهم اختلاف نظرهای حقوقی موجود برای جبران این زیان ها باشد. در این نوشتار با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی»، به شیوه ی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که آیا دولت نیز مانند سایر اشخاص تنها زمانی مسیول جبران خسارت های زیست محیطی است که بین فعل یا ترک فعل او و ورود زیان رابطه ی سببیت برقرار باشد؟ و اینکه استفاده از کدام مبنا برای جبران آلودگی های زیست محیطی توسط دولت مناسب تر است؟ از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم نیز به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، در شرایطی جبران زیان هایی که منتسب به دولت نیست، ضروری به نظر می رسد. زمانی که آلودگی های زیست محیطی منتسب به دولت باشد، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای دولت در جبران خسارت، موجب سهولت در دادرسی و جبران بهتر خسارت های زیست محیطی می شود.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، حوادث زیست محیطی، منافع عموم، مبانی مسئولیت مدنی، دولت، آلودگی های زیست محیطی
 • جلال دانشفر*، محمود قیوم زاده، سعید عطازاده صفحات 385-400

  مقاله حاضر با هدف بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است؛ زیرا معضل قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات بسیار بد و عمیقی در جامعه است.این آثار می تواند در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده شود؛ به نحوی که این موضوع و جنبه های مختلف آن می تواند مورد توجه مسیولین مربوط و عموم جامعه شود. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده، همچنین ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده است.در نتیجه باید عنوان کرد که نقش سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله و بعضا پیشیگری از قاچاق کالا و ارز بسیار پررنگ و مهم است به نخوی که این سازمان یا ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که این معضل به جامعه می زند جلوگیری کند .این آسیب ها و تبعاتی که از قاچاق کالا و ارز ناشی می شود می تواند تمام جامعه را در بر گیرد به نحوی که سبب می شود بخشی از مردم ثروتمند شده و بخش دیگر دچار فقر و بعضا خرده فرهنگ و مواردی از این دست شوند.

  کلیدواژگان: هرزه نگاری، جرم شناختی، جامعه، پیشگیری
 • فریده بزنی*، شهناز هاشمی، علی گرانمایه پور صفحات 401-418

  رشد و گسترش ناامنی در شهرها با مطرح شدن پیچیدگی فناوری و تقسیم کار اجتماعی بیش از توسعه فیزیکی شهرها بوده و این امر احساس امنیت و آسایش و رفاه شهروندان به ویژه زنان را مورد تهدید جدی قرار داده است. با توجه به اهمیت بحث از احساس امنیت اجتماعی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سوال اصلی می باشد که آیا بین گرایش به هویت ملی با احساس امنیت اجتماعی زنان شهر کرج ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زنان 18 سال به بالای شهر کرج می باشد که تعداد 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و معادلات ساختاری Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به هویت ملی (36/0=P) و شاخص های آن یعنی هویت سیاسی (41/0=P)، هویت جغرافیایی (35/0=P)، هویت فرهنگی (34/0=P)، هویت تاریخی (25/0=P) و هویت دینی (39/0=P)، با میزان احساس امنیت اجتماعی زنان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تایید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان می دهد که گرایش به هویت ملی بر احساس امنیت اجتماعی تاثیر متوسط داشته (57/0) و متغیر هویت ملی در مجموع (32/0) از واریانس متغیر احساس امنیت اجتماعی زنان را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: هویت، هویت ملی، احساس امنیت اجتماعی، زنان، شهر کرج
 • عمران پرنداخ، اکبر وروائی*، قباد کاظمی صفحات 419-436

  جرم پدیده ای است که در تمام جوامع گذشته و کنونی وجود داشته و دارد. با این وجود، دایمی و عمومی بودن به معنی یکسان و یک شکل بودن جرم در بین آنها نیست بلکه از جامعه ای به جامعه ی دیگر و از منطقه ای به منطقه ی دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت می کند. با توجه به اهمیت موضوع ارتباط بین سرمایه فرهنگی و گرایش به ارتکاب جرایم خشونت آمیز، پژوهش حاضر به دنبال بررسی جامعه شناسی ارتباط بین سرمایه فرهنگی و ارتکاب جرایم خشونت آمیز با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مردان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 384 نفر از آنها با استفاده از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل سرمایه فرهنگی (36/0- =P)، و ابعاد آن یعنی سرمایه فرهنگی عینیت یافته (34/0- =P)، سرمایه فرهنگی نهادینه شده (25/0- =P) و سرمایه فرهنگی تجسم یافته (40/0- =P) با ارتکاب جرایم خشونت آمیز ارتباط منفی و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تایید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع 60/0- از واریانس متغیر ارتکاب جرایم خشونت آمیز را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: جرم، جرائم خشونت آمیز، سرمایه فرهنگی، مردان شهر کرمانشاه
 • ثریا سرکنی، علی رحمانی فیروزجاه *، منوچهر پهلوان صفحات 455-466

  شناخت و سنجش کیفیت زندگی در مناطق بیست‌و‌دوگانه تهران که معلول اقدامات مدیریت شهری و سایر نهادهای دولتی و خصوصی است، موضوع بسیار حیاتی است که با توجه به عدم سنجش کیفیت زندگی شهری در پهنه پایتخت تا کنون، می تواند زمینه ای برای ترسیم نقشه راهی برای مدیریت شهری و سایر نهادهای مسیول در جهت آگاهی از وضعیت موجود و اقدام برای تحقق صورت وضعیت مطلوب باشد. بر این اساس اهداف مقاله حاضر را می توان در استخراج شاخص ها و سنجه های جامع کیفیت زندگی شهری و اندازه گیری و تبیین کیفیت زندگی در سراسر مناطق بیست‌و‌دوگانه تهران دانست. در تحلیل داده ها نیز بر اساس انتخاب رویکرد ذهنی در سنجش کیفیت زندگی از روش های مختلف تحلیل آماری مانند روش تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته های پژوهش در بخش مطالعات نظری به مستندسازی و استخراج جامع بیش از 10 شاخص کیفیت زندگی عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی-فضایی و فرهنگی-تفریحی) از سه حوزه نظری پژوهش های آکادمیک، تجارب شهرهای معتبر خارجی و پژوهش های سازمانهای جهانی منجر گردید. در مراحل بعدی، گردآوری داده ها در قالب 2500 پرسش نامه در 22 منطقه شهر تهران و تحلیل آنها با روش های یاد شده صورت گرفت. یافته های حاصل از اندازه گیری کیفیت زندگی در شهر تهران نشان داد که عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی بر کیفیت زندگی تاثیر قابل توجهی وجود دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، رویکرد ذهنی، مناطق شهری، تحلیل عاملی، مناطق بیست و دوگانه تهران
 • محمد گویا، علی رحمانی فیروزجاه *، قربانعلی ابراهیمی صفحات 467-488

  بحث ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری در سال های اخیر در ایران، بحث اعتماد اجتماعی را به یک موضوع و مسئله مهم برای نظام بانکی ایران مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتماد اجتماعی به نظام بانکی به عنون یکی از سازوکارهای تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی بررسی شود. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می شود این است که مسئولیت اجتماعی بر اعتماد اجتماعی به نظام بانکی چه تاثیری داشته و تاثیر احتمالی آن به چه نحو است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که بانک‌ها می‌توانند با فراهم کردن زمینه‌های رشد تولید و اشتغال، موجبات بهبود شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه را فراهم آورند. زمانی که خدماتی اضافی و فراتر از سطح خدمات جاری به مشتریان عرضه می‌شود، در مشتری بانک حس مورد توجه قرار گرفتن ایجاد می‌کند و به افزایش سطح اعتماد او به بانک می‌انجامد. این مهم حتی می‌تواند با انعطاف‌پذیری در ارایه خدمات محقق شود. بانک‌ها می‌توانند با تقویت روابط عمومی خود و حساسیت نسبت به وقایع و روندهای جاری در جامعه نسبت به حفاظت از نام و شهرت خود اقدام کنند. مشارکت در فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی راهی است که بانک‌ها از طریق آن به جبران تخریب‌های وارد به محیط زیست و اجتماع می‌پردازند و از این طریق اعتماد اجتماعی خود را تقویت می کنند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، اعتماد عمومی، خدمات عمومی، بانک، نظام بانکی
 • مرتضی مینویی، حسین قره بیگلو *، یعقوب علوی متین، سیروس فخیمی آذر صفحات 489-508

  با وجود اهمیت نظری موضوع برندسازی حسی، شکافی ژرف در حوزه تجربی وجود دارد. در مقاله حاضر با هدف پرکردن این شکاف به ارایه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی پرداخته شده است. این مقاله از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلالی قیاسی-استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنایع غذایی) است. نمونه‌گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. جهت تحلیل مصاحبه‌های تخصصی، روش تحلیل مضمون بکار گرفته شده است. همچنین شاخص‌های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. در نهایت به ارایه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری-تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده‌های پژوهش در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم‌افزار Matlab انجام شده است. برای دستیابی به هدف‌های پژوهش با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه‌ای از شاخص‌های کاربردی بازاریابی حسی شناسایی شدند. مقوله‌های اصلی بازاریابی حسی عبارتند از استراتژی برند، بازاریابی حسی، مدیریت برند، مدیریت حواس، شخصیت برند، ارتباط هیجانی، شناخت مشتری هدف، مدیریت تجربه برند، تعامل دوسویه. نتایج تحلیل نشان داده است مدیریت برند عنصر زیربنایی مدل است که بر استراتژی برند، شناسایی مشتریان هدف و بازاریابی حسی تاثیر می‌گذارد. این عوامل نیز به نوبه خود موجب ارتباط هیجانی، مدیریت حواس و تعامل دوسویه با مشتریان می‌شوند.

  کلیدواژگان: برند سازی حسی، بازاریابی حسی، مدیریت تجربه مشتریان، شخصیت برند، رویکرد آمیخته
 • محمد عزیزیان، علی محمد مزیدی شرف آبادی *، حسین اسلامی صفحات 509-542

  این تحقیق در راستای بررسی عوامل در به کارگیری رسانه های اجتماعی با تاکید بر روابط عمومی متروی شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. از آنجایی که رسانه اجتماعی جزء لاینفک سازمان ها محسوب شده و یکی از مهم ترین ابعاد در راستای کمک به فعالیت های روابط عمومی بوده و منجر به توسعه فعالیت های سازمانی می گردد. برای پاسخگویی به سوال مزبور از روش کیفی و کمی بهره برده شده است و برای بخش کیفی از مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری بهره برده شده و پس از شناسایی مولفه ها و شاخص های مرتبط با بخش کیفی و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری صورت پذیرفته است. سپس بر مبنای پرسشنامه ای که بین خبرگان توزیع شده است عوامل اثرگذار و اثرپذیر شناسایی شده اند و مشخص گردید که برای رسانه اجتماعی مولفه های اصلی ارتباطات رسانه ای و سهولت کاربری رسانه اجتماعی به عنوان عوامل اثرگذار الگوی مربوطه و اطلاع رسانی رسانه های اجتماعی به عنوان عامل اثرپذیر شناسایی شده اند و برای روابط عمومی متروی شهر تهران و در نتیجه گیری ارایه شده است.

  کلیدواژگان: رسانه اجتماعی، ارتباطات رسانه ای، توسعه ارتباطات
 • محمدرسول روزبه صفحات 543-553

  اخلاق تاثیر مهمی در تربیت افرادی با سیره و سیرت عرفانی دارد و اخلاق عرفانی با ارایه هویت و ماهیت توحیدی بودن، عبودی بودن، محبت محورانه و عاشقانه بودن، تعلقی و تحققی بودن، سلوکی بودن و وصالی بودن، دیالتکیکی و دینامیکی بودن، اتحادی و وحدتی بودنریال اجتماعی- سیاسی بودن هویت اخلاقی خاصی را به افراد می دهد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر ماهیت و مولفه های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار خانواده های ایثارگر انجام گرفت. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه‌ی گردآوری داده ها توصیفی – همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل خانواده های آزاده و ایثارگر شهر همدان است. حجم نمونه بر اساس روش هدفمند از بین ایثارگران و آزاده های تعداد 120 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اخلاق عرفانی و سبک زندگی اخلاق مدار نعمتی و همکاران (1398) می‌باشد. روایی پرسشنامه مورد تایید صاحب‌نظران قرار گرفت. پایایی ابزارها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 84/0، 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از دو سطح آمار توصیفی و سطح آمار استنباطی و نرم افزار spss استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که ماهیت و مولفه‌های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار خانواده‌های ایثارگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق عرفانی، سبک زندگی، جامعه، خانواده های ایثارگر
 • محمد کمالی، ناصر قاسمی*، بهزاد رضوی فرد صفحات 554-572

  هر جا که انسان ها به مبادله پول و کالا بپردازند ، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است. در ساختار بازار سرمایه ، ناهنجاری های بازار به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرایم تقسیم بندی می شوند. در بخش اختلافات هیات داوری به آنها رسیدگی می کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرایم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود. فرآیند دادرسی رسیدگی به جرایم در امارات متحده عربی نیز همانند کشور ایران در صورت تشخیص جرم توسط هیات نظارت و یا در صورت مراجعه و شکایت اشخاص دادخواستی همراه با کلیه مستندات تسلیم خواهد شد که مورد بررسی قرار گفته و ثبت می گردد. در امارات متحده عربی نیز دادگاه هایی برای رسیدگی به جرایم تشکیل شده است. توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر رویکرد تامین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در بورس و اوراق بهادار همراه با یک دادرسی معقول و منطقی و تضمین سایر حقوق شرکت‌ها ، اهداف همه کشورها است. بنابراین، به دلیل سیاست و قوانین متفاوت قانون‌گذاری در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی ناظر در جرایم بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم بورس و اوراق بهادار امارات متحده عربی و وجوه افتراق آن قابل‌بررسی است. از این‌رو با شناسایی جرایم بورس و اوراق بهادار به‌عنوان گام اول و شیوه دادرسی‌ها و رسیدگی به این‌گونه جرایم و شناخت نقاط قوت و ضعف، منظور اصلی این پژوهش است.

  کلیدواژگان: تخلفات، جرایم، بورس اوراق بهادار، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی امارات متحده عرب
 • سوفیا دیوسالار مهاجر، بیت الله دیوسالار*، فخرالله ملایی کندلوس صفحات 573-589

  تغییر جنسیت، موضوع نسبتا جدیدی است که در حوزه‌های شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد. به دلیل به کار گیری رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به زنان و مردان در ابواب مختلف حقوق کیفری ابهامات و به تبع آن پرسش‌هایی در رابطه با آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات‌ها وجود دارد که نگارنده سعی دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه بپردازد.در واقع تغییر جنسیت به معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور زمینه ساز سوالات فراوان فقهی و حقوقی است.یکی از سوالات مطرح در این خصوص تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه است. اینکه تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه چه تاثیری دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج نشان داد برای دریافت دیه،ملاک،زمان مطالبه است.یعنی شخصی که خواهان دیه است،در زمان مطالبه آن هر جنسیتی که داشته باشد،به همان میزان دیه پرداخت می‌شود.برای مثال شخص در تصادف رانندگی(زمان وقوع حادثه)زن بوده وسپس به طور قانونی تغییرجنسیت به مرد می‌دهد و بعد از تغییر جنسیت، دادخواست دیه (زمان مطالبه دیه) می‌دهد.در این زمان دیه او،دیه مرد خواهدبود.یا اگر شخص در زمان مطالبه دیه مرد باشد،سپس تا زمانی که دیه را دریافت می‌کند،تغییر جنسیت بدهد و تبدیل به زن بشود،دیه مرد به او پرداخت می‌شود؛چون زمان مطالبه دیه اهمیت داردو زمان وقوع حادثه یا زمان پرداخت دیه ملاک نیست

  کلیدواژگان: تغییر جنسیت، دوجنسه ها، دیه، زمان مطالبه، زمان وقوع حادثه
 • نسرین محمودی، محمدابراهیم شمس ناتری*، سید محمود میرخلیلی صفحات 590-612

  به دلیل ویژگی های خاص، زنان شاغل درمعرض بزه‌دیدگی قرار دارند؛ لذا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در ابعاد مختلف آن، امری مهم و ضروری تلقی می‌شود. علیرغم اینکه در رویه قضایی و آرای دادگاه های کیفری ، تفسیر عناوین جزایی و مفهوم ((عنف و رابطه نامشروع)) متحول گردیده است ؛ با این وجود به نظر می رسد که سایر انواع خشونت علیه زنان در قوانین جزایی جرم انگاری نشده است. از این رو در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه‌ای و با هدف «تبیین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی زنان در محیط های شغلی» میباشد ،علاوه بر بررسی قوانین در رویه های قضایی کنونی ، سایر زمینه ها و عوامل اجتماعی نوپدید که باعث ایجاد ظرفیت های جنایی جدید علیه بانوان گردیده ،مورد کنکاش قرار می گیرد .همچنین مصادیق آزار جنسی زنان وروش های حمایت از زنان بزه دیده شاغل مورد بررسی قرارخواهد گرفت که در این بین سازوکارهای عمده مدنظر در پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی زنان در محیط های شغلی شامل: «اقدامات فرهنگی در جهت توانمند سازی»، «تقویت اعتماد به نفس»، «توجه به نوع رفتار»، «تقویت همبستگی زنان در محیط کار»، «افزایش مهارت»، «ایجاد تشکلهای زنانه»، «»برنامه آموزشی برای زنان شاغل»، «آشنایی با قوانین کار»، «آشنایی با حقوق شهروندی»، «تاثیر رسانه‌ها در کاهش آزارهای جنسی» و «گزارش جرایم» می‌باشد، که البته موازی توجه به پیشگیری وضعی می‌تواند در کاهش وقوع جرایم علیه زنان شاغل در محیط های کاری موثر باشد.

  کلیدواژگان: پیشگیری اجتماعی، زنان شاغل، بزه دیدگی، آزارجنسی، خشونت، مزاحمت بانوان
 • افشین حاجی پور*، محمود قیوم زاده *، حسین حبیبی تبار صفحات 613-629

  جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که‌ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته است. اتخاذ‌ تصمیم پیرامون روش برخورد‌ کیفری‌ ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمین سیاسی از آزمون های سخت دولت ها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. جرایم سیاسی از جمله جرایمی هستند که به علت ویژگی خاصی که دارند با حاکمیت، دولت و آزادی های عمومی سروکار دارند و به علت حساسیت آنها قانونگذار اساسی را بر آن داشته تا ضمن تفکیک این جرایم از سایر جرایم عادی و تعیین مسیری یکسان برای رسیدگی به آنها در واقع امتیازاتی را برای مرتکبین این جرایم در نظر گرفته است و این موضوع می طلبد که این نوع جرایم با دقت مشخص شده و از سایر جرایم منفک شوند. در این تحقیق که با روش تحلیل- توصیفی و ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، هدف ما آنست که با بررسی قوانین کشورمان در زمینه این جرایم بتوانیم ضمن تحلیل این جرایم، گوشه هایی از این مشکلات و نقایص را نشان داده تا شاید در روند اصلاح قوانین مرتبط تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: جرم سیاسی، حقوق ایران، نظام کیفری، ارکان تشکیل دهنده
 • سیده نسرین تقی زاده شیاده، ابوالفضل دانایی*، سید محمد زرگر صفحات 630-655

  اعتماد و ریسک از مهم ترین عوامل موثر بر رفتار فردی در پلتفرم شبکه های اجتماعی هستند. رفتارهای فردی در شبکه های اجتماعی به سه قسم کلی رفتار پذیرش، رفتار به اشتراک گذاری و رفتار خرید تقسیم می شود. تاثیر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی در پلتفرم های شبکه های اجتماعی پیوستگی و پیچیدگی های بسیاری دارد. برای دستیابی به چگونگی ارتباط بین هریک از متغیرهای موثر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی نیازمند مدلی پویا هستیم. در این مقاله ابتدا با استفاده از نتایج پژوهش ها و پیمایش های پیشین، اعتماد و ریسک به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر رفتارهای فردی در شبکه های اجتماعی شناسایی شد. در گام بعد، با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، نمودارهای علی و معلولی بین متغیرهای موثر مدل سازی شد. ارتباط بین متغیرهای شناسایی شده نیز با توجه به پرسشنامه مقایسه زوجی و پژوهش های پیشین استخراج گردید. مدل پویای تاثیر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی در شبکه های اجتماعی، در سه زیرسیستم تاثیر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی با تاکید بر رفتار کارکنان، تاثیر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی با تاکید بر تعامل کاربران، و تاثیر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی با تاکید بر مهارت ها و شایستگی های ارایه دهندگان طراحی گردید.

  کلیدواژگان: تاثیر اعتماد و ریسک، رفتارهای فردی، شبکه های اجتماعی، تفکر سیستمی، مدل پویا
 • جلال جعفری، جواد خالقیان*، جلیل مالکی صفحات 656-669
  زمینه و هدف

  هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی نقش دادگستری در آسیب شناسی دعاوی طاری است. دعاوی طاری، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه می شوند. این دعاوی باید یا با دعوای اصلی هم منشا باشند یا با دعوای اصلی ارتباط داشته باشند که در این صورت در دادگاهی اقامه می شوند که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است. هدف از دعاوی طاری، جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است. موضوع دادرسی و سایر عناصر آن باید به نوعی غیرقابل تغییر باشند تا از هر اقدام غافل گیرانه ای که قضای شایسته را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود. اما تغییرناپذیری عناصر دادرسی نباید امری مطلق شمرده شود.

  روش

  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشات می گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می-شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولا تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می باشد و در عمل نیز بسیار مبتلا به دادگاه ها می باشد. دعاوی طاری با چنین اهمیتی، متاسفانه آن گونه که شایسته بوده است نه تنها مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته بلکه موضوعات، مسایل، آثار حقوقی و آیین دادرسی حاکم بر این گونه دعاوی مورد توجه حقوقدانان نیز قرار نگرفته است.

  کلیدواژگان: شناسایی، نقش دادگستری، آسیب شناسی، دعاوی طاری
 • عابدین ابولی، علی محمد حقیقی*، غفار زارعی صفحات 671-691

  امروزه ابعاد مختلف زندگی انسان به طور عام و کنشگری سیاسی آن، به طور خاص هر چه بیشتر تحت تاثیر نفوذ بسیار رسانه های جمعی و به ویژه رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی و ابزارهای پیام رسان موبایلی قرار گرفته است. و این مهم زمینه ساز تحقق «شهروند شبکه ای» را برای نخستین بار امکان پذیر ساخته است. در این میان، پدیده انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین روش های گزینش سیاسی و نماد مهم مشارکت سیاسی تحت تاثیر رسانه ها و به ویژه رسانه های جدید قرار گرفته است.انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری شاید اولین و گسترده ترین حضور فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در عرصه سیاست در ایران بود. با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش برآنیم با استفاده از روش آمیخته (کمی و کیفی) و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه که با حجم نمونه 278 نفر در میان کارکنان وزارت کشور استان فارس (استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری های استان فارس) به انجام رسیده است به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی باشیم که شبکه های اجتماعی مجازی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی کارکنان وزارت کشور استان فارس (مطالعه موردی: انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری)داشته است؟مهم ترین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در این پژوهش نشان ازآن است که شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر معناداری بر مشارکت مردم در انتخابات دارد و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه گواه بر این است که فضای مجازی در انتخابات دولت دوازدهم در سطح خوبی مورد استفاده قرار گرفته که تاثیر مستقیم بر مشارکت سیاسی گذاشته است.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، فضای مجازی، مشارکت سیاسی، انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری
 • حمیدرضا عباسپور مبارکه، قدرت الله خسروشاهی *، محمدحسین پوریانی صفحات 692-710

  این پژوهش می کوشد نشان دهد تغییر جهت مخاطب در قانون گذاری کیفری از عامه ی جامعه به خواص معین، در پیشگیری از این جرم قویا موثر خواهد بود. از سوی دیگر حذف علت در بدحجابی طبیعتا منجر به حذف معلول نیز خواهد شد؛ از آنجا که برخی تحقیقات میدانی، ارضای نیاز ذاتی فرد به تایید اجتماعی را مهمترین علت بدحجابی شناخته اند، فلذا نیاز به اتخاذ تدبیری تقنینی و کیفری، متلایم با این کنش روان شناختی ضرورت می یابد. هنر قانون گذار آن است که بدحجابی را تقلیل دهد، بدون آنکه میان مردم و نظام اسلامی شکافی ایجاد گردد. این پژوهش نشان می دهد که از مصادیق این تدبیر، اجرای عملی واجب فراموش شده ی نهی ازمنکر از طریق اولا الزام تقنینی جامعه بازاری و اداری به نهی از منکر عملی (تقاضا از شخص بدحجاب به ترک مغازه یا محل فعالیت خود اعم از تجاری و اداری و اعم از خصوصی و دولتی)است . ثانیا مجازات بدون اغماض خاطیان این الزام قانونی، از منظر پیشگیری ثانویه در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این مقرره قویا موثر خواهد بود. ثالثا نوع مجازات پیشنهادی این پژوهش، جزای نقدی است.

  کلیدواژگان: حجاب، سیاست جنایی، پیشگیری از جرم، حجاب شرعی
 • حبیب الله جوانمرد*، سید سعید میرنظامی مدنی، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده صفحات 711-739

  در این برهه ی زمانی که کشور در شرایط اقتصادی خاصی قرار دارد، تصمیم گیری و برنامه ریزی بایستی بر اساس یک خط مشی کلی و مناسب صورت پذیرد. سیاست های اقتصاد مقاومتی برای الگوگیری در این زمینه مناسب هستند؛ توجه به استاندارد و کیفیت در قالب اقتصاد مقاومتی علاوه بر حفظ سلامت و امنیت مردم در داخل کشور، می تواند کمک شایانی در دستیابی به سهم بازاری بیشتر در بازارهای جهانی برای کالاها و محصولات ایرانی باشد. با توجه به اهمیت نقش دولت در این زمینه، این پژوهش سعی داشته خط مشی های اصلی دولت برای گسترش نظام استانداردسازی بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی را استخراج نموده و ارتباط میان این خط مشی ها را مدل سازی کند. در این راستا ابتدا با انجام مصاحبه، بررسی اسناد بالادستی و مطالعه پژوهش های پیشین به روش بارش فکری مهم ترین خط مشی های عمومی برای گسترش نظام استانداردسازی بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی شناسایی شده و سپس با تدوین یک پرسشنامه و تکمیل آن توسط مدیران، کارشناسان و خبرگان سازمان ملی استاندارد، سعی شده است تا الگوی میان این عوامل به روش تفسیری-ساختاری شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که خط مشی «انجام پژوهش های پایه و کاربردی» از لحاظ قدرت نفوذ بیشترین تاثیر را دارد و پس از آن «بررسی و ارزیابی استانداردها و مقررات موجود و بهبود فرایند تدوین استاندارهای ملی»، «تدوین مقررات مورد نیاز در زمینه مشارکت اجتماعی» و «تعامل با استانداردهای بین المللی» قرار می گیرند. در سطح ابعاد نیز بعد پژوهشی و اجرایی از ضریب نفوذ بیشتری برخوردار هستند

  کلیدواژگان: استانداردسازی، خط مشی عمومی، اقتصاد مقاومتی، بارش فکری، روش تفسیری-ساختاری
 • حمید بذرپاچ* صفحات 756-770
  عقود و قراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه دار گردد، نظام زندگی اجتماعی به شدت وابستگی به کیان عقود دارد، پس قانونگذاران به حمایت از جامعه، اصل ابقاء عقود را وجهه نظر خود قرار می دهند تا نظام معاملات و عقود از موازنه های ممکن برخودار گردد چنان که به خریدار مبیع معیب حق اخذ ارش داده اند، و تلف مبیع قبل از قبض را به عهده بایع نهاده اند ، همچنین ضمان معاوضی از بارز ترین مظاهر موازنه است.عقود معوض مانند بیع، مکان مناسبی برای جلب نظر به قاعده موازنه است. پیشینگان به آسانی درک می کردند که بیع بر سه معادله استوار است:الف- تملیک در برابر تملیک ، ب- موازنه ارش عوضین ، پ- تسلیم در برابر تسلیم، به طوری که معادله اول و دوم، مقدمه برای معادله سوم است. سه معادله ای فوق در عقد بیع ، مصداقی است از قاعده عام موازنه .در استنتاج از سه معادله مذکور خیار عیب را می توان استخراج کرد و گفت: بیع بر قاعده مساوات بین عوضین نهاده شده است پس اگر بعد از عقد معلوم شود که مبیع، عیب داشته است مساوات مورد نظر عاقدین بهم خورده است و مشتری حق دارد آنچه را که به علت عیب، فوت شده است به حکم عقد بیع، از بایع مطالبه کند، و چون بایع مال معیب، عاجز از تسلیم وصف سلامت است (چون مبیع عین شخص بوده است) پس راه چاره، دادن حق خیار است به مشتری.
  کلیدواژگان: تئوری موازنه، عدالت معاوضی، تعادل عوضین
 • محمد خلیلی کلاریجانی، محمدعلی خیراللهی *، علی فقیهی صفحات 771-785

  فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام بعنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می‌شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. فساد اداری در اقسام گوناگون خود حتی در نهادهای فرهنگی (همچون سازمان اوقاف و امور خیریه) روز به روز ابعاد جدیدی به خود می-گیرد و آثار اجتماعی مضری را از خود به جای گذاشته و سبب فاصله گرفتن مردم از نهادهای اداری و کاهش اعتماد عمومی شده است. گستردگی اراضی و املاک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می‌تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می‌تواند پیچیده و متنوع باشد. لذا تمهید مدلی سیستمی که به دور از سلایق و بر اساس استانداردهای مورد عمل از منظر فقه و حقوق طراحی شده باشد، اجتناب ناپذیر است. این پژوهش که بصورت نظری و کاربردی و استفاده از مطالعات کتابخانه-ای صورت گرفته، سعی دارد به طراحی مدلی سیستماتیک بمنظور پیشگیری از بروز فساد با بکارگیری منابع فقهی و حقوقی برای صیانت از سازمان اوقاف و امور خیریه بپردازد. بر اساس یافته‌های پژوهش، سازمان اوقاف، جهت صیانت ازاین دستگاه، ناگزیر از اقدامات علمی و عملی است. همچنین بمنظور تحقق صیانت حداکثری از سازمان، طراحی مدل سیستماتیک بهترین انتخاب خواهد بود.

  کلیدواژگان: فقه و حقوق، فساد، پیشگیری، نظارت، سیستم، سازمان اوقاف و امور خیریه
 • فاطمه ساجدی، علی فقیهی *، اکبر فلاح صفحات 786-802

  ولایت به صورت حقیقی و بالاصاله و بالذات به خدا اختصاص دارد، اما تمامی صفات و فضایل و معجزات انبیاء الهی را می-توان در سایه اذن خدا برای ایمه معصومین (ع) نیز قایل شد. بحث در این مقاله در مورد حدود ولایت خدا است و این بحث از این جهت مطرح شده است که حدود ولایت خدای متعال بر ما معلوم میشود. از این جهت ما ولایت حدود خدا را مشخص می کنیم. بر این اساس بر مبنای باور قرآنی ولایت مطلق مختص به خداوند است و پیامبر و ایمه نیز به اذن و دستور او ولایت تشریعی دارند و ولایت پیامبر و ایمه نسبت به ولایت الهی مقید است و هم چنین هر آنچه که از پیامبر و ایمه به ما رسیده بر ما واجب است که از آنها اطاعت کنیم. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی بوده و روش انجام آن بر اساس تحقیقات کتابخانه‌ای و اسنادی میباشد. هدف از این مقاله، تبیین قلمرو و حدود و اختیارات خدا است. و روش تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و تحلیلی است.

  کلیدواژگان: ولایت، حدود، حکومت، تبیین
 • محمود قیوم زاده*، حسین حبیبی تبار، مرصاد رجبی صفحات 803-820

  پلیس به عنوان ضابطان دادگستری از جمله مهمترین نهادهای کارگزار عدالت کیفری است که کارکرد اصلی اش حفظ نظم و تضمین امنیت داخلی کشور می باشد. چراکه اولین و بیشترین تلاقی سیستم عدالت کیفری با شهروندان و حقوق و آزادی های آنها وخصوصا شخص متهم به واسطه این نهاد صورت می گیرد. با توجه به اینکه ضابطان دادگستری رابطه ای مستقیم با حقوق افراد درگیر پدیده مجرمانه بویژه در ارتباط با جرایم مشهود دارند ،دارای وظایف مهم و قابل ملاحضه ای نسبت به آنها می باشدکه این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری1392 اصلاحی 1394 به نحو قابل قبولی مورد توجه و تصریح قانونگذار قرار گرفته است.از جمله وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری لزوم توجه و احترام به حقوق شهروندی اشخاص به عنوان حق انسانی و حقوق بشری در مدیریت پرونده کیفری می باشد. خطیرترین تکالیف ضابطین دادگستری در خصوص حفظ و تضمین حقوق شهروندی نسبت به شخص متهم می باشد که شامل صیانت ازکرامت انسانی متهم و ممنوعیت هر گونه شکنجه و اعمال اهانت آمیز نسبت به او، حق مصونیت متهم از سلب بدون دلیل آزادی، حق اطلاع متهم از موضوع و دلایل اتهام ،حق بر سکوت و حق بهره مندی از وکیل مدافع می باشد که موضوع بررسی این پژوهش قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ضابطین دادگستری، متهم، جرائم مشهود، حقوق شهروندی
 • کیانوش هادی پور، مسعود قاسمی *، یزدان نصرتی صفحات 821-834

  از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسیولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مولفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسوولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسیولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، اسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسیولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسیولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.

  کلیدواژگان: مسئولیت کیفری نقصان یافته، مجانین، سیاست جنایی ایران، حقوق انگلستان
 • محمدحسین صالحی، سید یعقوب زراعت کیش*، عبد الخالق غلامی صفحات 835-851

  عوامل متعددی بر رفتار و تصمیم گیری خریدار در فرآیند خرید سازمانی تاثیرگذارند که گاهی گام های متوالی در آن رعایت نمی شود. عوامل درونی با عوامل بیرونی یکی شده، در نتیجه تصمیم نهایی خریدار را شکل میدهند. پژوهش حاضر با محور قرار دادن شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، به شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی پرداخته است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از کلیه افراد خبره در حوزه شرکت مذکور که با توجه به محدودبودن و مشخص نبودن افراد خبره در این حوزه از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای، گفتگوهای رودررو، است و روش تحقیق مورد استفاده ، تکنیک دلفی است. ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی متون و مشاهده عوامل مرتبط با خرید شرکت مذکور، به شناسایی عوامل پرداخته است و در نهایت، 95 گویه برای بررسی شناسایی و در 5 دسته عوامل (محیطی، آمیخته بازاریابی، سازمانی، فردی و میانبرها)، طبقه بندی شدند. طی نتایج به دست آمده در شرکت مذکور، این عوامل بر رفتار خریداران در تصمیم گیری خرید سازمانی اثر گذارند.

  کلیدواژگان: رفتار خرید، خرید سازمانی، تصمیم خرید
 • رضا دلفانی*، مسعود قاسمی، یزدان نصرتی صفحات 852-865
  اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.
  کلیدواژگان: حبس، مجازات جایگزین حبس، رویه قضایی ایران، تناسب جرم و مجازات
 • جهانبخش جعفری، فرید آزاد بخت*، مهدی حاتمی صفحات 866-881
  شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی کلاف بهم تنیده ایی در این باره افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ‍وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت.واژگان کلیدی: سلاح هسته ای، شورای امنیت، معاهده NPT، اشاعه هسته ای
  کلیدواژگان: سلاح هسته ای، شورای امنیت، معاهده NPT، اشاعه هسته ای
 • حامد دانائی یوسف آباد، محمد یوسفی جویباری*، پرویز احدی، علیرضا اسمعیل زاد صفحات 882-899
  ادبیات موجود در این مقاله تا حد زیادی رویکرد تغییر رژیم و تغییر رفتار را از دیدگاه طراحان سیاست خارجی ایالات متحده منعکس نموده و بیشتر نشان دهنده تجربه دولت غالب ها در نظام بین الملل نسبت به تغییر تحمیل شده است. روند پژوهشی مورد نظر با ابهام زدایی و شفاف سازی مفهوم تغییر رژیم و تغییررفتار آغاز شده در ادامه بر مبنای رویکرد تاریخی توصیفی به جایگاه و استراتژی ایالات متحده امریکا در اتخاذ این سیاست می پردازد. بر این مبنا فرضیه اصلی مورد نظر عبارت است" کاربست و نهادینه سازی تغییر(رفتار رژیم و ماهیت رژیم) در یک کشور ناشی از بهره گیری ایالات متحده از اشکال قدرت (نرم ،سخت ، هوشمندو...) بوده و سیاست تغییر نقطه تلاقی رویکرد های دکترین امنیت ملی امریکا می باشد.پروسه تغییر و گذار از آن روندی مرحله ای و زمان بر با استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت برای ایالات متحده امریکا می باشد.که نتایج بدست آمده در واقع ، از بسیاری جهات تغییر رژیم و نه تغییر رفتار ارجحیت داشته و وعده تخفیف و کاهش اقدامات خصمانه در صورت تغییر رفتار کشورها بعضا به عنوان فریب برای تحریک کشورها برای در تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: راهبرد، تغییر رژیم، تغییر رفتار، دموکراسی، امریکا
 • عابدین ابولی، علی محمد حقیقی *، غفار زارعی صفحات 900-922

  امروزه ابعاد مختلف زندگی انسان به طور عام و کنشگری سیاسی آن، به طور خاص هر چه بیشتر تحت تاثیر نفوذ بسیار رسانه های جمعی و به ویژه رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی و ابزارهای پیام رسان موبایلی قرار گرفته است. و این مهم زمینه ساز تحقق «شهروند شبکه ای» را برای نخستین بار امکان پذیر ساخته است. در این میان، پدیده انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین روش های گزینش سیاسی و نماد مهم مشارکت سیاسی تحت تاثیر رسانه ها و به ویژه رسانه های جدید قرار گرفته است.انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری شاید اولین و گسترده ترین حضور فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در عرصه سیاست در ایران بود. با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش برآنیم با استفاده از روش آمیخته (کمی و کیفی) و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه که با حجم نمونه 278 نفر در میان کارکنان وزارت کشور استان فارس (استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری های استان فارس) به انجام رسیده است به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی باشیم که شبکه های اجتماعی مجازی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی کارکنان وزارت کشور استان فارس (مطالعه موردی: انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری)داشته است؟مهم ترین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در این پژوهش نشان ازآن است که شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر معناداری بر مشارکت مردم در انتخابات دارد و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه گواه بر این است که فضای مجازی در انتخابات دولت دوازدهم در سطح خوبی مورد استفاده قرار گرفته که تاثیر مستقیم بر مشارکت سیاسی گذاشته است.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، فضای مجازی، مشارکت سیاسی، انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری
 • مهستان معصومی، افسانه مظفری (نویسنده مسئول)*، علی اکبر فرهنگی، زهرا خرازی محمدوندی آذر، طهمورث شیری صفحات 2319-2336
  هدف کلی این مطالعه، شناسایی مالکیت، ساختار و کارکردهای تلویزیون در کشورهای کانادا و نروژ به عنوان دو کشور برخوردار از بالاترین رتبه های کامیابی (در بین 10 کشور برتر جهان) در سال 2017 بوده و از منظر هدف کاربرد، با عنایت به چند فرهنگی بودن این جوامع، ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای تلویزیون ملی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مسیر توسعه است. به منظور انجام این پژوهش، محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص های حوزه رسانه نموده است. روش تحقیق این مطالعه، روش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بوده و در راستای دسته بندی مقولات از تکنیک کدگذاری (باز، محوری) بهره گرفته شده است. در مجموع 217 کد باز (کانادا= 95، نروژ= 122)، که با یکدیگر قرابت معنایی داشتند شناسایی و در قالب 44 کد محوری (کانادا= 20، نروژ= 24)، دسته بندی شدنده اند. یافته ها حاکی از عملکرد مطلوب هر دو رسانه در بهره برداری از 4 کارکرد اصلی خبری، راهنمایی، آموزشی و سرگرمی بوده و بخش خبری جزء اصلی ترین کارکردهای این دو شبکه است؛ لذا رویکرد برنامه ریزی و سیاست گذاری محتوایی هر دو شبکه CBC و NRK در نهایت می تواند الگوی مناسبی برای توسعه کارکردهای رسانه ملی کشور محسوب گردد.
  کلیدواژگان: تلویزیون، کارکرد، نروژ، کانادا، توسعه، رسانه ملی
 • امیرحسن ابوالحسنی، غلامحسین رضایی*، مصطفی فروتن صفحات 2337-2351
  به دنبال تغییرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحول آن بیش از همه، حول محور شخصیت مجرم دور می زند قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سر لوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند، از آنجاییکه افراد انسانی دارای شخصیت، خلق و خو و منش متفاوت هستند و ساخت شخصیتی رفتارهای متفاوتی را در شرایط یکسان به دنبال خواهد داشت و قرار دادن افراد مختلف بعد از ارتکاب جرم در یک قالب خاص و رایج بطور کلی با اندیشه های نوین سیاست کیفری تنافی آشکار دارد. از این رو اتخاد سیاست جنایی تقنینی کارآمد که در درجه اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را معطوف داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با استمداد از کلیه ابزارها و امکانات موجود ضمن رعایت جنبه های قانونی فرآیند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نایل آید، امری بدیهی به نظر می رسد. با امعان نظر به اهمیت و جایگاه نیروهای مسلح در هر کشوری به منظور ایجاد نظم می باشد. در حوزه جرایم و مجازات های نظامی، قانونگذار کیفیات مشدده را از جهات عام و خاص آن مد نظر قرار داده است.
  کلیدواژگان: کیفیات مشدده، سیاست کیفری، نظام حقوقی ایرا، نیروهای مسلح
 • مهدی اشتری، علی پورقصاب امیری*، فخر الدین ابوئیه صفحات 2367-2380
  چندجانبه گرایی در عرصه بین الملل به معنای ایتلاف چند کشور برای پیشبرد یک هدف مشترک است. از طرف دیگر یک جانبه گرایی هر گونه آموزه یا برنامه ای است که از اقدام یک جانبه حمایت می کند. چنان اقدامی ممکن است با بی اعتنایی به جانب های دیگر یا همراه با ابراز تعهد به سمت وسویی باشد که دیگر جانب ها با آن موافق باشند. تفاوت های چندجانبه گرایی و یکجانبه گرایی در سه مشخصه بنیادی؛ غیرقابل تقسیم بودن، اصول کلی رفتار و معامله به مثل پراکنده است. یکجانبه گرایی اگرچه در همه موارد یک امر نامشروع و خلاف قواعد حقوقی تلقی نمی شود، اما خلاف روح، ارزش ها و اهدافی است که حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای هردو دنبال می کنند. ایالات متحده و همراهانش به دنبال این تفکر هستند که آمریکا امر خطیر حفظ نظم عمومی جهان را بر عهده گرفته و برای انجام صحیح آن نمی توان صرفا به نظام قراردادی بین الملل و حقوق جهانی متکی بود، بلکه آمریکا باید بتواند بصورت بین المللی و فاق از قیدهای نهادهای حقوقی جهانی به افزایش سطح هنجارها و ارزش هایی چون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بپردازد، حتی اگر نقض حقوق بین المللی صورت بگیرد در حالیکه کلیه پیشرفت های اتحادیه اروپایی طی دهه های گذشته، در زمینه داخلی وسیاست خارجی مبتنی بر نظم چند جانبه گرایانه بنا نهاده شده است. چین نیز مدعی است می کند که از یک روش توسعه علمی، مستقل، باز، صلح آمیز، مشارکتی پیروی می کند. توسعه صلح آمیز، مشارکتی و مشترک به طور مستقیم در ارتباط با رویکرد چندجانبه گرایی چین نسبت به کشورهای خارجی است.
  کلیدواژگان: چندجانبه گرایی، یکجانبه گرایی، حقوق بشر، منطقه گرایی و فردمحوری، اتحادیه اروپا و ایالات متحده
 • علیرضا نصیری اقدم، امیر محمودی*، افشین زرگر صفحات 2381-2406
  با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی در صدد دستیابی به اهداف فوق بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهم ترین آن ها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علی رغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسراییل ده ها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.
  کلیدواژگان: شناسایی، دولت، حکومت، حقوق بین الملل
 • میرکمال الدین موسوی، امیر محمودی*، افشین زرگر صفحات 2407-2434
  سازمان های غیردولتی ناظر برحقوق بشر طیف وسیعی از اقدامات نظارتی را انجام می دهند.ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با امور کاری خود، از قربانیان نیز حمایت کرده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولت ها و سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می آورند. برنامه هایی را نیز برای آموزش حقوق بشر تهیه می کنند. آن ها همچنین حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین المللی تثبیت کرده و قربانیان ناقض را در جریان دادرسی ها، به عناوین مختلف چه دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان، همراهی می کنند. سازمان های غیردولتی حقوق بشری درسال های گذشته نقشی بس مهم در تهیه ی طرح های مربوط به اسناد بین المللی حقوق بشر ایفا کرده اند و دولتها را برای تصویب این اسناد که خود آنها نیز مبدع و تهیه کننده ی هستند، ترغیب کرده اند. مقاله ی پیشرو، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت های سازمانهای غیردولتی بین المللی بر توسعه ی هنجاری حقوق بین الملل بشر دارد .بسیاری از افرادی که در این مورد صحبت می کنند و یا حتی دستی در آتش نویسندگی دارند این پر پرواز را بسیار مطلوب دیده و از آن بعنوان موفقیت یاد می کنند .
  کلیدواژگان: توسعه ی هنجاری، حقوق بین الملل، نظارت قانونی، سازمان های بین المللی غیر دولتی
 • خیرالله طاهرخانی*، سمیه رحمانی، بختیار عباسلو، افشین طاهرخانی صفحات 2435-2452
  مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش که مسیولیتهای حقوقی ناشی از عدم اعمال برخی تعهدات بین المللی از سوی دولتها، در قبال دیگر دولتها و نیز در قبال مردم چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، بویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی دولتها، صرفا به اتباع و مردم موجود در سرزمین خود محدود نبوده بلکه تعهد به همکاری های بین المللی در این خصوص مطرح می باشد؛ از سوی دیگر، با انتشار ویروس کرونا و شیوع بیماری نوپدید و مهلک کووید 19 در دنیا، دولتها اقدام به ارایه خدمات درمانی اجباری به افراد - خصوصا مبتلایان به این بیماری- نموده اند؛ الزمی بودن خدمات با قواعد حقوق بشر منافی دارد. دادن این خدمات، جدای از تضییع برخی حقوق فردی و جمعی، در عمل منجر به نقض برخی تعهدات بین المللی آنها نیز گردیده ، اما با توجه به آنکه این اقدامات اختیاری و موقتی است، دولتها نمی توانند از عدم امکان اجرای مطلق معاهدات خود در مجامع بین المللی سخنی به میان آورده و به تبع آن، نقض تعهدات بین المللی خود را توجیه نمایند چرا که اثرات بحران کرونا بر فقدان امکان اجرای معاهدات متفاوت است پس، این سخن که شیوع ویروس کرونا به طور جامع مانع از انجام تعهدات دولتها می شود، پذیرفتنی نیست و صرفا دولتها می تواند با تاکید به قاعده «فورس ماژور» ماده 23 موضوع مسیولیت بین المللی دولتها، مانع از قبول تقصیر ناشی از فقدان انجام معاهده شده و خود را از مسیولیت نقض تعهد، مبرا سازند.
  کلیدواژگان: بیماری کووید 19، حق بر سلامت، مسئولیت بین المللی، حقوق بین الملل بشر
 • حجت غفاری، سید جعفر هاشمی*، امیر محمد صدیقیان صفحات 2445-2474
  چکیدهدوره پیش قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت انعقاد یا عدم انعقاد قراداد آزاد هستند و نمی توان مذاکره کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقاد قرارداد ملزم کرد. این بدان معنا است که تا زمانی که قراردادی منعقد نشده است نمی توان به طرفین مسیولیتی را تحمیل کرد. با این همه، ممکن است شروع مذاکره و تداوم آن در طرف مقابل این اتکا و اعتماد را بوجود آورد که قرارداد در نهایت منعقد خواهد شد و به این اعتبار هزینه هایی را متحمل شود. از این منظر قطع غیر موجه مذاکرات از سوی طرف مقابل، وی را با زیان مواجه خواهد ساخت. لذا در برخی از نظام های حقوقی سخن از تعهدات و مسیولیت پیش قراردادی به میان آمده است. در این تحقیق با تکیه بر مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان نشان داده شده است که در مذاکرات مقدماتی هم الزاماتی از قبیل رعایت حسن نیت، عدم قطع غیر موجه مذاکره، حفظ اسرار و ارایه اطلاعات درست وجود دارد که حاکی از مطلق نبودن اصل آزادی اراده در مذاکرات مقدماتی می باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه نیز در پذیرش مسیولیت قطع کننده مذاکره، می توان از مبانی عام مسیولیت مدنی نظیر قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر بهره برد. هرچند توصیه می شود مقنن با رفع این خلاء قانونی مقررات صریحی را در باب حدود حقوق و تعهدات طرفین در این دوره وضع کند.
  کلیدواژگان: مذاکرات مقدماتی، مسئولیت پیش قراردادی، حسن نیت، جبران خسارت
 • هتک حرز و اخراج مال در آن در فقه و مذاهب اهل سنت
  سهیلا بایبوردی، محمود قیوم زاده*، عباسعلی حیدری صفحات 2465-2495

  در شرع مقدس اسلام اجرای حد سرقت به جمع شدن تمام شرایط بستگی دارد که یکی از این شرایط، قرار داشتن مال در حرز است.یعنی سارق اگر مال را از درون حرز برباید دستش قطع می شود. در صورتی که حرز در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد موارد زیادی وجود دارد که در مصداق سرقت از حرز بودن آن اختلاف و شبهه است مانند سرقت رایانه ای که اگر فضای سایبری را حرز برای اطلاعات محرمانه و باارزش در نظر بگیریم در این صورت سرقت حدی واقع شده است. برای اینکه یک سرقتی مشمول مجازات حد شود باید دو شرط (ربودن مخفیانه) و (هتک حرز) در حین سرقت وجود داشته باشد که در میان این دو شرط هم با توجه به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان هتک حرز مرز میان سرقت حدی و سرقت تعزیراتی می باشد از اینرو هتک حرز از نقش ویژه ای در تعیین مجازات دارد پس برای اثبات سرقت حدی باید وجود حرز و هتک حرز را بررسی کنیم در صورت احراز این شرط سایر شرایط بررسی می شوند

  کلیدواژگان: حرز، هتک حرز، فقه اسلامی، سرقت، حقوق کیفری
 • محمدرضا درخشان، غلامحسین رضایی*، مصطفی فروتن صفحات 2465-2488
  در اسناد بین الملی مسیولیت کیفری جمعی در چارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، آمریت، تحریک، عضویت در گروه نمود می یابد. در برخورد با مداخله کنندگان چهار شیوه عنوان شده است که عبارتند از : نظام نفی شرکت و معاون، سیستم پذیرش شرکت در کنار مباشرت و نفی معاونت، سیستم پذیرش معاونت در کنار مباشرت و نفی شرکت و سیستم پذیرش سه عنوان مستقل. در ایران از نظام چهارم استفاده شده است. نظام اول یعنی، نفی شرکت و معاونت که قصد ساده کردن حقوق جزا از عناوین موجود را دارد بر این باور است که عنوان مباشر و مباشرین، جهت مبارزه با مداخله کنندگان مستقیم و غیرمستقیم در جرم کفایت می کند در حقیقت مطابق این نظر بهتر است تفاوت های بین شرکای جرم و همکاران مجرم (معاونین) حذف شود و با عنوان واحدی با مداخله کنندگان مستقیم و غیرمستقیم در جرم مقابله شود. در زیر مجموعه نظام دوم یعنی پذیرش شرکت و مباشرت و نفی معاونت دو تفکر مستقل وجود دارد: نفی معاونت و عدم پذیرش آن به طور کلی و پذیرش مشروط معاونت به صورت تبعی به عنوان بخش جداناپذیر عمل مجرم اصلی و مباشر جرم.در نظام سوم معاونت و مباشرت پذیرفته شده اما با شرکت در جرم در قالب مباشرت برخورد می گردد. در نهایت در نظام چهارم این سه عنوان به صورت مستقل به رسمیت شناخته می شوند. در این نظام قانون گذار ضمن تفکیک سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت در جرم، قصد تمایز قایل شدن بین آثار متفاوت مترتب هریک را دارد.
  کلیدواژگان: گروه های مجرمانه، مداخله کنندگان، مباشرت در جرم، معاونت در جرم، سردستگی، اسناد بین الملل
 • زهرا جواهری، سینا فروزش*، غلامحسین زرگری نژاد صفحات 2489-2507
  مساجدو بازار از دیرباز در زندگی مسلمانان نقش محوری داشته است و زیربنای شکل گیری تمدن اسلامی به شمار میرود. مساجد در نظام سیاسی-اجتماعی مسلمانان فقط کارکرد عبادی و دینی نداشته بلکه کارکردهای سیاسی،اجتماعی،اقتصادی نظامی و...داشته است.در ایران همزمان با ورود اسلام،مساجد و بازار شکل گرفت و پس از آن یکی از نهادهای تاثیرگذار در زندگی مردم ایران بوده است.اهمیت مسجد در حوزه ارتباطات اجتماعی و سیاسی تا جایی است که بسیاری از فرمان های حکومتی در مساجد اعلام و منتشر میشد.مسیله تحقیق حاضر این است که نقش مسجد و بازار در قبض و بسط مناسبات تجار و روحانیون در عصر پهلوی چه بود؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که مسجد و بازار در روابط و مناسبات آنها نقش و تاثیر زیادی داشت و تمام روابط آنها در این مکان ها شکا میگرفت. روش تحقیق در این مقاله تاریخی(استقرایی) و شیوه گرداوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است.شیوه نگارش نیز توصیفی-تحلیلی می باشد.یافته های اساسی پژوهش فوق بیانگر آن است که بازار و مساجد به تمام نهادهای قدرت دسترسی داشتند و پیام آنها را به سرعت منتقل و کنش ارتباطی آنها را برقرار می کردند و مهم ترین کانونی که روحانیون اعمال قدرت میکردند همین مساجد بود.
  کلیدواژگان: روحانیون، تجار، پهلوی، بازار، مساجد
 • محمدعلی رضایی آهنگرانی، منصور پورنوری*، سید عباس پورهاشمی، داریوش کریمی صفحات 2508-2525

  حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از الزامات حقوقی و علمی در سطح کشور پذیرفته شده است. این تحقیق با هدف تدوین معیارهای شناسایی ذی نفعان در دعاوی و جرایم زیست محیطی انجام شده است. نوع آن تحلیلی و روش انجام کتابخانه ای می باشد. بدین منظور از مطالعه عمیق برای گردآوری و غربال داده ها استفاده شد. برای تایید داده ها از خبرگان (پنل دلفی) استفاده شد. در ادامه از روش تحلیل عاملی (SEM) برای برازش مدل نحقیق بهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن بوده است که در مجموع 18 مولفه شامل 10 نوع ذی نفع و 8 نوع جرایم شناسایی شدند. انواع ذی نفعان عبارتند از: اشخصا عمومی (سازمانهای متولی و غیرمتولی)، اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی). همچنین انواع جرایم نیز عبارتند از: عمدی، سهوی، تکراری، غیرتکراری، جبران پذیر، جبران ناپذیر، قابل اغماض و غیرقابل اغماض. نتایج حاصل از ارزیابی نیکویی برازش مدل نشان می دهد GFI برابر با 942/0 و RMR برابر با 079/0 و TLI برابر با 959/0 و CFI برابر با 903/0 و IFI برابر با 911/0 می باشند، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارند. سازمان های خصوصی از نوع حقیقی دارای بیشترین وزن (82 درصد) و سپس، سازمانهای عمومی از نوع غیرمتولی (77 درصد) و سازمانهای خصوصی از نوع حقوقی (64 درصد) و در نهایت، سازمانهای عمومی از نوع متولی با وزن 51 درصد قرار دارند. همچنین جرایم زیست محیطی نیز با مجموع وزن 77 درصد در مدل اندازه گیری شدند که نشان از اعتبار بالای مدل دارد.

  کلیدواژگان: حقوق محیط زیست، دعاوی محیط زیست، جرایم زیست محیطی، ذی نفعان محیط زیست.
 • سعیده قدم السلطانی، محبوبه ضیاء خدادادیان*، فرزاد عباسی، مهدی نوروز صفحات 2526-2540
  شیخ محمود شبستری از شعرای معروف ایرانی می باشد که در سال 687 ه. ق چشم به جهان گشود. شیخمحمود شبستری یکی از عارفان و شعرای معروف ایرانی است که در قرن 6 و 8 می زیسته و از آثار گران بهایاین عارف ایرانی می توان گلشن راز را نام برد. در این تحقیق به بررسی مهم ترین مضامین عرفانی در گلشنراز پرداختیم و اطلاعات پژوهش به صورت کتابخانه از متون مختلف و تفاسیر و مقالات معتبر گردآوری شدهاست. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که به عقیده شبستری اگرچه معرفت امری ازلی و قدیم است و ازابتدای خلقت با آدمی بوده و هست با این حال اصلی نسبی است و نمی توان به کمال آن نایل شد زیرا عقلمحدود و متناهی، گنجایش ادراک نامحدود و نامتناهی را ندارد و نمی تواند به کنه ذات خداوند پی ببرد.مهم ترین کتاب شیخ محمود شبستری گلشن راز است. بسیاری از محققان عرفانی شاید دیگر آثار شیخ را ندیده و نخوانده اند، اما کمتر پژوهشگر عرفانی از گلشن راز بی خبر است و متن و شروح نوشته شده بر آن را ندیده است
  کلیدواژگان: مضامین عرفانی، گلشن راز، محمود شبستری، گلشن راز شبستری
 • بیتا تورانی، منصور عطاشنه*، مریم مرادی صفحات 2541-2556
  تحولات دنیای امروز در پرتو رشد صنعتی شدن جهان، افزایش آلودگی هوا، محدود بودن انرژی های فسیلی و حق برخورداری از محیط زیست سالم، ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را آشکار می کند. استفاده از انرژی های نو باعث کاهش آلودگی های هوا می شود که این مهم مورد تاکید نسل اول حقوق بشر یا همان حق بر سلامتی است. همچنین انرژی های تجدیدپذیر می توانند حافظ محیط زیست سالم برای نسل های آینده در قالب توسعه پایدار باشد. اما آنچه که بنده در این نوشتار دنبال کرده ام نظام حقوقی ایران و چالش های موجود در خصوص استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با تطبیق مفاهیم زیست محیطی بشر با توجه به نحوه مصرف انرژی در ایران است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و داده های تحقیق از کتب، مقالات و آمارهای رسمی از سوی وزارت نیرو، سازمان جهانی انرژی و دیگر نهادهای مرتبط استخراج شده است. آنچه که به عنوان نتیجه از این تحقیق بدست آمد، ضعف ساز و کارهای تقنینی و اجرایی در ایران در خصوص لزوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به دلیل دسترسی ارزان و آسان به انرژی های فسیلی بدون در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی آن است. در پایان، راهکارها و پیشنهاداتی جهت تحقق استفاده گسترده از انرژی های تجدیدپذیر به دلیل تاثیرات مثبت آن در کاهش آلودگی های زیست محیطی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: انرژی تجدیدپذیر، چالش ها، آلودگی محیط زیست، نسل های حقوق بشر، قانون گذاری
 • شرمینه گل کرم، سید پدرام خندانی*، حمیده ره انجام صفحات 2557-2580
  از آنجا که بررسی حقوق کودک ابعاد بسیار زیادی دارد در این پژوهش قصد بررسی تطبیقی حقوق مدنی کودک از بعد مالی می باشد. واکاوی حقوق کودک به خصوص در بعد مالی آن همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این اهمیت در سطح کلان ، نهادهای بین المللی را بر آن داشت که در راستای حمایت از کودک و حقوق وی اقدام به تصویب کنوانسیون حقوق کودک نمایند. ایران نیز در سال 1372 به شرط عدم مغایرت مفاد آن با موازین شرعی و حقوق اسلامی بدان پیوست. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اولا کودک از تمامی حقوق مالی بهره مند می شود و به اصطلاح حقوقی اهلیت تمتع دارد ولی اهلیت استیفا ندارد. ثانیا وظایف هر کدام از وصی، ولی و قیم و حدود و اختیارات او به شکل کامل بیان شده است. ثانیا در کنوانسیون تنها به حق نفقه کودک به عنوان حقوق مالی کودک اشاره شده است. همچنین حقوق ایران با کنوانسیون در برخی از موارد چون حقوق کودکان نامشروع اختلاف دارد.
  کلیدواژگان: حقوق مدنی، کودک، حقوق ایران، کنوانسیون حقوق کودک
 • نگارین پاشاخانلو، نرگس حسن مرادی*، مجید ربیعی دولابی صفحات 2581-2602
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر مدیریت استعداد برای دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف داده بنیاد اجرا شد. جامعه پژوهش را صاحب نظران حوزه ی علوم تربیتی متخصص در زمینه ی مدیریت استعداد(کتاب و یا مقله داشتند) تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری 10 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه ی نیمه ساختار یافته گردآوری شد. در نتیجه 139 مفهوم اولیه (کد باز)، 15 مفهوم اصلی(کد محوری) به دست آمد، که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله ی محوری (نظام توسعه شایستگی) (جذب، توسعه و ارتقاء و نگهداری)، عوامل علی (شرایط داخلی، شرایط ساختاری و فرآیندهای سازمانی)، عوامل زمینه ای (عوامل مدیریتی، برنامه ریزی نیروی انسانی و عوامل زیر ساختی)، عوامل راهبردی (ساختاری، فرآیندی)، عوامل محیطی(پویایی محیطی و حمایت محیطی) و پیامدها (فردی و سازمانی) ارایه شد.
  کلیدواژگان: استعداد، اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، توسعه شایستگی
 • سجاد بهاروند احمدی، رضا شیرزادی*، سروش امیری صفحات 2603-2618
  آی اس آی در زمینه هایی مهمی چون آموزش، تامین سرمایه ، کمک مالی، مهمات و امکانات ضروری از طالبان حمایت میکند. دلایل حمایت آی اس آی از طالبان متعدد است، با وجود عوامل پیوندگر قومی مذهب، نژاد، زبان در مرزهای ایران ، افغانستان و توسعه نیافتگی استانهای مرزی ،سیستان و بلوچستان و مناطق شرقی ایران تفسیرهای ایدیولوژیک از مذهب منجر به خشونت و واگرایی مستمری خواهد شد، به طوری که روند پیش بینی آینده روابط دو ایران ، افغانستان را با ابهام مواجه کرده است. اصل منازعات پاکستان و ایران حول مسایل ایدیولوژیک به نمایندگی مذهب و قومیت است با حمایت های نیروی اطلاعاتی ای اس ای پاکستان در افغانستان و همچنین اتاق های فکر ایالات متحده آمریکا (سیا) و رژیم صهینویستی (موساد) و با پول عربستان سعودی و تجهیزات به جا مانده امریکا در افغانستان با توجه به قراین شواهد ملاقاتهای اخیر سپهبد ندیم انجم رییس سازمان اطلاعاتی ای اس ای پاکستان با اطلاعات سیا و موساد در صدد تقویت طالبان و تفکر داعشی در کشور افغانستان و به مخاطره انداختن امنیت مرزی ایران ، افغانستان هستند. به استناد گفته های چهره های سیاسی و شخصیت های حقیقی و حقوقی ، به جرات می توان گفت که «طالبان تامین کننده منافع استرانژیک کشور های آمریکا،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،انگلستان و به ویژه پاکستان هستند. هدف این مقاله بررسی و تبیین سیستم اطلاعاتی پاکستان(ای اس ای)در نا امنی مرزی ایران وافغانستان است.
  کلیدواژگان: آی اس آی پاکستان، طالبان، افغانستان، ایران، امنیت مرزی
 • محمد علی کشور، سید یاسر ضیایی* صفحات 2619-2629
  حقوقدانان به درستی مهمترین دستاورد منشور ملل متحد را «ممنوعیت توسل به زور» بر اساس ماده (4) 2 منشور می دانند. تنها استثناء پیش بینی شده در منشور، استفاده از زور به موجب ماده 51 در چارچوب «دفاع مشروع» است. در عین حال، برخی معتقدند که حقوق بین الملل عرفی نیز حق دفاع از خود را در برابر حمله قریب الوقوع به رسمیت می شناسد. پس از حادثه 11 سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی از کشورها تلاش می کنند تا عنوان تروریست را برای گروه های مخالف خود اطلاق کنند و علیه این گروه ها حتی در خاک کشورهای دیگر به زور متوسل شوند. گروهی از حقوقدانان نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیری موسع از ماده 51 منشور برای مقابله با تهدید تروریستی غیر فوری ارایه کردند. سوال این است که آیا با توجه به رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی می توان از این نظریه دفاع کرد؟ پاسخ این است که نظریات تفسیری این رویکرد حقوقی را تایید نمی کند و رویه متحدی برای حمایت از این نظریه توسط دولت ها یا نهادهای بین المللی ایجاد نشده است؛ اما این ارزیابی به معنای نادیده گرفتن ضرورت ارایه راه حل قانونی برای مبارزه با تروریسم نیست. امکان دفاع مشروع علیه اقدامات تروریستی در سرزمین دولتی که حمایت موثر دارد قطعی است و در سرزمین دولتی که حمایت کلی دارد قابل دفاع است. همچنین با توجه به رویه شورای امنیت و برخی دولت ها دفاع مشروع علیه اقدامات تروریستی در سرزمین دولت پناه دهنده و یا در سرزمین دولت ناتوان با تردید کمی مواجه است.
  کلیدواژگان: توسل به زور، دفاع پیشدستانه، دفاع مشروع، دفاع پیشگیرانه، تروریسم
 • شهره شهریاری، رضا شیرزادی*، حسینعلی نوذری صفحات 2630-2652
  جایگاه دولت، همواره ذهن سیاست مداران و اقتصاددانان را به خود معطوف ساخته است. دولت ها بسته به اعمال رویکردهای متفاوت، نقش های مختلفی را بر عهده می گیرند. از دیدگاه تاثیرگذاری دولت بر جوامع، دو دیدگاه رقیب وجود داشته، که از اندیشه های دو فیلسوف سیاسی برجسته، ریشه گرفته اند: جان لاک و کارل مارکس. در دیدگاه جان لاک دولت به منزله موجودیتی میانجی، محدود و مشروط، مبتنی بر اصل رضایت و با هدف ایجاد صلح و رفاه همگانی بر مبنای قرارداد اجتماعی و حق شورش همگانی در مواقع ناکارآمدی و سرپیچی از قانون، و در دیدگاه کارل مارکس مفهوم دولت مبتنی بر سه نظر مختلف: دولت به عنوان ابزار سرکوب طبقه کارگر، دولت به منزله داور یا میانجی، و در نهایت دولت به عنوان تابعی از متغیر زیربنای اقتصادی، می باشد. مفهوم دولت در معنای داور یا میانجی در دو نظریه لاک و مارکس دیده می شود. در دیدگاه مارکس، دولت در نظام سرمایه داری مانند ابزار تحکیم بخش این نظام عمل می کند و با پیروزی پرولتاریا و تا زمان شکل گیری کمونیسم، وجود آن امری ضروری، و پس از آن، حذف دولت مد نظر است. حال آنکه در دیدگاه لیبرال لاک، وجود دولت امری ضروری و تداومی می باشد و ایده دولت امانت دار مورد توجه است. در نتیجه، در دو دیدگاه رقیب با توجه به تعابیر مطرح شده، مفهوم دولت به لحاظ ایفای نقش به جز دولت در نقش داور یا میانجی در سایر موارد متفاوت، از نظر ضرورت وجودی در کوتاه مدت در مسیر هم گرایی، و اما تداوم وجود آن مسیر واگرایی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: دولت، رضایت، قرارداد اجتماعی، جان لاک، کارل مارکس
 • سعید دارستانی فراهانی، محمدحسین توانایی*، فیض الله اکبری دستک صفحات 2653-2683

  از مباحث مهم امامت، علم و گستره دانش امام است. بحثی که در طول تاریخ همواره مورد توجه دانشمندان شیعه بوده است و هر کدام از آنها به قسمتی از آن پرداخته و آن را مورد بررسی قرار داده اند. این در حالی است که دامنه علم امام تمام امور عالم می باشد؛ یعنی جزبه جز مسایل مربوط به عالم خلقت در دایره آگاهی و دانش امام وجود داشته و ایمه به بیان آن پرداخته اند. در این مجال ما به بررسی همه ابعاد علم امام با توجه به آیات و تفاسیر آنها و احادیث معتبر پرداخته ایم؛ به گونه ای که هر بعد از علم امام را به طور مستقل مورد بررسی قرار داده ایم که در نهایت علاوه بر بررسی و گستره علم امام و محدوده آن به بیان و بررسی واژه امام مبین که همه امور در آن احصاء شده است پرداخته و ثابت کردیم که حقیقت امام مبین که در آیه "وکل شیء احصیناه فی إمام مبین" امام معصوم خاصه امیرالمومنین است که خداوند علم و دانش همه عالم را در آن به ودیعه گذاشته است.

  کلیدواژگان: علم امام، آیات و روایات، محوریت آیه، امام مبین
 • محمد سوری، راضیه هژبری* صفحات 2684-2699
  این پژوهش مطالعه ای است در کتابخانه ای در خصوص واحد و کثیر و در فلسفه موضوعات و محورهای گوناگونی وجود دارد در میان موضوعات و محورهایی که در کتب گوناگون مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. واحد و کثیر از موضوعات اساسی در فلسفه است. بی شک بنیان فلسفه اصالت وجود و اصالت ماهیت بر پذیرش واحدیت و کثرت بنا شده است. اکثر استفاده را از معاشرت سقراط برده و هفت سال از شاگردی او برخوردار بود پس از مسافرت به نواحی مدیترانه افلاطون به آتن بازگشت و مدرسه خود را به سال 387 ق. م در «درختستان آکادموس» بنانهاد ، که حالیکه آنرا «آکادمی» گویند.افلاطون به تاسی از سقراط نخستین شخصی است که به اهمیت واحد و کثیر پی برده است وی که با قرایت خاص خود معتقد به وحدت است براساس روش دیالکتیک کوشش می کند تا رابطه میان واحد و کثیر را حل کند. روشی که اگرچه در بیان امری سهل می باشد اما در عمل کاری دشوار و طاقت فرسا است.
  کلیدواژگان: افلاطون، سقراط، کثیر، علامه طباطبایی، واحد
 • محمدرضا مرادی کلارده، یوسف زین العابدین*، حجت مهکوبی صفحات 2685-2705

  جمهوری اسلامی ایران با توجه به جمعیت انسانی، نظام سیاسی اسلامی و دارا بودن اکثریت جمعیت شیعه مذهب، به عنوان هارتلند تشیع در جهان تلقی می گردد که از آنها می توان به عنوان مکمل های ژیوپلیتیک تشیع در ایران یاد کرد و اقتدار آنها تا حدودی وابسته به میزان قدرتمندی ایران است. جهان تشیع امروزه یک خط سیر مهمی را از لحاظ جغرافیایی شامل می شود که در واقع از شرق کشور چین و هندوستان شروع شده و بعد از رسیدن به ایران،از طریق عراق و خلیج فارس به سوریه و لبنان می رسد. که این پراکندگی و قدرت چشم انداز ژیوپولتیک را تعیین می کند و مقاله فوق در صدد پاسخگویی به این سوال است که چه عواملی سبب تاثیرگذاری بر نظام منطقه ای ژیوپولتیک شیعه درخاورمیانه می گردد.به جهت یافتن پاسخ از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای ومیدانی بهره گرفته شده است و برای تکمیل پرسشنامه و تعیین جامعه نمونه از جدول استاندارد مورگان و تعداد 269 نمونه انتخاب شده است.امروزه شیعه به یک موضوع ژیوپلیتیک تبدیل شده است،زیرا نقطه ثقل جغرافیای شیعیان مناطقی است که بر روابط قدرت در سطح منطقه و جهان تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: چشم انداز، واکاوی، ژئوپولتیک، شیعه، خاورمیانه
 • شیما قلی اف*، امیر محمد قلی اف صفحات 2700-2717
  هدف این مقاله تطبیق اندیشه های سیاسی و حقوقی میان روابط بین الملل در آغاز هزاره ی سوم میلادی است. از این رو این سوال مطرح بود که نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی دارای چه فرایندهای کلانی است که بازیگران را در اتخاذ خط مشی سیاست خارجی محدود می کند؟ پژوهش نشان می دهد که مواردی نظیر گسترش نقش افکار عمومی ملی و جهانی، افزایش اهمیت و جایگاه سازمانهای تروریستی در ناامنی جهانی، توسعه ی امواج دموکراسی خواهی و افزایش تعداد نظام های دموکراتیک شده،فرایند چند بعدی جهانی شدن، تحول در گفتمان امنیت و چند لایه شدن آن و در نهایت منطقه گرایی اقتصادی و امنیتی هستند که نظام بین الملل را متاثر ساخته اند. لذا دولتها صرفنظر از محدودیتهای ساختاری با محدودیتهای فرآیندی نیز مواجه هستند و ناچارند که چنین محدودیت هایی را در اتخاذ و اجرای سیاست خارجی در نظر گیرند...
  کلیدواژگان: روندهای کلان نظام، افکار عمومی، سازمانهای تروریستی، جهانی شدن، منطقه گرایی، اندیشه های سیاسی و حقوقی
|
 • Jurisprudential and legal study of the sale of body parts in Iranian jurisprudence and law
  Mohamad Behnamnia *, Sirous Shahryari Page 2

  Transaction of human organs is one of the emerging topics that jurists and jurists have studied the nature and effects of jurisprudence and law. The development of medical knowledge in various dimensions, human life has undergone extensive changes and provided new methods of separation and transplantation of human organs, but in parallel with this ability, complex and new issues. Others in the humanities, such as psychology, sociology, law, and jurisprudence, address the legal status of members, as well as the relationship of human beings to their organs, which requires knowledge of them. In the past, the most important intellectual benefit of organs was Their use was for the sake of one's own life, and because they did not benefit from it for any other reason, they did not consider it their property, and even after being cut off due to deadness and impurity, they did not consider it permissible to possess it. The human body is a vital reason for some people to have vital benefits There is no human being who has no rights over his members and cannot interfere in it. Assuming that custom considers the organs of the body to have economic value and tax, does the legislator also consider its economic value valid? In this article, we examine its arguments with a library method and descriptive analysis

  Keywords: Jurisprudence, Law, sale, Body Parts, Iran
 • Hadi Ebrahimi * Pages 5-30
  In the fall of 1977, the Writers' Association of Iran, in collaboration with the Goethe Institute in Iran, held ten nights of poetry and lectures in the garden of the German embassy, which became known as the Goethe Poetry Nights. At that time, the issue of "censorship" had crippled the writers. Therefore, an opportunity was provided according to which the center could use it well. More than sixty writers and poets recited poems and lectured against the prevailing atmosphere of "oppression" and "censorship" on these nights. Huge crowds from all over Iran attended the meetings. The result of the presence of people and intellectuals from different walks of life, formed one of the most important and largest cultural events before the Iranian revolution, which also affected the Iranian political scene. In a way, some analysts consider poetry nights as the beginning of the fall of the Pahlavi regime. With this in mind, our main question in this study is: What effect has the holding of Goethe Poetry Nights by the Writers' Association had on the formation of a revolutionary atmosphere in the years leading up to the Islamic Revolution? The research findings indicate that Goethe Poetry Nights, along with other protest movements that took place during that period, by breaking the atmosphere of intimidation and self-censorship in the press, strengthened the revolutionary spirit, especially among intellectuals, students and artists. It has helped to create a sense of rebellion that is the prelude to a revolutionary movement. The method of the present study is qualitative and analytical-descriptive due to its theoretical nature. Using this method, the researcher tries to investigate the effect of Goethe Poetry Nights on the formation of revolutionary sparks in the last year of the Pahlavi regime.
  Keywords: Poetry Nights, Writers' Association, Goethe Institute, Islamic Revolution, Censorship
 • Gholamali Chegenizadeh *, Farhad Pouralikhani Pages 31-58
  With the onset of the Cold War, US foreign policy's main priority was to block Soviet influence. However, geopolitical developments in the Middle East since the mid-1950s have led to nationalist movements (Pan-Arabism), instability, and the spread of Soviet influence in the region. In this article, we seek to answer the question of what effect did these developments have on the formation of the White Revolution plans and ultimately the bloody suppression of the khordad 15 uprising? Our hypothesis is that these developments created the "shatter belt Middle East". The "shatter belt" is a region where governments are deeply divided and intensified by the competition of large governments, resulting in the instability and fragility of governments. At this time, the US concern over the unrest in Iran and the survival of the Pahlavi regime prompted a top-down or controlled revolutionary reform program launched in Iran called the "White Revolution". When the plans of the White Revolution were met with clergy and people's reaction, the unrest and instability in Iran was expected to eventually lead to the collapse of the Pahlavi regime and, to the Americans, to expand Soviet influence, the US-backed Shah's regime suppressed a bloody khordad 15 uprising. This paper uses interpretive methods and library resources.
  Keywords: Stability, Pan-Arabism, Soviet influence, Shatter Belt, White Revolution, Khordad 15 uprising
 • Akram Hamidian * Pages 59-87
  This thesis deal with critical analysis of candidate discourse of the 12th president of Iran to identify important issues in society in each discourse. The raw materials of analysis is contains the text of the presidential debates and advertisements films, which is subject to inter textual analysis and discursive discourse. The extraction of content and of the central slabs took place according to the frequency of iteration and the explicit emphasis of candidates compared to the competitors contexts. Three discourses have competed in the competition principles: Principlism-oriented reform, Reformism-oriented principle and Stable development discourse. In the field of sustainable development, Hashemi Tba’ explicitly criticized the country's current situation but cannot enough power because of the weakness of political power and equivalent chain (University community) and less ideological. Triangle of Raeisi-Ghalibaf and Aghamirsalim (principlism reformist) draw their own antagonist lines on justice and support for disadvantaged people; however Ghalibaf distinguished itself Justice oriented modern management from the state of work and dignity(planned by Raeisi) . In discourse reformism-oriented principles; Rouhani - Jahangiri couple failed in defense of developmental elements based on economic growth and solve internal problems with reliance on foreign relations, they wined in the competition, only with the help of the young seeking hope and future .In addition to the strong convergence Islamic revolutionary, three discussions had economic-social common moments (Poverty, inequality and economic-social). Class interval, the political immorality, financial corruption and rent seeking were also common elements of three discourses.
  Keywords: elections, Discourse, Critical analysis, Electoral Discourse, 12th presidential elections
 • Mansour Tabiee *, Sadegh Panahinasab Pages 88-117

  The aim of this research is to analyze the difference between the amounts of voting between the eleventh and twelfth presidential candidates of the Islamic Republic of Iran in such provinces as Azarbaijan Sharghi, Kordestan and Kohkilyeh and Boyerahmad. The method of garnering experimental data is of content analysis of quality type. The dates reveal that there is a meaningful relation between the amount of voting and their ethnic tendency. However, with respect to the relation between the representation of ethnic slogans by the candidates and their amount of voting, this can be implied that ethnic tendency cannot be solely deterministic whereas the association of the mentioned candidates to a specific political party wing. In comparison between the eleventh and twelfth presidential election, it became clear that presidential candidates’ tendency toward using ethnic slogans have decreased. Also, the findings of the research, especially in the 11th term, showed that if the candidates address the issue of ethnic slogans and ethnicity and highlight them in their advertisements, it will increase their votes in provinces with a predominantly ethnic population. r, in the But in The twelfth period, the findings of the research reject this rule and do not consider merely addressing ethnic issues as an effective factor in voting for candidates in provinces with a predominantly ethnic population

  Keywords: ethnic, Voting, Partipication, candidates, ethnic slogans
 • Rogueh Kermanian, Ahmad Maliri Markaz *, Hassan Zarei Pages 118-146
  In the contemporary world, issues related to women, including efforts to empower them, have always been an important and influential part of most human societies. In contemporary Iran, and especially since the constitutional era, there have been numerous social movements, which have been the main concern of all women. Thus, the main issue of the research is the interpretation of legal empowerment by Iranian women's social movements in different periods and the extent to which the movements have achieved their goals. Bisley's "typology" was chosen as the theoretical framework and "genealogy" as the research method in this study. The findings of the study show that: The goals of women's social movements in Iran to empower them in different periods have been interpreted differently. These movements in the constitutional era saw the demand for the legal equality of men and women as their primary goal. The aim of these movements in the first Pahlavi era was to attempt to bring women into society and in the second Pahlavi era to fight against the exploitation of women in factories and to pay them equality. During the Islamic Revolution, the provision of a community activity space for women to be more in line with Iranian and Sharia-based elements of the social movement was identified as the goal of women's social movements, and thus led to a discourse in which women's social and political participation was considered natural. In the light of Bessel's typology, therefore, women's social movements in the four aforementioned periods can be assessed in terms of liberal feminism, radical feminism, Marxist feminism, and postmodern feminism, respectively.
  Keywords: Legal Empowerment, Women's Social Movements, Typology, Genealogy, contemporary Iran
 • Mohammad Allayarifoomani, Mohammadbagher Khorramshad * Pages 147-174
  The Islamic Revolution of Iran achieved triumph by focusing on cultural issues and overcoming the cultural elements. This overcame the expectation of cultural behavior from the Islamic Republic in the domestic and international arena. Among all types of public diplomacy, cultural diplomacy played an essential and influential role. These factors have made cultural diplomacy very important in the Islamic Republic. This article attempts to study the strategies of the executive forces in the Islamic Republic of Iran in different periods and in accordance with their discourses. However, cultural diplomacy in the Islamic Republic is not limited to the executive branch, and various institutions are working together. Institutions that operate under some of the executive branch and some under the supreme leadership. This article studies the cultural diplomacy between the presidency of Ayatollah Khamenei to Hojatoleslam Rouhani in the field of cultural diplomacy. The method of research in this article is a combination discourse and institutioalism.
  Keywords: Idealism, the Islamic revolution, public diplomacy, cultural diplomacy, cultural relations
 • Hamid Dalir* Pages 175-210

  The effect of transparency of laws and regulations in criminal legislation domain and its relation in respect of its role in good governance has not been dealt with in internal legal literature. This study aimed at investigating optimolog of this principle in criminal legislation domain in three levels (legislative authority, legislation process, and legislative data) and its relation with good governance summarily. This study is a descriptive-analytical one, it should be said that transparency does not have a long history, it has grown alongside growth of individuals’ political and social awareness. Based on findings of this study, in all three levels, concept of transparency has special importance that dealing with demonstrates the position of Iran criminal legislation in observing principles and fundamentals of law; existence of several legislative institutions, confidentiality’s dominance over transparency culture in legislation and indeterminate legal propositions process have made our country encounter serious challenges and problems to observe transparency principle, hence it has affected good governance that transparency is one of its requirements in all aspects and levels except security and military issues in case of having cases. Whilst concentration on of transparency in criminal legislation, we aimed at identifying the relation of this subject with good governance.

  Keywords: Transparency, confidentiality culture, criminal legislation domain, optimology, Good Governance
 • Sara Rostami *, Zari Firouzkah Pages 211-244
  Although peace is one of the oldest human ideals, human history is full of conflicts. Studies have shown that rape, military conflict, colonial politics, and all forms of foreign and terrorist interference, as well as violent behavior, have further affected women. Violations of the human rights of women and children during wars and military conflicts have clearly threatened the foundations of human health and security in human society. Meanwhile, the responsibility to maintain and promote peace is one of the greatest responsibilities of women peacekeepers at the United Nations, and this global Institution is committed to increasing women's participation in peacekeeping, peacemaking and peacebuilding, especially since the adoption of UN Security Council Resolution 1325 in 2000. Women have emphasized that women's peace and security have been important goals for UN peace.  This study focuses on South Sudan, Libya and Ivory Coast, the key question is what role have UN peacekeepers played in peacekeeping operations? With a feminist approach based on the theory of peaceful feminism and through library resources and descriptive-analytical methods, this paper hypothesizes that the presence of female peacekeepers will contribute to a more effective peacekeeping operation due to their talents, characteristics, and practical benefits. That is why we are witnessing the expansion of female peacekeepers in peacekeeping operations.
  Keywords: Women Peacekeepers, World Peace, Peace keeping Operation, UN Security Council Resolution 1325, South Sudan, Libya, Ivory Coast, Iranian women's Society
 • Saeid Khosravi, Hamid Ahmadi *, Garine Keshishyan Siraki Pages 243-275

  The most important issue of Zahedan is related to underdevelopment and unsustainable development, according to the theory of good governance, the main indicator of good governance in the city that can solve the political gap and achieve the desired development; The aim of this study is to investigate good urban governance in Zahedan city. The method of the present research is descriptive-survey and is applied in terms of purpose and cross-sectional in terms of time. The statistical population of the study is the people of Zahedan, of which 384 samples were obtained. The data collection tool is a questionnaire and consists of the dimensions of political participation, political development, ethnicity gap, public trust and the rule of law, which shows the dimensions of good urban governance. SPSS22 software was used to analyze the data. From the research, it seems that political participation is effective in good urban governance in Zahedan city. It seems that political development is effective in good governance of the city in Zahedan city.

  Keywords: good governance, political participation, political development, social solidarity, public trust, rule of law
 • Alireza Mohammad Rezaei, Maryam Moradi *, Abumohammad Asgarkhani Pages 276-290

  Both human rights and humanitarian law have been developed and complemented to protect human rights and to oblige states to respect human dignity; Human rights are rights that everyone enjoys at all times, even in times of war; Humanitarian law, on the other hand, is a set of international rules that specifically govern the conduct of hostile forces in armed conflict; This article examines the human rights and humanitarian rights approach in wartime and how to support civilians in armed conflict through descriptive-analytical methods; The main question of the present article is what is the approach of these two legal institutions in protecting individuals? On the other hand, the present article seeks to answer the question of whether the rules and regulations of human rights are observed during armed conflict or not? The findings of the study indicate that it is necessary to pay attention to the rules and regulations of human rights in order to protect human dignity in the event of armed conflict, and these two legal institutions complement each other.

  Keywords: Legal interactions, human rights, humanitarian law, civilian protection, armed conflict
 • Sanjar Zehi, Aboomohamad Asgarkhani *, Sohrab Salahi Pages 291-303
  Unilateral and arbitrary sanctions in international law are punitive measures taken by one or more countries against other countries that are outside or beyond the sanctions set out in UN Security Council resolutions. EU sanctions have been imposed since the adoption of Security Council resolutions and have a wider scope. The European Union is obliged to guarantee and compensate the country that has imposed sanctions on it and has an international responsibility for it. This study aims to investigate the international responsibility of the European Union for the damage caused by the sanctions of the Islamic Republic of Iran. International liability is one of the most fundamental international legal institutions. The EU uses sanctions and restrictive measures to advance its foreign policy goals and as a precautionary measure to allow the EU to respond to political challenges and developments. These sanctions, regardless of their origin, whether UN Security Council resolutions, independent Union sanctions or a combination of the two, are considered as legal documents and legislation under the legal system of the Union and must be in accordance with the provisions of the Treaty on the Functioning of the Union. Comply with the principles and rules of the system.
  Keywords: International liability, European Union, Compensation, Sanctions of the Islamic Republic of Iran
 • reyhaneh bahar, abbas rahbar * Pages 304-329

  The terrorist group ISIS, which stands for the Islamic State of Iraq and the Levant. From the beginning, it focused on men and the role of their physical strength in group battles. Gradually, however, women joined the group as progress was made. The role that women played in the war and guerrilla movements of ISIL was very different from the role of men and can be examined from several angles.Ever since Abu Bakr al-Baghdadi took over the leadership of al-Qaeda in Iraq. The entry of women into al-Qaeda in Iraq began, and after al-Baghdadi announced that he had formed the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and sent Abu Muhammad Jolani to Syria to form the Islamic State of Syria, women joined the group in various ways. Huge numbers of women around the world sided with the group and openly opposed ISIL. Some of them were outside ISIL and some were forced members of ISIL. This article attempts to examine how women interact with the Islamic State of Iraq and the Levant.

  Keywords: Slaves, marriage jihad, ISIS, women
 • Abdorza Bay *, Amirshir Toomaj, Ali Mohamadzadeh, Ahmad Ashrafi Pages 330-346
  Turkey is one of the important players in the regional environment of the South Caucasus. Turkey, with the approach and effectiveness of two elements, geopolitics and geoculture, is trying to play an important role and define its national and regional interests. With the rise of the AKP, Turkey's foreign policy changed to realism and multidimensionality, which has increased its prestige and influence in the Caucasus region. In the South Caucasus, these two elements, along with the economy and fine investment, have doubled Turkey's influence in the South Caucasus. Turkey's strategy in this region is to infiltrate and achieve its political, security and cultural goals. In this regard, this study seeks to answer the main question: "What effect do the geopolitical and geocultural components of Turkey have on the political, security and cultural goals in the South Caucasus?" Has used books, articles and documents. The research findings indicate that Turkey is mediated by two geopolitical elements
  Keywords: Geopolitics, Geoculture, Foreign Policy, Turkey, South Caucasus
 • Yaser Esmailzadeh * Pages 347-362
  Purpose and Background

  Political violence is considered as the root cause of issues such as terrorism and violent conflicts in the world. Therefore, the present article seeks to address the goal of how political violence is based on legitimacy. Also, during this research, questions are raised as the author's preoccupation; How has legitimacy been challenged? Under what circumstances is legitimacy attributed to governments or terrorist groups? What will legitimize them? In fact, the hypothesis of this article is based on the fact that today more political violence revolves around the issue of legitimacy. In this regard, first Max Weber's views on the social and psychological foundations of legitimacy are discussed, and then the main focus of the article is to evaluate Habermas's views on the relationship between political violence and legitimacy.

  Methods

  In this study, according to the nature and type of the subject under study, after filing the content, inferential analysis was performed by analyzing documentary, library and internet data to analyze the collected data.

  Findings and Conclusion

  Finally, the summary of opinions and analysis has shown that legitimacy, despite its inconsistencies and contradictions, deserves to be considered as one of the few sources and authorities that today are the cause of many conflicts and disputes between governments. And presented terrorist organizations.

  Keywords: Political Violence, legitimacy, terrorism, Habermas, Max Weber
 • Naser Vaezi, Seyed Pedram Khandani *, Javad Khaleghian Pages 363-372
  Speed ​​in civil proceedings, as one of the indisputable and important rules and principles of proceedings, has long been considered by jurists, judges, and lawyers, especially the courts, and even non-observance of it undermines the validity and authority of judicial proceedings. In recent years, steps have been taken to make the judicial system in the courts of justice smarter by adapting it from other countries, and the speed of proceedings has been considered as one of the effects of electronic civil proceedings, so that in order to enjoy the right to a fair trial, The handling of cases, the issuance of verdicts and their execution as soon as possible has greatly helped the judicial system of the country and has increased the people's trust in the judiciary regarding the speed of the process of processing cases day by day. The purpose of this study is to investigate the effect of electronic civil proceedings on the speed of proceedings in Iranian law and its comparative study in the US legal system.
  Keywords: Electronicization, civil litigation, speed of proceedings, Iranian Law, american law
 • Mohamad Habibolahi, Amir Khaje Zade * Pages 373-384
  The importance of adequate compensation for environmental damage has recently attracted the attention of lawyers. The complexities of the nature of environmental damages and their compensation through a proper basis can be important reasons for legal disputes to compensate for these damages. In this article, entitled "Fundamentals of Government Civil Liability for Environmental Pollution," we seek analytically to answer the question of whether the government, like other individuals, is only responsible for compensating for environmental damage that occurs between actions or Is there a causal relationship between leaving his action and incurring losses? And which basis is more appropriate for the government to use to compensate for environmental pollution? Since the government protects the public interest and the people have the right to a healthy environment under various laws and regulations, it seems necessary to compensate for the losses that are not attributable to the government. When environmental pollution is attributable to the government, considering the government's sole responsibility for compensation will facilitate litigation and better compensate for environmental damage.
  Keywords: Civil Liability, Environmental Accidents, public interest, Fundamentals of Civil Liability, Government, Environmental pollution
 • Jalal Daneshfar *, Mahmoud Ghayyumzadeh, Saeid atazadeh Pages 385-400

  The present article aims to investigate the social and economic effects of smuggling of goods and currency on society and the role of the State Penitentiary Organization in preventing smuggling of goods and currency; Because the problem of smuggling goods and currency has very bad and profound effects and consequences in society. These effects can be seen in various social, economic, political and cultural areas of the country; In a way that this issue and its various aspects can be considered by the relevant officials and the general public. The research method of this article was analytical-descriptive and also was a tool for collecting documentary and library information. As a result, it should be noted that the role of the State Penitentiary Organization in combating and sometimes preventing the smuggling of goods and currency is very important and important to the organization that the organization or the tools at its disposal can greatly reduce the damage that this problem to societyFindings of this research in response to this research question - What are the reasons for the prevalence of Internet pornography in Iranian society? Research results show; Structural, cultural, social and economic factors are among the most important causes of the prevalence of cyber pornography. Research results show; The impact of the victim's role in the process of cyber pornography, as well as its punishment in the UK, has made the issue of restorative justice and its function in relation to this crime very bold and effective.

  Keywords: Pornography, Criminology, Society, Prevention
 • Farideh Bezani *, Shahnaz Hashemi, Ali Granmayehpour Pages 401-418

  The growth and spread of insecurity in cities with the introduction of technological complexity and the division of social work is more than the physical development of cities, and this has seriously threatened the sense of security and comfort and well-being of citizens, especially women.Given the importance of discussing the feeling of social security, the present study uses a field method, survey technique and research tool questionnaire to answer the main question whether there is a relationship between the tendency to national identity and the feeling of social security of women in Karaj ? The statistical population of the present study is all women 18 years and older in Karaj, of which 384 have been studied as a sample size. SPSS software and structural equations of Smart PLS were also used for data analysis.The results indicate that between the tendency to national identity (P = 0.36) and its indicators, namely political identity (P = 0.41), geographical identity (P = 0.35), cultural identity (P = 0.34), Historical identity (P = 0.25) and religious identity (P = 0.39) have a positive, direct and significant relationship with women's sense of social security. Therefore, all research hypotheses are confirmed. Also, the results of the structural equation model (Smart PLS) show that the tendency to national identity has a moderate effect on the sense of social security (0.57) and the national identity variable in total (0.32) of the variance of the variable of women's sense of social security Explains.

  Keywords: identity, National Identity, Sense of social security, Women, Karaj city
 • omran parandakh, akbar varvaei *, ghobad kazemi Pages 419-436

  Crime is a phenomenon that has existed in all past and present societies. However, being permanent and general does not mean that crime is the same among them, but differs from one society to another, from one region to another, and from time to time. Due to the importance of the relationship between cultural capital and the tendency to commit violent crimes, the present study uses field methods, survey techniques, questionnaire research tools and the use of SPSS and Smart PLS software, to investigate the relationship between cultural capital and crime Violent crime is the main target. The statistical population of the present study is men 18 years and older in Kermanshah, 384 of whom have been studied using the Cochran's formula as the sample size. The results indicate that between the total amount of cultural capital (P = -0.36), and its dimensions, ie objectified cultural capital (P = -0.34), institutionalized cultural capital (P = -0.25) And embodied cultural capital (P = -0.40) has a negative and significant relationship with committing violent crimes; Therefore, all research hypotheses are confirmed. The results of the structural equation model (Smart PLS) also showed that the variable of social capital explains a total of -0.60 of the variance of the variable of committing violent crimes, taking into account the values of the volume of the effect of the coefficient of determination of this value. The average is estimated to be 0.36.

  Keywords: Crime, violent crimes, cultural capital, men of Kermanshah
 • Soraya Sarkani, Ali Rahmani Firoozjah *, Manoochehr Pahlavan Pages 455-466

  Recognizing and measuring the quality of life in the twenty-two districts of Tehran, which is the result of the actions of urban management and other public and private institutions, is a very vital issue that due to the lack of quality of urban life in the capital so far, can be a roadmap for City management and other responsible institutions in order to be aware of the current situation and take action to achieve the desired situation. Based on this, the objectives of the present article can be considered in extracting comprehensive indicators and measures of urban quality of life and measuring and explaining quality of life throughout the twenty-two districts of Tehran. In data analysis, based on the choice of mental approach in measuring quality of life, various statistical analysis methods such as factor analysis have been used. Research findings in the theoretical studies section led to the documentation and comprehensive extraction of more than 10 quality of life indicators of economic (social, physical-spatial and cultural-recreational factors) from three theoretical areas of academic research, experiences of prestigious foreign cities and research of international organizations. . In the next steps, data were collected in the form of 2500 questionnaires in 22 districts of Tehran and their analysis was done by the mentioned methods. Findings from measuring quality of life in Tehran showed that social and economic factors have a significant impact on quality of life.

  Keywords: Quality of Life, Mental Approach, Urban Areas, Factor Analysis, Twenty-Two Zones of Tehran
 • Mohammad Gouya, Ali Rahmani Firoozjah *, Ghorban Ali Ebrahimi Pages 467-488

  The issue of bankruptcy of financial and credit institutions in recent years in Iran has made the issue of social trust an important issue for the Iranian banking system. This article tries to investigate the impact of social responsibility on social trust in the banking system as one of the mechanisms to strengthen public trust in the banking system. The main question that is raised in this regard is what effect has social responsibility had on social trust in the banking system and what is its possible impact? The present article is a descriptive-analytical study and examines the question using the library method. The results indicate that banks can improve the welfare and economic conditions of society by providing opportunities for growth in production and employment. When additional services are offered to customers beyond the level of current services, it creates a sense of attention in the bank's customer and leads to an increase in his level of trust in the bank. This can even be achieved with flexibility in service delivery. Banks can protect their name and reputation by strengthening their public relations and sensitivity to current events and trends in society. Participation in social responsibility activities is a way for banks to compensate for the damage done to the environment and society, thereby strengthening their social trust.

  Keywords: social responsibility, public trust, public services, banking, banking system
 • morteza minooie, hossein gharebeygloo *, Yaghoub Alavimatin, sirous fakhimiazar Pages 489-508

  Despite the theoretical importance of sensory branding, there is a deep gap in the empirical field. In the present article, with the aim of filling this gap, a sensory marketing model in the food industry is presented. This article is a fundamental research that is mixed with research method and based on deductive-inductive reasoning. The statistical population of this research includes theoretical experts (marketing professors) and experimental experts (food industry managers). Sampling was done in a non-probabilistic and purposeful manner. Data collection tools are interviews and questionnaires. For the analysis of specialized interviews, the method of content analysis has been used. The identified indicators have also been validated by fuzzy Delphi method. Finally, the final model of the research is presented with a structural-interpretive method. Research data analysis was performed in the qualitative phase with MaxQDA software and in the quantitative phase with Matlab software. To achieve the research objectives by analyzing interviews with experts, a set of practical indicators of sensory marketing were identified. The main categories of sensory marketing are brand strategy, sensory marketing, brand management, mind management, brand personality, emotional communication, target customer knowledge, brand experience management, two-way interaction. The results of the analysis show that brand management is the underlying element of the model that affects brand strategy, identifying target customers and sensory marketing. These factors, in turn, lead to emotional communication, mind management, and two-way interaction with customers.

  Keywords: Sensory branding, sensory marketing, customer experience management, brand personality, mixed approach
 • mohammad azizian, Alimohammad Mazidi sharafabadi *, Hossein Eslami Pages 509-542

  This study has been evaluated in order to investigate the factors in using social media with emphasis on public relations of Tehran metro. Since social media is an integral part of organizations and is one of the most important dimensions in helping public relations activities and leads to the development of organizational activities. To answer this question, qualitative and quantitative methods have been used, and for the qualitative part, from the interview to the theoretical saturation has been used, and after identifying the components and indicators related to the qualitative part, using Max QD software O coding has been done. Then, based on a questionnaire distributed among experts, influential and influential factors were identified and it was found that for social media, the main components of media communication and ease of use of social media as influential factors of the relevant model and social media information as The effective factor has been identified and presented for the public relations of Tehran metro and in conclusion.

  Keywords: Social media, media communication, communication development
 • MuhammadRasool Rouzbeh Pages 543-553

  Ethics has an important effect on educating people with mystical manners and mystical ethics by presenting the identity and nature of being monotheistic, servitude, love-centered and romantic, belonging and fulfillment, conduct and carpentry, dialectical and dynamic, union and The unity of the socio-political reality gives individuals a special moral identity. The aim of this study was to investigate the effect of the nature and components of mystical ethics on the ethical lifestyle of self-sacrificing families. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection method. The statistical population includes free and self-sacrificing families in Hamedan. The sample size was selected based on the purposeful method among 120 martyrs and freedmen. Research tools include Mystical Ethics and Ethical Lifestyle Questionnaire Nemati et al. (1398). The validity of the questionnaire was confirmed by experts. The reliability of the instruments was calculated through Cronbach's alpha test as 0.89, 0.84 and 0.82, respectively. Two levels of descriptive statistics and inferential statistics and SPSS software were used to analyze the research data. The results showed that the nature and components of mystical ethics have a positive and significant relationship with the ethical lifestyle of self-sacrificing families.

  Keywords: Mystical ethics, lifestyle, society, self-sacrificing families
 • Moahammad Kamali, Nasser Ghasemi *, Behzad Razavi Fard Pages 554-572

  Wherever human beings exchange money and goods, financial disputes are very obvious. In the capital market structure, market anomalies are divided into three categories: disputes, violations and crimes. In the disputes section, the arbitral tribunal deals with them, and in the violations section, there is a committee to investigate violations, and crimes are also tried in judicial authorities. The criminal investigation process in the UAE, like in Iran, will be submitted with the supervisory board if the crime is found or if the plaintiffs file a complaint with all the documents that will be examined and recorded. There are also criminal courts in the UAE. It is the goal of all countries to develop safeguards based on the security approach and to alleviate the fear of committing crimes on the stock exchange and securities, along with a reasonable trial and guaranteeing other companies' rights. Therefore, due to the different policies and laws of the legislation on the amount and quality of guarantees for the supervision of stock exchange and securities crimes of the Islamic Republic of Iran against stock exchange and securities crimes of the United Arab Emirates and its differences can be examined. Therefore, by identifying the crimes of the stock exchange and securities as the first step and the method of trials and dealing with such crimes and identifying the strengths and weaknesses, the main purpose of this research.

  Keywords: Violations, Crimes, Stock Exchange, Iranian Legal System, UAE Legal System
 • Soofia Divsalar Mohajer, Beytollah Divsalar *, Fakhrollah Molaei kandeloos Pages 573-589

  Gender reassignment is a relatively new topic that can be discussed and analyzed in the fields of Sharia and jurisprudence,medical sciences and ethics,psychology and law.Due to the differential approach of the legislator towards men and women in different chapters of criminal law, there are ambiguities and consequently questions about the effects of gender reassignment in crimes and punishments.To pay wergild. In fact, gender reassignment means the transformation of the sex of a boy into a girl or vice versa as an external and emerging phenomenon that raises many jurisprudential and legal questions.One of the questions raised in this regard is the effect of bisexual change on the payment of blood money.What effect does bisexual change have on the payment of blood money?The present article is a descriptive-analytical study and examines the question using the library method.The results showed that the criterion for receiving wergild is the time of demand.That is, a person who wants wergild, at the time of claiming it, whatever gender he is, the same amount of wergild will be paid.Gender reassignment gives the petition for wergild (the time of claiming wergild).At this time,his ransom will be the ransom of the man.Or if a person is a man at the time of claiming the wergild, then until he receives the wergild, he changes his gender and becomes a woman,the male wergild is paid to him;Because the time of claiming wergild is important and the time of the accident or the time of paying wergild is not the criterion

  Keywords: gender reassignment, bisexuality, ransom, time of demand, time of accident
 • Nasrin Mahmoodi, MohammadEbrahim Shams Nateri *, Seyed Mahmoud Mirkhalili Pages 590-612

  Due to special characteristics, working women are at risk of victimization; Therefore, taking preventive measures in its various dimensions is considered important and necessary. Despite the fact that in the jurisprudence and rulings of criminal courts, the interpretation of criminal titles and the concept of "rape and illegitimate relationship" has changed; However, other forms of violence against women do not appear to be criminalized in criminal law. Therefore, in this research, which is a descriptive-analytical method using library resources and texts and with the aim of "explaining the mechanisms of social prevention of women victimization in the workplace", in addition to reviewing the laws in current jurisprudence, Other emerging social contexts and factors that have created new criminal capacities against women will be explored. Examples of sexual harassment of women and methods of protecting working women victims will also be explored, including key mechanisms for prevention. Socialization of women's victimization in work environments includes: "Cultural measures to empower", "Strengthening self-confidence", "Attention to behavior", "Strengthening women's solidarity in the workplace", "Increasing skills", "Creating "Women's organizations", "Training program for working women", "Familiarity with labor laws", "Familiarity with civil rights", "The impact of the media in reducing sexual harassment" and "Reporting crimes", which, of course, can be considered in parallel with situational prevention. Be effective in reducing the incidence of crimes against women working in the workplace.

  Keywords: Social prevention, working women, victimization, sexual harassment, violence, harassment of women
 • hajipor afshin *, mahmood ghayomzadeh, hossein habibitabar Pages 613-629

  Political crime is one of the issues that has been given special attention in the constitution of the Islamic Republic of Iran. Deciding on a method of leniency or otherwise in the case of political offenders has been a rigorous test for governments in formulating the substantive and formal provisions of criminal law. Due to their special nature, political crimes are mainly related to sovereignty, government and public freedoms, and for this reason and its high sensitivity, the legislator has decided to separate these crimes from other ordinary crimes and then determine the same path. To deal with them, consider the privileges for the perpetrators of these crimes. Such an issue requires that the instances and nature of these crimes be clearly identified so that they can be easily distinguished from other crimes. In this research, which has been collected by analytical-descriptive method and library tools, the aim is to study the laws of our country in the field of political crimes and be able to analyze these crimes and show a corner of the relevant problems and shortcomings so that we can Let's take positive steps to correct possible problems and the process of amending laws.

  Keywords: Political crime, Iranian law, criminal system, constituent elements
 • Seyedeh Nasrin Taghizadeh Shayadeh, Abolfazl Danaei *, Seyed Mohammad Zargar Pages 630-655

  Trust and risk are the most important factors affecting individual behavior in the social networking platform. Individual behaviors on social media are divided into three general types: acceptance behavior, sharing behavior, and buying behavior. The Impact of Trust and Risk on Individual Behaviors There are many complexities and complexities in social networking platforms. We need a dynamic model to understand how each of the variables affect trust and risk on individual behaviors. In this article, first, using the results of previous research and surveys, trust and risk were identified as the most important factors affecting individual behaviors in social networks. In the next step, using the system dynamics approach, causal diagrams between effective variables were modeled. The relationship between the identified variables was extracted according to the paired comparison questionnaire and previous research. Dynamic model of the effect of trust and risk on individual behaviors in social networks, in three subsystems: the effect of trust and risk on individual behaviors with emphasis on employee behavior, the effect of trust and risk on individual behaviors with emphasis on user interaction, and the effect of trust and risk on individual behaviors It was designed with emphasis on the skills and competencies of the providers.

  Keywords: the effect of trust, risk, individual behaviors, Social Networks, Systems Thinking, Dynamic Model
 • Jalal Jafari, Javad Khaleghian *, Jalil Maleki Pages 656-669
  Background and Aim

  The purpose of this study is to identify and investigate the role of justice in the pathology of litigation. Initial lawsuits are lawsuits that are brought against a third party by the plaintiff or the defendant or a third party or by the principal parties while the main lawsuit is being heard. These lawsuits must either be related to the original lawsuit or be related to the main lawsuit, in which case they will be filed in the court where the main lawsuit was filed. The purpose of litigation is to prevent recurrence of litigation and to avoid conflicting judgments.The subject matter and other elements of the proceedings must be in an unchangeable manner. To avoid any surprise action that endangers a worthy judge. But the immutability of the elements of the proceedings should not be considered absolute.

  Method

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Fishing tools have also been used to collect data. Findings and

  Conclusion

  The importance of Tari lawsuits stems from the fact that during the main lawsuit And their design is accidental and usually the decision on the main lawsuit is subject to clarification It is the result of a lawsuit, and in practice it is very much in the courts.Such importance, unfortunately, has not been properly considered not only by the legislature, but also by issues, The issues, legal effects and procedure governing such lawsuits have not been considered by lawyers.

  Keywords: Identification, role of justice, Pathology, litigation
 • abedin aboli, ali mohamad haghighi *, Ghaffar Zarei Pages 671-691

  Today, various aspects of human life in general and its political activism, in particular, have been increasingly influenced by the influence of mass media, especially social media, virtual social networks and mobile messaging tools. And this important ground for the realization of the "network citizen" is possible for the first time. Meanwhile, the phenomenon of elections as one of the most important methods of political selection and an important symbol of participation. Politics has been influenced by the media, especially the new media.The 10th presidential election was perhaps the first and most widespread presence of cyberspace and social networks in the field of politics in Iran, according to what was said in this study. Using a mixed method (quantitative and qualitative) and using library tools and a questionnaire with a sample size of 278 people among the staff of the Ministry of Interior of Fars province (governorate, governorates, districts and municipalities of Fars province) has been done Seeks to answer the main question of what effect virtual social networks have had on the political participation of the staff of the Ministry of Interior of Fars Province (Case Study: Twelfth Presidential Election)? The most important results of the hypothesis test In this study, it is shown that virtual social networks have a significant effect on people's participation in elections, and the analysis of questionnaire data shows that cyberspace was used in the twelfth government elections at the hub level, which has a direct impact on Has political participation.

  Keywords: social network, cyberspace, political participation, twelfth presidential election
 • Hamidreza Abaspoor Mobareke, Ghodratolah Khosroshahi *, Mohamadhosein Pooriani Pages 692-710

  This study tries to show that changing the direction of the addressee in criminal legislation from the general public to certain properties, will be very effective in preventing this crime. On the other hand, the elimination of the cause in indecency will naturally lead to the elimination of the disabled; Since some field research has considered the satisfaction of the individual's inherent need for social approval as the most important cause of bad hijab, therefore, the need to adopt legislative and criminal measures against this psychological action is necessary. The art of the legislature is to reduce the veil, without creating a rift between the people and the Islamic system. This study shows that one of the examples of this measure is the obligatory practical implementation of the forgotten prohibition of denial through, first, the legislative obligation of the market and administrative community to prohibit practical denial (requesting the unveiled person to leave his shop or place of business, including commercial and Administrative and both private and public). Secondly, punishment without neglecting the violators of this legal obligation will be strongly effective from the perspective of secondary prevention in order to better implement this regulation. Third, the type of punishment proposed in this study is a fine. Fourthly, in this article, it is suggested that most of the above-mentioned fines be allocated to the support of social reporters for documenting the occurrence of documented violations with credible evidence, in order to serve this social necessity.

  Keywords: hijab, Criminal policy, Crime Prevention, Religious Hijab
 • Habibolah Javanmard *, Seyed Said Mirnezami Madani, Zeinolabedin Amini Sabegh, Ehsan Sadeh Pages 711-739

  At this time when the country is in a special economic situation, decision-making and planning should be based on a general and appropriate policy. The policies of the resistance economy are appropriate for modeling in this area; Paying attention to standards and quality in the form of a resistance economy, in addition to maintaining the health and safety of the people inside the country, can be a great help in achieving a greater market share in global markets for Iranian goods and products. Given the importance of the role of government in this field, this study has tried to extract the main policies of the government to expand the standardization system based on the policies of the resistance economy and to model the relationship between these policies. In this regard, first by conducting interviews, reviewing upstream documents and studying previous research by brainstorming method, the most important public policies for expanding the standardization system based on resistance economic policies were identified and then by compiling a questionnaire and completing it by managers, experts and experts of the National Organization. The standard has tried to identify the pattern between these factors by interpretive-structural methods. The results of this study show that the policy of "conducting basic and applied research" has the greatest impact in terms of penetration power, followed by "review and evaluation of existing standards and regulations and improve the process of developing national standards", "develop the necessary regulations in the field of participation" "Social" and "interaction with international standards".

  Keywords: standardization, general policy, resistance economics, brainstorming, interpretive-structural method
 • Hamid Bazrpach * Pages 756-770
  Barter contracts, such as sales, are a good place to look at the balance rule. The ancients easily understood that sale is based on three equations: a) Acquisition vs. Acquisition, b) The balance of Arash Awadin, c) Surrender vs. Surrender, so that the first and second equations are the prelude to the third equation. The above three equations in the contract of sale are an example of the general rule of equilibrium.In inferring from the above three equations, the defective option can be extracted and said: The sale is based on the rule of equality between the parties, so if after the contract it is found that the seller has a defect, the equality of the parties is disturbed and the customer is right. Is to demand from the seller what has died due to a defect according to the contract of sale, and since the seller of the defective property is unable to submit a description of health (because the seller was the same person), the solution is to give the right of choice to Customer.
  Keywords: Balance theory, Swap justice, Balance of exchanges
 • mohamad khalili kolarijani, mohamad ali kheirollahi *, Ali Faghihi Pages 771-785

  Corruption in various forms and its negative consequences is considered as a moral problem from the Islamic point of view and as a legal challenge. This phenomenon is due to some personal, economic, cultural, judicial and political factors. Corruption in its various forms, even in cultural institutions (such as the Endowment and Charity Organization), is taking on new dimensions day by day, leaving harmful social effects and causing people to distance themselves from administrative institutions and reduce public trust. Has been. The extent of land and property and the variety and abundance of endowment property in the country is such that by imagining small-scale violations in this area can include a large amount of corruption and the process of preventing the occurrence of this corruption . Can be complex and diverse. Therefore, it is inevitable to prepare a model of a system that is designed far from tastes and based on the standards applied from the perspective of jurisprudence and law. This research, which is done theoretically and practically and using library studies, tries to design a systematic model to prevent corruption by using jurisprudential and legal resources to protect the Endowment and Charity Organization. According to the research findings, the Endowment Organization, in order to protect this device, has to take scientific and practical measures. Also, in order to achieve maximum protection of the organization, designing a systematic model will be the best choice.

  Keywords: Jurisprudence, law, corruption, prevention, supervision, system, endowment organization, charity
 • Fatemeh Sajedi, Ali Faghihi *, Akbar Fallah Pages 786-802

  Wilayah belongs to God in a real, original and essential way, but all the attributes, virtues and miracles of the divine prophets can be attributed to the infallible Imams (AS) in the shadow of God's permission. The discussion in this article is about the limits of the guardianship of God, and this discussion has been raised because the limits of the guardianship of God Almighty are known to us. For this reason, we determine the guardianship of God's limits. Accordingly, according to the Qur'anic belief, absolute guardianship belongs to God, and the Prophet and the Imams have legislative guardianship by his permission and order. It is incumbent upon us to obey them. This research is a qualitative research and its method is based on library and documentary research. The purpose of this article is to explain the realm and limits of God. And the research method is documentary, library and analytical.

  Keywords: Wilayah, boundaries, government, explanation
 • Mahmoud Ghayyomzadeh *, Hossein Hosseinhababitabar, Mersad Rajabi Pages 803-820

  The police, as judicial officers, is one of the most important institutions in the criminal justice system, whose main function is to maintain order and ensure the internal security of the country. Because the first and most intersection of the criminal justice system with citizens and their rights and freedoms, especially the accused, takes place through this institution. Considering that judicial officers have a direct relationship with the rights of individuals involved in criminal phenomena, especially in relation to obvious crimes, they have important and considerable duties towards them, which are acceptable in the Criminal Procedure Code of 1392 as amended in 1394. And is specified by the legislator. Among the duties and responsibilities of judicial officers is the need to pay attention to and respect the citizenship rights of individuals as a human right and human rights in the management of criminal cases. The most serious duties of judicial officers are regarding the protection and guarantee of citizenship rights towards the accused, which include the protection of the human dignity of the accused and the prohibition of any torture and insulting acts against him, the right of the accused to immunity from deprivation of liberty, the right to be informed. And the reasons for the accusation are the right to remain silent and the right to use a lawyer, which has been the subject of this study.

  Keywords: Judicial officers, Defendant, Obvious Crimes, citizenship rights
 • kianoosh hadipoor, masoud ghasemi *, yazdan nosrati Pages 821-834

  From the point of view of criminal law, the commission of a crime or any violation of criminal laws and regulations does not lead to responsibility alone, but in order for the perpetrator to be considered morally and socially punishable, a series of conditions must be met at the same time. ; The occurrence of criminal behavior must be accompanied by the knowledge and awareness of the perpetrator of the illegality of the act. In such a way that if these two elements are excluded from the conditions of committing a crime, the criminal punishment of the perpetrator will be reduced and will not be applicable. The present research is a problem-oriented applied research in terms of purpose and is documentary in terms of data collection method and analyzes the collected information analytically and descriptively. Findings of the study emphasize the hypothesis that the basis of the reduced responsibility of the innocent in committing crimes, in the light of mental disorders and abnormalities, the psychological function of the person suffers, is evaluated and examined. Both Iranian and British legal systems are accepted. However, the Iranian legislature, rather than dealing with the terms and conditions of the defense of insanity and its effects, has contented itself with stating that insanity removes the responsibility of the perpetrator. Based on the results, insanity has been accepted as one of the factors removing criminal responsibility in both the Iranian and British legal systems.

  Keywords: Reduced criminal liability, free, Iranian criminal policy, British law
 • MohamadHossein Salehi, Seyed Yaghub Zeraat Kish *, Abd Khalegh Gholami Pages 835-851

  Numerous factors influence the buyer's behavior and decision-making in the organizational purchasing process, which sometimes does not follow successive steps. Internal factors merge with external factors, thus forming the final decision of the buyer. The present study, focusing on Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company, has identified the factors affecting organizational purchasing decision-making behavior. The statistical population of this study consisted of all experts in the field of the company. Due to the limited and uncertainty of experts in this field, the snowball sampling method was used. The data collection tool is library studies, face-to-face conversations, and the research method used is the Delphi technique. First, by using the library method and reviewing the texts and observing the factors related to the purchase of the mentioned company, it has identified the factors and finally, 95 items to identify and in 5 categories of factors (environmental, marketing mix, organizational, individual and shortcuts), Were classified. During the results obtained in the company, these factors affect the behavior of buyers in organizational purchasing decisions.

  Keywords: Purchasing behavior, corporate purchasing, Purchasing Decision
 • Reza Delfani *, Masoud Ghasemi, Yazdan Nosrati Pages 852-865
  Imprisonment, with the aim of preventing crime and correcting the offender by legal recourse, has exacerbated the inflation crisis in the criminal population. Therefore, a new approach to prison and prison guarding was adopted by the Iranian criminal justice system with the passage of more up-to-date laws, and the use of alternatives to imprisonment was on the agenda, as the Iranian legislature, following the policies of other countries, approximately 5% of the law. Islamic punishment has allocated 1392 to such punishments. Now it must be clarified what are the most important obstacles to the application and implementation of alternative punishments to imprisonment in Iranian criminal courts? It seems that the most important obstacles to the application and implementation of alternatives to imprisonment are judges' disbelief in these punishments; Their imprisonment culture and the inefficiency of the executive regulations are alternatives. However, the analysis of the verdicts shows that judges are more interested in imposing fines among the various alternatives to imprisonment. Judicial views appear to be shifting further towards new alternative punishments, such as probation, community service, daily fines, semi-liberty, and deferral of sentencing.
  Keywords: Imprisonment, alternative punishment to imprisonment, Iranian judicial practice, proportionality of crime, punishment
 • Jahan Bakhsh Jafari, آزاد بخت Azad Bakht *, Mehdi Hatami Pages 866-881
  The identification of a new approach to international legal regime-building through the transition from traditional practices to emerging processes such as the exercise of general legislative powers by the UN Security Council has added to the complexity of the entanglement. Measures taken to increase the level and depth of regulatory mechanisms for non-proliferation systems in the form of resolutions such as UN Security Council Resolution 1540 or the establishment of nuclear fuel banks based on the resolutions of the International Atomic Energy Agency's plenary sessions change this international legal approach. Has highlighted the field. It is clear that the new process, which is considered the beginning of a new and different life in the field of nuclear security, like the discriminatory legal practice of the past, seeks to restrict and restrict the rights of those without access to nuclear technology to cover international security. Does not suggest action in eliminating nuclear weapons. The chanting of the slogan of non-fulfillment of the goals of the non-proliferation system by some countries in the international arena is a step to justify the current emerging trends and that is why identifying mechanisms for implementing such ideas in modern international law is an undeniable necessity. In this study, an attempt has been made to examine the process correctly and realistically from the documents and sources of international law and to take steps to increase the richness and capacities of the international law literature in this field.Keywords: Nuclear weapons, Security Council, NPT, Nuclear proliferation
  Keywords: Nuclear Weapons, Security Council, NPT, nuclear proliferation
 • Hamed Danaie Yoosefabad, Moamad Yoosefijooybari *, Parviz Ahadi, Alireza Ismailzad Pages 882-899
  The literature in this article reflects the approach of regime change and behavior change from the perspective of US foreign policy makers and reflects the experience of the dominant government in the international system to imposed change. The research process begins with the disambiguation and clarification of the concept of regime change and behavior change, based on a descriptive historical approach to the strategy of the United States of America in adopting this policy. Based on this, the main hypothesis is "the application and institutionalization of change (regime behavior and the nature of the regime) in a country arising from the use of US forms of power (soft, hard, smart, etc.) and The policy of regime change is the intersection point of US national security doctrine approaches. The regime change and transition process is gradually and time-consuming process with long-term and short-term strategies for the United States that In fact, the obtained results are in many ways preferable to regime change rather than behavior change, and the promise of mitigation and reduction of hostile actions In case of behavior change of countries is sometimes used as a deception to motivate countries to regime change.
  Keywords: strategy, Regime change, Behavior Change, Democracy, America
 • abedin aboli, ali mohamad haghighi, Ghaffar Zarei Pages 900-922

  Today, various aspects of human life in general and its political activism, in particular, have been increasingly influenced by the influence of mass media, especially social media, virtual social networks and mobile messaging tools. And this important ground for the realization of the "network citizen" is possible for the first time. Meanwhile, the phenomenon of elections as one of the most important methods of political selection and an important symbol of participation. Politics has been influenced by the media, especially the new media.The 10th presidential election was perhaps the first and most widespread presence of cyberspace and social networks in the field of politics in Iran, according to what was said in this study. Using a mixed method (quantitative and qualitative) and using library tools and a questionnaire with a sample size of 278 people among the staff of the Ministry of Interior of Fars province (governorate, governorates, districts and municipalities of Fars province) has been done Seeks to answer the main question of what effect virtual social networks have had on the political participation of the staff of the Ministry of Interior of Fars Province (Case Study: Twelfth Presidential Election)? The most important results of the hypothesis test In this study, it is shown that virtual social networks have a significant effect on people's participation in elections, and the analysis of questionnaire data shows that cyberspace was used in the twelfth government elections at the hub level, which has a direct impact on Has political participation.

  Keywords: social network, cyberspace, political participation, twelfth presidential election
 • Mahestan Masoomi, Afsaneh Mozafari *, Aliakbar Farhangi, Zahra Kharazi Mohamadvandi Azar, Tahmoores Shiri Pages 2319-2336
  The overall purpose of this study is to identify the ownership, structure and functions of television in Canada and Norway as the two countries with the highest success ratings (among the top 10 countries in the world) in 2017 and in terms of the purpose of application, considering several The cultural nature of these societies is to create a vision for the development of the national television, radio and television of the Islamic Republic of Iran, in the direction of development. In order to conduct this research, the researcher has interviewed 14 Canadian and Norwegian professors with specializations in the field of media. The research method of this study is qualitative method using directional qualitative content analysis method to analyze the data obtained from interviews and in order to categorize the categories, coding technique (open, axial) has been used. A total of 217 open codes (Canada = 95, Norway = 122), which were semantically related to each other, were identified and categorized into 44 core codes (Canada = 20, Norway = 24). Findings indicate the optimal performance of both media in exploiting the four main functions of news, guidance, education and entertainment, and the news section is one of the main functions of these two networks; Therefore, the content planning and policy-making approach of both CBC and NRK networks can finally be considered as a suitable model for the development of national media functions.
  Keywords: TV, function, Norway, Canada, Development, national media
 • Amir Hassan Abolhassani, Gholamhossein Rezaei *, Mostafa Foroutan Pages 2337-2351
  Following the changes in the ideas of criminal law, the evolution of which revolves around the personality of the offender, the legislators of most societies have decided to pay more attention to the different needs of the offender in the formulation of criminal law and put it on the agenda. Since human beings have different personalities, temperaments and temperaments, and personality building will lead to different behaviors in the same situation, and placing different people after committing a crime in a specific and common format in general There is a clear contradiction with the new ideas of criminal policy. Therefore, adopting an effective legislative criminal policy that first of all pays necessary attention to the criminal person in the discussion of legislation and in the next step allows the judge to use all available tools and facilities while observing the legal aspects of the criminal process. One of the important goals and principles of modern criminal law, which is the principle of individualizing the reaction against the criminal phenomenon, seems obvious. Considering the importance and position of the armed forces in each country in order to establish order. In the field of military crimes and punishments, the legislature has considered aggravated qualities in general and specific aspects. In this way, the aggravating factors and the severity of punishment have been proposed based on these factors.
  Keywords: aggravated qualities, Criminal policy, Iran legal system, Armed forces
 • Mahdi Ashtari, Ali Pourghassab Amiri *, Fakhreddin Abouieh Pages 2367-2380
  Multilateralism in the international arena means a coalition of several countries to advance a common goal. Unilateralism, on the other hand, is any doctrine or program that supports unilateral action. Such an action may be accompanied by disregard for the other parties or by an expression of commitment to a party to which the other parties agree. The differences between multilateralism and unilateralism in three fundamental characteristics; Indivisibility, the general principles of behavior and transaction are equally scattered. Unilateralism, although not in all cases considered illegitimate and contrary to legal rules, is contrary to the spirit, values ​​and goals pursued by both customary international law and treaties. The United States and its allies are pursuing the idea that the United States has a serious responsibility to maintain world order, and to do so properly, one must not rely solely on the international treaty system and international law, but the United States must be able to act internationally and independently. The constraints of global legal institutions raise the level of norms and values ​​such as freedom, democracy and human rights, even if international law is violated, while all EU progress over the past decades has been based on domestic and foreign policy based on a multilateral order. Has been inserted. China also claims to follow a scientific, independent, open, peaceful, participatory approach to development. Peaceful, participatory and joint development is directly related to China's multilateral approach to foreign countries.
  Keywords: Multilateralism, Unilateralism, Human rights, Regionalism, Individualism, EU, US
 • Alireza Nasirieghdam, Amir Mahmoodi *, Afshin Zargar Pages 2381-2406
  Using descriptive and analytical research methods, we tried to achieve the above goals. The findings suggest that independent states have equal sovereignty. Therefore, in order for a country to have the right to sovereignty and enjoy such a right in the international arena, it must be recognized by the international community, or at least, a country, the most important of which are its neighbors. It can be said that identification is the first necessary step to achieve legal identity. Recognition of countries is a political act that has only legal effects and consequences, and therefore the act of recognition is not in itself an international legal act. No country has the duty to recognize another country or another government unless the interests of the recognizing country so require, and no country has the right to be recognized and to demand it from others. If a country meets all the characteristics described in international relations or the rulings of the International Court of Justice (territory, population, government and sovereignty), it cannot be a subject of international law if it is not at least recognized as a country. As a billionaire country like the People's Republic of China has not been recognized by many countries for many years. Legally, membership in the United Nations also does not impose an obligation on others to recognize it.
  Keywords: Identification, Government, International Law
 • Mirkamallodin Mosavi, Amir Mahmoodi *, Afshin Zargar Pages 2407-2434
  International human rights NGOs carry out a wide range of monitoring activities. They also collect information related to their work, support victims, and, by guiding public opinion, provide a platform for interaction or confrontation with governments and other human rights abusers. They also provide programs for human rights education. They have also, to some extent, established their place in the international judicial system, accompanying abusive victims during trials under various headings, whether court friends or as plaintiffs. Human rights NGOs have played a key role in drafting international human rights instruments in recent years, and have encouraged governments to adopt their own instruments. The present article has a descriptive and research approach to the activities of international non-governmental organizations on the normative development of international human rights . Many people who talk about it or even have a hand in the writing fire see this flight as very desirable and describe it as a success.
  Keywords: Normative development, International Law, legal oversight, international non-governmental organizations
 • Kheyrollah Taherkhani *, Somayeh Rahmani, Bakhtiar Abasloo, Afshin Taherkhani Pages 2435-2452
  The present article seeks to answer the question of what are the legal responsibilities arising from the non-fulfillment of certain international obligations by governments, towards other governments and also towards the people? Findings indicate that according to the International Covenant on Human Rights, in particular the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the provision of health care by governments is not limited to nationals and peoples in their own country, but a commitment to international cooperation in this field. Is particularly important; On the other hand, with the spread of the corona virus and the outbreak of the emerging and deadly disease Covid 19 in the world, governments have begun to provide compulsory treatment services to people, especially those with the disease; The necessity of services is contrary to human rights rules. The provision of these services, in addition to violating some individual and collective rights, has in practice led to the violation of some of their international obligations, but given that these measures are optional and temporary, governments can not talk about the impossibility of full implementation of their treaties in international forums. To justify the violation of their international obligations because the effects of the Corona crisis on the inability to implement treaties are different. By emphasizing the rule of "force majeure" in Article 23, the subject of international responsibility of states, they prevent the admission of guilt resulting from the failure to perform the treaty and absolve themselves from the responsibility of breach of obligation.
  Keywords: Covid disease, right to health, international responsibility, International Human rights
 • Hojat Ghafari, S Ha * Pages 2445-2474
  The pre-contract period is the period when the parties are negotiating and negotiating and the contract in question, whether required or accepted, has not yet been drafted. At this stage, the principle of freedom of negotiation prevails, which is derived from the principle of the rule of will. According to this principle, persons are free to enter into negotiations, to continue them, and finally to conclude or not to conclude a contract. Nor can the negotiator be required to enter into a contract upon the commencement of the negotiation and its continuation. This means that no liability can be imposed on the parties until a contract is concluded. However, the commencement of negotiations and its continuation by the other party may create the confidence that the contract will eventually be concluded and incur costs. From this point of view, the unjustified interruption of the negotiations by the other party will cause him losses. Therefore, in some legal systems, there is talk of pre-contractual obligations and responsibilities. Relying on a comparative study of English law, this study shows that in preliminary negotiations, there are requirements such as good faith, non-unreasonable interruption of negotiations, secrecy and the provision of correct information, which indicates that the principle of free will is not absolute. Negotiations are preliminary. In the Iranian legal system and Islamic jurisprudence, in accepting the responsibility of terminating the negotiation, one can use the general principles of civil liability such as the rules of causation, pride, fault and negation of harm. However, it is recommended that the legislature, by eliminating this legal vacuum, lay down explicit provisions regarding the limits of the rights and obligations of the parties in this period.
 • Blasphemy and expulsion of property in it in Sunni jurisprudence and religions
  Soheila Baybordi, Mahmoud Qayyumzadeh *, Abbas Ali Heydari Pages 2465-2495

  In the holy Shari'a of Islam, the execution of the theft limit depends on the collection of all the conditions, one of which is the placement of the property in the ablution. If the amulet interferes with the execution of the theft limit, there are many cases in which the theft is a difference from the amulet, such as computer theft, which if we consider cyberspace as an amulet for confidential and valuable information, then the limit theft Is located. In order for a theft to be punished, there must be two conditions (secret abduction) and (insult) during the robbery. Therefore, blasphemy has a special role in determining the punishment, so to prove theft, we must check the existence of blasphemy and blasphemy. If this condition is met, other conditions will be checked, which means that there are conditions in blasphemy, such as The thief also commits blasphemy to steal, because if a person is a deputy in blasphemy, he is not blasphemy, or in blasphemy, it is not necessary for the amulet to be broken and destroyed, but also in cases where the person by means and other means. It is also considered an insult to do not cause the property to be destroyed.

  Keywords: Amulet, insulting amulet, Islamic Jurisprudence, Theft, Criminal law
 • Mohamadreza Derakhshan, Gholamhossin Rezaii *, Mostafa Foroutan Pages 2465-2488
  In international documents, collective criminal responsibility is expressed in frameworks such as supervision, causation, command, incitement, group membership. In dealing with the interlopers, four methods have been mentioned, which are: the system of rejecting the company and deputy, the system of accepting the company along with the manager and rejecting the deputy, the system of accepting the deputy along with the manager and rejecting the company, and the system of accepting three independent titles. The fourth system is used in Iran. The first system, that is, the negation of the company and deputy, which aims to simplify criminal law from the existing titles, believes that the title of steward and stewards is sufficient to fight against direct and indirect intervenors in crime. In fact, according to this opinion, it is better to differentiate between The partners in crime and the criminal associates (deputies) should be removed and the direct and indirect intervenors in the crime should be dealt with as a single title. In the sub-set of the second system, i.e. acceptance of participation and stewardship and negation of the deputy, there are two independent thoughts: the denial of the deputy and its non-acceptance in general, and the conditional acceptance of the deputy as an inseparable part of the act of the main criminal and the overseer of the crime. In the third system of the deputy And stewardship is accepted, but participation in crime is treated as stewardship. Finally, in the fourth system, these three titles are recognized independently.
  Keywords: criminal groups, interlopers, supervision in crime, Deputy in Crime, leadership, International Documents
 • Zahra Javaheri, Sina Foroozesh *, Gholam Hosayn Zargarinezhad Pages 2489-2507
  Mosques and bazaars have played a pivotal role in the life of Muslims since long ago and are considered the basis of the formation of Islamic civilization. Mosques in the political-social system of Muslims did not only have religious and religious functions, but also had political, social, economic, military, etc. functions. In Iran, at the same time as Islam entered, mosques and markets were formed, and after that it has been one of the most influential institutions in the lives of Iranian people. The problem of the present research is that what was the role of the mosque and the bazaar in establishing and expanding the relations between merchants and clerics in the Pahlavi era? The hypothesis of the present research is that the mosque and the market had a great role and influence in their relationships and all their relationships were doubted in these places. The research method in this article is historical (inductive) and the method of collecting documentary and library information. The writing method is also descriptive-analytical. The basic findings of the above research indicate that the market and mosques had access to all the institutions of power and their message. They were quickly transferred and their communication was established, and the most important center where clerics exercised their power was these mosques.
  Keywords: Clergymen, merchants, Pahlavi, bazaars, mosques
 • Pages 2508-2525

  Environmental protection is accepted as one of the legal and scientific requirements in the country. This research has been done with the aim of developing criteria for identifying beneficiaries in lawsuits and environmental crimes. Its type is analytical and library method. For this purpose, in-depth study was used to collect and screen data. Experts (Delphi panel) were used to confirm the data. In the following, the factor analysis method (SEM) was used to fit the incorrect model. The results showed that a total of 18 components including 10 types of beneficiaries and 8 types of crimes were identified. The types of beneficiaries are: public persons (custodial and non-custodial organizations), private persons (real and legal). Also, the types of crimes are: intentional, inadvertent, repetitive, non-repetitive, compensable, irreparable, forgivable and non-forgivable. The results of the goodness of fit evaluation of the model show that GFI is equal to 0.942, RMR is equal to 0.079, TLI is equal to 0.959, CFI is equal to 0.903, and IFI is equal to 0.911. are in the acceptable area. Real private organizations have the most weight (82 percent), followed by non-trustee type public organizations (77 percent), legal type private organizations (64 percent), and finally, trustee type public organizations with a weight of 51 percent. are located Also, environmental crimes were measured with a total weight of 77% in the model, which shows the high validity of the model.

  Keywords: : environmental rights, environmental lawsuits, Environmental Crimes, environmental stakeholders
 • Saeideh Ghadamalsoltany, Mahboubeh Zia Khodadadian *, Farzad Abbasi, Mehdi Norouz Pages 2526-2540
  Sheikh Mahmoud Shabestari is one of the famous Iranian poets who died in 687 AH. AH opened his eyes to the world. Sheikh Mahmoud Shabestari is one of the famous Iranian mystics and poets who lived in the 6th and 8th centuries and one of the precious works of this Iranian mystic is Golshan Raz. In this research, we studied the most important mystical themes in Golshan Raz and the research information has been collected in the form of a library from various texts, interpretations and authoritative articles. The results of the research showed that according to Shabestari, although knowledge is an ancient and ancient thing and has been with man since the beginning of creation, it is still a relative principle and its perfection can not be achieved because the finite intellect has the capacity for infinite and infinite perception. Does not have and can not understand the essence of God.
  Keywords: Mystical Themes, Golshan Raz, Mahmoud Shabestari, Golshan Raz Shabestari
 • Bita Toorani, Mansour Atashene *, Maryam Moradi Pages 2541-2556
  The developments of today's world in the light of the growth of world industrialization, increasing air pollution, limited fossil energy and the right to enjoy a healthy environment reveal the necessity of using renewable energy. The use of new energies reduces air pollution, which is the emphasis of the first generation of human rights, or the right to health. Also, renewable energies can protect a healthy environment for future generations in the form of sustainable development. But what I have followed in this article is Iran's legal system and the existing challenges regarding the use of renewable energy by adapting human environmental concepts with regard to the way energy is consumed in Iran. The method of this research is descriptive-analytical and research data is extracted from books, articles and official statistics from the Ministry of Energy, World Energy Organization and other related institutions.What was obtained as a result of this research is the weakness of legislative and executive mechanisms in Iran regarding the need to use renewable energy due to cheap and easy access to fossil energy without considering its environmental costs. In the end, solutions and suggestions for realizing the widespread use of renewable energy due to its positive effects in reducing environmental pollution have been presented.
  Keywords: Renewable Energy, Challenges, Environmental pollution, generations of human rights, legislation
 • Shemineh Golkaram, Seyed Pedram Khandani *, Hamide Rahanjam Pages 2557-2580
  Since the examination of children's rights has many dimensions, in this research, the aim is to examine the comparative civil rights of children from the financial aspect. Analyzing the rights of the child, especially in its financial aspect, has always been of great importance. This importance at the macro level prompted international institutions to approve the Convention on the Rights of the Child in order to protect the child and his rights. Iran also joined it in 1372 under the condition that its provisions do not conflict with Sharia standards and Islamic law. The results of the research show that first of all, the child benefits from all financial rights and has the so-called legal capacity, but does not have the capacity to inherit. Secondly, the duties of each of the executors, guardians, and guardians, as well as their limits and powers, have been fully stated. Secondly, in the convention, only the right of child support is mentioned as the child's financial rights. Secondly, in the convention, only the right of child support is mentioned as the child's financial rights. Also, Iran's laws differ from the convention in some cases such as the rights of illegitimate children.
  Keywords: civil rights, children, Iran's rights, Convention on the Rights of the Child
 • Negarin Pashakhanlou, Narges Hasan Moradi *, Majid Rabiei Dolabi Pages 2581-2602
  The purpose of this research is to identify and analyze the factors affecting talent management for Farhangian University in the south of the country. This research was carried out in terms of the purpose of the foundation. The research community was formed by experts in the field of educational sciences who are experts in the field of talent management (they had books or textbooks). Based on theoretical saturation criteria, 10 people were selected in a targeted way. Data was collected by semi-structured interview. As a result of 139 primary concepts (open code), 15 main concepts (core code) were obtained, which in the form of a paradigm model including the core category (competency development system) (attraction, development and promotion and maintenance), causal factors (internal conditions) , structural conditions and organizational processes), contextual factors (management factors, manpower planning and infrastructural factors), strategic factors (structural, process), environmental factors (environmental dynamics and environmental support) and consequences (individual and organizational). became.
  Keywords: Talent, Faculty members of Farhangian University, Competency development
 • Sajad Baharvand Ahmadi, Reza Shirzadi *, Suroush Amiri Pages 2603-2618
  ISI supports the Taliban in important fields such as training, funding, financial aid, ammunition and necessary facilities. There are many reasons for ISI's support to the Taliban, despite the ethnic bonding factors of religion, race, and language on the borders of Iran, Afghanistan, and the underdevelopment of the border provinces, Sistan and Baluchistan, and the eastern regions of Iran, ideological interpretations of religion will lead to continuous violence and divergence. , so that the process of predicting the future of relationsTwo Iran has faced Afghanistan with ambiguity. The main conflicts between Pakistan and Iran are based on ideological issues, represented by religion and ethnicity, with the support of Pakistan's ESA intelligence force in Afghanistan, as well as the think tanks of the United States of America (CIA) and the Zionist regime (Mossad), and with Saudi Arabia's money and equipment. America's legacy in Afghanistan according to the evidence of the recent meetings of Lt. Gen. Nadim Anjam, the head of Pakistan's ESA Intelligence Organization, with CIA and Mossad intelligence in order to strengthen the Taliban and ISIS ideology in Afghanistan.and jeopardizing the border security of Iran, Afghanistan. Based on the statements of political figures and real and legal personalities, it can be safely said that "Taliban provides the strategic interests of America, Saudi Arabia, United Arab Emirates, England and especially Pakistan." The purpose of this article is to investigate and explain Pakistan's intelligence system (ISA) in the border insecurity of Iran and Afghanistan.
  Keywords: Pakistan's ISI, Taliban, Afghanistan, Iran, Border Security
 • Mohammad Ali Keshvar, Syed Yaser Ziaee * Pages 2619-2629
  Jurists consider the most important achievement of the United Nations Charter to be "prohibition of resorting to force" based on Article (4) 2 of the Charter. The only exception provided in the Charter is the use of force under Article 51 in the framework of "legitimate defense". At the same time, some believe that customary international law also recognizes the right to self-defense against an imminent attack. After the September 11 incident and the spread of the cross-border threat of terrorism, some countries try to assign the title of terrorist to their opposition groups and resort to force against these groups even in the territory of other countries. A group of jurists presented the theory of "preventive legitimate defense" in the form of an expanded interpretation of Article 51 of the Charter to deal with non-urgent terrorist threats. The question is, can this theory be defended according to the procedure and principles and methods of legal interpretation? The answer is that interpretative theories do not support this legal approach, and no unified practice has been developed to support this theory by governments or international institutions; But this assessment does not mean ignoring the necessity of providing a legal solution to fight terrorism. The possibility of legitimate defense against terrorist acts in the territory of a state that has effective support is certain, and it can be defended in the territory of a state that has general support. Also, according to the procedure of the Security Council and some governments, l
  Keywords: resort to force, preemptive defense, Legitimate Defense, preventive defense, terrorism
 • Shohreh Shahriari, Reza Shirzadi *, Hosseinali Nozari Pages 2630-2652
  The position of the government has always focused the minds of politicians and economists. limited and conditional, based on the principle of consent and with the aim of creating peace and public welfare based on the social contract and the right of public rebellion in times of inefficiency and disobedience to the law, and in the view of Karl Marx, the concept of the state based on According to three different opinions: the government as a tool to suppress the working class, the government as an arbiter or mediator, and finally the government as a function of the economic infrastructure variable. The concept of government can be seen in the meaning of referee or mediator in Locke's and Marx's theories. Marx's view, the state in the capitalist system acts as a consolidation tool of this system, and with the victory of the proletariat and until the formation of communism, its existence is necessary, and after that, the removal of the state is considered. However Locke's liberal view, the existence of the government is necessary and continuous thing, and idea trustworthy government is interest. As a result, in the two competing viewpoints according to the proposed interpretations, the concept of the government in terms of playing a role except for the government in the role of arbiter or mediator in other cases is different, in terms of the necessity of existence in the short term on the path of convergence, but the continuation of existence It shows the path of divergence.
  Keywords: Government, Satisfaction, social contract, John Locke, Karl Marx
 • Saeed Darestani Farahani, MohammadHosein Tavanaei *, Feyzollah, Akbari Dastak Pages 2653-2683

  One of the important topics of Imamate is the knowledge and extent of the Imam's knowledge. A discussion that has always been the focus of Shiite scholars throughout history, and each of them has addressed a part of it and examined it. This is despite the fact that the domain of the Imam's knowledge is all the affairs of the world; That is to say, all issues related to the world of creation existed in the circle of Imam's knowledge and knowledge, and the Imams have expressed them. In this magazine, we have investigated all aspects of Imam's knowledge according to the verses and their interpretations and authentic hadiths; In such a way that we have examined each aspect of Imam's knowledge independently, and in the end, in addition to examining the extent of Imam's knowledge and its scope, we have also expressed and examined the term "Imam Mobeen" in which all affairs are summed up and proven. The truth of Imam Mubein, which is mentioned in the verse, "Wakul shay احسیناه فی یمام MUبین" is the infallible Imam, especially the Amir al-Mu'minin, in whom God has entrusted the knowledge of the whole world.

  Keywords: knowledge of the Imam, verses, hadiths, centrality of the verse, Imam Mubin
 • Mo S, Raziye Hojabri * Pages 2684-2699
  This research is a study in a library about units and large numbers In philosophy, there are various topics and topics among the topics that have been discussed and researched in various books. Units and many basic topics in philosophy. Undoubtedly, the basis of the philosophy of originality of existence and the originality of nature is based on the acceptance of unitation and plurality.He made the most of Socrates' association and had seven years of apprenticeship, returning to Athens after traveling to plato's Mediterranean regions and attending his school in 387 Bnahad in The Tree of Akadmus, which is called the "Academy".Plato is the first person who has realized the importance of the unit and the mulged one, who believes in unity with his own readings, based on the dialectical method, trying to solve the relationship between the unit and the mult. A method that, although easy to express, is difficult and difficult in practice.
  Keywords: plato, Socrates, Kasir, Allameh Tabataba'i, Unit
 • Mohammadreza Mouradi Kelardeh, Yousef Zinoulabedin *, Hojat Mahkubi Pages 2685-2705

  : The title of influential factors in geopolitical Shia in the Middle EastMohammad Reza Moradi Kalardeh (Department of Geography, Najaf Abad Branch, Najaf Abad Islamic Azad University)Corresponding author: Youssef Zain al-Abidin, fellow of Rasht Islamic Azad UniversityHojjat Mahkoui of Najaf Abad Azad UniversityAbstract

  Purpose

  The purpose of conducting this research is to explain the issue that the Shiites are included in the geographical territory of the state, due to such a plurality and diversity.It has natural and human geographical dimensions, which is very complex geopolitical issues, full of differences and structural conflicts.It has been made to understand the exact roots and foundations of geopolitics affecting the region of Shia.It has become geopolitical because the point of gravity of the geography of Shiites is the regions that influence the power relations in the region and the world.In this article, the influential geopolitical factors of Shia in the Middle East region have been investigated.Asaaaar, having power and strength, is interested in the expansion of the naval sphere and the increase of victory in the region or the surrounding regions.One of the sensitive geopolitical areas around Iran is the Mediterranean Sea. After the victory of the Islamic Revolution of Iran and Tahusl inThe geopolitical structure of the Middle East, Iran has found a pivotal point in the geographical distribution of Shiites and its territories are Shiites in the Middle East.It was of strategic importance, which can be used in the field of territorialism and expansion of the regional interests of the Islamic Republic.Is Iran going to take revenge?

  Keywords: geopolitical factors, Shia, Region, Middle East, Iran
 • Shima Gholiof *, Amir Mohammad Gholiof Pages 2700-2717
  The purpose of this article is to adapt political and legal ideas to international relations at the beginning of the third millennium AD. Therefore, the question was raised, what macro processes does the international system have after the collapse of the Soviet Union, which limit actors in adopting foreign policy policies? The research shows that cases such as expanding the role of national and global public opinion, increasing the importance and position of terrorist organizations in global insecurity, the development of waves of democracy and increasing the number of democratic systems, the multi-dimensional process of globalization, the evolution of the security discourse and several Its stratification and ultimately economic and security regionalism have affected the international system. Therefore, regardless of structural limitations, governments are also faced with procedural limitations and are forced to consider such limitations in adopting and implementing foreign policy.........
  Keywords: Macro system trends, public thoughts, terrorist organizations, globalization, regionalism, political, legal thoughts