فهرست مطالب

مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1399)
 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید رمضانی، تورج کریمی*، آصف کریمی، علی اصغر سعد آبادی صفحات 1-24
  زمینه و هدف

  نوآوری های اجتماعی راه حل های منحصربه فردی را برای نیازهای اجتماعی برآورده نشده ارایه می کنند و سیاست گذاران برای توسعه این گونه نوآوری ها نیازمند سنجش و ارزشیابی آن ها هستند. هدف این پژوهش، ارایه مدل ارزیابی نوآوری های اجتماعی در سطح سازمان است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در آن از استراتژی پژوهش ترکیبی (کیفی کمی) استفاده شد. در بخش اول از روش پژوهش کیفی فراترکیب به بررسی پژوهش های بین سال های 2000 تا 2019 و در بخش دوم با نظر خواهی از 12 نفر از خبرگان حوزه نوآوری اجتماعی با استفاده از ارزیابی ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا به تبیین مدل پرداخته شد.

  یافته ها

  با انتخاب و بررسی عمیق 75 پژوهش، چارچوب اولیه ارایه شد. سپس به منظور ارایه مدل ارزیابی نوآوری اجتماعی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان به متناسب سازی و بازبینی چارچوب پرداخته شد. مدل نهایی در چهار مقوله زمینه، درون داد، فرایند و برون داد به همراه 16 مفهوم و 56 کد ارایه شد.

  نتیجه گیری

  محققان می توانند با استفاده از مدل حاضر، الگویی برای تخمین ارزش برون دادهای نوآوری اجتماعی بر اساس زمینه، درون داد و فرایندهای شکل گیری داشته باشند. همچنین این مدل می تواند به مدیران سازمان ها در ارتقای سطح نوآوری اجتماعی و رفع چالش های اجتماعی کمک نماید.

  کلیدواژگان: نوآوری اجتماعی، ارزیابی نواوری اجتماعی، فراترکیب، مصاحبه نیمه ساختار یافته، پانل ارزیابی محتوا
 • بابک ضیاء*، فرزاد کفائی صفحات 25-50
  زمینه و هدف

  امروزه رویکرد حاکمیت شرکتی به عنوان ابزاری مهم در راستای کسب سلامت مالی و مدیریتی سازمان ها شناخته می شود. فضای پویای کسب و کارها و وجود تعاملات پیچیده مالی بین سازمان ها باعث ایجاد تغییرات اساسی در شیوه پیاده سازی حاکمیت شرکتی شده است. نوآوری باز با بهره گیری از بازخوردها و پیشنهادهای تمامی ذی نفعان رویکردی جدیدی را در این حوزه ارایه می کند. در این پژوهش به ارایه مدلی از نوآوری باز با رویکرد حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه پرداخته شده است.

  روش شناسی

  تحقیق حاضر به روش کیفی و رویکرد استقرایی مبتنی بر روش ساختاری تفسیری انجام شده است و در آن از استراتژی پژوهش داده بنیاد با رهیافت ساخت گرایانه استفاده شده است. این پژوهش از منظر هدف، توسعه ای و از نظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 8 نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعت بیمه بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و از طریق مصاحبه انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل داده های پژوهش، استراتژی های به کارگیری نوآوری باز شامل استراتژی های واردشونده، خارج شونده و ترکیبی بر پیشبرد اهداف پیاده سازی حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت دارند.

  نتیجه گیری

  به کارگیری نوآوری باز در حاکمیت شرکتی با تاکید بر دو مولفه ایجاد مزیت رقابتی و خلق ارزش نوعی راهبرد فعال در راستای رشد و توسعه شرکت های فعال در صنعت بیمه به شمار می رود و می تواند ابزار مناسبی برای رفع معضلات و مشکلات موجود در صنعت بیمه به تلقی شود.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، حاکمیت شرکتی، صنعت بیمه
 • عاطفه ذوالفقاری*، حسام زند حسامی، مرتضی اکبری، حمید امین اسماعیلی صفحات 51-74
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت روزافزون تجاری سازی فناوری، شناخت پیشران ها و بازدارنده های آن در سازمان های دارای تجربه تجاری سازی فناوری نقشی اساسی در تکمیل چرخه پژوهش به بازار و رفع مشکلات کشور خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله به شناسایی پیشران ها و بازدارنده های تجاری سازی فناوری در جهاد دانشگاهی می پردازد.

  روش شناسی

  این پژوهش، از منظر هدف در دسته تحقیقات توسعه ای است و در آن برای افزایش کارآمدی دانش تخصصی از استراتژی تحقیق کیفی به صورت مطالعه موردی استفاده شده است. پس از بررسی گسترده ادبیات موضوع، از طریق نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 27 مصاحبه عمیق با پدیدآورندگان فناوری (دارای نقش موثر در تجاری سازی فناوری) در جهاد دانشگاهی و خبرگان موضوعی انجام شد. در این پژوهش برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.

  یافته ها

  در این پژوهش تعداد 290 کد در دو گروه اصلی پیشران و بازدارنده تجاری سازی فناوری شناسایی شدند. این کدها در 5 مضمون پیشران و تسهیل کننده شامل سرمایه انسانی کارآفرین و نوآور، سرمایه سازمانی، سرمایه اجتماعی، مناسبات نهادی و کشش بازار برای محصول فناورانه و 6 مضمون بازدارنده شامل فقدان زیرساخت های تجاری سازی، تنگناهای حقوقی و قانونی، فرهنگ خرید خارجی در سازمان ها، عدم شناخت بازار، معضلات تامین مالی و ضعف آینده نگری در جهاد دانشگاهی دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  این پژوهش با پیشنهادهایی برای تشویق پیشران ها و تضعیف بازدارنده ها، تجاری سازی فناوری در مراکز تحقیقاتی را تقویت می کند.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، فناوری، پیشران، بازدارنده، جهاددانشگاهی
 • ناصر عسگری*، منوچهر انصاری، مجید رشیدی، علی سورانی صفحات 87-108
  زمینه و هدف

  امروزه منابع دانشی سازمان پیشایندی قوی برای ترویج نوآوری و ارتقای عملکرد به شمار می روند. در این راستا پژوهش حاضر به مطالعه چگونگی و میزان تاثیرگذاری مدیریت دانش مشتری بر عملکرد نوآورانه و فروش پرداخته است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل فروشندگان شرکت به پخش به تعداد 900 نفر بود که از میان آن ها 270 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با کمک مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  مولفه های سه گانه دانش مشتری بر عملکرد نوآورانه و فروش این شرکت تاثیر مثبت داشتند و عملکرد نوآورانه نیز می تواند به ارتقای عملکرد فروش آن کمک کند.

  نتیجه گیری

  شناخت نیازها، مسایل، ایده ها و دانش مشتریان منبعی ارزشمند است و مدیریت موثر آن می تواند به ارتقای بهره وری پایدار سازمان ها در محیط های رقابتی یاری رساند.

  کلیدواژگان: عملکرد فروش، عملکرد نوآورانه، مدیریت دانش مشتری، دانش مشتری
 • رضا خان احمدلو*، هاشم معزز، مهدی محمدی، حمید یزدانی، حسن زارعی متین صفحات 97-130
  زمینه و هدف

  در اقتصادهای مبتنی بر دانش، اکوسیستم های نوآوری مبتنی بر دانشگاه از نقش تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی برخوردار هستند. بر این اساس، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه اکوسیستم های نوآوری مبتنی بر دانشگاه انجام شده است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف توسعه ای است و در آن با استفاده از روش فراترکیب به ارزیابی و تحلیل نظام مند یافته های پژوهشی پیشین پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقاله های مرتبط با موضوع بود که طی آن با رویکردی هدفمند، مرتبط ترین مطالعات لاتین و فارسی مرتبط با شکل گیری و توسعه نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه ها به تعداد 65 مقاله انتخاب و تحلیل شده اند.

  یافته ها

  بر اساس چارچوب نهایی پژوهش، عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه اکوسیستم های نوآوری مبتنی بر دانشگاه در قالب 6 بعد اصلی «سیاست گذاری و مدیریت راهبردی»، «فرهنگ سازی و هدایت گری»، «نظام مندی فعالیت های دانشگاه»، «ایجاد و توسعه زیرساخت ها»، «ساختارها و تعاملات» و «عوامل محیطی» و 14 بعد فرعی دسته بندی شد.

  نتیجه گیری

  چارچوب نهایی پژوهش را می توان به عنوان ابزاری برای پیاده سازی اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه در دانشگاه های ایرانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اکوسیستم نوآوری، اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه، اکوسیستم کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه، دانشگاه کارآفرین، رویکرد فراترکیب
 • رضا سپهوند، عبدالله ساعدی *، معصومه مومنی مفرد صفحات 131-150
  زمینه و هدف

   سبک رهبری فراگیر با تشویق اعضای گروه موجب طرح ایده‌ها و نظرات کارکنان می‌شود و با مشارکت دادن آنان در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازمانی سبب تحقق ایده‌ها در محیط کاری می‌شود. پژوهش حاضر باهدف تحلیل و ارزیابی اثر سبک رهبری فراگیر در بروز رفتارهای نوآورانه کارکنان با نقش میانجی سلامت روان‌شناختی انجام شد.

  روش‌شناسی

  این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق شامل سازمان‌های دانش‌بنیان استان لرستان بود و طی آن با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با کمک فرمول کوکران تعداد 187 نفر از کارکنان و مدیران آن‌ها به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب‌شدند. داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایAmos و SPSS تحلیل شدند.

  یافته‌ها

  نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که سبک رهبری فراگیر تاثیر مثبت و معناداری در بروز رفتارهای نوآورانه کارکنان و سلامت روان‌شناختی دارد. به‌علاوه تحلیل مسیر غیرمستقیم، نقش میانجی سلامت روان‌شناختی در تاثیر سبک رهبری فراگیر بر بروز رفتارهای نوآورانه کارکنان را تایید کرد.

  نتیجه‌گیری

  براساس یافته‌ها می‌توان اذعان داشت که سبک رهبری فراگیر با تسهیم وظایف و مسئولیت‌ها در بین اعضای گروه موجب بازیابی نیروی جوانی کارکنان از طریق افزایش احترام و مشارکت در مسایل سازمان شده و شرایط را برای بیان و اجرای ایده‌های نو مهیا می‌کند.

  کلیدواژگان: رهبری فراگیر، رفتارهای نوآورانه، سلامت روانشناختی، سازمان های دانش بنیان
 • سلیمان احمدزاده*، زهرا شکوه صفحات 151-178
  زمینه و هدف

  نوآوری سازمانی و بهبود نگرش‌های شغلی از پیش‌نیازهای اساسی بهره‌وری پایدار در سازمان هستند. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه نقش سرمایه اجتماعی در تحقق نوآوری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با تبیین نقش میانجی مدیریت منابع انسانی پایدار است.

  روش‌شناسی

  پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، پژوهشی توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان به تعداد 400 نفر بود که تعداد 196 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد.

  یافته‌ها

  تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار آموس نشان داد که سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر نوآوری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (میزان ضریب تاثیر به ترتیب 638/0 و468/0) تاثیر دارد. همچنین سرمایه اجتماعی به طور غیرمستقیم از طریق مدیریت منابع انسانی پایدار بر نوآوری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (میزان ضریب تاثیر به ترتیب 145/0 و 321/0) تاثیر دارد.

  نتیجه‌گیری

  مدیران برای نوآوری سازمانی و رفتارهای فرا نقشی باید تلاش کنند تا اعتماد و تعاملات سازمانی و نیز کیفیت زندگی کاری و استقلال شغلی در سازمان ارتقا یابد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مدیریت منابع انسانی پایدار، نوآوری سازمانی، رفتار شهروندی ساز مانی
 • رسول کریمی طاهر*، علیرضا مقدم، هادی افضلی، سیده زینب حسینی صفحات 179-202
  زمینه و هدف

  تقویت رفتار کاری نوآورانه به عنوان یکی از راهبردهای موثر برای کسب مزیت رقابتی و تحقق اهداف سازمانی با تکیه بر ظرفیت‌های درون سازمانی مطرح است. هدف این پژوهش بررسی نقش شایستگی فنی رهبران بر رفتار کاری نوآورانه با توجه به نقش میانجی ظرفیت جذب دانش است.

  روش‌شناسی

  نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا توصیفی – همبستگی با رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان یک سازمان نظامی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و جدول کرجسی- مورگان، تعداد 214 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های استانداردی بود که روایی آن‌ها به روش محتوایی و سازه و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ تایید شد.

  یافته‌ها

  تحلیل داده‌ها به استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) نشان داد که شایستگی فنی رهبران رابطه مثبتی با رفتار کاری نوآورانه و ظرفیت جذب دانش دارد و ظرفیت جذب دانش دارای نقش میانجی در رابطه بین شایستگی فنی رهبران و رفتار کاری نوآورانه است.

  نتیجه‌گیری

  ارتقاء شایستگی‌های فنی رهبران موجب به کارگیری ایده‌ها، دانش سازمانی و توسعه یادگیری در سازمان می‌شود و می‌تواند در بهبود عملکرد نوآورانه کارکنان و سازمان موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: شایستگی فنی رهبران، رفتار کاری نوآورانه، ظرفیت جذب دانش
|
 • Saeed Ramezani, Touraj Karimi *, Asef Karimi, Aliasghar Sadabadi Pages 1-24
  Context/Purpose

  Social innovations provide unique solutions for unmet social needs and policy makers should measure these needs to develop these kinds of innovation. The present study aimed to provide a framework for assessing social innovations at organization level.

  Methodology

  This is an applied research in terms of purpose and was performed in two parts as a mixed research method. Accordingly, in the first part, using qualitative meta-synthesis research methods, and in the second part, using the survey method and by utilizing from content validity evaluation, explanation of the model was performed.

  Findings

  By selecting and evaluating 75 studies initial framework was provided. Afterward, in order to revise the framework extracted by meta-synthesis according to the Organizations in Iran, a semi-structured interview was used to collect data from experts, and the final model was provided based on 4 dimensions with 16 concepts and 56 codes.

  Conclusion

  Researchers by the present model can present a pattern to estimate the value of the products of social innovation by using this model based on the context, input and processes of formation.

  Keywords: social innovation, social innovation assessment, Meta-Synthesis, Content Evaluation Panel, Semi-structured interview
 • Babak Ziyae *, Farzad Kafaee Pages 25-50
  Context/Purpose

  Today, corporate governance is known as an ability to obtain financial and management health. In this regard, the Open Innovation provides useful and efficient ways to achieve strong corporate governance. Given the lack of research on open innovation to deal with the ultimate goals of corporate governance in the insurance industry, the present research has been conducted.

  Methodology

  The sample consists of 8 faculty members and insurance industry experts who have been selected based on purposeful sampling procedure. This research, based on aim is an applied one and based on collecting data through interviews, it is considered as field research. The site of the research includes the insurance companies listed on Tehran Stock Exchange.

  Findings

  The results of the interviews and data analysis by Atlas/ti software confirmed all the research questions. According to research findings, open innovation at inbound, outbound and composition are defined as strategies that enhance corporate governance.

  Conclusion

  Research findings recommended open innovation strategies of various ways to solve the problems of corporate governance should be used in the insurance industry.

  Keywords: Open Innovation, Corporate Governance, Insurance Industry
 • Atefeh Zolfaghari *, Hessam Zand Hessami, Morteza Akbari, Hamid Amin Esmaili Pages 51-74

  Given the increasing importance of technology commercialization in the country, identifying the drivers and obstacles of technology in organizations with experience in technology commercialization will have a crucial role in resolving the problems of the country. this article identifies the drivers and obstacles of technology commercialization in ACECR. This research is from the perspective of objective in the category of developmental research and is a qualitative study as a case study.This study was carried out through triangulation research in subject literature with 27 in-depth interviews with technology owners and experts in the ACECR, using snowball sampling and theme analysis. In this study 290 factors were identified in the two main groups of drivers and inhibitors of commercialization of technology. 172 factors have been identified as drivers and facilitators and 118 deterrents as barriers to commercialization of technology in the ACECR. Technological commercialization pioneers in this research are entrepreneurial and innovative human capital, organizational capital, social capital, institutional relations, and market attraction for technological products that must be strengthened by the proposed proposals for commercialization in the organization. Technological deterrents in this study also include the lack of commercialization infrastructure, legal and legal bottlenecks, the culture of foreign purchasing in organizations, lack of market knowledge, financing problems and weak foresight, they will efforts to address Improving the process of commercialization of technology in the organization.

  Keywords: Commercialization, technology, Drivers, Obstacles, ACECR
 • Naser Asgari *, Manouchehr Ansari, MAJID RASHIDI, Ali Sourani Pages 87-108
  Background and Aim

  Today, knowledge resources of organizations are is considered as a powerful driver for promoting innovation and performance enhancement. Accordingly, this research is to investigate the effects of customer knowledge management on sale performance and innovative performance.

  Methodology

  The research method is descriptive and correlational. The population of the research consists of 900 sellers of Beh pakhsh Corporation. A sample of 270 subjects was selected as statistical sampling. The required Data are collected through questionnaire. analyzed through Structural equation model by means of LISREL and SPSS software.

  Results

  all studied aspects of customer knowledge have positive effects on the innovative and sale performance of the corporation. In addition, innovative performance can improve the sale performance of the distribution corporations.

  Conclusion

  Recognizing the needs, issues, ideas, and knowledge of customers is a valuable resource. Effective management of the knowledge can help promote sustainable productivity of organizations in competitive environments.

  Keywords: Sale Performance, Innovative performance, Customer Knowledge Management, Customer Knowledge
 • Reza Khanahmadloo *, Hashem Moazzez, Mahdi Mohammadi, Hamidreza Yazdani, Hasan Zarei Matin Pages 97-130
  Background & Purpose

  In knowledge-based economies, university-based innovation ecosystems play a decisive role in economic development. Accordingly, this study was conducted to identify the factors affecting the formation and development of university-based innovation ecosystems.

  Methodology

  The purpose of this research is developmental, in which the systematic evaluation and analysis of previous research findings has been carried out in a Meta-Synthesis approach, including seven steps. Using this method, the researchers have made a rigorous review of the research topic and combined the findings of previous qualitative research. In the present study, the statistical population includes all previous research (articles) related to the subject. In the field of sampling, the most relevant Latin and Persian studies have been selected with a purposeful approach to 65 articles in which the factors affecting the formation and development of innovation and entrepreneurship in universities have been discussed.

  Findings

  According to the final research framework, the factors influencing the formation and development of university-based innovation ecosystems were categorized into 6 main categories and 14 sub-categories. The main categories of the research results are "Policy-Making and Strategic Management", " Culturalize and Leadership", " Systematize of University Activities", "Creation and Development of Infrastructure", "Structures and Interactions" and "Background factors".

  Conclusion

  The above framework can be used as a tool for implementing university-based innovation ecosystem in Iranian universities

  Keywords: Innovation ecosystem, University-based Innovation Ecosystem, University-Based Entrepreneurship Ecosystem, Entrepreneurial University, Meta-Synthesis Approach
 • reza sepahvand, abdollah saedi *, masoome momenimofrad Pages 131-150
  Background and Purpose

  The purpose of this study was to analyze the effect of inclusive leadership on incidence Innovative behaviour with the mediate role of psychological health.

  Methodology

  This study is a descriptive survey research and in terms of purpose is an applied research. In this study, standard questionnaire was used to measure variables. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed by using the content validity method and Cronbach's alpha. The statistical population of the research is Knowledge-based organizations in Khorramabad city which Using available sampling method and using Cochran formula, 187 employees were selected as sample members. Data were analyzed using structural equation modeling with Amos and SPSS software.

  Findings

  The results show that at confidence level of 0.95 inclusive leadership has a positive and significant effect on Innovative behaviour and psychological health. In addition, the analysis of indirect paths shows the mediator role of psychological health has effect in influencing inclusive leadership on incidence Innovative behaviour.

  Conclusion

  as a general result, it can be acknowledged that inclusive leadership style by sharing the duties and responsibilities among the members of the group provides the ground for restoring the youth workforce through increased respect and participation in organizational issues and provides the conditions for expression and Implementation of new ideas.

  Keywords: inclusive leadership, Innovative behavior, psychological health, Knowledge-based organizations
 • Soleiman Ahmadzadeh *, Zahra Shokouh Pages 151-178
  Background and Aim

  Innovation in the organization and improvement of job attitudes are among the basic prerequisites for sustainable productivity in the organization. The purpose of this study is to explain the role of social capital in the realization of organizational innovation and organizational behavior by explaining the mediating role of sustainable human resource management.

  Methodology

  This research is applied and descriptive-survey. The statistical population of the study includes the staff of the National Petroleum Products Distribution Company of Kerman region with 400 people, of which 196 people were selected as statistical samples. In other to collect data was used standard questionnaire.

  Results

  An examination of the research results using the Structural Equation Modeling technique with the help of Amos software showed that The results showed that Innovative staff behavior in organization and organizational citizenship behaviors through social capital directly and as well as indirectly through sustainable human resource management can be realized.

  Conclusion

  Achieving organizational innovation and organizational citizenship behavior depends on promoting social capital and developing sustainable human resource management. management and consequently innovative staff behavior and organizational citizenship behavior.

  Keywords: Social Capital, Sustainable Human Resource Management, Organizational Innovation, Citizenship Behavior Organization
 • Raoul Karimi Taher *, alireza moghadam, hadi afzali, zeinab hosseini Pages 179-202
  Background and Purpose

  this study aims to investigate the role of technical competency of leaders on innovative work behavior by considering the role of intermediary role .

  methodology

  the research method is applicable in terms of purpose , practical and in terms of nature and method of descriptive - correlation with the approach of the model of structural equation modeling . the statistical population of all employees is a military organization whose sample size was determined using - Morgan table. the data collection instrument was a five - point Likert scale questionnaire whose validity was investigated by the content and content method and their reliability with cronbach 's alpha test was investigated and confirmed . to investigate the normality of the data distribution of kolmogorov - smirnov test , one - sample kolmogorov - smirnov test was used to test the hypotheses of research of structural equation modeling and in order to investigate the variables of the sample t - sample t - test .

  Findings

  The findings indicate that the technical competence of leaders has a positive relationship with innovative work behavior and the capacity to attract knowledge , and the capacity to attract knowledge in the relationship between technical competence of leaders and innovation behavior has a significant role .

  conclusion

  promotion of technical competencies of managers is the use of ideas , organizational knowledge and learning development in an organization that can be effective in improving the innovative performance of employees and organizations .

  Keywords: Technical competence of leaders, Innovative Work Behavior, Knowledge attraction capacity