فهرست مطالب

بیماری های پستان ایران - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1399)

فصلنامه بیماری های پستان ایران
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/09/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اکرم سادات سجادیان*، مهسا راجی لاهیجی، میترا زراتی، شهپر حقیقت، کیانوش زهراکار صفحات 8-19
  مقدمه

  میزان شیوع افسردگی و اضطراب در مبتلایان به سرطان پستان افزایش یافته است. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر مشاوره روان‏شناختی در کنار آموزش تغذیه بر اضطراب و افسردگی در بهبودیافتگان سرطان پستان می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مداخله‏ ای که از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار بوده، 90 نفر از بهبودیافتگان سرطان پستان که دارای نمره افسردگی بالای 14 بودند، شرکت کردند. افراد به طور تصادفی در دو گروه آموزش تغذیه و گروه آموزش تغذیه به همراه مشاوره معنادرمانی قرار گرفتند. ابتدا و انتهای مداخلات در هرگروه پرسشنامه‏ های اضطراب، افسردگی بک تکمیل پر شد. همگی در ابتدای مطالعه و انتهای هفته چهارم مشاوره آموزش تغذیه دریافت کردند. در گروه دوم، مشاوره معنادرمانی نیز به مدت 8 هفته اجرا گردید. برای کلیه شرکت‏ کنندگان تکمیل پرسشنامه‏ های اضطراب و افسردگی و اندازه ‏گیری‏ های آنتروپومتری در ابتدا و انتهای 8 هفته اجرا گردید و وارد نرم‏ افزار SPSS شده و تجزیه و تحلیل، مقایسه و گزارش شدند.

  یافته‏ ها

  متوسط سن شرکت‏ کنندگان (10+)49 بود. نمرات اضطراب و افسردگی بعد از مداخله درون گروه‏ ها به طور معنی‏ داری کاهش (001/0>P) نشان می‏داد. نمرات اضطراب و افسردگی پس از مداخله بین گروه‏ ها به طورمعنی‏ داری (001/0>P) کاهش یافت. در بررسی تفاوت تغییرات نمره‏ متغیرهای اضطراب و افسردگی بعد از مداخله نسبت به قبل از آن بین دو گروه در مورد شاخص افسردگی بک تفاوت معنی ‏داری مشاهده شد (001/0>P).

  نتیجه‏ گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش تغذیه اصولی و مشاوره معنی درمانی به همراه یکدیگر تاثیر معناداری بر کاهش میزان افسردگی و اضطراب در بهبودیافتگان سرطان پستان مبتلا به افسردگی در مقایسه با گروه کنترل داشت. استفاده از مداخلات روان درمانی از ابتدای درمان تا زمان فراغت از بیماری نه تنها موجب تعادل روان و سلامت روحی می‏ شود بلکه میزان پای‏بندی افراد به توصیه‏ های تغذیه ‏ای در جهت اصلاح سبک زندگی را افزایش می‏ دهد.

  کلیدواژگان: معنادرمانی، آموزش تغذیه، افسردگی، سرطان پستان، ایران
 • راضیه باقرزاده، رضوان سهرابی نژاد، حکیمه واحدپرست* صفحات 20-29
  مقدمه

  پایین تر بودن میانگین سنی سرطان پستان در زنان ایرانی از یک سو و افزایش بقای این گروه از سوی دیگر نشان دهنده ضرورت پرداختن به جنبه های مختلف سلامت و کیفیت زندگی آنان از جمله کیفیت زندگی جنسی آنان می باشد. اولین قدم برای توجه به این مهم آگاهی از وسعت این مشکل در مقایسه با زنان سالم می باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اختلال کارکرد جنسی در زنان زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان عادی انجام گردیده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی در سال 1398 در شهر بوشهر انجام شد. 46 زن متاهل مبتلا به سرطان پستان به روش تمام شماری که حداقل 3 ماه از آخرین دوره شیمی درمانی آن ها گذشته بود و 100 زن سالم متاهل به صورت آسان وارد پژوهش شدند. جمع آوری داده ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک و ایندکس کارکرد جنسی زنان بود. از آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی تی مستقل، مجذورکا و رگرسیون لوجستیک برای تحلیل استفاده شد.

  یافته‏ ها

  یافته های این پژوهش نشان داد شانس اختلال در حیطه های مختلف کارکرد جنسی شامل تمایل جنسی (002/0=P، 145/7=OR)، انگیزش جنسی (006/0=P، 898/3=OR)،  مرطوب ماندن ناحیه تناسلی حین نزدیکی (001/0>P، 88/4=OR)، ارگاسم (018/0=P، 937/2=OR) و رضایت از رابطه جنسی (001/0>P، 287/5=OR)، در زنان مبتلا به سرطان پستان بیشتر از زنان سالم شرکت کننده در پژوهش می باشد. همچنین شانس اختلال کارکرد جنسی کل در مبتلایان به سرطان پستان بیش از زنان سالم بود (001/0>P، 492/11=OR). دو گروه از لحاظ درد هنگام نزدیکی اختلاف آماری معنی دار نداشتند (1/0P=).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که شانس اختلال کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان به طور معنی داری بالاتر از زنان غیرمبتلا می باشد. در زنان مبتلا به سرطان پستان علاوه بر پرداختن به درمان سرطان، بایستی برنامه ریزی برای درمان عوارض ناشی از آن؛ ازجمله اختلال کارکرد جنسی انجام شود.

  کلیدواژگان: کارکرد جنسی، سرطان پستان، زنان، ایران
 • معصومه هدایتی، کبری حاجی علیزاده*، مهدی هدایتی، الهام فتحی صفحات 30-42
  مقدمه

  هیجان ها نقش مهمی در زندگی زناشویی داشته و به عنوان یک عامل تاثیرگذار در صمیمیت زناشویی زوجین مطرح هستند. بر همین اساس بررسی پیرامون آن ها جهت بهبود روابط زوجین امری مهم است و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین دارای همسر مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه اجرا شد. 22 نفر با داشتن ملاک ‏های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند و از میان زوجین دارای همسر مبتلا به سرطان پستان ساکن شهر تهران انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه، هرکدام 11 نفر قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت 6 جلسه 120 دقیقه ای تحت آموزش زوج درمانی هیجان مدار قرار گرفت و گروه گواه برنامه ای دریافت نکرد. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله به پرسشنامه صمیمیت زناشویی باگاروزی (فرم 41 سوالی) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  گروه آزمایش پس از دریافت برنامه آموزشی در مقایسه با گروه گواه، بر اساس نمرات مولفه صمیمیت زناشویی در همه مولفه ها افزایش میانگین را نشان داد. این افزایش در مقوله  صمیمیت عاطفی (72/11)، صمیمیت روان شناختی (23/6)، صمیمیت عقلانی (05/6)، صمیمیت جنسی (36/4)، صمیمیت بدنی (31/3)، صمیمیت معنوی (82/3)، صمیمیت زیباشناختی (68/3) و صمیمیت اجتماعی-تفریحی (64/4) بود، در حالی که گروه گواه در همه مقوله ها به جز صمیمیت روان شناختی در پس آزمون پسرفت در میانگین داشت و در صمیمت روان شناختی نیز این افزایش زیر 5/0 بود. بر اساس این یافته ها و تحلیل معناداری حاصل از آزمون کوواریانس، در این پژوهش زوج درمانی هیجان‏ مدار بر همه ابعاد صمیمیت در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، اثر افزایشی معنادار داشته است (01/0<P). 

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های به ‏دست آمده از این پژوهش، زوج درمانی هیجان مدار از یک سو باعث افزایش تاب آوری افراد در مقابل اختلال های روانی- اجتماعی می شود و از سوی دیگر موجب ارتقای مولفه ‏های صمیمیت زناشویی نیز می شود؛ بنابراین، زوج درمانی هیجان مدار به عنوان روشی جدید در تغییر درک افراد در ترجمان فرآیندهای تنظیم هیجان، در افراد درگیر در بیماری های مزمن جسمانی مطرح می گردد و زمینه برخورد بهتر با شرایط و جلوگیری از پریشانی عمیق در زندگی و در روابط با همسر را فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، صمیمیت زناشویی، زوجین، سرطان پستان
 • زهره جلالی، فرشته شهیدی*، علیرضا رمضانی، عباسعلی گائینی، شعبان علیزاده صفحات 43-51
  مقدمه

  کند کردن فرآیند آنژیوژنز در بافت تومور، در روش ‏های جدید درمان سرطان پستان مورد توجه است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مکمل کویرستین بر بیان عوامل کلیدی آنژیوژنز در بافت تومور موش‏ های مبتلا به سرطان پستان است.

  روش بررسی

  به 16 سر موش بالب سی ماده، سلول‏ های سرطانی وابسته به گیرنده استروژن MC4L2 زیر جلدی تزریق شد و سپس به دو گروه تومور (T) و تومور+کویرستین (TQ) تقسیم شدند. موش‏های گروه TQ، 6 هفته، 3 روز در هفته، 110 میلی‏ گرم/کیلوگرم محلول کویرستین زیر صفاقی تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین تزریق، موش‏ ها کشته شدند و بافت تومور آن‏ها برداشته و در نیتروژن مایع فریز شد. و در دمای 70- درجه نگهداری شدند. آنگاه بیان ژن‏ های ANGPT-1، ANGPT-2، TIE-2 و VEGF-A به روش REAL TIME-PCR سنجیده شد.ΔCt ، ΔΔCt، Fold chang و آزمون من ویتنی- در سطح معناداری)P<0/05(- با نرم افزار GENEX محاسبه شد.

  یافته‏ ها

  نتایج نشان می‏ دهد مکمل سازی کویرستین باعث کاهش معنادار بیان ژن‏ های  (P<0/00)،TIE-2 (P<0/00) و VEGF-A (P<0/00) درگروه TQ مقایسه با گروه T شده است. اما بیان ANGPT-1 به رغم افزایش، معنادار نبود.

  نتیجه‏ گیری

  مکمل سازی کویرستین احتمالا باعث مهار آنژیوژنز تومور و در نتیجه رشد تومور پستان می‏ شود.

  کلیدواژگان: گیرنده TIE-2، آنژیوپویتین ها، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، سرطان پستان، آنژیوژنز
 • مریم دلفان، زهرا راسخ نژاد، محمود دلفان* صفحات 52-61
  مقدمه

  محور پیام دهی Il4/Stat-6 یکی از مهم‏ترین مسیرهای مهم درگیر در رشد و توسعه سرطان پستان می باشد. از این‏ رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هم افزایی تمرین استقامتی همراه با مکمل کورکومین بر بیان ژن های اینتراتوموری Il4 و Stat-6 در موش های ماده نژاد بالب سی مبتلا به سرطان پستان بود.

  روش بررسی

  40 سر موش بالب سی (5-4 هفته ایی) به صورت تصادفی به 4 گروه شامل گروه تمرین، کورکومین، تمرین-کورکومین و شاهد تقسیم شدند. سرطان پستان از نوع 4T1 به پهلوی راست موش ها پیوند زده شد. سپس تمرین استقامتی (پنج روز در هفته) و گاواژ کورکومین (شش بار در هفته) به مدت پنج هفته بر روی گروه های مورد مداخله انجام گرفت. میزان بیان ژن‏ های Il4 و  Stat-6به روش qRT-PCR اندازه گیری شد. از تحلیل واریانس یک سویه به همراه تست تعقیبی LSD جهت تجزیه تحلیل آماری استفاده شد. سطح معناداری آماری05/0 P<در نظر گرفته شد.

  یافته‏ ها

  کاهش معنادار رشد سرطان در همه گروه های مداخله ایی نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (05/0P<). تمرین استقامتی به همراه کورکومین منجر به کاهش معنادار بیان ژن های اینتراتوموری Il4 و Stat-6 در مقایسه با گروه شاهد شد (001/0P=). کاهش معنادار بیان ژن های Il4 (019/0P=) و Stat-6 (001/0P=) در گروه تمرین استقامتی مشاهده شد. کورکومین تنها باعث کاهش معنادار بیان ژن Stat-6 نسبت به گروه شاهد شد (001/0P=).

  نتیجه‏ گیری

  به نظر می رسد پنج هفته تمرین استقامتی به همراه مکمل کورکومین در مقایسه با هر یک از استراتژی های غیردارویی به تنهایی در درمان سرطان موثرتر باشد.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، کورکومین، سرطان پستان، Stat-6، Il4
 • نعیمه یزدان شناس، مقصود پیری*، مریم دلفان صفحات 62-71
  مقدمه

  محدود کردن آتروفی قلبی ناشی از سرطان جهت بهبود میزان بقا و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان یک مساله پراهمیت به‏ شمار می‏رود. هدف از این پژهش بررسی تاثیر ده هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر وزن عضله قلبی، بیان پروتیینی NF-kB، بیان ژن‏ های Atrogin-1 و MuRF-1 در عضله قلبی موش‏ های ماده مبتلا به سرطان پستان بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع تجربی است. سرطان پستان به 12 سر موش آزمایشگاهی ماده نژاد بالب سی القاء شد، سپس آنها به دو گروه کنترل و HIIT تقسیم شدند. تمرین HIIT شامل شش تناوب دویدن با شدت 85 تا 90 درصد VO2peak روی نوارگردان، 90 ثانیه ریکاوری فعال بین هر تناوب، 5 دقیقه گرم کردن و سرد کردن بود. بافت بطن چپ 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین جداسازی شد. از روش وسترن بلات جهت سنجش سطوح پروتیینی NF-Kb، و qReal time - PCR جهت سنجش بیان ژن‏ های Atrogin-1 و MuRF-1 در بافت قلب استفاده شد. آزمون t مستقل در سطح معناداری 05/0≥p جهت تجزیه و تحلیل داده ‏ها استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین وزن عضله قلبی در گروه HIIT بیشتر از گروه کنترل بود (001/0p<). کاهش پروتیینی NF-kB (004/0=p)، بیان ژن‏ های Atrogin-1 (001/0p<) و MuRF-1 (001/0p<) در بافت قلب گروه تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  احتمالا 10 هفته تمرین HIIT می ‏تواند از طریق مهار محور التهابی NF-kB/Atrogin-1/MuRF-1 احتمالا باعث کاهش روند آتروفی و افزایش وزن قلب در موش‏ های مبتلا به سرطان پستان شود.

  کلیدواژگان: HIIT، قلب، سرطان پستان، NF-kB، Atrogin-1، MuRF-1
|
 • Akram Sajadian*, Mahsa Raji Lahiji, Mitra Zarati, Shahpar Haghighat, Kianoosh Zahrakar Pages 8-19
  Introduction

  Depression and anxiety are more common in breast cancer patients. Anxiety and depression not only affect breast cancer patients’ quality of life, but also affect their lifestyle. The aim of this study was to determine the effect of logotherapy along with nutrition counseling on anxiety and depression in breast cancer survivors.

  Methods

  In this randomized controlled clinical trial, 90 breast cancer survivors with a depression score above 14 were recruited. The participants were assigned to either a nutritional counceling (control) or a nutritional counseling plus logotherapy group. The control group received nutrition counseling at baseline and at the end of the fourth week of the study, while the intervention group received 8 weeks of logotherapy in addition to nutrition counseling. Both groups completed the Beck Depression Inventory and underwent anthropometric measurements before and after the intervention period. Data were analyzed using SPSS.

  Results

  The mean (SD) age of the participants was 49 (10) years (range, 28-68 years). More than 50% of people in both groups had an education level of up to diploma or higher; most of them were married; and more than 60% were employed. In the nutrition counseling group, 80% had stage I and II cancer, 11% stage III. In the nutrition counseling plus logo therapy, 65% had stage I and II cancer, and 24% had stage III cancer. Within-group comparisons revealed significant decreases in anxiety and depression scores in both groups (P< 0.001). Also, the improvement in anxiety and depression was significantly greater in the nutrition counseling plus logo therapy group compared with the nutrition counseling group (P< 0.001).

  Conclusion

  This study shows that nutritional counseling and psychotherapy together can improve depression in breast cancer survivors. The use of psychotherapeutic interventions from the beginning of treatment not only balances the mind and mental health, but also improves the lifestyle and prevents its complications.

  Keywords: Logotherapy, Nutrition Counseling, Depression
 • Razieh Bagherzadeh, Rezvan Sohrabineghad, Hakimeh Vahedparast* Pages 20-29
  Introduction

  The younger mean age of breast cancer incidence in Iranian women and the longer survival of these patients necessitate the evaluation of diverse aspects of their health and quality of life, such as sexual life quality. The first step in addressing this subject is to understand the extent of this problem in these patients, as compared with healthy women. The present study aimed to compare sexual dysfunction between women with breast cancer and normal women.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed in 2019 in Bushehr, Iran. A total of 46 married women with breast cancer who had their last chemotherapy session at least three months earlier were selected through the census method. Moreover, 100 healthy married women were selected for the study through a simple random sampling method. Data collection tools included a demographic information form and the Female Sexual Function Index. The data were analyzed using descriptive statistics, an independent t test, the chi-square test, and logistic regression.

  Results

  The findings showed that breast cancer patients were more likely to experience disturbance in libido (OR = 7.145, P = 0.022), sexual arousal (OR = 3.898, P = 0.006), genital moisture during sexual intercourse (OR = 4.88, P = 0.001), orgasm (OR = 2.937, P = 0.018), sexual satisfaction (P = 0.001, OR = 5.287), and overall sexual dysfunction (OR = 11.492, P < 0.001) compared with healthy women. The two groups were not significantly different in pain during sexual intercourse (P = 0.1).

  Conclusion

  The results revealed that the chance of sexual dysfunction is significantly higher in women with breast cancer than in healthy individuals. In breast cancer cases, planning for treating the side effects of the disease, such as sexual function disorder, should be taken into consideration along with cancer treatment.

  Keywords: Breast Cancer, Sexual Dysfunction, Women, Bushehr
 • Masoumeh Hedayati, Kobra Haji Alizadeh*, Mehdi Hedayati, Elham Fathi Pages 30-42
  Introduction

  Emotions play an important role in marital life and constitute an effective factor in couples’ marital intimacy. Accordingly, examining emotions is important for improving the couple’s relationship. This study aimed to investigate the effectiveness of Emotionally Focused Couples Therapy (EFT) on the marital intimacy of couples with women with breast cancer.

  Methods

  The study had a pretest-posttest control group design. Twenty-two persons meeting the inclusion criteria were selected by cluster sampling in Tehran. The subjects were randomly divided into the intervention (n = 11) and control (n = 11) groups. The intervention group received EFT for 6 sessions (120 min per session), but the control group did not receive any intervention. Both groups were assessed before and after the intervention using the Marital Intimacy Questionnaire Bagarozzi (MIQB-44). Data were analyzed using independent t tests and analysis of covariance.

  Results

  After receiving the educational program, the intervention group showed increases in the mean scores for all components of marital intimacy compared with the control group. The mean increase was 11.72 points for emotional intimacy, 6.23 for psychological intimacy, 6.05 for rational intimacy, 4.36 for sexual intimacy, 3.31 for physical intimacy, 3.82 for spiritual intimacy, 3.68 for aesthetic intimacy, and 4.64 for socio-recreational intimacy. Meanwhile, the control group showed declines in all components except psychological intimacy, which increased <0.5 points. Analysis of covariance showed that EFT had a significant positive effect on all components of intimacy in the experimental group as compared with the control group (P < 0.01).

  Conclusion

  EFT improves the components of marital intimacy as well as increasing people’s resilience to socio-psychosocial disorders. Therefore, EFT can be considered a novel approach to changing perceptions in translating emotion regulation processes in people dealing with chronic physical illnesses. It provides a better response to situations and prevents deep distress in life and marital relationships.

  Keywords: Emotionally Focused Couples Therapy, Marital Intimacy, Couples, Breast Cancer
 • Zohreh Jalali, Fereshteh Shahidi*, Alireza Ramezani, Abbas Ali Gaeini, Shaban Alizadeh Pages 43-51
  Introduction

  Slowing down the process of angiogenesis in the tumor tissue is an emerging area in the treatment of breast cancer. The purpose of this study was to investigate the effect of quercetin supplementation on the expression of key angiogenesis factors in the tumor tissue of mice with breast cancer.

  Methods

  Sixteen female BALB /c mice were injected subcutaneously with estrogen receptor dependent breast cancer cells MC4L2 and divided into two groups of tumor (T) and tumor + quercetin (TQ). The mice in the TQ group were injected subcutaneously with 110 mg/kg quercetin solution for 6 weeks, 3 days a week. Forty-eight hours after the last injection, the animals were killed and their tumors were removed, frozen in liquid nitrogen and stored at -70° C. ΔCt, ΔΔCt, fold change and Mann-Whitney test at the significance level of (P<0.05) were calculated with GENEX software.

  Results

  The results showed that quercetin supplementation significantly decreased the expression of ANGPT-2 (P<0.00), TIE-2 (P<0.00) and VEGF-A (P<0.00) genes in the TQ group compared with the T group. But ANGPT-1 expression increased, although this increase was not significant.

  Conclusion

  Quercetin supplementation may inhibit tumor angiogenesis and breast tumor growth.

  Keywords: TIE-2 Receptor, Angiopoietins, Vascular Endothelial Growth Factor, Breast Cancer, Angiogenesis
 • Maryam Delfan, Zahra Rasekh Nejad, Mahmoud Delphan* Pages 52-61
  Introduction

  The Il4/Stat-6 signaling axis is one of the most important pathways involved in the growth and development of breast cancer. Hence, the aim of the present study was to investigate the synergistic effect of endurance training along with curcumin on the intratumoral expression of Il4 and Stat-6 in female BALB/c mice with breast cancer.

  Methods

  Forty BALB/c mice (4-5 weeks old) were randomly divided into four groups including exercise, curcumin, exercise-curcumin, and control. The 4T1 breast Tumors were transplanted subcutaneously in the right flank of all mice. Then, endurance training (5 days per week) was performed, and curcumin (6 times per week) was given by gavage for five weeks. The intratumoral expression of Il4 and Stat-6 were measured using the qRT-PCR method. One-way analysis of variance followed by LSD post hoc test, was used for the statistical analysis. P< 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  A significant decline in tumor growth was observed in all intervention groups compared with the control group (P<0.05). Endurance training with curcumin resulted in a significant reduction in the intratumoral expression of Il4 and Stat-6 in comparison with the control group (P=0.001 for both genes). Significant reductions in the expression of Il4 (P=0.019) and Stat-6 (P=0.001) were also observed in the endurance exercise group. Curcumin only reduced Stat-6 gene expression compared with the control group (P=0. 001).

  Conclusion

  Five weeks of endurance training with curcumin seems to be more effective in treatment of cancer compared with either of these non-pharmacological strategies alone.

  Keywords: Endurance Exercise, Curcumin, Breast Cancer, Il4, Stat-6
 • Naeimeh Yazdanshenas, Maghsoud Peeri*, Maryam Delfan Pages 62-71
  Introduction

  Limiting cancer-induced cardiac atrophy is a highly important for improving the survival rates and quality of life in cancer patients. The purpose of this study was to evaluate the effect of 10 weeks of high-intensity interval training (HIIT) on cardiac muscle weight, NF-kB protein expression, and expression of Atrogin-1 and MuRF-1 genes in the heart muscle of breast cancer–bearing female mice.

  Methods

  In this experimental study, 12 BALB/c mice with induced breast cancer were divided into control and HIIT groups. The HIIT protocol consisted of six intervals of running at 85%-90% V̇O2 peak, interspersed with 90 seconds of active rest, and five minutes of warm-up and cool-down. The left ventricular tissue was extracted 24 h following the last training session. Western blotting was used to measure protein levels of NF-kB, and quantitative real-time polymerase chain reaction was used to measure Atrogin-1 and MuRF-1 expression in the heart tissue. Data were analyzed using an independent t test at a 0.05 significance level.

  Results

  The mean cardiac muscle weight in the HIIT group was greater than in the control group (P < 0.001). A significant reduction in NF-kB protein levels (P = 0.004) and expression of Atrogin-1 (P < 0.001) and MuRF-1 (P < 0.001) were observed in the HIIT group when compared with control group.

  Conclusion

  Ten weeks of HIIT may inhibit NF-kB/Atrogin-1/MuRF-1 axis, leading to decreased atrophy and increased heart weight in mice with breast cancer.

  Keywords: HIIT, Heart, Breast Cancer, NF-kB, Atrogin-1, MuRF-1