فهرست مطالب

علوم و فناوری پسته - پیاپی 9 (بهار و تابستان 1399)
 • پیاپی 9 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هادی شیرخانی، بهرام عابدی*، غلام حسین داوری نژاد، رضا خراسانی، مجتبی صلاحی استاد، ملیحه مرشدلو صفحات 1-15
  در سالیان اخیر، رشد تولید پسته در ایران همگام با رشد جهانی این محصول نبوده است که یکی از دلایل مهم آن تغذیه نامناسب باغ های پسته به ویژه تغذیه با عناصر کم مصرف می باشد. با توجه به شور و آهکی بودن خاک مناطق کشت پسته و بالا بودن pH و غلظت بی کربنات، جذب آهن از خاک به وسیله درختان پسته به دشواری صورت می گیرد. به منظور ارزیابی روش های کاربرد کلات آهن و غلظت های مختلف آن بر خصوصیات کمی و کیفی پسته و همچنین میزان جذب آهن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت. فاکتور اول شامل محلول پاشی کلات آهن (محلول پاشی بدون سورفکتانت و هد الکترواستاتیک، الکترواستاتیک، سورفکتانت و الکترواستاتیک + سورفکتانت) و فاکتور دوم، غلظت های کلات آهن (آب مقطر به عنوان شاهد، 5/0، 1، 5/1 کیلوگرم کلات آهن در هزار لیتر آب) می باشد. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمار محلول پاشی الکترواستاتیک همراه با سورفکتانت و غلظت های کلات آهن تنها بر صفات غلظت آهن برگ و وزن تر و خشک مغز اثر معنی داری داشت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که داده های غلظت آهن برگ و وزن خشک و تر مغز دارای اختلاف معنی داری شدند. به طوریکه بیشترین غلظت آهن برگ (9/230 ppm در ماده خشک) در تیمار سورفکتانت و هد الکترواستاتیک و 5/1 کیلوگرم کلات آهن در هزار لیتر آب مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد 3 برابر افزایش داشت. بالاترین وزن خشک مغز (4/12 گرم) و وزن تر مغز (25/22 گرم) در تیمار سورفکتانت و هد الکترواستاتیک و 5/1 کیلوگرم کلات آهن در هزار لیتر آب مشاهده شد که به ترتیب 5/3 و 7 گرم نسبت به تیمار شاهد افزایش وزن داشت. درصد پوکی (16/8 درصد) در تیمار 5/1 کیلوگرم کلات آهن در هزار لیتر آب مشاهده شد که کاهش 3 درصدی نسبت به تیمار شاهد داشت. غلظت آهن مغز پسته (41/52 ppm در ماده خشک) در تیمار 5/1 کیلوگرم کلات آهن در هزار لیتر آب مشاهده شد که تا 3 برابر نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. درصد خندانی (25/65 درصد) در تیمار 5/1 کیلوگرم کلات آهن در هزار لیتر آب مشاهده شد که 10درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. همچنین بیشترین غلظت آهن مغز پسته (65/42 ppm در ماده خشک) در تیمار محلول پاشی الکترواستاتیک و سورفکتانت مشاهده شدکه نسبت به تیمار شاهد 3 برابر افزایش یافت. بیشترین درصد خندانی (91/63 درصد) در تیمار محلول پاشی الکترواستاتیک و سورفکتانت بود که نسبت به تیمار شاهد 4 درصد افزایش یافت. به طور کلی در این پژوهش محلول پاشی با روش الکترواستاتیک همراه با سورفکتانت با غلظت 5/1 کیلوگرم کلات آهن در هزار لیتر آب اثر بهتری بر غلظت آهن برگ و مغز پسته، درصد خندانی و وزن تر و خشک مغز پسته نسبت به شاهد داشت.
  کلیدواژگان: الکترواستاتیک، تغذیه، جذب، سورفکتانت، عناصرکم مصرف
 • احمد صادقی* صفحات 16-33
  دستگاه جدا کننده ثقلی (حوض خشک) یکی از تجهیزات متداول جداسازی است که به طور گسترده ای در واحدهای فرآوری پسته کاربرد دارد. در این تحقیق ارزیابی عملکرد دستگاه جدا کننده ثقلی در جداسازی دانه های پوک پسته و سایر بخش های محصول که چگالی کمتری دارند، مورد نظر قرار گرفت. به همین منظور جداسازی کامل محصول پسته پوست گیری شده توسط آب به عنوان مبنا در نظر گرفته شد و بر این اساس شاخص نسبی جداسازی (R.S.I.) برای بررسی عملکرد دستگاه جدا کننده ثقلی تعریف گردید. با استفاده از شاخص تعریف شده، عملکرد جداسازی دستگاه برای دو رقم پسته (رقم فندقی و رقم ممتاز) و حالت های مختلف وضعیت دریچه های زیربادی و روبادی دستگاه شامل تنظیم متداول (هر دو دریچه A و R در موقعیت دوم) معین گردید. این تحقیق نشان داد درصد شاخص نسبی جداسازی در رقم ممتاز بالاتر از رقم فندقی بوده و صرف نظر از رقم محصول بالاترین مقدار به دست آمده برای شاخص نسبی جداسازی (R.S.I.) برابر با 5/64 درصد است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که با تغییر تنظیمات دستگاه از حالت متداول، امکان ارتقای شاخص نسبی جداسازی دستگاه از 79 درصد (نسبت به جداسازی در حوض تر) به 93 درصد (نسبت به جداسازی در حوض تر) وجود دارد. از سوی دیگر مشاهده شد با تغییر تنظیمات حوض خشک، گرچه می توان به عملکرد بهتری در شاخص نسبی جداسازی دست یافت ولی این کار منجر به افزایش شدیدی در کمیت محصول خروجی روبادی از دستگاه می شود.
  کلیدواژگان: پسته، جداسازی، دستگاه جدا کننده ثقلی، فرآوری
 • نجمه پاکدامن*، محمد مرادی، امان الله جوانشاه، غلامحسین آقابزرگی، احمد شاکر اردکانی، عباس فرج پور، اعظم طاهری، نجمه صابری، مرتضی جعفرپور صفحات 34-45
  اهمیت اقتصادی پسته، در کنار ارزش تغذیه ای بالای آن، لزوم تحقیقات بیشتر بر روی این محصول را فراهم کرده است. از جمله مشکلات موجود در تولید، مصرف و صادرات پسته، آلودگی آن به میکروارگانیسم های گوناگون در مراحل مختلف می باشد. مغز پسته جزء دانه های چرب است و همین امر موجب می شود که نسبت به فساد و آلودگی قارچی و باکتریایی، بسیار مستعد باشد و در نتیجه مدت زمان ماندگاری آن در انبار کاهش می یابد. پراستیک اسید ترکیبی است که به دلیل خاصیت اکسیدکنندگی قوی خود، قادر است دامنه وسیعی از میکروارگانیسم ها را به سرعت از بین ببرد و از دیدگاه زیست محیطی نیز حایز اهمیت می باشد. در این تحقیق، پسته خشک با غلظت های مختلف (0، 5، 10، 5/12 و 15 درصد) پراستیک اسید به مدت 5/0، 1، 5/1، 2 و 5 دقیقه تیمار شد و سپس رشد جمعیت میکروبی، باکتری ها و قارچ ها بررسی گردید. نتایج نشان داد که چنانچه پسته به مدت 5/0 دقیقه با غلظت 10 درصد پراستیک اسید تیمار شود، بیش از 99 درصد جمعیت میکروبی آلوده کننده پسته کاهش می یابد. بنابراین ضدعفونی میوه پسته با پراستیک اسید در ترمینال های ضبط پسته (در داخل حوض های شست و شو)، می تواند کیفیت آن را برای عرضه به بازار بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: پسته، پراستیک اسید، جمعیت میکروبی
 • حسن فرهادی*، محمد مهدی شریفانی، مهدی علیزاده، حسین حکم آبادی، ساسان علی نیائی فرد صفحات 46-69

  تنش خشکی یکی از مهم ترین فاکتورهای محدود کننده رشد و عملکرد پسته در ایران است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر غلظت عناصر معدنی کم مصرف و پر مصرف پایه ها و هیبریدهای بین گونه ای جنس پسته، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار به صورت گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 99- 1398 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل 10 پایه پسته احمد آقایی، اکبری، سرخه حسینی، گرمه، فندقی و هیبرید بین گونه ای (احمد آقایی × اینتگریما، اکبری × اینتگریما، سرخه حسینی × اینتگریما، گرمه × اینتگریما و فندقی × اینتگریما) و سه سطح خشکی شامل شاهد (ظرفیت زراعی)، تنش ملایم (65 درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید (30 درصد ظرفیت زراعی) بودند که 84 روز روی دانهال های سه ماهه پسته اعمال شدند. در انتهای آزمایش، مقدار عناصر غذایی در برگ و ریشه گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش خشکی اثرات معنی داری بر روی وضعیت مواد معدنی برگ و ریشه پایه های مورد بررسی داشت. طبق نتایج، پاسخ های فیزیولوژیکی متفاوتی در پاسخ به تنش های اعمال شده در ارتباط با جذب عناصر بین پایه ها مشاهده شد. با افزایش سطوح تنش، پایه فندقی کم ترین و پایه های هیبرید سرخه حسینی × اینتگریما، احمد آقایی × اینتگریما و اکبری × اینتگریما بیش ترین افزایش را در خصوص جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی، آهن، منگنز و مس را نشان دادند. پایه های احمد آقایی، سرخه حسینی، گرمه × اینتگریما، اکبری، گرمه و فندقی × اینتگریما در اکثر صفات از لحاظ غلظت عناصر به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد بتوان از پایه های پر رشد هیبرید سرخه حسینی × اینتگریما، احمد آقایی × اینتگریما و اکبری × اینتگریما به عنوان پایه های حاوی ژن های متحمل به خشکی برای اصلاح ارقام با پتانسیل عملکرد بالا در مناطق خشک استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اینتگریما، تحمل به خشکی، تلاقی کنترل شده، جذب عناصر
 • علی زین الدینی*، میرناصر نویدی، مهناز اسکندری، جواد سیدمحمدی، نورایر تومانیان، سید جواد حسینی فرد، اصغر فرج نیا، محمد قاسم زاده گنجه ای صفحات 70-88
  پسته یکی از مهم ترین و ارزآورترین محصولات باغی در ایران است که سازگاری آن با شرایط نامساعد محیطی به‎ویژه خشکی و شوری، سبب تولید روزافزون آن در کشور می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مشخصه‎های خاک بر عملکرد پسته و درجه‎بندی آن‎ها برای انجام مطالعات ارزیابی تناسب اراضی است. برای این منظور، 124 باغ پسته در استان های کرمان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی انتخاب شدند. در هر باغ، یک خاکرخ مطالعه و پرسش نامه کاربری اراضی تکمیل گردید. پس از تجزیه های فیزیکی و شیمیایی لازم، رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام بین عملکرد (متغیر وابسته) و ویژگی‎های مختلف خاک (متغیرهای مستقل)، بررسی شد. با برقراری روابط رگرسیون ساده بین ویژگی های موثر خاک بر عملکرد، درجه بندی ویژگی ها برای کلاس‎های مختلف تناسب اراضی تعیین شد. نتایج نشان داد پتاسیم قابل جذب، شوری، ESP، درصد شن و آهک، بیشترین و pH، کربن‎آلی و فسفر قابل جذب، کمترین دامنه تغییرات را داشتند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ورود متغیرهای شوری، ESP، گچ، آهک، سنگریزه، فسفر و پتاسیم قابل جذب به معادله معنی‎دار بودند (01/0>P). متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیونی با 280/0=NRMSE توانستند 75 درصد از واریانس مربوط به متغیر وابسته (عملکرد) را تعیین نمایند. در روابط رگرسیون ساده، شوری، ESP، گچ، آهک و سنگریزه، اثر کاهشی و کربن‎آلی، فسفر و پتاسیم قابل جذب اثر افزایشی بر عملکرد داشتند. صحت‎سنجی درجه‎بندی‎های انجام‎شده برای متغیرهای خاک با 82/0=R2 و 224/0=NRMSE نشان‎دهنده دقت قابل قبول جدول پیشنهادی می‎باشد که می‎تواند با اطمینان در ارزیابی تناسب اراضی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پسته، تناسب اراضی، عملکرد، نیاز خاکی
 • حجت هاشمی نسب*، ناصر صداقتی، اکبر محمدی محمد آبادی، علی اسماعیل پور، بهمن پناهی، اعظم طاهری، علی اسماعیلی رنجبر، فاطمه طالقانی صفحات 89-116
  پسته‎‎‎‎ (Pistacia vera L.) ‎‎‎‎یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و اقلام صادراتی کشور می باشد که به تنهایی یک سوم از درآمدهای غیر ‏‏‏نفتی بخش کشاورزی ‏را به خود اختصاص داده است‎‎‎‎.‎‎‎‎‏ اگرچه پسته را به عنوان گیاهی سازگار با شرایط نامساعد محیطی می شناسند اما خشکی ‏‏‏و شوری از مهم ترین عوامل ‏کاهش عملکرد این طلای سبز ایران می باشند‎‎‎‎.‎‎‎‎‏ هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ‏‏‏تحمل خشکی دو ژنوتیپ جدید با نام های "جوکار1" و "جوکار2" در ‏مقایسه با ‏‏دو پایه متداول بومی کشور (بادامی زرند و قزوینی) که از تحمل خشکی مطلوبی برخوردار هستند، بود.‎‎ ‎‎در همین ‏راستا این دو ژنوتیپ امیدبخش به همراه دو پایه بادامی زرند و قزوینی طی دو سال متوالی 1397 و 1398 در قالب آزمایش چندعاملی بر پایه طرح کاملا ‏‏تصادفی در سه ‏سطح آبیاری مطلوب (دور ‏‏آبیاری 5 روز)، تنش متوسط (دور آبیاری 10 روز) و تنش شدید خشکی (دور آبیاری 15 روز) با پنج تکرار و پنج مشاهده در هر تکرار در لوله های پلیمری کشت و با کمک شاخص مورفو-فیزیولوژیک ارزیابی گردیدند. نتایج حاصل از اعمال تیمارهای آبیاری در سال اول و دوم اجرای آزمایش نشان داد که بین سطوح مختلف خشکی در تمامی صفات مورفو-فیزیولوژیک ارزیابی شده به استثنای درصد آب ساقه و تعداد انشعابات اصلی ریشه، اختلاف معنی داری مشاهده گردید. تحلیل صفات رویشی و فیزیولوژیک مرتبط با وضعیت آب در گیاه نشان داد که پایه جوکار2 در شرایط تنش خشکی متوسط و بادامی زرند و جوکار1 در شرایط مطلوب و تنش خشکی شدید به عنوان پایه های برتر با رشد رویشی مناسب و تحمل به خشکی بالاتر شناخته شدند. پایه جوکار2 در مراحل اولیه رشد در سال اول اجرای آزمایش حساسیت قابل توجهی نسبت به سه پایه دیگر نشان داد و رشد رویشی و سطح برگ آن نیز کاهش معنی داری یافت اما در سال دوم آزمایش این حساسیت کاهش یافت. ارزیابی شاخص های مورفولوژیک ریشه، طوقه و ساقه نیز تایید کننده برتری جوکار2 در شرایط تنش خشکی متوسط بود. اما بین چهار پایه مورد ارزیابی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش شدید تفاوت قابل ملاحظه ای در صفات مذکور مشاهده نگردید. تجزیه خوشه ای پایه ها بر اساس صفات اندازه گیری شده نشان داد که در هر سه شرایط مطلوب و تنش خشکی متوسط و شدید دو پایه بادامی زرند و جوکار1 در یک زیرگروه قرار گرفتند که بیانگر قرابت نزدیک این دو پایه می باشد. ارزیابی سه شاخص یکنواختی، قدرت استقرار و زنده مانی در شرایط گلخانه و باغ حاکی از برتری سه پایه بادامی زرند، جوکار1 و قزوینی بود. قدرت استقرار و زنده مانی هر چهار پایه در شرایط باغ، مطلوب ارزیابی گردید و نهال خشک یا آسیب دیده ای مشاهده نشد. در این پژوهش با درنظر گرفتن جمیع معیارهای مورد ارزیابی می توان نتیجه گرفت که پایه جوکار1 در مقایسه با دو پایه بادامی زرند و قزوینی که از برترین پایه های کشور محسوب می گردند و تحمل به خشکی آن ها در پژوهش های متعدد تایید گردیده است، تحمل به خشکی قابل قبولی نشان داده و از رشد رویشی بالاتری نیز برخوردار می باشد. پایه جوکار2 نیز در شرایط تنش خشکی متوسط از برتری قابل توجهی نسبت به سه پایه دیگر برخوردار بود اما یکنواختی و قدرت استقرار اولیه آن پس از جوانه زنی از سایر پایه ها پایین تر بود. نهایتا در این پژوهش دو پایه بادامی زرند و جوکار1 به عنوان پایه های برتر انتخاب گردیده که از رشد رویشی، تحمل به خشکی، یکنواختی، قدرت استقرار و زنده مانی مطلوبی برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: پایه، پسته، تحمل، کم آبیاری، مورفو-فیزیولوژیک
 • احمد شاکر اردکانی*، محبوبه رضایی، معصومه حقدل صفحات 117-137

  در این تحقیق، سعی شده است تا ضمن بررسی میزان تولیدات علمی در زمینه ی آفلاتوکسین در پسته ایران، راهکارهای بهبود کیفیت پسته ایران ارایه گردد. جمع آوری شاخص‏های تعداد و نوع مقالات علمی پژوهشی، مقالات همایش، طرح‏های تحقیقاتی، پایان نامه ‏ها و کتاب‏های چاپ شده در زمینه ی موضوع آفلاتوکسین پسته با تکمیل پرسش نامه و بررسی پایگاه‏ های Scopus،Magiran ، SID، Web of Science در دوره ارزشیابی 1393 تا 1397 انجام گرفت و با روش ماتریس سوات ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که در طی دوره ارزیابی، 74 طرح و پروژه تحقیقاتی اجرا گردیده که حدود 7/25 درصد آن به واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی و بقیه به دانشگاه های وزارت علوم، علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و سایر اختصاص داشته است. 2/66 درصد طرح‏ها و پروژه ‏ها با رویکرد بنیادی و 8/33 درصد طرح‏ها و پروژه‏ها با رویکرد کاربردی هستند. تعداد 769 مقاله علمی در این دوره چاپ شده است. در این مدت 42 جلد کتاب انتشار یافته است. تعداد اختراعات و نوآوری ثبت شده در این دوره نیز 387 عنوان بوده است. در این مدت، 501 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری نیز تهیه شده است. تقاضا برای خرید پسته سالم در ایران و جهان رو به گسترش است. ارزیابی ماتریس سوات، ضعف عوامل داخلی و حجم زیاد تهدیدات در زمینه ی آفلاتوکسین در پسته ایران را نشان داد و مشخص کرد که راهبردهای مطلوب باید به صورت تدافعی باشد. در این حالت باید راهبردی انتخاب گردد که با توجه به نقاط ضعف، زیان های ناشی از تهدیدهای پیش رو را کاهش داده و یا از بین ببرد. در حقیقت باید جهت افزایش آگاهی و سلامت مصرف کننده، رویکرد اصلاحی در ساختار وضعیت فعلی آفلاتوکسین در پسته ایران اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، برونداد علمی، پسته، تحلیل راهبردی، سلامت، علم سنجی
 • حسن عرب، مریم افروشه*، علی اسماعیل پور، محمدرضا نیکوئی، اکرم اکبری پور صفحات 138-151

  هدف از این پژوهش بررسی اثر میان پایه اوحدی بر رشد و خصوصیات کمی و کیفی محصول پسته رقم احمدآقایی می باشد. تغییر پیوند باغ مورد مطالعه در سال 1390 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی طی دو سال زراعی (1397 و 1398) در باغ منطقه نوق واقع در استان کرمان انجام شد. در این پروژه تیمارهای تغییر رقم شامل 1) پایه بادامی زرند/ رقم احمدآقایی (شاهد)، 2) پایه بادامی زرند/میان پایه اوحدی کوتاه (30 سانتی متر)/ رقم احمدآقایی و 3) پایه بادامی زرند/ میان پایه اوحدی بلند (30 تا 60 سانتی متر) / رقم احمدآقایی می باشند. پارامترهای مورد بررسی شامل خصوصیات رشدی از جمله ارتفاع درخت، طول شاخه سال جاری، قطر شاخه سال جاری، قطر سایه انداز، محیط وسط میان پایه، محیط سه سانتی متر بالا و پایین پیوند و تعداد جوانه رویشی و زایشی بود. خصوصیات کمی و کیفی محصول از جمله وزن تر و خشک محصول، درصد خندانی و پوکی و تعداد میوه در هر اونس اندازه گیری شد. داده های کمی با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو مقایسه میانگین ها به روش آزمون توکی انجام شد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد حداقل میانگین ارتفاع درخت مربوط به تیمار شاهد و حداکثر میانگین مربوط به تیمارهای میان پایه بود که این صفت تحت تاثیر ارتفاع میان پایه اوحدی کوتاه و میان پایه اوحدی بلند به ترتیب 38 و 47 درصد افزایش یافت اما در ارتفاع پیوندک تاثیر معنی دار مشاهده نشد. بر اساس نتایج، بیشترین قطر سایه انداز و افزایش شاخه زایی در تیمار شاهد مشاهده گردید. بر اساس نتایج مقایسه میانگین ها، حداکثر وزن خالص محصول تازه و اونس مربوط به تیمار شاهد و تیمار میان پایه کوتاه بود و حداقل میانگین مربوط به تیمار میان پایه بلند بود. در مجموع بر اساس نتایج آماری چند متغیره خوشه بندی (کلاسترینگ) این پروژه می توان این طور نتیجه گیری کرد تیمار تغییر رقم بدون میان پایه و با میان پایه کوتاه در مقایسه با تیمار میان پایه بلند اوحدی به طورمعنی داری در شاخص های رشد و عملکرد در وضعیت بهتر در مقایسه با تیمار میان پایه بلند اوحدی بودند.

  کلیدواژگان: پسته، رقم احمدآقایی، عملکرد، میان پایه اوحدی
 • حسین سجادیان*، حجت هاشمی نسب صفحات 152-175
  این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از افزایش کلرید سدیم بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک پایه ها و دورگ های بین گونه ای جنس پسته و انتخاب پایه های متحمل انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و اجرا گردید. فاکتورها شامل چهار پایه بادامی ریز زرند، قزوینی، دورگ های بین گونه ای اینتگریما ´ بادامی ریز زرند و اینتگریما ´ قزوینی) و سه سطح شوری (صفر، 100 و 200 میلی مولار کلرید سدیم) با سه تکرار در بستر کوکوپیت و پرلیت بود. نتایج نشان داد در پایه های مورد مطالعه با افزایش سطح شوری ارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه، محتوای نسبی آب برگ، پتاسیم برگ و نسبت پتاسیم به سدیم کاهش و میزان نشت یونی، پرولین و سدیم برگ افزایش یافت. بیشترین ارتفاع ساقه در دورگ اینتگریما ´ قزوینی مشاهده شد. به علاوه بیشترین تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه، محتوای نسبی آب برگ، میزان پرولین برگ، پتاسیم برگ و نسبت پتاسیم به سدیم مربوط به پایه قزوینی و کمترین مقدار مربوط به دورگ اینتگریما ´ بادامی ریز زرند بود. بیشترین میزان نشت یونی و سدیم برگ در دورگ اینتگریما ´ بادامی ریز زرند مشاهده گردید. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد پایه قزوینی و دورگ اینتگریما ´ قزوینی تحمل بالاتر و دورگ اینتگریما ´ بادامی ریز زرند حساسیت بیشتر نسبت به تنش شوری دارند.
  کلیدواژگان: پسته، تحمل، دورگ گیری، شوری
 • مصطفی قاسمی*، سعید کاشانی زاده، مجید گلمحمدی، شیوا قاسمی، حجت هاشمی نسب، حسین حکم آبادی صفحات 176-187
  گرده افشانی ناکافی یکی از مهم ترین دلایل پایین بودن عملکرد پسته در کشور می باشد. تفاوت در زمان گلدهی درختان نر و ماده پسته، عدم رعایت نسبت درختان نر به ماده در باغ و عدم قرارگیری در جهت مناسب می تواند به طور قابل توجهی کارایی گرده افشانی و در نتیجه عملکرد درختان پسته را کاهش دهد. همرسی و همزمانی گلدهی درختان نر و ماده برای انجام موفقیت آمیز گرده افشانی و تلقیح ضروری می باشد. در این بررسی 56 ژنوتیپ نر پیوندی پسته موجود در ایستگاه پسته یزبر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین مورد بررسی قرار گرفتند و خصوصیات گلدهی آن ها ارزیابی شد. برای این منظور از هر ژنوتیپ 3 شاخه پلاک گذاری شد و در فصل بهار پارامترهای فنولوژیکی از قبیل شروع گلدهی، تمام گل و انتهای گلدهی بررسی شدند. علاوه بر این شاتون های نر در طول دوره گلدهی جمع آوری شد و شاخص هایی چون وزن تر و خشک گل آذین، وزن دانه گرده هر گل آذین و تعداد گل آذین در سرشاخه بررسی شدند. نتایج نشان داد طول دوره گلدهی رقم ماده کله بزی در باغ 11 روز بود. شروع گلدهی 2 اردیبهشت، مرحله تمام گل 7 اردیبهشت و پایان گلدهی 12 اردیبهشت بود. ژنوتیپ های گرده دهنده نیز در همه صفات به جز وزن تر گل آذین اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد داشتند. ارزیابی ها نشان داد که از میان 56 ژنوتیپ گرده دهنده، ژنوتیپ های 530-2 زودگل ترین و 522-2 دیرگل ترین بودند. بیشترین طول دوره گلدهی با 3/13، 6/12 و 3/12 روز به ترتیب مربوط به ژنوتیپ های 526-4، 516-1 و522-3  بود و پس از آن ژنوتیپ های 502-5،529-5  و 529-1 قرار داشتند. کوتاه ترین طول دوره گلدهی نیز متعلق به ژنوتیپ521-3  با 5 روز بود. گلدهی ژنوتیپ های 502-5، 526-4، 516-1 و522-3  کاملا با گلدهی رقم کله بزی تطابق داشت و 100 درصد گلدهی این رقم ماده را پوشش می داد. همچنین ژنوتیپ های 526-4، 526-6 ، 522-3 ، 508-3،518-6 ، 525-6 و 508-4 وزن خشک گل آذین و مقدار دانه گرده تولیدی بیشتری داشتند. از نظر تعداد شاتون نیز مشاهده شد ژنوتیپ های 529-5، 528-4 ، 508-4 ، 526-4، 518-6 و 509-4 بیش از 3 شاتون داشتند. ژنوتیپ 526-4 با توجه به طولانی بودن دوره گلدهی آن و هموگام بودن با رقم کله بزی و همچنین داشتن گرده و شاتون بیشتر می تواند به عنوان ژنوتیپ برتر برای گرده افشانی رقم کله بزی معرفی شود.
  کلیدواژگان: پسته، تنوع ژنتیکی، ژنوتیپ نر، شاتون
 • بتول مسروری، طاهره دهداری، پروانه یکزمانی، آزاده اشتری نژاد* صفحات 188-201

  سنجش آگاهی و عملکرد کشاورزان با پرسش نامه های معتبر در جهت طراحی مداخلات آموزشی مناسب برای کاهش مصرف سموم و آفت کش ها در کشاورزی، ضرورت دارد. این مطالعه با هدف طراحی و اعتبارسنجی یک پرسش نامه در جهت تعیین آگاهی و عملکرد کشاورزان پسته کار در مورد ایمنی سموم دفع آفات پسته انجام شد. جهت انجام این مطالعه ابتدا با کمک متخصصین، کشاورزان و بررسی پیشینه تحقیقات، سوالات اولیه پرسش نامه طراحی گردید. از طریق مصاحبه با کشاورزان پسته کار در روستاهای توابع شهرستان کاشمر، اعتبار صوری گویه های پرسش نامه و با استفاده از نظر متخصصان، روایی محتوایی کمی آن ها بررسی شد. با استفاده از آزمون مجدد، پایایی سوالات ارزیابی شد. شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوای همه سوالات پرسش نامه به ترتیب 79/0≤ و 62/0≤ بود. روایی صوری سوالات توسط کشاورزان مورد مطالعه تایید و برخی از اصلاحات لازم اعمال شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که پرسش نامه آگاهی (0001/0p=<، 1 =r) و عملکرد (0001/0 p=< ، 99/0=r) دارای پایایی مناسبی بود. در نهایت، پرسش نامه طراحی شده شامل 39 سوال آگاهی و 22 سوال عملکرد بود. این پرسش نامه می تواند در زمینه سنجش آگاهی و عملکرد کشاورزان در مورد عوارض، شرایط نگهداری، حمل و نقل و دفع سموم دفع آفات پسته و طراحی مداخلات آموزشی مناسب برای کشاورزان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روان سنجی، سموم دفع آفات پسته، کشاورزان، عملکرد
 • ماریه نادی*، محمد مرادی قهدریجانی، ابراهیم صداقتی، نجمه پاکدامن، امان الله جوانشاه، عباس فرج پور صفحات 202-221
  ضایعات پوست نرم پسته از موادی هستند که دارای پتانسیل بالایی برای بازیافت و ورود به عرصه تولید می باشند. یکی از راه های استفاده مجدد و بهینه از آن ها، تولید کمپوست است. در این تحقیق ضایعات پوست نرم پسته پس از جمع آوری، هوا خشک، به دو قسمت مساوی (تیمارهای T1 و T2) تقسیم و در دو طرف یک شاسی انباشته شدند. یک نمونه از ضایعات اولیه به آزمایشگاه فرستاده شد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف، ماده آلی و همچنین شاخص های EC و pH اندازه گیری گردید. بر اساس نتایج تحقیقات گذشته و کمبود برخی عناصر در نمونه اولیه، مقداری از ترکیبات شیمیایی مختلف به یک قسمت از ضایعات (تیمار T2) افزوده گردید. میزان رطوبت تیمارها به صورت مرتب کنترل شد و هوادهی تیمارها ماهیانه انجام گردید. نمونه هایی به صورت ماهیانه از دو تیمار به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش های شیمیایی منتقل شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از اینکه نسبت کربن به نیتروژن تیمارها به حد مجاز رسیدگی کمپوست رسید، تیمارها برداشت و خشک گردید. نتایج ماهیانه آزمایش ها در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با استفاده از آزمون دانکن در سطح 5 درصد مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه غلظت عناصر غذایی در طول فرایند کمپوست شدن افزایش می یابد اما افزایش ترکیبات شیمیایی باعث تسریع روند پوسیدن و همچنین افزایش غلظت عناصر غذایی می گردد. عناصری که از منبع ترکیبات شیمیایی به تیمار T2 اضافه شده بود، به صورت معنی داری بیشتر از تیمار T1 بود. میزان EC، pH، فنل و نسبت کربن به نیتروژن روند کاهشی داشتند.
  کلیدواژگان: ترکیبات شیمیایی، ضایعات پسته، کیفیت کمپوست
|
 • Hadi Shirkhani, Bahram Abedi *, Gholamhossian Davari Nejad, Reza Khorasani, Mojtaba Salahi Ostad, Maliheh Morshedlou Pages 1-15
  In recent years, the growth of pistachio production in Iran has not been in line with the global growth of this product, one of the important reasons for which is the improper nutrition of pistachio orchards, especially nutrition with low consumption elements. Due to the salinity and calcareous soil of pistachio cultivation areas, high pH and bicarbonate concentration, it is difficult to absorb iron from soil by pistachio trees. In order to evaluate the methods of application of iron chelate and its different concentrations on the quantitative and qualitative properties of pistachio and iron uptake, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications. The first factor consisted of iron chelate foliar solution (spraying without electrostatic head and surfactant, electrostatic, surfactant and electrostatic + surfactant) and the second factor, iron chelate concentrations (distilled water as control, 0.5, 1, 5 1 kg of iron chelate per thousand liters of water). The results showed that the interaction effect of electrostatic spray treatment with surfactant and iron chelate concentrations had only significant effect on leaf iron concentration and fresh and dry weight of pistachio kernel. The results of the mean comparison showed that the data on leaf iron concentration and dry and wet brain weight were significantly different. So that the highest concentration of leaf iron (302.9 ppm in dry matter) was observed in the treatment of surfactant and electrostatic head and 1.5 kg of iron chelate in one thousand liters of water, which was 3 times higher than the control treatment. The highest dry kernel weight (12.4 g) and wet kernel weight (22.25 g) were observed in the treatment of surfactant and electrostatic head and 1.5 kg of iron chelate per thousand liters of water, which were 3.5 and 7 g, respectively. Control treatment increased weight gain. The percentage of blankness (8.16%) in the treatment of 1.5 kg of kalat iron per thousand liters of water was observed, which was a 3% decrease compared to the control treatment. The concentration of iron in pistachio kernels (52.41 ppm in dry matter) was observed in 1.5 kg of iron chelate treatment per thousand liters of water, which increased up to 3 times compared to the control treatment. The percentage of dehisced nuts (65.25%) in the treatment of 1.5 kg of iron chelate in one thousand liters of water was observed, which increased by 10% compared to the control treatment. Also, the highest concentrations of pistachio kernel iron (42.65 ppm in dry matter) were observed in the electrostatic and surfactant solution treatment, which increased 3 times compared to the control treatment. The highest percentage of dehisced nuts (63.91%) was in electrostatic and surfactant solution spraying, which increased by 4% compared to the control treatment. In general, in this study, electrostatic solution spraying with surfactant with a concentration of 1.5 kg of iron chelate per thousand liters of water had a better effect on the concentration of leaf iron and pistachio kernel, percentage of laughter and wet and dry weight of pistachio kernel than control.
  Keywords: Absorption, Electrostatic, Microelement, nutrition, Surfactant
 • Ahmad Sadeghi * Pages 16-33
  Gravity separator (dry pond) is one of the common separation equipment that is widely used in pistachio processing units. In this study, the performance evaluation of the gravity separator in separating of blank pistachio nuts as well as other low density part of crop was aimed. For this purpose, complete separation of the pistachio nuts by water was considered as separation criteria, and based on this, the relative separation index (R.S.I.) was defined to evaluate the performance of the gravity separator. Gravity separator performance in separation of two varieties pistachio nuts (Fandoghi and Momtaz) was evaluated using the index for different outlet gates adjustments including regular adjustment (both outlet gates in second position). This study indicated that Relative Separation Index of Momtaz variety was significantly higher than Fandoghi. Regardless of the variety, the highest value of R.S.I. was 64.5%. The results showed increasing of R.S.I. from 79% to 93% (compared with water separation) can be achieved by changing the facility adjustment. On the other hand, it was revealed that by changing the settings of the dry pond, although better performance can be achieved in the Relative Separation Index, but this leads to a sharp increase in the quantity of rejected output from the apparatus.
  Keywords: Gravity Separator, Pistachio, processing, Separation
 • Najmeh Pakdaman *, Mohammad Moradi, Amanollah Javanshah, Gholamhossein Aghabozorgi, Ahmad Shakerardekani, Abbas Farajpour, Azam Taheri, Najmeh Saberi, Morteza Jafarpour Pages 34-45
  The economic importance along with high nutritional value of pistachio has necessitated further research on this agricultural product. One of the most important problems in the production, consumption and export of pistachio is its contamination with various microorganisms at different stages. Pistachio kernel is considered as a fatty seed and this makes it very susceptible to fungal and bacterial contamination and as a result, its shelf life would be reduced. Peracetic acid is a strong oxidizer which can rapidly remove a wide range of microorganisms and is also environmentally safe. In this research, pistachio seeds were treated with different concentrations (0, 5, 10, 12.5 and 15%) of peracetic acid for 0.5, 1, 1.5, 2 and 5 min. Then the growth of bacteria, fungi, and common microflora were evaluated. The results indicated that the treatment of pistachio with 10% peracetic acid for 0.5 min, reduced the contaminating microflora more than 99%. Therefore, disinfection of pistachio nuts with peracetic acid can be done in pistachio terminals (inside washing tank) to improve its quality before introducing to the market.
  Keywords: Microflora, Peracetic Acid, Pistachio
 • Hassan Farhadi *, MohamadMehdi Sharifani, Mehdi Alizadeh, Hossein Hokmabadi, Sasan Aliniaifard Pages 46-69

  Drought stress is one of the most important factors limiting pistachio growth and yield in Iran. In this study, in order to investigate the effect of drought stress on the concentration of low-consumption and high-consumption mineral elements of rootstocks and hybrids between species of the genus pistachios, the experiment was conducted as factorial based on a Completely Randomized Design with four replications in the research greenhouse of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2019-2020. The treatments were consisted of ten pistachio rootstocks Ahmad Aghaei, Akbari, Sorkheh Hosseini, Garmeh, Fandoghi and interspecific hybrids (Ahmad Aghaei × Integerrima, Akbari × Integerrima, Sorkheh Hosseini × Integerrima, Garmeh × Integerrima and Fandoghi × Integerrima) and three levels of drought including control (field capacity), mild stress (65% of field capacity) and Severe stress (30% of field capacity) were applied on 3 months old the seedlings for 84 days. At the end of the experiment, the amount of nutrients in the leaves and roots of the plants were examined. The results showed that drought stress had significant effects on the mineral status of the leaves and roots of the studied rootstocks. According to the results, different physiological responses were observed between the seedlings in their response to water stress. With increasing stress levels, fandoghi rootstock the lowest and the hybrid rootstocks of Sorkheh Hosseini × Integerrima, Ahmad Aghaei × Integerrima and Akbari × Integerrima showed the greatest increase in the absorption of N, P, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn and Cu between the rootstocks. The rootstocks of Ahmad Aghaei, Sorkheh Hosseini, Garmeh × Integerrima, Akbari, Garmeh and Fandoghi × Integerrima were ranked next in most traits in terms of drought tolerance, respectively. Based on the results of the present study it seems possible from the rootstocks of Sorkhe Hosseini × Integerrima, Ahmad Aghaei × Integerrima and Akbari × Integerrima was used as a rootstocks for dry-tolerant genes to modify cultivars with high yield potential in arid regions.

  Keywords: Absorption of Elements, Controlled Crosses, Drought tolerance, Integerrima
 • Ali Zeinadini *, Mir Naser Navidi, Mahnaz Eskandari, Javad Seyedmohammadi, Nooraier Toomanian, Seyed Javad Hosseinifard, Asghar Farajnia, Mohammad Ghasemzadeh Ganjehie Pages 70-88
  Pistachio is one of the most important and valuable orchard products in Iran, and its compatibility with unfavorable growth conditions, especially drought and salinity, causes its high production in the country. The study aim was to investigate the effect of soil characteristics on pistachio yield and their rating for applying in land suitability assessment studies. So, 124 pistachio orchards were selected in Kerman, Fars, Khorasan-Razavi, Isfahan and East-Azarbaijan provinces. In each orchard, a soil profile was studied and a land use questionnaire completed. After the necessary physical and chemical analyzes, multivariate regression was performed by the stepwise method between yield (dependent variable) and different soil characteristics (independent variables). By creating simple regression relations between effective soil characteristics on yield, the characteristics rating was determined for different land suitability classes. The results showed available potassium, salinity, ESP, sand and CaCO3 had the highest variation, and pH, organic carbon and available phosphorus had the lowest one. The results of stepwise regression showed the input of salinity, ESP, gypsum, CaCO3, gravel, available phosphorus and potassium to the equation were significant (P<0.01). The variables entered into the regression model with NRMSE=0.280 determined 75% of the variance related to the dependent variable (yield). In simple regression relations, salinity, ESP, gypsum, CaCO3 and gravel had negative influence and organic carbon, available phosphorus and potassium had positive influence on yield. The validation of soil variables ratings with R2=0.82 and NRMSE=0.224 distinguished acceptable accuracy of the proposed table which can be confidently applied for use in land suitability assessment.
  Keywords: Land Suitability, Pistachio, Soil Requirement, Yield
 • Hojjat Hasheminasab *, Nasser Sedaghati, Akbar Mohamadi Mohamadabadi, Ali Esmailpour, Bahman Panahi, Azam Taheri, Ali Esmaeiliranjbar, Fatemeh Taleghani Pages 89-116
  Pistachio (Pistacia vera L.) is one of the most important agricultural products and export ‎items in Iran, which alone accounts for about one third of non-oil revenues in the agricultural ‎sector. Although pistachio is known as a plant adapted to environmental stresses, drought and ‎salinity are the most important factors in reducing production and one of the main problems ‎to achieve the real potential of this crop in Iran. The subject of the present project was to ‎evaluate the drought tolerance of two new genotypes ‎‎"Jookar1" and "Jookar2" as compared to two common native rootstocks "Badami Zarand" and ‎‎"Qazvini", which have tolerance to drought stress. In this regard, genotypes Jookar1 and ‎Jookar2 along with Badami Zarand and Qazvini were conducted in a factorial completely ‎randomized design (CRD) with five replications and five observations in each replication ‎in two ‎consecutive years (2018 and 2019). Evaluation of drought tolerance of rootstocks was done ‎at ‎three levels of normal (5-day irrigation cycle), mild stress (10-day irrigation cycle) and ‎severe stress (15-day irrigation cycle) using by morpho-physiological traits ‎related to water ‎stress. The results of irrigation treatments in the first and second year of the experiment ‎showed that there were significant differences between different levels of drought in all ‎morpho-physiological traits with the exception of stem water percentage and the number of ‎main root branches. Analysis of traits related to vegetative growth and physiological traits ‎related to plant water status showed that Jookar2 in mild stress and Badami Zarand and ‎Jookar1 in optimal and severe stress were selected as superior rootstocks. Although Jookar2 ‎showed significant sensitivity to drought in the early stages of growth in the first year of the ‎experiment and both vegetative growth and leaf area decreased significantly, this sensitivity ‎decreased in the second year of the experiment. Evaluation of morphological characteristics ‎of roots, crown and stem also confirmed the superiority of Jookar2 in mild drought stress ‎condition. However, no significant differences were observed between the four rootstocks ‎under normal and severe stress conditions. The clustering of the rootstocks based on all the ‎evaluated traits showed that in all three irrigation conditions, Badami Zarand and Jookar1 ‎were located in the same subgroup, which indicated the close genetic proximity of these two ‎rootstocks. Evaluation of three indices of uniformity, stability and viability in ‎greenhouse and orchard conditions screened Badami Zarand, Jookar1 and Qazvini as suitable ‎rootstocks. There was no damaged seedling in the orchard condition. The ‎findings showed that Jookar1 can be identified as a tolerant rootstock compared to Badami ‎Zarand and Qazvini which are considered as the best rootstocks in Iran and drought tolerance ‎of them has been confirmed in several researches. Jookar1 showed acceptable drought ‎tolerance and higher vegetative growth. Jookar2 was also significantly superior to the other ‎rootstocks in the mild drought stress, but its uniformity and viability were lower than the ‎other rootstocks after germination. In this study, Badami Zarand and Jookar1 were selected as ‎the best rootstocks that had desirable vegetative growth, drought tolerance, uniformity, ‎stability and viability.
  Keywords: Rootstock, Pistachio, tolerance, Drought, Morpho-Physiological Taits
 • Ahmad Shakerardekani *, Mahboobeh Rezaei, Masoomeh Haghdel Pages 117-137

  In this research, while investigating the amount of scientific output in the field of aflatoxin in pistachio, ways to improve pistachio quality and increase consumer health are presented. Therefore, the indicators such as the number and type of scientific papers, articles, or abstracts of articles presented in conferences, research projects, thesis, and published books in the field of aflatoxin in pistachio were evaluated. Data collection was done by preparing the questionnaire and completing it using the information of the actual people and the information available at educational, research and executive institutions, as well as searching through the Internet sites including Scopus, Magiran, SID, web of science and others, in 2015 to 2019. The results showed that during the evaluation period, 74 research projects were implemented, about 25.7% of which were carried out by research units of the Ministry of Jahad-e-Agriculture, including research institutes and research centers, and the rest were dedicated educational and research units of the Ministry of Science, Medical Sciences, Azad University and others. 66.2 percent of the projects are based on the fundamental approach and 33.8 percent of the projects are with the applied approach. A total of 769 scientific articles have been published in this period. During this period, 42 volumes of the book have been published. The number of patents and innovations registered in this course was 387 titles. During this time, 501 MSc and Ph.D. thesis has been prepared. Demand for healthy pistachio is growing in Iran and the world and it pointed out that desirable strategies should be defensive. A strategy should be chosen that reduces or eliminates the damage caused by the threats. In fact, to improve consumer awareness and health, a corrective approach should be taken to structure the current status of aflatoxin in pistachio.

  Keywords: Aflatoxin, Pistachio, Research, Scientific output, Scientometric, Strategic Analysis
 • Hasan Arab, Maryam Afrousheh *, Ali Esmailpour, MohammadReza Nikouei Dastjerdi, Akram Akbaripour Pages 138-151

  The purpose of the present study was to investigate the effects of Owhadi interstock on the growth and quantitative and qualitative indices in Ahmad Aghaie cultivar. This experiment was carried out in a randomized complete block design for two years (2018-2019) in the pistachio orchard located in Nogh. The studied orchard was grafted in 2011. In this study, treatments included of 1) Badami Zarand /Ahmad-Aghaei cultivar (control) , 2)Badami Zarand /Owhadishort interstock (30 cm) / Ahmad-Aghaei cultivar, and 3) Badami Zarand +Owhadilong interstock (30 -60 cm) / Ahmad-Aghaei cultivar. The studied parameters included growth characteristics such as tree height, annual shoots growth (length and diameter), the diameter of the canopy, the trunk intermediate area of the interstock, the trunk area of 3 cm above and below the graft, and the number of vegetative and reproductive buds. Quantitative and qualitative yield such as the weight of fresh and dry yields, percent of blank and split nuts, and the number of nuts per ounce were measured. Finally, the quantitative data were analyzed by SPSS statistical software and the Tukey test. The results of the mean comparison showed that the lowest  and the highest of height were in control and long interstock treatments related to the height of short and long interstock, and increased 38 and 47%, respectively. But there wasn’t significant on the height of scion. Based on the results, the highest of the canopy diameter and the number of branching were observed in the control and short interstock treatment. The results of the mean comparison showed that the maximum net weight of fresh yields and ounce were observed in the control and short interstock treatments, and the minimum was in long interstock treatment, but the annual yield was affected by the cultivar. Overall, it can be concluded that the control and the short interstock treatments had the best in growth and yield factors compared to long interstock treatments.

  Keywords: Pistachio, Owhadi Interstock, Ahmad-Aghaei Cultivar, Yield
 • Hossein Sajadian *, Hojat Hasheminasab Pages 152-175
  This research was conducted to investigate the effect of salinity stress due to increased sodium chloride on some morphological and physiological characteristics in rootstocks and interspecific hybrids of pistachio and screening of tolerant rootstocks. The factorial experiment in a completely randomized design was carried out in greenhouse conditions. The factors included four rootstocks (Badami-Riz-e-Zarand, Ghazvini, and interspecific hybrids Integerrima × Badami-Riz-e-Zarand, Integerrima × Ghazvini) and three salinity levels (0, 100 and 200 mM of NaCl) with three replicates in coco peat and perlite media. The results showed that with increasing salinity level, stem height, leaves numbers, leaf area, leaf fresh and dry weight, stem fresh and dry weight, root fresh and dry weight, leaf relative water content, leaf potassium and the ratio of potassium to sodium decreased, and ionic leakage, proline, and leaf sodium increased. The highest stem height was observed in Integerrima × Ghazvini hybrid. In addition, the highest leaves numbers, leaf area, leaf fresh and dry weight, stem fresh and dry weight, root fresh and dry weight, leaf relative water content, leaf proline content, leaf potassium and the ratio of potassium to sodium were observed in Ghazvini rootstock and the lowest was related to Integerrima × Badami-Riz-e-Zarand hybrid. The most amount of leaf ionic leakage and sodium concentration of leaves were observed in Integerrima × Badami-Riz-e-Zarand hybrid. It seems that Ghazvini and Integerrima × Ghazvini hybrid are more tolerant and Integerrima × Badami-Riz-e-Zarand hybrid is more sensitive to salinity stress.
  Keywords: Pistachio, Salinity, tolerance, Hybrid
 • Mostafa Ghasemi *, Saeid Kashanizadeh, Majid Golmohammadi, Shiva Ghasemi, Hojjat Hasheminasab, Hossein Hokmabadi Pages 176-187
  Insufficient pollination is one of the main reasons for the low pistachio yield in the country. Differences in the flowering time of male and female pistachio trees, the inadequate ratio of male to female trees in the orchard and lack of proper orientation can significantly reduce the efficiency of pollination and consequently the yield of pistachio trees. The simultaneous flowering of male and female trees is essential for successful pollination and fertilization. In this study, 56 male pistachio genotypes in Yezbar pistachio station, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Qazvin province during 2020 were examined and their flowering characteristics evaluated. For this purpose, three branches of each genotype labeled in the spring and phenological stages such as flowering beginning, full bloom and end of flowering were examined. Also, male catkins were collected during the flowering period and indicators such as wet and dry weight of the inflorescence, the weight of pollen grains per inflorescence and the number of inflorescences on the branch measured. The results showed that the flowering period of the female Kalebozi cultivar in the orchard was 11 days. Flowering began on April 21, the full bloom stage on April 26, and the end of flowering on May 1. The male genotypes also had a significant difference in all traits except the fresh weight of the inflorescence at the level of 1%. Evaluations showed that among the 56 male genotypes, 530-2 and 522-2 were the earliest and the latest flowering genotypes, respectively. The longest flowering period with 13.3, 12.6 and 12.3 days were related to genotypes 526-4, 516-1 and 522-3, respectively, followed by the genotypes 502-5, 529-5 and 529-1. The shortest flowering period belonged to 521-3 with 5 days. The flowering period of genotypes 502-5, 526-4, 516-1 and 522-3 was completely consistent with the flowering of Kalebozi cultivar and covered 100% of the flowering of this female cultivar. In addition, genotypes 526-4, 526-6, 522-3, 508-3, 518-6, 525-6 and 508-4 had higher dry weight of inflorescence and production of pollen grains. In terms of the number of catkins, the genotypes 529-5, 528-4, 508-4, 526-4, 518-6, and 509-4 had more than three catkins. Genotype 526-4 can be introduced as the superior genotype for pollination of Kolebozi cultivar due to its long flowering period and being synchronous with Kolebezi cultivar and also having more pollens and catkins.
  Keywords: Catkin, genetic diversity, Male Genotype, Pistachio
 • Batol Masruri, Tahereh Dehdari, Parvaneh Yekzamani, Azadeh Ashtarinezhad * Pages 188-201

  Assessing the knowledge and practice of farmers with valid questionnaires is necessary to design appropriate educational interventions to reduce the use of pesticides in agriculture. Evaluating the knowledge and practice of individuals is a fundamental principle to design appropriate educational interventions to prevent pesticide production on pistachio products. Consequently, this study was carried out for designing and validating a questionnaire to determine the knowledge and practice of the farmers on the complications, keeping, transportation and disposal of pesticides. In this study, pursuant to view of experts, farmers and review of studies, a questionnaire was designed. Then, the face validity of questionnaire was determined with opinion of farmers. The Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) of the items of the questionnaire were evaluated through perspectives of experts’ panel. The stability test of the questionnaire by test-retest analysis. The outcomes demonstrated that CVI and CVR of questionnaire’s items were ≥0.79 and ≥0.62 respectively. Finally, the questionnaire was contained 39 items in knowledge and 22 items in practice. The results of Pearson correlation coefficient indicated that knowledge (p< 0.0001, r =1) and practice (p < 0.0001, r = 0.99) had acceptable reliability. This questionnaire can be used to measure the knowledge and practice of farmers about complications, keeping, transportation and disposal of pesticides and educational interventions.

  Keywords: Knowledge, Psychometric, Pistachio Pesticides, farmers, Practice
 • Marieh Nadi *, Mohammad Moradi Ghahdarijani, Ebrahim Sedaghati, Najmeh Pakdaman, Amanollah Javanshah, Abbas Farajpour Pages 202-221
  Pistachio soft hull is substances that have a high potential for recycling and entry into production. Compost production is one of the ways to reuse and optimize them. In this study, the pistachio soft hull was collected and air dried, divided into two equal parts (T1 and T2 treatments) and stacked on either side of a chassis. A sample of primary wastes was sent to the laboratory and concentrations of macro- and micro-nutrients, organic matter, EC and pH were measured. Based on the results of previous studies and the deficiency of some elements in the prototype, some chemical compounds were added to one part of the waste (T2). The moisture content of the treatments was monitored regularly and the aeration was performed monthly. Samples were transferred to the laboratory monthly from two treatments for chemical tests and analyzed. Treatments were harvested and dried after the carbon to nitrogen ratio reached the permissible levels. The results of monthly tests were analyzed by a completely randomized design with the Duncan test at 5% level. The results showed that although the concentration of nutrients increased during the composting process, the increase in chemical fertilizers accelerated the decay process and also increased the concentration of nutrients. Elements added from the source of chemical fertilizers to the T2 treatment were significantly higher than the T1 treatment. EC, pH, phenol, and carbon to nitrogen ratios decreased.
  Keywords: Chemical compounds, Compost Quality, Pistachio Wastes