فهرست مطالب

مدیریت کسب و کار - پیاپی 47 (پاییز 1399)
 • پیاپی 47 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/08
 • تعداد عناوین: 23
|
 • مجید احمدی، شهلا سهرابی*، سارا تهذیبی صفحات 1-24

  هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تاثیر شخصی سازی تبلیغات و تعامل بر ارزش تبلیغات و قصد خرید در شرکت دیجی کالا در شهر تهران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان شرکت دیجی کالا می باشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و 400 پرسش نامه به روش تصادفی توزیع و تعداد 393 پرسشنامه جمع آوری گردیده است. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان780/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده است. سپس داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از این است که شخصی سازی تبلیغات و تعامل بر ارزش تبلیغات و قصد خرید نقش داشته است.

  کلیدواژگان: ارزش تبلیغات، انگیزه های لذت جویانه، تعامل، شخصی سازی تبلیغات، و قصد خرید
 • زهرا عاقل فدیهه، اسماعیل حسن پور*، حمیدرضا میرابی، مهدی باقری صفحات 25-41

  هدف این تحقیق شناسایی و مدلسازی توانمند سازهای راه اندازی موفق شرکت های کوچک و متوسط است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش کیفی است و از تکنیک مصاحبه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. به این منظور 18 مدیر شرکت های کوچک و متوسط در پارک علم و فناوری خراسان از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه، جهت تجزیه و تحلیل داده ها و ارایه نظریه نهایی با استفاده از روش تیوری زمینه ای تحلیل شده اندکه این تحلیل در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. و نتیجه این رویکرد کیفی، مدل توانمند سازهای راه اندازی موفق بود که توسط دو شاخص ، شاخص روایی محتوا و ضریب نسبی روایی محتوا تایید شد. مدل ذکر شده شامل عوامل داخلی سازمانی، توانمندسازها، استراتژی ها، پس زمینه و شرایط مداخله بود. عوامل شرایط مداخله گر شامل ویژگی های مدیریت، عوامل رقابتی، عوامل دولتی و آموزش کارکنان و عوامل بستر شامل مدیریت سازمان، مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمان است.مقوله هسته این بررسی «راه اندازی موفق» است که مقولات عمده فوق را دربرمی گیرد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، راه اندازی موفق، شرکت های کوچک و متوسط، تئوری زمینه ای
 • سارا هداوند، محمد ابراهیم محمدپور زرندی*، مهرزاد مینویی صفحات 42-61

  اقدامات بهسازی و نوسازی در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری مسئله ای است چندوجهی و با روند فعلی، سرعت شکل گیری این محدوده ها از این اقدامات بیشتر بوده و این معضل در ابعاد کمی و کیفی رو به افزایش است. در این تحقیق این ایده موردسنجش قرار می گیرد که آیا می توان جهت اتخاذ تصمیم های صحیح در راستای تامین مالی این محدوده ها، از مدل های تحلیل پوششی داده کمک گرفت؟ این پژوهش از طریق مرور ادبیات و بررسی مبانی نظری به شناسایی عوامل موثر در انتخاب روش های تامین مالی متناسب با 50 پلاک محله جوانمرد قصاب پرداخته و در نهایت با استفاده از تحلیل پوششی داده شبکه ای فازی از نوع مقدار تعدیل شده دامنه، کارایی کلی و کارایی بخشی برای دولت و مردم را تعیین و سپس برای هر پلاک روش های تامین مالی منتخب را پیشنهاد می دهد. نتایج پژوهش حاکی از کاربرد موثر روش تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی روش های تامین مالی می باشد.

  کلیدواژگان: بهسازی و نوسازی، تامین مالی، تحلیل پوششی داده، مقدار تعدیل شده دامنه، محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری
 • مهدی حسین پور*، محمد پورداد صفحات 62-80

  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین مولفه های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شهرداری شهر کرمانشاه انجام شده است. پژوهش حاضر به روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. در بخش کمی از ابزار پرسشنامه و در بخش کیفی از تکنیک دلفی (مصاحبه با خبرگان) استفاده گردید. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 286 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزارلاب، کیفیت زندگی کاری والتون و سرمایه اجتماعی محقق ساخته استفاده شده است، که پرسشنامه محقق ساخته از روایی و پایایی مطلوب و مناسبی برخوردار است. روش تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار Spss25 و معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL می باشد. نتایج به دست آمده گویای آن است که مولفه های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارد. سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری دارای رابطه مثبت و معنی داری است. رهبری خدمتگزار با نقش میانجی سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: رهبری خدمتگزار، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی کاری، کارکنان شهرداری کرمانشاه
 • حسین عادلخانی، فریده حق شناس کاشانی* صفحات 81-103

  بر اساس پرسشنامه باز و مصاحبه، فرصتها و تهدیدات محیط کلان (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری و رقبا) از جامعه خبره جمع آوری و پس از دسته بندی و نظرخواهی مجدد به روش گرندد تیوری و آنتروپی شانون کدگذاری، شاخص بندی و تعیین مولفه و بعد گردید. سپس تعداد 31 عنوان فرصت و 41 مورد تهدید در 16 بعد کلی (بانکداری الکترونیک و فناوری اطلاعات، تصویر ذهنی، نحوه و کانال ارایه خدمات، خدمات و محصولات، ساختار و فرایندهای سازمانی، وضعیت نقدینگی، مسئولیت اجتماعی، شفافیت و سلامت اداری، سرمایه انسانی، وضعیت درآمد و سودآوری، وضعیت نقدینگی، رعایت الزامات احتیاطی، نظارتی و قانونی، وضعیت سرمایه، کیفیت دارایی، تحقیق و توسعه، کیفیت مدیریت) شناسایی شد. همچنین قوتها و ضعفهای بانک از جامعه خبره داخلی بر اساس روش های فوق تعیین و تعداد 19 عنوان قوت و 20 مورد ضعف در 15 بعد کلی (اطمینان بخشی به مشتریان، فعالیت بانکی، منابع مالی، کیفیت محصولات و خدمات، بهینه سازی کانال های ارتباطی، کسب و کار نوین، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت سرمایه-های سازمانی، فرصت های سودآوری، کارکنان، بانکداری بین الملل، تمایز و تنوع محصول و خدمت، ارتباط با مشتریان، بهبود فرآیند عملیاتی، مدیریت سرمایه های اطلاعاتی) شناسایی گردید. تعداد 50 استراتژی تدوین و بر اساس ماتریس QSPM تعداد 30 استراتژی کاربردی طراحی گردیده است.

  کلیدواژگان: استراتژیهای بازاریابی، صنعت بانکداری، مدل SWOT
 • مجید میرزامحمدی، کریم حمدی*، مهرداد نوابخش صفحات 104-126
  فقدان الگوی مناسب برای کارآفرینی معلولان و جانبازان و فقدان توانمندی های لازم در این زمینه، از جمله چالش های مطرح شده در ادبیات کارآفرینی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل توسعه کارآفرینی افراد معلول و جانباز با رویکرد توانمندسازی بود. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر «نظریه داده بنیاد» و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق و با روش هدفمند نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری درداده ها و روش تجزیه و تحلیل از طریق کدگذاری به استخراج مقوله های مربوط به مدل اقدام گردید. در کدگذاری باز، 269 کد اولیه، در کدگذاری محوری 50 مقوله عمده و در کدگذاری انتخابی 16 مقوله هسته ای در قالب شرایطی، تعاملی/ فرایندی و پیامدی طبقه بندی شده اند. در جهت تحقق اهداف پژوهش بر مبنای تیوری زمینه ای، توسعه کارآفرینی به عنوان پدیده اصلی در قالب یک الگوی منطقی و با تکیه بر فهم آن با شرایط (علی، واسطه ای و زمینه ای)، تعاملات/ کنش ها و پیامدها مشخص گردید. در مجموع انجام این پژوهش به نتایج مناسب منجر شد که با حرکت به سوی این الگو، شاهد تغییر اساسی در بهبود کارآفرینی معلولان و جانبازان خواهد بود.
  کلیدواژگان: توسعه کارآفرینی، معلولان، جانبازان، رویکرد توانمندسازی
 • سهیلا شمس الدینی، فرهاد حنیفی*، وحیدرضا میرابی صفحات 127-145

  بازنگری و ارزیابی اثربخشی تبلیغات می تواند به عنوان ملاکی برای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و همچنین تنظیم بودجه آن قرار گیرد . همچنین شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات می تواند منجر به طراحی و اجرای حرفه ای تر آن گردد. هدف این پژوهش تبیین و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات بانک اقتصاد نوین در ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش 50 نفر از خبرگان علمی و سازمانی می باشد. با توجه به ادبیات تحقیق معیارها و زیر معیارهای موثر ، استخراج شده است. با استفاده از سلسله مراتب فازی و بر اساس نظر خبرگان، شاخص های نهایی استخراج گردید. سپس با استفاده از روش AHP فازی به رتبه بندی معیارها پرداخته شده است. معیارهای استخراج شده عبارتند از: ویژگی های دموگرافیک، احساسات و نگرش فردی مخاطب، ویژگی های ظاهری پیام، محتوای پیام، ویژگی بازار، فرهنگی، اقتصادی، طرح و ماهیت خدمات، روش های تبلیغ. نتایج رتبه بندی نتایج نشان دادند روش های تبلیغ، طرح و ماهیت خدمات، ویژگی های ظاهری پیام، احساسات و نگرش فردی مخاطب، ویژگی های دموگرافیک، محتوای پیام، اقتصادی، ویژگی بازار، فرهنگی، به ترتیب رتبه های اول تا نهم را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: اثربخشی تبلیغات، بازاریابی خدمات بانکی، تبلیغات، خدمات بانکی
 • ندا رزمی* صفحات 146-171

  این تحقیق درباره عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران می باشد. این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات از نظر اهداف یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. و براساس روش اجرای تحقیق این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات تحقیقی از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه ای می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از از تکنیکهایی anova. برای آمار استنباطی آزمون. برای نرمال پذیری داده هاt.و آزمون فریدمن برای رتبه بندی داده ها , و ضریب همبستگی برای تعیین کردن روابط بین متغیرها استفاده می کنیم و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spssاستفاده میکنیم. نرم افزار spss یکی از استاندارترین نرم افزارها برای انجام تکنیکهای بالا میباشد.برای محاسبه پایایی این پرسشنامه ها آلفای کرونباخ را محاسبه می نماییم ،در این تحقیق ابتدا شاخصها شناسایی شدند. و فرضیات تحقیق نیز بر اساس شاخصها طراحی گردید و در نهایت با استفاده از تکنیکهای آماری تمامی فرضیات مطرح شده اثبات شدند.

  کلیدواژگان: عوامل مالی، عوامل انسانی، شرایط فیزیکی، عوامل وابستگی سازمانی، عوامل خدماتی سازمانی
 • رضا بیگ مرادی، علیرضا روستا*، اسفندیار دشمن زیاری صفحات 172-196
  در پژوهش حاضر به ارایه مدل بازاریابی شخصیت نام تجاری به منظور افزایش وفاداری مشتریان پرداخته شده است. روش تحقیق کاربردی، اکتشافی، تبیینی و از نوع آمیخته است. بنابراین، انجام آن در دو فاز کیفی و کمی صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز در فاز کیفی از طریق مصاحبه با 16 نفر از مدیران و متخصصان صنعت لوازمخانگی که تعداد آنها به روش نمونه گیری گلوله برفی هدفمند تعیین گردید، جمع آوری شد. در بخش کمی، داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته در بین 80 تن از مشتریان لوازمخانگی جزیره کیش و به روش کوکران گردآوری شد. جهت طراحی و اجرای مدل، از مدل سازی معادلات ساختاری با pls، استفاده شد. نتایج نشان داد، عناصر آمیخته بازاریابی و مدیریت برند بر شخصیت برند موثر بوده، اما نگرش مشتریان بر شخصیت برند موثر نیست. شخصیت برند بر تثبیت جایگاه برند موثر ولی بر تصمیم خرید موثر نیست. ویژگی های کارکردی برند بر تصمیم خرید موثر بوده اما بر تثبیت جایگاه برند موثر نمی باشد. عوامل محیطی بر تثبیت جایگاه برند موثر اما بر تصمیم خرید موثر نیست. تجربه برند بر تثبیت جایگاه برند موثر نیست اما بر تصمیم خرید موثر است. همچنین، تثبیت جایگاه برند و تصمیم خرید بر وفاداری به برند تاثیرگذار نیست.
  کلیدواژگان: بازاریابی، شخصیت برند، وفاداری مشتریان، صنعت لوازم خانگی
 • سالومه زریه، جمشید عدالتیان*، مهران مختاری لاکلایه صفحات 197-213

  کارآفرینی به عنوان مهمترین سلاح پیشرفت اقتصادی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اعتلای سطح توانمندی کشور دارد. هدف پژوهش حاضر ارایه الگو و استراتژی عوامل موثربر مدیریت توسعه کارآفرینی زنان کشور ایران انجام شده است .زیرا مشکل اصلی کشورهای توسعه نیافته در دنیای امروز کمبود سرمایه های مالی و انسانی نیست ، بلکه عدم وجود کارآفرینی است . در این میان ، نقش مهم زنان در کارآفرینی به عنوان تقریبا نیمی از نیروی انسانی و موثرجامعه باید در نظر گرفت. در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک فرا ترکیب، یافته های مطالعات داخلی و خارجی مرتبط به صورت نظام مند با روش هفت مرحله ای ساندولوسکی و بارسو مورد بررسی قرار گرفت. از 120 مقاله جستجو شده در این حیطه، 70 مقاله منتخب که براساس آن 22 عامل موثر بر مدیریت توسعه کارآفرینی زنان شناسایی و استخراج شد. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوکارآمد تببین عوامل موثربر مدیریت توسعه کارآفرینی زنان کشور ایران انجام شده است . این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی، همبستگی می باشد. تحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و دلفی و نرم افزار مکس کیودا و در قسمت کمی با مدل یابی معادلات ساختاری که با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه گیری شده، دیمتل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان و اساتید و در بخش کمی نیروی انسانی ارشدحوزه مورد مطالعه شهرداری تهران و سازمانهای تابعه که برابر با 196 نفر است تشکیل می دهند.یافته های پژوهش نشان داد عوامل اصلی بعد فردی/شخصیتی ، اقتصادی/ مالی ، فرهنگی/ اجتماعی ، سیاسی/ اداری و 22 مفهوم فرعی بر توسعه کارآفرینی زنان تاثیر دارد . بر مبنای نتایج پژوهش انجام شده ، می توان ویژگی های فردی را از موثرترین عوامل در فرایند مدیریت توسعه کارآقرینی زنان در ایران دانست. پیشنهاد می شود با تدوین ،اجرا ونظارت بر برنامه های علمی توسعه کارآفرینی (به روز و موثر)در هر موقعیت جغرافیایی و سطح زندگی جامعه مورد هدف در ایران؛ با اعتلای سطح دانش، نگرش، انگیزه ورهبری کارآفرینانه زنان با حمایت دولتی موثر و کارآمد عامل فردی /شخصیتی را می توان به عنوان قدرتمندترین عامل در مدیریت توسعه کارآفرینی زنان در ایران در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: توسعه کارآفرینی زنان، فردی، شخصیتی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی
 • افروز سفیدگر، حسین وظیفه دوست* صفحات 214-234
  پژوهش حاضر با هدف معرفی برند کارفرما به عنوان ابزاری جهت ایجاد رضایت در کارکنان، به بررسی تاثیر ابعاد برند کارفرما بر رضایت شغلی می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از حیث گردآوری اطلاعات پیمایشی، از جهت اجرا کمی و از نظر تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان یک شرکت تولید مواد غذایی در تهران با 168 پرسنل است که از بین آن ها نمونه ای 125 نفری انتخاب شد. بررسی فرضیات از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPls و تاثیر هریک از ابعاد بوسیله رگرسیون چندگانه در نرم افزار Spss مورد آزمون قرار گرفت. در سطح اطمینان 95 درصد وجود رابطه مثبت معنادار میان برند کارفرما و ابعاد آن با رضایت شغلی کارکنان تایید شد. یافته ها نشان داد ابعاد برند کارفرما قادر به تبیین 6/57 درصد از تغییرات رضایت کارکنان می باشند و همچنین بعد ارزش توسعه بیشترین و بعد ارزش علاقه کمترین تاثیر را داشتند.
  کلیدواژگان: برند کارفرما، رضایت شغلی کارکنان، ارزش توسعه، ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی، ارزش کاربردی، ارزش علاقه
 • الهه صفایی* صفحات 235-266
  این پژوهش، به بررسی رابطه بین مولفه های حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی با سازه های سنجش رفتار بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و درصد ارزیابی محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریان های نقدی در پیش بینی روند تغییرات بازده سهام است. این پژوهش از نظر نوع در زمره تحقیقات پس رویداد و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات میدانی شبه تجربی دسته بندی می شود. با توجه به بازه ی شش ساله و حجم نمونه آماری یکصد (100) شرکتی، داده های مربوط به تعداد (600) شرکت سال مالی به صورت داده های ترکیبی مقطعی مبنای واکاوی گزاره پژوهشی قرار گرفت. با توجه به ترکیب خطی آمیخته توابع کانونی وابسته و مستقل، برای آزمون آماری فرضیه ، از رویکرد تحلیل همبستگی کانونی استفاده شد. بازخوردهای آماری حاصل از آزمون فرض گزاره های اصلی موید این مهم است که در سطح اعتماد (95) درصد، رابطه مستقیم و معنی داری بین مولفه های رفتار بازده سهم با محتوای اطلاعاتی مولفه های حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی، محتوای اطلاعاتی مولفه های حسابداری مبتنی بر رویکرد جریان های نقد عملیاتی و محتوای اطلاعاتی مولفه های تلفیقی حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریان های نقد عملیاتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: مولفه های حسابداری مبتنی بر صورت های مالی تعهدی، مولفه های حسابداری مبتنی بر صورت های مالی تعهدی - جریان های نقدی، آنالیز همبستگی بنیادی
 • مهرانه بهمنش، صدیقه طوطیان*، نیلوفر میرسپاسی صفحات 267-290
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دانش مالی مدیرعامل و سیاست های مالی (شامل؛ سیاست پرداخت سود، اهرم مالی و نگهداشت وجه نقد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، از لحاظ روش همبستگی و از نوع پس رویدادی (گذشته نگر) می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1396 می باشد. دراین پژوهش برای آزمون فرضیه های مطرح شده از روش داده های ترکیبی و رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دانش مالی مدیرعامل و سیاست پرداخت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، تقسیم سود در شرکت هایی که مدیران عامل آنها از دانش مالی بهره می برند، کمتر است. علاوه براین، یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه بین دانش مالی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد مثبت و معنادار است. به این مفهوم که مدیران عامل با دانش مالی وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند. یافته های دیگر پژوهش حاکی از آن است که بین دانش مالی مدیرعامل و اهرم مالی رابطه منفی وجود دارد اما معنادار نیست. این نتیجه نشان می دهد که اهرم مالی در شرکت های با مدیران عامل متخصص مالی و سایر شرکت ها تفاوت معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، دانش مالی مدیرعامل، سیاست های مالی، بورس اوراق بهادار تهران
 • علی اصغر عبدالرحیمیان، علی اصغر انواری رستمی*، میرفیض فلاح صفحات 291-313
  هدف این پژوهش، ارایه الگوی فرایندی عمومی جهت بهینه سازی فرآیند مدیریت سرمایه گذاری در بانک های ایران است. به این منظور، ادبیات مرتبط بررسی و سه نوع محدودیت قانونی، سیستمی و آرمانی در سرمایه گذاری ها ذکر و محدودیت های مدیریت سرمایه گذاری در بانک ها نظیر محدودیت های مدیریت نقدینگی مورد تاکید قرار گرفت. سپس تمایز ویژه بانک ها در خصوص معیارها و شاخص ها تشریح گردید و سطوح دوگانه ارزیابی های عملکرد سرمایه گذاری ها در بانک ها تبیین گردید. در نهایت پس از معرفی اجزای مختلف الگوی پیشنهادی، الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری در بانک ها ارایه شد. در این الگو، ضرورت استفاده از نگرش سیستمی و ضرورت هماهنگی تنگاتنگ فعالیت های بانکی و غیر بانکی بانک ها در قالب یک مجموعه یکپارچه و منسجم در مدل سازی و بهینه سازی پورتفوهای سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفت. الگوی پیشنهادی در این پژوهش از مسیر ارتقای هماهنگی و انسجام بخشی و توالی منطقی فرآیند مدیریت سرمایه گذاری در بانک ها، زمینه ارتقای کارآمدی بانک ها و افزایش ثروت سرمایه گذاران را فراهم خواهد نمود.
  کلیدواژگان: بانک، الگوی فرایندی، الگوی عمومی، مدیریت سرمایه گذاری
 • شیوا قوامی لاهیجی، حمیدرضا میرابی*، مهدی باقری، سراج الدین محبی صفحات 314-339

  تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی فرایندی بازاریابی محتوا با هدف تقویت قصد خرید مشتریان صنعت خرده فروشی با تمرکز بر رسانه های اجتماعی به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی بودند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. این انتخاب و انجام مصاحبه، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. در این تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت. سرانجام این روش، مصاحبه با 9 نفر از خبرگان بود. در این تحقیق، از آنجایی که از روش تیوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد. کلمات کلیدی: بازاریابی محتوا، قصد خرید، رسانه های اجتماعی، صنعت خرده فروشی، تیوری داده بنیاد

  کلیدواژگان: بازاریابی محتوا، قصد خرید، رسانه های اجتماعی، صنعت خرده فروشی، تئوری داده بنیاد
 • احسان ابراهیمی ورکیانی، مهرزاد مینویی*، عارفه فدوی اصغری، زاداله فتحی صفحات 340-360

  سرمایه اجتماعی در چند دهه اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث مدیریت در بین اندیشمندان شاخه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی مطرح شده است. هدف این پژوهش مدیریت و بررسی نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی کاری جهت ایجاد کسب و کاری پویا و فعال درکشور است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در روشی توصیفی، اطلاعات جامعه مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری و تحلیل گردید. جامعه آماری این پژوهش پیمانکاران خاتم الانبیا(438 نفر) بودند، که بر اساس جدول مورگان، حداقل نمونه ای برابر با 190 نفر تعیین شد، اما با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در مورد پرسشنامه های غیرقابل قبول، در مجموع 230پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 217 پرسشنامه به صورت قابل قبول برگشت داده شد. در این پژوهش، افراد نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی مدنی نقش معناداری بر شکل گیری سرمایه اجتماعی کاری نیروی انسانی دارد.

  کلیدواژگان: نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی کاری، مدنی
 • سید مجید سیدحسینی، سینا نعمتی زاده*، میر فیض فلاح صفحات 361-384

  تحقیق حاضر به بررسی نقش و سازوکار تاثیرگذاری متغیر کار احساسی بر تصویرذهنی کارکنان از برند سازمان از طریق متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کیفیت خدمات می پردازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه مدلی از تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان با در نظر گرفتن متغیر مستقل کار احساسی و متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کیفیت خدمات است. پرسشنامه پژوهش از پرسشنامه-های استاندارد موجود استخراج شده، اما برای اثبات روایی آن، علاوه بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه 367 نفر از پرسنل بانک ملی ایران بودند که همگی آنان پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم ، همچنین تاثیر مثبت و غیرمستقیم کار احساسی بر تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان است ؛ تاثیر غیرمستقیم بازاریابی داخلی بر تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان از طریق متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کیفیت خدمات، به مراتب بیشتر از تاثیر مستقیم آن است. در تاثیر غیرمستقیم، سهم کیفیت خدمات بر تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان بیشتر از سهم تعهد سازمانی است.

  کلیدواژگان: کار احساسی، تعهد سازمانی، کیفیت خدمات، تصویرذهنی کارکنان از برند سازمان
 • امید یونسی، غلامرضا معمازاده طهران* صفحات 385-398
  این مقاله به موضوع ارایه مدل تصمیم گیری مدیریت نقدینگی مبتنی بر ابزارهای پولی کشور می پردازد. نخست میزان موفقیت در اجرای مدیریت نقدینگی مورد بررسی قرار گرفت و سپس در راستای مطالعات و ادبیات بحث تصمیمات متخذه با توجه اجرای خط مشی ده سال گذشته (87-97) پرداخته ، نوع اجرای خط مشی مذکور براساس مدل تصمیم گیری چند شاخصه تکنیک SWARA و مدل تصمیم گیری گروهی در خط مشی گذاری تعیین گردید .در مرحله بعدی، برمبنای شاخص های سیاست پولی که بر گرفته از تحقیق می باشد میزان اثرات ابزار های پولی مورد سنجش قرار گرفت. این مطالعه از نظر داده ، پژوهشی کیفی است که با نظر سنجی از طریق 60 پرسشنامه و مصاحبه داده ها گرد آوری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه بر اساس دیگاه و نظرات اساتید در این حوزه مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تصمیمات در اجرای مدریرت نقدینگی متفاوت است و برای افزایش تاثیرات مدیریت نقدینگی در اقتصاد کشور و رفاه جامعه باید به ابزارهای پولی و اولویت در آن مداقه نمود .
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، خط مشی، مدیریت نقدینگی، سیاست پولی، ابزارهای پولی
 • علیرضا شیخ، شیوا اسلامی* صفحات 399-419

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیرات تحریم و قطع واردات بر روی 4شاخصه فروش داخلی , فروش صادراتی , سود خالص و کیفیت تاثیرگذاری آن بر نتایج سازمان انجام شده است. این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی به شمار میرود که به روش ترکیبی انجام پذیرفت. بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و بخش کمی به روش توصیفی - همبستگی انجام شد. مدیران ارشد گروه صنعتی پاکشو (گلرنگ) و خبرگان این صنعت به عنوان جامعه آماری بخش کمی پژوهش انتخاب شدند . نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت . 65نفر به عنوان. نمونه آماری در بخش تحلیل استنباطی و 15 نفر از خبرگان صنعت در بخش تحلیل محتوا (کیفی)انتخاب شدند. داده های بخش کمی و کیفی توسط پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و مدل تم تجزیه و تحلیل شد... و نتایج سه فرضیه از 4 فرضیه پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت . به نحویکه میزان همبستگی بین قطع واردات و تحریم ها و افزایش مبلغ فروش , سود خالص و کیفیت محصولات تولیدی این صنعت تایید گردید.

  کلیدواژگان: تحریم، فروش، سود خالص، کیفیت، صادرات، رضایت مشتریان
 • سروش معتمدی فرد، امیر بیات ترک*، جلال حقیقت منفرد صفحات 420-454

  حضور فناوری های نوظهور در سالهای اخیر و انجام عملیات بانکداری بر بسترهای گوناگون که خود یک تحول در اکو سیستم بانکی محسوب می گردد، لزوم تبیین عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی جهت اعمال رگولاتوری منطبق با استانداردهای بین المللی را بیش از پیش هویدا نموده است. یکی از وجوه تمایز محصولات و خدمات جدید، رعایت استانداردهایی است که در صنعت بانکداری الزام آورند. لذا به منظور کمک به رفع مشکلات موجود در این زمینه، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه محصولات جدید در حوزه فناوری های مالی با رویکرد نظارتی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نوع روش، توصیفی پیمایشی است. عوامل کلیدی موثر از مرور ادبیات و نظر خبرگان صنعت بانکداری در بانک تجارت استخراج شده و پرسشنامه تایید شده در جامعه خبرگان توزیع و نتایج با روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS3 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 7 بعد اصلی موثر بر توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی نظارتی به همراه 46 عامل شناسایی و تایید گردید که کلیه عوامل شناسایی شده، تاثیر معناداری بر توسعه محصولات جدید فناوری های مالی نظارتی دارند.

  کلیدواژگان: توسعه محصول جدید، فناوری مالی، فناوری نظارتی، نوآوری، تحقیق و توسعه
 • کامران رسولی، پرویز سعیدی*، محمدرضا چراغعلی، محمدباقر گرجی صفحات 455-472

  مقاله حاضربا هدف بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک کشاورزی انجام شده است. پژوهش از دیدگاه هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی است. جامعه آماری تحقیق استادان دانشگاه، مدیران و کارشناسان خبره بانکی با تجربه کافی در بانک کشاورزی بود. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد. این بخش پس از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان به اشباع نظری رسید. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه باز و مصاحبه می باشد. تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری با رویکرد باز و محوری و با نرم افزار MAXQDA 2018 انجام شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که ابعاد و مولفه های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی شامل سه متغیر ساختاری، محیطی و رفتاری بعنوان ابعاد پژوهش هستند. بعد رفتاری شامل دو مولفه ی ویژگی های شخصی و مهارت های بین فردی، بعد محیطی شامل چهار مولفه ی کارکنان، هییت مدیره، سهامداران و مشتریان و بعد ساختاری شامل پنج مولفه فرهنگ سازی سازمانی، شفافیت، مشارکت و کارتیمی، ارزش های سازمانی و هنجار سازمانی بود. در مجموع برای این مولفه ها تعداد42 شاخص شناسایی شد. در نهایت ضمن تعیین بیشترین و کمترین فراوانی شاخص ها ،مدل تحقیق با 3 بعد،11مولفه و 42 شاخص طراحی شد.

  کلیدواژگان: سازمان، توسعه، حاکمیت شرکتی .کارآفرینی
 • عباس نیکزاد، محمدرضا کاباران زادقدیم* صفحات 473-493

  هدف اصلی این مقاله بررسی اثر بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی بر تجاری سازی تولید ضمن بکارگیری تولید نوآورانه و تولید نوآورانه سیستماتیک در شرکت کاله آمل می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی انتخاب شده است. تعداد 89 نفر از کارکنان خبره شرکت فرآورده های لبنی کاله آمل بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، چهار پرسشنامه استاندارد، شامل: راهبرد اقیانوس آبی کیم و مابورن (با اعتبار 91/0)، پرسشنامه تجاری سازی تولید دیوید و نورث (با اعتبار 89/0)، پرسشنامه تولید نوآورانه یداللهی فارسی و کلاتهایی (با اعتبار 87/0) و پرسشنامه تولید نوآورانه سیستماتیک دیوید و نورث (96/0) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی بر تجاری سازی تولید و تولید نوآورانه تاثیر مثبت دارد اما تاثیر بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی بر تولید نوآورانه سیستماتیک تایید نشد. همچنین نشان داده شد که تولید نوآورانه بر تولید نوآورانه سیستماتیک و تولید نوآورانه سیستماتیک بر تجاری سازی تولید اثر مثبت دارد. در نهایت نیز تاثیر مستقیم تولید نوآورانه بر تجاری سازی تولید رد شد اما تاثیر غیر مستقیم آن تایید گردید.

  کلیدواژگان: استراتژی اقیانوس آبی، تجاری سازی تولید، تولید نوآورانه، تولید نوآورانه سیستماتیک
 • محمد حبیبی، مجتبی معظمی*، سید محمود هاشمی صفحات 494-514

  در این پژوهش به بررسی میزان تاثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش از کار آفرینان مجموعه افرادی که در جشنواره های کار آفرینی طی سالهای 1395 الی 1397 شرکت کرده اند، تشکیل شده است. در این پژوهش به علت اینکه تمام واحدهای جامعه برای محقق نامعین و البته قابل دسترسی نبوده است، از روش از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. حجم جامعه آماری براساس جدول مورگان برابر با 384 نفر بوده است. نرم افزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش SPSS22 و LISREL بوده است. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و آزمون کولموگوروف اسمیرنوف می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی، همچنین نوآوری اجتماعی بر نوآوری در محصولات و نوآوری در خدمات تاثیر مثبت و معناداری دارد. لازم به ذکر است که نتایج این تحقیق برای تصمیم گیری درست و صحیح کارآفرینانی که به دنبال ارتقاء نرخ نوآوری در محصولات و خدمات می باشند، مفید به فایده می باشد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی اجتماعی، نوآوری در محصول، نوآوری در خدمات
|
 • Majid Ahmadi, Shahla Sohrabi *, Sara Tahzibi Pages 1-24

  Description of abstracts of scientific research articles: The purpose of this study was to investigate the impact of advertising personalization and interaction on the advertising value and purchase intention at DJ Kala Company in Tehran. The purpose of this study i s applied and based o n data collection method, descriptive correlational type The statistical population o f this research i s all customers of DJ Kala Company. Using Cochran formula, 384 individuals were selected as sample, 400 questionnaires were distributed randomly an d 393 questionnaires were collected. Reliability o f the research questionnaire was measured by Cronbach's alpha coefficient (0.780). The validity of the research instrument was also evaluated by confirmatory factor analysis technique. Then the data were analyzed by structural equation modeling using Smart PLS software. The results of the research hypotheses show that Advertising personalization and interaction has played a role in advertising value and purchase intention.

  Keywords: Advertising value, Hedonic motivations, interaction, Advertising personalization, and purchase intention
 • Zahra Aghelfadiheh, Esmail Hasanpour *, Vahid Reza Mirabi, Mahdi Bagheri Pages 25-41

  The purpose of this research is to identify and modeling the successful launching enablers of small and medium-sized enterprises. The research method in this study is qualitative and the interview technique is used for data collection.For this purpose, 18 managers of small and medium enterprises in Khorasan Science and Technology Park were selected by purposeful sampling method.The data obtained from the interviews were analyzed by using the grounded theory method.This analysis was performed in three stages of open coding, axial coding and selective coding. The result of this qualitative approach was the model of successful launching enablers, which was confirmed by two indicators, content validity index and relative content validity coefficient. The model included internal organizational factors, enablers, strategies, Factors of intervening conditions include management characteristics, competitive factors, government factors and staff training, and contextual factors including organizational management, human resource management, and organizational structure. background, and intervention conditions.and The model is based on the comprehensive paradigm model of Strauss and Corbin. The core of this review is "Successful Launch", which covers the major categories above.

  Keywords: empowerment, Successful launching, small, medium enterprises, Grounded Theory
 • SARA Hadavand, Mohammad Ebrahim Mohammadpour Zarandi *, MEHRZAD Minouei Pages 42-61

  Improvement and redevelopment measures in Worn-Out texture, Urban Recreation Targets, and Neighborhoods,are a multifaceted and progressive issue, and the extent to which these reductions have been beneficial has increased in both dimensions and dimensions. This study examines the idea of whether data envelopment analysis models (Network Fuzzy Range Adjusted Measure Data Envelopment Analysis (NFRAM DEA)) can be used to make the right decisions to finance these areas. This study, through reviewing the literature and examining the theoretical foundations, identifies the factors that influence the selection of financing methods for 50 Javanmard Qasab neighborhood district 20 of Tehran municipality plates (homogeneous plaque in terms of land area). Determines the government and residents and then proposes financing options for each license plate. The results of this study indicate the practical application of data envelopment analysis method (Network Fuzzy Range Adjusted Measure Data Envelopment Analysis (NFRAM DEA)) to calculate the efficiency of financing methods.

  Keywords: Improvement & Renovation, financing, Data envelopment analysis, Range Adjusted Measure, Urban Recreation Targets, Neighborhoods
 • Mahdi Hosseinpour *, Mohammad Pourdad Pages 62-80

  The aim of this study was to explain the relationship between the components of servant leadership and quality of working life with the mediating role of social capital among Kermanshah municipality employees. The present study was conducted by mixed (quantitative and qualitative) methods. In quantitative part, the questionnaire tools and in the qualitative part, Delphi technique (interview with experts) was used. Using a descriptive- correlation research method, 286 employees were randomly selected to this study using the volume-appropriate stratified sampling method. To collect the research data, two standard questionnaires of Loeb’s servant leadership & Walton's work quality of life and a researcher-made social capital by a good and appropriate validity and reliability have been used . The data analysis method is Pearson correlation using Spss25 software and structural equations with LISREL software. The results show that the components of servant leadership have a positive and significant relationship with quality of working life and social capital. Social capital has a positive and significant relationship with the quality of working life. Servant leadership has a positive and significant relationship with the mediating role of social capital with the quality of working life.

  Keywords: Servant Leadership, social capital. quality of working life, kermanshah municipality staff
 • Hosein Adelkhani, Farideh Hagh Shenas Kashani * Pages 81-103

  Based on open-ended questionnaires and interviews, opportunities and threats (macroeconomic, social, political, technological, and competitors) from the expert community were collected and then coded, indexed, and re-categorized and re-surveyed using the Grounded Theory and Entropy method. The component was then determined. Then there are 31 opportunities and 41 threats in 16 general dimensions (electronic banking and information technology, mental image, how and where to offer services, services and products, organizational structure and processes, liquidity status, social responsibility, transparency and administrative health, capital Human, income and profitability status, liquidity status, compliance with prudential, regulatory and regulatory requirements, capital status, asset quality, research and development, management quality). Also, the strengths and weaknesses of the bank from the internal expert community were determined based on the above methods and 19 strengths and 20 weaknesses in 15 general dimensions (customer assurance, banking, financial resources, quality of products and services, channel optimization Communication, New Business, Human Capital Management, Enterprise Capital Management, Profitability Opportunities, Employees, International Banking, Product Diversity and Service, Customer Relationship, Operational Process Improvement, Information Capital Management) Identified. 50 strategies have been formulated and based on QSPM matrix 30 strategies have been designed.

  Keywords: Marketing Strategies, Banking Industry, SWOT model
 • Majid Mirzamohammadi, Karim Hamdi *, Mehrdad Navabakhsh Pages 104-126
  The lack of a suitable model for entrepreneurship of the disabled and veterans and the lack of necessary capabilities in this field are among the challenges in the entrepreneurship literature. The purpose of this study was to design an entrepreneurship development model for people with disabilities and veterans with an empowerment approach. Research method, qualitative content analysis based on "data theory" and in-depth semi-structured interview research tool with a purposeful method for selecting statistical samples up to the stage of theoretical saturation in data and analysis method through coding to extract related categories The model was used. In open coding, 269 primary codes, in axial coding, 50 major categories, and in selective coding, 16 core categories are classified into conditional, interactive / process, and consequential. In order to achieve the goals of research based on grounded theory, entrepreneurship development was identified as the main phenomenon in the form of a logical model and based on its understanding with conditions (causal, intermediate and contextual), interactions / actions and consequences. In general, conducting this research led to appropriate results that moving towards this model, will see a fundamental change in improving the entrepreneurship of the disabled and veterans.
  Keywords: entrepreneurship development, Disabled, Veterans, Empowerment Approach
 • Soheila Shamsadini, Farhad Hanifi *, Vahid Reza Mirabi Pages 127-145

  Reviewing and evaluating the effectiveness of propaganda can serve as a criterion for converting weaknesses into strengths and adjusting its budget. Also, identifying the factors affecting the effectiveness of advertising can lead to its more professional design and implementation. The purpose of this study is to explain and prioritize the factors affecting the effectiveness of modern economy bank propaganda in Iran. The study population consisted of 50 scientific and organizational experts. According to the research literature, effective criteria and sub-criteria have been extracted. The final indices were extracted using fuzzy Delphi technique and according to experts. Then, using fuzzy AHP method, the ranking of criteria is discussed. The extracted criteria are: demographic characteristics, emotions and individual attitudes of the audience, appearance characteristics of the message, message content, market characteristics, cultural, economic, design and nature of services, advertising methods. The results showed that advertising methods, design and nature of services, message characteristics, personal emotions and attitudes of the audience, demographic characteristics, message content, economic, market characteristics, culture, ranked first to ninth, respectively. dedicated.

  Keywords: Advertising Effectiveness, Banking Marketing, Advertising, Banking Services
 • Neda Razmi * Pages 146-171

  This research is about the effective factors on improving the absorption of private sector financial resources in Saman Bank of Tehran province. This research is based on the classification of research in terms of the objectives of an applied research. Based on the research method, this research is a descriptive survey in terms of classification. The method of data collection is field. The data collection tool is a questionnaire. In this research to analyze data from anova techniques. Test for inferential statistics. For data normality t, we use Friedman test to rank the data, and correlation coefficient to determine the relationships between variables, and we use SPSS software to analyze the data. SPSS software is one of the most standard software for performing the above techniques. To calculate the reliability of these questionnaires, we calculate Cronbach's alpha. In this study, first the indicators were identified. The research hypotheses were designed based on the indicators and finally all the hypotheses were proved using statistical techniques.

  Keywords: Financial Factors, Human Factors, physical conditions, organizational dependency factors, organizational service factors
 • Reza Begmoradi, Alireza Rousta *, Esfandiar Doshmanziyari Pages 172-196
  In this study, branding personality marketing was designed and presented for increase customer loyalty. The research method is applied and explanatory approach; therefore, it was done in two phases, qualitative and quantitative. The information was collected in the qualitative phase through interviews with 16 managers and experts in the homeappliance industry, by the snowball sampling method. Also, in the quantitative section, the required data were collected by distributing a researcher-made questionnaire among 80 customers of homeappliances on Kish. In order to design and implement the explained model, the technique of modeling structural equations with pls software was used to test the qualitative model. The results showed, mixed marketing elements and Brand management affects brand personality, but customer attitudes do not affect brand personality. Brand personality affects the brand position stabilization, but it does not affect the decision to buy. The functional characteristics of the brand affect the decision to buy, but it does not affect the brand position stabilization. Environmental factors affect brand position stabilization but do not affect to buying decision. Brand experience does not affect brand position stabilization, but it does affect purchasing decisions. Also, stabilizing the brand position stabilization and purchasing decision does not affect brand loyalty.
  Keywords: Marketing, Brand Personality, customer loyalty, home appliance industry
 • Salome Zorieh, Jamshid Edalatian *, Mehran Mokhtari Lakolaye Pages 197-213

  Entrepreneurship, as the most important weapon of economic development, has an important role in economic development and raising the level of capability of the country. The purpose of this study is to provide a model and strategy of effective factors in managing the development of women entrepreneurship in Iran. Because the main problem of underdeveloped countries in today's world is not the lack of financial and human capital Women in entrepreneurship should be considered as almost half of the effective human resources of the society.

  objective

  In the present study, using the meta-combination technique, the findings of related internal and external studies were systematically examined by the seven-step method of Sandolowski and Barso. Out of 120 articles searched in this field, 70 selected articles based on which 22 factors affecting the management of women's entrepreneurial development were identified and extracted. Research

  Methods

  The present study was conducted with the aim of providing an effective model for explaining the factors affecting the management of women entrepreneurship development in Iran‌‌. Research Methods. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection and survey group. Data analysis was performed qualitatively using content analysis and Delphi and MaxQuoda software and quantitatively by structural equation modeling measured using correlation and covariance, Demetel. The statistical population of the present study consists of 30 experts and professors in the qualitative section and in the quantitative section of senior human resources in the study area of ​​Tehran Municipality and its affiliated organizations, which is equal to 196 people. 

  Findings

  The research findings showed that the main factors of personal/personality dimension, economic/financial, cultural/social‌‌, ‌‌‌ political/administrative and 22 sub-concepts affect the development of women entrepreneurship ‌‌‌

  Conclusion

  ‌‌‌Based on the results of research‌‌, ‌‌‌Individual characteristics can be considered as one of the most effective factors in the process of managing the development of women's entrepreneurship in Iran. It is suggested by compiling, implementing and supervising scientific programs for entrepreneurship development (up-to-date and effective) in any geographical location and living standard of the target community in Iran;  By raising the level of knowledge, attitude, motivation and entrepreneurial leadership of women with effective and efficient government support, the individual / personality factor can be considered as the most powerful factor in managing the development of women entrepreneurship in Iran.

  Keywords: Women Entrepreneurship Development, Individual, Personal, Economic, Financial, Cultural, Social, Political
 • Afrooz Sefidgar, Hossein Vazifehdoust * Pages 214-234
  This research aims at introducing the employer brand as a tool to bring up employees' job satisfaction and investigated their impact. The present study is of practical purpose to collect survey data and do descriptive-correlational analysis. The statistical population is 168 employees of a food production company in Tehran. Empirical data was selected from 125 people as the sample. Examination of the hypotheses was performed through structural equation modelling in SmartPls and the impact of each dimension was examined by multiple regression in Spss. As the results, all hypotheses were confirmed which means employer brand and its dimensions have a positive relation with employees' job satisfaction and they are able to collectively explain 57.6 percent of the employees' job satisfaction's variance. The results of the multiple regression clarified that development value has the highest (52 percent) and interest value has the lowest impact (33 percent) on the employees' job satisfaction.
  Keywords: Employer Brand, Employees' job satisfaction, Development Value, Economic value, Social value, Application Value, Interest Value
 • Elaheh Safaei Tabrizi * Pages 235-266
  This investigation, examine the association among accounting components based-on accrual approach & accounting components based-on operating cash flows approach with components of behavior of common shares return for the listed firms in Tehran Stock Exchanges. However since that the goals of present investigation is determining the relation between two or more phenomena, so it to be defines as correlation researches. . Sampling method is filtering or systematic removing. Volume of sample is equal to (100) firms during the six years, and so analyzed data of (600) firms-fiscal years in form of cross-section method. Statistical feedback from testing of hypotheses are done by correspondent canonical correlation analysis. . Statistical feedback of testing principle hypotheses, confirms that in ninety five percentage intervals confidence, there are significant & positive-imperfect association between synthetic linearity combinations of behavior of stock return with informative content of components based-on accrual approach, synthetic linear combinations of accounting components based-on operating cash-flows approach & synthetic linear combination of accounting consolidated components based-on accrual-operating cash flows approach. In addition to, informative content of synthetic linear combination of components based-on operating cash-flows approach, are higher than synthetic linear combination of accounting components based-on accrual approaches.
  Keywords: Accounting Components Based on Obligatory Financial Statements, Accounting Components Based on Obligatory Financial Statements - Cash Flows, Fundamental Solidarity Analysis
 • Mehraneh Behmanesh, Sedigheh Totianisfahani *, Nilofar Mirsepasi Pages 267-290
  The main purpose of this study is to investigate the relationship between executive financial expertise and financial policy (Including profit payments policy, financial leverage and cash flow) in listed companies in Tehran Stock Exchange Organization. The purpose of this research is in terms of correlation method and the post-event type method. Statistical sample of the study consists of 110 companies listed in Tehran Stock Exchange Organization during 2009 to 2018. This research has been used to test the hypotheses proposed by the hybrid data method and the least-squares approach. The results show that there is an inverse and significant relationship between CEO financial expertise and Profit Payment Policy. In other words, the sharing of profits in the companies whose CEO benefits from financial expertise is less. Otherwise, results of this investigation show that the relation between CEO financial expertise and cash holding is direct and significant. In this sense, managers with financial expertise hold more cash. Other findings show that there is an inverse relationship between CEO financial expertise and financial leverage but it is not significant. The result indicates that financial leverage has no significant differences with managers of global financial experts and other companies.
  Keywords: Corporate Governance, CEO financial expertise, Financial policies, Tehran Stock Exchange
 • Ali Asghar Abdorrahimian, Ali Asghar Anvary Rostamy *, Mirfeiz Fallah Pages 291-313
  This main purpose of this study is to provide a generic process pattern for optimizing the investment management process in Iranian banks. To this end, the literature and related processes were examined, three types of legal, systemic, and goal constraints on investment were mentioned, and investment management constraints on banks, including bank liquidity management constraints, were emphasized. Then, the special distinction of banks in terms of criteria and indicators and two levels of investment performance evaluations were explained. Finally, the components and, accordingly, the generic process pattern for bank investment management were presented. In this pattern, the necessity of using a systemic approach and the necessity of coordinating its banking and non-banking activities in the form of a large set in modeling and optimization were emphasized. The proposed pattern through improving the coordination and a more logical sequence of the investment management process in banks will provide the basis for improving the efficiency of Iranian banks.
  Keywords: Bank, Process-based Framework, Generic Framework, Investment Management
 • Shiva Ghavami Lahiji, Vahidreza Mirabi *, Mahdi Bagheri, Serajalddin Mohebbi Pages 314-339
 • Ehsan Ebrahimi Varkiany, Mehrzad Minooi *, Arefeh Fadviasghari, Zadalah Fathi Pages 340-360

  In recent decades, social capital has emerged as one of the most important management topics among thinkers in various branches of social sciences and humanities. The purpose of this study is to manage and study the role of social and civil capital on the formation of social and labor capital to create a dynamic and active business in the country. This research was applied in terms of purpose and in a descriptive method, the information of the study population was collected and analyzed using a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The statistical population of this study was the contractors of Khatam al-Anbiya (438 people), which according to Morgan table, at least a sample of 190 people was determined, but according to the predictions made about unacceptable questionnaires, A total of 230 questionnaires were distributed, of which 217 questionnaires were returned as acceptable. In this study, the sample was selected and tested by available sampling method and the results of testing the hypotheses of this study using structural equations and LISREL software, indicated that civil social capital has a significant role in the formation. Social capital employs manpower.

  Keywords: Manpower, Social, labor, civil capital
 • Sayyed Majid Sayyed Hosseini, Sina Nematizadeh *, Mirfeiz Fallah Pages 361-384

  The present study investigates the role and mechanism of affecting the emotional labor variable on employees' brand image of the organization through the intermediate variables of organizational commitment and service quality. The purpose of this study is providing a model of employees' brand image of the organization by considering the independent variable of emotional labor and the intermediate variables of organizational commitment and service quality. The study questionnaire was extracted from existing standard questionnaires, but in addition to expert opinion, confirmatory factor analysis was used to prove its validity. The study sample consisted of 367 personnel of Bank Melli Iran, all of whom completed the questionnaire. The results of the research indicate a positive and direct effect, as well as a positive and indirect effect of emotional labor on employees' brand image of the organization; The indirect effect of internal marketing on employees' brand image of the organization hrough intermediate variables of organizational commitment and service quality is far greater than its direct effect. In the indirect effect, the share of service quality on employees' brand image of the organization is greater than the share of organizational commitment

  Keywords: Brand image. Organizational commitment, . Service quality, employees' brand image of the organization
 • Omid Yonesi, Gholamreza Memarzad Tehran * Pages 385-398
  This paper examines the liquidity management decisions based on the country's monetary instruments. First, the success rate of monetary instruments performance was examined and then in line with the studies and literature discussed, the decisions made in the past ten years; beside, type of implementation of this policy based on multi-criteria decision making model SWARA and group decision making model in policy making have been discussed. In next Step, based on the monetary policy indicators that are derived from the research, the effects of monetary instruments are measured. This study is qualitative in terms of research data and Survey data are collected through 60 questionnaires and interviews. The validity of the questionnaire was confirmed based on the views and opinions of the professors in this field. Reliability of results was also confirmed and the results showed that the amount of decisions in executing liquidity management was different and in order to increase the impact of liquidity management on the country's economy and society's welfare, monetary instruments and its priority must be scrutinized.
  Keywords: decision making, Guideline, Liquidity Management, Monetary Instruments
 • Alireza Sheikh, Shiva Eslami * Pages 399-419

  The aim of this study was to identify the effects of sanctions and cut imports on 4 indicators of domestic sales, export sales, net profit and the quality of its impact on the results of the organization. This research is based on the type of applied studies that were performed in a combined method. Qualitative method by content analysis method and partial quantitative method by descriptive method - Solidarity was achieved. Senior executives of the Pakshoo Industrial Group and industry experts were selected as the statistical population of the quantitative research section. Sampling was also performed by simple random sampling. 65 people as. Statistical samples were selected in the inferential analysis section and 15 industry experts were selected in the content (qualitative) analysis section. Quantitative and qualitative data were collected by questionnaire and analyzed using SPSS statistical software and theme model ... and the results of three of the four proposed hypotheses were confirmed. In a way, the correlation between the cessation of imports and sanctions and the increase in the amount of sales, net profit and the quality of the products of this industry was confirmed.

  Keywords: Sanctions, sales, net profits, Quality, exports, Customer Satisfaction
 • Soroush Motamedi Fard, Amir Bayat Tork *, JALAL HAGHIGHAT MONFARED Pages 420-454

  The emergence of emerging technologies in recent years and the conduct of banking operations on various platforms, which is an evolution of the banking ecosystem, necessitate explaining the factors influencing new product development in the field of financial technology to apply regulatory compliance with international standards. One of the differentiated aspects of new products and services is the observance of the standards that are required in the banking industry. Therefore, in order to help solve the existing problems, it is necessary to identify and investigate the factors affecting the development of new products in the field of financial regulatory technologies. The purpose of this research is applied and is a descriptive-survey method. Affecting factors extracted from the literature review, opinion of banking industry experts in Tejarat bank and the approved questionnaire distributed in the community of experts, and the results analyzed by confirmatory factor analysis and structural equations using Smart-PLS3 software. In this study, seven main factors with 46 sub factors influencing new product development in the field of regulatory technology identified and it was confirmed that all key identified factors had a significant impact on the development of new financial regulatory technology products.

  Keywords: New product development (NPD), Financial Technology (Fintech), Regulatory Technology (Regtech), innovation, R&D
 • Kamran Rasouli, Parviz Saeidi *, Mohammad Reza Cheraghali, Mohammad Bagher Gorji Pages 455-472

  This article aims to examine the dimensions and components of corporate governance with the approach of organizational entrepreneurship development in Keshavarzi Bank. Research is applied from the point of view of purpose and in terms of qualitative method. The statistical population of the study was university professors, managers and experienced banking experts with sufficient experience in Agricultural Bank. Sampling was performed by snowball method. This section was theoretically saturated after interviewing 20 experts. Research data collection tools are open questionnaires and interviews. The analysis of qualitative data from the interviews was performed using open source-centric coding with MAXQDA 2018 software. The results of the analysis showed that the dimensions and components of corporate governance with the approach of organizational entrepreneurship development include three structural, environmental and behavioral variables as research dimensions. Behavioral dimension included two components of personal characteristics and interpersonal skills, environmental dimension included four components of staff, board of directors, shareholders and customers and structural dimension included five components of organizational culture, transparency, participation and carte blanche, organizational values and organizational norm. A total of 42 indicators were identified for these components.

  Keywords: Organization, development, Corporate Governance, entrepreneurship
 • Abas Nikzad, Mohammadreza Kabaranzad Ghadim * Pages 473-493

  The main purpose of this paper is to investigate the effect of using the Blue Ocean strategy on commercialization of production while using innovative production and systematic innovative production in Kaleh Amol Company. The research method is correlational. 89 experts of Kaleh Amol Dairy Products Company were selected as a statistical sample based on simple random sampling method using Karajsi and Morgan table. To collect data, there are four standard questionnaires, including the Kim and Maboren Blue Ocean Strategy (with a validity of 0.91), the David and North Production Commercialization Questionnaire (with a validity of 0.89), the Yadollahi Farsi Innovative Production Questionnaire, and Kalati (with validity). 0.87) and the Questionnaire for Systematic Innovative Production of David and North (0.96) were used. The research findings show that the use of the Blue Ocean strategy has a positive effect on the commercialization of innovative production and production, but the effect of using the Blue Ocean strategy on systematic innovative production has not been confirmed. It has also been shown that innovative production has a positive effect on systematic innovative production and systematic innovative production on commercialization of production.

  Keywords: blue ocean strategy, Production Commercialization, Innovative Production, Systematic Innovative Production
 • Mohammad Habibi, Mojtaba Moazzami *, Sayyed Mahmud Hashemi Pages 494-514

  Abstract In this research the survey The Effect’s orientation of social entrepreneurship on social innovation are discussed. The statistical population of dtudy are From The collection of people who participated in entrepreneurship festivals during the years1395-1977, which according to Morgan table have 384 users as a samples who completed questionnaires have been defined for this study Data were analyzed using CFA (Confirmatory Factor Analysis), SEM (Structural Equation Modeling), Kolmogrov – Smirnoff and Sobel test with Lisrel and SPSS22 software. The empirical result supports the claim that social-entrepreneurship has a significant, direct and positive effect on social innovation. It also showed that social innovation has direct and positive effect on Product innovation and Product Service. The results of this study are useful for Entrepreneurs that make innovation in Service and Product. Key Words: social entrepreneurship, innovation Service, innovation Product.

  Keywords: social entrepreneurship, innovation Service, innovation Product